GL a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept)"

Transcriptie

1 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. Gabriel Lodewijks Prof.dr. Jos van Hillegersberg

2 Hoofdstuk 1. Inhoudelijke focus Doelstelling van het project is de mogelijkheden te onderzoeken voor een substantiële transitie in het gebruik en de besturing van grootschalige technische systemen, waarin werktuigen of vervoersmiddelen operationeel zijn, door het gebruik van prognostische logistiek. Inzet van prognostische logistiek, of in andere woorden het slimmer/beter besturen van logistieke processen, wordt gezien als onmisbaar voor het logistieke Nederlandse bedrijfsleven. Wil Nederland zijn toonaangevende positie op het gebied van handel en transport handhaven dan zal deze moeten blijven innoveren. In PILOT wordt niet alleen naar de ontwikkeling van prognostische logistiek gekeken maar met name ook naar de ontwikkeling van nieuwe technologie waarmee prognostische logistiek mogelijk gemaakt wordt. Het belangrijkste uitgangspunt van prognostische logistiek is het beschikken over een inschatting van het vermoedelijke verloop van processen die door de werktuigen of vervoersmiddelen worden uitgevoerd. Vanuit het technische domein (focus TU Delft in Deelprojecten 1) kan deze inschatting worden verkregen door het toepassen van monitoring en sensorsystemen, gecombineerd met visueel verkregen informatie en informatie uit zowel ERP als meer geavanceerde product life cycle systemen. De combinatie van deze drie informatiestromen biedt een interessant onderzoeksveld. Deze informatie tezamen biedt geen voldoende basis voor een beoordeling van de technische status van een systeem. Hiervoor moet informatie omgezet worden in kennis. Hiervoor worden knowledge based expert systemen ontworpen. Om de verandering van technische status te kunnen koppelen aan fysieke componenten moet gebruik gemaakt worden van tracking en tracing technieken, zoals bijvoorbeeld Radio Frequency Identification of RFID technieken. Vanuit het economische/bedrijfskundige domein (focus EUR Economie & Bedrijfskunde in deelprojecten 2 en 3) dient de vraag beantwoord te worden in welke mate een inschatting van het vermoedelijke verloop van processen en het betrekken van meer informatie een economische, milieu of maatschappelijk voordeel oplevert. Economische voordelen worden verwacht enerzijds uit waardering van de klant voor de verbeterde (logistieke) dienstverlening, anderzijds door reductie van (logistieke) kosten, bijvoorbeeld door verhoging van transport efficiëntie of duurzame inzet van reserve onderdelen (lagere voorraden, verlengde levenscyclus). Milieu voordelen worden verwacht in het verhogen van transportefficiëntie (e.g.betere belading van vrachtauto s) alsook een kleinere overtolligheid van onderdelen. Een maatschappelijk voordeel is te behalen als de werktuigen of vervoersmiddelen een betere betrouwbaarheid hebben, bijvoorbeeld een hogere punctualiteit van de spoorwegen. In het kader van informatievoorziening door de klant zal aandacht gegeven moeten worden aan het delen van informatie als samenwerkingsvorm waarbij gestreefd kan worden naar een duurzame relatie met de klant of leverancier Vanuit het operationele research domein (focus EUR Economie en U Twente in deelproject 2 ) ligt de focus op het fysieke gebruik van de prognose voor de aansturing van logistieke processen. Hierbij gaat het niet alleen om een geoptimaliseerde distributie (zowel opslag als transport) van reserve onderdelen maar tevens om een zeer flexibele inzet van werktuigen of vervoermiddelen. Door een nauwkeurige prognose omtrent de inzetbaarheid van werktuigen kan bijvoorbeeld afgestapt worden van onderhoudstermijnen met een vast interval. Dit stelt echter specifieke eisen aan de inrichting van de operationele aansturing van processen. Een interessante uitdaging is het gebruik van aanzienlijke hoeveelheden data en kennis die binnen korte termijn verwerkt moeten worden tot informatie die gebruikt kan worden voor de aansturing van het proces. Hierbij dient de vraag beantwoord te worden of deze informatie on-line of off-line verkregen kan worden en dient inzicht in de gevolgen daarvan voor de flexibiliteit van het proces verkregen te worden. In 2005 heeft het project zich met name geconcentreerd op de state-of-the-art. Er is zo inzicht verkregen, niet alleen in de huidige stand der techniek, maar ook in de mogelijkheden bij de verschillende bedrijven. In 2006 heeft het project zich gefocusseerd op de ontwikkeling van de voor prognostische logistiek noodzakelijke modellen en technologie en op het onderzoeken van de effectiviteit van de toepassing van prognostische logistiek. De technologie wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven en de effectiviteit er van wordt onderzocht middels case studies. In 2007 is er vooral aandacht besteed aan het verder uitwerken van de modellen/technieken, het ontwikkelen van prototypen en het testen daarvan. In hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven van de (tussen)resultaten (deliverables) voor

3 De geanticipeerde voordelen van het gebruik van prognostische logistiek versus traditionele logistiek zijn substantiële verbeteringen in de logistieke dienstverlening op het gebied van onder meer veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit, gepaard gaande met een reductie in transportbewegingen, en een reductie in onderhoudskosten en operationele kosten Risico s voor het slagen van de transitie zijn o.a. de kosten van de implementatie van de technologie en mogelijk lange terugverdientijd. Indien een aanpassing van de openbare infrastructuur noodzakelijk zal blijken te zijn dan ligt er een rol voor de overheid om die aanpassing te faciliteren. De belangrijkste transitie uitdaging is de ontwikkelde technieken, methodes en modellen zodanig te laten integreren in de bedrijfsvoering van Nederlandse bedrijven dat daarmee een substantieel concurrentievoordeel ontstaat ten opzichte van (buitenlandse) bedrijven die geen gebruik maken van prognostische logistiek. Hierbij moet niet alleen gedacht te worden aan het ontwikkelen van fysieke producten die in een prognostisch logistiek netwerk gebruikt kunnen worden maar ook aan het aanbieden van nieuwe dienstverleningen of een netwerk gebaseerd op prognostische logistiek. Door participatie van verschillende bedrijven uit verschillende industrieën vormt de relevantie (kans op implementatie) een belangrijk criterium binnen het project. Na bewezen succes zal verdere opschaling plaatsvinden, eerst bij de participerende bedrijven (die gebruik kunnen makend van hun voorsprong) en later bij andere partijen en industrieën. Uitgangspunt van PILOT is om middels cases samen met het bedijfsleven de benodigde technologie te ontwikkelen. Deze technologie wordt in praktijksituaties beproefd waarna de resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke journals, vaktijdschriften en op congressen. De bijdrage van het project aan duurzaamheid: People: verbetering leefbaarheid door minder onnodige transportbewegingen, automatisering van data acquisitie ondersteunt en vereenvoudigt operationele beslissingen, gebruik van sensorsystemen voor monitoring vermindert werkzaamheden met een sterk repeterend karakter, objectivering van systeem informatie vergroot de veiligheid. Profit: verlagen van de stilstand van werktuigen of vervoersmiddelen, verhogen van de efficiëntie van de onderhoudsstromen, verlagen van voorraad reserveonderdelen, vergroten van flexibiliteit bij het inzetten van werktuigen waardoor effectief minder werktuigen nodig zijn, verbeteren van de dienstverlening aan de klant door ontwikkeling nieuwe diensten op basis van prognostische logistiek. Nederland kan hiermee zijn vooraanstaande positie m.b.t service logistiek verder uitbouwen. Planet: het verder professionaliseren van de onderhoudsprocessen, zodoende minder reststromen en minder gebruik grondstoffen; verminderen van aantallen lege kilometers, verkleinen van de kans op downtime vergroot de veiligheid, de levensduur van werktuigen kan aanzienlijk worden verlengd waardoor er minder gebruik hoeft te worden gemaakt van schaarse grondstoffen. Middels MSc. Opdrachten (case studies) bij bedrijven en instellingen zijn er nieuwe concepten en nieuwe toepassingen van bekende technologieën ontwikkeld, waarin expliciet kennis vd gebruikers is toegepast. (M4, M5 en M6, Zie Hoofdstuk 8 en 9 voor Deliverables en kwantificering) Hoofdstuk 2. Impact en Spin off Het in het kader van PILOT ontwikkelde RFID laboratorium (Deelproject 1) is ingezet bij haalbaarheidsstudies bij AST, KLM, Floating Hose Doctors e.a. Hierdoor heeft PILOT een belangrijke impact gehad op de besluitvormingsprocessen binnen die bedrijven omtrent de invoering van prognostische logistiek en de daarvoor benodigde technologie. Behalve AST participeren deze partijen participeren niet in TRANSUMO. De in 2005 en 2006 uitgevoerde onderzoeken / case studies hebben geleid tot de ontwikkeling van twee producten: de smart idler roll en de handheld inspection tool. De activiteiten in 2007 hebben ertoe geleid dat Rulmeca (een grote roller fabrikanten) zicht bereid heeft verklaard de rollen verder te ontwikkelen en deze in 2008 zal beproeven in een industriële omgeving. 2

4 In deelproject 2 wordt er gekeken naar een grote verscheidenheid aan beslissingsprocessen met betrekking tot reservedelen beheer. Het betreft enerzijds de levenscyclus van producten, de repareerbaarheid, de contracten, de transporten en het voorraadbeheer. Op een aantal punten hebben we al goede resultaten en inzichten geboekt: een install base methode voor beheer van vliegtuigonderdelen, een bepaling van een optimale smoothing factor, een voorspelling van obsolescence, etc. Diverse spreadsheets zijn al aan bedrijven opgeleverd, zij het vaak met een bedrijfsspecifieke tint, maar toch steeds gebaseerd op algemene methodologie. Uitbreiding van die resultaten naar andere bedrijven ligt in het verschiet. Daarnaast hebben de diverse seminars georganiseerd in de deelnemende bedrijven en die in het SLF forum gezorgd voor een toename van kennis bij de bedrijven. Meer en meer bedrijven willen deelnemen aan deze seminars. In deelproject 3 heeft het onderzoek bij IHC plaatsgevonden in overleg met de klant en zijn ketensessies gehouden waarin de onderzoeksresultaten zijn besproken. Hiermee is een basis gelegd voor verder ketenoverleg ten aanzien van duurzame ontwikkeling van de onderhoudsketen. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een pilot binnen Transumo. Het lopende onderzoek met Bluewater binnen deelproject 3 zal naar verwachting in 2008 spin off hebben via te houden workshops. Hoofdstuk 3. Projectuitvoering Het PILOT project is onderverdeeld in drie deelproject, waarbinnen weer verschillende case studies worden uitgevoerd. De deelprojecten lopen, enkele cases worden afgesloten en nieuwe cases worden opgestart. Er is een overbesteding, vooral bij de participerende kennisinstellingen (zie verder hoofdstuk 10). Hoewel er enkele wijzigingen zijn opgetreden t.a.v. de participerende bedrijven, zijn er geen grote afwijkingen t.a.v. de doelstellingen en planning. Dit mede omdat de uitvoering van het project voornamelijk rust op de participerend kennisinstituten. Wel zal door deze wijzigingen het onderzoek in sommige gevallen worden uitgevoerd bij andere bedrijven (andere cases). Naast de officieel participerende bedrijven wordt er samengewerkt met verschillende andere partijen (zie ook projectconsortium). Binnen deelproject 1 vindt de ontwikkeling van twee producten plaats: de handhold inspection device en de smart idler roll. De handhold inspection device (HID) is ontwikkeld in samenwerking met BANZO. Ten einde de inzetbaarheid van transportmiddelen te optimaliseren vinden er geregeld inspecties plaats. De inspectieresultaten worden normaal gesproken weergegeven in inspectie rapporten. Veel van de informatie is in linguïstisch formaat: veel slijtage, weinig slijtage etc. Deze informatie kan niet rechtsreeks gebruikt worden in de modellen ontwikkeld voor een voorspelling van technische inzetbaarheid van de transportmiddelen. Om dit probleem op te lossen wordt de HID, in essentie een PDA applicatie, ontwikkeld en beproefd waarmee de inspectieresultaten direct in een linguïstisch formaat ingevoerd kunnen worden. In de HID wordt de linguïstische informatie omgezet in een numeriek formaat door middel van Fuzzy Logic. In 2005/2006 is het theoretische concept ontwikkeld. In 2007 is de techniek geïmplementeerd en door BANZO getest bij een tweetal klanten. De smart idler roll is een rol die een band ondersteunt die gebruikt wordt voor het vervoer van personen (moving side walk) of het transport van stort- en stukgoed. Van alle onderdelen in een continu transporteur zijn de rollen, na de band zelf, het onderdeel dat het snelst slijt. Indien een rol bezwijkt is dat meestal te wijten aan het bezwijken van één van de lagers. Ruim voordat een rol bezwijkt neemt de temperatuur in het lager significant toe. De smart idler rolls zijn voorzien van een temperatuursensor en RF (radio frequency) technologie. Middels de RF technologie zijn de rollen in staat om hun temperatuur draadloos door te geven aan de centrale besturing. Hierdoor wordt een tijdige vervanging van een rol die op punt van bezwijken staat mogelijk waardoor onnodige stilstand voorkomen kan worden. In 2005/2006 is het theoretische concept ontwikkeld. In 2007 zijn een aantal prototypes gebouw, welke in 2008 beproefd zullen worden in een industriële omgeving. Tenslotte hebben haalbaarheidsstudies voor toepassing van RFID plaatsgevonden voor uiteenlopende applicaties. Zo is voor KLM onderzocht of luchthavenpassagiers tijdens hun verblijf op de luchthaven gevolgd 3

5 kunnen worden o.a. met het oog op het voorkomen van te laat arriveren bij het vliegtuig. De studie heeft opgeleverd, dat passieve RFID voor deze toepassing niet geschikt is ongeacht de gewenste nauwkeurigheid. Bij het baggerinstallatie- en reparatiebedrijf Floating Hose Doctors is onderzocht of RFID toepasbaar is voor condition monitoring van pijpen. Daaruit is gebleken dat de leesbaarheid van tags in zout water minimaal is (haalbare afstand 6 cm), waardoor ook daar naar andere technologieën moet worden gezocht. Tenslotte is bij AST onderzocht hoe RFID in gebouwen kan worden toegepast bij de monitoring van materialen die door ingebouwde leidingnetwerken worden vervoerd. Dit heeft geleid tot een concept, waarmee AST verder onderzoek stimuleert. Binnen deelproject 2 is er enerzijds ontwikkeling van decision support system en aan de andere kant ontwikkeling en testen van management principes. Decision support systemen zijn bedoeld voor het ondersteunen van diverse beslissingen aangaande reserveonderdelen. Tot dusver is een systeem opgeleverd voor het beheer van zgn. Rotables binnen het Abacus programma van Fokker Services. Momenteel wordt dit systeem uitgebreid naar multi-echelons en naar de consumable spare parts. Een aantal resultaten uit het onderzoek hiervoor is verder bruikbaar voor andere bedrijven waar we mee samenwerken. Voor Stork PMT is gewerkt aan methode om contract vormen te evalueren. Hoe kan van te voren worden ingeschat wat de consequenties zijn van bepaalde beschikbaarheidseisen. Er is daarnaast een breed onderzoek bij meerdere bedrijven uitgevoerd naar het (toekomstige) gebruik van servicecontracten en de daaruit voortvloeiende behoefte aan onderzoek naar logistieke procesoptimalisatie om aan de afspraken in servicecontracten te kunnen voldoen. Daarnaast wordt er gewerkt aan install-base forecasting, waarbij vanuit klant gegevens over de install base en vanuit prognostische informatie over de systemen voorspeld wordt waar er vraag naar bepaalde onderdelen is te verwachten zodat deze op de juiste plek opgeslagen worden. Dit wordt nog nauwelijks toegepast bij bedrijven, omdat het werk kost om de install base bij te houden. Informatiesystemen hiervoor zijn in opkomst. Voor een bepaling van de waarde hiervan is een onderzoek gedaan naar het verschil tussen install base forecasting en periodic updating met bijv. exponential smoothing. Hiertoe was ook nodig een optimale smoothing factor te bepalen. Het blijkt dat deze afhangt van de te verwachtte veranderingen. o. Er wordt verder samengewerkt met M. Jalil (EUR- RSM) vanuit deelproject 3, die vergelijkbare ideëen ontwikkelt voor IBM. Verder zijn er ook levensduur curves gemaakt voor reserve delen gebruik in consumenten producten. Voor Philips Consumenten Electronica is een studie gedaan naar de bepaling van de zogeheten final order quantity als onderdelen uit productie gaan. De studie heeft geresulteerd in een spreadsheet met aanhangende optimalisatie software. We hopen dat de vorm van de levenscyclus curves ook bruikbaar zal zijn voor andere bedrijven. Tenslotte is voor Fokker een studie gedaan naar de kans op obsolescence (het volledig wegvallen van de vraag). Uit een studie blijkt die kans te schatten. In 2008 zal het geimplemteerd worden. Binnen deelproject 3 vindt de ontwikkeling plaats van een model waarmee het managen van de levensduur van zogeheten Floating Production, Storage and Offloading units (FPSO s) kan worden ondersteund. In het bijzonder wordt onderzocht in welke mate sensorgegevens over de stress waaraan de FPSO blootstaat daarbij kunnen leiden tot verbeteringen. Mogelijkerwijs kan het gebruik van dergelijke gegevens bijdragen tot een duurzamer gebruik van deze installaties, in termen van operationele kosten, minder gebruik van materialen en hulpstoffen, en veiligheid. Het gebruik van sensordata bij Contell Asset Support diende mede het doel de klant te ondersteunen in een beter gebruik van het product. Ook in de teaching case over Wärtsilä is een belangrijk thema het ontwikkelen van een duurzame relatie met de klant, mede op basis van informatie-uitwisseling, en met het oogmerk een meer efficient en efectief gebruik van het product, in dit geval scheepsmotoren. Belangrijke prestatie indicatoren daarbij zijn brandstofverbruik, levensduur van het product, en veiligheid. Ook zijn mede binnen dit deelproject voorbereidingen getroffen voor een workshop met Cambridge op het gebied van het gebruik van supply chain data voor life cycle management die in Maart 2007 plaatshad. Hoofdstuk 4. Projectconsortium De participanten in 2007 waren: Technische Universiteit Delft Erasmus Universiteit Rotterdam 4

6 Universiteit van Twente AST Logica CMG Banzo SOWNet Fokker Services Stork PMT B.V. Bluewater Daarnaast wordt er samengewerkt met Vanderlande, Ceva (vroeger TNT Logistics), AMSL, Voestalpine Railpro, Philips Consumer Electronics, Thales, Ortec Consultants, Districon Consultants, Gordian Logistics e.a. De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie deelprojecten, ieder met een eigen deelprojectleider welke is verbonden aan een van de participerende kennisinstellingen (zie onderstaande figuur ). Per deelproject zijn er 1 of meerdere kennisinstellingen betrokken, die het merendeel van het onderzoek uitvoeren (zie ook projectuitvoering) en een of meerdere bedrijven welke vooral betrokken zijn bij de case studies. Het projectconsortium is zoals aangegeven enigszins gewijzigd ten opzicht van de oorspronkelijke opzet. Er zijn een aantal bedrijven afgevallen en er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gelegd. Niet alle bedrijven willen officieel participeren. De administratieve lasten, vooral voor bedrijven / instellingen met een relatief kleine bijdrage, blijven problematisch. Hoofdstuk 5. Kennisverspreiding en communicatie De kennisverspreiding en communicatie rondom het project is in het afgelopen jaar over het algemeen goed verlopen. Er zijn verschillende rapporten en papers geschreven en gepresenteerd in verschillende bijeenkomsten. Ook zijn spreadsheet programmas opgeleverd aan eindgebruikers. Een overzicht van de output is weergegevens in hoofdstuk 8. De betrokkenheid van de eindgebruikers komt tot uiting via de participerende bedrijven en nieuwe samenwerkingsverbanden die worden gelegd. Geschat wordt dat ongeveer 25% van het budget besteed wordt aan kennisverspreiding en communicatie. Bovengenoemde kennisverspreiding en communicatie activiteiten zijn gericht op en/of houden rekeningen met de volgende mechanismen: Het bedrijfsleven dat participeert in projecten en direct beschikking krijgt over de resultaten. De projecten zodanig opgezet worden dat ze als voorbeeld kunnen dienen voor de rest van de industrie. Ph.D. studenten welke publiceren in de vorm van een proefschrift, journal papers en congres bijdragen. Ph.D. studenten die een deel van hun tijd bij een bedrijf onderzoek doen en helpen bij implementatie. M.Sc. studenten die participeren in PILOT projecten en vaak zullen afstuderen bij de participerende bedrijven 5

7 Kennistransfer naar partijen buiten het project, via workshops, congressen en artikelen. Kennistransfer naar/binnen reeds bestaande samenwerkingsverbanden en fora, zoals het Service logistics forum Kennistransfer via het internet, net namen via (de deliverables zullen als PDF bestand aangeboden worden op deze website) De publicaties en presentaties van het project in externe gremia zijn weergegeven in hoofdstuk 8 en verder gekwantificeerd in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 6. Bijdrage aan vernieuwing kennisinfrastructuur Het project heeft geleid tot een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Twente, de Erasmus Universiteit en de TU Delft en met bedrijven als AST, Logica CMG, Banzo, SOWNet, Fokker Services, Stork PMT, Bluewater en anderen. Participanten van PILOT nemen deel in een scala van meer partijen, interdisciplinaire onderzoekstrajecten (M1), waaronder: SLF (Service Logistiek Forum) en Service Logistiek Forum Research (SLF-R) IFRIM (Internationial Foundation of Research on Maintenance) SIM (Samenwerking Innovatie Mainport) ACTP (Academisch Center Transport /Broekman) TRCD (Transport Research Centre Delft) DCA (Delft Center for Aviation) CTIT (Center for Telematics and Information Technology) ERIM (Erasmus Research Institute of Management) TRAIL (Onderzoekschool voor Transport, Infrastructuur en Logistiek) BETA (Research School for Operations Management and Logistics) IOP-IPCR (Integrale ProductCreatie en Realisatie) Hoofdstuk 7. Bijdrage aan internationalisering Er wordt op de volgende manier bijgedragen aan de internationalisering van TRANSUMO: Aspect Bijdrage van het project in 2007 Internationale participanten nemen deel aan het project Geen officiele participatie buitenlandse organisaties. (Zie ook W5 in Hoofdstuk 9) Wel werkbezoek aan buitenlandse bedrijven en instituten. Georganiseerde kennisuitwisseling met buitenlandse partijen (Zie ook W4 in Hoofdstuk 9) Inbedding resultaten project in internationale kennisprogramma s Aansluiting project op internationaal kennisprogramma (programma noemen) Overig, namelijk.. Internationale congressen (zie H8) Courses/lezingen gegeven door Prof. Dekker in Singapore, Praag, UK en USA Bezoek Prof. Lodewijks aan Zuid Afrika en Australie - GLORI Hoofdstuk 8. Bijdrage aan output Transumo 6

8 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de deliverables De resultaten, voor zover niet vertrouwelijk, zijn als bijlage bij deze jaarrapportage gevoegd. Deliverables 2007: Deliverable Opgeleverd Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem (zie bijlage 1) Lopez de la Cruz, AM, Veeke, HPM, & Lodewijks, G (2007). Applicability of RFID in prognostic logistics. In s.n. (Ed.), Proceedings of 2007 IEEE/INFORMS International conference on Service Operations and Logistics and Informatics (pp ). Danvers, MA: Clearance Center. Lopez de la Cruz, AM, & Veeke, HPM & Lodewijks, G (2007). Intelligent supply chain by using prognostic logistics. Int. Journal Services Operations and Informatics (print), 2(2), Gungen, S., Lopez de la Cruz, AM, Veeke, HPM, & Lodewijks, G (2007). Simulating wireless monitoring in automated maintenance of belt conveyor systems. In JA Ottjes & HPM Veeke (Eds.), Industrial Simulation conference 2007 (pp ). Ostend: Eurosis-Eti. Lodewijks, Duinkerken, Lopez De La Cruz, Veeke : The application of RFID technology in belt conveyor systems (2007) BeltCon. MSc. Rapport: Muurling, F., Pieterse, F., Performance Evaluation of Intermec RFID Equipment, March 2007, PEL rapport nr 2007.PEL.7149 (vertrouwelijk) MSc. Rapport of PEL: RFID Feasibility study for SMCL, July 2007, PEL practicum rapport (vertrouwelijk) Collegedeel intelligent maintenance concepts (Lodewijks) uit TUD-WB 3421: Automation and Control of Transport & Production Systems Collegedeel RFID Readability Issues &Control applications (Lopez de la Cruz) uit TUD-WB 3421: Automation and Control of Transport & Production Systems Msc Rapport Hemels, L., The use of RFID in Maintenance, February 2007, TEL rapport nr TL.7130 Lecture Series RFID Readability Issues &Control applications (Lopez de la Cruz), for InHolland, september 2007 Msc Rapport: Beckers JFA, Bonjer JE, Toepassing van RFID Techniek voor het identificeren van pijpen in een beton constructie, Januari 2007,, TEL rapport nr 2006.TL.7104 (vertrouwelijk) Msc. Rapport, Barends M., Actieve RFID als communicatiemiddel in sensorsystemen, Feb. 2007, TEL rapport nr TEL.7118 Msc Rapport, Louw C., Business Case: Wireless Monitoring of Belt Conveyor Systems, December 2007, TEL Rapport nr TEL.7212 Analytisch model voor het doorrekenen van de effecten van penalties in servicecontracten op de voorraden reserveonderdelen (balancering beschikbaarheid - kosten reserveonderdelen - penalties voor system downtime) (Rekenmodel geïmplementeerd in Delphi (software) Aug 2007 W W2 Juni 2007 Mar-2007 Jul-2007 W K K6 Feb-2007 Sep 2007 Jan 2007 Feb 2007 Dec 2007 W2, W4 K7, M4, M6 K7, M5, M6 K7 K6 K7,M5, M6 K K2 K7, M5 7

9 Simulatiemodel ter verificatie van het analytische model: Simulatiemodel geimplementeerd in em-plant (software) Casebeschrijving bij Thales over kortetermijnbeschikbaarheid. Afstudeerrapport Rechtdoor of afbuigend over vraagvoorspelling bij voestalpine Railpro (vertrouwelijk) Bachelorverslag "Inkoopefficiency van initiële reserveonderdelen" voor Thales Stagerapport over servicecontracten in de praktijk (vertrouwelijk) Wetenschappelijk rapport Level Of Repair Analysis: A Generic Model. BETA Working Paper 232, ingestuurd naar Reliability Engineering & System Safety Een case studie bij Philips Consumer Electronics - predictie van spare parts behoefte en bepaling benodigde voorraden voor service gedurende de garantie tijd (verslag + spreadsheet software, MSc thesis Sigar). (confidentieel) Model voor planning van herfabricage (hoeveel te remanufacturen) samen met Transumo ECO project (Q2), alsmede inzicht in de effecten van accounting methoden op hergebruik. (Scientific paper) Paper is ingediend bij wetenschappelijk tijdschrift Verbeterde voorraadbeheersings methoden door geplande vraag uit te filteren. (MSc thesis Mardin) Verbeterde forecasting methoden op basis van install base informatie - een model dat inzicht geeft in en wanneer install base informatie nuttig is. (rapport) Een spreadsheet implementatie en rapport over het gebruik van METRIC methode voor rotable spare parts. Voor Fokker Services(confidentieel) Een methode voor de voorspelling van de kans op obsolescence. MSc thesis Jaarsveld. (confidentieel) Seminars voor verspreiding en discussie over onderzoeksresultaten, samen met SLF Research en 10 bedrijven steeds. Lezingen + overzichten Dekker, lezing Pince. Lezing Dekker op POMS conferentie over install base forecasting Werkbezoek en lezing Dekker aan NTNU Singapore, overleg over spare parts project Lezing Dekker over spare parts voorraadbeheer en over install base foreasting bij EURO congres in Praag Lezing Dekker over voorraadbeheersings methoden op het IMA congres in Salford, UK Lezing Pince over install base forecasting op het INFORMS congres in Seattle, USA Teaching case op basis van case studie Wärtsila. (document) (vertrouwelijk) Kwantitatief model op basis van case studie Bluewater. (vertrouwelijk) (workshop, document) Kwantitatief model op basis van IHC case studie en simulatiestudie met betrekking tot het richten van stimulansen in de keten. (document) Internationale workshop Assessing the benefits of supply chain data in Product Lifecycle Management 2007 K M K K K W2 Verslag sept 2007 Spreadsheet dec Oktober 2007 April 2007 Vertraagd naar Q Juni 2007 Dec 2007 K7, W6 K2 K7 K7, W6 K7 16 februari K4,K5 28 juni 10 oktober mei 2007 W4 September 2007 W4 10 Juli 2007 W4 10 september 2007 W4,K5 7 november 2007 W K M4 Geen doorgang W3 8

10 3.5 (vertrouwelijk) Kwantitatief model op basis van case studie Bluewater. (workshop, document) (vertrouwelijk) 2007 M4 Hoofdstuk 9 Bijdrage project aan mijlpalen Transumo (H8 en H9 nog bijwerken) Mijlpalen voor wetenschappelijke output Bijdrage project in 2007 Wetenschappelijke publicatie W1 Dissertaties/theses W2 Wetenschappelijke publicaties 5 W3 Wetenschappelijke seminars 1 Internationalisering W4 Aansluiting internationale netwerken 7 W5 Participatie internationale deskundigen Toepassingen W6 Toepassingen (valorisatie) 1 Mijlpalen voor economische en maatschappelijke output Bijdrage project in 2007 Duurzame kennisinfra M1 Meer-partij onderzoek M2 Best practices M3 Samenwerkingsverbanden Kennis duurzame mobiliteit M4 Conceptontwikkeling 2 M5 Kennis over technologische vernieuwing 3 M6 Kennis van gebruikers 3 Ervaring voor implementatie M7a Gebruikersoriëntatie M7b Gebruikersparticipatie M8 Praktijkcases M9 Proeftuinprojecten M10 (Ontwikkelen) transitiekennis Concretisering M11 Investeringsprojecten M12 Commerciële tools Mijlpalen innovatietraject, incl. kennistransfer Bijdrage project in 2007 Communicatie-uitingen K1a Website* K1b Factsheets projecten K1c TRANSUMO brochure/leaflet K1d TRANSUMO jaarverslag K1e TRANSUMO jaarcongres 9

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009

Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009 TRANSUMO VERZEKEREN PER KILOMETER Rijgedrag bepaalt verzekeringspremie Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009 Auteur: Daan van Egeraat THEMA ZELFSTURING DOOR PRIJS EN ANDERE INCENTIVES IN

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2010

Onderzoeksprogramma 2010 Onderzoeksprogramma 2010 Deltares, 2009 Titel Deltares Onderzoeksprogramma 2010 Opdrachtgever RDO 's 148 Trefwoorden Onderzoeksprogramma, 2010, RDO, vraagsturing Samenvatting Dit document beschrijft de

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen

Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen J.L. Top, C.N. Verdouw, J.W. Donkers, A.J.M. Beulens Wageningen UR e-mail:jan.top@wur.nl Samenvatting Informatietechnologie kan bijdragen aan verhoogde efficiëntie,

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie

Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie Industriële behoefte Maintenance Enabling Technologies Onderzoek & Opleiding Kennismobilisatie Ir. J. Blok

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie