NIBE-SVV, november Oefenexamen Assurantie A-Algemeen versie 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Assurantie A-Algemeen versie 2013"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, november 2014 Oefenexamen Assurantie A-Algemeen versie 2013

2 1. Welke onderwerpen komen aan de orde in het kader van volmachtverlening? A. De bevoegdheid, de schadeplichtigheid en de hoedanigheid. B. De rechtshandeling, de medeverantwoordelijkheid en de schadeplichtigheid. C. De bevoegdheid, de rechtshandeling en de hoedanigheid. 2. Theo de Groot is na een schadegeval betrokken bij een vechtpartij die hierop betrekking heeft. Hij wordt hiervoor veroordeeld. Dit wordt vastgelegd in het schadedossier. Enige tijd later vraagt Theo bij zijn verzekeringsmaatschappij, een inboedelverzekering aan. Op het aanvraagformulier vermeldt hij, dat hij de laatste 8 jaar NIET in aanraking is geweest met justitie. De verzekering komt tot stand. Bij een volgend schadegeval blijkt het strafrechtelijk verleden van Theo. Wat is JUIST? A. De verzekeraar kan zich NIET op schending van de mededelingsplicht beroepen nu hij al op de hoogte was van het strafrechtelijk verleden van Theo. B. De verzekeraar kan zich alleen op schending van de mededelingsplicht beroepen als er causaal verband is tussen het strafrechtelijk verleden en de schade. C. De verzekeraar kan zich op de schending van de mededelingsplicht beroepen en dit kan gevolgen hebben voor de schade-uitkering. 3. Jan en Yvonne kopen gezamenlijk een woning en besluiten de zolderverdieping te verhuren aan collega Patricia. Voor de woning sluiten ze een verzekering bij Allinsure, maar melden NIET dat de zolderverdieping wordt verhuurd. Op 1 april is Patricia bezig op een tweepitskookstel haar avondmaal te koken als het mis gaat. De hele zolderverdieping brandt af. Om de schade vast te stellen schakelt verzekeraar Allinsure op 7 april een expert in. De expert stuurt zijn rapport aan de verzekeraar die dit op 15 april ontvangt. De verzekeraar behandelt het dossier en wil de schade afwijzen, omdat Jan en Yvonne op het aanvraagformulier NIET hebben vermeld dat zij de zolderverdieping verhuren. Allinsure heeft in haar beleid vastgelegd dat zij GEEN woningen verzekert als er sprake is van onderhuur. Voor welke datum moet Allinsure aan Jan en Yvonne de gevolgen van het NIET nakomen van de mededelingsplicht kenbaar maken? A. 1 juni. B. 7 juni. C. 15 juni. NIBE-SVV, november

3 4. Een pand van verzekerde Groen is afgebrand. Het blijkt dat het volmachtkantoor die het pand had verzekerd in staat van faillissement verkeerd. Wat zijn de gevolgen voor verzekerde Groen? A. Groen krijgt de schade- uitkering van de verzekeraar(s) die de gevolmachtigde vertegenwoordigde. B. Groen heeft een concurrente vordering op de boedel van de gevolmachtigde. C. Groen heeft een preferente vordering op de boedel van de gevolmachtigde. 5. Peter heeft jaren terug een financieel product gesloten. Jaarlijks betaalt hij hiervoor een vast bedrag van EUR 750,-. Het staat vast dat de aanbieder van het financieel product over drie jaar een kapitaal van EUR , - uitkeert als Peter dan nog leeft. Wat is JUIST met betrekking tot dit financieel product? A. Volgens het Burgerlijk Wetboek voldoet dit financieel product aan de algemene definitie van verzekering. B. Volgens het Burgerlijk Wetboek voldoet dit financieel product NIET aan de algemene definitie van verzekering, omdat het voor Peter een manier van belastingvrij sparen is, zonder dat de aanbieder van het financieel product risico loopt. C. Volgens het Burgerlijk Wetboek voldoet dit financieel product NIET aan de algemene definitie van verzekering daar het zeker is dat de uitkering over drie jaar komt. 6. Veel risico's kunnen worden verzekerd, maar niet alle risico s. Welke risico's kunnen NIET worden verzekerd? A. Slijtage, onvoldoende afzetmogelijkheden voor een product, inflatie. B. Ziek worden, schade door regen, koersverlies op aandelen. C. Waardedaling van onroerend goed, losgeld voor kaping, terrorisme. 7. Het uitgangspunt van verzekeren is de wet van de grote aantallen. Wat houdt dit uitgangspunt in? A. Een verzekeraar ontvangt de juiste premie als hij zich op de algemene statistieken baseert. B. Hoe groter het aantal waarnemingen, hoe dichter de gemiddelde waarneming bij de statistische kans ligt. C. Een verzekeraar die grote aantallen verzekerden heeft, kan zijn premie baseren op algemene gemiddelden. NIBE-SVV, november

4 8. Verzekeringen worden ingedeeld in branches. Welke verzekeringsvorm valt onder de branche Varia? A. Een verzekering van een zeeschip. B. Een verzekering van een vliegtuig. C. Een verzekering een inventaris. 9. Binnen welke branche wordt een verzekering ingedeeld die brandgevaarlijke chemicaliën dekt gedurende het vervoer per vrachtauto van Marokko naar Nederland? A. Branche Varia. B. Branche Brand. C. Branche Transport. 10. Uit welke drie verschillende componenten is de premie voor een verzekering onder andere opgebouwd? A. De schadelast, de reserve en de schade uitkeringen. B. De reclamekosten, de bedrijfskosten en de reserve. C. De schadelast, de bedrijfskosten en de winstopslag. 11. Wat is JUIST met betrekking tot het verzekerd bedrag van een schadeverzekering? A. De premie is mede afhankelijk van het verzekerd bedrag. B. Het verzekerd bedrag speelt GEEN rol bij de vraag of een verzekeraar een risico wenst te accepteren of NIET. C. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. 12. Wat wordt verstaan onder bereddingskosten? De kosten die de verzekerde maakt om A. schade te voorkomen. B. de gevolgen van de schade op te ruimen. C. schade te beperken. NIBE-SVV, november

5 13. Hierna volgen drie situaties waarbij een brandverzekering wordt gesloten.. I. Jan sluit als toekomstig erfgenaam een brandverzekering op het woonhuis van zijn vader en moeder. Hij weet dat zijn vader en moeder het huis NIET hebben verzekerd. II. De bank sluit een brandverzekering op een woning waar zij hypotheek op hebben genomen. III. De ouders van Piet sluiten als vruchtgebruiker een uitgebreide gevarenverzekering op het huis waarin zij wonen en dat eigendom is van Piet. Stel dat de panden in de drie genoemde situaties door brand volledig verloren gaan. In ` welke situaties keren de brandverzekeraars dan uit? A. Alleen in situatie I en II. B. Alleen in situatie I en III. C. Alleen in situatie II en III. 14. Verzekeraars hanteren met betrekking tot de premiebetaling vaak een respijttermijn. Wat is JUIST met betrekking tot die respijttermijn? A. Deze termijn houdt in dat de verzekeringnemer de premie binnen 30 dagen na de premievervaldag moet betalen. B. Deze termijn houdt in dat de verzekerde de premie binnen 30 dagen, na de aanmaning, moet betalen. C. Deze termijn is NIET meer van toepassing omdat de mogelijkheid van het beëindigen van de verzekering en het opschorten van de dekking nu wettelijk is geregeld. 15. De heer Jansen heeft al jaren een woonhuisverzekering bij dezelfde verzekeraar lopen. Half november ontvangt hij de premienota voor het nieuwe verzekeringsjaar. De vervaldag van deze verzekering is 31 december. De heer Jansen belt de verzekeraar eind november op en geeft door dat hij die premie NIET gaat betalen omdat hij de verzekering namelijk wil opzeggen. Wat kan de acceptant in dit geval het beste doen? A. De heer Jansen verzoeken om de verzekering schriftelijk op te zeggen en na ontvangst hiervan de verzekering vervolgens per 31 december beëindigen. B. Na 31 december een aanmaning versturen waarin de heer Jansen wordt gewezen op de gevolgen van het NIET betalen van de premie. Als de premie binnen de daarin gestelde termijn NIET is betaald, de verzekering per 31 december beëindigen. C. De heer Jansen erop wijzen dat voor het opzeggen van de verzekering een opzegtermijn geldt van twee maanden en dat de verzekering dus niet per 31 december kan worden beëindigd. NIBE-SVV, november

6 16. Garagebedrijf Pietersen is op 26 januari getroffen door een brand. Hierdoor is er schade van EUR ,-. De verzekeraar ontvangt op 9 februari een verzoek tot het doen van een voorschotbetaling. De premievervaldatum van de verzekering is 1 januari. De premie voor de betreffende brandverzekering is nog NIET binnen en de verzekeraar heeft na de premievervaldatum GEEN aanmaning verstuurd. Wat zal de verzekeraar van Pietersen doen? A. De verzekeraar zal de schade vergoeden en eventueel een voorschotbetaling doen. Dit voorschot zal hij verrekenen met de openstaande verzekeringspremie. B. Verzekeraar zal de schade NIET vergoeden en ook geen voorschotbetaling doen omdat er inmiddels GEEN verzekeringsdekking meer is. C. De verzekeraar zal de schade in behandeling nemen en eventueel een voorschotbetaling doen als de premie alsnog wordt betaald. 17. Een verzekerde meldt na 2 maanden een gedekte waterschade. Volgens de polisvoorwaarden moet een schade, zodra de verzekerde van de schade op de hoogte is, binnen 3 x 24 uur gemeld worden. De verzekerde geeft aan dat hij met opzet de schade laat heeft gemeld omdat de boel eerst weer droog moet zijn, anders is de werkelijke schade toch NIET vast te stellen. Het is aantoonbaar dat de schade nu groter is dan wanneer deze direct zou zijn gemeld. De verzekeraar had namelijk maatregelen kunnen treffen ter beperking van de schade. De verzekerde geeft aan dat hij dit NIET wist. Wat doet de verzekeraar? A. De verzekeraar keert het schadebedrag uit onder aftrek van de schade die bij tijdige melding had kunnen worden voorkomen. B. De verzekeraar keert het schadebedrag alsnog uit omdat de verzekerde NIET bekend was met de maatregelen die een verzekeraar kan treffen. C. De verzekeraar wijst de schade af omdat deze te laat is gemeld. 18. Wat is een voorbeeld van een regeling die zorgt voor de opvang van verlies aan inkomen? A. De WIA. B. De ZFW. C. De ANW. 19. Welke begrip geeft de strekking van de Zorgverzekeringswet het beste weer? A. Verzorging. B. Verpleging. C. Genezing. NIBE-SVV, november

7 20. De Wet Verbetering Poortwachter stelt een probleemanalyse verplicht. Is de probleemanalyse door de bedrijfsarts altijd verplicht? A. Nee, de probleemanalyse kan achterwege blijven in geval van een terminale ziekte. B. Nee, de probleemanalyse kan achterwege blijven in geval van een arbeidsconflict. C. Ja, deze is altijd verplicht. 21. Nederland kent een sociaal zekerheidsstelsel. Wat is JUIST? A. Hierdoor hebben alle werknemers recht op de werknemersverzekeringen. B. Hierdoor zijn alle Nederlanders verplicht verzekerd. C. Dit zorgt voor een basisvoorziening voor het inkomen van de ingezetenen. 22. Patricia heeft per 2009 een WGA-uitkering. Hoe lang wordt deze uitkering verstrekt? A. Dat is afhankelijk van het arbeidsverleden van Patricia. B. Totdat Patricia 65 jaar is. C. Dat is afhankelijk van de leeftijd van Patricia. 23. Wat is een definitie van objectief recht? A. De gevolgen van een rechterlijke uitspraak. B. Het recht dat ieder individu voor zich ontleent aan het recht. C. Het totaal van rechtsregels die gelden in de maatschappij. 24. Wat is de juiste volgorde van het traject voor de rechtbank? A. Conclusie van eis, conclusie van dupliek, in appel gaan. B. Comparitie van partijen, conclusie van dupliek, conclusie van repliek. C. Conclusie van eis, conclusie van antwoord, comparitie van partijen. 25. Op welke wijze kan een faillissement worden aangevraagd? A. De deurwaarder inschakelen. B. Het verzoek indienen bij de curator. C. Het verzoek indienen bij de rechtbank. NIBE-SVV, november

8 26. In welk geval kan een veroordeelde in cassatie? A. Als de veroordeelde van mening is dat de rechtsregels NIET goed zijn toegepast of als er fouten in de procesgang zijn gemaakt. B. Als ook in het hoger beroep NIET voldoende op de feiten is ingegaan, die de veroordeelde heeft aangedragen. C. Als de jurisprudentie in soortgelijke zaken tot andere uitspraken heeft geleid. 27. Wat is GEEN voorbeeld van een overeenkomst? A. Het kopen van een reep chocolade. B. De afspraak om samen met drie vrienden te gaan bowlen. C. De opdracht aan een meubelmaker om een kast te maken. 28. In welke onderstaande situatie is de verzekeringsovereenkomst NIET rechtsgeldig? A. Een 17 jarige jongen sluit een aansprakelijkheidsverzekering voor zijn bromfiets. B. De heer de Boer is onder curatele gesteld en sluit zonder toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger een inboedelverzekering. C. Een drugshandelaar sluit een goederentransportverzekering voor een partij cocaïne. 29. Jorien Huizing stuurt op 28 november 2010 haar aanvraagformulier in voor een opstalverzekering. Zij geeft aan dat de verzekering op 10 januari 2011 moet in gaan. Op 4 januari 2011 vindt wilsovereenstemming plaats. Op welk moment is er sprake van het formele begin van deze verzekering? A. 10 januari B. 4 januari C. 28 november In welke van onderstaande situaties is er sprake van een overeenkomst? A. Piet, 9 jaar, krijgt van zijn vader geld om een zak patat te kopen. B. Marieke koopt een woonhuis in Amsterdam en tekent de standaard NVMkoopovereenkomst. C. Hans biedt tv s te koop aan voor minder dan 25% van de normale verkoopprijs. NIBE-SVV, november

9 31. Wie is belastingplichtig op grond van de Wet IB 2001 voor de inkomstenbelasting? A. Iedere ingezetene van Nederland. B. Iedere ingezetene van Nederland die inkomen geniet uit tegenwoordige of vroegere arbeid. C. Iedere Nederlander. 32. Wat wordt onder andere gerekend tot inkomen uit werk en woning? A. Inkomsten uit eigen woning, winst uit onderneming en het pensioen. B. Het resultaat uit overige werkzaamheden, de bijverdiensten en de waarde van de aandelenportefeuille. C. De rente betaald voor de eigen woning, de ontvangen renteop spaarrekeningen en de inkomsten uit arbeid. 33. Over het inkomen uit werk en woning wordt inkomstenbelasting geheven. Op welke wijze wordt dit gedaan? A. Nominaal. B. Proportioneel. C. Progressief. 34. Hoe wordt het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast? A. Nominaal. B. Proportioneel. C. Progressief. 35. Wat wordt geregeld in de successiewet? A. Alleen de schenkbelasting. B. Alleen de erfbelasting. C. Zowel de schenkbelasting als de erfbelasting. 36. Wie is NIET omzetbelastingplichtig? A. De supermarkt die een fles frisdrank verkoopt. B. De producent van bier. C. De consument van een glas frisdrank. NIBE-SVV, november

10 37. Welke activiteit valt onder de Wet op belastingen van rechtsverkeer? A. Het overdragen van onroerend goed. B. Het verkrijgen van een erfenis. C. Het winnen van een prijs in een loterij. 38. In de wet op de inkomstenbelasting wordt de begrip heffingskortingen gebruikt. Wie heeft recht op de algemene heffingskorting? A. Iedereen die werkt en inkomstenbelasting betaalt. B. Iedere inkomstenbelastingplichtige. C. Alleen de partner als die zelf GEEN inkomen uit arbeid heeft. 39. Wie moet de assurantiebelasting afdragen voor een autoverzekering gesloten via een gevolmachtigd agent van een in het buitenland gevestigde verzekeraar? A. De buitenlandse verzekeraar. B. De gevolmachtigd agent. C. De verzekeringnemer. 40. Welke van onderstaande stellingen JUIST met betrekking tot technische reserves? A. Tegenover de technische reserve staat GEEN directe verplichting. B. Tegenover de technische reserve staat een directe verplichting. C. De technische reserve is het bedrag dat de verzekeraar reserveert in verband met het catastroferisico. 41. Wat houdt een proportionele herverzekering in? A. De herverzekeraar vergoedt schade die de prioriteit overschrijdt. B. De herverzekeraar vergoedt schade zodra het eigen behoud wordt overschreden. C. De herverzekeraar vergoedt van iedere schade hetzelfde overeengekomen percentage. NIBE-SVV, november

11 42. Een verzekeraar kan bij het afsluiten van het boekjaar diverse reserveringsmethodes voor de schadereserve toepassen. Een daarvan is de ervaringsmethode. Wat wordt hiermee bedoeld? A. Uit ervaring weet de verzekeraar dat er in het nieuwe jaar nog schades gemeld worden die in het oude jaar zijn ontstaan (IBNR). Op grond van die ervaring wordt hier ook een bedrag voor gereserveerd. B. Verzekeraars weten op basis van ervaringscijfers wat ze gemiddeld moeten reserveren voor de kleinere schades die al wel bekend zijn, maar nog NIET zijn afgewikkeld. C. Verzekeraars weten op basis van ervaringscijfers wat ze gemiddeld moeten reserveren voor de grotere schades die al wel bekend zijn, maar nog NIET zijn afgewikkeld. 43. Wat zijn voorbeelden van interne inductiebeveiliging? A. Bliksemafleiders en potentiaalvereffening. B. Overspanningafleiders en potentiaalvereffening. C. Drukdetectie en bliksemafleiders. 44. Wat zijn samenwerkingsvormen van verzekeraars? A. Herverzekering en pool. B. Herverzekering en coassurantie. C. Pool en concern. 45. Wat is de invloed van de opkomst van internet voor de financiële dienstverleners? A. Klanten hebben GEEN behoefte meer aan de diensten van een bemiddelaar. B. Klanten willen zaken steeds meer on-line regelen. C. Verzekeraars hebben hierdoor GEEN behoefte meer aan ketenintegratie. 46. Hoe is het toezicht op de financiële sector geregeld? A. Verzekeraars hebben uitsluitend te maken met prudentieel toezicht en andere financieel dienstverleners uitsluitend met gedragstoezicht. B. Aanbieders van financiële producten hebben te maken met zowel prudentieel als gedragstoezicht en andere financieel dienstverleners alleen met gedragstoezicht. C. Aanbieders van financiële producten worden vooral beoordeeld op hun gedragingen en andere financieel dienstverleners moeten zorgen voor een afdoende financiële organisatie. NIBE-SVV, november

12 47. Wat bepaalt de Wft over het recht op de verzekeringsportefeuille van een bemiddelaar? A. De verzekeraar mag verzekeringen alleen overboeken naar de portefeuille van een andere bemiddelaar bij verwaarlozing van de premie-incasso. B. De verzekeraar mag verzekeringen alleen overboeken naar de portefeuille van een andere bemiddelaar als de klant of de bemiddelaar zelf daar om vraagt. C. De Wft bepaalt NIETS over het recht op de verzekeringsportefeuille. 48. Het gedragstoezicht door de AFM kan worden samengevat in vier kenmerken. Welke vier kenmerken zijn dit? A. Deskundigheid, zorgplicht, informatieverstrekking en klachtafhandeling. B. Betrouwbaarheid, deskundigheid, integriteit en het verzekeren van het beroepsaansprakelijkheidsrisico. C. Betrouwbaarheid, zorgplicht, integriteit en transparantie. 49. Wat is JUIST met betrekking tot de civielrechtelijke zorgplicht - op grond van het BW - van een bemiddelaar? A. Deze gaat verder dan de publiekrechtelijke zorgplicht van de Wft omdat vooral de zorgplicht tijdens de looptijd van een financieel product uitgebreider is. B. Deze is gelijk aan de publiekrechtelijke zorgplicht van de Wft zodat een bemiddelaar zowel publiekrechtelijk als civielrechtelijk weet waar hij aan toe is. C. Deze gaat minder ver dan de publiekrechtelijke zorgplicht van de Wft omdat vooral de zorgplicht tijdens de looptijd van een financieel product beperkter is. 50. Op grond van de distributieconsistentie geniet een klant dezelfde bescherming als hij A. een financieel product afneemt van een Nederlandse dan wel een buitenlandse aanbieder. B. een hypotheek sluit bij een bank dan wel een verzekeraar. C. een inboedelverzekering sluit via een bemiddelaar dan wel rechtstreeks bij een verzekeraar. NIBE-SVV, november

13 Antwoorden Assurantie A-Algemeen 1. C 34. A 2. C 35. C 3. C 36. C 4. A 37. C 5. A 38. B 6. A 39. B 7. B 40. B 8. B 41. C 9. C 42. B 10. C 43. B 11. A 44. C 12. C 45. B 13. C 46. B 14. A 47. B 15. A 48. C 16. A 49. A 17. A 50. C 18. A 19 C 20 A 21 C 22 A 23. C 24. C 25. C 26. A 27. B 28. C 29. B 30. B 31. A 32. A 33. C U moet 35 van de 50 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV, november

NIBE-SVV, maart 2014. Oefenexamen Assurantie A-Algemeen

NIBE-SVV, maart 2014. Oefenexamen Assurantie A-Algemeen NIBE-SVV, maart 2014 Oefenexamen Assurantie A-Algemeen 1. Welke onderwerpen komen aan de orde in het kader van volmachtverlening? A. De bevoegdheid, de schadeplichtigheid en de hoedanigheid. B. De rechtshandeling,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-340 (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris) Klacht ontvangen op : 27 juli 2015 Ingediend door : Consument Tegen Datum

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Algemeen BIJLAGE B

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Algemeen BIJLAGE B TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Algemeen BIJLAGE B9 ------------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 13 In het onderstaande

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer

Elvani Verzekeringen Dienstenwijzer Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u van de gewenste informatie te voorzien, hebben wij deze Elvani dienstenwijzer opgesteld. Deze

Nadere informatie

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-147 d.d. 19 mei 2015 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Levensverzekering. Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering.

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding

Dienstenwijzer. A. Inleiding Dienstenwijzer Optima Seijkens den Ouden Bermweg 320 2907 LA Capelle aan den IJssel E-mail : seijkensdenouden@optima.nl Internet : www.optima.nl / www.simpel-lenen.nl / www.zekerverzekeren.nl A. Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Huis en Zekerheid geeft kleur aan uw persoonlijk advies Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Bankzaken Huis en Zekerheid Abonnement Financieel Advies en bemiddeling particuliere schadeverzekering

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. voor medewerker-verkeersdeelnemer

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. voor medewerker-verkeersdeelnemer Klaverblad Verzekeringen Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor medewerker-verkeersdeelnemer Polisvoorwaarden nr. WA 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Module Verzuim

Veelgestelde vragen Module Verzuim Wat is een ziekteverzuimverzekering? Als werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet de werkgever hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt de werkgever een vergoeding voor deze kosten. Voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

BedrijfsImpulz Online

BedrijfsImpulz Online Versie 2.0 Let op! Dit zijn de van uw. Voor elke verzekering in uw pakket hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere Voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden gelden.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Versie: 01 oktober 2014 Dienstenwijzer Verberkmoes In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In deze

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Wft Inkomen oefenexamen

Wft Inkomen oefenexamen Kennis Vraag 1 Een werknemer is door ziekte niet meer in staat om een fulltime werkweek te werken. Hij wordt voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard en kan zijn restverdiencapaciteit volledig bij

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Toezichthouder

Nadere informatie

Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen.

Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen. Dienstenwijzer Transparante dienstverlening. Heldere verwachtingen. Samen uit, samen thuis. www.unigarant.nl Unigarant Dienstenwijzer Verzekeringen Graag informeren wij u over onze dienstverlening. Unigarant

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-468 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Klacht ontvangen op : 9 augustus 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Bijlage: Dienstverleningsdocument Hunter Assurantie & Financiering Advieskantoor Zeedijk 92 1012 BB Amsterdam E-mail: info@hunternews.nl Website: www.hunternews.nl Telefoon: 020-528 50 55 Fax: 020-528

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer MEN Verzekeringen

Dienstenwijzer MEN Verzekeringen MEN Verzekeringen Telefoon: 070-3888383 Schalk Burgerstraat 260 E-mail: mustafa@menfin.nl 2572 TE Den Haag Dienstenwijzer MEN Verzekeringen U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken en/of uw verzekeringen

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Formuliernummer AEVZZP ALG 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV In dit document wordt de dienstverlening omschreven zoals van toepassing is bij het afsluiten en beheer van uw schadeverzekeringen

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij Addendum inzake Zorgverzekeringen behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst (met voetnoot 2011-01-06 vs 1 incasso Maatschappij incl. addenda dd 2011-09-21, 2012-05-21 en 2013-03-21 ) Tussen Voogd & Voogd

Nadere informatie

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering Een bijzondere arbeidsvoorwaarde met lage kosten Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering U zorgt op vele

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord /11. Lijst van afkortingen /13. Lijst van verkort aangehaalde werken /15

Inhoudsopgave. Voorwoord /11. Lijst van afkortingen /13. Lijst van verkort aangehaalde werken /15 Inhoudsopgave Voorwoord /11 Lijst van afkortingen /13 Lijst van verkort aangehaalde werken /15 1 Inleiding / 29 1.1 Algemeen/29 1.2 Onderzoeksvragen / 30 1.3 Afbakening / 31 1.4 Onderzoeksmethode / 32

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Geachte cliënt, Wie zijn wij? Schermer Verzekeringen is een handelsnaam van Schermer Verzekeringen B.V en Schermer Financiële Diensten B.V.

Geachte cliënt, Wie zijn wij? Schermer Verzekeringen is een handelsnaam van Schermer Verzekeringen B.V en Schermer Financiële Diensten B.V. DIENSTENWIJZER Schermer Verzekeringen gevestigd te 1606 AR Venhuizen, Kerkweg 2. Postadres: postbus 33, 1606 ZG Venhuizen Telefoon : 0228-541295 Telefax : 0228-542804 E-mail : info@schermerverzekeringen.nl

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Verzekeringsovereenkomst vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73807

Verzekeringsovereenkomst vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73807 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73807 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Advieswijzer Driessen Assurantiën

Advieswijzer Driessen Assurantiën Advieswijzer Driessen Assurantiën Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (Wft) deze voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie