De mogelijkheden van Tachyon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mogelijkheden van Tachyon"

Transcriptie

1 De mgelijkheden van Tachyn (Uit het uitstekende bek NULPUNTSREVOLUTIE van Benjamin Adamah) Hetgeen dr prgressieve fysici het vacuüm f het energetisch cntinuüm wrdt genemd blijkt geen lege ruimte, maar een nuitputtelijk energieptentieel te zijn. Onder meer Tesla, Schumann, Greichen, Schauberger, Mray, Gray, Baumann, DePalma, Tewari, Adams, Lindeman en Bearden slaagden erin deze energie te vangen en m te zetten zdat je er bijvrbeeld een elektrmtr p kunt laten draaien. In de jaren negentig van de twintigste eeuw lukte het een aantal nderzekers m tachyn-energie p een andere manier te 'vangen', vr een ander del. Dit prces wrdt tachyneren f tachyniseren genemd. In Duitsland heeft de bi-energeticus Heik Albat dit prces geheelnafhankelijk van David Wagner ntdekt en een deels verlappende, deels vlstrekt riginele lijn van tepassingen uitgevnden. Albat en Wagner zijn de belangrijkste grndleggers van een nieuwe therapievrm die tachyn-therapie wrdt genemd. Elk willekeurig vrwerp kan getachyneerd wrden, waarna het gecncentreerd tachynen vrijgeeft die in levende rganismen een heilzame hlistische werking genereren. Tachyneren kmt er in het krt p neer dat de bewegingen in de atmen van een vrwerp dusdanig wrden versneld dat er een srt vrtex ntstaat die tachyn-energie 'aanzuigt uit het vacuiim' en vrijgeeft in ns tijdruimtedmein. Aldus vindt er een resnantie plaats met de ngedifferentieerde erstaat van alle energie en materie (en bewustzijn). Dit klinkt wellicht erg ingewikkeld, maar je kunt je hier iets bij vrstellen dr je de les natuurkunde weer vr de geest te halen waarbij de dcent een bundel wit licht dr een prisma liet schijnen en z het hele spectrum van regenbgkleuren te vrschijn tverde. Alle kleuren bevinden zich al in het witte licht, maar zijn alleen niet als dusdanig zichtbaar mdat hun 'staat van zijn' ng ngedifferentieerd is. Om ze zichtbaar te maken is een filter ndig, een prisma f bijvrbeeld waterdruppeltjes in geval van een regenbg. Het witte licht en het kleurenspectrum zijn p te vatten als twee cndities van één en hetzelfde. Binnen de therapeutische cntext is het belangrijkste kenmerk van tachyn-energie dat ze een alles rdenend vermgen blijkt te hebben en de verstrde rde in levende systemen kan herstellen. Maar waarm is dat z? Dat is een

2 vraag waar een geheimzinnig waas mheen hangt en die tt dusver in alle eerdere publicaties ver tachynen óf niet beantwrd is, óf wel z schlwetenschappelijk plitiek crrect dat we er weinig f niets mee pschieten. Het is in de wereld die 'beken ver tachynen' heet niet afwijkend m begrippen uit de esterie te mixen met cncepten uit de kwantumfilsfie. In dit hfdstuk intrduceer ik naast de vaak in deze cntext aangehaalde leer van de chakra 's en het menselijk energielichaam, de astrlgische factr. Resneren met statische en/f dynamische vlmaaktheid Binnen kwantumfilsfische mdellen van de realiteit wrdt materie uitgedrukt in lage trillingen met een grte amplitude. He zwaarder de materie, he grter deze amplitude is. He lichter de stf, he kleiner de amplitude en he hger de trilling. We zien dit k prachtig in lichtfrequenties. Het spectrum waaiert uit van zeer hge trillingen, bijvrbeeld bij ultravilet, naar veel lagere trillingen, via paars, blauw, gren, geel, ranje, rd, infrard et cetera. Via de tallze studies van de kleuren in de menselijke aura zijn even fascinerende als waardevlle analgieën gelegd naar emties en bewustzijnsstadia. Z crrespnderen de kleuren van de hgere lichtfrequenties k met nze eigenschappen en vermgens die ns bven het egïstische en dierlijke uittillen f aan het mystiek bewustzijn grenzen. Gren is gekppeld aan genezende vermgens, het rgasme en naastenliefde. Blauw is verbnden met cmmunicatieve intelligentie en creativiteit, indig met helderziendheid, inspiratie, verbndenheid met intermenselijke prgressie en welbevinden, en tt slt is vilet verbnden met mystieke eenwrding en cntact met gnëtisch f gddelijk bewustzijn. De Japanner Masaru Emt bracht recentelijk via een bijzndere fttechniek de kwantumrealiteit van de entrpie en negentrpie in beeld, van negatieve en psitieve emties, van gedachten, muziek, substanties f stralingen en de nagalm van gebeurtenissen. Hij ntdekte dat water letterlijk elke trilling absrbeert en ftgrafeerde eindels veel ijskristallen die zwel nder psitieve trillingen als nder negatieve trillingen tt stand waren gekmen. Het resultaat was niet mis te verstaan. De ftgrafisch vastgelegde trillingen waren afkmstig uit diverse brnnen, variërend van muziek, bijvrbeeld klassiek f heavy metal, uitrepen, lettertekens en wrden, sferen, de aanwezigheid van chemicaliën, elektrsmg et cete-

3 ra. Ik raad je van harte aan zijn unieke ftbeken eens dr te bladeren. Je perceptie van de realiteit zal daarna nit meer dezelfde zijn, want Emt tnt p simpele, empirische en invelbare wijze aan dat er een allesdrdringende kwantumrealiteit bestaat en dat we hier elke dag rekening mee meten huden. Tt zver een klein stukje vrmasseren van je geest m aannemelijk te maken dat materie en geest uit één brn vrtkmen en dat alles bestaat uit trillingen. Deze trillingen wrden dan weer gerdend vlgens krachten van entrpie (chas) en negentrpie (harmnie). Kwantumtheretici nemen materie sms heel pëtisch bevrren licht. Scheppende intelligentie (intelligente schepping), emtie en materie zijn p elkaar aansluitende, elkaar beïnvledende trillingsvelden (hypstasen) in een trillingsuniversum en ze zijn daarmee deel van wat we een universeel bewustzijn f bezield universum zuden meten nemen. Dit universeel bewustzijn heeft net als het menselijk bewustzijn een schaduw die ndzakelijkerwijs bestaat uit entrpische, in essentie centrifugale krachten, genschijnlijk chatisch, maar een wezenlijk nderdeel van de schepping mdat er znder differentiatie, cntrast, plariteit en scheiding dmweg geen schepping mgelijk is. Maar het universeel bewustzijn heeft gelukkig k een negentrpische tegenpl. Die bestaat uit in essentie centripetale (verbindende) krachten die harmnie en eenheid juist herstellen. Het zijn respectievelijk de prds (vrtschrijden; het scheppen als differentiëren van eenheid) en epistrfe (terugkeren naar eenheid) van de Oude Grieken. In hun gedifferentieerde f actieve staat vrmen deze twee gecrreleerde supercmpnenten van de scheppingsglf de dynamische ether en de dynamische vlmaaktheid. In hun ngedifferentieerde f passieve staat wrden de prds en epistrfe met de term ain aangeduid, en vrmen ze de statische ether f statische vlmaaktheid. Terug naar de vraag waarm tachynen een alles rdenend vermgen hebben en daarmee een hlistische genezing kunnen triggeren. Wanneer de trilling steeds maar teneemt en de amplitude (de grtste uitwijking van een trillend punt uit de evenwichtstestand) steeds kleiner wrdt, kmen de twee pieken (plen) van de trillingsglf steeds dichter bij elkaar te liggen. Als de trilling z neindig hg wrdt en de amplitude z klein dat de pieken (bijna) identiek wrden aan elkaar, wrdt er een quasi-statische cnditie bereikt waarin beweging, in plaats van manifest, alleen ng ptentieel is. In feite vindt hier een dimensiesprng f hypstasenwisseling van de trilling plaats mdat deze trilling annex statische cnditie nu een directe

4 fractal van statische vlmaaktheid (ain) is gewrden. Deze statische vlmaaktheid, brn en eindsm van alle hypstasen, kan in 'trillingstermen' wrden gedefinieerd als een uiterst verfijnde vibratie met een amplitude van vrijwel nul, een nvrstelbaar hge trilling (frequentie) en een geweldige energie. Deze energie wrdt k wel aangeduid met nulpuntenergie, een pulserend primair 'elektrmagnetisch schuim'. De term tachyn-energie wrdt echter zwel vr nulpuntenergie als vr vacuümenergie gebruikt. In dit bek knipgt de term tachynenergie naar nulpuntenergie waar deze staat vr een resnantie met statische vlmaaktheid (eigenlijk de nullijn f nndimensinaliteit in nulpuntenergie) en naar vacuiimenergie waar deze resneert met dynamische vlmaaktheid. Tachyn-energie kan p twee verschillende wijzen hlistisch genezen. In het eerste geval als resnantie met statische vlmaaktheid, waarbij er een krachtige, intrinsiek negentrpische puls wrdt gegenereerd die rde brengt in disrganisatie. (Vergelijk dit weer even met de witte bundellicht waarin alle kleuren van het spectrum bestaan, maar in een ng ngedifferentieerde staat, zdat er geen frictie f entrpie is tussen de afznderlijke kleurfrequenties.) Anders gezegd: mdat de intrinsieke infrmatie die een tachyn bevat vlmaaktheid cmmuniceert, dat wil zeggen de resnantie met vlmaaktheid zelf is, 'injecteren' tachynen als het ware in elk rganisme, systeem f in elke meme f situatie een negentrpische impuls tt autrganisatie. Het kmt erp neer dat de verplarisatie tussen de afznderlijke spanningsvelden in een systeem wrdt pgeheven. En daarm zien we keer p keer bij zieke rganismen die met tachynen wrden behandeld een tename van het zelfgenezend vermgen f een vrijwelnmiddellijke genezing. In het tweede geval resneren tachynen niet met statische, maar met dynamische vlmaaktheid en gedragen ze zich als intelligente energie. Ze resneren niet passief met de ain, maar met de intelligentie die actief de juiste verhuding tussen de prds en de epistrfe in balans hudt. Er vindt dan een genezing plaats simultaan aan een bewustwrdingsprces waarin duidelijk wrdt wat de rzaak van de ziekte f klacht is en in welke zgeheten auraschil zich het epicentrum van de aandening bevindt. In dit prces is sprake van een kandische bijsturing, waarbij je zelf het temp bepaalt. De effecten van tachyn-therapie kunnen daarm sms bijna nmiddellijk plaatsvinden, bijvrbeeld bij hikrts en allergieën,

5 waarbij sms in enkele minuten een duurzaam en vlledig resultaat wrdt gebekt, zelfs in de meest ernstige gevallen. Ok kan de therapie echter maanden tt enkele jaren in beslag nemen, wanneer in het healingprces de kern van de klacht nlsmakelijk verbnden is met ns eigen unieke individuatieprces. Beide varianten van tachyn-genezing werken, zals alle vnsten van hlistische energetische geneeskunst, dr blkkades p te heffen zdat weer een geznde energiestrm dr het lichaam mgelijk wrdt en de nbalans en disrganisatie zijn verdwenen. Nu heeft elke energetische genezer het ver 'blkkades'. Ik heb echter nit ergens een uitleg gevnden van wat energieblkkades precies zijn in een meer 'technische' zin. Hiernder zet ik daarm mijn eigen indruk ervan uiteen. De begrippen entrpie en negentrpie, prds en epistrfe kmen daarbij telkens terug mdat naar mijn eigen (en schaubergeriaanse) pvatting elke blkkade tt een disharmnie tussen deze twee erkrachten is te herleiden. Entrpie en negentrpie Negentrpie is het tegenvergestelde van entrpie. Entrpie heeft de semantische betekenis van 'neigen naar chas'. Entrpie is net als negentrpie een vlstrekt natuurlijk verschijnsel en een nmisbaar nderdeel van de scheppingsglf. Nu det zich echter het merkwaardige fenmeen vr dat bijna veral waar menselijke beschavingen ntstaan k een grte tename ntstaat van kunstmatige entrpie. De taïsten nemen deze chasenergie sha qi f shar qi en definiëren haar als de energie die ntstaat waar yin en yang uit balans zijn. De kabbalisten spreken van de qlippth, demnische krachten die eveneens ntstaan uit een disharmnie tussen mannelijke f initiërende energieën (yang) en vruwelijke f vrmgevende energieën (yin). Hewel ze met cnventinele meetapparatuur niet aantnbaar zijn heeft de eerder genemde Masaru Emt met zijn ijskristallenftgrafie en tallze andere experimenten hard wetenschappelijk bewijs geleverd vr zwel het bestaan van entrpische (prdische) en negentrpische (epistrfische ) energiestrmen als het feit dat deze twee kwaliteiten kunnen stllen in materie. Sha qi zu je demnische energie kunnen nemen, f qlipptische energie. Qlippah (enkelvud van qlippth) is het kabbalistisch- Hebreeuwse wrd vr schaal, schil f schelp. Hiermee wrdt een leeg mhulsel bedeld, een vrm f instituut dat niet langer deel uit maakt van het levenprces, maar er zelfs kankerachtig p

6 parasiteert. Dit klinkt erg abstract, maar iedereen kent het vrbeeld van het huwelijk waarin twee mensen alleen ng vr de vrm f uit gewnte bij elkaar blijven. Van liefde en dus de levende bezieling van het huwelijk is geen sprake meer en dus is het in wezen dd en zinls gewrden en zuigt het wederzijds alleen maar energie. Op grtere schaal is het bekendste vrbeeld de pkmst en val van het cmmunisme. Het cmmunisme begint met prechte en terechte sciale verntwaardiging en eindigt in rwelliaanse en kafkaeske bureaucratieën waarin je, net zals je bij christenen drgaans niets meer van Jezus tegenkmt, niets meer van de rsprnkelijke sciale mtieven kunt terugvinden. Hetzelfde det zich tegenwrdig vr als de vernietiging van de westerse demcratie en beschaving dr de zgeheten New Wrld Order-plitiek. Sha qi verrzaakt stress, ziekte, het uiteenvallen van gerganiseerde structuren, neerslachtigheid, misvrming en mislukking en een bedrven sciaal klimaat. Een zeer algemeen vrbeeld van een sha qi-gestuurde situatie is het sickbuildingsyndrm. Een van de grtste menselijke rzaken van een explsieve tename van sha qi-frequenties in nze tijd is naast disharmnische architectuur de elektrmagnetische vervuiling. Dat deze vrm van vervuiling (k wel EMF-pllutin genemd) zéér veel meer behelst dan het niet ged kunnen slapen met een wekkerradi naast je. Sheng qi is exact het tegenvergestelde van sha qi. Sheng qi is een psitieve energiestrm die juist het gevlg is van een evenwicht tussen yin en yang in plaats van een verstring tussen beide. Deze energie plariseert niet in links f rechts maar hudt het midden aan en werkt verticaal. Verticaliteit is een dr tachyn-pinier David Wagner veel gebezigde term en hij spreekt zelfs ver verticaal bewustzijn. Een geznd en ngerept natuurgebied f harmnieuze cultuurmgeving genereert sheng qi. Sheng qi is intrinsiek negentrpisch. Sheng qi dient gebundeld te wrden m mens dier, plant, bitp en de actualiteit van een situatie ten gede te kmen. Bij het zgeheten tachyneringsprces wrdt, zals ik eerder aangaf, deze bundeling bereikt dr de bewegingen binnen een atm zdanig te versnellen dat er een 'vrtex' ntstaat die de tachyn-! energie 'aanzuigt', 'cncentreert' en uitstraalt. De mensen in Ost- Azië hebben er al eeuwen geleden diverse niet-kwantumtechnische technieken vr ntwikkeld. De Indiërs yga en tantra, de Japanners reiki en aikid, de Chinezen nder meer qi gng, feng shui, astrlgie en acupunctuur. Maar er zijn veel meer culturen en beschavin-

7 gen die intuïtief besef hadden van deze twee vrmen van energie: entrpie en negentrpie. De Eurpese cultuur had (niet heeft) bijvrbeeld sterke wrtels in de Griekse cultuur, de gulden-snede-esthetiek en de pythagrische maatverhudingen. Bijna alle gebuwen en planlgieën ntwrpen tt aan de Tweede Wereldrlg zijn pgezet vlgens het in de udheid ntdekte gulden-snedeprincipe, een universele maat die p het vlak van vrmgeving intrinsiek negentrpisch is. Tachyn-energie mag gezien haar unieke negentrpische werking wrden mschreven als de gulden snede van de energie. Tachynen kunnen znder meer wrden pgevat als zuivere negentrpie- f sheng qi-glfdeeltjes. Overzicht mgelijkheden van Tachynenergie: Het wereldenergieprbleem wrdt in krte tijd vlledig pgelst. Het breikaseffect kan wrden afgeremd en mgelijk wrden gestpt vr het echt helemaal te laat is. Binnen de geneeskunde penen zich ngekende mgelijkheden, niet alleen direct, maar het begrijpen van de wijze waarp tachynen werken maakt k een psitieve en vruchtbare uitwisselen en synergie mgelijk tussen sterse en westerse geneeskunde. De ntstring met tachynen van ns elektriciteitsnet zal een elektrsmgvrije mgeving creëren, waarin: Een enrme verbetering van het sciaal klimaat en algeheel welbevinden mgelijk is binnen zeer krte termijn. Na één dag kunnen de effecten al merkbaar zijn. Een ngekende verbetering van de gezndheid p wereldschaal, een tename van de cnditie, een herstel van het immuunsysteem en een enrme reductie van ziekten en klachten zal plaatsvinden. De kans p kanker frs kan wrden gereduceerd, zelfs ng verder dan alleen via elektrsmgntstring, namelijk dr k tachyn- en/f Schauberger-technlgie in de landbuw in te zetten ter vervanging van bestrijdingsmiddelen en het biveld verstrende plegmethden. Mgelijk een aanzienlijke verlaging mgelijk is van het risic p verspreiding van ptentieel pandemische ziekten als de actuele vgelgriep en de vele veeziekten die we hebben gehad. Onderzcht met ng wrden f tachyn-ntstring van kunstmatige elektrmagnetische velden de negatieve

8 inenbalans herstelt tt hnderd prcent van het natuurlijke niveau. Er een frse afname is van depressies en agressie. Er een grte tename te verwachten is van creativiteit en laterale intelligentie. Een enrme reductie van stress en slapelsheidsprblemen zal ptreden. Indien k lichtvervuiling wrdt aangepakt, zu dit dubbel werken. Dr het herstel van de melatninespiegels het risic p brstkanker zeer sterk afneemt. Een herstel ptreedt van de natuurlijke resnantie van de mens met de trilling van de aarde, de Schumann-resnantie, en de terugkeer van de alfastaat als basiscnditie waarin de hersenen functineren. Dit zal leiden tt een herhumanisering en hereclgisering van ns cllectief bewuste. Een rigreuze vertraging van het veruderingsprces mgelijk is, alsmede een langer behud van vitaliteit, een jeugdig uiterlijk en libid. Tachyn-emancipatie zal tevens kunnen bijdragen aan: Een grte pleving van de ecnmie. Tachynen en tachyntepassingen penen ngekende mgelijkheden vr de wereldhandel. Wanneer het juk van de plutnmen is afgewrpen kan binnen sciaal-demcratische en scherpe eclgische kaders wrden 'teruggekeerd' naar kapitalisme met zijn zelfregulerend vrije-marktmechanisme. Het is een misverstand m kapitalisme met plutnmie te verwisselen. Plutnmie hanteert een strategie waarbij enkele superkartels verheden als marketingtl inzetten, de massamedia als reclameflders en de mens als een ruwe grndstf die kan wrden geëxpliteerd. Landschapsherstel p grte schaal. Drdat energie niet meer vanuit grte krachtcentrales wrdt geleverd maar in elk huishuden en elk bedrijf een vrije-energiecnvertr nbeperkt vr de energie zrgt, kunnen alle hgspannningsmasten, windmlenparken en andere uitingen van wansmaak uit het landschap verdwijnen. Decentralisering, herdemcratisering van de samenleving en het funderen van de bestuurlijke piramide p menselijke waarden en werkelijke vruitgang in plaats van p

9 plutnme belangen. Dit is een autmatisch gevlg van het bvenstaande punt. Net zals men tevergeefs heeft geprbeerd belasting ver het internet te heffen, zalk het heffen van belasting p tachyn-cnvertren mislukken. Een enrme besparing die tachyn-cnvertren gewne huishudens en bedrijven pleveren p de nett energieksten (99%). De daardr verbdig gewrden administratiegelden en energieheffingen zullen een ngekende impuls aan het herstel van de ecnmie geven. Daarbij wrdt de ecnmie k ng eens veel stabieler dan ze it is geweest, drdat de schmmelingen verrzaakt dr de invled van de prijzen van fssiele brandstffen, vrallie, dan dmweg niet meer bestaan. De hier direct uit vrtkmende veel grtere zekerheid ver de tekmst heeft een duidelijk anti-nihilistische ptentie. Ze zal daarm zeer waarschijnlijk psitiefwerken p de individuele mtivatie van mensen m verantwrd te buwen aan hun eigen tekmst en die van hun kinderen. Het verdwijnen van de plutnme lbby uit de universitaire wereld en de kenniscentra. Dit zu de wetenschap veranderen van een vrnamelijk zichzelfperverterend gebeuren verpakt in administratieve bulshitstructuren in een enerverende strm creatieve activiteiten in dienst van werkelijke vruitgang vr mens en aarde. Tachynemancipatie zu de deur penen naar nieuwe kwantum- en veldtherieën, veelnderdrukte wetenschappen zuden een kans krijgen zich te bewijzen en er zu een guden tijd aanbreken vr wat betreft studies naar hlistische samenhang, crrelaties en synergieën. Ok valt te denken aan veel meer aandacht vr LENR-field-(kude fusie) tepassingen, waarmee naar het schijnt zelfs radiactiviteit nschadelijk kan wrden gemaakt, en de vele tepassingen van radinica, bijvrbeeld vr het herstellen van beschadigde eclgische systemen, en de RIFE-scillatr in de geneeskunde. Kernenergie wrdt definitief verbdig en daarmee verdwijnt k het atmafvalprbleem van de tekmst. Het plssen en uiteindelijk beëindigen van het derdewerelddrama dat twee miljard mensen treft, nu de macht van lie wrdt vervangen dr nbeperkt vrradige, veral aanwezige sptgedkpe energie.

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

a cyberspace odyssey

a cyberspace odyssey 200i: a cyberspace dyssey s d e M y I De sterrenprt ging pen. De sterrenprt ging dicht. In een fractie van tijd, te krt m meetbaar te zijn, keerde de ruimte zich binnenstebuiten.(...) Alleen de sterren,

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie