D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S"

Transcriptie

1 V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S

2

3 Verzekerd van Cijfers 2008 Met Verzekerd van Cijfers beoogt het Verbond van Verzekeraars een statistisch beeld te schetsen van de omvang en de betekenis van de verzekeringsbedrijfstak in Nederland. Hiernaast geeft Verzekerd van Cijfers een beeld van de economische en maatschappelijke omgeving waarin verzekeraars werkzaam zijn. Verzekerd van Cijfers is een uitgave van het Verbond van Verzekeraars en opgesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) met bijdragen van GfK PanelServices Benelux. De cijfers staan ook op de website van het Verbond van Verzekeraars ( Deze editie van Verzekerd van Cijfers is weer bijgewerkt met de jongste cijfers. Ofschoon uiterste zorg is besteed aan kwaliteit en geldigheid van de gegevens aanvaarden het CVS, GfK PanelServices Benelux en het Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden in de opgenomen cijfers. Suggesties voor toekomstige uitgaven, alsmede andere op- of aanmerkingen zijn welkom Dutch insurance industry in figures 2008 This publication is intended to provide a statistical impression of the scale and significance of the Dutch insurance industry. It also presents a picture of the economic and social context in which insurers operate. Dutch insurance industry in figures is a publication of the Dutch Association of Insurers (Verbond van Verzekeraars) and has been compiled by the Centre for Insurance Statistics (CVS) with contributions of GfK PanelServices Benelux. The figures are also on the website of the Dutch Association of Insurers ( This edition is revised. Although the utmost care has been devoted to the quality and the validity of the data, the CVS, GfK PanelServices Benelux and the Dutch Association of Insurers accept no liability for the repercussions of any inaccuracies in the figures included. Suggestions for future publications and any other comments or remarks are welcome. drs. H.J. Herbert directeur

4 Inhoud Contents Voorwoord 3 Preface Inleiding 9 Introduction 1 Bevolking 11 Population 1.1 Kerngegevens bevolking 12 Key figures population 1.2 Bevolking naar geslacht en leeftijd 14 Population by sex and age 1.3 Loop van de bevolking 15 Changes in the population 1.4 Sterfte naar geslacht en leeftijd 16 Mortality by sex and age 1.5 Aantal huishoudens 17 Number of households 1.6 Beroepsbevolking 18 Labour force 1.7 Levensverwachting in jaren 20 Life expectancy 1.8 Bevolking naar land 21 Population by country 1.9 Levensverwachting in jaren naar land 22 Life expectancy by country 2 Economische gegevens 24 Economic data 2.1 Kerngegevens economie 26 Key figures economic data 2.2 Nationaal inkomen 28 National income 2.3 Spaarsaldi en consumptief krediet 29 Savings deposits and consumers credit 2.4 Uitgaven aan verzekeringen naar grootte van 30 huishoudens Spending on insurance by composition of households 2.5 Consumentenprijsindex 32 Consumer price index 2.6 Dividend op gewone aandelen 33 Dividend on ordinary shares 2.7 Rendementsmaatstaven 34 Yield value 2.8 Premies per sociale verzekering, betalende 35 sector en bijdragen van de overheid Premiums by type of social security scheme and government contribution 2.9 Sociale zekerheid 36 Social security 2.10 Ontwikkeling aantal uitkeringen 37 WAO/WAZ/WAJONG Number of WAO/WAZ/WAJONG allowances 2.11 Uitkeringen WAO/WAZ/WAJONG naar diagnose 38 WAO/WAZ/WAJONG allowances by diagnosis 2.12 Beursindices 39 Stock exchange indices 2.13 Reële economische groei en bruto binnenlands 40 product in enkele EU-Landen Real economic growth and gross domestic product in some EU countries 2.14 Bruto premie-inkomen naar land 42 Gross premium income by country 3 Algemeen 43 General 3.1 Kerngegevens algemeen 44 Key figures general overview

5 3.2 Aantal aanbieders en bruto premie-inkomen naar 46 deelmarkt en herkomst Number of non-life and life insurance companies and pension funds and their gross premium income by origin 3.3 Medewerkers van verzekeringsmaatschappijen 47 Number of employees of insurance companies 3.4 Resultaten 48 Results 4 Verkoop verzekeringen 49 Sale of insurances 4.1 Penetratie verzekeringen per distributiekanaal 50 Penetration of insurances by distribution channel 4.2 Distributiekanaal per productgroep, Distribution channel by product group, Premievolume per distributiekanaal 52 Gross premium income by distribution channel 4.4 Tussenpersonen 53 Intermediaries 4.5 Assurantiekantoren naar rechtsvorm 54 Insurance agents' offices by legal form 4.6 Assurantiekantoren naar aantal personen 55 in loondienst Insurance agents' offices by number of wage earners 4.7 Gemiddelde kosten per assurantiekantoor 56 Average costs per insurance agents' office 4.8 Gemiddelde ontvangsten per assurantiekantoor 57 Average receipts per insurance agents' office 4.9 Samenstelling provisie-inkomen uit 58 schadeverzekeringen Composition of non-life commission 5 Schadeverzekeringen 59 Non-life insurance 5.1 Technische voorzieningen schadeverzekerings- 60 maatschappijen Net technical provisions of non-life insurance companies 5.2 Bruto premie-inkomen van schadeverzekeringsmaatschappijen 61 Gross and net premium income of non-life insurance companies 5.3 Bruto geboekte premie per post van enkele 62 schadeverzekeringsproducten Gross premium written per policy of some non-life insurance categories 5.4 Geboekte schade 63 Gross claim amount 5.5 Schadeverzekeraars naar marktaandeel 64 Non-life insurers grouped by marketshare 5.6 Top 25 schadeverzekeraars in Nederland 65 Top 25 non-life insurers in the Netherlands 5.7 Top 8 schadeconcerns in Nederland 66 Top 8 non-life insurance concerns in the Netherlands 5.8 Bruto schadeverzekeringspremies in 67 enkele EU-landen Gross non-life insurance premiums in some EU countries 5.9 Verzamelbalans van schadeverzekeringsmaatschappijen 68 Aggregate balance sheet of non-life insurance companies 5.10 Beleggingen van schadeverzekerings- 69 maatschappijen Investments of non-life insurance companies 5.11 Ontwikkeling van de gemiddelde bedragen 70 van enkele veelvoorkomende schaden Trend in average loss for a number of common claims

6 5.12 Claimfrequentie van enkele veelvoorkomende schaden Claim frequency for a number of common claims Slachtoffers van verkeersongevallen naar verkeersdeelname Victims of accidents by road user 92 6 Brand 73 Fire 6.1 Kerngegevens brand 74 Key figures fire 6.2 Woningvoorraad 76 Housing stock 6.3 Branden en brandschade 77 Fires and fire damage 6.4 Branden naar oorzaak 78 Fires by cause 6.5 Branden met schade boven 1 miljoen euro 79 Fires with claims exceeding 1 million euro 7 Vervoer 81 Transport 7.1 Kerngegevens motorrijtuigen 82 Key figures motor vehicles 7.2 Kerngegevens transport 84 Key figures transportation 7.3 Vervoersmodaliteit 85 Kilometres travelled 7.4 Motorrijtuigenpark 86 Motor vehicles 7.5 Verkoop van nieuwe personenauto's 87 (naar prijsklasse) en andere motorrijtuigen Sales of new private cars (by price range) and other motor vehicles 7.6 Geregistreerde diefstallen van voertuigen 88 Registred thefts of vehicles 7.7 Uitgekeerde claims Waarborgfonds 89 Claims submitted to Guarantee Fund 7.8 Dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen 90 Casualties of road accidents 8 Overig Schade 93 Other Non-life 8.1 Kerngegevens algemene aansprakelijkheid 94 Key figures general liability 8.2 Kerngegevens rechtsbijstand 96 Key figures legal expenses 8.3 Kerngegevens reisverzekering 98 Key figures travel insurance 8.4 Beroepsziekten 99 Occupational diseases 9 Zorg 101 Health 9.1 Kerngegevens inkomensderving 102 Key figuresloss of income 9.2 Uitgaven van de zorgsector 104 Expenditure of the health care sector 9.3 Financiering van de zorgsector 105 Financing of the health care sector 9.4 Huisartsen, specialisten, tandartsen, 106 fysiotherapeuten, verloskundigen, ziekenhuisbedden GPs, consulting physicians, dentists, physiotherapists, accoucheurs, hospital beds 9.5 Contacten met huisarts, specialist en tandarts 107 Visits to GP, consulting physician and dentist 9.6 Nationaal ziekteverzuim 108 National sickness absence 10 Levensverzekeringen 109 Life insurance 10.1 Kerngegevens leven 110 Key figures life

7 10.2 Bruto premie-inkomen op de 112 levensverzekeringsmarkt, 2006 Gross premium income of life insurance companies, Levensverzekeraars naar marktaandeel 113 Life insurers grouped by marketshare 10.4 Top 25 levensverzekeraars in Nederland 114 Top 25 life insurers in the Netherlands 10.5 Top 8 levenconcerns in Nederland 115 Top 8 life insurance concerns in the Netherlands 10.6 Levensverzekeringsportefeuille individueel 116 Life insurance portfolio individual 10.7 Levensverzekeringsportefeuille collectief 117 Life insurance portfolio group 10.8 Verzamelbalans van levensverzekeringsmaatschappijen 118 en spaarkassen Aggregate balance sheet of life insurance companies and tontine-type life insurance 10.9 Beleggingen van levensverzekeringsmaatschappijen 119 Investments of life insurance companies Binnenlandse productie nieuwe individuele 120 levensverzekeringen Production of new domestic individual life insurance 11 Pensioenen 121 Pensions 11.1 Kerngegevens pensioenfondsen 122 Key figures pension funds 11.2 Bruto premie-inkomen van pensioenfondsen 123 Gross premium income of pension funds 11.3 Bruto uitkeringen van pensioenfondsen 124 Gross benefits of pension funds 11.4 Verzamelbalans van pensioenfondsen 125 Aggregate balance sheet of pension funds 11.5 Beleggingen van pensioenfondsen 126 Investments of pension funds 11.6 Aantal verzekerden bij pensioenfondsen 127 Number of insured: pension funds 11.7 Pensioenregelingen bij pensioenfondsen, Pension schemes of pension funds, Consument en verzekering 129 Consumer and insurance 12.1 Penetratie verzekeringen per leeftijdscategorie 130 van de hoofdkostwinner Penetration of insurances by age of prime wage earner 12.2 Penetratie verzekeringen per inkomenscategorie 131 Penetration of insurances by income group 12.3 Penetratie verzekeringen per soort huishouden 132 Penetration of insurances by type of household 12.4 Penetratie verzekeringen per regio 133 Penetration of insurances by region 12.5 Penetratie hypotheken per inkomensklasse 134 Penetration of mortgages by type of income group 12.6 Penetratie hypotheekvormen 135 Penetration of mortgages by type 12.7 Verzekeringsfraude 136 Insurance fraud 12.8 Klachten over levensverzekeringen 137 Complaints about life insurance 12.9 Klachten over pensioenverzekeringen 138 Complaints about pension insurance Klachten over schadeverzekeringen 139 Complaints about non-life insurance Klachten over zorgverzekeringen 140 Complaints about health care insurance Veelvoorkomende begrippen 141 Definitions

8 Trefwoordenregister 150 Index 157 Bronnen 164 Sources

9 Inleiding Het premievolume van de verzekeringsbranche is in 2007 licht gegroeid ten opzichte van 2006 en kwam zelfs iets boven de stijgende inflatie uit. De groei vond vooral plaats in de sector Zorg en Leven, al was de groeivoet in Zorg aanzienlijk kleiner dan in Het resultaat is in 2007 zeer licht gestegen ten opzichte van 2006, maar blijft ver onder het niveau van De lichte stijging is vooral het gevolg van de ontwikkeling bij Leven. Levensverzekeringen Alhoewel de nieuwe productie in deze sector afneemt, lijkt de ontwikkeling voor de sector als totaal nog redelijk positief. Het premievolume neemt toe en het resultaat stijgt. De toename van het premievolume wordt vooral veroorzaakt door de ontwikkelingen in het collectieve deel. In het individuele deel zien we de trend duidelijk omslaan met vooral dalingen bij beleggingsverzekeringen. Onder het positieve resultaat liggen dan ook ontwikkelingen die veel minder gunstig zijn en die reeds tot uiting komen in een afname van de nieuwe productie. Schadeverzekeringen Het premievolume van de schadeverzekeringen stijgt in 2007 nauwelijks ten opzichte van dat van De felle concurrentie op zo goed als verzadigde markten zorgt ervoor dat de premies voortdurend onder druk staan, waardoor ondanks de stijgende inflatie en andere gunstige economische ontwikkelingen het premievolume nagenoeg constant blijft. Omdat de schade wel toeneemt, is het gevolg hiervan dat het resultaat in 2007 afneemt ten opzichte van de voorgaande jaren. Zowel de lage Introduction Premium turnover in the Dutch insurance industry enjoyed a slight growth in 2007, in comparison with 2006 and even rose somewhat above rising inflation. The said growth took place especially in the Health Care and Life sectors, even though the actual growth rate in the Health Care sector was relatively lower than in The result reveals a slight increase in 2007 as opposed to 2006, but remains far below the 2005 level. The slight increase is particularly attributable to developments in the Life insurance sector. Life insurance Despite the fact that the new production within the sector is on the wane, the outlook for developments in the sector as a whole is rather positive. Premium turnover is on the increase and the results increase as well. The increase in premium turnover is especially attributable to developments in the collective share. As far as the individual share is concerned, we clearly see a reversal of the trend, with falls particularly in investment insurances. The positive results also encompass developments that are far from favourable and which are already being expressed in a drop in the new production. Non-life insurance The premium turnover for non-life insurance hardly rose in 2007 as compared to The cutthroat competition in markets that are as good as saturated, ensured that premiums were constantly under pressure, as a result of which premium turnover remained more or less constant, 9

10 groei van het premievolume als het afnemen van het resultaat duiden op een omslag in deze sector. Zorgverzekeringen De gevolgen van de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel zijn nog niet uitgewerkt, al zijn de effecten in 2007 lang niet zo dramatisch als in Het premievolume van de zorgverzekeringen neemt licht toe, maar aangezien de schade ook stijgt, leidt dit niet tot een beter resultaat. Voor ziektekosten is het resultaat net als in 2006 negatief, terwijl het voor inkomensverzekeringen afneemt. spiralling inflation and other, favourable economic factors notwithstanding. The rise in non-life insurance culminated in the results of the turnover for 2007 dropping in comparison with previous years. Both the growth in the premium turnover and the drop in the results point to a reversal in the sector. Accident and Health insurance The consequences of the introduction of the new health care insurance system have not yet been assessed, even though the effects were no longer as severe in 2007 as they were in The premium turnover for accident and health insurance increased slightly but this did not culminate in better results owing to the fact that non-life insurance also rose. The result for health insurance was negative just like in 2006, and there was a downward trend in income insurances. 10

11 Hoofdstuk 1 Bevolking Population 1.1 Kerngegevens bevolking 12 Key figures population 1.2 Bevolking naar geslacht en leeftijd 14 Population by sex and age 1.3 Loop van de bevolking 15 Changes in the population 1.4 Sterfte naar geslacht en leeftijd 16 Mortality by sex and age 1.5 Aantal huishoudens 17 Number of households 1.6 Beroepsbevolking 18 Labour force 1.7 Levensverwachting in jaren 20 Life expectancy 1.8 Bevolking naar land 21 Population by country 1.9 Levensverwachting in jaren naar land 22 Life expectancy by country 11

12 Tabel 1.1 Kerngegevens bevolking Key figures population Totale bevolking (op 1 januari) dzd Total population (January 1st)(thousands ) < 20 jaar % 24,5 24,5 24,3 24,2 22,0 21,4 < 20 years jaar 61,6 61,5 61,4 61,3 58,4 55, years > 65 jaar 13,8 14,0 14,3 14,5 19,6 23,3 > 65 years Allochtonen 1 dzd Foreigners 1 (thousands ) - eerste generatie first generation - tweede generatie second generation Migratie-overschot 2-16,2-27,4-31,3 6,6 8,0 14,1 Net migration 2 Levensverwachting bij geboorte: Life expectancy at birth: (in years) - mannen jaren 76,9 77,2 77,6 77,8 79,5 80,2 - men - vrouwen 81,4 81,6 81,7 81,8 82,5 83,1 - women Gemiddeld aantal personen Average number of persons per huishouden 2,28 2,27 2,26 2,25 2,12 2,07 per household Levendgeborenen (per inw.) Live births (per inhabitants) Aantal jongens per meisjes Boys per girls born Overledenen (per inw.) Deaths (per inhabitants) Beroepsbevolking Labour force (annual average) (jaargemiddelde) dzd (thousands ) Leerlingen/studenten Pupils and students totaal alle onderwijssoorten total of all sorts of education 3 Bron: CBS 12

13 Allochtonen volgens de 'standaarddefinitie'. Personen worden gerekend tot allochtonen van de eerste generatie als zijzelf en ten minste één van de ouders in het buitenland zijn geboren. Allochtonen behorende tot de tweede generatie zijn personen die zelf in Nederland zijn geboren en van wie beide ouders in het buitenland zijn geboren. Inclusief administratieve correcties. Regulier onderwijs inclusief basiseducatie en Open Universiteit. Betreft gegevens schooljaar '04/'05. Betreft gegevens schooljaar '05/'06. Betreft gegevens schooljaar '06/'07. 1 Foreigners according to the standard definition. Foreigners of the first generation are defined as persons born outside the Netherlands having one or both parents who were also born outside the Netherlands. Foreigners of the second generation are defined as persons born in the Netherlands having both parents born abroad. 2 Including administrative corrections. 3 Regular educational institutions including adult 4 basiceducation and Open university. Data schoolyear '04/'05. 5 Data schoolyear '05/'06. 6 Data schoolyear '06/'07. Bevolkingssamenstelling naar leeft ijdscategorie 70 % van de totale bevolking onder 20 jaar jaar 65 jaar en ouder

14 Tabel 1.2 Bevolking naar geslacht en leeftijd Population by sex and age per 1 januari as at January 1st dzd thousands Mannen: Men: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Vrouwen: Women: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Totaal: Total: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Bron: CBS 1 Bevolkingsprognose. 1 Population forecast. 14

15 Tabel 1.3 Loop van de bevolking Changes in the population personen Bevolking, primo Population, primo people Levendgeborenen Live births Overledenen Deaths Geboorte-overschot Natural growth 2 Immigratie Immigration Emigratie Emigration 3 Migratiesaldo Net external migration Totale bevolkingsgroei Total population growth 4 Bevolking, ultimo Population, ultimo 5 Bron: CBS 1 Voorlopige cijfers. 2 Geboorte-overschot is aantal levendgeborenen min de overledenen. 3 Emigratie inclusief saldo administratieve correcties. 4 Totale bevolkingsgroei is geboorte-overschot plus saldo buitenlandse migratie plus saldo correcties. 1 Provisional figures. 2 Natural growth: live births less deaths. 3 Emigration including net administrative corrections. 4 Total population growth: natural growth plus 5 Bevolking einde van jaar is bevolking aan begin van jaar plus totale bevolkingsgroei. net external migration and net corrections. 5 Population at year end: the population at the beginning of the year plus total population growth. 15

16 Tabel 1.4 Sterfte Mortality by sex and age naar geslacht en leeftijd personen people Mannen: Men: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Vrouwen: Women: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Totaal: Total: < 10 jaar < 10 years jaar years jaar years jaar years 65 jaar years totaal total Bron: CBS 16

17 Tabel 1.5 Aantal huishoudens Number of households by size naar grootte per 1 januari as at January 1st Eenpersoonshuishouden dzd One-person household (thousands ) Meerpersoonshuishouden Multi-person household Samenwonend paar Couple - gehuwd married - niet-gehuwd non-married Eenouderhuishouden Lone parent Overige Other Totaal Total Gemiddeld aantal personen Average number of people per huishouden x1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 per household Bron: CBS 1 Huishoudensprognose Household forecast in duizenden Aantal huishoudens eenpersoonshuishouden samenwonend gehuwd samenwonend ongehuwd eenouderhuishouden overig

18 Tabel 1.6 Beroepsbevolking Labour force Naar geslacht en leeftijd By sex and age Jaar dzd thousands Mannen en vrouwen: Men and women: jaar years jaar years jaar years totaal total Mannen: Men: jaar years jaar years jaar years totaal total Vrouwen: Women: jaar years jaar years jaar years totaal total 18

19 Naar geslacht en arbeidsparticipatie By sex and labour participation Mannen en vrouwen: Men and women: - totaal beroepsbevolking dzd total labour force (thousands ) - waarvan werknemers of which employees - waarvan zelfstandigen of which self-employed - waarvan werklozen of which unemployed - totaal niet-beroepsbevolking total non-labour force - bruto arbeidsparticipatie % 67,9 67,7 67,6 64,6 69,4 - gross labour participation - netto arbeidsparticipatie 64,2 63,3 63,2 64,5 66,2 - net labour participation Mannen: Men: - totaal beroepsbevolking dzd total labour force (thousands ) - waarvan werknemers of which employees - waarvan zelfstandigen of which self-employed - waarvan werklozen of which unemployed - totaal niet-beroepsbevolking total non-labour force - bruto arbeidsparticipatie % 78,6 78,2 77,6 77,5 77,9 - gross labour participation - netto arbeidsparticipatie 74,9 73,7 73,3 74,0 75,1 - net labour participation Vrouwen: Women: - totaal beroepsbevolking dzd total labour force (thousands ) - waarvan werknemers of which employees - waarvan zelfstandigen of which self-employed - waarvan werklozen of which unemployed - totaal niet-beroepsbevolking total non-labour force - bruto arbeidsparticipatie % 56,9 57,0 57,5 59,1 60,7 - gross labour participation - netto arbeidsparticipatie 53,3 52,7 53,0 55,0 57,2 - net labour participation Bron: CBS 1 Voorlopige cijfers. 1 Provisional figures. 19

20 Tabel 1.7 Levensverwachting in jaren Life expectancy by sex and age naar geslacht en leeftijd (periode-overlevingstafels) 1 (period life expectancy tables) 1 bij het bereiken van de leeftijd van at the age of geboorte 1,5 jaar 10,5 jaar 20,5 jaar 50,5 jaar 65,5 jaar 80,5 jaar birth years years years years years years in jaren in years Mannen: Men: ,6 72,7 63,9 54,1 25,7 14,0 6, ,3 73,3 64,5 54,7 26,3 14,3 6, ,2 74,1 65,3 55,5 27,0 14,7 6, ,4 75,3 66,5 56,7 28,0 15,5 6, ,6 76,5 67,6 57,8 29,0 16,3 6, ,8 76,7 67,8 58,0 29,2 16,4 7, ,5 78,3 69,4 59,6 30,7 17,5 7, ,2 79,0 70,1 60,2 31,2 18,1 8, Vrouwen: Women: ,0 79,0 70,2 60,3 31,5 18,5 8, ,2 79,2 70,3 60,4 31,6 18,6 8, ,5 79,4 70,5 60,7 31,8 18,8 8, ,1 79,9 71,0 61,1 32,2 19,2 8, ,7 80,6 71,7 61,8 32,8 19,6 8, ,8 80,6 71,7 61,8 32,8 19,7 8, ,5 81,3 72,4 62,5 33,4 20,2 9, ,1 81,9 72,9 63,0 33,9 20,6 9, Bron: CBS 1 Deze gegevens geven aan hoeveel van de pasgeboren jongens, resp. meisjes 1 These data indicate how many of the newly de leeftijd van 1,5-10,5 jaar enz. zullen bereiken op basis van de sterfteverhoudingen, born boys en girls will attain the age of 1,5-10,5 welke bij de bevolking gedurende een bepaalde periode zijn waargenomen. years etc. on the basis of the mortality rates observed 2 Bevolkingsprognose. among the population during a certain period. 2 Population forecast. 20

21 Tabel 1.8 Bevolking naar land Population by country and sex en naar geslacht per 1 januari as at January 1st totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen total men women total men women dzd thousands België Belgium Denemarken Denmark Duitsland Germany Finland Finland Frankrijk France Griekenland Greece Ierland Ireland Italië Italy Luxemburg Luxembourg Nederland The Netherlands Oostenrijk Austria Portugal Portugal Spanje Spain Verenigd Koninkrijk United Kingdom Zweden Sweden Bron: Eurostat 21

22 Tabel 1.9 Levensverwachting in jaren naar land Life expectancy by country en naar geslacht bij geboorte and by sex at birth mannen vrouwen mannen vrouwen men women men women België 76,2 81,9 76,6 82,3 Belgium Denemarken 76,0 80,5 76,1 80,7 Denmark Duitsland 76,7 82,0 77,2 82,4 Germany Finland 75,6 82,5 75,9 83,1 Finland Frankrijk 76,7 83,7 77,3 84,4 France Griekenland 76,8 81,6 77,2 81,9 Greece Ierland 77,3 81,7 77,3 82,1 Ireland Luxemburg 76,7 82,3 76,8 81,9 Luxembourg Nederland 77,2 81,7 77,7 82,0 The Netherlands Oostenrijk 76,7 82,3 77,2 82,8 Austria Portugal 74,9 81,3 75,5 82,3 Portugal Spanje 77,0 83,7 77,7 84,4 Spain Verenigd Koninkrijk 77,1 81,1 United Kingdom Zweden 78,5 82,9 78,8 83,1 Sweden in jaren Bron: Eurostat 22

23 Hoofdstuk 2 Economische gegevens Economic data 2.1 Kerngegevens economie 26 Key figures economic data 2.2 Nationaal inkomen 28 National income 2.3 Spaarsaldi en consumptief krediet 29 Savings deposits and consumer credit 2.4 Uitgaven aan verzekeringen naar grootte van huishoudens 30 Spending on insurance by composition of households 2.5 Consumentenprijsindex 32 Consumer price index 2.6 Dividend op gewone aandelen 33 Dividend on ordinary shares 2.7 Rendementsmaatstaven 34 Yield value 2.8 Premies per sociale verzekering, betalende sector en bijdragen van de overheid 35 Premiums by type of social security scheme and government contribution 2.9 Sociale zekerheid 36 Social security 2.10 Ontwikkeling aantal uitkeringen WAO/WAZ/WAJONG A 37 Number of WAO/WAZ/WAJONG allowances 2.11 Uitkeringen WAO/WAZ/WAJONG A naar diagnose 38 WAO/WAZ/WAJONG allowances by diagnosis 2.12 Beursindices 39 Stock exchange indices 24

V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 0 7 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S

V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 0 7 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 0 7 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S Verzekerd van Cijfers 2007 Met Verzekerd van Cijfers beoogt het Verbond van Verzekeraars een

Nadere informatie

V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 0 9 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S

V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 0 9 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 0 9 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S Verzekerd van Cijfers 2009 Met Verzekerd van Cijfers beoogt het Verbond van Verzekeraars een

Nadere informatie

V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 0 6 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S

V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 0 6 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 0 6 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S Verzekerd van Cijfers 2006 Met Verzekerd van Cijfers beoogt het Verbond van Verzekeraars een

Nadere informatie

V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 1 0 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S

V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 1 0 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S V E R Z E K E R D V A N C I J F E R S 2 0 1 0 D U T C H I N S U R A N C E I N D U S T R Y I N F I G U R E S Verzekerd van Cijfers 2010 Met Verzekerd van Cijfers beoogt het Verbond van Verzekeraars een

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

EUROPESE ZORGVASTGOED MARKT Strategie en haalbaarheid zorgvastgoedfonds

EUROPESE ZORGVASTGOED MARKT Strategie en haalbaarheid zorgvastgoedfonds EUROPESE ZORGVASTGOED MARKT Strategie en haalbaarheid zorgvastgoedfonds 4 juni 2008 Ingrid Hulshoff Portfolio Manager Healthcare ING Real Estate Investment Management 1. AGENDA EN INTRODUCTIE 1. AGENDA

Nadere informatie

Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances

Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances Ed Westerhout CPB Opzet studie Drie vragen staan centraal in de studie: Is er sprake van een vergrijzings- of, beter, houdbaarheidsprobleem? Zo, wat

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

methode, indexen en (grond)prijzen

methode, indexen en (grond)prijzen Bijlage I methode, indexen en (grond)prijzen koopen vrije sector huuren sociale huuren functie methode grondprijs 2013 index grondprijs 2014 eenheid opmerking excl. btw bron index excl. btw inclusief particuliere

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus

Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus Trends, 06.06.2013 Is een lage rente (

Nadere informatie

AOW leeftijd, een public finance perspectief

AOW leeftijd, een public finance perspectief AOW leeftijd, een public finance perspectief Casper van Ewijk AOW seminar, Amsterdam 20 november 2017 Vraagstelling Financierbaarheid en AOW leeftijd Verschillende invalshoeken (Intergenerationele) herverdeling

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context As % of total European pharmaceutical industry De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context Terwijl België slechts 2,6 % vertegenwoordigt van het Europees BBP, heeft de farmaceutische

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Caribisch Nederland in cijfers. Henk van de Velden

Caribisch Nederland in cijfers. Henk van de Velden Caribisch Nederland in cijfers Henk van de Velden Inhoud Algemeen Dataverzameling Ontwikkeling Bevolking Werkgelegenheid Inkomen / koopkracht Prijzen Economie Conclusie 2 Medewerkers statistieken CN Over

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

Worden senioren onbetaalbaar? Demografische verkenningen. Gerard Langerhorst 7 maart 2013

Worden senioren onbetaalbaar? Demografische verkenningen. Gerard Langerhorst 7 maart 2013 Worden senioren onbetaalbaar? Demografische verkenningen. Gerard Langerhorst 7 maart 2013 1 2 Trap des ouderdoms in de Gouden Eeuw In de Gouden Eeuw lieten de rijken geïllustreerde voorstellingen maken

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015

Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime. Woensdag 20 mei 2015 Milieuvriendelijke wagens Fiscaal regime Woensdag 20 mei 2015 1. Globaal perspectief 1. Globaal perspectief: evolutie van CO² emissie tot 2005 The big picture 1971 General Motors, 1971 Buick Riviera Owner

Nadere informatie

Trends and dilemma s in an aging society

Trends and dilemma s in an aging society Trends and dilemma s in an aging society Martin van Rijn, CEO PGGM March 11 th 2011 Roadmap PGGM in a nutshell Societies in transformation and the impact on collective schemes The strategy for a pension

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

14 BIJLAGE INTERNATIONALE KERNGEGEVENS BBP per hoofd van de bevolking

14 BIJLAGE INTERNATIONALE KERNGEGEVENS BBP per hoofd van de bevolking 14 BIJLAGE INTERNATIONALE KERNGEGEVENS In deze bijlage worden Nederlandse cijfers op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid vergeleken met die van een groot aantal Europese landen, de USA en

Nadere informatie

Informatiesessies: Vrijwillige netto pensioenregeling 96k plus. Zaandam, 6 & 8 oktober 2015

Informatiesessies: Vrijwillige netto pensioenregeling 96k plus. Zaandam, 6 & 8 oktober 2015 Informatiesessies: Vrijwillige netto pensioenregeling 96k plus Zaandam, 6 & 8 oktober 2015 Programma 1. Welkom & Introductie (5 min) 2. Wijzigingen / uitgangspunten Ahold regeling (10 min) 3. De regeling

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Who benefits from the company car regime?

Who benefits from the company car regime? Who benefits from the company car regime? Brussels, the 13 th of September 2017 Xavier May (ULB-IGEAB) Cost/benefit for the employer-worker-state Bax analysis of the company car regime Benchmark = private

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Pensioenvoorziening in internationaal perspectief

Pensioenvoorziening in internationaal perspectief Het pensioenvermogen van Nederlandse huishoudens bedroeg eind 2008 eur 740 miljard. Dit vormt meer dan de helft van hun financiële vermogen. Voor andere landen van het eurogebied is het pensioenvermogen

Nadere informatie

Netherlands and Belgium. Ad Klaassen, Secretary-General

Netherlands and Belgium. Ad Klaassen, Secretary-General Strawberries in the Netherlands and Belgium Ad Klaassen, Secretary-General Antwerp, September 1-3, 2010 1 Content 1. Introduction 2. Production Belgium/the Netherlands 3. Market 4. Consumption 5. Sustainable

Nadere informatie

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 VOGON SEMINAR Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 AGENDA Perspectief van (internationale) beleggers op Nederlandse huurwoningen Korte introductie

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Credit Risk Management in een internationale omgeving

Credit Risk Management in een internationale omgeving in een internationale omgeving 5 e Jaarcongres Credit Management Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan

Nadere informatie

Presentatie: Vereniging gvan Penshonado s (VVP) Drs A.G. Romero Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Presentatie: Vereniging gvan Penshonado s (VVP) Drs A.G. Romero Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Presentatie: Vereniging gvan Penshonado s (VVP) Drs A.G. Romero Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 15 februari 2011 1 Agenda 1. Economische ontwikkeling in de wereld 2. Effecten schuldsanering voor

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

Congres Dynamis Taxaties Nederland Wim Wensing

Congres Dynamis Taxaties Nederland Wim Wensing Congres Dynamis Taxaties Nederland Wim Wensing 6 NOVEMBER 2014 INHOUDSOPGAVE Introductie Amvest Woningmarkt en overheidsbeleid Recente marktontwikkelingen Case study 1: AmvestSAA-portefeuille Case study

Nadere informatie

De relatie tussen verschillende sociale uitgavenregelingen en armoede, ongelijkheid en economische groei

De relatie tussen verschillende sociale uitgavenregelingen en armoede, ongelijkheid en economische groei De relatie tussen verschillende sociale uitgavenregelingen en armoede, ongelijkheid en economische groei Emile Cammeraat 1 1 Universiteit Leiden E-mail: e.cammeraat@law.leidenuniv.nl 9 oktober 2017, SZW

Nadere informatie

Macro-economische gegevens

Macro-economische gegevens Macro-economische gegevens In de handreikingen en de opgaves voor de werkstukken die je voor deze cursus moet maken, zal je kennismaken met enkele belangrijke bronnen voor macro-economische gegevens. De

Nadere informatie

Het inkomen van een land berekenen

Het inkomen van een land berekenen Het inkomen van een land berekenen Waar vind je het bruto binnenlands product van België? Tabel 23.1C vult tabel 23.1 in Mankiw and Taylor (2011, p. 494) aan. Tabel 23.1C. De besteding van het Belgische

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Rente blijft verdacht laag Is de crisis (niet) over?

Rente blijft verdacht laag Is de crisis (niet) over? Rente blijft verdacht laag Is de crisis (niet) over? Peter Wuyts Research desk KBC Marktenzaal Hasselt 14 November Is de kredietcrisis voorbij? Markten/data geven een verdeeld beeld. Positieve signalen:

Nadere informatie

Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen)

Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen) Zürich, 19 november 2007 Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen) Swiss Life Holding en SNS REAAL N.V. hebben overeenstemming

Nadere informatie

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector Ir. André ten Damme RC MCM, CFO APG VRC Congres Amsterdam, 17 maart 2011 2 Agenda 1. Het Nederlandse pensioenstelsel

Nadere informatie

Common Mental Disorders Prediction of Sickness Absence Durations and Recurrences. Giny Norder NVAB kring Noord 14 april 2016

Common Mental Disorders Prediction of Sickness Absence Durations and Recurrences. Giny Norder NVAB kring Noord 14 april 2016 Common Mental Disorders Prediction of Sickness Absence Durations and Recurrences Giny Norder NVAB kring Noord 14 april 2016 Common Mental Disorders Prediction of Sickness Absence Durations and Recurrences

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Verzekerd van Cijfers

Verzekerd van Cijfers Verzekerd van Cijfers 2012 Verbond van Verzekeraars 2012 Postbus 93450, 2509 AL Den Haag Telefoon: 070-3338500 E-mail: info@verzekeraars.nl www.verzekeraars.nl Ofschoon uiterste zorg is besteed aan kwaliteit

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013)

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013) FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code 08 10 50) (8 februari 2013) Summery De wereldproductie van kiwi s was in de eerste heft van het vorige decennium redelijk stabiel op een niveau van ruim 1 miljoen ton daarna

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-016 5 februari 2004 9.30 uur Inflatie in januari gedaald naar 1,4 procent De inflatie in Nederland is in januari 2004 uitgekomen op 1,4 procent. Dit

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Houdbaarheid. Albert van der Horst

Houdbaarheid. Albert van der Horst Houdbaarheid Albert van der Horst Vergrijzing => dalend EMU-saldo => houdbaarheidstekort 4 2 0-2 -4-6 % gdp Sustainability gap: 4½% gdp -8 2010 2020 2030 2040 2050 2060 sustainable primary balance primary

Nadere informatie

Het inkomen van een land berekenen

Het inkomen van een land berekenen Het inkomen van een land berekenen Luc Hens 17 februari 2015 Waar vind je het bbp van België? De Nationale Bank van België publiceert vier maal per jaar het Statistisch Tijdschrift, dat de macro-economische

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Technische toelichting

Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-080 7 april 2000 10.30 uur Inflatie ook in maart stabiel De inflatie is in maart 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dat is ongeveer even hoog als in de

Nadere informatie

Studiedag Economie. Pensioen. A presentation to Guido de Bres by Willem Eikelboom. 15 November Towers Watson. All rights reserved.

Studiedag Economie. Pensioen. A presentation to Guido de Bres by Willem Eikelboom. 15 November Towers Watson. All rights reserved. Studiedag Economie Pensioen A presentation to Guido de Bres by Willem Eikelboom 15 November 2011 2011 Towers Watson. All rights reserved. Agenda Waarom pensioen? Kapitaaldekking of omslagstelsel? Pensioenakkoord

Nadere informatie

Macro-economische gegevens

Macro-economische gegevens Macro-economische gegevens Luc Hens 9 februari 2015 In de handreikingen en de opgaves voor de werkstukken die je voor deze cursus moet maken, zal je kennismaken met enkele belangrijke bronnen voor macro-economische

Nadere informatie

Personal Hygiene Products. Turkey

Personal Hygiene Products. Turkey Personal Hygiene Products Turkey Introduction Even in a turbulent year due to increased socio political tension external economic outlook, the Turkish economy retained its momentum and achieved 2.9% growth

Nadere informatie

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands FACTSHEET ASARAGUS Areaal Nederland groeit niet meer In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. Het CBS registreerde vorig jaar een areaal van 2.890 ha.

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan PERSBERICHT Almere, 30 maart 2006 Weer een succesvol jaar voor LeasePlan LeasePlan Corporation realiseerde in 2005 een nettowinst van EUR 199,1 miljoen. Gecorrigeerd voor het positieve effect op de nettowinst

Nadere informatie

Financieel Forum Limburg. NAAM FUNCTIE 16 november 2010 Luc Aben

Financieel Forum Limburg. NAAM FUNCTIE 16 november 2010 Luc Aben Financieel Forum Limburg NAAM FUNCTIE 16 november 2010 Luc Aben Lagere structurele groei Rente blijft laag Actief beheer = noodzaak Enkele valkuilen Besluit 1 VS Europa Japan Azië Global EM Productiviteitsgroei

Nadere informatie

Vaktermen in het Engels van A-Z

Vaktermen in het Engels van A-Z Vaktermen in het Engels van A-Z distance to the labour market Chain Consultation Committee General Surviving Relatives Act General Old Age & Pensions Act labour assessor, occupational assessor, occupational

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenprijsindex juli 1999

Persbericht. Consumentenprijsindex juli 1999 Persbericht PB99-200 6 augustus 1999 10.30 uur Consumentenprijsindex juli 1999 In juli zijn de consumentenprijzen in Nederland gemiddeld niet veranderd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren wel

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-074 13 juli 2006 9.30 uur Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

0. Wat is Macro-economie? 1. Totale Productie ( Aggregate Output ) 2. Werkloosheid 3. Prijsstijging (Inflatie) 4. Wegwijzer = Structuur cursus

0. Wat is Macro-economie? 1. Totale Productie ( Aggregate Output ) 2. Werkloosheid 3. Prijsstijging (Inflatie) 4. Wegwijzer = Structuur cursus Economie De basis 0. Wat is Macro-economie? 1. Totale Productie ( Aggregate Output ) 2. Werkloosheid 3. Prijsstijging (Inflatie) 4. Wegwijzer = Structuur cursus Slide #2 2.0 Wat is macro-economie Slide

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Pet insurance: Open business model generation in services

Pet insurance: Open business model generation in services Pet insurance: Open business model generation in services Wim Vanhaverbeke Hasselt University ESADE Business School Vlerick Leuven Gent management School Fortis venturingcase: icarepet Insurance Fortis

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Internationale macro-economische gegevens

Internationale macro-economische gegevens Internationale macro-economische gegevens Luc Hens 24 januari 2017 In de bijlages en de opgaven voor de werkstukken die je voor deze cursus moet maken, zal je kennismaken met enkele belangrijke bronnen

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

FACTSHEET STRAWBERRIES

FACTSHEET STRAWBERRIES FACTSHEET STRAWBERRIES Aardbeien: Nederland teelt- én handelsland Jaarlijks worden er in Nederland tegenwoordig tussen de 45 en 50.000 ton aardbeien geproduceerd. Vergeleken met de periode daarvoor is

Nadere informatie

Using biobased polymers; it s all about time

Using biobased polymers; it s all about time Using biobased polymers; it s all about time Gert-Jan Hof GA.Hof@bamutiliteitsbouw.nl 1 Agenda BAM in 6th gear LCC breakdown Innovation focus fields Some suggestions It s all about time 2 Key figures BAM

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

IFRS CONVERSION MEMO PINGUIN GROUP FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSION MEMO PINGUIN GROUP FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSION MEMO PINGUIN GROUP FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Introduction Since 1 January

Nadere informatie

STICHTING ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK (ABS 09 november 2016) CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS EN INFLATIE OVER september 2016

STICHTING ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK (ABS 09 november 2016) CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS EN INFLATIE OVER september 2016 STICHTING ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK (ABS 09 november 2016) CONSUMENTENPRIJSINDEXCIJFERS EN INFLATIE OVER september 2016 Wegens subsidieproblemen, juist in een periode waarbij extra werkzaamheden

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli 2,1 procent. Prijsontwikkeling volgens Europese norm

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli 2,1 procent. Prijsontwikkeling volgens Europese norm Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-165 9 september 2003 9.30 uur Inflatie in juli 2,1 procent De inflatie in Nederland is in juli 2003 uitgekomen op 2,1 procent. Dit is 0,1 procentpunt

Nadere informatie

De nationale rekeningen en het ESR 2010

De nationale rekeningen en het ESR 2010 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Hans De Dyn (NBB) ESR 2010: structuur van de uiteenzetting Inleiding De wijzigingen in de cijfers 2 / 41 ESR 2010: een belangrijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-121 5 augustus 2004 9.30 uur Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent De inflatie is in juli 2004 uitgekomen op 1,1 procent. Dat is 0,3 procentpunt lager

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie