1. Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, Ioaw en Ioaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, Ioaw en Ioaz"

Transcriptie

1 . Verificatierichtlijn, WIJ, Ioaw Ioaz Deze notitie bevat de verificatierichtlijn van e groot aantal regeling van de sectie Sociale Zak. Hoewel het doel van de richtlijn is het vastlegg van die bewijsstukk die moet zijn, bevatt deze richtlijn ook instructies t aanzi van controleactiviteit in het primaire proces. ij e dossiercontrole (bijvoorbeeld binn e kwaliteitscontrole of interne controle) zull ook deze controleactiviteit in het proces word gecheckt. Omdat er ge fysieke bewijsstukk aanwezig zijn, houdt dit in dat de digitale beschikbare gegevs bij e dossiercontrole zull word gecheckt.. Verificatie aanvraag levsonderhoud groe klant (onbekde klant) Deze richtlijn volgt de volgorde van de rechtmatigheidsaspect volgs het beleidsplan Hoogwaardig Handhav administratieve lastvermindering. Aan het einde zijn kele bijzondere situaties toegevoegd. Wanneer uit het invull van de fraudescorekaart e risico blijkt, wordt dit verificatieprotocol aangevuld met het fraudeprotocol van het terrein waarop het risico zich bevindt. Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Recht op Kring sgerechtigd lid Vaststell dat de klant de Nederlandse nationaliteit heeft Vaststell dat de klant hier te lande verblijft Inzi van geldig idtiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse idtiteitskaart; controle via GA Controle GA; controle adresgegevs op diverse bewijsstukk; consisttie daarin Geldig idtiteitsbewijs: paspoort of Nederlandse idtiteitskaart Gelijkstelling Nederlander- Gezamlijk recht lid 2 3 lid 4 ij niet Nederlander, vaststell of de klant gelijkgesteld kan word met e Nederlander ij gehuwd: gezamlijk Inzi van geldig verblijfsdocumt. Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingw et of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdeling. Controle via GA. Check schema Schulinck: wel of ge recht, wel of ge melding bij IND Controle van uitsluitingsgronde Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdeling

2 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Recht op gehuwd, tzij één ge recht Uitsluitingsgrond Uitsluitingsgrond algeme Vermog 3 lid 3 lid 2 34 lid recht vaststell. Nagaan of e van de gehuwd ge recht heeft Vaststell of er sprake is van één van de uitsluitingsgrond voor de verling van : vrijheidsontn eming; distplicht; werkstaking of uitsluiting; langer dan 4 of 3 wek in buitland; aanvraag schuld bij voldode middel Vaststell of er sprake is van één van de uitsluitingsgrond voor de verling van algeme : jonger dan 27 jaar; uitkering IK (), onbetaald verlof, tzij allestaande ouder met WAZO Het vermog vaststell n (artikel 3 ) of uitsluiting personkring (artikel ) Do van uitvraag op de uitsluitingsgrond. Evtuele stempels in paspoort controler Do van uitvraag op de uitsluitingsgronde n. Vaststell leeftijd o.g.v. IDbewijs Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van bezitting schuld. Stel het vermog Geldig idtiteitsbewijs: paspoort of Nederlandse idtiteitskaart Indi van toepassing eschikking IK eschikking /WAZO Laatste bankafschrift van alle in het huishoud aanwezige (spaar)reking, lijfrtepoliss,

3 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Recht op Voorliggde voorziing Zeer dringde red 5 lid 6 Vaststell of de klant gebruik kan mak van één of meer voorliggde voorziing Als er ge recht op is; nagaan of er sprake is van zeer dringde red: acute noodsituatie; levsbedrei gde omstandighe d; onvermijdelij k vast Onderzoek of de klant in aanmerking kan kom voor e loondervingsuitke ring (, WIA etc.) of specifieke voorziing of kostvergoeding. Check Suwinet op arbeidsverled huidige inkomst Gesprek met de klant. Toetsing aan begrip zeer dringde red spaarverzekeringe n, aandel z. Schuldbektiss -overekomst betalingsbewijz schuld Noodzaak kost ijstand voor noodzakelijke kost lid Let op: niet mogelijk voor andere vreemdeling bijv. asielzoekers. Vaststell dat de kost waarvoor wordt gevraagd

4 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit noodzakelijk zijn Inlichting plicht aanvraag Niet noodzakelijke kost Vaststelling idtiteit met ID-bewijs Afstemming verplichting op belanghebb de gezin Woonplaats in gemete Verplichting aangifte briefadres adresloze Opschorting bij afwijking GAgegevs 4 7 lid 3 8 lid 4 40 lid 40 lid 2 40 lid 3 Vaststell of er sprake is van niet noodzakelijke kost: alimtatie; boete; schade; vrijwillige premiebetali ng; ontwikkeling s- geeskund e Vaststell idtiteit Vaststell of de /of verplichting afgestemd moet word Vaststell of de klant zijn woonplaats in de gemete heeft Vaststell of de adresloze e briefadres heeft Opschorting behandeling aanvraag Vrag naar soort, aard omvang van de kost. Onderzoek do naar red aanvraag oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag. Onderzoek do naar specifieke omstandighed van klant gezin Inzi van e geldig idtiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse idtiteitskaart; of van e geldig verblijfsdocumt. Controle via GA Onderzoek do naar specifieke omstandighed, (on)mogelijkhede n middel. Vrag stell over deze specifieke elemt Controle GA Controle GA. Controle adresgegevs op diverse bewijsstukk Indi van toe pas sing ijvoorbeeld bewijsstukk verwijtbaar ontslag

5 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Inlichting plicht aanvraag Vaststelling recht op schriftelijke aanvraag of ambtshalve Aanvraag echtgot Ambtshalve in belang gezinsled Verstrekking inlichting bewijsstukk 43 lid 43 lid 2 43 lid 3 53a lid Vaststell dat de aanvraag schriftelijk, dan wel ambtshalve is ingedid Vaststell dat de echtgot de aanvraag sam ingedid hebb of één van h met schriftelijke toestemming van de ander Noodzaak ambtshalve vaststell Vaststell dat de klant uit eig beweging of op verzoek Controle dat e aanvraag ingevuld ondertekd aanwezig is Vaststell dat de aanvraag ambtshalve is ingedid de naam van de ambtaar, de plaats datum vastlegg in het dossier, alsmede de red van de ambtshalve aanvraag Controler dat het aanvraagformulie r door h beid is ondertekd. Controler of van beid e geldig ID-bewijs aanwezig is Onderzoek do naar specifieke omstandighed, die ambtshalve noodzakelijk mak. Vrag stell over deze specifieke elemt. Formulier bewijsstukk daarop controler. Doorvrag bij klant evtueel derdonderzoek do Onderzoek do naar de verstrekt gegevs de overlegde Aanvraagformulier Aanvraagformulier Aanvraagformulier

6 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Vaststelli ng betaling Opschorting bij schding inlichting- medewerking splicht Onderzoek juistheid volledigheid, zo nodig herzi etaling aan echtgot Ge vervreemding of verpanding eslagvrije voet 54 53a lid 2 45 lid 4 46 lid 46 lid 2 alle inlichting bewijsstukk heeft verstrekt Opschorting behandeling aanvraag Vaststell dat het onderzoek volledig is uitgevoerd ook is gericht op de juistheid van gegevs. Zonnodig recht herzi Vaststell dat betaling aan beide echtgot plaatsvindt of aan één van h met toestemming van de ander Vaststell dat de niet vervreemd of verpand is Vaststell dat bij beslag op de uitkering de beslagvrije voet niet wordt overschred bewijsstukk. Nagaan of de klant daarmee aan de inlichtingplicht heeft voldaan Controle uitvoer van de onderzoeksactivit eit Controle van juistheid van bankrekingnum mer(s) op de aanwezigheid van machtiging of aanteking op het aanvraagformulie r Onderzoek uitvoer naar mogelijke vervreemding of verpanding. Zo nodig hierover rapporter Onderzoek uitvoer naar mogelijk beslag op de uitkering. Zo ja, dan nader onderzoek do naar het voor beslag vatbare bedrag de beslagvrije voet. Zo nodig hierover Aanvraagformulier

7 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit rapporter Vorm van Machtiging steeds herroepbaar ijstand om niet, tzij anders bepaald Geldling of borgstelling Zekerheid geldling 46 lid 3 48 lid 48 lid 2 48 lid 3 Vaststell dat e evtueel afgegev machtiging steeds kan word herroep Vaststell dat de om niet wordt verled behouds wettelijke uitzondering Vaststell dat de o.g.v. wet /of beleid wordt verled in de vorm van e geldling of borgtocht In geval van geldling vaststell of o.g.v. gemetelijk beleid daaraan zekerhed moet word verbond Controler of machtiging de juiste bepaling bevatt dus steeds kunn word ingetrokk. Zo nodig hierover rapporter, zo nodig kopieën mak opnem in dossier Controler of er aanleiding is om in de vorm van e geldling of borgtocht te verl. Toets aan wettelijke gemetelijke bepaling. Zo nodig hierover rapporter Controler of de gemete gebruik maakt van de bevoegdheid om zekerheid te stell (pand, hypotheek) of dit bij de betreffde aanvraag aan de orde is binn de wettelijke be paling blijft. Zo nodig pand/hypotheeka Kopie machtiging Indi van toepassing Pand-/hypotheek akte

8 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Vorm van Geldling bij eig woning; voorwaard grs 50 lid 2 Vaststell recht vorm bij eig woning kte of schuldbektis opmak lat tek/passer voor notaris Controler of de aanvrager e eig woning bezit deze ook bewoont. Vaststell dat verdere bezwaring niet kan word gevergd. Waarde van de woning vaststell (WOZ). De hoogte van de hypothecaire ling op de woning vaststell. De overwaarde van de woning berek. Hierop het bedrag van de vrijlating toepass het maximale bedrag dat in de vorm van e geldling wordt verstrekt berek. epal of hypothecaire zekerheid wordt gevestigd (zie artikel 48 lid 3 ) conceptakte lat opmak. Toezi op passer akte voor notaris dit als voorwaarde verbind aan de verling van de Jaaroverzicht hypotheek; Jaaropgave van spaar- beleggingsrekin g met betrekking tot de hypotheek

9 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Hoogte van de Verreking voorschot ijstand is verschil tuss inkom snorm Algeme inclusief vakantietoesla g, toepasselijke rijksnorm Afwijking norm gehuwd 52 lid 4 9 lid 2 t/m Vaststell dat e evtueel verstrekt voorschot wordt verrekd met de verl Hoogte van de vaststell De toepasselijke rijksnorm vaststell Vaststell of afwijking van de norm voor gehuwd nodig is Verstrekking voorschot controler hierover rapporter. Evtuele bijzonderhed vermeld. Voorschot moet ines word verrekd De hoogte van de berek op het verschil tuss het inkom de toepasselijke snorm. Suwinet controler of huidig inkom onder de norm is Onderzoek do naar alle omstandighed die van invloed (kunn) zijn op de toepassing van de rijksnorm nagaan of aan alle elemt van het begrip allestaande (ouder)/gehuwde n wordt voldaan. Hierover rapporter Onderzoek do naar alle omstandighed die van invloed (kunn) zijn op het recht op van één van de gehuwd (zie onderdeel recht op ). Als één van de gehuwd ge

10 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Inkom vermog Verhoging verlaging snorm Vermogs inkomsbest anddel Ge middel 25 t/m 28 verord e- ning 3 lid 3 lid 2 Vaststell of de rijksnorm verhoogd of verlaagd moet word Vaststell dat alle middel in aanmerking zijn gom Vaststell dat, conform de wet, middel niet in aanmerking word gom recht op heeft, de norm vaststell op die voor e allestaande (ouder). Hierover rapporter Onderzoek do naar alle omstandighed die van invloed (kunn) zijn op de verhoging of verlaging van de rijksnorm. Hierbij de verording toepass. Hierover rapporter. Word ge bewijsstukk t aanzi van de woonlast ingeleverd, dan wordt er e verlaging toegepast Word ge bewijsstukk ingeleverd van inkomst meerderjarige kinder, dan wordt de toeslag aangepast naar 0% of 5% of e verlaging toegepast van 0% Suwinet raadpleg op aanwezige inkomst Controle van alle inlichting bewijsstukk van niet in aanmerking te nem middel. ewijsstuk woonlast (anders verlaging op grond van het ontbrek van woonlast) ewijsstuk inkomst van meerderjarige kinder (anders toeslag aanpass of verlaging toepass) Voor bewijsstukk vermog, zie artikel 34 lid

11 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Raadpleg Suwinet Netto middel Vakantietoesl ag over inkom Inkom niet rechthebbd e partner Inkom niet duurzaam gescheid levde partners 3 lid 3 3 lid 4 32 lid 3 32 lid 4 Vaststell dat de middel netto in aanmerking zijn gom Vaststell dat op juiste wijze de vakantietoeslag over het inkom wordt berekd Vaststell inkomst korting niet rechthebbde partner Inkom vaststell van de niet duurzaam gescheid levde partners Rekregels in de Regeling. Zonnodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk die betrekking hebb op het inkom van de niet rechthebbde partner. Raadpleg Suwinet. Als de niet rechthebbde partner inkomst heeft, deze kort met toepassing van de maximering van artikel 32 lid 3. Zo nodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk die betrekking hebb op het inkom van de niet duurzaam gescheid partners. Raadpleg Suwinet. Dit inkom

12 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Inkom vermog Inkom in natura Inkom uit studiefinancie ring Inkom uit Wet tegemoetkomi ng onderwijsbijdr age schoolkost (WTOS) 33 lid 33 lid 2 33 lid 3 Het inkom in natura vaststell Het inkom uit studiefinancierin g vaststell Het inkom uit de vaststell WTOS vaststell kort met toepassing van artikel 32 lid 4. Zo nodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van inkom in natura. De waarde van dit inkom vaststell op het opgeofferde bedrag kort op de uitkering. Zo nodig hierover rapporter. Kopieën mak opnem in dossier Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van inkom uit studiefinanciering. Dit inkom in aanmerking nem naar het normbedrag voor levsonderhoud volgs de bedrag in artikel 33 lid 2 sub a b. Zo nodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van inkom uit WTOS. Dit inkom in aanmerking nem naar het normbedrag voor Indi van toe pas sing Salarisspecificatie Arbeidsovereko mst (als daarin verwerkt) ewijs studiefinanciering ewijs WTOS

13 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Inkom vermog Inkom uit (onder)huur, tzij de verording toegepast Vermog Ge vermog 33 lid 4 34 lid 34 lid 2 3 Het inkom uit (onder)huur vaststell Het vermog vaststell Niet in aanmerking te nem vermog bepal: bezitting in natura; bed de basistoelage, bedoeld in artikel 4.3 van die wet. Zo nodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van inkom uit (onder)huur. Dit inkom in aanmerking nem voor zover die lagere kost van het bestaan met zich meebrgt. Niet in combinatie met e verhoging/ verlaging o.g.v. verording. Zo nodig hierover rapporter Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van bezitting schuld. Stel het vermog vast. epal of het vermog bov of bed het vrij te lat vermog is. RDW-gegevs check in Suwinet, waarde bepal Controle van alle inlichting bewijsstukk die betrekking hebb op vermog bepal of deze buit Indi van Ontvangstbewijs huur/ kostgeld toe pas sing Laatste bankafschrift van alle in het huishoud aanwezige (spaar)reking, lijfrtepoliss, spaarverzekeringe n, aandel z. Schuldbektiss -overekomst betalingsbewijz schuld Indi van toe pas sing eschikking rechter schadevergoeding.

14 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Inkom vermog Noodzake lijke betaling in natura Aanvulling ge middel Noodzakelijk betaling/bijsta nd in natura 7 Regeli ng 57 vermogsgr s; spaargeld tijds de ; vermog in woning bed vrijlating; immateriële schadevergoedinge n; tegoed/verze kerde som levsloopre geling Vaststell dat, conform Regeling, middel niet in aanmerking word gom Vaststell of er red zijn om noodzakelijk betaling te do of de te verl in natura aanmerking moet word gelat. Mede op basis daarvan het in aanmerking te nem vermog bepal met inachtneming van de vermogsgrz voor de allestaande (ouder) gehuwd Controle van alle inlichting bewijsstukk van niet in aanmerking te nem middel conform de Regeling. Zo nodig hierover rapporter Onderzoek of er gegronde red zijn om aan te nem dat e belanghebbde zonder hulp niet in staat is tot e verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddele n. Zo ja, dan deze nader beschrijv aan belanghebbde de medewerkingsplic ht oplegg of besluit in natura te verl Toekningsbesch ikking schadevergoeding

15 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Toekni ng Arbeidsinschakeli ng Ingangsdatum 44 lid Afwijkde ingangsdatum Arbeidsverplic hting vanaf meldingsdatu m 44 lid 3 9 lid De ingangsdatum vaststell E afwijkde ingangsdatum vaststell De arbeidsverplichti ng oplegg: algeme geaccepteer de arbeid aanvaard/ verkrijg; inschrijving UWV WERKbedrijf ; gebruik arbeidsvoorz iing; medewerkin g onderzoek De ingangsdatum vaststell op de dag waarop het recht ontstaat, maar niet eerder dan op de dag van melding (artikel 44 lid 2 ) voor e aanvraag. Suwinet raadpleg. ijvoorbeeld einddatum uitkering. Hierover rapporter Als door toedo van belanghebbde de aanvraag te laat wordt ingedid wordt de ingangsdatum, in afwijking van artikel 44 lid, vastgesteld op de dag van de aanvraag zelf. Hierover rapporter Voor participatie: Nagaan of belanghebbde aan alle verplichting voldoet. Evtuele bijzonderhed vermeld, waaronder in ieder geval: keuze voor het re-integratieinstrumt. Suwinet raadpleg t aanzi van de gegevs van het Aanvraag- overdrachtsformuli er. Voor wat betreft de ingangsdatum wordt bij e groe klant ge nader schriftelijk bewijs gevraagd. Evtueel foutieve melding volg uit de samloopsignale n

16 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit UWV WERKbedrijf. Arbeidsinschakeli ng Verplichting gehuwd Allestaande ouder met kinder < 2 jaar Tijdelijke ontheffing 9 lid 3 9 lid 4 beleid s- regels 9 lid 2 Verplichting aan beide gehuwd oplegg Verplichting aan de allestaande ouder oplegg epal tijdelijke ontheffing: dringde red; zorgtak; allestaand e ouder Voor participatie: Nagaan of beide gehuwd aan alle verplichting voldo. Zie hierbov. Suwinet raadpleg t aanzi van de gegevs van het UWV WERKbedrijf. Voor participatie: Nagaan of passde kinderopvang beschikbaar is. Toezi op voldode scholing. Onderzoek do naar de belastbaarheid van belanghebbde. Zo nodig hierover rapporter; derdonderzoek lat uitvoer; kopieën mak; stukk opnem Voor participatie Controle van alle inlichting bewijsstukk die betrekking hebb op de arbeidsinschakeli ng mogelijke aanleiding tot verl van e tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht. In ieder geval onderzoek do Indi van toe pas sing Rapport belastbaarheidson derzoek

17 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Afstemmin verlaging van Mogelijkhede n arbeidsmarkt allestaande ouder met kinder < 5 jaar Verlaging 9a beleid s- regels 8 lid 2 verord e- ning Vaststell of kans door UWV WERKbedrijf zijn bepaald. Ontheffing op verzoek van de arbeidsplicht Verlaging : tekortschiete n besef; schding verplichtinge n; zeer ernstig misdrag naar de zorgtak bij allestaande ouder de afweging mak tuss arbeidsinschakeli ng de ws tot invulling van de zorgplicht. Hierover rapporter Voor participatie Suwinet raadpleg. Als de allestaande ouder deze ontheffing verzoekt, verstrekk naar de regels van artikel 9a (duur etc.). inn zes maand plan van aanpak opstell (scholings)voorzi ing verstrekk conform lid 7 t/m 9 Controle van alle inlichting bewijsstukk die betrekking hebb op mogelijk tekortschiet d besef van verantwoordel ijkheid (ook voorafgaand aan de ); schding van verplichting ; zeer ernstige misdraging.

18 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksacti viteit Afstemmingsbesl uit nem volgs bepaling in de maatregelverording. Hierover rapporter.2 ijzondere situaties bij aanvraag levsonderhoud Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit eëindiging studie Ontslag Einde of ge recht op andere uitkering 28 veror - din g Vaststell of rect e opleiding is beëindigd Recht op evtuele afstemming bepal Recht op evtuele afstemming bepal Eig verklaring belanghebbde Onderzoek naar red van het ontslag, evtuele verwijtbaarheid, precieze ontslagdatum. Onderzoek naar mogelijkheid recht op of wachtgeld. Suwinet raadpleg. Zo nodig contact met UWV WERKbedrijf. Evtueel maatregel oplegg op grond van wet verording. Hierover rapporter. Onderzoek naar de red einde uitkering of ge recht. Onderzoek Ge schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via Inlichtingbureau Ge schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via Inlichtingbureau ij mogelijk verwijtbare werkloosheid hierover schriftelijk stukk uitvrag Ge schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via

19 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Einde eig bedrijf Echtscheiding Echtscheiding in procedure Verbreking samwoning of partnerschap Recte verlating Recht op precieze ingangsdatum vaststell Recht op precieze ingangsdatum vaststell Recht op precieze ingangsdatum vaststell Recht op precieze ingangsdatum vaststell Recht op precieze naar mogelijk verwijtbaar gedrag. Suwinet raadpleg. Zo nodig contact met UWV WERKbedrijf. Evtueel maatregel oplegg op grond van wet verording. Hierover rapporter Onderzoek naar activiteit als zelfstandige de red van beëindiging. De precieze datum van beëindiging vaststell Onderzoek naar de precieze datum van echtscheiding. Wordt er alimtatie ontvang? ij kinder verplichting tot het vorder van kinderalimtatie oplegg Onderzoek naar de precieze datum van echtscheiding. Wordt er alimtatie ontvang? Mogelijkhed verhaal onderzoek Onderzoek naar de precieze datum verbreking; ingangsdatum. Mogelijkhed verhaal onderzoek Onderzoek naar de precieze datum Inlichtingbureau Eindbalans (i.v.m. vermog) Controle Suwinet op uitschrijving Kamer van Koophandel Echtscheidingsco nvant /of beschikking rechtbank. (Gegevs alimtatie, boedelscheiding) Concept echtscheidingsconvant. Voorlopige ontvangst alimtatie Zie hierbov Zie hierbov

20 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit ingangsdatum vaststell verlating; ingangsdatum. Mogelijkhed verhaal onderzoek.3 Verificatie aanvraag levsonderhoud groe klant (bekde klant) Wanneer e groe klant binn zes maand na de beëindiging van zijn -uitkering opnieuw e aanvraag indit voor e suitkering, wordt in principe volstaan met e verklaring dat er ge wijziging zijn inkom, vermog leefsituatie. lijkt uit de fraudescorekaart e risico op regelovertreding, dan wordt het desbetreffde protocol doorlop. In afwijking hiervan wordt wel geverifieerd: Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Inlichtin gplicht aanvraa g Recht op Vaststelling idtiteit met ID-bewijs Vermog Voorliggde voorziing 7 lid 3 34 lid 5 lid Vaststell idtiteit Het vermog vaststell Vaststell of de klant gebruik kan mak van één of meer voorliggde voorziing Vaststell of e kopie van e geldig idtiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse idtiteitskaart; of van e geldig verblijfsdocumt reeds aanwezig is. Controle via GA Controle van alle inlichting bewijsstukk op de aanwezigheid van bezitting schuld. Stel het vermog vast. epal of het vermog bov of bed het vrij te lat vermog is Onderzoek of de klant in aanmerking kan kom voor e loondervingsuitkeri Kopie paspoort, Nederlandse idtiteitskaart. Kopie geldig verblijfsdocumt Laatste bankafschrift van alle in het huishoud aanwezige (spaar)reking, lijfrtepoliss, spaarverzekeringe n, aandel z. Schuldbektiss -overekomst betalingsbewijz schuld

21 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit ng (, WIA etc.) of specifieke voorziing of kostvergoeding. Check Suwinet op arbeidsverled huidige inkomst.4 Verificatie aanvraag WIJ groe klant (onbekde klant) De verificatierichtlijn Aanvraag levsonderhoud groe klant (onbekde klant) is ook van toepassing op aanvrag WIJ. Waar in deze richtlijn de artikel word goemd, moet het corresponderde artikel van de WIJ goemd word. Wordt er op grond van de fraudescorekaart e verhoogde kans op regelovertreding gemet, dan wordt ook het desbetreffde fraudeprotocol doorgelop..5 Verificatie aanvraag WIJ groe klant (bekde klant) De verificatierichtlijn Aanvraag levsonderhoud groe klant (bekde klant) is ook van toepassing op aanvrag WIJ. Waar in deze richtlijn de artikel word goemd, moet het corresponderde artikel van de WIJ goemd word. Wordt er op grond van de fraudescorekaart e verhoogde kans op regelovertreding gemet, dan wordt ook het desbetreffde fraudeprotocol doorgelop..6 Verificatie aanvraag Ioaw groe klant Alle aanvragers Ioaw word gelet op leeftijd arbeidsverled beschouwd als klant met e laag risico op regelovertreding, dus groe klant. De verificatierichtlijn Aanvraag levsonderhoud groe klant (onbekde klant) is ook van toepassing op aanvrag Ioaw, met uitzondering van de bepaling t aanzi van het vermog de bepaling van de norm. Waar in deze richtlijn de artikel word goemd, moet in het kader van de Ioaw het corresponderde artikel Ioaw word gelez. In onderstaande richtlijn aanvraag Ioaw word kele belangrijke afwijking t opzichte van de behandeld. Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactiviteit Recht op Ioaw Werkloze werknemer 2 Ioaw Nagaan of aanvrager voldoet aan het begrip werkloze werknemer in de Ioaw Onderzoek Suwinet of belanghebbde na zijn 50 e jaar werkloos is geword vervolgs de volledig duur (minimaal 3 maand) + verlging; recht heeft gekreg op e

22 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactiviteit De uitkerin g Norm 5 Ioaw Herleving 7 Ioaw Norm bepal loongerelateer de werkhervattingsuitk ering gedeeltelijk arbeidsongesc hikt. De werkhervattingsuitk ering gedeeltelijk arbeidsongesc hikt (WGAuitkering) moet nadi wel zijn geëindigd omdat de mate van arbeidsongesc hiktheid niet langer t minste 35% bedraagt Woonsituatie in GA check op grond daarvan norm bepal met inachtneming van artikel 5 Ioaw Nagaan of er sprake is van e oud recht op Ioaw, dat herleeft.7 Verificatie aanvraag Ioaz T aanzi van de Ioaz overekomstig de verificatierichtlijn Ioaw. Nb. omtrt het (voormalig verwacht) inkom uit bedrijf: artikel 5 lid 2 sub 2 3 Ioaz omtrt vermog t aanzi van het inkom uit vermog: artikel 8 lid 2 Ioaz 2. Verificatierichtlijn minima- overige regeling 2. Verificatie aanvraag bijzondere (onbekde klant) De geldde snorm wordt bepaald op de wijze zoals is bepaald in de verificatierichtlijn Aanvraag levsonderhoud (onbekde klant). Het inkom wordt afgezet teg 00 of 0% van de geldde snorm.

23 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Recht op Kring sgerechtigd lid Vaststell dat de klant de Nederlandse nationaliteit heeft Vaststell dat de klant hier te lande verblijft Inzi van geldig idtiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse idtiteitskaart; controle via GA Controle GA; controle adresgegevs op diverse bewijsstukk; consisttie daarin Geldig idtiteitsbewijs: paspoort of Nederlandse idtiteitskaart Recht op Gezamlijk recht gehuwd, tzij één ge recht Gelijkstelling Nederlander- Uitsluitingsgrond lid 2 3 lid 4 3 lid ij niet Nederlander, vaststell of de klant gelijkgesteld kan word met e Nederlander ij gehuwd: gezamlijk recht vaststell. Nagaan of e van de gehuwd ge recht heeft Vaststell of er sprake is van één van de uitsluitingsgrond voor de verling van : vrijheidsontne ming; distplicht; werkstaking of uitsluiting; langer dan 4 of 3 wek in buitland; jonger dan 8 jaar; aanvraag Inzi van geldig verblijfsdocumt. Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdeling. Controle via GA. Check schema Schulinck: wel of ge recht, wel of ge melding bij IND Controle van uitsluitingsgrond (artikel 3 ) of uitsluiting personkring (artikel ) Do van uitvraag op de uitsluitingsgrond. Vaststell leeftijd o.g.v. IDbewijs. Evtuele stempels in paspoort controler Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdeling Geldig idtiteitsbewijs: paspoort of Nederlandse idtiteitskaart

24 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Recht op Voorliggde voorziing Zeer dringde red 5 lid 6 schuld bij voldode middel Vaststell of de klant gebruik kan mak van één of meer voorliggde voorziing Als er ge recht op is; nagaan of er sprake is van zeer dringde red: acute noodsituatie; levsbedreig de omstandighed ; onvermijdelijk Onderzoek of de klant in aanmerking kan kom voor e loondervingsuitkeri ng (, WIA etc.) of specifieke voorziing of kostvergoeding. Check Suwinet op arbeidsverled huidige inkomst. Gesprek met de klant. Toetsing aan begrip zeer dringde red ij aanvraag medisch kost: kopie van polis zorgverzekering Recht op bijzonde re Voorwaard recht op bijzondere 35 lid Let op: niet mogelijk voor andere vreemdeling bijv. asielzoekers. Vaststell dat aan de voorwaard voor het recht op bijzondere wordt voldaan: Noodzakelijke kost; Vloei voort uit bijzondere omstandighed ; Kunn niet word Onderzoek of het naar het oordeel van het college noodzakelijke kost betreft. Stel vast of deze voortvloei uit bijzondere omstandighed. Stel op basis van beleid de draagkrachtperiode de draagkrachtruimte vast

25 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Categori ale bijzonde re Drempelbedra g Categoriale bijzondere ouder 35 lid 2 belei dsregel s 35 lid 3 belei dsnot a categ oriale bijzo nder e bijsta nd voldaan uit norm, langdurigheids toeslag, vermog of draagkracht Vaststell of er e drempelbedrag wordt toegepast Vaststell of aanvrager tot de doelgroep hoort bepaal of zo ja hoeveel financiële draagkracht er is. epaal of, zo ja hoeveel bijzondere dan nog kan word verled. Neem de bevinding bereking op in het standaardrapport Er wordt ge drempelbedrag gehanteerd E klant hoort tot de doelgroep als hij: op 3 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, 65 jaar of ouder is niet verblijft in e AWZ- (of e vergelijkbare instelling). in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft ge tegemoetkoming ontvang op basis van de doelgroep chronisch ziek gehandicapt

26 Aspect Deelaspect Wet Activiteit Onderzoeksactivi teit Categori ale bijzonde re Categoriale bijzondere chronisch zieke of gehandicapte 35 lid 4 belei dsnot a categ oriale bijzo nder e bijsta nd Vaststell of aanvrager tot de doelgroep hoort. E klant hoort tot de doelgroep als hij: e Wmoindicatie heeft voor e vervoersvoorzie ning, e rolstoel, woningaanpassi ng of hulp in de huishouding, waarbij de voorziing is toegekd voor e periode van e jaar of langer; e Wajong-, WAZ-, WAOof WIAuitkering van het UWV ontvangt op basis van 80-00% arbeidsongeschi ktheid; e tegemoetkoming voor het minderjarige kind in het kader van de regeling tegemoetkoming onderhoudskost thuiswonde gehandicapt kinder (TOG) ontvangt; e geldige gehandicaptparkeerkaart heeft; e positieve indicatie heeft voor de Regeling zittd ziekvervoer;

Afdeling Samenleving Maart 2011. Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minimaregelingen

Afdeling Samenleving Maart 2011. Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minimaregelingen Afdeling Samenleving Maart 2011 Verificatierichtlijnen, WIJ, IOAW, IOAZ en minimaregelingen Inhoudsopgave 1. Verificatierichtlijnen, WIJ, Ioaw en Ioaz...3 1.1 Verificatie aanvraag levensonderhoud groene

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier

Tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens Tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Let op: lees eerst de toelichting vanaf pagina 4. Achternaam Voornamen (1 e voluit) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg WELKOM AGENDA Uitgangspunten van de wijzigingen Meest ingrijpende wijzigingen IOAW Wijzigingen voor gemeente

Nadere informatie

Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier

Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming voor de kosten van chronisch zieken en gehandicapten aan. Lees voor het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers. 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man /

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man / vrouw:

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

ALGEMEEN Wat is uw reden/motivatie voor het verzoek tot beschermingsbewind?

ALGEMEEN Wat is uw reden/motivatie voor het verzoek tot beschermingsbewind? INTAKE FORMULIER AB&F BEHEER TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER 1. Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting door. 2. Wij zijn voor het verkrijgen van de informatie afhankelijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG VERVOLGAANVRAAG Met de invoering van de Participatiewet is de Langdurigheidstoeslag afgeschaft. In de Participatiewet is een soortgelijke regeling opgenomen:

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Als u het formulier goed invult, wordt u sneller geholpen. invullen iinvullen Aanvraag Participatiefonds Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt u een bijdrage uit het Participatiefonds

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 635 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoek

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013. De Langdurigheidstoeslag

Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013. De Langdurigheidstoeslag Gemeente Haarlem Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013 De Langdurigheidstoeslag De Langdurigheidstoeslag is een verstrekking onder de WWB (Wet werk en bijstand). Afhankelijk van de gezinssituatie op de

Nadere informatie

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toelichting

Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Toelichting Aanvraagformulier langdurigheidstoeslag Sector Welzijn Maassluis afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Naam aanvrager Naam (eventuele) partner nummer werkproces *) *) in te vullen door medewerker Sozawe

Nadere informatie

Voorwaarden en verklaring. 1. Persoonsgegevens

Voorwaarden en verklaring. 1. Persoonsgegevens Aanvraagformulier deelname collectieve ziektekostenverzekering, (categoriale) bijzondere bijstand, premie collectieve ziektekostenverzekering en Maatschappelijk Actief Bonus (MAB) Voorwaarden en verklaring

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz) Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz) Toelichting Met dit formulier vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan. Stuur kopieën van alle gevraagde bewijsstukken mee. Stuur geen originele bewijsstukken,

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: 1. Persoonsgegevens en verblijfadres Burgerservicenummer ()

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015)

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) In te vullen door de gemeente Datum melding/uitreiking Ontvangst formulier Cliëntnummer Werkprocesnummer = Aankruisen wat van toepassing

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer DSP 147 VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Met dit formulier kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. U moet alle vragen die op u van toepassing zijn volledig

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Wat wilt u aanvragen? Zie de voorwaarden op bladzijde 5

Wat wilt u aanvragen? Zie de voorwaarden op bladzijde 5 Aanvraagformulier voor: - - - Persoonlijk participatiebudget (pensioengerechtigden) - Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Hieronder staan de gegevens die bij ons bekend zijn. Als er iets

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Individuele studietoeslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl Met dit formulier kunt

Nadere informatie

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Afdeling Samenleving, juni 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele studietoeslag

Aanvraagformulier individuele studietoeslag Aanvraagformulier individuele studietoeslag Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over de individuele

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters Behorende bij aanvraag: Werkprocesnummer: Datum: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens Burgerservicenummer Naam en voorletters Inlichtingenformulier bij aanvraag bijstand (Wet werk en bijstand) Aanvrager MV

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Digitaal teruggezonden formulieren worden wegens het ontbreken van een handtekening en diverse bij te voegen bijlagen, niet in behandeling genomen.

Digitaal teruggezonden formulieren worden wegens het ontbreken van een handtekening en diverse bij te voegen bijlagen, niet in behandeling genomen. Persbericht. Eenmalige Extra uitkering in 2003 aan langdurige minima. Om in aanmerking te komen gelden de volgende bepalingen: - de uitkering is maximaal het netto sociaal minimum - dit inkomen moet minimaal

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 1. Persoonsgegevens Aanvrager: Partner: Cliëntnummer Naam M / V M / V Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Burgerservicenummer (BSN) * overleg kopie legitimatiebewijs Burgerlijke staat 0 Gehuwd 0 Ongehuwd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en Amstelveenpas aanvragen.

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier vraagt u individuele inkomenstoeslag aan. Langsbrengen of opsturen Cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor:

Aanvraagformulier voor: Aanvraagformulier voor: Persoonlijk participatiebudget (pensioengerechtigden) Hieronder staan de gegevens die bij ons bekend zijn. Als er iets niet juist is of als er iets is veranderd, dan kunt u dat

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 1. Persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner Telefoonnummer Nationaliteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraagformulier Chronisch zieken en gehandicapten Datum aanvraag: Registratienummer: Cliëntnummer: (Niet door u in te vullen.) Aanvraagformulier Chronisch zieken en gehandicapten 1. Gegevens aanvrager Naam Man Vrouw Geboortedatum Adres Postcode / woonplaats

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand (Volledige aanvraag)

Aanvraagformulier bijzondere bijstand (Volledige aanvraag) Aanvraagformulier bijzondere bijstand (Volledige aanvraag) PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER ECHTGENO(O)T(E)/ PARTNER Naam:. Geboortedatum:. Burger Service Nummer:. Telefoon:.. Naam:. Geboortedatum:. Burger

Nadere informatie

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis 2017 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Niet in te vullen door aanvrager Ingekomen: clientnr: werkprocesnr.: Par: Ondergetekende(n) verzoekt/verzoeken aan hemzelf/haarzelf/henzelf financiële bijstand te

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert!

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert! Datum aanvraag Cliënt nummer Gemeente Súdwest-Fryslân Team Beschikken Postbus 10.000 8600 HA Sneek Werkproces nummer Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand. Voor inwoners die een Participatiewet-uitkering

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Heronderzoek Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) U kunt het formulier en de

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP)

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP) Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP) Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier

Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Soort en nr. legitimatiebewijs (kopie bijvoegen):

Nadere informatie

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Waarom dit formulier? Mogelijk hebt u recht op een vergoeding voor de kosten van sociale, culturele of sportieve activiteiten in 2016.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT)

AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT) AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT) Wat is de langdurigheidstoeslag? Als u langdurig van een laag inkomen (1% van het wettelijk minimumloon) moet rondkomen, kunt u de langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten

Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Waarom dit formulier? Hoe gaat het verder? Mogelijk hebt u recht op een vergoeding Als wij uw volledig ingevulde formulier voor de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanvraagformulier Financiële Tegemoetkomingen

Aanvraagformulier Financiële Tegemoetkomingen Aanvraagformulier Financiële Tegemoetkomingen Persoonsgegevens Naam Burgerservicenummer Naam partner Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mailadres Ik wil aanvragen Een vergoeding vanuit de Reductieregeling

Nadere informatie

2. Partnergegevens Heeft u een partner? Vul dan hieronder haar/zijn gegevens ook in. Zo niet, ga dan verder met onderdeel 3.

2. Partnergegevens Heeft u een partner? Vul dan hieronder haar/zijn gegevens ook in. Zo niet, ga dan verder met onderdeel 3. Aanmelding 1. Uw gegevens Burgerservicenummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Legitimatiebewijs: Documentnummer: Identiteitskaart Paspoort Rijbewijs Vreemdelingendocument Geldig tot: Voeg een kopie van

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ) Workshop Geen bijstand, wel een voorziening

Wet investeren in jongeren (WIJ) Workshop Geen bijstand, wel een voorziening Wet investeren in jongeren (WIJ) Workshop Geen bijstand, wel een voorziening 1 donderdag 2 juli 2009 Geen bijstand, wel een voorziening Paradigmawisseling / Hoofdlijnen WIJ Relatie werkleeraanbod en inkomensvoorziening

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012.

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2012. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen a. wet: Wet werk en bijstand; b. maatschappelijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Crisissituatie Aanzegging Datum aankondiging Datum ontruiming/ Deurwaarder afsluiting/opzegging Is ontruiming van de woning aangezegd?

Crisissituatie Aanzegging Datum aankondiging Datum ontruiming/ Deurwaarder afsluiting/opzegging Is ontruiming van de woning aangezegd? invullen iinvullen Aanvraag Schulddienstverlening 1. Persoonsgegevens Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning lid NVVK Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

FACTSHEET FRAUDEWET, WET HUISBEZOEKEN EN BUITENWETTELIJK BELEID GEMEENTE LEEUWARDEN

FACTSHEET FRAUDEWET, WET HUISBEZOEKEN EN BUITENWETTELIJK BELEID GEMEENTE LEEUWARDEN FACTSHEET FRAUDEWET, WET HUISBEZOEKEN EN BUITENWETTELIJK BELEID GEMEENTE LEEUWARDEN Per 1 januari 2013 gaat de fraudewet en de wet huisbezoeken in, daarnaast wordt het buitenwettelijke beleid ingetrokken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag,

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 1224112 Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Delft: - heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 14.0969 d.d. 28-10-2014 Onderwerp Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014 Besluiten: 1) De beleidsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Individuele inkomenstoeslag, aanvraagformulier

Individuele inkomenstoeslag, aanvraagformulier Met dit formulier vraagt u individuele inkomenstoeslag aan. Lees voor het invullen van het formulier de toelichting op pagina 5. 1. Persoonlijke gegevens aanvrager Voornamen Achternaam Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan. Ook geeft u hierbij de gegevens op waarmee de gemeente kan vaststellen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Nadere informatie

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen:

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen: Wet kinderopvang Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, moet u zelf een opvangplaats voor uw kind regelen. Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 1. Persoonsgegevens Aanvrager: Partner: Cliëntnummer Naam M / V M / V Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over bijzondere bijstand

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c en artikel 30 van

Nadere informatie