De mogelijkheden van Tachyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mogelijkheden van Tachyon"

Transcriptie

1 De mgelijkheden van Tachyn (Uit het uitstekende bek NULPUNTSREVOLUTIE van Benjamin Adamah) Hetgeen dr prgressieve fysici het vacuüm f het energetisch cntinuüm wrdt genemd blijkt geen lege ruimte, maar een nuitputtelijk energieptentieel te zijn. Onder meer Tesla, Schumann, Greichen, Schauberger, Mray, Gray, Baumann, DePalma, Tewari, Adams, Lindeman en Bearden slaagden erin deze energie te vangen en m te zetten zdat je er bijvrbeeld een elektrmtr p kunt laten draaien. In de jaren negentig van de twintigste eeuw lukte het een aantal nderzekers m tachyn-energie p een andere manier te 'vangen', vr een ander del. Dit prces wrdt tachyneren f tachyniseren genemd. In Duitsland heeft de bi-energeticus Heik Albat dit prces geheelnafhankelijk van David Wagner ntdekt en een deels verlappende, deels vlstrekt riginele lijn van tepassingen uitgevnden. Albat en Wagner zijn de belangrijkste grndleggers van een nieuwe therapievrm die tachyn-therapie wrdt genemd. Elk willekeurig vrwerp kan getachyneerd wrden, waarna het gecncentreerd tachynen vrijgeeft die in levende rganismen een heilzame hlistische werking genereren. Tachyneren kmt er in het krt p neer dat de bewegingen in de atmen van een vrwerp dusdanig wrden versneld dat er een srt vrtex ntstaat die tachyn-energie 'aanzuigt uit het vacuiim' en vrijgeeft in ns tijdruimtedmein. Aldus vindt er een resnantie plaats met de ngedifferentieerde erstaat van alle energie en materie (en bewustzijn). Dit klinkt wellicht erg ingewikkeld, maar je kunt je hier iets bij vrstellen dr je de les natuurkunde weer vr de geest te halen waarbij de dcent een bundel wit licht dr een prisma liet schijnen en z het hele spectrum van regenbgkleuren te vrschijn tverde. Alle kleuren bevinden zich al in het witte licht, maar zijn alleen niet als dusdanig zichtbaar mdat hun 'staat van zijn' ng ngedifferentieerd is. Om ze zichtbaar te maken is een filter ndig, een prisma f bijvrbeeld waterdruppeltjes in geval van een regenbg. Het witte licht en het kleurenspectrum zijn p te vatten als twee cndities van één en hetzelfde. Binnen de therapeutische cntext is het belangrijkste kenmerk van tachyn-energie dat ze een alles rdenend vermgen blijkt te hebben en de verstrde rde in levende systemen kan herstellen. Maar waarm is dat z? Dat is een

2 vraag waar een geheimzinnig waas mheen hangt en die tt dusver in alle eerdere publicaties ver tachynen óf niet beantwrd is, óf wel z schlwetenschappelijk plitiek crrect dat we er weinig f niets mee pschieten. Het is in de wereld die 'beken ver tachynen' heet niet afwijkend m begrippen uit de esterie te mixen met cncepten uit de kwantumfilsfie. In dit hfdstuk intrduceer ik naast de vaak in deze cntext aangehaalde leer van de chakra 's en het menselijk energielichaam, de astrlgische factr. Resneren met statische en/f dynamische vlmaaktheid Binnen kwantumfilsfische mdellen van de realiteit wrdt materie uitgedrukt in lage trillingen met een grte amplitude. He zwaarder de materie, he grter deze amplitude is. He lichter de stf, he kleiner de amplitude en he hger de trilling. We zien dit k prachtig in lichtfrequenties. Het spectrum waaiert uit van zeer hge trillingen, bijvrbeeld bij ultravilet, naar veel lagere trillingen, via paars, blauw, gren, geel, ranje, rd, infrard et cetera. Via de tallze studies van de kleuren in de menselijke aura zijn even fascinerende als waardevlle analgieën gelegd naar emties en bewustzijnsstadia. Z crrespnderen de kleuren van de hgere lichtfrequenties k met nze eigenschappen en vermgens die ns bven het egïstische en dierlijke uittillen f aan het mystiek bewustzijn grenzen. Gren is gekppeld aan genezende vermgens, het rgasme en naastenliefde. Blauw is verbnden met cmmunicatieve intelligentie en creativiteit, indig met helderziendheid, inspiratie, verbndenheid met intermenselijke prgressie en welbevinden, en tt slt is vilet verbnden met mystieke eenwrding en cntact met gnëtisch f gddelijk bewustzijn. De Japanner Masaru Emt bracht recentelijk via een bijzndere fttechniek de kwantumrealiteit van de entrpie en negentrpie in beeld, van negatieve en psitieve emties, van gedachten, muziek, substanties f stralingen en de nagalm van gebeurtenissen. Hij ntdekte dat water letterlijk elke trilling absrbeert en ftgrafeerde eindels veel ijskristallen die zwel nder psitieve trillingen als nder negatieve trillingen tt stand waren gekmen. Het resultaat was niet mis te verstaan. De ftgrafisch vastgelegde trillingen waren afkmstig uit diverse brnnen, variërend van muziek, bijvrbeeld klassiek f heavy metal, uitrepen, lettertekens en wrden, sferen, de aanwezigheid van chemicaliën, elektrsmg et cete-

3 ra. Ik raad je van harte aan zijn unieke ftbeken eens dr te bladeren. Je perceptie van de realiteit zal daarna nit meer dezelfde zijn, want Emt tnt p simpele, empirische en invelbare wijze aan dat er een allesdrdringende kwantumrealiteit bestaat en dat we hier elke dag rekening mee meten huden. Tt zver een klein stukje vrmasseren van je geest m aannemelijk te maken dat materie en geest uit één brn vrtkmen en dat alles bestaat uit trillingen. Deze trillingen wrden dan weer gerdend vlgens krachten van entrpie (chas) en negentrpie (harmnie). Kwantumtheretici nemen materie sms heel pëtisch bevrren licht. Scheppende intelligentie (intelligente schepping), emtie en materie zijn p elkaar aansluitende, elkaar beïnvledende trillingsvelden (hypstasen) in een trillingsuniversum en ze zijn daarmee deel van wat we een universeel bewustzijn f bezield universum zuden meten nemen. Dit universeel bewustzijn heeft net als het menselijk bewustzijn een schaduw die ndzakelijkerwijs bestaat uit entrpische, in essentie centrifugale krachten, genschijnlijk chatisch, maar een wezenlijk nderdeel van de schepping mdat er znder differentiatie, cntrast, plariteit en scheiding dmweg geen schepping mgelijk is. Maar het universeel bewustzijn heeft gelukkig k een negentrpische tegenpl. Die bestaat uit in essentie centripetale (verbindende) krachten die harmnie en eenheid juist herstellen. Het zijn respectievelijk de prds (vrtschrijden; het scheppen als differentiëren van eenheid) en epistrfe (terugkeren naar eenheid) van de Oude Grieken. In hun gedifferentieerde f actieve staat vrmen deze twee gecrreleerde supercmpnenten van de scheppingsglf de dynamische ether en de dynamische vlmaaktheid. In hun ngedifferentieerde f passieve staat wrden de prds en epistrfe met de term ain aangeduid, en vrmen ze de statische ether f statische vlmaaktheid. Terug naar de vraag waarm tachynen een alles rdenend vermgen hebben en daarmee een hlistische genezing kunnen triggeren. Wanneer de trilling steeds maar teneemt en de amplitude (de grtste uitwijking van een trillend punt uit de evenwichtstestand) steeds kleiner wrdt, kmen de twee pieken (plen) van de trillingsglf steeds dichter bij elkaar te liggen. Als de trilling z neindig hg wrdt en de amplitude z klein dat de pieken (bijna) identiek wrden aan elkaar, wrdt er een quasi-statische cnditie bereikt waarin beweging, in plaats van manifest, alleen ng ptentieel is. In feite vindt hier een dimensiesprng f hypstasenwisseling van de trilling plaats mdat deze trilling annex statische cnditie nu een directe

4 fractal van statische vlmaaktheid (ain) is gewrden. Deze statische vlmaaktheid, brn en eindsm van alle hypstasen, kan in 'trillingstermen' wrden gedefinieerd als een uiterst verfijnde vibratie met een amplitude van vrijwel nul, een nvrstelbaar hge trilling (frequentie) en een geweldige energie. Deze energie wrdt k wel aangeduid met nulpuntenergie, een pulserend primair 'elektrmagnetisch schuim'. De term tachyn-energie wrdt echter zwel vr nulpuntenergie als vr vacuümenergie gebruikt. In dit bek knipgt de term tachynenergie naar nulpuntenergie waar deze staat vr een resnantie met statische vlmaaktheid (eigenlijk de nullijn f nndimensinaliteit in nulpuntenergie) en naar vacuiimenergie waar deze resneert met dynamische vlmaaktheid. Tachyn-energie kan p twee verschillende wijzen hlistisch genezen. In het eerste geval als resnantie met statische vlmaaktheid, waarbij er een krachtige, intrinsiek negentrpische puls wrdt gegenereerd die rde brengt in disrganisatie. (Vergelijk dit weer even met de witte bundellicht waarin alle kleuren van het spectrum bestaan, maar in een ng ngedifferentieerde staat, zdat er geen frictie f entrpie is tussen de afznderlijke kleurfrequenties.) Anders gezegd: mdat de intrinsieke infrmatie die een tachyn bevat vlmaaktheid cmmuniceert, dat wil zeggen de resnantie met vlmaaktheid zelf is, 'injecteren' tachynen als het ware in elk rganisme, systeem f in elke meme f situatie een negentrpische impuls tt autrganisatie. Het kmt erp neer dat de verplarisatie tussen de afznderlijke spanningsvelden in een systeem wrdt pgeheven. En daarm zien we keer p keer bij zieke rganismen die met tachynen wrden behandeld een tename van het zelfgenezend vermgen f een vrijwelnmiddellijke genezing. In het tweede geval resneren tachynen niet met statische, maar met dynamische vlmaaktheid en gedragen ze zich als intelligente energie. Ze resneren niet passief met de ain, maar met de intelligentie die actief de juiste verhuding tussen de prds en de epistrfe in balans hudt. Er vindt dan een genezing plaats simultaan aan een bewustwrdingsprces waarin duidelijk wrdt wat de rzaak van de ziekte f klacht is en in welke zgeheten auraschil zich het epicentrum van de aandening bevindt. In dit prces is sprake van een kandische bijsturing, waarbij je zelf het temp bepaalt. De effecten van tachyn-therapie kunnen daarm sms bijna nmiddellijk plaatsvinden, bijvrbeeld bij hikrts en allergieën,

5 waarbij sms in enkele minuten een duurzaam en vlledig resultaat wrdt gebekt, zelfs in de meest ernstige gevallen. Ok kan de therapie echter maanden tt enkele jaren in beslag nemen, wanneer in het healingprces de kern van de klacht nlsmakelijk verbnden is met ns eigen unieke individuatieprces. Beide varianten van tachyn-genezing werken, zals alle vnsten van hlistische energetische geneeskunst, dr blkkades p te heffen zdat weer een geznde energiestrm dr het lichaam mgelijk wrdt en de nbalans en disrganisatie zijn verdwenen. Nu heeft elke energetische genezer het ver 'blkkades'. Ik heb echter nit ergens een uitleg gevnden van wat energieblkkades precies zijn in een meer 'technische' zin. Hiernder zet ik daarm mijn eigen indruk ervan uiteen. De begrippen entrpie en negentrpie, prds en epistrfe kmen daarbij telkens terug mdat naar mijn eigen (en schaubergeriaanse) pvatting elke blkkade tt een disharmnie tussen deze twee erkrachten is te herleiden. Entrpie en negentrpie Negentrpie is het tegenvergestelde van entrpie. Entrpie heeft de semantische betekenis van 'neigen naar chas'. Entrpie is net als negentrpie een vlstrekt natuurlijk verschijnsel en een nmisbaar nderdeel van de scheppingsglf. Nu det zich echter het merkwaardige fenmeen vr dat bijna veral waar menselijke beschavingen ntstaan k een grte tename ntstaat van kunstmatige entrpie. De taïsten nemen deze chasenergie sha qi f shar qi en definiëren haar als de energie die ntstaat waar yin en yang uit balans zijn. De kabbalisten spreken van de qlippth, demnische krachten die eveneens ntstaan uit een disharmnie tussen mannelijke f initiërende energieën (yang) en vruwelijke f vrmgevende energieën (yin). Hewel ze met cnventinele meetapparatuur niet aantnbaar zijn heeft de eerder genemde Masaru Emt met zijn ijskristallenftgrafie en tallze andere experimenten hard wetenschappelijk bewijs geleverd vr zwel het bestaan van entrpische (prdische) en negentrpische (epistrfische ) energiestrmen als het feit dat deze twee kwaliteiten kunnen stllen in materie. Sha qi zu je demnische energie kunnen nemen, f qlipptische energie. Qlippah (enkelvud van qlippth) is het kabbalistisch- Hebreeuwse wrd vr schaal, schil f schelp. Hiermee wrdt een leeg mhulsel bedeld, een vrm f instituut dat niet langer deel uit maakt van het levenprces, maar er zelfs kankerachtig p

6 parasiteert. Dit klinkt erg abstract, maar iedereen kent het vrbeeld van het huwelijk waarin twee mensen alleen ng vr de vrm f uit gewnte bij elkaar blijven. Van liefde en dus de levende bezieling van het huwelijk is geen sprake meer en dus is het in wezen dd en zinls gewrden en zuigt het wederzijds alleen maar energie. Op grtere schaal is het bekendste vrbeeld de pkmst en val van het cmmunisme. Het cmmunisme begint met prechte en terechte sciale verntwaardiging en eindigt in rwelliaanse en kafkaeske bureaucratieën waarin je, net zals je bij christenen drgaans niets meer van Jezus tegenkmt, niets meer van de rsprnkelijke sciale mtieven kunt terugvinden. Hetzelfde det zich tegenwrdig vr als de vernietiging van de westerse demcratie en beschaving dr de zgeheten New Wrld Order-plitiek. Sha qi verrzaakt stress, ziekte, het uiteenvallen van gerganiseerde structuren, neerslachtigheid, misvrming en mislukking en een bedrven sciaal klimaat. Een zeer algemeen vrbeeld van een sha qi-gestuurde situatie is het sickbuildingsyndrm. Een van de grtste menselijke rzaken van een explsieve tename van sha qi-frequenties in nze tijd is naast disharmnische architectuur de elektrmagnetische vervuiling. Dat deze vrm van vervuiling (k wel EMF-pllutin genemd) zéér veel meer behelst dan het niet ged kunnen slapen met een wekkerradi naast je. Sheng qi is exact het tegenvergestelde van sha qi. Sheng qi is een psitieve energiestrm die juist het gevlg is van een evenwicht tussen yin en yang in plaats van een verstring tussen beide. Deze energie plariseert niet in links f rechts maar hudt het midden aan en werkt verticaal. Verticaliteit is een dr tachyn-pinier David Wagner veel gebezigde term en hij spreekt zelfs ver verticaal bewustzijn. Een geznd en ngerept natuurgebied f harmnieuze cultuurmgeving genereert sheng qi. Sheng qi is intrinsiek negentrpisch. Sheng qi dient gebundeld te wrden m mens dier, plant, bitp en de actualiteit van een situatie ten gede te kmen. Bij het zgeheten tachyneringsprces wrdt, zals ik eerder aangaf, deze bundeling bereikt dr de bewegingen binnen een atm zdanig te versnellen dat er een 'vrtex' ntstaat die de tachyn-! energie 'aanzuigt', 'cncentreert' en uitstraalt. De mensen in Ost- Azië hebben er al eeuwen geleden diverse niet-kwantumtechnische technieken vr ntwikkeld. De Indiërs yga en tantra, de Japanners reiki en aikid, de Chinezen nder meer qi gng, feng shui, astrlgie en acupunctuur. Maar er zijn veel meer culturen en beschavin-

7 gen die intuïtief besef hadden van deze twee vrmen van energie: entrpie en negentrpie. De Eurpese cultuur had (niet heeft) bijvrbeeld sterke wrtels in de Griekse cultuur, de gulden-snede-esthetiek en de pythagrische maatverhudingen. Bijna alle gebuwen en planlgieën ntwrpen tt aan de Tweede Wereldrlg zijn pgezet vlgens het in de udheid ntdekte gulden-snedeprincipe, een universele maat die p het vlak van vrmgeving intrinsiek negentrpisch is. Tachyn-energie mag gezien haar unieke negentrpische werking wrden mschreven als de gulden snede van de energie. Tachynen kunnen znder meer wrden pgevat als zuivere negentrpie- f sheng qi-glfdeeltjes. Overzicht mgelijkheden van Tachynenergie: Het wereldenergieprbleem wrdt in krte tijd vlledig pgelst. Het breikaseffect kan wrden afgeremd en mgelijk wrden gestpt vr het echt helemaal te laat is. Binnen de geneeskunde penen zich ngekende mgelijkheden, niet alleen direct, maar het begrijpen van de wijze waarp tachynen werken maakt k een psitieve en vruchtbare uitwisselen en synergie mgelijk tussen sterse en westerse geneeskunde. De ntstring met tachynen van ns elektriciteitsnet zal een elektrsmgvrije mgeving creëren, waarin: Een enrme verbetering van het sciaal klimaat en algeheel welbevinden mgelijk is binnen zeer krte termijn. Na één dag kunnen de effecten al merkbaar zijn. Een ngekende verbetering van de gezndheid p wereldschaal, een tename van de cnditie, een herstel van het immuunsysteem en een enrme reductie van ziekten en klachten zal plaatsvinden. De kans p kanker frs kan wrden gereduceerd, zelfs ng verder dan alleen via elektrsmgntstring, namelijk dr k tachyn- en/f Schauberger-technlgie in de landbuw in te zetten ter vervanging van bestrijdingsmiddelen en het biveld verstrende plegmethden. Mgelijk een aanzienlijke verlaging mgelijk is van het risic p verspreiding van ptentieel pandemische ziekten als de actuele vgelgriep en de vele veeziekten die we hebben gehad. Onderzcht met ng wrden f tachyn-ntstring van kunstmatige elektrmagnetische velden de negatieve

8 inenbalans herstelt tt hnderd prcent van het natuurlijke niveau. Er een frse afname is van depressies en agressie. Er een grte tename te verwachten is van creativiteit en laterale intelligentie. Een enrme reductie van stress en slapelsheidsprblemen zal ptreden. Indien k lichtvervuiling wrdt aangepakt, zu dit dubbel werken. Dr het herstel van de melatninespiegels het risic p brstkanker zeer sterk afneemt. Een herstel ptreedt van de natuurlijke resnantie van de mens met de trilling van de aarde, de Schumann-resnantie, en de terugkeer van de alfastaat als basiscnditie waarin de hersenen functineren. Dit zal leiden tt een herhumanisering en hereclgisering van ns cllectief bewuste. Een rigreuze vertraging van het veruderingsprces mgelijk is, alsmede een langer behud van vitaliteit, een jeugdig uiterlijk en libid. Tachyn-emancipatie zal tevens kunnen bijdragen aan: Een grte pleving van de ecnmie. Tachynen en tachyntepassingen penen ngekende mgelijkheden vr de wereldhandel. Wanneer het juk van de plutnmen is afgewrpen kan binnen sciaal-demcratische en scherpe eclgische kaders wrden 'teruggekeerd' naar kapitalisme met zijn zelfregulerend vrije-marktmechanisme. Het is een misverstand m kapitalisme met plutnmie te verwisselen. Plutnmie hanteert een strategie waarbij enkele superkartels verheden als marketingtl inzetten, de massamedia als reclameflders en de mens als een ruwe grndstf die kan wrden geëxpliteerd. Landschapsherstel p grte schaal. Drdat energie niet meer vanuit grte krachtcentrales wrdt geleverd maar in elk huishuden en elk bedrijf een vrije-energiecnvertr nbeperkt vr de energie zrgt, kunnen alle hgspannningsmasten, windmlenparken en andere uitingen van wansmaak uit het landschap verdwijnen. Decentralisering, herdemcratisering van de samenleving en het funderen van de bestuurlijke piramide p menselijke waarden en werkelijke vruitgang in plaats van p

9 plutnme belangen. Dit is een autmatisch gevlg van het bvenstaande punt. Net zals men tevergeefs heeft geprbeerd belasting ver het internet te heffen, zalk het heffen van belasting p tachyn-cnvertren mislukken. Een enrme besparing die tachyn-cnvertren gewne huishudens en bedrijven pleveren p de nett energieksten (99%). De daardr verbdig gewrden administratiegelden en energieheffingen zullen een ngekende impuls aan het herstel van de ecnmie geven. Daarbij wrdt de ecnmie k ng eens veel stabieler dan ze it is geweest, drdat de schmmelingen verrzaakt dr de invled van de prijzen van fssiele brandstffen, vrallie, dan dmweg niet meer bestaan. De hier direct uit vrtkmende veel grtere zekerheid ver de tekmst heeft een duidelijk anti-nihilistische ptentie. Ze zal daarm zeer waarschijnlijk psitiefwerken p de individuele mtivatie van mensen m verantwrd te buwen aan hun eigen tekmst en die van hun kinderen. Het verdwijnen van de plutnme lbby uit de universitaire wereld en de kenniscentra. Dit zu de wetenschap veranderen van een vrnamelijk zichzelfperverterend gebeuren verpakt in administratieve bulshitstructuren in een enerverende strm creatieve activiteiten in dienst van werkelijke vruitgang vr mens en aarde. Tachynemancipatie zu de deur penen naar nieuwe kwantum- en veldtherieën, veelnderdrukte wetenschappen zuden een kans krijgen zich te bewijzen en er zu een guden tijd aanbreken vr wat betreft studies naar hlistische samenhang, crrelaties en synergieën. Ok valt te denken aan veel meer aandacht vr LENR-field-(kude fusie) tepassingen, waarmee naar het schijnt zelfs radiactiviteit nschadelijk kan wrden gemaakt, en de vele tepassingen van radinica, bijvrbeeld vr het herstellen van beschadigde eclgische systemen, en de RIFE-scillatr in de geneeskunde. Kernenergie wrdt definitief verbdig en daarmee verdwijnt k het atmafvalprbleem van de tekmst. Het plssen en uiteindelijk beëindigen van het derdewerelddrama dat twee miljard mensen treft, nu de macht van lie wrdt vervangen dr nbeperkt vrradige, veral aanwezige sptgedkpe energie.

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft?

depressie wat kun je doen als iemand in je omgeving een depressie heeft? depressie raakt iedereen wat kun je den als iemand in je mgeving een depressie heeft? INHOUD Inleiding 4 De Depressie Vereniging 5 Tips vr naasten van mensen met een depressie 6 Het prbleem erkennen 6

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

SPREEKBEURT GOUDVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT GOUDVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GOUDVIS l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GOUDVIS BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Anamneseformulier Gezondheidstest

Anamneseformulier Gezondheidstest Anamnesefrmulier Gezndheidstest LET OP: Vr de kwaliteit van de gezndheidstest is het van belang m het anamnesefrmulier vlledig en naar waarheid in te vullen. Het is mgelijk m meerdere antwrden in te vullen.

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids. visietekst preventie en mgang agressief gedrag KIDS Brggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.be visie Agressie maakt nlsmakelijk deel uit van het menselijk bestaan

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen?

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen? Bijlage 1: de vragenlijst Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszrg Bilzen? Ik de een nderzek naar uderenagressie ten aanzien van de hulpverlening vr mijn eindwerk. Dit nderzek de ik mede

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

BLADERDEEG/KORSTDEEG

BLADERDEEG/KORSTDEEG BLADERDEEG/KORSTDEEG Brn: www.passie.hreca.nl - 2009 DE GRONDSTOFFEN Om de werking en de mgelijke afwijkingen van bladerdeeg te kunnen begrijpen, is het ndzakelijk iets te weten ver de rl die de verschillende

Nadere informatie

E. Mondiale verantwoordelijkheid

E. Mondiale verantwoordelijkheid E. Mndiale verantwrdelijkheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mensenrechten 1 Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale aandacht vr sciale & eclgische waarden en vr transparante

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO

DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO Naam Cliënt: Naam Therapeut: Cntact datum: Datum van invullen: Redenen vr het invullen van de aantekeningen: 1. Acuut (f geschiedenis

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

Eenzaamheid bij kinderen en jongeren

Eenzaamheid bij kinderen en jongeren Eenzaamheid bij kinderen en jngeren PraxisP Prfessinal lezing Prf. Dr. Luc Gssens Dr. Janne Vanhalst Marlies Maes, Msc. Annette Spithven, Msc. Eenzaamheid bij kinderen en jngeren I. Wat is eenzaamheid?

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Waterbeheer, kan jij het aan?

Waterbeheer, kan jij het aan? Waterbeheer, kan jij het aan? Een rllenspel ver waterbeheer in het beheergebied van een waterschap Vakgebied: Aardrijkskunde, Bilgie, Maatschappijleer Niveau: klas 3 HAVO en VWO Tijdsduur: 60 minuten Waterbeheer

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Bedrijfsethiek. Samenvatting Bedrijfsethiek ~ 1 ~ Rick Hendriks

Bedrijfsethiek. Samenvatting Bedrijfsethiek ~ 1 ~ Rick Hendriks Bedrijfsethiek Hfst 2: Waarden en nrmen: 2.2: Mraal: Mraal is het geheel van aanwezige waarden en nrmen bij een individu, grepering f gehele samenleving. De wetenschap die de mraal bestudeert is de ethiek.

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Professional Coaching. Franck Struyf

Professional Coaching. Franck Struyf Prfessinal Caching Franck Struyf Ervaring is niet wat iemand verkmt, maar wat iemand det met wat hem verkmt. (Aldus Huxley) Persnlijke ervaring Mijn naam is Franck Struyf en ik ben life en- prfessinal

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015 Business Breakthrugh Bimimicry ktber 2015 Business Breakthrugh Bimimicry Wat is de achtergrnd van het traject? Veel prduct- en prcesntwerpen ntlenen ideeën en principes aan vrbeelden uit de natuur. Het

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

SPREEKBEURT TIJGERPYTHON

SPREEKBEURT TIJGERPYTHON SPREEKBEURT TIJGERPYTHON l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE TIJGERPYTHON

Nadere informatie

KINDERRECHTEN 3 de graad

KINDERRECHTEN 3 de graad KINDERRECHTEN 3 de graad Bijlage krantenartikels + vragen bij pdracht 4 Kinderrechten uit het nieuws gegrepen Ter inf: per artikel wrden suggesties van vragen gegeven m de link met het kinderrecht te leggen.

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock Wat 'crss-linking' betekent vr Rlling Stck Crss-linking: het vernetten van kabels dr bestraling, kan veel betekenen vr Rlling Stck. Een paar pluspunten & klantvrdelen van dr bestraling vernette elektrische

Nadere informatie

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2 Eenzaamheid Idske de Haan- de Jng> 1. Ter inleiding 2 2. Wat is eenzaamheid? 2 3. He ntstaat eenzaamheid 3 a. Externe factren 3 b. Persnlijkheidskenmerken f karakter 4 c. Gedragspatrnen

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Dieren & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Wereldriëntatie Natuur Levende

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen!

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen! WERKBLAD FUNDA.NL Inleiding De mdule leefbaar Nederland gaat ver de verschillen in sciale mstandigheden tussen mensen. Het gaat ver verschillen in gezndheid, verschillen tussen stad en platteland en ver

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GEWONE

Nadere informatie

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1 Ace! Training E-learning mdule 'vragen stellen' Cursus cmmunicatievaardigheden 1 Gede vragen stellen Vragen stellen is een vrm van verbale cmmunicatie. Verbale cmmunicatie bestaat uit spreken en luisteren.

Nadere informatie

Veranderingen in de agrarische bebouwing

Veranderingen in de agrarische bebouwing ONTHEFFINGEN De activiteiten met betrekking tt het buwen die in het bestemmingsplan nder een ntheffing zijn gebracht kunnen glbaal als vlgt wrden aangeduid: buwactiviteiten; veranderingen van de situering

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie