D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S"

Transcriptie

1 V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S

2

3 Verzekerd van Cijfers 2008 Met Verzekerd van Cijfers beoogt het Verbond van Verzekeraars een statistisch beeld te schetsen van de omvang en de betekenis van de verzekeringsbedrijfstak in Nederland. Hiernaast geeft Verzekerd van Cijfers een beeld van de economische en maatschappelijke omgeving waarin verzekeraars werkzaam zijn. Verzekerd van Cijfers is een uitgave van het Verbond van Verzekeraars en opgesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) met bijdragen van GfK PanelServices Benelux. De cijfers staan ook op de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). Deze editie van Verzekerd van Cijfers is weer bijgewerkt met de jongste cijfers. Ofschoon uiterste zorg is besteed aan kwaliteit en geldigheid van de gegevens aanvaarden het CVS, GfK PanelServices Benelux en het Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de opgenomen cijfers. Suggesties voor toekomstige uitgaven, alsmede andere op- of aanmerkingen zijn welkom Dutch insurance industry in figures 2008 This publication is intended to provide a statistical impression of the scale and significance of the Dutch insurance industry. It also presents a picture of the economic and social context in which insurers operate. Dutch insurance industry in figures is a publication of the Dutch Association of Insurers (Verbond van Verzekeraars) and has been compiled by the Centre for Insurance Statistics (CVS) with contributions of GfK PanelServices Benelux. The figures are also on the website of the Dutch Association of Insurers (www.verzekeraars.nl). This edition is revised. Although the utmost care has been devoted to the quality and the validity of the data, the CVS, GfK PanelServices Benelux and the Dutch Association of Insurers accept no liability for the repercussions of any inaccuracies in the figures included. Suggestions for future publications and any other comments or remarks are welcome. drs. H.J. Herbert directeur

4 Inhoud Contents Voorwoord 3 Preface Inleiding 9 Introduction 1 Bevolking 11 Population 1.1 Kerngegevens bevolking 12 Key figures population 1.2 Bevolking naar geslacht en leeftijd 14 Population by sex and age 1.3 Loop van de bevolking 15 Changes in the population 1.4 Sterfte naar geslacht en leeftijd 16 Mortality by sex and age 1.5 Aantal huishoudens 17 Number of households 1.6 Beroepsbevolking 18 Labour force 1.7 Levensverwachting in jaren 20 Life expectancy 1.8 Bevolking naar land 21 Population by country 1.9 Levensverwachting in jaren naar land 22 Life expectancy by country 2 Economische gegevens 24 Economic data 2.1 Kerngegevens economie 26 Key figures economic data 2.2 Nationaal inkomen 28 National income 2.3 Spaarsaldi en consumptief krediet 29 Savings deposits and consumers credit 2.4 Uitgaven aan verzekeringen naar grootte van 30 huishoudens Spending on insurance by composition of households 2.5 Consumentenprijsindex 32 Consumer price index 2.6 Dividend op gewone aandelen 33 Dividend on ordinary shares 2.7 Rendementsmaatstaven 34 Yield value 2.8 Premies per sociale verzekering, betalende 35 sector en bijdragen van de overheid Premiums by type of social security scheme and government contribution 2.9 Sociale zekerheid 36 Social security 2.10 Ontwikkeling aantal uitkeringen 37 WAO/WAZ/WAJONG Number of WAO/WAZ/WAJONG allowances 2.11 Uitkeringen WAO/WAZ/WAJONG naar diagnose 38 WAO/WAZ/WAJONG allowances by diagnosis 2.12 Beursindices 39 Stock exchange indices 2.13 Reële economische groei en bruto binnenlands 40 product in enkele EU-Landen Real economic growth and gross domestic product in some EU countries 2.14 Bruto premie-inkomen naar land 42 Gross premium income by country 3 Algemeen 43 General 3.1 Kerngegevens algemeen 44 Key figures general overview

5 3.2 Aantal aanbieders en bruto premie-inkomen naar 46 deelmarkt en herkomst Number of non-life and life insurance companies and pension funds and their gross premium income by origin 3.3 Medewerkers van verzekeringsmaatschappijen 47 Number of employees of insurance companies 3.4 Resultaten 48 Results 4 Verkoop verzekeringen 49 Sale of insurances 4.1 Penetratie verzekeringen per distributiekanaal 50 Penetration of insurances by distribution channel 4.2 Distributiekanaal per productgroep, Distribution channel by product group, Premievolume per distributiekanaal 52 Gross premium income by distribution channel 4.4 Tussenpersonen 53 Intermediaries 4.5 Assurantiekantoren naar rechtsvorm 54 Insurance agents' offices by legal form 4.6 Assurantiekantoren naar aantal personen 55 in loondienst Insurance agents' offices by number of wage earners 4.7 Gemiddelde kosten per assurantiekantoor 56 Average costs per insurance agents' office 4.8 Gemiddelde ontvangsten per assurantiekantoor 57 Average receipts per insurance agents' office 4.9 Samenstelling provisie-inkomen uit 58 schadeverzekeringen Composition of non-life commission 5 Schadeverzekeringen 59 Non-life insurance 5.1 Technische voorzieningen schadeverzekerings- 60 maatschappijen Net technical provisions of non-life insurance companies 5.2 Bruto premie-inkomen van schadeverzekeringsmaatschappijen 61 Gross and net premium income of non-life insurance companies 5.3 Bruto geboekte premie per post van enkele 62 schadeverzekeringsproducten Gross premium written per policy of some non-life insurance categories 5.4 Geboekte schade 63 Gross claim amount 5.5 Schadeverzekeraars naar marktaandeel 64 Non-life insurers grouped by marketshare 5.6 Top 25 schadeverzekeraars in Nederland 65 Top 25 non-life insurers in the Netherlands 5.7 Top 8 schadeconcerns in Nederland 66 Top 8 non-life insurance concerns in the Netherlands 5.8 Bruto schadeverzekeringspremies in 67 enkele EU-landen Gross non-life insurance premiums in some EU countries 5.9 Verzamelbalans van schadeverzekeringsmaatschappijen 68 Aggregate balance sheet of non-life insurance companies 5.10 Beleggingen van schadeverzekerings- 69 maatschappijen Investments of non-life insurance companies 5.11 Ontwikkeling van de gemiddelde bedragen 70 van enkele veelvoorkomende schaden Trend in average loss for a number of common claims

6 5.12 Claimfrequentie van enkele veelvoorkomende schaden Claim frequency for a number of common claims Slachtoffers van verkeersongevallen naar verkeersdeelname Victims of accidents by road user 92 6 Brand 73 Fire 6.1 Kerngegevens brand 74 Key figures fire 6.2 Woningvoorraad 76 Housing stock 6.3 Branden en brandschade 77 Fires and fire damage 6.4 Branden naar oorzaak 78 Fires by cause 6.5 Branden met schade boven 1 miljoen euro 79 Fires with claims exceeding 1 million euro 7 Vervoer 81 Transport 7.1 Kerngegevens motorrijtuigen 82 Key figures motor vehicles 7.2 Kerngegevens transport 84 Key figures transportation 7.3 Vervoersmodaliteit 85 Kilometres travelled 7.4 Motorrijtuigenpark 86 Motor vehicles 7.5 Verkoop van nieuwe personenauto's 87 (naar prijsklasse) en andere motorrijtuigen Sales of new private cars (by price range) and other motor vehicles 7.6 Geregistreerde diefstallen van voertuigen 88 Registred thefts of vehicles 7.7 Uitgekeerde claims Waarborgfonds 89 Claims submitted to Guarantee Fund 7.8 Dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen 90 Casualties of road accidents 8 Overig Schade 93 Other Non-life 8.1 Kerngegevens algemene aansprakelijkheid 94 Key figures general liability 8.2 Kerngegevens rechtsbijstand 96 Key figures legal expenses 8.3 Kerngegevens reisverzekering 98 Key figures travel insurance 8.4 Beroepsziekten 99 Occupational diseases 9 Zorg 101 Health 9.1 Kerngegevens inkomensderving 102 Key figuresloss of income 9.2 Uitgaven van de zorgsector 104 Expenditure of the health care sector 9.3 Financiering van de zorgsector 105 Financing of the health care sector 9.4 Huisartsen, specialisten, tandartsen, 106 fysiotherapeuten, verloskundigen, ziekenhuisbedden GPs, consulting physicians, dentists, physiotherapists, accoucheurs, hospital beds 9.5 Contacten met huisarts, specialist en tandarts 107 Visits to GP, consulting physician and dentist 9.6 Nationaal ziekteverzuim 108 National sickness absence 10 Levensverzekeringen 109 Life insurance 10.1 Kerngegevens leven 110 Key figures life

7 10.2 Bruto premie-inkomen op de 112 levensverzekeringsmarkt, 2006 Gross premium income of life insurance companies, Levensverzekeraars naar marktaandeel 113 Life insurers grouped by marketshare 10.4 Top 25 levensverzekeraars in Nederland 114 Top 25 life insurers in the Netherlands 10.5 Top 8 levenconcerns in Nederland 115 Top 8 life insurance concerns in the Netherlands 10.6 Levensverzekeringsportefeuille individueel 116 Life insurance portfolio individual 10.7 Levensverzekeringsportefeuille collectief 117 Life insurance portfolio group 10.8 Verzamelbalans van levensverzekeringsmaatschappijen 118 en spaarkassen Aggregate balance sheet of life insurance companies and tontine-type life insurance 10.9 Beleggingen van levensverzekeringsmaatschappijen 119 Investments of life insurance companies Binnenlandse productie nieuwe individuele 120 levensverzekeringen Production of new domestic individual life insurance 11 Pensioenen 121 Pensions 11.1 Kerngegevens pensioenfondsen 122 Key figures pension funds 11.2 Bruto premie-inkomen van pensioenfondsen 123 Gross premium income of pension funds 11.3 Bruto uitkeringen van pensioenfondsen 124 Gross benefits of pension funds 11.4 Verzamelbalans van pensioenfondsen 125 Aggregate balance sheet of pension funds 11.5 Beleggingen van pensioenfondsen 126 Investments of pension funds 11.6 Aantal verzekerden bij pensioenfondsen 127 Number of insured: pension funds 11.7 Pensioenregelingen bij pensioenfondsen, Pension schemes of pension funds, Consument en verzekering 129 Consumer and insurance 12.1 Penetratie verzekeringen per leeftijdscategorie 130 van de hoofdkostwinner Penetration of insurances by age of prime wage earner 12.2 Penetratie verzekeringen per inkomenscategorie 131 Penetration of insurances by income group 12.3 Penetratie verzekeringen per soort huishouden 132 Penetration of insurances by type of household 12.4 Penetratie verzekeringen per regio 133 Penetration of insurances by region 12.5 Penetratie hypotheken per inkomensklasse 134 Penetration of mortgages by type of income group 12.6 Penetratie hypotheekvormen 135 Penetration of mortgages by type 12.7 Verzekeringsfraude 136 Insurance fraud 12.8 Klachten over levensverzekeringen 137 Complaints about life insurance 12.9 Klachten over pensioenverzekeringen 138 Complaints about pension insurance Klachten over schadeverzekeringen 139 Complaints about non-life insurance Klachten over zorgverzekeringen 140 Complaints about health care insurance Veelvoorkomende begrippen 141 Definitions

8 Trefwoordenregister 150 Index 157 Bronnen 164 Sources

9 Inleiding Het premievolume van de verzekeringsbranche is in 2007 licht gegroeid ten opzichte van 2006 en kwam zelfs iets boven de stijgende inflatie uit. De groei vond vooral plaats in de sector Zorg en Leven, al was de groeivoet in Zorg aanzienlijk kleiner dan in Het resultaat is in 2007 zeer licht gestegen ten opzichte van 2006, maar blijft ver onder het niveau van De lichte stijging is vooral het gevolg van de ontwikkeling bij Leven. Levensverzekeringen Alhoewel de nieuwe productie in deze sector afneemt, lijkt de ontwikkeling voor de sector als totaal nog redelijk positief. Het premievolume neemt toe en het resultaat stijgt. De toename van het premievolume wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkelingen in het collectieve deel. In het individuele deel zien we de trend duidelijk omslaan met vooral dalingen bij beleggingsverzekeringen. Onder het positieve resultaat liggen dan ook ontwikkelingen die veel minder gunstig zijn en die reeds tot uiting komen in een afname van de nieuwe productie. Schadeverzekeringen Het premievolume van de schadeverzekeringen stijgt in 2007 nauwelijks ten opzichte van dat van De felle concurrentie op zo goed als verzadigde markten zorgt ervoor dat de premies voortdurend onder druk staan, waardoor ondanks de stijgende inflatie en andere gunstige economische ontwikkelingen het premievolume nagenoeg constant blijft. Omdat de schade wel toeneemt, is het gevolg hiervan dat het resultaat in 2007 afneemt ten opzichte van de voorgaande jaren. Zowel de lage Introduction Premium turnover in the Dutch insurance industry enjoyed a slight growth in 2007, in comparison with 2006 and even rose somewhat above rising inflation. The said growth took place especially in the Health Care and Life sectors, even though the actual growth rate in the Health Care sector was relatively lower than in The result reveals a slight increase in 2007 as opposed to 2006, but remains far below the 2005 level. The slight increase is particularly attributable to developments in the Life insurance sector. Life insurance Despite the fact that the new production within the sector is on the wane, the outlook for developments in the sector as a whole is rather positive. Premium turnover is on the increase and the results increase as well. The increase in premium turnover is especially attributable to developments in the collective share. As far as the individual share is concerned, we clearly see a reversal of the trend, with falls particularly in investment insurances. The positive results also encompass developments that are far from favourable and which are already being expressed in a drop in the new production. Non-life insurance The premium turnover for non-life insurance hardly rose in 2007 as compared to The cutthroat competition in markets that are as good as saturated, ensured that premiums were constantly under pressure, as a result of which premium turnover remained more or less constant, 9

10 groei van het premievolume als het afnemen van het resultaat duiden op een omslag in deze sector. Zorgverzekeringen De gevolgen van de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel zijn nog niet uitgewerkt, al zijn de effecten in 2007 lang niet zo dramatisch als in Het premievolume van de zorgverzekeringen neemt licht toe, maar aangezien de schade ook stijgt, leidt dit niet tot een beter resultaat. Voor ziektekosten is het resultaat net als in 2006 negatief, terwijl het voor inkomensverzekeringen afneemt. spiralling inflation and other, favourable economic factors notwithstanding. The rise in non-life insurance culminated in the results of the turnover for 2007 dropping in comparison with previous years. Both the growth in the premium turnover and the drop in the results point to a reversal in the sector. Accident and Health insurance The consequences of the introduction of the new health care insurance system have not yet been assessed, even though the effects were no longer as severe in 2007 as they were in The premium turnover for accident and health insurance increased slightly but this did not culminate in better results owing to the fact that non-life insurance also rose. The result for health insurance was negative just like in 2006, and there was a downward trend in income insurances. 10

11 Hoofdstuk 1 Bevolking Population 1.1 Kerngegevens bevolking 12 Key figures population 1.2 Bevolking naar geslacht en leeftijd 14 Population by sex and age 1.3 Loop van de bevolking 15 Changes in the population 1.4 Sterfte naar geslacht en leeftijd 16 Mortality by sex and age 1.5 Aantal huishoudens 17 Number of households 1.6 Beroepsbevolking 18 Labour force 1.7 Levensverwachting in jaren 20 Life expectancy 1.8 Bevolking naar land 21 Population by country 1.9 Levensverwachting in jaren naar land 22 Life expectancy by country 11

12 Tabel 1.1 Kerngegevens bevolking Key figures population Totale bevolking (op 1 januari) dzd Total population (January 1st)(thousands ) < 20 jaar % 24,5 24,5 24,3 24,2 22,0 21,4 < 20 years jaar 61,6 61,5 61,4 61,3 58,4 55, years > 65 jaar 13,8 14,0 14,3 14,5 19,6 23,3 > 65 years Allochtonen 1 dzd Foreigners 1 (thousands ) - eerste generatie first generation - tweede generatie second generation Migratie-overschot 2-16,2-27,4-31,3 6,6 8,0 14,1 Net migration 2 Levensverwachting bij geboorte: Life expectancy at birth: (in years) - mannen jaren 76,9 77,2 77,6 77,8 79,5 80,2 - men - vrouwen 81,4 81,6 81,7 81,8 82,5 83,1 - women Gemiddeld aantal personen Average number of persons per huishouden 2,28 2,27 2,26 2,25 2,12 2,07 per household Levendgeborenen (per inw.) Live births (per inhabitants) Aantal jongens per meisjes Boys per girls born Overledenen (per inw.) Deaths (per inhabitants) Beroepsbevolking Labour force (annual average) (jaargemiddelde) dzd (thousands ) Leerlingen/studenten Pupils and students totaal alle onderwijssoorten total of all sorts of education 3 Bron: CBS 12

13 Allochtonen volgens de 'standaarddefinitie'. Personen worden gerekend tot allochtonen van de eerste generatie als zijzelf en ten minste één van de ouders in het buitenland zijn geboren. Allochtonen behorende tot de tweede generatie zijn personen die zelf in Nederland zijn geboren en van wie beide ouders in het buitenland zijn geboren. Inclusief administratieve correcties. Regulier onderwijs inclusief basiseducatie en Open Universiteit. Betreft gegevens schooljaar '04/'05. Betreft gegevens schooljaar '05/'06. Betreft gegevens schooljaar '06/'07. 1 Foreigners according to the standard definition. Foreigners of the first generation are defined as persons born outside the Netherlands having one or both parents who were also born outside the Netherlands. Foreigners of the second generation are defined as persons born in the Netherlands having both parents born abroad. 2 Including administrative corrections. 3 Regular educational institutions including adult 4 basiceducation and Open university. Data schoolyear '04/'05. 5 Data schoolyear '05/'06. 6 Data schoolyear '06/'07. Bevolkingssamenstelling naar leeft ijdscategorie 70 % van de totale bevolking onder 20 jaar jaar 65 jaar en ouder

14 Tabel 1.2 Bevolking naar geslacht en leeftijd Population by sex and age per 1 januari as at January 1st dzd thousands Mannen: Men: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Vrouwen: Women: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Totaal: Total: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Bron: CBS 1 Bevolkingsprognose. 1 Population forecast. 14

15 Tabel 1.3 Loop van de bevolking Changes in the population personen Bevolking, primo Population, primo people Levendgeborenen Live births Overledenen Deaths Geboorte-overschot Natural growth 2 Immigratie Immigration Emigratie Emigration 3 Migratiesaldo Net external migration Totale bevolkingsgroei Total population growth 4 Bevolking, ultimo Population, ultimo 5 Bron: CBS 1 Voorlopige cijfers. 2 Geboorte-overschot is aantal levendgeborenen min de overledenen. 3 Emigratie inclusief saldo administratieve correcties. 4 Totale bevolkingsgroei is geboorte-overschot plus saldo buitenlandse migratie plus saldo correcties. 1 Provisional figures. 2 Natural growth: live births less deaths. 3 Emigration including net administrative corrections. 4 Total population growth: natural growth plus 5 Bevolking einde van jaar is bevolking aan begin van jaar plus totale bevolkingsgroei. net external migration and net corrections. 5 Population at year end: the population at the beginning of the year plus total population growth. 15

16 Tabel 1.4 Sterfte Mortality by sex and age naar geslacht en leeftijd personen people Mannen: Men: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Vrouwen: Women: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Totaal: Total: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Bron: CBS 16

17 Tabel 1.5 Aantal huishoudens Number of households by size naar grootte per 1 januari as at January 1st Eenpersoonshuishouden dzd One-person household (thousands ) Meerpersoonshuishouden Multi-person household Samenwonend paar Couple - gehuwd married - niet-gehuwd non-married Eenouderhuishouden Lone parent Overige Other Totaal Total Gemiddeld aantal personen Average number of people per huishouden x1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 per household Bron: CBS 1 Huishoudensprognose Household forecast in duizenden Aantal huishoudens eenpersoonshuishouden samenwonend gehuwd samenwonend ongehuwd eenouderhuishouden overig

18 Tabel 1.6 Beroepsbevolking Labour force Naar geslacht en leeftijd By sex and age Jaar dzd thousands Mannen en vrouwen: Men and women: jaar years jaar years jaar years totaal total Mannen: Men: jaar years jaar years jaar years totaal total Vrouwen: Women: jaar years jaar years jaar years totaal total 18

19 Naar geslacht en arbeidsparticipatie By sex and labour participation Mannen en vrouwen: Men and women: - totaal beroepsbevolking dzd total labour force (thousands ) - waarvan werknemers of which employees - waarvan zelfstandigen of which self-employed - waarvan werklozen of which unemployed - totaal niet-beroepsbevolking total non-labour force - bruto arbeidsparticipatie % 67,9 67,7 67,6 64,6 69,4 - gross labour participation - netto arbeidsparticipatie 64,2 63,3 63,2 64,5 66,2 - net labour participation Mannen: Men: - totaal beroepsbevolking dzd total labour force (thousands ) - waarvan werknemers of which employees - waarvan zelfstandigen of which self-employed - waarvan werklozen of which unemployed - totaal niet-beroepsbevolking total non-labour force - bruto arbeidsparticipatie % 78,6 78,2 77,6 77,5 77,9 - gross labour participation - netto arbeidsparticipatie 74,9 73,7 73,3 74,0 75,1 - net labour participation Vrouwen: Women: - totaal beroepsbevolking dzd total labour force (thousands ) - waarvan werknemers of which employees - waarvan zelfstandigen of which self-employed - waarvan werklozen of which unemployed - totaal niet-beroepsbevolking total non-labour force - bruto arbeidsparticipatie % 56,9 57,0 57,5 59,1 60,7 - gross labour participation - netto arbeidsparticipatie 53,3 52,7 53,0 55,0 57,2 - net labour participation Bron: CBS 1 Voorlopige cijfers. 1 Provisional figures. 19

20 Tabel 1.7 Levensverwachting in jaren Life expectancy by sex and age naar geslacht en leeftijd (periode-overlevingstafels) 1 (period life expectancy tables) 1 bij het bereiken van de leeftijd van at the age of geboorte 1,5 jaar 10,5 jaar 20,5 jaar 50,5 jaar 65,5 jaar 80,5 jaar birth years years years years years years in jaren in years Mannen: Men: ,6 72,7 63,9 54,1 25,7 14,0 6, ,3 73,3 64,5 54,7 26,3 14,3 6, ,2 74,1 65,3 55,5 27,0 14,7 6, ,4 75,3 66,5 56,7 28,0 15,5 6, ,6 76,5 67,6 57,8 29,0 16,3 6, ,8 76,7 67,8 58,0 29,2 16,4 7, ,5 78,3 69,4 59,6 30,7 17,5 7, ,2 79,0 70,1 60,2 31,2 18,1 8, Vrouwen: Women: ,0 79,0 70,2 60,3 31,5 18,5 8, ,2 79,2 70,3 60,4 31,6 18,6 8, ,5 79,4 70,5 60,7 31,8 18,8 8, ,1 79,9 71,0 61,1 32,2 19,2 8, ,7 80,6 71,7 61,8 32,8 19,6 8, ,8 80,6 71,7 61,8 32,8 19,7 8, ,5 81,3 72,4 62,5 33,4 20,2 9, ,1 81,9 72,9 63,0 33,9 20,6 9, Bron: CBS 1 Deze gegevens geven aan hoeveel van de pasgeboren jongens, resp. meisjes 1 These data indicate how many of the newly de leeftijd van 1,5-10,5 jaar enz. zullen bereiken op basis van de sterfteverhoudingen, born boys en girls will attain the age of 1,5-10,5 welke bij de bevolking gedurende een bepaalde periode zijn waargenomen. years etc. on the basis of the mortality rates observed 2 Bevolkingsprognose. among the population during a certain period. 2 Population forecast. 20

21 Tabel 1.8 Bevolking naar land Population by country and sex en naar geslacht per 1 januari as at January 1st totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen total men women total men women dzd thousands België Belgium Denemarken Denmark Duitsland Germany Finland Finland Frankrijk France Griekenland Greece Ierland Ireland Italië Italy Luxemburg Luxembourg Nederland The Netherlands Oostenrijk Austria Portugal Portugal Spanje Spain Verenigd Koninkrijk United Kingdom Zweden Sweden Bron: Eurostat 21

22 Tabel 1.9 Levensverwachting in jaren naar land Life expectancy by country en naar geslacht bij geboorte and by sex at birth mannen vrouwen mannen vrouwen men women men women België 76,2 81,9 76,6 82,3 Belgium Denemarken 76,0 80,5 76,1 80,7 Denmark Duitsland 76,7 82,0 77,2 82,4 Germany Finland 75,6 82,5 75,9 83,1 Finland Frankrijk 76,7 83,7 77,3 84,4 France Griekenland 76,8 81,6 77,2 81,9 Greece Ierland 77,3 81,7 77,3 82,1 Ireland Luxemburg 76,7 82,3 76,8 81,9 Luxembourg Nederland 77,2 81,7 77,7 82,0 The Netherlands Oostenrijk 76,7 82,3 77,2 82,8 Austria Portugal 74,9 81,3 75,5 82,3 Portugal Spanje 77,0 83,7 77,7 84,4 Spain Verenigd Koninkrijk 77,1 81,1 United Kingdom Zweden 78,5 82,9 78,8 83,1 Sweden in jaren Bron: Eurostat 22

23 Hoofdstuk 2 Economische gegevens Economic data 2.1 Kerngegevens economie 26 Key figures economic data 2.2 Nationaal inkomen 28 National income 2.3 Spaarsaldi en consumptief krediet 29 Savings deposits and consumer credit 2.4 Uitgaven aan verzekeringen naar grootte van huishoudens 30 Spending on insurance by composition of households 2.5 Consumentenprijsindex 32 Consumer price index 2.6 Dividend op gewone aandelen 33 Dividend on ordinary shares 2.7 Rendementsmaatstaven 34 Yield value 2.8 Premies per sociale verzekering, betalende sector en bijdragen van de overheid 35 Premiums by type of social security scheme and government contribution 2.9 Sociale zekerheid 36 Social security 2.10 Ontwikkeling aantal uitkeringen WAO/WAZ/WAJONG A 37 Number of WAO/WAZ/WAJONG allowances 2.11 Uitkeringen WAO/WAZ/WAJONG A naar diagnose 38 WAO/WAZ/WAJONG allowances by diagnosis 2.12 Beursindices 39 Stock exchange indices 24

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective Dutch Capital Markets Outlook 2012 Guidance and perspective 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 3 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO presenteren

Nadere informatie

Recovery in review. Dutch Capital Markets Bulletin - 2011

Recovery in review. Dutch Capital Markets Bulletin - 2011 Dutch Capital Markets Bulletin - 2011 Recovery in review Dutch direct property investment volume 2010 increased by 15% to a total of 6.1 billion. Investors mainly focused on the retail sector, followed

Nadere informatie

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1 e kwartaal 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het 1e kwartaal 2013 4 Voortgang

Nadere informatie

ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003

ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003 ANNUAL REPORT 2003 JAARVERSLAG 2003 PROFILE PROFIELSCHETS Profile For over 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, an underwriter of theft and fraud insurance,

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. De nettowinst van Amsterdam Commodities N.V. over het eerste halfjaar 2012 bedroeg 13,0 miljoen (HJ 2011: 11,7 miljoen). De winst

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Kosten en baten van participatiebeleid

Kosten en baten van participatiebeleid Amsterdam, januari 2007 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kosten en baten van participatiebeleid Lucy Kok Peter Hop Hettie Pott-Buter Met medewerking van Peter Berkhout

Nadere informatie

Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl

Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Gezondheid en zorg in cijfers 2014 Gezondheid en zorg in cijfers 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier Income and assets Inkomen en bezittingen IA Your partner Uw partner MOD For more information Voor meer informatie Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form is part of your claim for

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN

BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN NOVEMBER 2007 1e JAARGANG NUMMER 1 BESTUUR STELT ZICH VOOR... Turmoil on credit markets and a closer look on the credit crunch STELLING: VROUWEN KUNNEN BETER BELEGGEN DAN MANNEN INHOUDSOPGAVE COLOFON Colofon

Nadere informatie

Bronnen / Sources. APX-ENDEX CBS EDSN Eurelectric Eurogas Eurostat Gasunie Geschillencommissie Energie en Water TenneT. Colofon

Bronnen / Sources. APX-ENDEX CBS EDSN Eurelectric Eurogas Eurostat Gasunie Geschillencommissie Energie en Water TenneT. Colofon Bronnen / Sources APX-ENDEX CBS EDSN Eurelectric Eurogas Eurostat Gasunie Geschillencommissie Energie en Water TenneT Colofon Ontwerp en illustraties / Design and illustrations 2D3D Drukwerk / Printed

Nadere informatie

Abstracts. Dutch Demography Day 2013. Utrecht, 27 November 2013

Abstracts. Dutch Demography Day 2013. Utrecht, 27 November 2013 Abstracts Dutch Demography Day 2013 Utrecht, 27 November 2013 1 Plenary Session: Generation Y Opening Use it or Lose it? Explaining age-related differences in people s key information processing skills

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004

Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004 Amsterdam, december 2006 In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004 Arjan Heyma Djoerd de Graaf Chris van Klaveren

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

Land- en tuinbouwcijfers

Land- en tuinbouwcijfers Land- en tuinbouwcijfers 2012 Land- en tuinbouwcijfers 2012 LEI Wageningen UR Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) LEI Wageningen UR Alexanderveld 5, Postbus 29703, 2502 LS s-gravenhage Rabobank 0300090641

Nadere informatie