Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek"

Transcriptie

1 Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

2 Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de zon... verder hoef je niet te zoeken, toch? Kies met Pure Energie voor 100% wind en zon; zelf opgewekt in Nederland. Meer informatie of meteen aanmelden: Bel of ga naar Verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland!

3

4

5 4 Raedthuys Windparken Informatiememorandum De aanbieding en uitgifte van deze Obligatielening (ter realisatie van Windpark Maanderbroek) is een initiatief van: Raedthuys Ede B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Enschede, Nederland) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal verhandelbare Obligaties, onderverdeeld in Obligaties-A en Obligaties-B, van elk EUR 500,- per stuk (exclusief 3% emissiekosten), totaal maximaal EUR ,-, door Raedthuys Ede B.V. Een initiatief van Raedthuys & Partners, vermogensbouwers met duurzame energie Het investeren en handelen in de Obligaties brengt bepaalde risico s mee. In het hoofdstuk 4 Risicofactoren worden deze risico s besproken. De termen die in dit Informatiememorandum met een hoofdletter zijn weergegeven, hebben de betekenis zoals opgenomen in hoofdstuk 1 Definities, tenzij anders is aangegeven. Ter zake van de aanbieding van de Obligaties wordt geen prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De aanbieding van de Obligaties staat niet onder toezicht van de AFM. Een initiatief van Raedthuys & Partners, vermogensbouwers met duurzame energie De datum van dit Informatiememorandum is 29 mei aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

6 5 Inhoudsopgave 1. Definities 2. Belangrijke informatie 3. Inleidende samenvatting 4. Risicofactoren 5. Kerngegevens van de Obligaties 6. Maatschappij en markt 7. De Uitgevende Instelling en het Project Windpark Maanderbroek 8. Obligatie-uitgifte door de Uitgevende Instelling 9. Voornaamste financiële informatie 10. Fiscale aspecten 11. Juridische aspecten 12. Adressenlijst 13. Beschikbare informatie Bijlagen: Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Obligatievoorwaarden Trustakte Verklaring inzake Uitkeringen Exploitatieberekening (prognose) Curricula Vitae bestuursleden Stichting Inschrijfformulier (natuurlijke personen/vennootschappen) Statuten van de Uitgevende Instelling

7

8

9 8 Raedthuys Windparken 1. Definities De hierna gedefinieerde begrippen beginnen met een hoofdletter en hebben in dit Informatiememorandum, tenzij uit de context uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, de betekenis die daaraan is toegekend. Definities in enkelvoud worden geacht mede de meervoudsvorm en definities in meervoud worden geacht mede het enkelvoud te bevatten. Aanvangsdatum Aflossingsdatum AFM Aandeelhouder Bank Bestuur Bijlage De dag waarop de Obligatielening aanvangt, te weten 1 augustus 2015 of zoveel eerder of later als de Uitgevende Instelling bepaalt; De dag waarop de Obligatielening wordt afgelost, zijnde vijf (5) jaar na de Aanvangsdatum; De Stichting Autoriteit Financiële Markten, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam; De enig aandeelhouder van de Uitgevende Instelling, te weten Raedthuys Windpower; De Coöperatieve Rabobank Enschede-Haaksbergen U.A., statutair gevestigd te Enschede, waarmee door de Uitgevende Instelling de Leenovereenkomst op 23 februari 2015 is aangegaan; Het Bestuur van de Uitgevende Instelling dat op de datum van dit Informatiememorandum wordt gevormd door Raedthuys Windpower; Een Bijlage bij dit Informatiememorandum; Boekjaar Bonusrente ECN Onderhoudscontract EUR Garantie van Oorsprong Het Boekjaar van de Uitgevende Instelling, welke gelijk is aan het kalenderjaar; Een half procent (0,5%) op jaarbasis bovenop de Rente, indien een obligatiehouder op 31 december van het jaar waarop de uit te betalen Rente betrekking heeft, afnemer was van energie bij Pure Energie; Energieonderzoek Centrum Nederland, gevestigd te Petten; Het onderhoudscontract d.d. 15 augustus 2014 met Siemens Nederland N.V. ter zake van de voorwaarden en condities van het onderhoud van de Windturbines Onshore Long Term Program Service Agreement (LTP), tevens bevattende garanties (o.a. powercurve, beschikbaarheid); Euro, het wettelijk betaalmiddel van de Europese Monetaire Unie; Het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid duurzame elektriciteit is opgewekt. Een Garantie van Oorsprong heeft betrekking op een hoeveel heid duurzame elektriciteit ter grootte van 1 MW (= kwh) en wordt aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

10 9 door de garantiebeheerinstantie CertiQ aangemaakt en bijgeboekt op een garantierekening van de Uitgevende Instelling, op basis van de meetgegevens zoals door de regionale netbeheerder wordt gemeten; Hoofdsom Informatiememorandum Jaarstukken kwh Lening Leenovereenkomst Looptijd MW Obligaties Obligaties-A Obligaties-B Obligatiehouder Obligatielening Obligatievoorwaarden De nominale waarde van een Obligatie, zijnde EUR 500,- (vijfhonderd euro); Dit informatiememorandum d.d. 20 mei 2015 in verband met de aanbieding van de Obligaties, inclusief alle Bijlagen; De jaarrekening van de Uitgevende Instelling, met inbegrip van de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop, alsmede het verslag over enig Boekjaar; Kilowattuur, een eenheid van energie; De lening in hoofdsom, groot maximaal EUR ,-, verstrekt door de Bank (als leninggever) aan de Uitgevende Instelling (als leningnemer) onder andere ten behoeve van het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de bedrijfsvoering en het onderhoud van de Windturbines; De overeenkomst inzake de Lening d.d. 23 februari 2015 tussen de Bank en de Uitgevende Instelling. De looptijd van de Obligatielening en die aanvangt op Aanvangsdatum; Megawatt, een eenheid van vermogen; Niet-beursgenoteerde verhandelbare schuldtitels op naam, die niet converteerbaar in aandelen zijn, nominaal groot EUR 500,- per stuk (exclusief 3% emissiekosten), welke worden aangeboden en uitgegeven door de Uitgevende Instelling en zijn onderverdeeld in Obligaties-A en Obligaties-B; Obligaties met aanduiding Obligaties-A, uitgegeven door de Uitgevende Instelling, die uitsluitend worden toegewezen aan (rechts-)personen die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Ede op adressen met een postcode uit het Postcodegebied; Obligaties met aanduiding Obligaties-B, uitgegeven door de Uitgevende Instelling, die uitsluitend worden toegewezen aan (rechts)personen die niet in aanmerking komen voor Obligaties-A; Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die één of meerdere Obligaties houdt; De obligatielening, groot nominaal maximaal vijfhonderdduizend euro (EUR ,-), aan te bieden en uit te geven door de Uitgevende Instelling; De voorwaarden zoals weergegeven in Bijlage I van dit Informatiememorandum, die van toepassing zijn op de Obligaties;

11 10 Raedthuys Windparken Opleveringsdatum De datum waarop de Windturbines 1 aan de Uitgevende Instelling zijn opgeleverd, 2 zijn aangesloten op het electriciteitsnetwerk en 3 het gespecificeerde vermogen kunnen opwekken; Postcodegebied Project Windpark Maanderbroek Pure Energie Raedthuys Groep Raedthuys & Partners Raedthuys Windpower Register Rente Rentebetalingsdatum De postcodes van adressen van Obligatiehouders die voor Obligaties-A in aanmerking komen, te weten de postcodes 6711 AA tot en met 6745 XM; Het door de Uitgevende Instelling te exploiteren windenergieproject Windpark Maanderbroek, bestaande uit de Windturbines en de voor de exploitatie benodigde infrastructuur, engineering en vergunningen. Een uitgebreide omschrijving van het Project Windpark Maanderbroek is opgenomen in hoofdstuk 7 De Uitgevende Instelling en het project Windpark Maanderbroek ; Het energieleveringsbedrijf van de Raedthuys Groep, zijnde Raedthuys Energie B.V., statutair gevestigd te Enschede en in 2013 en 2014 door onder andere de Consumentenbond verkozen tot groenste stroomleverancier van Nederland; De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Raedthuys Groep B.V., gevestigd te Enschede, houder van het volledige geplaatste aandelenkapitaal van de Aandeelhouder en van Raedthuys & Partners; De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Raedthuys & Partners B.V., statutair gevestigd te Enschede, zijnde de initiatiefnemer van de Obligatielening en betrokken bij de plaatsing van de Obligaties; De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Raedthuys Windpower B.V., statutair gevestigd te Enschede, houder van het volledig geplaatste aandelenkapitaal van Raedthuys Ede B.V.; Het Register van Obligatiehouders waarin de naam, het adres, het adres en het relevante bank- of girorekeningnummer van alle Obligatiehouders zijn opgenomen met vermelding van de betreffende nummers van de Obligatie(s) en soort Obligatie(s) (A of B) die door de Obligatiehou ders word(t)(en) gehouden; De Rente op de Obligaties, welke rentevergoeding verschilt per Obligaties-A en Obligaties-B. De Obligaties dragen met ingang van de Aanvangsdatum Rente over hun uitstaande Hoofdsom. De rentevergoeding op Obligaties-A bedraagt 4,5% per jaar en voor de Obligaties-B 3,5% per jaar. Naast de Rente wordt onder voorwaarden tevens nog de Bonusrente uitgekeerd. Elke datum waarop Rente en - indien en voor zover van toepassing - Bonusrente, zal worden uitgekeerd, als bedoeld in de Obligatievoorwaarden; aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

12 11 SDE Siemens Stichting Trustakte Uitgevende Instelling Verklaring inzake Uitkeringen Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+); Siemens Nederland N.V., producent en leverancier van windturbines, gevestigd in s-gravenhage te Nederland en tevens de producent en leverancier van de Windturbines; Stichting Obligatielening Windpark Maanderbroek, een stichting naar Nederlands recht opgericht per 20 april 2015, statutair gevestigd te Enschede; De Trustakte zoals opgenomen in Bijlage II bij dit Informatiememorandum; De instelling die de Obligatielening uitgeeft, zijnde Raedthuys Ede B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Enschede. De statuten van de Uitgevende Instelling zijn als Bijlage VII opgenomen bij dit Informatiememorandum; De verklaring zoals opgenomen in Bijlage III bij dit Informatiememorandum; Werkdag Wft Windturbines Een dag (niet zijnde een zaterdag of zondag) waarop de commerciële banken in Nederland geopend zijn voor zaken; Wet op het financieel toezicht van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop, zoals deze luidt op de datum van het Informatiememorandum, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen; De twee (2) door de Uitgevende Instelling in het kader van het Project Windpark Maanderbroek te exploiteren Windturbines van het merk Siemens, type SWT met een geïnstalleerd vermogen van 3,2 MW elk.

13 12 Raedthuys Windparken 2. Belangrijke informatie Inleiding Mogelijke houders van Obligaties worden er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van beleggen financiële risico s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed nota te nemen van de volledige inhoud van dit Informatiememorandum. Bij enige onduidelijkheid of twijfel gelieve men zich te wenden tot de eigen adviseur, opdat een afgewogen oordeel kan worden gevormd over de inhoud en betekenis van dit Informatiememorandum. De informatie in dit Informatiememorandum geeft de situatie weer op de datum van dit Informatiememorandum, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor de goede orde merkt de Uitgevende Instelling op dat zij er niet voor kan instaan dat de in dit Informatiememorandum vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van dit Informatiememorandum juist is. De in het Informatiememorandum opgenomen verwachtingen, veronderstellingen, analyses, berekeningen, commentaren en prognoses zijn uitsluitend verstrekt ter informatie, maar vormen géén garantie voor rendement op de Obligaties. Behoudens de Uitgevende Instelling is niemand gerechtigd of gemachtigd enige informatie te verstrekken of verklaring af te leggen in verband met de aanbieding en uitgifte van de Obligaties of anderszins over de gegevens in dit Informatiememorandum. Informatie of verklaringen verstrekt of afgelegd in strijd met het voorgaande dienen niet te worden beschouwd als ware deze verstrekt door of namens de Uitgevende Instelling. Wet op het financieel toezicht Prospectusplicht Het aanbieden van effecten (waaronder nadrukkelijk begrepen de Obligaties) is in beginsel slechts toegestaan, indien de uitgevende instelling ter zake van de aanbieding een prospectus algemeen verkrijgbaar stelt dat is opgesteld in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de Wft en is goedgekeurd door de AFM. De Uitgevende Instelling is echter niet gehouden aan c.q. vrijgesteld van voornoemde prospectusverplichting, aangezien de in artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft genoemde EUR 2,5 miljoenvrijstelling van toepassing is. Deze vrijstelling geldt voor aanbiedingen aan het publiek, voor zover het effecten betreft die deel uitmaken van een aanbieding waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding binnen de Europese Economische Ruimte, berekend per categorie en over een periode van twaalf maanden, minder dan EUR 2,5 miljoen bedraagt. Aangezien de totale tegenwaarde van de aanbieding van de Obligaties minder bedraagt dan EUR 2,5 miljoen, en de totale tegenwaarde van de aanbiedingen van Obligaties binnen de groep van vennootschappen waartoe de Uitgevende Instelling behoort minder dan EUR 2,5 miljoen bedraagt, kan de Uitgevende Instelling ter zake van de aanbieding van de Obligaties gebruik maken van de EUR 2,5 miljoen-vrijstelling. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

14 13 Ingevolge de Wft bestaat ter zake van de aanbieding van Obligaties geen verplichting tot het algemeen erkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM. Op de aanbieding van Obligaties wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Verbod aantrekken opvorderbare gelden Het is een ieder op grond van artikel 3:5 Wft verboden in Nederland in de uitoefening van een bedrijf van het publiek opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. Dit verbod is echter niet van toepassing op de Uitgevende Instelling ter zake de aanbieding van de Obligaties, nu de uitzondering van dit verbod als bedoeld in artikel 3:5 lid 2 sub d van de Wft van toepassing is, aangezien de Uitgevende Instelling de opvorderbare gelden aantrekt tegen uitgifte van effecten (de Obligaties) en wel met inachtneming van de daarvoor in de Wft neergelegde regels. Raedthuys & Partners als beleggingsonderneming Raedthuys & Partners is, als beleggingsonderneming, betrokken bij de plaatsing van de Obligaties bij aanbieding ervan. Raedthuys & Partners beschikt over een door de AFM verleende vergunning, als bedoeld in artikel 2:96 van de Wft, voor het in de uitoefening van beroep of bedrijf plaatsen van financiële instrumenten (waaronder nadrukkelijk begrepen: de Obligaties) bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 van de Wft zonder plaatsingsgarantie. Verantwoordelijkheid Uitsluitend de Uitgevende Instelling is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in dit Informatiememorandum. De Uitgevende Instelling garandeert naar haar beste weten dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te kunnen garanderen en voor zover haar bekend, de gegevens in dit Informatiememorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Informatiememorandum zou wijzigen. Alle informatie van derden, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 Maatschappij en markt van dit Informatiememorandum is correct weergegeven en er zijn, voor zover de Uitgevende Instelling weet en heeft kunnen opmaken uit door de betrokken derden gepubliceerde informatie, geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou worden. Verkoop en overdrachtsbeperkingen Algemeen De afgifte en verspreiding van dit Informatiememorandum alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van Obligaties kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Uitgevende Instelling verzoekt personen die in het bezit komen van dit Informatiememorandum zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke houder van Obligaties is of niet. Dit Informatiememorandum houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wet- en regelgeving niet is geoorloofd. Verenigde Staten van Amerika De Obligaties zijn niet en worden niet geregistreerd onder the Securities Act of 1933 of onder het relevante recht van enige staat van de Verenigde Staten van Amerika. De Obligaties mogen niet, direct of indirect, aangeboden, uitgegeven, verkocht, verpand, geleverd of overgedragen worden in de Verenigde Staten van Amerika en mogen slechts aangeboden en verkocht worden in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act of 1933.

15 14 Raedthuys Windparken Aanbieding aan inwoners van de gemeente Ede, Nederland De Obligaties worden door de Uitgevende Instelling alleen in Nederland aangeboden, maar de aanbieding van de Obligaties is in het bijzonder gericht aan inwoners en vennootschappen die woonachtig of gevestigd zijn op adressen met een postcode uit het Postcodegebied (6711 AA tot en met 6745 XM). Deze inwoners en vennootschappen krijgen Obligaties-A toegewezen. Obligatiehouders die niet in aanmerking komen voor Obligaties-A krijgen Obligaties-B toegewezen. inwoners van de gemeente Ede en vennootschappen die zijn gevestigd in deze gemeente. De Windturbines staan in de gemeente Ede en binnen die gemeentegrenzen wordt het Project Windpark Maanderbroek gerealiseerd. Bovendien komen alleen vorenbedoelde inwoners van de gemeente Ede en vennootschappen die in deze gemeente zijn gevestigd in aanmerking voor toewijzing van Obligaties-A. Op Obligaties-A wordt een Rente vergoed van 4,5% per jaar, eventueel te verhogen met de Bonusrente. Obligatiehouders die niet woonachtig zijn in de gemeente Ede en vennootschappen die niet in deze gemeente zijn gevestigd, doch elders in Nederland, krijgen Obligaties-B toegewezen. Op Obligaties-B wordt een Rente vergoed van 3,5% per jaar, eventueel te verhogen met de Bonusrente. De Bonusrente wordt aan de Obligatiehouder toegekend en uitgekeerd indien de Obligatiehouder per 31 december van het jaar voorafgaand aan de Rentebetalingsdatum energie afneemt van Pure Energie. Overig Op dit Informatiememorandum is Nederlands recht van toepassing. Het Informatiememorandum wordt slechts gepubliceerd in de Nederlandse taal. Raedthuys Ede B.V. 20 mei 2015 aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

16

17 16 Raedthuys Windparken 3. Inleidende samenvatting Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Informatiememorandum. Een beslissing om in de Obligaties te investeren moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatiememorandum door degene die in de Obligaties investeert. Mogelijke beleggers dienen daarbij in het bijzonder het hoofdstuk 4 Risicofactoren aandachtig te bestuderen. Uitsluitend de Uitgevende Instelling kan aansprakelijk worden gesteld indien deze samenvatting in samenhang met de andere delen van het Informatiememorandum misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien de samenvatting gelezen in samenhang met de andere delen van het Informatiememorandum, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te investeren. Risicofactoren Beleggers die overwegen om Obligaties te verwerven en bij hun beslissing dit Informatiememorandum betrekken, dienen naast de overige informatie in dit Informatiememorandum in elk geval de in hoofdstuk 4 Risicofactoren weergegeven risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen. Het intreden van deze risico s kan de financiële positie van de Uitgevende Instelling en de met haar verbonden onderneming - en daarmee de waarde van de Obligaties - negatief beïnvloeden. Risico s verbonden aan de aard van de Obligaties Beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties; Waardering van de Obligaties; Waarde van de Obligaties; Achterstelling ten opzichte van de Bank; Geen individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse actie. Risico s eigen aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming en het Project Windpark Maanderbroek Windproductierisico; Beschikbaarheidsrisico; Hoofdelijke aansprakelijkheid vennootschaps- en omzetbelasting; Tegenpartijrisico; Investeringen; Calamiteitenrisico. Overige risico s Regelgeving; Verzekeringen en onverzekerde risico s; Onafhankelijk bestuur Stichting. Raedthuys Ede B.V. (Uitgevende Instelling) Algemeen De Uitgevende Instelling is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te Enschede, Nederland, en kantoorhoudende aan de Hengelosestraat 569, 7521 AG Enschede. De Uitgevende Instelling is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer De statuten van de Uitgevende Instelling zijn als Bijlage VII bij dit Informatiememorandum opgenomen. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

18 17 Aandeelhouder De Aandeelhouder in de Uitgevende Instelling is Raedthuys Windpower B.V. Historie en activiteiten De Uitgevende Instelling is op 14 december 2011 opgericht bij notariële akte met als doel de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van milieuprojecten, één en ander in de ruimste zin van het woord. De Uitgevende Instelling heeft sinds de datum waarop zij is opgericht activiteiten ontplooid die toezien op het investeren en exploiteren van het Project Windpark Maanderbroek. Op 15 augustus 2014 heeft de Uitgevende Instelling geïnvesteerd in de Windturbines, die vervolgens in de maand mei en juni 2015 worden gebouwd en omstreeks 1 juli 2015 zullen worden opgeleverd door Siemens. Deze twee Windturbines vormen tezamen het Project Windpark Maanderbroek. De Uitgevende Instelling zal het Project Windpark Maanderbroek exploiteren gedurende de looptijd van de Obligatielening. Doel en strategie Het doel van de Uitgevende Instelling is het opzetten en/of het exploiteren van installaties voor de benutting van windenergie (windparken). De Uitgevende Instelling zal gedurende de looptijd van de Obligatielening, naast het Project Windpark Maanderbroek, geen andere duurzame energieprojecten realiseren en/of exploiteren. Bestuur van de Uitgevende Instelling Het bestuur van de Uitgevende Instelling wordt gevormd door Raedthuys Windpower B.V. Het Project Windpark Maanderbroek Het Project Windpark Maanderbroek betreft een door de Uitgevende Instelling te exploiteren windenergieproject, bestaande uit de Windturbines en de voor de exploitatie benodigde infrastructuur, engineering en vergunningen. De locatie van het Project Windpark Maanderbroek bevindt zich op de Schutterweg 27a in de gemeente Ede. De Windturbines zijn van het merk Siemens en van het type SWT met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 6,4 MW, hebben een ashoogte van 99,5 meter en worden geproduceerd en geleverd door Siemens. De Windturbines zijn door de Uitgevende Instelling rechtstreeks gekocht van Siemens en worden per 1 juli 2015 in bedrijf genomen. Bestemming van de opbrengst De Obligaties worden aangeboden en uitgegeven door de Uitgevende Instelling teneinde vermogen bijeen te brengen ter gedeeltelijke financiering van het Project Windpark Maanderbroek. De Lening en Leenovereenkomst De Uitgevende Instelling heeft tevens een Lening in hoofdsom groot maximaal EUR ,- ter financiering van het Project Windpark Maanderbroek aangetrokken. De Lening is verstrekt door de Bank. De Lening is op 23 februari 2015 door de Uitgevende Instelling aangegaan. Behoudens nadere overeenkomst tussen de Bank en de Uitgevende Instelling wordt de Lening afgelost in 54 termijnen van elk EUR ,-, gevolgd door 108 termijnen elk EUR ,-. Voor het eerst te voldoen zes maanden na de

19 18 Raedthuys Windparken Opleveringsdatum en vervolgens iedere laatste werkdag van iedere volgende kalandermaand daarna en een laatste termijn ter grootte van de resterende hoofdsom van de Lening op de einddatum van de Lening. De einddatum van de Lening is de eerste van de volgende data: 15 jaar na de ingangsdatum van de SDE Subsidie; of 14 jaar na de Opleveringsdatum; of 31 december Ten behoeve van de Bank is een aantal zekerheden gevestigd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: Eerste hypothecaire inschrijving als bankhypotheek ad maximaal EUR ,-, te vermeerderen met 35% voor rente en kosten op het recht van opstal; Openbare verpanding van de rechten uit alle bestaande en toekomstige vorderingen van de Uitgevende Instelling, waaronder begrepen de vorderingen die voortvloeien uit alle projectrekeningen, alle projectovereenkomsten, het energieleveringscontract, de SDE beschikking, alle verzekeringen, de projectcontracten, te weten de leverings- en garantieovereenkomst, de onderhoudsovereenkomst, de verzekeringsovereenkomsten en de energieleveringovereenkomst; Notariële verpanding van de aandelen in Raedthuys Ede B.V.; De betalingsverplichtingen uit hoofde van de Obligatielening worden achtergesteld ten opzichte van alle (vorderings-)rechten van de Bank jegens de Uitgevende Instelling. Kort samengevat, komt het erop neer dat het de Uitgevende Instelling vrijstaat om beschikbare liquiditeiten aan te wenden voor de betaling van aflossing en/of rente onder de Obligatielening, indien en voor zover de betreffende liquiditeiten niet al zijn bestemd dan wel dienen te zijn gereserveerd voor de Bank. Door de Uitgevende Instelling zal jaarlijks een bedrag van EUR ,- uit de door de Uitgevende Instelling gerealiseerde opbrengsten worden aangehouden op een bij de Bank aangehouden reserverekening, ten einde in staat te zijn om aan de renteen aflossingsverplichting aan de Obligatiehouders te kunnen voldoen. Deze reserverekening is verpand aan de Bank. De Obligatiehouders zijn onderling gelijk in rang en van gelijke rang ten opzichte van alle andere (anders dan de Bank) huidige en toekomstige crediteuren van de Uitgevende Instelling, behoudens degenen die wettelijke voorrang hebben, zoals de belastingdienst. Verder is de Uitgevende Instelling op basis van de gemaakte afspraken onder de Leenovereenkomst verplicht ervoor zorg te dragen dat vanaf de Opleveringsdatum uit de cash flow worden voldaan: 1 voldoening van de betalingsverplichtingen onder de Lening, waaronder begrepen de betaling van rente en aflossing; 2 stortingen op de bij de Bank aangehouden debt service reserve account (DRSA) reserverekening tot is voldaan aan het met de Bank overeengekomen minimale saldo op deze debt service reserve account (DRSA) reserverekening, welk bedrag ten minste gelijk is aan het bedrag dat de eerstvolgende drie (3) maanden verschuldigd is voor rente- en aflossingsverplichtingen onder de Lening; 3 betaling van de Rente en eventuele Bonusrente op de Obligatielening; en 4 storting van jaarlijks minimaal EUR ,- gedurende vijf (5) achtereenvolgende jaren gedurende de Looptijd op een bij de Bank aan te houden en aan haar verpande reserverekening. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

20 19 Obligatielening De Obligatielening wordt aangeboden in Nederland, in het bijzonder aan de inwoners van de gemeente Ede en vennootschappen gevestigd in deze gemeente. De Uitgevende Instelling zal maximaal Obligaties, onderverdeeld in Obligaties-A en Obligaties-B, uitgeven van EUR 500,- per stuk, exclusief 3% emissiekosten. De prijs per Obligatie inclusief 3% emissiekosten bedraagt derhalve EUR 515,-. Indien alle Obligaties geplaatst zullen worden bij beleggers, bedraagt de Obligatielening EUR ,-. Inwoners van en vennootschappen die woonachtig of gevestigd zijn op adressen met een postcode uit het Postcodegebied (6711 AA tot en met 6745 XM), krijgen Obligaties-A toegewezen. De Rente op de Obligaties-A bedraagt 4,5% per jaar, eventueel te verhogen met de Bonusrente die 0,5% per jaar bedraagt. Obligatiehouders die niet in aanmerking komen voor Obligaties-A krijgen Obligaties-B toegewezen. De Rente op de Obligaties-B bedraagt 3,5% per jaar, eventueel te verhogen met de Bonusrente die 0,5% per jaar. De Bonusrente wordt aan de Obligatiehouder toegekend en uitgekeerd indien de Obligatiehouder in het jaar voorafgaand aan de Rentebetalingsdatum energie afneemt van Pure Energie. De emissiekosten zullen door de Uitgevende Instelling worden afgedragen aan Raedthuys & Partners ter dekking van de kosten in verband met de structurering van de Obligatielening en het plaatsen van de Obligaties. Op de Obligaties zijn de Obligatievoorwaarden van toepassing, zoals opgenomen in Bijlage I bij dit Informatiememorandum. Nederlands recht is van toepassing op de Obligatievoorwaarden, respectievelijk de Obligaties. De Obligatiehouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet in de Obligatievoorwaarden tevens te lezen in samenhang met de voorwaarden in de Trustakte, zoals opgenomen in Bijlage II bij dit Informatiememorandum. De Obligaties luiden op naam en zijn overdraagbaar. De Obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt (effectenbeurs) en er zal door de Uitgevende Instelling geen markt worden onderhouden in de Obligaties. Er zullen geen bewijzen van deelname in de Obligatielening worden verstrekt. De eigendom van een Obligatie kan enkel worden overgedragen door een daartoe bestemde (onderhandse) akte en mededeling aan de Uitgevende Instelling. Een format voor de akte van overdracht wordt op verzoek van een Obligatiehouder kosteloos verstrekt door de Uitgevende Instelling. Van de mededeling aan de Uitgevende Instelling wordt melding gemaakt in het Register, zodat de overdracht kenbaar is uit het Register. De verplichtingen van de Uitgevende instelling uit hoofde van de Obligaties vormen directe verplichtingen van de Uitgevende Instelling. De Obligaties zijn onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie. De vorderingen van de Obligatiehouder c.q. de verplichtingen van de Uitgevende Instelling strekkende tot betaling van enig bedrag onder de Obligaties zullen zijn volledig achtergesteld bij alle (vorderings-) rechten van de Bank jegens de Uitgevende Instelling. De Obligatiehouders zijn onderling en ten opzichte van alle andere (anders dan de Bank) huidige en toekomstige crediteuren van de Uitgevende Instelling gelijk in rang, behoudens degenen die wettelijke voorrang hebben, zoals de belastingdienst.

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Nieuw Prinsenland

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Nieuw Prinsenland Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Nieuw Prinsenland Pure Energie is energie waar je blij van wordt De wind, de zon, ze zijn er iedere dag en heel dichtbij,

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn VOORWAARDEN 4% OBLIGATIELENING STICHTING DUIVESTEYN 2024 Artikel 1 toepasselijkheid Obligatievoorwaarden Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Stichting Duivesteyn

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017)

Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017) Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017) Artikel 1 Definities 1.1 In deze overeenkomst zullen de hiernavolgende begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij duidelijk

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ;

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ; PANDAKTE VORDERINGEN DE ONDERGETEKENDEN, 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5.

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5. INFORMATIEMEMORANDUM DBS2 B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen Inschrijfformulier Tranche A Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Groeifonds

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Voorwaarden en Condities. Emissieprijs De Emissieprijs per SNS Participatie Certificaat 3 bedraagt 100,-.

Hoofdstuk 4. Voorwaarden en Condities. Emissieprijs De Emissieprijs per SNS Participatie Certificaat 3 bedraagt 100,-. 10 Hoofdstuk 4 Voorwaarden en Condities Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden en condities omtrent de emissie en verhandelbaarheid van SNS Participatie Certificaten 3, alsmede overige belangrijke rechten

Nadere informatie

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 4 Informatiememorandum MKBi Groeifonds B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd

Nadere informatie

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 Informatiememorandum MKBi Groeifonds B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

Obligatiehouder en de Uitgevende Instelling worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: Partijen.

Obligatiehouder en de Uitgevende Instelling worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: Partijen. CONCEPT Ondergetekenden: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en e-mailadres [email], (hierna: Investeerder ); en 2. MisterGreen Holding B.V. een Nederlandse

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Datum: 15 augustus 2017 Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Obligatievoorwaarden Obligatie A d.d. 10 juli 2017 Deze Obligatievoorwaarden Obligatie A zijn toegelicht tijdens en geaccordeerd

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening):

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening): Inschrijfformulier Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Duurzaam B.V. (de Uitgevende

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT:

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT: TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 ("Stichting")

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 Informatiememorandum MKBi Duurzaam B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Nieuwkuijk,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER)

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) en DE HEER ADRIANUS JACOBUS BERNARDUS SCHRAMA (ALS BORG) DE ONDERGETEKENDEN,

Nadere informatie

DBS2 Nederland en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ;

DBS2 Nederland en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ; DE TRUSTAKTE DE ONDERGETEKENDEN: 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor houdende

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. De Korte Weg B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Langeweg, Gemeente Moerdijk, Nederland en kantoorhoudende te Utrecht, ingeschreven in

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Algemene Voorwaarden Maart 2015 Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Anders Financieren 2 1. Definities Account: het door de Gebruiker op de Website middels registratie aangemaakt profiel welke toegang

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSONEN

NATUURLIJKE PERSONEN NATUURLIJKE PERSONEN Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van Stichting Beheer Noordenwind Vastgoed (de Uitgevende

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. Old Liquors Invest heeft vanaf 1 september 2015 tot

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania Prospectus Obligatielening 2010-2022 v.v. Germania januari 2010 OBLIGATIELENING V.V. GERMANIA Uitgifte Obligatielening in 4 series 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in

Nadere informatie

Supplement op het Prospectus in verband met de uitgifte van maximaal 1.600 obligaties in de BRIDGECREEK MORTGAGE BOND I

Supplement op het Prospectus in verband met de uitgifte van maximaal 1.600 obligaties in de BRIDGECREEK MORTGAGE BOND I Supplement op het Prospectus in verband met de uitgifte van maximaal 1.600 obligaties in de BRIDGECREEK MORTGAGE BOND I Dit document (het "Supplement") is een aanvulling op het prospectus in verband met

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie

Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie Overeenkomst tot KAPITAALSTORTING voor de mestverwerkinginstallatie tussen RMS Venlo BV Varsseveldseweg 65 D 7131 JA Lichtenvoorde KVK-Nr. 62399446 - hierna genoemd Afnemer- en Bedrijf:.... Naam:... Straat

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

TRUSTAKTE. ZWOF VI en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ;

TRUSTAKTE. ZWOF VI en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ; TRUSTAKTE DE ONDERGETEKENDEN: 1. ZILVER WONEN OBLIGATIE FONDS VI B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie