1. Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, Ioaw en Ioaz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, Ioaw en Ioaz"

Transcriptie

1 . Verificatierichtlijn, WIJ, Ioaw Ioaz Deze notitie bevat de verificatierichtlijn van e groot aantal regeling van de sectie Sociale Zak. Hoewel het doel van de richtlijn is het vastlegg van die bewijsstukk die moet zijn, bevatt deze richtlijn ook instructies t aanzi van controleactiviteit in het primaire proces. ij e dossiercontrole (bijvoorbeeld binn e kwaliteitscontrole of interne controle) zull ook deze controleactiviteit in het proces word gecheckt. Omdat er ge fysieke bewijsstukk aanwezig zijn, houdt dit in dat de digitale beschikbare gegevs bij e dossiercontrole zull word gecheckt.. Verificatie aanvraag levsonderhoud groe klant (onbekde klant) Deze richtlijn volgt de volgorde van de rechtmatigheidsaspect volgs het beleidsplan Hoogwaardig Handhav administratieve lastvermindering. Aan het einde zijn kele bijzondere situaties toegevoegd. Wanneer uit het invull van de fraudescorekaart e risico blijkt, wordt dit verificatieprotocol aangevuld met het fraudeprotocol van het terrein waarop het risico zich bevindt. Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Recht op Kring sgerechtigd lid Vaststell dat de klant de Nederlandse nationaliteit heeft Vaststell dat de klant hier te lande verblijft Inzi van geldig idtiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse idtiteitskaart; controle via GA Controle GA; controle adresgegevs op diverse bewijsstukk; consisttie daarin Geldig idtiteitsbewijs: paspoort of Nederlandse idtiteitskaart Gelijkstelling Nederlander- Gezamlijk recht lid 2 3 lid 4 ij niet Nederlander, vaststell of de klant gelijkgesteld kan word met e Nederlander ij gehuwd: gezamlijk Inzi van geldig verblijfsdocumt. Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingw et of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdeling. Controle via GA. Check schema Schulinck: wel of ge recht, wel of ge melding bij IND Controle van uitsluitingsgronde Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdeling

2 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Recht op gehuwd, tzij één ge recht Uitsluitingsgrond Uitsluitingsgrond algeme Vermog 3 lid 3 lid 2 34 lid recht vaststell. Nagaan of e van de gehuwd ge recht heeft Vaststell of er sprake is van één van de uitsluitingsgrond voor de verling van : vrijheidsontn eming; distplicht; werkstaking of uitsluiting; langer dan 4 of 3 wek in buitland; aanvraag schuld bij voldode middel Vaststell of er sprake is van één van de uitsluitingsgrond voor de verling van algeme : jonger dan 27 jaar; uitkering IK (), onbetaald verlof, tzij allestaande ouder met WAZO Het vermog vaststell n (artikel 3 ) of uitsluiting personkring (artikel ) Do van uitvraag op de uitsluitingsgrond. Evtuele stempels in paspoort controler Do van uitvraag op de uitsluitingsgronde n. Vaststell leeftijd o.g.v. IDbewijs Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van bezitting schuld. Stel het vermog Geldig idtiteitsbewijs: paspoort of Nederlandse idtiteitskaart Indi van toepassing eschikking IK eschikking /WAZO Laatste bankafschrift van alle in het huishoud aanwezige (spaar)reking, lijfrtepoliss,

3 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Recht op Voorliggde voorziing Zeer dringde red 5 lid 6 Vaststell of de klant gebruik kan mak van één of meer voorliggde voorziing Als er ge recht op is; nagaan of er sprake is van zeer dringde red: acute noodsituatie; levsbedrei gde omstandighe d; onvermijdelij k vast Onderzoek of de klant in aanmerking kan kom voor e loondervingsuitke ring (, WIA etc.) of specifieke voorziing of kostvergoeding. Check Suwinet op arbeidsverled huidige inkomst Gesprek met de klant. Toetsing aan begrip zeer dringde red spaarverzekeringe n, aandel z. Schuldbektiss -overekomst betalingsbewijz schuld Noodzaak kost ijstand voor noodzakelijke kost lid Let op: niet mogelijk voor andere vreemdeling bijv. asielzoekers. Vaststell dat de kost waarvoor wordt gevraagd

4 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit noodzakelijk zijn Inlichting plicht aanvraag Niet noodzakelijke kost Vaststelling idtiteit met ID-bewijs Afstemming verplichting op belanghebb de gezin Woonplaats in gemete Verplichting aangifte briefadres adresloze Opschorting bij afwijking GAgegevs 4 7 lid 3 8 lid 4 40 lid 40 lid 2 40 lid 3 Vaststell of er sprake is van niet noodzakelijke kost: alimtatie; boete; schade; vrijwillige premiebetali ng; ontwikkeling s- geeskund e Vaststell idtiteit Vaststell of de /of verplichting afgestemd moet word Vaststell of de klant zijn woonplaats in de gemete heeft Vaststell of de adresloze e briefadres heeft Opschorting behandeling aanvraag Vrag naar soort, aard omvang van de kost. Onderzoek do naar red aanvraag oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag. Onderzoek do naar specifieke omstandighed van klant gezin Inzi van e geldig idtiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse idtiteitskaart; of van e geldig verblijfsdocumt. Controle via GA Onderzoek do naar specifieke omstandighed, (on)mogelijkhede n middel. Vrag stell over deze specifieke elemt Controle GA Controle GA. Controle adresgegevs op diverse bewijsstukk Indi van toe pas sing ijvoorbeeld bewijsstukk verwijtbaar ontslag

5 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Inlichting plicht aanvraag Vaststelling recht op schriftelijke aanvraag of ambtshalve Aanvraag echtgot Ambtshalve in belang gezinsled Verstrekking inlichting bewijsstukk 43 lid 43 lid 2 43 lid 3 53a lid Vaststell dat de aanvraag schriftelijk, dan wel ambtshalve is ingedid Vaststell dat de echtgot de aanvraag sam ingedid hebb of één van h met schriftelijke toestemming van de ander Noodzaak ambtshalve vaststell Vaststell dat de klant uit eig beweging of op verzoek Controle dat e aanvraag ingevuld ondertekd aanwezig is Vaststell dat de aanvraag ambtshalve is ingedid de naam van de ambtaar, de plaats datum vastlegg in het dossier, alsmede de red van de ambtshalve aanvraag Controler dat het aanvraagformulie r door h beid is ondertekd. Controler of van beid e geldig ID-bewijs aanwezig is Onderzoek do naar specifieke omstandighed, die ambtshalve noodzakelijk mak. Vrag stell over deze specifieke elemt. Formulier bewijsstukk daarop controler. Doorvrag bij klant evtueel derdonderzoek do Onderzoek do naar de verstrekt gegevs de overlegde Aanvraagformulier Aanvraagformulier Aanvraagformulier

6 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Vaststelli ng betaling Opschorting bij schding inlichting- medewerking splicht Onderzoek juistheid volledigheid, zo nodig herzi etaling aan echtgot Ge vervreemding of verpanding eslagvrije voet 54 53a lid 2 45 lid 4 46 lid 46 lid 2 alle inlichting bewijsstukk heeft verstrekt Opschorting behandeling aanvraag Vaststell dat het onderzoek volledig is uitgevoerd ook is gericht op de juistheid van gegevs. Zonnodig recht herzi Vaststell dat betaling aan beide echtgot plaatsvindt of aan één van h met toestemming van de ander Vaststell dat de niet vervreemd of verpand is Vaststell dat bij beslag op de uitkering de beslagvrije voet niet wordt overschred bewijsstukk. Nagaan of de klant daarmee aan de inlichtingplicht heeft voldaan Controle uitvoer van de onderzoeksactivit eit Controle van juistheid van bankrekingnum mer(s) op de aanwezigheid van machtiging of aanteking op het aanvraagformulie r Onderzoek uitvoer naar mogelijke vervreemding of verpanding. Zo nodig hierover rapporter Onderzoek uitvoer naar mogelijk beslag op de uitkering. Zo ja, dan nader onderzoek do naar het voor beslag vatbare bedrag de beslagvrije voet. Zo nodig hierover Aanvraagformulier

7 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit rapporter Vorm van Machtiging steeds herroepbaar ijstand om niet, tzij anders bepaald Geldling of borgstelling Zekerheid geldling 46 lid 3 48 lid 48 lid 2 48 lid 3 Vaststell dat e evtueel afgegev machtiging steeds kan word herroep Vaststell dat de om niet wordt verled behouds wettelijke uitzondering Vaststell dat de o.g.v. wet /of beleid wordt verled in de vorm van e geldling of borgtocht In geval van geldling vaststell of o.g.v. gemetelijk beleid daaraan zekerhed moet word verbond Controler of machtiging de juiste bepaling bevatt dus steeds kunn word ingetrokk. Zo nodig hierover rapporter, zo nodig kopieën mak opnem in dossier Controler of er aanleiding is om in de vorm van e geldling of borgtocht te verl. Toets aan wettelijke gemetelijke bepaling. Zo nodig hierover rapporter Controler of de gemete gebruik maakt van de bevoegdheid om zekerheid te stell (pand, hypotheek) of dit bij de betreffde aanvraag aan de orde is binn de wettelijke be paling blijft. Zo nodig pand/hypotheeka Kopie machtiging Indi van toepassing Pand-/hypotheek akte

8 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Vorm van Geldling bij eig woning; voorwaard grs 50 lid 2 Vaststell recht vorm bij eig woning kte of schuldbektis opmak lat tek/passer voor notaris Controler of de aanvrager e eig woning bezit deze ook bewoont. Vaststell dat verdere bezwaring niet kan word gevergd. Waarde van de woning vaststell (WOZ). De hoogte van de hypothecaire ling op de woning vaststell. De overwaarde van de woning berek. Hierop het bedrag van de vrijlating toepass het maximale bedrag dat in de vorm van e geldling wordt verstrekt berek. epal of hypothecaire zekerheid wordt gevestigd (zie artikel 48 lid 3 ) conceptakte lat opmak. Toezi op passer akte voor notaris dit als voorwaarde verbind aan de verling van de Jaaroverzicht hypotheek; Jaaropgave van spaar- beleggingsrekin g met betrekking tot de hypotheek

9 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Hoogte van de Verreking voorschot ijstand is verschil tuss inkom snorm Algeme inclusief vakantietoesla g, toepasselijke rijksnorm Afwijking norm gehuwd 52 lid 4 9 lid 2 t/m Vaststell dat e evtueel verstrekt voorschot wordt verrekd met de verl Hoogte van de vaststell De toepasselijke rijksnorm vaststell Vaststell of afwijking van de norm voor gehuwd nodig is Verstrekking voorschot controler hierover rapporter. Evtuele bijzonderhed vermeld. Voorschot moet ines word verrekd De hoogte van de berek op het verschil tuss het inkom de toepasselijke snorm. Suwinet controler of huidig inkom onder de norm is Onderzoek do naar alle omstandighed die van invloed (kunn) zijn op de toepassing van de rijksnorm nagaan of aan alle elemt van het begrip allestaande (ouder)/gehuwde n wordt voldaan. Hierover rapporter Onderzoek do naar alle omstandighed die van invloed (kunn) zijn op het recht op van één van de gehuwd (zie onderdeel recht op ). Als één van de gehuwd ge

10 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Inkom vermog Verhoging verlaging snorm Vermogs inkomsbest anddel Ge middel 25 t/m 28 verord e- ning 3 lid 3 lid 2 Vaststell of de rijksnorm verhoogd of verlaagd moet word Vaststell dat alle middel in aanmerking zijn gom Vaststell dat, conform de wet, middel niet in aanmerking word gom recht op heeft, de norm vaststell op die voor e allestaande (ouder). Hierover rapporter Onderzoek do naar alle omstandighed die van invloed (kunn) zijn op de verhoging of verlaging van de rijksnorm. Hierbij de verording toepass. Hierover rapporter. Word ge bewijsstukk t aanzi van de woonlast ingeleverd, dan wordt er e verlaging toegepast Word ge bewijsstukk ingeleverd van inkomst meerderjarige kinder, dan wordt de toeslag aangepast naar 0% of 5% of e verlaging toegepast van 0% Suwinet raadpleg op aanwezige inkomst Controle van alle inlichting bewijsstukk van niet in aanmerking te nem middel. ewijsstuk woonlast (anders verlaging op grond van het ontbrek van woonlast) ewijsstuk inkomst van meerderjarige kinder (anders toeslag aanpass of verlaging toepass) Voor bewijsstukk vermog, zie artikel 34 lid

11 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Raadpleg Suwinet Netto middel Vakantietoesl ag over inkom Inkom niet rechthebbd e partner Inkom niet duurzaam gescheid levde partners 3 lid 3 3 lid 4 32 lid 3 32 lid 4 Vaststell dat de middel netto in aanmerking zijn gom Vaststell dat op juiste wijze de vakantietoeslag over het inkom wordt berekd Vaststell inkomst korting niet rechthebbde partner Inkom vaststell van de niet duurzaam gescheid levde partners Rekregels in de Regeling. Zonnodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk die betrekking hebb op het inkom van de niet rechthebbde partner. Raadpleg Suwinet. Als de niet rechthebbde partner inkomst heeft, deze kort met toepassing van de maximering van artikel 32 lid 3. Zo nodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk die betrekking hebb op het inkom van de niet duurzaam gescheid partners. Raadpleg Suwinet. Dit inkom

12 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Inkom vermog Inkom in natura Inkom uit studiefinancie ring Inkom uit Wet tegemoetkomi ng onderwijsbijdr age schoolkost (WTOS) 33 lid 33 lid 2 33 lid 3 Het inkom in natura vaststell Het inkom uit studiefinancierin g vaststell Het inkom uit de vaststell WTOS vaststell kort met toepassing van artikel 32 lid 4. Zo nodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van inkom in natura. De waarde van dit inkom vaststell op het opgeofferde bedrag kort op de uitkering. Zo nodig hierover rapporter. Kopieën mak opnem in dossier Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van inkom uit studiefinanciering. Dit inkom in aanmerking nem naar het normbedrag voor levsonderhoud volgs de bedrag in artikel 33 lid 2 sub a b. Zo nodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van inkom uit WTOS. Dit inkom in aanmerking nem naar het normbedrag voor Indi van toe pas sing Salarisspecificatie Arbeidsovereko mst (als daarin verwerkt) ewijs studiefinanciering ewijs WTOS

13 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Inkom vermog Inkom uit (onder)huur, tzij de verording toegepast Vermog Ge vermog 33 lid 4 34 lid 34 lid 2 3 Het inkom uit (onder)huur vaststell Het vermog vaststell Niet in aanmerking te nem vermog bepal: bezitting in natura; bed de basistoelage, bedoeld in artikel 4.3 van die wet. Zo nodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van inkom uit (onder)huur. Dit inkom in aanmerking nem voor zover die lagere kost van het bestaan met zich meebrgt. Niet in combinatie met e verhoging/ verlaging o.g.v. verording. Zo nodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van bezitting schuld. Stel het vermog vast. epal of het vermog bov of bed het vrij te lat vermog is. RDW-gegevs check in Suwinet, waarde bepal Controle van alle inlichting bewijsstukk die betrekking hebb op vermog bepal of deze buit Indi van Ontvangstbewijs huur/ kostgeld toe pas sing Laatste bankafschrift van alle in het huishoud aanwezige (spaar)reking, lijfrtepoliss, spaarverzekeringe n, aandel z. Schuldbektiss -overekomst betalingsbewijz schuld Indi van toe pas sing eschikking rechter schadevergoeding.

14 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Inkom vermog Noodzake lijke betaling in natura Aanvulling ge middel Noodzakelijk betaling/bijsta nd in natura 7 Regeli ng 57 vermogsgr s; spaargeld tijds de ; vermog in woning bed vrijlating; immateriële schadevergoedinge n; tegoed/verze kerde som levsloopre geling Vaststell dat, conform Regeling, middel niet in aanmerking word gom Vaststell of er red zijn om noodzakelijk betaling te do of de te verl in natura aanmerking moet word gelat. Mede op basis daarvan het in aanmerking te nem vermog bepal met inachtneming van de vermogsgrz voor de allestaande (ouder) gehuwd Controle van alle inlichting bewijsstukk van niet in aanmerking te nem middel conform de Regeling. Zo nodig hierover rapporter Onderzoek of er gegronde red zijn om aan te nem dat e belanghebbde zonder hulp niet in staat is tot e verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddele n. Zo ja, dan deze nader beschrijv aan belanghebbde de medewerkingsplic ht oplegg of besluit in natura te verl Toekningsbesch ikking schadevergoeding

15 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Toekni ng Arbeidsinschakeli ng Ingangsdatum 44 lid Afwijkde ingangsdatum Arbeidsverplic hting vanaf meldingsdatu m 44 lid 3 9 lid De ingangsdatum vaststell E afwijkde ingangsdatum vaststell De arbeidsverplichti ng oplegg: algeme geaccepteer de arbeid aanvaard/ verkrijg; inschrijving UWV WERKbedrijf ; gebruik arbeidsvoorz iing; medewerkin g onderzoek De ingangsdatum vaststell op de dag waarop het recht ontstaat, maar niet eerder dan op de dag van melding (artikel 44 lid 2 ) voor e aanvraag. Suwinet raadpleg. ijvoorbeeld einddatum uitkering. Hierover rapporter Als door toedo van belanghebbde de aanvraag te laat wordt ingedid wordt de ingangsdatum, in afwijking van artikel 44 lid, vastgesteld op de dag van de aanvraag zelf. Hierover rapporter Voor participatie: Nagaan of belanghebbde aan alle verplichting voldoet. Evtuele bijzonderhed vermeld, waaronder in ieder geval: keuze voor het re-integratieinstrumt. Suwinet raadpleg t aanzi van de gegevs van het Aanvraag- overdrachtsformuli er. Voor wat betreft de ingangsdatum wordt bij e groe klant ge nader schriftelijk bewijs gevraagd. Evtueel foutieve melding volg uit de samloopsignale n

16 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit UWV WERKbedrijf. Arbeidsinschakeli ng Verplichting gehuwd Allestaande ouder met kinder < 2 jaar Tijdelijke ontheffing 9 lid 3 9 lid 4 beleid s- regels 9 lid 2 Verplichting aan beide gehuwd oplegg Verplichting aan de allestaande ouder oplegg epal tijdelijke ontheffing: dringde red; zorgtak; allestaand e ouder Voor participatie: Nagaan of beide gehuwd aan alle verplichting voldo. Zie hierbov. Suwinet raadpleg t aanzi van de gegevs van het UWV WERKbedrijf. Voor participatie: Nagaan of passde kinderopvang beschikbaar is. Toezi op voldode scholing. Onderzoek do naar de belastbaarheid van belanghebbde. Zo nodig hierover rapporter; derdonderzoek lat uitvoer; kopieën mak; stukk opnem Voor participatie Controle van alle inlichting bewijsstukk die betrekking hebb op de arbeidsinschakeli ng mogelijke aanleiding tot verl van e tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht. In ieder geval onderzoek do Indi van toe pas sing Rapport belastbaarheidson derzoek

17 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Afstemmin verlaging van Mogelijkhede n arbeidsmarkt allestaande ouder met kinder < 5 jaar Verlaging 9a beleid s- regels 8 lid 2 verord e- ning Vaststell of kans door UWV WERKbedrijf zijn bepaald. Ontheffing op verzoek van de arbeidsplicht Verlaging : tekortschiete n besef; schding verplichtinge n; zeer ernstig misdrag naar de zorgtak bij allestaande ouder de afweging mak tuss arbeidsinschakeli ng de ws tot invulling van de zorgplicht. Hierover rapporter Voor participatie Suwinet raadpleg. Als de allestaande ouder deze ontheffing verzoekt, verstrekk naar de regels van artikel 9a (duur etc.). inn zes maand plan van aanpak opstell (scholings)voorzi ing verstrekk conform lid 7 t/m 9 Controle van alle inlichting bewijsstukk die betrekking hebb op mogelijk tekortschiet d besef van verantwoordel ijkheid (ook voorafgaand aan de ); schding van verplichting ; zeer ernstige misdraging.

18 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Afstemmingsbesl uit nem volgs bepaling in de maatregelverording. Hierover rapporter.2 ijzondere situaties bij aanvraag levsonderhoud Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit eëindiging studie Ontslag Einde of ge recht op andere uitkering 28 veror - din g Vaststell of rect e opleiding is beëindigd Recht op evtuele afstemming bepal Recht op evtuele afstemming bepal Eig verklaring belanghebbde Onderzoek naar red van het ontslag, evtuele verwijtbaarheid, precieze ontslagdatum. Onderzoek naar mogelijkheid recht op of wachtgeld. Suwinet raadpleg. Zo nodig contact met UWV WERKbedrijf. Evtueel maatregel oplegg op grond van wet verording. Hierover rapporter. Onderzoek naar de red einde uitkering of ge recht. Onderzoek Ge schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via Inlichtingbureau Ge schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via Inlichtingbureau ij mogelijk verwijtbare werkloosheid hierover schriftelijk stukk uitvrag Ge schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via

19 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Einde eig bedrijf Echtscheiding Echtscheiding in procedure Verbreking samwoning of partnerschap Recte verlating Recht op precieze ingangsdatum vaststell Recht op precieze ingangsdatum vaststell Recht op precieze ingangsdatum vaststell Recht op precieze ingangsdatum vaststell Recht op precieze naar mogelijk verwijtbaar gedrag. Suwinet raadpleg. Zo nodig contact met UWV WERKbedrijf. Evtueel maatregel oplegg op grond van wet verording. Hierover rapporter Onderzoek naar activiteit als zelfstandige de red van beëindiging. De precieze datum van beëindiging vaststell Onderzoek naar de precieze datum van echtscheiding. Wordt er alimtatie ontvang? ij kinder verplichting tot het vorder van kinderalimtatie oplegg Onderzoek naar de precieze datum van echtscheiding. Wordt er alimtatie ontvang? Mogelijkhed verhaal onderzoek Onderzoek naar de precieze datum verbreking; ingangsdatum. Mogelijkhed verhaal onderzoek Onderzoek naar de precieze datum Inlichtingbureau Eindbalans (i.v.m. vermog) Controle Suwinet op uitschrijving Kamer van Koophandel Echtscheidingsco nvant /of beschikking rechtbank. (Gegevs alimtatie, boedelscheiding) Concept echtscheidingsconvant. Voorlopige ontvangst alimtatie Zie hierbov Zie hierbov

20 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit ingangsdatum vaststell verlating; ingangsdatum. Mogelijkhed verhaal onderzoek.3 Verificatie aanvraag levsonderhoud groe klant (bekde klant) Wanneer e groe klant binn zes maand na de beëindiging van zijn -uitkering opnieuw e aanvraag indit voor e suitkering, wordt in principe volstaan met e verklaring dat er ge wijziging zijn inkom, vermog leefsituatie. lijkt uit de fraudescorekaart e risico op regelovertreding, dan wordt het desbetreffde protocol doorlop. In afwijking hiervan wordt wel geverifieerd: Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Inlichtin gplicht aanvraa g Recht op Vaststelling idtiteit met ID-bewijs Vermog Voorliggde voorziing 7 lid 3 34 lid 5 lid Vaststell idtiteit Het vermog vaststell Vaststell of de klant gebruik kan mak van één of meer voorliggde voorziing Vaststell of e kopie van e geldig idtiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse idtiteitskaart; of van e geldig verblijfsdocumt reeds aanwezig is. Controle via GA Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van bezitting schuld. Stel het vermog vast. epal of het vermog bov of bed het vrij te lat vermog is Onderzoek of de klant in aanmerking kan kom voor e loondervingsuitkeri Kopie paspoort, Nederlandse idtiteitskaart. Kopie geldig verblijfsdocumt Laatste bankafschrift van alle in het huishoud aanwezige (spaar)reking, lijfrtepoliss, spaarverzekeringe n, aandel z. Schuldbektiss -overekomst betalingsbewijz schuld

21 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit ng (, WIA etc.) of specifieke voorziing of kostvergoeding. Check Suwinet op arbeidsverled huidige inkomst.4 Verificatie aanvraag WIJ groe klant (onbekde klant) De verificatierichtlijn Aanvraag levsonderhoud groe klant (onbekde klant) is ook van toepassing op aanvrag WIJ. Waar in deze richtlijn de artikel word goemd, moet het corresponderde artikel van de WIJ goemd word. Wordt er op grond van de fraudescorekaart e verhoogde kans op regelovertreding gemet, dan wordt ook het desbetreffde fraudeprotocol doorgelop..5 Verificatie aanvraag WIJ groe klant (bekde klant) De verificatierichtlijn Aanvraag levsonderhoud groe klant (bekde klant) is ook van toepassing op aanvrag WIJ. Waar in deze richtlijn de artikel word goemd, moet het corresponderde artikel van de WIJ goemd word. Wordt er op grond van de fraudescorekaart e verhoogde kans op regelovertreding gemet, dan wordt ook het desbetreffde fraudeprotocol doorgelop..6 Verificatie aanvraag Ioaw groe klant Alle aanvragers Ioaw word gelet op leeftijd arbeidsverled beschouwd als klant met e laag risico op regelovertreding, dus groe klant. De verificatierichtlijn Aanvraag levsonderhoud groe klant (onbekde klant) is ook van toepassing op aanvrag Ioaw, met uitzondering van de bepaling t aanzi van het vermog de bepaling van de norm. Waar in deze richtlijn de artikel word goemd, moet in het kader van de Ioaw het corresponderde artikel Ioaw word gelez. In onderstaande richtlijn aanvraag Ioaw word kele belangrijke afwijking t opzichte van de behandeld. Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactiviteit Recht op Ioaw Werkloze werknemer 2 Ioaw Nagaan of aanvrager voldoet aan het begrip werkloze werknemer in de Ioaw Onderzoek Suwinet of belanghebbde na zijn 50 e jaar werkloos is geword vervolgs de volledig duur (minimaal 3 maand) + verlging; recht heeft gekreg op e

22 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactiviteit De uitkerin g Norm 5 Ioaw Herleving 7 Ioaw Norm bepal loongerelateer de werkhervattingsuitk ering gedeeltelijk arbeidsongesc hikt. De werkhervattingsuitk ering gedeeltelijk arbeidsongesc hikt (WGAuitkering) moet nadi wel zijn geëindigd omdat de mate van arbeidsongesc hiktheid niet langer t minste 35% bedraagt Woonsituatie in GA check op grond daarvan norm bepal met inachtneming van artikel 5 Ioaw Nagaan of er sprake is van e oud recht op Ioaw, dat herleeft.7 Verificatie aanvraag Ioaz T aanzi van de Ioaz overekomstig de verificatierichtlijn Ioaw. Nb. omtrt het (voormalig verwacht) inkom uit bedrijf: artikel 5 lid 2 sub 2 3 Ioaz omtrt vermog t aanzi van het inkom uit vermog: artikel 8 lid 2 Ioaz 2. Verificatierichtlijn minima- overige regeling 2. Verificatie aanvraag bijzondere (onbekde klant) De geldde snorm wordt bepaald op de wijze zoals is bepaald in de verificatierichtlijn Aanvraag levsonderhoud (onbekde klant). Het inkom wordt afgezet teg 00 of 0% van de geldde snorm.

23 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Recht op Kring sgerechtigd lid Vaststell dat de klant de Nederlandse nationaliteit heeft Vaststell dat de klant hier te lande verblijft Inzi van geldig idtiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse idtiteitskaart; controle via GA Controle GA; controle adresgegevs op diverse bewijsstukk; consisttie daarin Geldig idtiteitsbewijs: paspoort of Nederlandse idtiteitskaart Recht op Gezamlijk recht gehuwd, tzij één ge recht Gelijkstelling Nederlander- Uitsluitingsgrond lid 2 3 lid 4 3 lid ij niet Nederlander, vaststell of de klant gelijkgesteld kan word met e Nederlander ij gehuwd: gezamlijk recht vaststell. Nagaan of e van de gehuwd ge recht heeft Vaststell of er sprake is van één van de uitsluitingsgrond voor de verling van : vrijheidsontne ming; distplicht; werkstaking of uitsluiting; langer dan 4 of 3 wek in buitland; jonger dan 8 jaar; aanvraag Inzi van geldig verblijfsdocumt. Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdeling. Controle via GA. Check schema Schulinck: wel of ge recht, wel of ge melding bij IND Controle van uitsluitingsgrond (artikel 3 ) of uitsluiting personkring (artikel ) Do van uitvraag op de uitsluitingsgrond. Vaststell leeftijd o.g.v. IDbewijs. Evtuele stempels in paspoort controler Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdeling Geldig idtiteitsbewijs: paspoort of Nederlandse idtiteitskaart

24 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Recht op Voorliggde voorziing Zeer dringde red 5 lid 6 schuld bij voldode middel Vaststell of de klant gebruik kan mak van één of meer voorliggde voorziing Als er ge recht op is; nagaan of er sprake is van zeer dringde red: acute noodsituatie; levsbedreig de omstandighed ; onvermijdelijk Onderzoek of de klant in aanmerking kan kom voor e loondervingsuitkeri ng (, WIA etc.) of specifieke voorziing of kostvergoeding. Check Suwinet op arbeidsverled huidige inkomst. Gesprek met de klant. Toetsing aan begrip zeer dringde red ij aanvraag medisch kost: kopie van polis zorgverzekering Recht op bijzonde re Voorwaard recht op bijzondere 35 lid Let op: niet mogelijk voor andere vreemdeling bijv. asielzoekers. Vaststell dat aan de voorwaard voor het recht op bijzondere wordt voldaan: Noodzakelijke kost; Vloei voort uit bijzondere omstandighed ; Kunn niet word Onderzoek of het naar het oordeel van het college noodzakelijke kost betreft. Stel vast of deze voortvloei uit bijzondere omstandighed. Stel op basis van beleid de draagkrachtperiode de draagkrachtruimte vast

25 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Categori ale bijzonde re Drempelbedra g Categoriale bijzondere ouder 35 lid 2 belei dsregel s 35 lid 3 belei dsnot a categ oriale bijzo nder e bijsta nd voldaan uit norm, langdurigheids toeslag, vermog of draagkracht Vaststell of er e drempelbedrag wordt toegepast Vaststell of aanvrager tot de doelgroep hoort bepaal of zo ja hoeveel financiële draagkracht er is. epaal of, zo ja hoeveel bijzondere dan nog kan word verled. Neem de bevinding bereking op in het standaardrapport Er wordt ge drempelbedrag gehanteerd E klant hoort tot de doelgroep als hij: op 3 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, 65 jaar of ouder is niet verblijft in e AWZ- (of e vergelijkbare instelling). in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft ge tegemoetkoming ontvang op basis van de doelgroep chronisch ziek gehandicapt

26 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Categori ale bijzonde re Categoriale bijzondere chronisch zieke of gehandicapte 35 lid 4 belei dsnot a categ oriale bijzo nder e bijsta nd Vaststell of aanvrager tot de doelgroep hoort. E klant hoort tot de doelgroep als hij: e Wmoindicatie heeft voor e vervoersvoorzie ning, e rolstoel, woningaanpassi ng of hulp in de huishouding, waarbij de voorziing is toegekd voor e periode van e jaar of langer; e Wajong-, WAZ-, WAOof WIAuitkering van het UWV ontvangt op basis van 80-00% arbeidsongeschi ktheid; e tegemoetkoming voor het minderjarige kind in het kader van de regeling tegemoetkoming onderhoudskost thuiswonde gehandicapt kinder (TOG) ontvangt; e geldige gehandicaptparkeerkaart heeft; e positieve indicatie heeft voor de Regeling zittd ziekvervoer;

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

# < Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

# < Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; # < Gemeente Kerkrade Ontwerpbesluit ARCHIEF Conform ontwerpbesluit is besioten in de raadsvergadering d.d..2.s-s-^qi 2. Nr.: 12Rb020. De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat de Wet werk en

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Handreiking bij de vaststelling van het recht op bijstand. StimulanSZ

Handreiking bij de vaststelling van het recht op bijstand. StimulanSZ Handreiking bij de vaststelling van het recht op bijstand StimulanSZ Inhoud 0 Voorwoord 3 1 Algemeen 4 1.1 Doel van deze handreiking 5 1.2 Administratieve controle in relatie tot strafrechtelijk onderzoek

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie