Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek"

Transcriptie

1 Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

2 Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de zon... verder hoef je niet te zoeken, toch? Kies met Pure Energie voor 100% wind en zon; zelf opgewekt in Nederland. Meer informatie of meteen aanmelden: Bel of ga naar Verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland!

3

4

5 4 Raedthuys Windparken Informatiememorandum De aanbieding en uitgifte van deze Obligatielening (ter realisatie van Windpark Maanderbroek) is een initiatief van: Raedthuys Ede B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Enschede, Nederland) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal verhandelbare Obligaties, onderverdeeld in Obligaties-A en Obligaties-B, van elk EUR 500,- per stuk (exclusief 3% emissiekosten), totaal maximaal EUR ,-, door Raedthuys Ede B.V. Een initiatief van Raedthuys & Partners, vermogensbouwers met duurzame energie Het investeren en handelen in de Obligaties brengt bepaalde risico s mee. In het hoofdstuk 4 Risicofactoren worden deze risico s besproken. De termen die in dit Informatiememorandum met een hoofdletter zijn weergegeven, hebben de betekenis zoals opgenomen in hoofdstuk 1 Definities, tenzij anders is aangegeven. Ter zake van de aanbieding van de Obligaties wordt geen prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De aanbieding van de Obligaties staat niet onder toezicht van de AFM. Een initiatief van Raedthuys & Partners, vermogensbouwers met duurzame energie De datum van dit Informatiememorandum is 29 mei aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

6 5 Inhoudsopgave 1. Definities 2. Belangrijke informatie 3. Inleidende samenvatting 4. Risicofactoren 5. Kerngegevens van de Obligaties 6. Maatschappij en markt 7. De Uitgevende Instelling en het Project Windpark Maanderbroek 8. Obligatie-uitgifte door de Uitgevende Instelling 9. Voornaamste financiële informatie 10. Fiscale aspecten 11. Juridische aspecten 12. Adressenlijst 13. Beschikbare informatie Bijlagen: Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Obligatievoorwaarden Trustakte Verklaring inzake Uitkeringen Exploitatieberekening (prognose) Curricula Vitae bestuursleden Stichting Inschrijfformulier (natuurlijke personen/vennootschappen) Statuten van de Uitgevende Instelling

7

8

9 8 Raedthuys Windparken 1. Definities De hierna gedefinieerde begrippen beginnen met een hoofdletter en hebben in dit Informatiememorandum, tenzij uit de context uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, de betekenis die daaraan is toegekend. Definities in enkelvoud worden geacht mede de meervoudsvorm en definities in meervoud worden geacht mede het enkelvoud te bevatten. Aanvangsdatum Aflossingsdatum AFM Aandeelhouder Bank Bestuur Bijlage De dag waarop de Obligatielening aanvangt, te weten 1 augustus 2015 of zoveel eerder of later als de Uitgevende Instelling bepaalt; De dag waarop de Obligatielening wordt afgelost, zijnde vijf (5) jaar na de Aanvangsdatum; De Stichting Autoriteit Financiële Markten, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam; De enig aandeelhouder van de Uitgevende Instelling, te weten Raedthuys Windpower; De Coöperatieve Rabobank Enschede-Haaksbergen U.A., statutair gevestigd te Enschede, waarmee door de Uitgevende Instelling de Leenovereenkomst op 23 februari 2015 is aangegaan; Het Bestuur van de Uitgevende Instelling dat op de datum van dit Informatiememorandum wordt gevormd door Raedthuys Windpower; Een Bijlage bij dit Informatiememorandum; Boekjaar Bonusrente ECN Onderhoudscontract EUR Garantie van Oorsprong Het Boekjaar van de Uitgevende Instelling, welke gelijk is aan het kalenderjaar; Een half procent (0,5%) op jaarbasis bovenop de Rente, indien een obligatiehouder op 31 december van het jaar waarop de uit te betalen Rente betrekking heeft, afnemer was van energie bij Pure Energie; Energieonderzoek Centrum Nederland, gevestigd te Petten; Het onderhoudscontract d.d. 15 augustus 2014 met Siemens Nederland N.V. ter zake van de voorwaarden en condities van het onderhoud van de Windturbines Onshore Long Term Program Service Agreement (LTP), tevens bevattende garanties (o.a. powercurve, beschikbaarheid); Euro, het wettelijk betaalmiddel van de Europese Monetaire Unie; Het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid duurzame elektriciteit is opgewekt. Een Garantie van Oorsprong heeft betrekking op een hoeveel heid duurzame elektriciteit ter grootte van 1 MW (= kwh) en wordt aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

10 9 door de garantiebeheerinstantie CertiQ aangemaakt en bijgeboekt op een garantierekening van de Uitgevende Instelling, op basis van de meetgegevens zoals door de regionale netbeheerder wordt gemeten; Hoofdsom Informatiememorandum Jaarstukken kwh Lening Leenovereenkomst Looptijd MW Obligaties Obligaties-A Obligaties-B Obligatiehouder Obligatielening Obligatievoorwaarden De nominale waarde van een Obligatie, zijnde EUR 500,- (vijfhonderd euro); Dit informatiememorandum d.d. 20 mei 2015 in verband met de aanbieding van de Obligaties, inclusief alle Bijlagen; De jaarrekening van de Uitgevende Instelling, met inbegrip van de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop, alsmede het verslag over enig Boekjaar; Kilowattuur, een eenheid van energie; De lening in hoofdsom, groot maximaal EUR ,-, verstrekt door de Bank (als leninggever) aan de Uitgevende Instelling (als leningnemer) onder andere ten behoeve van het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de bedrijfsvoering en het onderhoud van de Windturbines; De overeenkomst inzake de Lening d.d. 23 februari 2015 tussen de Bank en de Uitgevende Instelling. De looptijd van de Obligatielening en die aanvangt op Aanvangsdatum; Megawatt, een eenheid van vermogen; Niet-beursgenoteerde verhandelbare schuldtitels op naam, die niet converteerbaar in aandelen zijn, nominaal groot EUR 500,- per stuk (exclusief 3% emissiekosten), welke worden aangeboden en uitgegeven door de Uitgevende Instelling en zijn onderverdeeld in Obligaties-A en Obligaties-B; Obligaties met aanduiding Obligaties-A, uitgegeven door de Uitgevende Instelling, die uitsluitend worden toegewezen aan (rechts-)personen die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Ede op adressen met een postcode uit het Postcodegebied; Obligaties met aanduiding Obligaties-B, uitgegeven door de Uitgevende Instelling, die uitsluitend worden toegewezen aan (rechts)personen die niet in aanmerking komen voor Obligaties-A; Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die één of meerdere Obligaties houdt; De obligatielening, groot nominaal maximaal vijfhonderdduizend euro (EUR ,-), aan te bieden en uit te geven door de Uitgevende Instelling; De voorwaarden zoals weergegeven in Bijlage I van dit Informatiememorandum, die van toepassing zijn op de Obligaties;

11 10 Raedthuys Windparken Opleveringsdatum De datum waarop de Windturbines 1 aan de Uitgevende Instelling zijn opgeleverd, 2 zijn aangesloten op het electriciteitsnetwerk en 3 het gespecificeerde vermogen kunnen opwekken; Postcodegebied Project Windpark Maanderbroek Pure Energie Raedthuys Groep Raedthuys & Partners Raedthuys Windpower Register Rente Rentebetalingsdatum De postcodes van adressen van Obligatiehouders die voor Obligaties-A in aanmerking komen, te weten de postcodes 6711 AA tot en met 6745 XM; Het door de Uitgevende Instelling te exploiteren windenergieproject Windpark Maanderbroek, bestaande uit de Windturbines en de voor de exploitatie benodigde infrastructuur, engineering en vergunningen. Een uitgebreide omschrijving van het Project Windpark Maanderbroek is opgenomen in hoofdstuk 7 De Uitgevende Instelling en het project Windpark Maanderbroek ; Het energieleveringsbedrijf van de Raedthuys Groep, zijnde Raedthuys Energie B.V., statutair gevestigd te Enschede en in 2013 en 2014 door onder andere de Consumentenbond verkozen tot groenste stroomleverancier van Nederland; De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Raedthuys Groep B.V., gevestigd te Enschede, houder van het volledige geplaatste aandelenkapitaal van de Aandeelhouder en van Raedthuys & Partners; De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Raedthuys & Partners B.V., statutair gevestigd te Enschede, zijnde de initiatiefnemer van de Obligatielening en betrokken bij de plaatsing van de Obligaties; De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Raedthuys Windpower B.V., statutair gevestigd te Enschede, houder van het volledig geplaatste aandelenkapitaal van Raedthuys Ede B.V.; Het Register van Obligatiehouders waarin de naam, het adres, het adres en het relevante bank- of girorekeningnummer van alle Obligatiehouders zijn opgenomen met vermelding van de betreffende nummers van de Obligatie(s) en soort Obligatie(s) (A of B) die door de Obligatiehou ders word(t)(en) gehouden; De Rente op de Obligaties, welke rentevergoeding verschilt per Obligaties-A en Obligaties-B. De Obligaties dragen met ingang van de Aanvangsdatum Rente over hun uitstaande Hoofdsom. De rentevergoeding op Obligaties-A bedraagt 4,5% per jaar en voor de Obligaties-B 3,5% per jaar. Naast de Rente wordt onder voorwaarden tevens nog de Bonusrente uitgekeerd. Elke datum waarop Rente en - indien en voor zover van toepassing - Bonusrente, zal worden uitgekeerd, als bedoeld in de Obligatievoorwaarden; aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

12 11 SDE Siemens Stichting Trustakte Uitgevende Instelling Verklaring inzake Uitkeringen Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+); Siemens Nederland N.V., producent en leverancier van windturbines, gevestigd in s-gravenhage te Nederland en tevens de producent en leverancier van de Windturbines; Stichting Obligatielening Windpark Maanderbroek, een stichting naar Nederlands recht opgericht per 20 april 2015, statutair gevestigd te Enschede; De Trustakte zoals opgenomen in Bijlage II bij dit Informatiememorandum; De instelling die de Obligatielening uitgeeft, zijnde Raedthuys Ede B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Enschede. De statuten van de Uitgevende Instelling zijn als Bijlage VII opgenomen bij dit Informatiememorandum; De verklaring zoals opgenomen in Bijlage III bij dit Informatiememorandum; Werkdag Wft Windturbines Een dag (niet zijnde een zaterdag of zondag) waarop de commerciële banken in Nederland geopend zijn voor zaken; Wet op het financieel toezicht van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop, zoals deze luidt op de datum van het Informatiememorandum, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen; De twee (2) door de Uitgevende Instelling in het kader van het Project Windpark Maanderbroek te exploiteren Windturbines van het merk Siemens, type SWT met een geïnstalleerd vermogen van 3,2 MW elk.

13 12 Raedthuys Windparken 2. Belangrijke informatie Inleiding Mogelijke houders van Obligaties worden er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van beleggen financiële risico s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed nota te nemen van de volledige inhoud van dit Informatiememorandum. Bij enige onduidelijkheid of twijfel gelieve men zich te wenden tot de eigen adviseur, opdat een afgewogen oordeel kan worden gevormd over de inhoud en betekenis van dit Informatiememorandum. De informatie in dit Informatiememorandum geeft de situatie weer op de datum van dit Informatiememorandum, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor de goede orde merkt de Uitgevende Instelling op dat zij er niet voor kan instaan dat de in dit Informatiememorandum vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van dit Informatiememorandum juist is. De in het Informatiememorandum opgenomen verwachtingen, veronderstellingen, analyses, berekeningen, commentaren en prognoses zijn uitsluitend verstrekt ter informatie, maar vormen géén garantie voor rendement op de Obligaties. Behoudens de Uitgevende Instelling is niemand gerechtigd of gemachtigd enige informatie te verstrekken of verklaring af te leggen in verband met de aanbieding en uitgifte van de Obligaties of anderszins over de gegevens in dit Informatiememorandum. Informatie of verklaringen verstrekt of afgelegd in strijd met het voorgaande dienen niet te worden beschouwd als ware deze verstrekt door of namens de Uitgevende Instelling. Wet op het financieel toezicht Prospectusplicht Het aanbieden van effecten (waaronder nadrukkelijk begrepen de Obligaties) is in beginsel slechts toegestaan, indien de uitgevende instelling ter zake van de aanbieding een prospectus algemeen verkrijgbaar stelt dat is opgesteld in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de Wft en is goedgekeurd door de AFM. De Uitgevende Instelling is echter niet gehouden aan c.q. vrijgesteld van voornoemde prospectusverplichting, aangezien de in artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft genoemde EUR 2,5 miljoenvrijstelling van toepassing is. Deze vrijstelling geldt voor aanbiedingen aan het publiek, voor zover het effecten betreft die deel uitmaken van een aanbieding waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding binnen de Europese Economische Ruimte, berekend per categorie en over een periode van twaalf maanden, minder dan EUR 2,5 miljoen bedraagt. Aangezien de totale tegenwaarde van de aanbieding van de Obligaties minder bedraagt dan EUR 2,5 miljoen, en de totale tegenwaarde van de aanbiedingen van Obligaties binnen de groep van vennootschappen waartoe de Uitgevende Instelling behoort minder dan EUR 2,5 miljoen bedraagt, kan de Uitgevende Instelling ter zake van de aanbieding van de Obligaties gebruik maken van de EUR 2,5 miljoen-vrijstelling. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

14 13 Ingevolge de Wft bestaat ter zake van de aanbieding van Obligaties geen verplichting tot het algemeen erkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM. Op de aanbieding van Obligaties wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Verbod aantrekken opvorderbare gelden Het is een ieder op grond van artikel 3:5 Wft verboden in Nederland in de uitoefening van een bedrijf van het publiek opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. Dit verbod is echter niet van toepassing op de Uitgevende Instelling ter zake de aanbieding van de Obligaties, nu de uitzondering van dit verbod als bedoeld in artikel 3:5 lid 2 sub d van de Wft van toepassing is, aangezien de Uitgevende Instelling de opvorderbare gelden aantrekt tegen uitgifte van effecten (de Obligaties) en wel met inachtneming van de daarvoor in de Wft neergelegde regels. Raedthuys & Partners als beleggingsonderneming Raedthuys & Partners is, als beleggingsonderneming, betrokken bij de plaatsing van de Obligaties bij aanbieding ervan. Raedthuys & Partners beschikt over een door de AFM verleende vergunning, als bedoeld in artikel 2:96 van de Wft, voor het in de uitoefening van beroep of bedrijf plaatsen van financiële instrumenten (waaronder nadrukkelijk begrepen: de Obligaties) bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 van de Wft zonder plaatsingsgarantie. Verantwoordelijkheid Uitsluitend de Uitgevende Instelling is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in dit Informatiememorandum. De Uitgevende Instelling garandeert naar haar beste weten dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te kunnen garanderen en voor zover haar bekend, de gegevens in dit Informatiememorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Informatiememorandum zou wijzigen. Alle informatie van derden, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 Maatschappij en markt van dit Informatiememorandum is correct weergegeven en er zijn, voor zover de Uitgevende Instelling weet en heeft kunnen opmaken uit door de betrokken derden gepubliceerde informatie, geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou worden. Verkoop en overdrachtsbeperkingen Algemeen De afgifte en verspreiding van dit Informatiememorandum alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van Obligaties kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Uitgevende Instelling verzoekt personen die in het bezit komen van dit Informatiememorandum zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke houder van Obligaties is of niet. Dit Informatiememorandum houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wet- en regelgeving niet is geoorloofd. Verenigde Staten van Amerika De Obligaties zijn niet en worden niet geregistreerd onder the Securities Act of 1933 of onder het relevante recht van enige staat van de Verenigde Staten van Amerika. De Obligaties mogen niet, direct of indirect, aangeboden, uitgegeven, verkocht, verpand, geleverd of overgedragen worden in de Verenigde Staten van Amerika en mogen slechts aangeboden en verkocht worden in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act of 1933.

15 14 Raedthuys Windparken Aanbieding aan inwoners van de gemeente Ede, Nederland De Obligaties worden door de Uitgevende Instelling alleen in Nederland aangeboden, maar de aanbieding van de Obligaties is in het bijzonder gericht aan inwoners en vennootschappen die woonachtig of gevestigd zijn op adressen met een postcode uit het Postcodegebied (6711 AA tot en met 6745 XM). Deze inwoners en vennootschappen krijgen Obligaties-A toegewezen. Obligatiehouders die niet in aanmerking komen voor Obligaties-A krijgen Obligaties-B toegewezen. inwoners van de gemeente Ede en vennootschappen die zijn gevestigd in deze gemeente. De Windturbines staan in de gemeente Ede en binnen die gemeentegrenzen wordt het Project Windpark Maanderbroek gerealiseerd. Bovendien komen alleen vorenbedoelde inwoners van de gemeente Ede en vennootschappen die in deze gemeente zijn gevestigd in aanmerking voor toewijzing van Obligaties-A. Op Obligaties-A wordt een Rente vergoed van 4,5% per jaar, eventueel te verhogen met de Bonusrente. Obligatiehouders die niet woonachtig zijn in de gemeente Ede en vennootschappen die niet in deze gemeente zijn gevestigd, doch elders in Nederland, krijgen Obligaties-B toegewezen. Op Obligaties-B wordt een Rente vergoed van 3,5% per jaar, eventueel te verhogen met de Bonusrente. De Bonusrente wordt aan de Obligatiehouder toegekend en uitgekeerd indien de Obligatiehouder per 31 december van het jaar voorafgaand aan de Rentebetalingsdatum energie afneemt van Pure Energie. Overig Op dit Informatiememorandum is Nederlands recht van toepassing. Het Informatiememorandum wordt slechts gepubliceerd in de Nederlandse taal. Raedthuys Ede B.V. 20 mei 2015 aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

16

17 16 Raedthuys Windparken 3. Inleidende samenvatting Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Informatiememorandum. Een beslissing om in de Obligaties te investeren moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatiememorandum door degene die in de Obligaties investeert. Mogelijke beleggers dienen daarbij in het bijzonder het hoofdstuk 4 Risicofactoren aandachtig te bestuderen. Uitsluitend de Uitgevende Instelling kan aansprakelijk worden gesteld indien deze samenvatting in samenhang met de andere delen van het Informatiememorandum misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien de samenvatting gelezen in samenhang met de andere delen van het Informatiememorandum, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te investeren. Risicofactoren Beleggers die overwegen om Obligaties te verwerven en bij hun beslissing dit Informatiememorandum betrekken, dienen naast de overige informatie in dit Informatiememorandum in elk geval de in hoofdstuk 4 Risicofactoren weergegeven risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen. Het intreden van deze risico s kan de financiële positie van de Uitgevende Instelling en de met haar verbonden onderneming - en daarmee de waarde van de Obligaties - negatief beïnvloeden. Risico s verbonden aan de aard van de Obligaties Beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties; Waardering van de Obligaties; Waarde van de Obligaties; Achterstelling ten opzichte van de Bank; Geen individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse actie. Risico s eigen aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming en het Project Windpark Maanderbroek Windproductierisico; Beschikbaarheidsrisico; Hoofdelijke aansprakelijkheid vennootschaps- en omzetbelasting; Tegenpartijrisico; Investeringen; Calamiteitenrisico. Overige risico s Regelgeving; Verzekeringen en onverzekerde risico s; Onafhankelijk bestuur Stichting. Raedthuys Ede B.V. (Uitgevende Instelling) Algemeen De Uitgevende Instelling is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te Enschede, Nederland, en kantoorhoudende aan de Hengelosestraat 569, 7521 AG Enschede. De Uitgevende Instelling is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer De statuten van de Uitgevende Instelling zijn als Bijlage VII bij dit Informatiememorandum opgenomen. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

18 17 Aandeelhouder De Aandeelhouder in de Uitgevende Instelling is Raedthuys Windpower B.V. Historie en activiteiten De Uitgevende Instelling is op 14 december 2011 opgericht bij notariële akte met als doel de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van milieuprojecten, één en ander in de ruimste zin van het woord. De Uitgevende Instelling heeft sinds de datum waarop zij is opgericht activiteiten ontplooid die toezien op het investeren en exploiteren van het Project Windpark Maanderbroek. Op 15 augustus 2014 heeft de Uitgevende Instelling geïnvesteerd in de Windturbines, die vervolgens in de maand mei en juni 2015 worden gebouwd en omstreeks 1 juli 2015 zullen worden opgeleverd door Siemens. Deze twee Windturbines vormen tezamen het Project Windpark Maanderbroek. De Uitgevende Instelling zal het Project Windpark Maanderbroek exploiteren gedurende de looptijd van de Obligatielening. Doel en strategie Het doel van de Uitgevende Instelling is het opzetten en/of het exploiteren van installaties voor de benutting van windenergie (windparken). De Uitgevende Instelling zal gedurende de looptijd van de Obligatielening, naast het Project Windpark Maanderbroek, geen andere duurzame energieprojecten realiseren en/of exploiteren. Bestuur van de Uitgevende Instelling Het bestuur van de Uitgevende Instelling wordt gevormd door Raedthuys Windpower B.V. Het Project Windpark Maanderbroek Het Project Windpark Maanderbroek betreft een door de Uitgevende Instelling te exploiteren windenergieproject, bestaande uit de Windturbines en de voor de exploitatie benodigde infrastructuur, engineering en vergunningen. De locatie van het Project Windpark Maanderbroek bevindt zich op de Schutterweg 27a in de gemeente Ede. De Windturbines zijn van het merk Siemens en van het type SWT met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 6,4 MW, hebben een ashoogte van 99,5 meter en worden geproduceerd en geleverd door Siemens. De Windturbines zijn door de Uitgevende Instelling rechtstreeks gekocht van Siemens en worden per 1 juli 2015 in bedrijf genomen. Bestemming van de opbrengst De Obligaties worden aangeboden en uitgegeven door de Uitgevende Instelling teneinde vermogen bijeen te brengen ter gedeeltelijke financiering van het Project Windpark Maanderbroek. De Lening en Leenovereenkomst De Uitgevende Instelling heeft tevens een Lening in hoofdsom groot maximaal EUR ,- ter financiering van het Project Windpark Maanderbroek aangetrokken. De Lening is verstrekt door de Bank. De Lening is op 23 februari 2015 door de Uitgevende Instelling aangegaan. Behoudens nadere overeenkomst tussen de Bank en de Uitgevende Instelling wordt de Lening afgelost in 54 termijnen van elk EUR ,-, gevolgd door 108 termijnen elk EUR ,-. Voor het eerst te voldoen zes maanden na de

19 18 Raedthuys Windparken Opleveringsdatum en vervolgens iedere laatste werkdag van iedere volgende kalandermaand daarna en een laatste termijn ter grootte van de resterende hoofdsom van de Lening op de einddatum van de Lening. De einddatum van de Lening is de eerste van de volgende data: 15 jaar na de ingangsdatum van de SDE Subsidie; of 14 jaar na de Opleveringsdatum; of 31 december Ten behoeve van de Bank is een aantal zekerheden gevestigd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: Eerste hypothecaire inschrijving als bankhypotheek ad maximaal EUR ,-, te vermeerderen met 35% voor rente en kosten op het recht van opstal; Openbare verpanding van de rechten uit alle bestaande en toekomstige vorderingen van de Uitgevende Instelling, waaronder begrepen de vorderingen die voortvloeien uit alle projectrekeningen, alle projectovereenkomsten, het energieleveringscontract, de SDE beschikking, alle verzekeringen, de projectcontracten, te weten de leverings- en garantieovereenkomst, de onderhoudsovereenkomst, de verzekeringsovereenkomsten en de energieleveringovereenkomst; Notariële verpanding van de aandelen in Raedthuys Ede B.V.; De betalingsverplichtingen uit hoofde van de Obligatielening worden achtergesteld ten opzichte van alle (vorderings-)rechten van de Bank jegens de Uitgevende Instelling. Kort samengevat, komt het erop neer dat het de Uitgevende Instelling vrijstaat om beschikbare liquiditeiten aan te wenden voor de betaling van aflossing en/of rente onder de Obligatielening, indien en voor zover de betreffende liquiditeiten niet al zijn bestemd dan wel dienen te zijn gereserveerd voor de Bank. Door de Uitgevende Instelling zal jaarlijks een bedrag van EUR ,- uit de door de Uitgevende Instelling gerealiseerde opbrengsten worden aangehouden op een bij de Bank aangehouden reserverekening, ten einde in staat te zijn om aan de renteen aflossingsverplichting aan de Obligatiehouders te kunnen voldoen. Deze reserverekening is verpand aan de Bank. De Obligatiehouders zijn onderling gelijk in rang en van gelijke rang ten opzichte van alle andere (anders dan de Bank) huidige en toekomstige crediteuren van de Uitgevende Instelling, behoudens degenen die wettelijke voorrang hebben, zoals de belastingdienst. Verder is de Uitgevende Instelling op basis van de gemaakte afspraken onder de Leenovereenkomst verplicht ervoor zorg te dragen dat vanaf de Opleveringsdatum uit de cash flow worden voldaan: 1 voldoening van de betalingsverplichtingen onder de Lening, waaronder begrepen de betaling van rente en aflossing; 2 stortingen op de bij de Bank aangehouden debt service reserve account (DRSA) reserverekening tot is voldaan aan het met de Bank overeengekomen minimale saldo op deze debt service reserve account (DRSA) reserverekening, welk bedrag ten minste gelijk is aan het bedrag dat de eerstvolgende drie (3) maanden verschuldigd is voor rente- en aflossingsverplichtingen onder de Lening; 3 betaling van de Rente en eventuele Bonusrente op de Obligatielening; en 4 storting van jaarlijks minimaal EUR ,- gedurende vijf (5) achtereenvolgende jaren gedurende de Looptijd op een bij de Bank aan te houden en aan haar verpande reserverekening. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

20 19 Obligatielening De Obligatielening wordt aangeboden in Nederland, in het bijzonder aan de inwoners van de gemeente Ede en vennootschappen gevestigd in deze gemeente. De Uitgevende Instelling zal maximaal Obligaties, onderverdeeld in Obligaties-A en Obligaties-B, uitgeven van EUR 500,- per stuk, exclusief 3% emissiekosten. De prijs per Obligatie inclusief 3% emissiekosten bedraagt derhalve EUR 515,-. Indien alle Obligaties geplaatst zullen worden bij beleggers, bedraagt de Obligatielening EUR ,-. Inwoners van en vennootschappen die woonachtig of gevestigd zijn op adressen met een postcode uit het Postcodegebied (6711 AA tot en met 6745 XM), krijgen Obligaties-A toegewezen. De Rente op de Obligaties-A bedraagt 4,5% per jaar, eventueel te verhogen met de Bonusrente die 0,5% per jaar bedraagt. Obligatiehouders die niet in aanmerking komen voor Obligaties-A krijgen Obligaties-B toegewezen. De Rente op de Obligaties-B bedraagt 3,5% per jaar, eventueel te verhogen met de Bonusrente die 0,5% per jaar. De Bonusrente wordt aan de Obligatiehouder toegekend en uitgekeerd indien de Obligatiehouder in het jaar voorafgaand aan de Rentebetalingsdatum energie afneemt van Pure Energie. De emissiekosten zullen door de Uitgevende Instelling worden afgedragen aan Raedthuys & Partners ter dekking van de kosten in verband met de structurering van de Obligatielening en het plaatsen van de Obligaties. Op de Obligaties zijn de Obligatievoorwaarden van toepassing, zoals opgenomen in Bijlage I bij dit Informatiememorandum. Nederlands recht is van toepassing op de Obligatievoorwaarden, respectievelijk de Obligaties. De Obligatiehouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet in de Obligatievoorwaarden tevens te lezen in samenhang met de voorwaarden in de Trustakte, zoals opgenomen in Bijlage II bij dit Informatiememorandum. De Obligaties luiden op naam en zijn overdraagbaar. De Obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerde markt (effectenbeurs) en er zal door de Uitgevende Instelling geen markt worden onderhouden in de Obligaties. Er zullen geen bewijzen van deelname in de Obligatielening worden verstrekt. De eigendom van een Obligatie kan enkel worden overgedragen door een daartoe bestemde (onderhandse) akte en mededeling aan de Uitgevende Instelling. Een format voor de akte van overdracht wordt op verzoek van een Obligatiehouder kosteloos verstrekt door de Uitgevende Instelling. Van de mededeling aan de Uitgevende Instelling wordt melding gemaakt in het Register, zodat de overdracht kenbaar is uit het Register. De verplichtingen van de Uitgevende instelling uit hoofde van de Obligaties vormen directe verplichtingen van de Uitgevende Instelling. De Obligaties zijn onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie. De vorderingen van de Obligatiehouder c.q. de verplichtingen van de Uitgevende Instelling strekkende tot betaling van enig bedrag onder de Obligaties zullen zijn volledig achtergesteld bij alle (vorderings-) rechten van de Bank jegens de Uitgevende Instelling. De Obligatiehouders zijn onderling en ten opzichte van alle andere (anders dan de Bank) huidige en toekomstige crediteuren van de Uitgevende Instelling gelijk in rang, behoudens degenen die wettelijke voorrang hebben, zoals de belastingdienst.

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon Informatie Memorandum Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon November 2014 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group PROSPECTUS Stichting Administratiekantoor AUV (een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Cuijk, Nederland) Dit Prospectus

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Fornix BioSciences N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)

Fornix BioSciences N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht) BIEDINGSBERICHT Laatste dag van aanmelding gedateerd 4 mei 2012 18.00 uur Amsterdamse tijd, behoudens verlenging OPENBAAR BOD IN CUMULATIEF PREFERENTE AANDELEN Value8 N.V. (een naamloze vennootschap opgericht

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening 26 406 04-04 Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie