BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012"

Transcriptie

1 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR 14 maart 2008, 6 februari 2009 en het optimalisatiebesluit van november Versie april 2012 SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST-LIMBURG Svpwl vzw Marktplein 9 bus Heusden-Zolder Tel: 011/ Fax: 011/ IBAN: BE Ondernemingsnummer: Vzw-nummer:359794

2 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 2 van 23 ALGEMEEN 1 Dit intern huurreglement is een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het optimalisatiebesluit van november 2011, waarin het Svk minimaal de concrete regels die een verdere invulling vereisen of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt vastlegt en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels ter uitvoering van artikel 25 tot en met 29 worden opgenomen. U heeft zich aangemeld bij het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw. Dit Sociaal Verhuurkantoor is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), dat door de Vlaamse Regering erkend en gesubsidieerd wordt. Dit zijn de officiële, juridische gegevens van het Svpwl vzw: Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw Marktplein 9/21, 3550 Heusden-Zolder Tel: 011/ of 85 Fax: 011/ Website: IBAN: BE Vzw-nummer: Ondernemingsnummer: In het eerste deel van het intern huurreglement schetsen we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor kandidaat-huurders die zich aanmelden bij het Svpwl vzw. In het tweede deel van het intern huurreglement schetsen we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor de huurders van het SVK, zijnde: 1 een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode waarin de verhuurder minimaal de concrete regels die een verdere invulling vereisen of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, vastlegt en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels ter uitvoering van artikel 25 tot en met 29 worden opgenomen.

3 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 3 van 23 INHOUDSOPGAVE I. HUURDERS 4 1. DE (ONDER)HUURDER De oorspronkelijke onderhuurder of huurder Later toetredende huurders: Huurder door huwelijk of wettelijk samenwoonst Feitelijk samenwonen Anderen Verhaal bij weigering tot toetreding 6 2. DE HUUROVEREENKOMST Het onderhuurcontract De huurwaarborg 6 3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 7 4. HET EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST Opzeg door het svk Opzeg door de huurder Ontbinding van rechtswege 8 5. COMMUNICATIE MET HET SVK Begeleiding en huisbezoeken Klachtenprocedure Proefperiode 9 II. BIJLAGEN 10 De klachtenprocedure 11 Het verhaalrecht 13 Het huishoudelijk reglement 14 Lijst van onderhoudswerken 19

4 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 4 van DE (ONDER)HUURDER I. HUURDERS We onderscheiden verschillende categorieën van huurders. Voor de huurcontracten ondertekend voor 1 januari 2008 is de proefperiode (zie 10.3) niet van toepassing, want dit is niet opgenomen in de betreffende huurcontracten. Maar ook hier wordt verwacht dat je elke gezinsuitbreiding of verandering binnen de maand meedeelt aan het SVK. Met uitzondering van de nieuwe huurders door huwelijk of wettelijke samenwoonst moeten alle nieuwe huurders immers voldoen aan de toelatingsvoorwaarden De oorspronkelijke onderhuurder of huurder. Bij de aanvang van de huurovereenkomst zal aan alle meerderjarigen die de woning zullen betrekken worden gevraagd de huurovereenkomst te ondertekenen. Dit maakt dat elk van deze huurders dezelfde rechten én plichten krijgen. Ze worden oorspronkelijke huurders of huurders categorie a. Ook het meerderjarig inwonend kind wordt gevraagd de huurovereenkomst te ondertekenen. Ze dienen net als de andere huurders te voldoen aan dezelfde voorwaarden Later toetredende huurders: De hierna volgende omschrijvingen van huurder zijn enkel van toepassing op personen die later de huurwoning gaan betrekken (toetredende huurders). Je bent als huurder steeds verplicht wijzigingen in de gezinssamenstelling binnen de maand te melden aan het SVK. Op enkele uitzonderingen na (zie verder) dienen later toetredende huurders steeds te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals: - meerderjarig zijn, - aan de inkomensvoorwaarden voldoen - geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben - voldoen aan de taal en inburgeringbereidheid - ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters Huurder door huwelijk of wettelijk samenwoonst Als je later huwt of wettelijk gaat samenwonen met je partner en die persoon betrekt de huurwoning, moet hij of zij niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Door te huwen of wettelijk te gaan samenwonen, wordt je partner huurder categorie b en krijgt hij of zij dezelfde rechten en plichten als de oorspronkelijke huurder. Deze persoon én de oorspronkelijke (onder)huurder brengen het SVK hiervan op de hoogte, en dit binnen de maand na het huwelijk of wettelijk samenwonen. Je kan dit doen door: - ons een aangetekende brief te bezorgen en dit binnen de maand na het huwelijk of de ondertekening van het samenlevingscontract, of - ons dit schrijven te bezorgen op het kantoor en dit tijdens de openingsuren, zodat we het kunnen tekenen voor ontvangst. In het kader van de bescherming van de gezinswoning worden geen toelatingsvoorwaarden opgelegd aan de persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen met de oorspronkelijke huurder. De proefperiode is echter wél van toepassing. Deze periode van 2 jaar gaat in op de datum dat je het SVK hebt verwittigd Feitelijk samenwonen Hiermee bedoelen we de partner van (één van) de oorspronkelijke (onder)huurder(s), die feitelijk samenwoont of gaat samenwonen met de oorspronkelijke (onder)huurder.

5 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 5 van 23 Deze toetredende huurder is verplicht de huurovereenkomst mee te ondertekenen maar eerst en vooral het SVK onmiddellijk op de hoogte te brengen. Vanzelfsprekend moeten ALLE huurders akkoord gaan met de toetreding, dus ook de eventueel inwonende volwassen kinderen. Maar ook het SVK moet zijn akkoord geven, voor deze toetredende huurders gelden immers de toelatingsvoorwaarden. Het SVK moet het ondertekenen van de huurovereenkomst weigeren als de partner niet voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden. Daarnaast moet het SVK de toetreding ook weigeren indien de woonbezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode worden overschreden. Dit maakt dat we deze gegevens (moeten) opvragen. Het Svk kan aan dit ondertekenen bijkomende voorwaarden van begeleiding opleggen of de huurder weigeren indien deze partner: - huurder is geweest van een sociale verhuurder (bv. SVK, huisvestingsmaatschappij, OCMW ) of van het SVK en de huurovereenkomst werd beëindigd bij een ernstige tekortkoming in zijn huurderverplichting. - Een ernstige bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van de bewoners of buren. Op het ogenblik dat de feitelijke partner het SVK op de hoogte brengt van zijn samenwoonst, zal het SVK de toelatingsvoorwaarden nagaan. Als alle partijen akkoord gaan, tekent de toetreder de huurovereenkomst meteen in bijlage. Opgelet: hij krijgt dan niet meteen alle rechten op het huurcontract. Gedurende 12 maanden na de ondertekening krijgt hij immers het statuut van huurder categorie d. Na 12 maanden zal het SVK de feitelijke partner opnieuw uitnodigen om het huurcontract te ondertekenen, en vanaf dan krijgt hij dezelfde rechten op het huurcontract als de oorspronkelijke huurders. Op dat ogenblik wordt hij huurder categorie c. Voor deze toetredende huurders is de proefperiode van toepassing, die gaat in op het ogenblik dat hij het huurcontract de eerste keer ondertekent Anderen Blijven alle andere personen die de woning (gaan) betrekken en daar hun hoofdverblijfplaats hebben. Voor hen zijn de toelatingsvoorwaarden én proefperiode onverkort van toepassing. Deze toetredende huurder is verplicht de huurovereenkomst mee te ondertekenen maar eerst en vooral het SVK onmiddellijk op de hoogte te brengen. Vanzelfsprekend moeten ALLE huurders akkoord gaan met de toetreding, dus ook de eventueel inwonende volwassen kinderen. Maar ook het SVK moet zijn akkoord geven. Voor deze toetredende huurders gelden immers de toelatingsvoorwaarden. Het SVK moet het ondertekenen van de huurovereenkomst weigeren als de partner niet voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden. Daarnaast moet het SVK de toetreding ook weigeren indien de woonbezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode worden overschreden. Dit maakt dat we deze gegevens (moeten) opvragen. Het Svk kan aan dit ondertekenen bijkomende voorwaarden van begeleiding opleggen of de huurder weigeren indien deze partner: - huurder is geweest van een sociale verhuurder (bv. SVK, huisvestingsmaatschappij, OCMW ) of van het SVK en de huurovereenkomst werd beëindigd bij een ernstige tekortkoming in zijn huurderverplichting. - Een ernstige bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van de bewoners of buren. Ook je kinderen die meerderjarig worden, worden verzocht de huurovereenkomst te ondertekenen. Vanzelfsprekend zijn voor hen de toelatingsvoorwaarden én de proefperiode niet van toepassing. Gezien ze huurder worden, vallen ze wel onder alle huurdersverplichtingen. Deze huurders worden huurder categorie d krijgen een beperkter recht op het huurcontract. Het huurcontract wordt niet op hen overgedragen als de andere huurders categorie a, b of c de woning verlaten en dus het contract opzeggen. Het huurcontract stopt ook bij het overlijden van de laatste inwonende oorspronkelijke huurder of partner.

6 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 6 van Verhaal bij weigering tot toetreding Als het SVK je feitelijke partner of iemand anders weigert toe te laten tot de woning en je gaat niet akkoord met deze beslissing, raden we je aan dit te bespreken met een SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat de beslissing van het SVK onterecht is, kan je je zaak voorleggen aan de toezichthouder. We noemen dit het verhaalrecht. Hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen na de beslissing van het SVK. De toezichthouder beoordeelt of de beslissing van het SVK gegrond is. Hij bezorgt zijn antwoord aan jou en aan het SVK en dit binnen de 30 dagen na je aangetekend schrijven. Op basis van het antwoord van de toezichthouder kan het SVK zijn beslissing herzien. Ons antwoord mag je dan ook verwachten binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. (zie bijlage: klachtenprocedure) Als je van het verhaalrecht wilt gebruikmaken, bezorg je een gemotiveerd en aangetekend schrijven aan de toezichthouders: Agentschap Inspectie RWO Aan de toezichthouders Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus Brussel. 2. DE HUUROVEREENKOMST Het SVK huurt woningen, om deze onder te verhuren. Dit maakt dat we je als huurder niet meer rechten kunnen geven, als we van de eigenaar in onze onderlinge huurovereenkomst hebben bekomen. Dit hoofdhuurcontract moet wel mogelijk maken dat we het door het Vlaamse Gewest opgelegde model van onderhuurcontract kunnen afsluiten Het onderhuurcontract Je sluit een huurcontract af met het SVK. Voor alle vragen en problemen wend je je dan ook tot het SVK. Indien nodig zal het SVK de eigenaar van de woning aanspreken. In geen enkele situatie is het toegelaten dat de huurder zich rechtstreeks tot de eigenaar wendt. Het Vlaamse Gewest legt ons een aantal zaken op, die in belangrijke mate zijn opgenomen in dit intern huurreglement en in het huurcontract. Voor alle andere elementen is de huurwet van toepassing. Het SVK gebruikt het model van onderhuurcontract, zoals ons opgelegd door het Vlaamse Gewest. De nieuwe huurder krijgt het onderhuurcontract aangeboden ter ondertekening. Het SVK zal deze huurovereenkomst overlopen samen met de huurder. Behalve een aantal essentiële uitzonderingen gaan we daarom in dit intern huurreglement de bepalingen van de huurovereenkomst niet herhalen. Niet-huurders kunnen steeds een aan de keuzes van het SVK aangepast modelhuurcontract opvragen op het SVK-secretariaat. We bieden je steeds een huurcontract van 9 jaar. Het is belangrijk om te weten dat de huurperiode voor de huurder nooit langer kan zijn dan de huurperiode in het huurcontract tussen het SVK en de betreffende eigenaar De huurwaarborg Bij het begin van de huurovereenkomst wordt door het SVK de wettelijke waarborg gevraagd. Hierbij kan je kiezen uit de mogelijkheden die het onderhuurcontract voorziet. Indien je de waarborg volledig betaalt bij het begin van het onderhuurcontract bedraagt die maximaal 2 maanden huur. Deze waarborg wordt op een geïndividualiseerde rekening op naam van de onderhuurder geplaatst.

7 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 7 van 23 De waarborg bedraagt het equivalent van 3 maanden huur indien hij betaald wordt als volgt: A. De waarborg wordt gespaard bij een bank, dit is de zgn. bankwaarborg. Je verbindt je ertoe om de waarborg volledig samen te stellen door vaste maandelijkse afbetalingen gedurende maximum drie jaar. Je bezorgt dan een attest aan het SVK waarin de bank bevestigt dat je een waarborg hebt. B. Waarborg is een bankwaarborg afgesloten door het Ocmw. Je moet wel deze waarborg aan het Ocmw terugbetalen. C. Je kan ook de waarborg afbetalen aan het SVK via gespreide betalingen in schijven. Deze gespreide betaling begint met een eenmalig bedrag, te betalen bij aanvang van de onderhuurovereenkomst, gevolgd door een aantal schijven, totdat de volledige som betaald is. Eenmaal het bedrag van de waarborg volledig is samengesteld, wordt dit bedrag op een geïndividualiseerde rekening op naam van de onderhuurder geplaatst. Pas vanaf dat moment brengt de waarborg rente op. 3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT In bijlage bij dit Intern Huurreglement vind je het huishoudelijk reglement. De SVK-medewerker zal dit reglement samen met je overlopen, en vragen dit te ondertekenen voor ontvangst. Hierbij worden de artikels die niet van toepassing zijn op je huurwoning geschrapt. We vragen je uitdrukkelijk dit reglement te respecteren. 4. HET EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST 4.1. Opzeg door het svk Als het SVK de overeenkomst opzegt, is dit van toepassing op alle (onder)huurders. Het SVK moet of kan de huurovereenkomst beëindigen: - als de huurder of de minderjarige kinderen tijdens de looptijd van de onderhuurovereenkomst een woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven (kopen of krijgen) in het binnenof buitenland (opzeggingstermijn: 6 maanden). Als de verwerving kosteloos gebeurt (krijgen), moet de woning verkocht worden binnen het jaar na de verwerving. Zo niet, wordt de huurovereenkomst opgezegd met een opzeggingstermijn van 6 maanden. - als de huurder of de minderjarige kinderen tijdens de huurovereenkomst een perceel (stuk grond) dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven in het binnen- of buitenland (opzeggingstermijn: 3 jaar). Als de verwerving, kosteloos gebeurt, moet het perceel dat bestemd is voor woningbouw, vervreemd (verkocht) worden binnen 3 jaar na de verwerving. Zo niet wordt de huurovereenkomst opgezegd, met een opzeggingstermijn van 6 maanden. - als er bij de huurder sprake is van ernstige of blijvende tekortkomingen in de verplichtingen van de huurovereenkomst, is de opzeggingstermijn 3 maanden. - als de huurder als gevolg van onjuiste of onvolledige verklaringen onrechtmatig bij dit besluit verleende voordelen heeft genoten, of onrechtmatig tot een huurwoning werd toegelaten (opzeggingstermijn: 3 maanden). - Omdat de eigenaar het hoofdhuurcontract opzegt. - Volgend op een mandaat van de Vrederechter, dit ten gevolge van een verzoek tot beëindiging door het SVK Opzeg door de huurder Je kan het huurcontract op ieder moment beëindigen, mits een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging geldt enkel voor de huurder die de opzegbrief ondertekent, en niet voor de andere (oorspronkelijke of toegetreden) huurders. Als er andere oorspronkelijke huurders of partners blijven wonen, vervalt de opzegtermijn. De overblijvende huurders blijven dan alleen verantwoordelijk voor de huurdersverplichtingen zoals het betalen van de huurprijs, en het vergoeden van de eventuele schade aan de woning. Als echter alle oorspronkelijke huurders of later toegetreden partners opzeggen, moeten ook de huurders categorie d de woning verlaten. De overblijvende huurder categorie d krijgt 6 maanden tijd om te vertrekken. Als een opzeg wordt gegeven door alle huurders, dienen ook alle huurders de opzegbrief te ondertekenen. In dat geval bedraagt de opzegtermijn 3 maanden.

8 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 8 van 23 Als andere huurders in de woning blijven, worden zij verder verantwoordelijk voor de huurdersverplichtingen zoals het betalen van de huur en het onderhoud van de woning. Maar mogelijks is er op het moment dat één of enkele huurders vertrekken schade aan de woning, of moeten er nog rekeningen worden betaald. Het is niet meer dan eerlijk dat alle huurders onderling daar een afspraak over maken. Daarom zal het SVK als een huurder opzegt steeds: - de staat van de woning vergelijken met de intredende plaatsbeschrijving - aan de huurders vragen eventuele schade te herstellen, of anders zal het SVK dit (laten) doen en de kosten verdelen over de blijvende en de vertrekkende huurders, - de eventuele schulden afrekenen, - afspraken maken over de waarborg. Vanzelfsprekend zal een huurwaarborg moeten blijven staan. De vertrekkende huurder kan deze niet opeisen, zonder dat er een (nieuwe) waarborg is gesteld, gelijk aan het oorspronkelijke bedrag, verhoogt met de interesten. Als we geen akkoord vinden, moeten we deze situatie voorleggen aan de Vrederechter. Als je twijfelt over je opzeg of over de mogelijke gevolgen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het SVK. Mogelijks vinden we samen een oplossing. Je kan met je vraag ook altijd terecht bij de Huurdersbond Ontbinding van rechtswege In een aantal gevallen neemt het huurcontract automatisch een einde. Noch de huurder, noch het SVK zegt het contract effectief op, het stopt gewoon om bepaalde redenen. Dit gebeurt als: - de laatste huurder categorie a, b of c overlijdt. Ook al blijven er nog huurders categorie d achter in de woning, de huurovereenkomst neemt een einde en deze huurders zullen de woning moeten verlaten. Hiervoor krijgt die overgebleven huurder 6 maanden tijd. Als hij vroeger wil vertrekken, dan kan dat, maar hij moet wel een opzegperiode van 3 maanden respecteren - de laatste huurder categorie a, b of c de woning verlaat. Ook in dit geval geldt dat voor eventuele huurders categorie d die nog in de woning wonen, het huurcontract automatisch eindigt. Hiervoor krijgt die overgebleven huurder eveneens 6 maanden tijd vanaf het moment dat de huurder categorie a, b of c heeft opgezegd. Ook hier kan hij vroeger vertrekken als hij een opzegperiode van 3 maanden respecteert. - een huurder alleen de woning verlaat en hij laat na om op te zeggen. Als er nog andere huurders categorie a, b of c in de woning blijven, neemt de overeenkomst van rechtswege een einde, maar enkel t.a.v. de vertrokken huurder. In dat geval wordt hij dus na twee maanden van de huurovereenkomst geschrapt. Als het gaat om een echtgenoot of wettelijke samenwoner die vertrekt zonder opzeg, zal de achtergebleven partner moeten aantonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is, anders kan de huurovereenkomst niet ontbonden worden t.a.v. de vertrokken huurder. 5. COMMUNICATIE MET HET SVK 5.1. Begeleiding en huisbezoeken We verwachten dat je in staat bent je woning als een goede huisvader te onderhouden, dat je zelfstandig kan wonen. Het SVK is een sociale verhuurder. We willen de huurder bijstaan in zijn rechten én in zijn plichten als huurder. Huurderbegeleiding is één van onze belangrijke opdrachten. Als je een probleem ondervindt met het wonen in deze woning, met de woning zelf of met de huurovereenkomst hebben we liever dat je ons te vroeg aanspreekt dan te laat. Als het Svk. niet bereikbaar is bij defecten, verstuur dan een op of laat een boodschap achter op het antwoordapparaat van het Svk op het telefoonnummer: 011/ of 85. Eén van de belangrijkste elementen in deze huurderbegeleiding is het huisbezoek. De huurbegeleider kan je regelmatig thuis bezoeken. Hier kijken we samen of het wonen in deze woning lukt, of er geen grote problemen zijn, en of de woning wordt onderhouden. Als er grote problemen opduiken, of problemen die niets met de woning of het huurcontract te maken hebben, kunnen we samen zoeken naar een meer gespecialiseerde dienst.

9 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 9 van Klachtenprocedure Wanneer je als kandidaat-huurder of huurder een probleem hebt met de werking of de dienstverlening van het SVK, aarzel niet en kom met ons praten. Samen komen we meestal wel tot een oplossing. Het SVK is natuurlijk wel gebonden aan regelgeving. Oplossingen voor bv. huurproblemen of toewijzingen moeten dus stroken met de wet. Slagen we er niet in om een oplossing te vinden, kan je een klacht indienen. Er is een procedure voorzien die beschrijft welke stappen je kan ondernemen om tot een oplossing te komen. Deze vind je terug in bijlage Proefperiode In je huurcontract zal je ook lezen dat er een proefperiode van 2 jaar wordt voorzien. Deze dient om je als huurder extra op te volgen en te begeleiden. Op het einde van de proefperiode zal het SVK ook nog eens toetsen of je voldoet aan de taal- en inburgeringsvoorwaarde als huurdersverplichting, voor zover je dit bij toewijzing nog niet definitief bewezen had. (omdat je bijvoorbeeld nog een cursus Nederlands moest gaan volgen of nog niet had afgerond).

10 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 10 van 23 II. BIJLAGEN

11 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 11 van 23 Bijlage 1 De klachtenprocedure Indien je klachten of bedenkingen hebt bij de werking van het sociaal verhuurkantoor of als je als huurder of woningzoeker problemen hebt met de dienstverlening of de werking van het sociaal verhuurkantoor, kan je gebruikmaken van de klachtenprocedure. Wanneer? - wanneer je wordt uitgenodigd om een woning te huren, - wanneer je het gevoel hebt onrechtvaardig behandeld te zijn, - wanneer je de begeleiding door het sociaal verhuurkantoor onvoldoende vindt, - wanneer je niet tevreden bent over de toestand van de huurwoning die je van het SVK huurt. Indien je een probleem snel en efficiënt wil oplossen, neem je best zo snel mogelijk contact op met het SVK. Als het niet lukt om de zaak uit te praten en een goede oplossing te vinden, dan kan je een klacht indienden. Hierbij moeten onderstaande stappen gevolgd worden, dit wordt de klachtenprocedure genoemd: 1. Signaleer meteen het probleem aan het Svk, mondeling of telefonisch Hiervoor kan je je aanmelden op het centraal aansprekingpunt van het Svpwl (zie hierboven). Hier verneem je dan hoe en tegen wanneer we jouw probleem gaan aanpakken, wie dit gaat doen en hoe je die persoon kunt bereiken. Houd er rekening mee dat het svk niet altijd onmiddellijk op je vraag of klacht kan ingaan, er wordt wel getracht binnen een redelijke termijn tot een oplossing te komen. indien het om een technisch mankement in de woning gaat, kan het even duren. Voor een aantal herstellingen moet eerst het akkoord van de eigenaar worden gevraagd. Geef ook duidelijk aan wanneer een medewerker van het SVK kan langs komen. 2. Signaleer schriftelijk je probleem Als je de voorgestelde oplossing of de manier waarop je probleem werd behandeld, niet correct vindt, kan je een brief schrijven aan je contactpersoon bij het Svk. Zet er dan het volgende in: - een beknopte omschrijving van het probleem - Of je dit probleem al gesignaleerd hebt en wanneer je dit gedaan hebt - de vraag hoe en tegen wanneer het Svk het probleem kan aanpakken - jouw eigen voorstellen om het probleem op te lossen - Wanneer en hoe je te bereiken bent en op welk gsm- of telefoonnummer Dit kan een vlottere afhandeling van het probleem betekenen. Als je hulp nodig hebt bij het opstellen van deze brief kan je beroep doen op het huurderssyndicaat, het OCMW, een welzijnsdienst of eventueel familieleden en vrienden. Bewaar zeker een kopie van deze brief. Je krijgt binnen de 10 dagen een schriftelijke bevestiging dat je brief is aangekomen. Het SVK zal naar beste vermogen je vraag beantwoorden. Het Svk kan en moet niet altijd alle problemen zelf oplossen. Het kan je bijvoorbeeld ook doorverwijzen naar een andere, meer gespecialiseerde dienst. Het SVK zal ook rekening moeten houden met de wettelijke mogelijkheden en het betaalbare. Als de tussenkomst van het SVK beëindigd is, wordt je hiervan op de hoogte gebracht. Mocht het toch gebeuren dat het SVK niet reageert op de brief, de vraag niet terecht vindt en/of niet wil beantwoorden, de belofte om het probleem binnen een bepaald termijn op te lossen, niet nakomt, of indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kan je beslissen verdere stappen te ondernemen.

12 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 12 van Als het probleem na enige tijd nog niet is opgelost, wend je dan en dan pas naar het bestuur van het SVK. Dit is de eigenlijke klachtenprocedure. Opstart klachtenprocedure: Indien je de oplossing van het SVK wil aanvechten of het uitblijven van een beslissing wil aanklagen, schrijf je een brief aan de voorzitter van het SVK. Vanaf nu spreken we duidelijk over een klacht. In deze brief verwijs je naar de voorgaande stappen (1 en 2). Voeg er een kopie van de vorige brief bij. Ook van deze brief bewaar je best een kopie. De naam van de voorzitter vind je bovenaan je huurcontract. De klacht wordt opgelost: Je krijgt een bevestiging dat je klacht is binnengekomen, binnen de 10 dagen nadat het SVK jouw brief heeft ontvangen. Hierin staat hoe de klacht verder wordt behandeld (bv: wordt voorgelegd aan de Raad van Beheer, Dagelijks Bestuur, of OCMW). De beslissing wordt je bezorgd ten laatste de 45 ste dag na ontvangst van de klacht. 4. Pas als dit allemaal geen resultaat geeft, kan je met je klacht nog naar andere instanties. Dit is de zogenaamde beroepsprocedure. Als ook deze vragen / melding(en) aan het SVK zonder enig gevolg blijven, is de klachtenprocedure binnen het SVK uitgeput. Wil je als kandidaat of huurder dan nog gelijk krijgen, dan moet je met je vraag elders aankloppen. Klachten over het verhuren van woningen door het SVK. Als je ontevreden bent over het feit dat jij niet in een bepaalde woning kan gaan wonen, maar een andere huurder (onterecht) voorrang heeft gekregen, dan kan je terecht bij RWO, agentschap inspectie (zie adres onderaan). Vanaf nu zit je in de beroepsprocedure. Voeg hierbij een kopie van je brieven aan het SVK. Je krijgt een schriftelijke bevestiging dat je klacht is binnengekomen. De inspectie gaat na of de beslissing conform de regels werd uitgevoerd. Indien blijkt dat de regels niet correct werden toegepast, krijg je als woningzoeker voorrang op de volgende vrijkomende woning die aangepast is aan je gezin en de voorwaarden. Klachten over het onderhuurcontract of datgene wat de huurwet voorziet. De Vrederechter kan zich uitspreken over de woningkwaliteit, het huurcontract, de opzegging van het huurcontract of over de huurkosten die je worden aangerekend. Het staat je vrij om de klachtenprocedure niet te volgen en je klacht voor te leggen aan de Vrederechter. De rechter zal de beide partijen uitnodigen voor overleg (verzoeningsprocedure). Klachten over de algemene werking van het SVK. Ook met algemene klachten over de SVK-dienstverlening kan je terecht bij RWO inspectie. Opgelet: 1. Het SVK is gebonden aan de huurwetgeving. Het kan je dus geen oplossing aanbieden die niet conform de huurwetgeving is. Bij twijfel informeer je best bij het huurderssyndicaat of een juridische dienst. 2. Een erkend SVK is gebonden aan de SVK-regelgeving. Bij een probleem rond bijvoorbeeld het verhuren van een woning kan je steeds een toewijzingsreglement bekomen bij het SVK. 3. Het is altijd belangrijk dat je als huurder met het SVK blijft praten. Zeker als het over gebreken aan de woning gaat. Het SVK moet de woning nog kunnen betreden. Als immers de schade verergert omdat het mankement niet kan worden hersteld, kan de extra kost aan de huurder worden aangerekend. 4. Het sociaal verhuurkantoor, kan en moet niet steeds altijd alle problemen oplossen. Problemen die geen betrekking hebben op de woning of huurverrichtingen horen niet thuis bij het SVK. 5. Tijdens heel de procedure kan je je laten bijstaan door het OCMW of het huurderssyndicaat.

13 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 13 van 23 Het verhaalrecht Het SVK is steeds verplicht om genomen beslissingen aan je bekend te maken. Als je niet akkoord gaat met die beslissing (of indien er andere zaken die foutlopen), kan je altijd een klacht indienen. In een aantal situaties kan je het probleem ook voorleggen aan de toezichthouders. Dit laatste noemen we het verhaalrecht. Dit verhaalrecht gebeurt door een aangetekende brief te sturen aan: Agentschap Inspectie RWO Toezichthouders Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ Je kan een beoordeling vragen over: - de beslissingen van het SVK over de uitnodiging tot onderverhuring van een woning. - de beslissing om geen afwijking toe te staan over de taalbereidheid of versnelde toewijzing - de beslissing om je uit het inschrijvingsregister te schrappen. - de beslissing om je een woning te weigeren, of voorwaarden betreffende begeleiding op te leggen. - de beslissing van het SVK om je voorkeur qua type woning en ligging ervan te weigeren. - de beslissing om je niet in te schrijven. Behalve in het eerste geval, heb je 30 dagen de tijd om verhaal aan te tekenen bij de toezichthouder. Bij een uitnodiging tot onderverhuring kan dit tot een jaar erna. De toezichthouder beoordeelt of de beslissing van het SVK gegrond is. Hij bezorgt zijn antwoord aan jou en aan het SVK en dit binnen de 30 dagen na je aangetekend schrijven. Op basis van het antwoord van de toezichthouder kan het SVK zijn beslissing herzien. Ons antwoord mag je dan ook verwachten binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Daarnaast kan je ook een beoordeling vragen over de beslissing van het SVK om een persoon die later in de woning wil komen wonen, niet toe te laten. Ook in deze situatie gelden de termijnen die hierboven vermeld zijn. Als uit de verhaalprocedure blijkt dat de uitnodiging niet correct is gelopen, of je onterecht het onderhuurcontract van een woning werd geweigerd, krijg je een voorrang op de eerst vrijkomende woning die aangepast is aan je gezinsgrootte. Ook als we je geen antwoord geven op de beoordeling van de toezichthouder, krijg je deze voorrang. In de andere situaties (schrapping uit het inschrijvingsregister, de weigering om je een afwijking toe te staan) wordt deze beslissing vernietigd. De beoordeling moet worden gevraagd binnen de 6 maanden na het verstrijken van de voormelde termijn van twee maanden. [toegevoegd BVR 30 september 2011, art. 12, I: ] ANDERE NUTTIGE ADRESSEN: Huurderssyndicaat Limburg Albrecht Rodenbachstraat 29, 3500 Hasselt Tel: 011/ Website: Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) vzw Diksmuidelaan 50, 2600 Berchem Tel: Fax:

14 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 14 van 23 Bijlage 2 Het huishoudelijk reglement 1. ALGEMEEN Dit huishoudelijk reglement beschrijft alle zaken die u als huurder van het sociaal verhuurkantoor strikt moet naleven. Om samenleven op een goede manier te laten verlopen moeten we een aantal afspraken vastleggen, dit reglement zet deze afspraken op een rijtje. Het huishoudelijk reglement vervangt het huurcontract niet en zien we als een aanvulling bij de huurovereenkomst en een verduidelijking ervan. U bent zich ervan bewust dat het Sociaal Verhuurkantoor geen eigenaar is van deze woongelegenheid. Het SVK is de hoofdhuurder, de kandidaat-huurder is de onderhuurder. Het SVK verhuurt geen sociale woningen. De huurprijs die het SVK aan de eigenaar moet betalen, wordt integraal doorgerekend naar de onderhuurder. BELANGRIJKE OPMERKINGEN Door de ondertekening van het huurcontract ben je huurder geworden van een woning van het sociaal verhuurkantoor. Daardoor verbind je je ertoe om effectief in het gehuurde pand te wonen. Je bent verplicht het adres van jouw woning te gebruiken als domicilie. Dit kun je doen door een adreswijziging op de bevolkingsdienst van je gemeente. Je gebruikt de woning om in te wonen, alle handels- of beroepsactiviteiten zijn verboden. De woning wordt verhuurd volgens de reglementering van het sociaal verhuurkantoor. Deze wordt opgelegd door de Minister voor de Huisvesting. De beslissing om de woning aan jou te verhuren werd genomen op basis van de situatie waarin je, je bevond bij de ondertekening van het contract. Je brengt het sociaal verhuurkantoor dan ook op de hoogte van elke verandering in de gezinssamenstelling, of inkomenssituatie. De woongelegenheid is bedoeld om jou en je gezin te laten wonen (jezelf, je partner, je kinderen, ook andere huisgenoten die bij de inschrijving bij het SVK werden opgegeven). Je mag in geen geval de woning geheel of gedeeltelijk onderverhuren, noch de huur overdragen (bv. iemand anders laten wonen), al is dit familie. Ook het uitzonderlijk, voor enige tijd, onbetaald laten logeren van niet- bloedverwanten, valt onder deze meldingsplicht. Indien je dit niet doet worden de verhuringsregels van het Sociaal Verhuurkantoor omzeild. Hetgeen niet rechtvaardig is ten aanzien van andere kandidaat huurders. Wanneer je zaken uit dit reglement van inwendige orde of uit het huurcontract niet naleeft, rekenen we de kosten van de schade aan of schakelen we bevoegde diensten in. 2. GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De gemeenschappelijke delen zijn alle binnen- en of buitenruimten die je deelt met andere huurders: oprit, hall, gang, trap, traphal, lift, kelder, tuin, koer, berging, garage, - In de gemeenschappelijke delen mag je niets stapelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van voorwerpen die jouw eigendom zijn. De gemeenschappelijke delen moet je voor brandveiligheid steeds vrijhouden. Het sociaal verhuurkantoor is niet verantwoordelijk voor schade en/of het verdwijnen van achtergelaten bezittingen in de gemeenschappelijke delen. - Luidruchtig spelen mag niet in de gemeenschappelijke delen. De gemeenschappelijke delen worden door iedereen gebruikt. Respecteer mekaars rust. - De oprit en het voetpad moet je altijd vrij houden. Je mag hier geen voorwerpen stapelen. Parkeren van - auto s op het voetpad is verboden. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de oprit. Je moet de oprit van de garage van andere huurders vrij houden. De eigenaar/huurder van de garage mag op de oprit van de garage parkeren. - Haal de brievenbus regelmatig leeg. Laat de post niet rondslingeren en/of zich opstapelen. - Sluit steeds de voordeur van het gebouw om de veiligheid te verzekeren. Een open deur is een

15 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 15 van 23 uitnodiging tot inbraak en vandalisme. - In de gemeenschappelijke binnenruimten mag je niet roken. In de gemeenschappelijke buitenruimten mag je de sigarettenpeuken niet op de grond gooien. - We verwachten dat je het poetswerk respecteert. Indien je de gemeenschappelijke delen vuil maakt, maak je die zelf weer proper. - In de gemeenschappelijke ruimten staat een aparte teller op naam van het sociaal verhuurkantoor. Het elektriciteitsverbruik in de gemeenschappelijke delen verdelen we onder alle huurders. Als huurder betaal je jouw deel. Spring zuinig om met het gebruik van elektriciteit. - Kinderen mag je niet in of in de buurt van de lift laten spelen. In de lift moet je kinderen onder 12 jaar steeds vergezellen. - Je mag geen aanplakbrieven, uithangborden of reclame hangen in de gemeenschappelijke delen. Je mag dit enkel met toestemming van het sociaal verhuurkantoor of enkel op de daarvoor bestemde plaatsen. - Je moet de tuin goed onderhouden. Bomen, struiken en andere beplanting laat je staan. Je draagt zorg voor het tuinmeubilair: banken, tafels, 3. OMGAAN MET BUREN Respecteer de eigenheid van de buren. Je woont samen met anderen in één gebouw. Hou rekening met je buren. Respecteer mekaars rust en maak geen lawaai dat storend is (bv. te harde muziek, te luide TV, geroep, dichtslaande deuren, ). - Geluidsoverlast leidt tot stress en heeft vaak burenruzie tot gevolg. De politie kan in deze situaties optreden. - We dulden geen vandalisme. Je mag geen bezittingen opzettelijk beschadigen of weg nemen. Je bent aansprakelijk voor de vergoeding van de aangerichte schade. 4. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN (BINNEN) Op het einde van het huurcontract moet je de woning in dezelfde staat afleveren als beschreven in de plaatsbeschrijving. Je bent als huurder verantwoordelijk voor het onderhoud van je woongelegenheid. De woongelegenheid moet in hygiënisch en proper zijn. Hiermee bedoelen we volgende zaken: - de woning regelmatig poetsen (stof afnemen, stofzuigen, dweilen, gordijnen wassen, afwassen, ); - voor het onderhoud geen bijtende en/of schurende reinigingsmiddelen gebruiken; - geen afval, voorwerpen, die leidingen kunnen verstoppen in het toilet werpen - geen schadelijke stoffen of vetten (frituurvet, kaarsvet, ) in de afvoeren gieten; - de woning voldoende verwarmen en verluchten; - dagelijks alle ruimten voldoende verluchten om vochtproblemen (schimmel, loskomende verf of bezetting, ) door damp te voorkomen. In het bijzonder de badkamer, keuken, wasplaats, slaapkamer, ; - de verwarmingsinstallatie tijdens de winter regelmatig gebruiken om de werking ervan te verzekeren; - muurvaste kasten, toestellen, deuren, laten staan; - kleine lekken of mankementen zo snel mogelijk herstellen of laten herstellen; - schade zo snel mogelijk opruimen en/of herstellen; Je moet het sociaal verhuurkantoor tijdig verwittigen van het bestaan van schade, waarvan de herstelling ten laste is van de eigenaar. Het gaat vooral om schade aan het dak, de buitenschrijnwerkerij, afvoer, riolering of vochtvorming in muren. Indien dit niet gebeurt kan je aansprakelijk gesteld worden voor alle herstellingen die door jouw nalatigheid en/of laattijdigheid reageren in het informeren van de eigenaar, nodig zouden zijn. Je mag alleen veranderingen of verbouwingen in het huis uitvoeren, mits het SVK je op voorhand schriftelijk toestemming geeft. Hiervoor wordt dan een apart contract opgemaakt. Indien deze toestemming er is, moet bij het einde van de huurovereenkomst, de gehuurde woning niet in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Het sociaal verhuurkantoor kan echter wel eisen dat alle niet toegelaten veranderingen of verbouwingen worden verwijderd en het gehuurde huis in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. Als het Svk niet bereikbaar is bij defecten, verstuur dan een op of laat een boodschap achter op het antwoordapparaat van het Svk op het telefoonnummer: 011/ of 85.

16 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 16 van ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN (BUITEN) De tuin wordt onderhouden of moet je zelf onderhouden. - hagen, struiken en bomen regelmatig snoeien. Gras regelmatig maaien, onkruid verwijderen en beplanting onderhouden. - Je kan geen afgedankte fietsen, brommers, auto s, elektrische apparaten, meubelen, buiten laten staan. Indien het sociaal verhuurkantoor deze voorwerpen verwijdert, is dit op jouw kosten. - Bekijk ook de lijst van onderhoudswerken (binnen en buiten) en herstellingen die ofwel voor jou of voor het sociaal verhuurkantoor zijn. Indien je twijfelt, neem dan contact op met het sociaal verhuurkantoor. 6. HUISVUIL Je moet het huisvuil regelmatig aan de huisvuilophaling mee geven. Je mag geen huis- en ander afval in garage, achterbouw of buiten stapelen. Het verwijderen ervan zal eventueel door het sociaal verhuurkantoor gebeuren en dit op jouw kosten. De dag van de ophaling van huisvuil en de wijze van afvalsortering vind je op de afvalkalender. Gebruik altijd de vuilniszakken van de gemeente. Let op dat er geen stank ontstaat. Je mag de vuilniszakken pas op de dag van de ophaling aan de voorgevel zetten. Als sluikstorter loop je niet enkel het risico van gerechtelijke vervolging, maar moet je ook de kosten voor het opruimen van het sluikstort betalen. 7. VEILIGHEID 1.1. Verzekering Het sociaal verhuurkantoor heeft een brandverzekering (water en stormschade inclusief) afgesloten die jouw aansprakelijkheid dekt, dit is wettelijk verplicht. D.w.z. als er (brand)schade is die normaal voor jouw rekening is, komt de verzekering van het sociaal verhuurkantoor hier in tussen (dit noemt men afstand van verhaal). Je moet echter wel na voorlegging van de factuur de verzekering aan het SVK betalen. De inboedelverzekering (verzekering voor persoonlijke bezittingen zoals meubelen, toestellen, kledij, ) moet je zelf afsluiten. Het Svk kan je hierbij wel helpen Brandveiligheid Een brandverzekering voorkomt geen brand. Je moet er alles aan doen om je veiligheid te verzekeren. De brandblusapparaten en brandalarmen hangen er voor de veiligheid van iedereen. Je mag in geen geval de brandalarmen beschadigen of de brandblusapparaten leegspuiten. Je moet gestolen of leeggespoten brandblusapparaten aan het sociaal verhuurkantoor melden. De doorgang van vluchtwegen, nooduitgangen, trapzalen en trappen moet je steeds vrij houden. Barbecueën doe je niet in de woning of in de onmiddellijke nabijheid Verwarmingstoestellen en schoorstenen Deze moet je jaarlijks laten onderhouden en nazien door een erkend installateur. Hiervoor is een attest vereist. Dit attest moet je op vraag van het sociaal verhuurkantoor kunnen voorleggen. De kosten zijn voor jou. Om de veiligheid van de woning te verzekeren maak je gebruik van de bestaande infrastructuur (bvb. cv, kachels, geiser, boiler, ). Ruimten waarin gasinstallaties en verwarmingstoestellen- of ketels staan moet je goed verluchten. Voor de brandveiligheid mag je niets in deze ruimten stapelen. De toegang tot de verwarmingsketel moet je steeds vrijhouden. Voor de veiligheid laten we niet toe om: - elektrische leidingen bij te plaatsen; - aan gas- of stookolieleidingen te sleutelen; - verwarmingstoestellen en/of cv-ketels bij te plaatsen of te herstellen; - verluchtingsroosters dicht te maken; - elektriciteitsvoorzieningen te overbelasten; - vloeibare, gasachtige of andere vluchtige brandstoffen en/of giftige producten op te slaan;

17 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 17 van 23 Wat je moet doen om het risico van Co-vergiftiging te voorkomen: - verlucht elke kamer waarin je regelmatig komt. Kleine kamers en badkamers waar een waterverwarmer staat moet je extra verluchten. In kamers die je verwarmt met een verplaatsbare gas- of petroleumkachel moeten speciale ventilatieroosters zijn voorzien of eventueel een ventilator; - laat verwarmingstoestellen en waterverwarmers steeds door een erkend installateur aansluiten. Al deze toestellen zijn aangesloten op een schouw of hebben een rechtstreekse afvoer naar buiten; - laat schoorstenen en verwarmingstoestellen 1 keer per jaar nakijken en reinigen; - sluit niet meer dan één apparaat aan op dezelfde schouw; - slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel op gas of petroleum staat. 8. HUISDIEREN Je kan enkel sommige huisdieren houden mits voorafgaandelijk melding en met uiteindelijke goedkeuring van het sociaal verhuurkantoor. Je kan enkel huisdieren houden in omstandigheden die voor mens en dier hygiënisch zijn. Schade aangebracht door huisdieren moet je zelf herstellen of betalen. Je zorgt ervoor dat het huisdier geen hinder (lawaai, geur, geblaf, agressie, ) veroorzaakt voor je buren. Het huisdier mag geen enkel gevaar vormen. Je staat in voor het welzijn van het dier. Je kan het huisdier in geen geval mishandelen of verwaarlozen. Zodra we dit opmerken, zullen we een klacht indienen. De huisdieren van de buren moet je met respect behandelen. 9. KLACHTEN / PROBLEMEN Indien je een klacht hebt in verband met de huurovereenkomst, de plaatsbeschrijving, gebreken aan de woningen, herstellingen, neem je altijd eerst contact op met het sociaal verhuurkantoor. Samen zoeken we naar een aanvaardbare oplossing. Indien je niet tevreden bent met de oplossing of er geen oplossing komt kan je de klachtenprocedure opstarten. Indien er een probleem is i.v.m. betaling van huur, onderhoud van de woning, herstelling, samenleven met buren, kortom voor alles wat te maken heeft met huren en wonen, neem je zo snel mogelijk contact op met het sociaal verhuurkantoor. Als huurder moet je altijd het sociaal verhuurkantoor contacteren en niet de eigenaar. Het sociaal verhuurkantoor is de verhuurder van de woning. Indien je na de bespreking van de klachten met het sociaal verhuurkantoor, nog met problemen blijft, kan je steeds contact opnemen met: Het huurderssyndicaat, voor wat betreft het contract en de juridische procedures. Huurderssyndicaat Limburg Albrecht Rodenbachstraat 29, 3500 Hasselt Tel: 011/ Het gemeentebestuur, voor wat betreft de tekortkomingen aan het gebouw en de brandveiligheid. De Vlaamse administratie, voor wat betreft de toepassing van de kwaliteitsnormen vervat in de Vlaamse wooncode en de huursubsidie. Wonen-Limburg Vlaams Administratief Centrum Koningin Astridlaan 50, bus Hasselt Tel: Fax: HUISBEZOEK Het sociaal verhuurkantoor heeft het recht de woning te bezoeken en te controleren of het gebruik van de woning overeenstemt met jouw huurderverplichtingen. Het bezoek wordt steeds op voorhand aangekondigd. Er kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen als afspraken niet worden nageleefd.

18 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 18 van VARIA Indien noodzakelijk kunnen we het huishoudelijk reglement aanvullen en/of wijzigen. Elke aanvulling en/of wijziging delen we schriftelijk aan jou mee en onderteken je voor akkoord. Door ondertekening van dit huishoudelijk reglement ga je de verbintenis aan de voorschriften van dit reglement strikt na te leven. Opgemaakt te..., op.. in. exemplaren waarvan elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. De huurder(s), Het sociaal verhuurkantoor

19 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 19 van 23 Bijlage 3 Lijst van onderhoudswerken Volgend schema bied je een overzicht voor wie welke onderhoudskosten zijn (Bron; Kluwer huurzakboekje). Deze lijst omvat niet alle mogelijke situaties. Ze werd op grond van de wet, rechtspraak en gebruiken opgesteld. De gebruiken verschillen vaak van streek tot streek. Huurder 1. Antennes gewoon onderhoud, behalve wanneer het een gemeenschappelijke antenne is die dient voor verscheidene huurders Verhuurder onderhouden en herstellen als het een gemeenschappelijke antenne is voor verscheidene huurders 2. Bomen periodiek snoeien volgens de beginselen van een goede tuinbouwkunde 3. Liften onderhoud herstellen 4. Haard 5. Bad 6. Balatum e.d. 7. Balkons 8. Water bekkens (leidingen, fonteinen) 9. Water verwarmer, expansie vat 10. Houtwerk 11. Brievenbus 12. Kelders 13. Kozijnen en raamwerk 14. Scharnieren 15. Stortbakken W.C. onderhouden en herstellen scheuren en afgebroken stukken bijwerken; tegels die van de warmte gebarsten zijn vervangen (art BW) onderhouden (ledigen en reinigen na gebruik; watersporen vermijden; geen producten gebruiken die het verwijderen) scheuren, schrammen, abnormale slijtage door wassen of reinigen met bijtende middelen onderhouden o.m. één balkonstaaf vervangen niet-vorstvrije leidingen ledigen of voor de winter vorstvrij maken; de schade herstellen die het gevolg is van de vorst in goede staat onderhouden: - kranenwerk onderhouden - toezien op regelings- en afsluitings-kranen gewoon onderhoud: - plinten, vloerlijsten en deurstijlen vastzetten - leidingen voor afvoer van condensatie in ramen en deuren vrijhouden - indien uitsluitend voor hem : - onderhouden, hengsels en sloten herstellen - sleutels vervangen bij verlies bij einde huur ledigen en reinigen kozijnen en schoorsteentabletten onderhouden en herstellen (art.1754 BW) scheuren, schrammen en barsten bijwerken onderhouden vastschroeven als ze loskomen oliën (art.1754 BW) onderhouden (uitz. zie verhuurder) vrijwaren tegen vorst ketting en handvat herstellen en vervangen herstellen en vervangen indien versleten normale slijtage, scheuren door gebrekkige plaatsing; beschadiging die het gevolg zijn van oneffenheden in de onderlaag. herstellen onderhouden (als deel van de ruwbouw) en herstellen de veiligheidsinstallaties aan de buitenzijde die gevormd worden door de leuningen onderhouden - verscheidene balkonstaven, verweerd door ouderdom, vervangen leidingen herstellen die wegens een constructiefout niet konden worden geledigd of vorstvrij gemaakt herstellen, o.m. lekken onderhouden herstellen o.m. de gevolgen van slijtage en roest collectief expansievat onderhouden gevolgen van gebrekkige uitvoering (constructiefout, minderwaardig materiaal) herstellen b.v.: - parketvloer die loskomt omdat hij slecht gelegd is - hout dat krom trekt door de slechte kwaliteit - plinten, vloerlijsten en deurstijlen herstellen en vervangen plaatsen en voorzien van hengsels, sloten en sleutels herstellen schade herstellen door constructie - fouten, slecht materiaal en gebrekkige uitvoering herstellen o.m. ten gevolge van slijtage moeilijk bereikbare en inwendige delen onderhouden (b.v. vlotter) lekken door ouderdom of constructiefouten herstellen

20 SVPWL vzw : Intern Huurreglement versie april 2012 blz. 20 van Centrale verwarming 17. Bad, verwarmer, warmwater verdeler. 18. Schouwen 19. Kroonlijsten, dakgoten, afvoerpijpen 20. Regen, waterput 21. Sleutels 22. Nagels, schroeven, muurhaken 23. Vensters, ramen. 24. Leder (bekleding) 25. Tegels 26. Verhuis 27. Ontsmetting 28. Aflopen en riolering 29. Elektrische installatie 30. Bepleistering Huurder onderhouden 1 x per jaar laten reinigen (wettelijk verplicht) stalen ketel laten invetten om te beschermen tegen roest radiatoren ontluchten expansievat beschermen tegen vorst indien appartement: individuele delen onderhouden en vervangen gemakkelijk bereikbare onderdelen onderhouden ontkalken gasmonden en kranen reinigen water verwarmer regelen onderhouden langs de buitenkant (haarden, haardplaten, schouwstijlen) schoorsteenmantels onderhouden (art.1754 BW) ervoor zorgen dat ze niet verstoppen door ophoping van de dode bladeren en verhuurder op de hoogte brengen van nodige herstellingswerken door verstopping of lekken de gemakkelijk toegankelijke goten en platte daken reinigen teruggeven nagels en krammen verwijderen (bij einde huur) en de schade herstellen ramen en vensters herstellen (kleine schade art.1754 BW) maar de huurder is niet verplicht ze te verven gebroken of verloren gedane gordijnroeden vervangen (kortom, iedere benodigdheid aangebracht door de verhuurder om gordijnen op te hangen en open te houden) de vensters reinigen sloten, spanjoletten en scharnieren onderhouden gaten van nagels, ringschroeven, haken e.d. om rolgordijnen of gordijnen te plaatsen, dichten met stopverf schade herstellen door niet regelmatig openen van ramen en /of verluchten zeer zorgvuldig onderhouden vervangen indien slechts enkele werden gebroken (art.1754 BW.) schade door abnormale schokken of belasting herstellen schade veroorzaakt door verhuizers herstellen besmettelijke ziekte wandluizen of ander ongedierte ervoor zorgen dat ze niet verstoppen onderhouden en kleine schade herstellen niet behoorlijk werkende schakelaars en contactdozen vervangen, zelfs bij normale slijtage gesmolten smeltstoppen vervangen schade door stoten, boringen herstellen; nagels, krammen en blokken wegnemen schilderwerk en muurbekleding bijwerken en herstellen tot op 1 meter hoogte (art.1754 BW) Verhuurder de ketel vervangen herstellen b.v. het rooster of de brander indien appartement: collectieve installaties onderhouden, herstellen en vervangen de bijzonderste onderdelen herstellen b.v. distilleerbuis de rookkanalen herstellen, zelfs indien volgens overeenkomst de huurder de onderhoudsherstellingen moet uitvoeren kroonlijsten en goten herstellen dakgoten en afvoerpijpen herstellen of vervangen als ze door toeval of ouderdom beschadigd werden of loskwamen niet gemakkelijk toegankelijke dakgoten onderhouden en reinigen ruimen en onderhouden herstellen en reinigen (art.1756 BW) leveren in voldoende aantal buitenonderhoud herstellen (grove schade) schade door uitzetten of loskomen onderlaag herstellen schade door materiaal waarvan tegels werden gemaakt herstellen ernstige schade herstellen (art.1754 BW.) indien nodig door verborgen gebreken (art BW) onderhouden en herstellen leveren in goede, bruikbare staat versleten leidingen herstellen of vervangen, zeker indien defect niet zichtbaar (art.1721 BW) onvoldoende sterkteweerstand schade door water insijpeling langs dak of dakgoot herstellen tenzij verergerd omdat de huurder de verhuurder niet tijdig waarschuwde slijtage boven 1 meter hoogte

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

KLACHTEN PROCEDURE. Dexia bankrekeningnummer: Ondernemingsnummer: Vzw-nummer:359794

KLACHTEN PROCEDURE. Dexia bankrekeningnummer: Ondernemingsnummer: Vzw-nummer:359794 KLACHTEN PROCEDURE Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT SOCIAAL VERHUURKANTOOR MEETJESLAND VZW MOEIE 16/A 9900 EEKLO TEL. 09/376 71 01 FAX 09/376 71 03 MAIL info@svkmeetjesland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS Dit

Nadere informatie

DEEL 2 VOOR DE HUURDERS

DEEL 2 VOOR DE HUURDERS PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 VOOR DE HUURDERS O.C.M.W. Torhout Aartrijkestraat 11A Tel. 050 22 12 22 Fax. 050 22 08 84 Dit document is een deel van het intern

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Sovekans Leefbaar Wonen vzw Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd onder

Nadere informatie

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS (VERSIE 03/2016)

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS (VERSIE 03/2016) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Arsenaalstraat 22 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SVK GENT OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEKRECHT OFFERLAAN 4 9000 GENT TEL: 09 266 95 31 INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS (DEEL 2) Bijlage 1: Reglement van Inwendige Orde REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1. Algemeen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK biedt je een woning aan. Ook de SVK s werken met een wachtlijst. SVK s geven voorrang

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENPROCEDURE

INTERNE KLACHTENPROCEDURE INTERNE KLACHTENPROCEDURE WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK zoekt woningen op de privé-huurmarkt en verhuurt ze door aan kandidaat-huurders. We werken met een wachtlijst en een puntensysteem voor

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1 Dungelhoeffsite Paradeplein 2 bus 2 2500 Lier Tel. 03/8000 500 info@ocmwlier.be REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Private verhuringen 1. Algemeen 1.1. Dit reglement van inwendige orde beschrijft alle zaken

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK bied je een woning aan. Ook de SVK s werken met een wachtlijst. SVK s geven voorrang

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 - VOOR DE HUURDERS SVK WAASLAND - OCMW VERENIGING PUBLIEK RECHT

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 - VOOR DE HUURDERS SVK WAASLAND - OCMW VERENIGING PUBLIEK RECHT INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 - VOOR DE HUURDERS SVK WAASLAND - OCMW VERENIGING PUBLIEK RECHT ABINGDONSTRAAT 99 9100 SINT-NIKLAAS 03 778 62 50 INFO@SVKWAASLAND.BE INHOUDSTABEL KADER EN RANDVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Kasteelstraat 13, 8870 Izegem VERSIE MAART INTERN HUURREGLEMENT. Deel 2 : Voor de onderhuurders KADER EN RANDVOORWAARDEN:

Kasteelstraat 13, 8870 Izegem VERSIE MAART INTERN HUURREGLEMENT. Deel 2 : Voor de onderhuurders KADER EN RANDVOORWAARDEN: Kasteelstraat 13, 8870 Izegem VERSIE MAART 2017 1 INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de onderhuurders KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Regio Izegem,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS SVK WOONWEB ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de huurders

INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de huurders INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de huurders KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd op

Nadere informatie

blz. 2 9. De huurovereenkomst en het reglement van inwendige orde

blz. 2 9. De huurovereenkomst en het reglement van inwendige orde SVK MIDDEN-LIMBURG VZW KERKPLEIN 60 IN 3520 ZONHOVEN 011/397 030 INFO@SVKMIDDENLIMBURG.BE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen (SVK ZOVL), Groenlaan 54 te 9550 Herzele.

INTERN HUURREGLEMENT. Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen (SVK ZOVL), Groenlaan 54 te 9550 Herzele. INTERN HUURREGLEMENT Deel 2: Voor de huurders Kader en Randvoorwaarden Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen (SVK ZOVL), Groenlaan 54 te 9550 Herzele. Het werd

Nadere informatie

WAT? HUURDER VERHUURDER. Afsluiting onderhouden, kleine schade herstellen, ook grove schade vervangen en herstellen de versiering van de afsluiting

WAT? HUURDER VERHUURDER. Afsluiting onderhouden, kleine schade herstellen, ook grove schade vervangen en herstellen de versiering van de afsluiting HERSTELLINGEN WAT? HUURDER VERHUURDER Aflopen en rioleringen ervoor zorgen dat ze niet verstoppen onderhouden en herstellen Afsluiting onderhouden, kleine schade herstellen, ook grove schade vervangen

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

HUURDER VERHUURDER. het een gemeenschappelijke antenne is gemeenschappelijke antenne is

HUURDER VERHUURDER. het een gemeenschappelijke antenne is gemeenschappelijke antenne is Antennes Bomen HUURDER VERHUURDER Gewoon onderhoud, behalve wanneer als het een het een gemeenschappelijke antenne is gemeenschappelijke antenne is Periodiek snoeien volgens de beginselen van een goede

Nadere informatie

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven Een overzicht van deze rechten en plichten en vooral op het vlak van de onderhouds- en herstellingswerken is opgenomen in onze publicatie "Hoe? Zo!" die in april 2014 aan de huurders is bezorgd. De Bouwmaatschappij

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS VZW RSVK WAREGEM SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM SOFIE HATSE, 056/628 710 PETER DE FRÉ, 056/629 892 AKKO DESCHUYTTER, 056/629 894 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS blz. 1/25 Deel 2: Voor huurders

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren!

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Dit is een driedelige brochure voor huurders met vragen. In elk deel vind je informatie over een andere fase van het huurverhaal: 1. Ik ga huren! 2. Ik

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OCMW KORTENBERG Kortenberg, 1/11/2014 Huishoudelijk reglement opvangwoning Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OPNAME 1) De woning staat open voor personen in Kortenberg gedomicilieerd,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS SOCIAAL VERHUURKANTOOR ANTWERPEN VZW LANGSTRAAT 102 2140 BORGERHOUT INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract? uur contract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS Sociaal Verhuurkantoor Dienst Woonbeleid OCMW Destelbergen Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen Tel: 09/230.08.99 Fax: 09/231.89.90 svk@ocmw-destelbergen.be INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL II : HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL II : HUURDERS Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Gent OCMW-vereniging van publiekrecht Het werd goedgekeurd door de Raad van Beheer van SVK Gent op 24 februari 2016 SVK Gent OCMW-vereniging

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS VZW RSVK WAREGEM SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM 056/628 710 CONTACTPERSOON: SOFIE HATSE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS blz. 1/25 Deel 2: Voor huurders Kader en Randvoorwaarden:... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

HUREN. BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder

HUREN. BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder HUREN BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder Deze brochure wil u wegwijs maken in de rechten en plichten als huurder van een sociale woning. Alleen algemene regels

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? uur ontract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst nummer : Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds - Bvba C Vermeyen, Hoogboomsteenweg 7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de huurders

INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de huurders RSVK De Woonkoepel VZW Kapelleveld 8, 1742 Ternat, 02/ 569 78 99, 02/ 569 80 78, 0478 05 13 41, www.dewoonkoepel.be VERSIE FEBRUARI 2014 KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Herstel en onderhoudswerken.

Herstel en onderhoudswerken. Herstel en onderhoudswerken. Volgend schema bied je een overzicht voor wie welke onderhoudskosten zijn (Bron: VOB). Deze lijst omvat niet alle mogelijke situaties. Ze werd op grond van de wet, rechtspraak

Nadere informatie

SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE- OOSTENDE Stuiverstraat 401a 8400 OOSTENDE Tel. 059/ INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE- OOSTENDE Stuiverstraat 401a 8400 OOSTENDE Tel. 059/ INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE- OOSTENDE Stuiverstraat 401a 8400 OOSTENDE Tel. 059/ 43 37 78 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

VERBLIJFSOVEREENKOMST

VERBLIJFSOVEREENKOMST vzw Emmaüs Beschut Wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Bethaniënlei 87 2980 ZOERSEL tel. 03 385 45 06 fax 03 385 45 07 beschutwonen.zoersel@emmaus.be www.bwdesprong.be VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen:

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST Artikel 1.De ondergetekenden: De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA CORDIUM

Nadere informatie

DUUR EN PROEFPERIODE (3)

DUUR EN PROEFPERIODE (3) wordt gevoegd. Dat geldt ook voor de minderjarige kinderen die al bij hen inwonen op het ogenblik dat ze meerderjarig worden. De huurovereenkomst kan alleen ondertekend worden als de oorspronkelijke huurder

Nadere informatie

VR DOC.1537/2BIS

VR DOC.1537/2BIS VR 2016 2312 DOC.1537/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

VR DOC.0265/2

VR DOC.0265/2 VR 2016 2503 DOC.0265/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST-LIMBURG

SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST-LIMBURG VERHUUR PROCEDURE Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE BEZETTING (BEZETTING TER BEDE)

OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE BEZETTING (BEZETTING TER BEDE) OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE BEZETTING (BEZETTING TER BEDE) Tussen de vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, en hierna genoemd de bezetter Deze overeenkomst regelt de tijdelijke bezetting van een woning

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HUIZEN EN DUPLEXEN

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HUIZEN EN DUPLEXEN Bijlage Huurovereenkomst REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HUIZEN EN DUPLEXEN ALGEMEEN De huurder is verplicht de hieronder opgesomde regels en afspraken op te volgen. Als de huurder om één of andere reden

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Contract afgestemd op: Het model (onder)huurcontract opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN C.V.B.A. Sociale Huisvestingsmaatschappij Begijnhoflaan 2 9200 Dendermonde Tel. 052/22.14.43. Fax. 052/21.09.61. Rek.nr. 783-5085050-66 info@dendermondsevolkswoningen.be HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

Nuttige telefoonnummers

Nuttige telefoonnummers HUURDERSMAP Nuttige telefoonnummers Verhuurder SVK Koepel Bredene - Oostende Stuiverstraat 401A 8400 Oostende T 059 43 37 78 huurbegeleiders SVK Arno Inghelbrecht Angela Vanblaere Kathy Bacquaert Sandy

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met toepassing van titel VII van de

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

hoofdstuk 6 Huren Huren 131

hoofdstuk 6 Huren Huren 131 hoofdstuk 6 131 Inleiding Samenwonenden en gehuwden kunnen ervoor kiezen om, eventueel voorlopig, samen een woning te huren in plaats van onmiddellijk samen een huis te bouwen of te kopen. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft specifieke kenmerken en verschilt met het gewone particuliere huurcontract van een appartement of huis bijvoorbeeld

Deze overeenkomst heeft specifieke kenmerken en verschilt met het gewone particuliere huurcontract van een appartement of huis bijvoorbeeld 10.HET HANDELSHUURCONTRACT Een handelshuurcontract wordt afgesloten voor het huren van een handelspand met de bedoeling van een kleinhandel en/of bedrijf van een ambachtsman te vestigen die in contact

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Martine Fournier, Burgemeester Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt 1, 8930 Menen T 056 529

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst. Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders

C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst. Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders WOORD VOORAF Op 23/12/2013 1 is er veel veranderd in de sociale wetgeving. Er werden een aantal ingrijpende

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Verhuisinformatie voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie November 2009 2 INLEIDING Waarvoor dient deze brochure? De woning die

Nadere informatie

Verhuren aan mensen met beperkte middelen

Verhuren aan mensen met beperkte middelen Verhuren aan mensen met beperkte middelen Het OCMW helpt je op weg 1 Inhoud Huurwaarborg: het OCMW staat borg 4 Huurbemiddeling 5 Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen 6 Woonkantoren 7 Ecohuis 7 Eigenaarsbonden

Nadere informatie

hierna de huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt:

hierna de huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt: Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met toepassing van titel VII van de

Nadere informatie

Crisisopvang intern reglement

Crisisopvang intern reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-01-2016 Inleiding De bewoning van de crisisstudio kan veroorzaakt zijn door verscheidene redenen. De redenen van de dakloosheid zijn meestal onder drie

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociaal Verhuur Kantoor Maasland Heufkensweg 4 bus 1, 3630 Maasmechelen 089/77 87 30 info@svkmaasland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement wil een verstaanbare vertaling

Nadere informatie

VOORNAAM NAAM Straat + nr. Postcode Gemeente

VOORNAAM NAAM Straat + nr. Postcode Gemeente HUUROVEREENKOMST C.V. DE MANDELBEEK INGELMUNSTER VOORNAAM NAAM Straat + nr. Postcode Gemeente Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen,

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt

Nadere informatie