GL a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept)"

Transcriptie

1 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. Gabriel Lodewijks Prof.dr. Jos van Hillegersberg

2 Hoofdstuk 1. Inhoudelijke focus Doelstelling van het project is de mogelijkheden te onderzoeken voor een substantiële transitie in het gebruik en de besturing van grootschalige technische systemen, waarin werktuigen of vervoersmiddelen operationeel zijn, door het gebruik van prognostische logistiek. Inzet van prognostische logistiek, of in andere woorden het slimmer/beter besturen van logistieke processen, wordt gezien als onmisbaar voor het logistieke Nederlandse bedrijfsleven. Wil Nederland zijn toonaangevende positie op het gebied van handel en transport handhaven dan zal deze moeten blijven innoveren. In PILOT wordt niet alleen naar de ontwikkeling van prognostische logistiek gekeken maar met name ook naar de ontwikkeling van nieuwe technologie waarmee prognostische logistiek mogelijk gemaakt wordt. Het belangrijkste uitgangspunt van prognostische logistiek is het beschikken over een inschatting van het vermoedelijke verloop van processen die door de werktuigen of vervoersmiddelen worden uitgevoerd. Vanuit het technische domein (focus TU Delft in Deelprojecten 1) kan deze inschatting worden verkregen door het toepassen van monitoring en sensorsystemen, gecombineerd met visueel verkregen informatie en informatie uit zowel ERP als meer geavanceerde product life cycle systemen. De combinatie van deze drie informatiestromen biedt een interessant onderzoeksveld. Deze informatie tezamen biedt geen voldoende basis voor een beoordeling van de technische status van een systeem. Hiervoor moet informatie omgezet worden in kennis. Hiervoor worden knowledge based expert systemen ontworpen. Om de verandering van technische status te kunnen koppelen aan fysieke componenten moet gebruik gemaakt worden van tracking en tracing technieken, zoals bijvoorbeeld Radio Frequency Identification of RFID technieken. Vanuit het economische/bedrijfskundige domein (focus EUR Economie & Bedrijfskunde in deelprojecten 2 en 3) dient de vraag beantwoord te worden in welke mate een inschatting van het vermoedelijke verloop van processen en het betrekken van meer informatie een economische, milieu of maatschappelijk voordeel oplevert. Economische voordelen worden verwacht enerzijds uit waardering van de klant voor de verbeterde (logistieke) dienstverlening, anderzijds door reductie van (logistieke) kosten, bijvoorbeeld door verhoging van transport efficiëntie of duurzame inzet van reserve onderdelen (lagere voorraden, verlengde levenscyclus). Milieu voordelen worden verwacht in het verhogen van transportefficiëntie (e.g.betere belading van vrachtauto s) alsook een kleinere overtolligheid van onderdelen. Een maatschappelijk voordeel is te behalen als de werktuigen of vervoersmiddelen een betere betrouwbaarheid hebben, bijvoorbeeld een hogere punctualiteit van de spoorwegen. In het kader van informatievoorziening door de klant zal aandacht gegeven moeten worden aan het delen van informatie als samenwerkingsvorm waarbij gestreefd kan worden naar een duurzame relatie met de klant of leverancier Vanuit het operationele research domein (focus EUR Economie en U Twente in deelproject 2 ) ligt de focus op het fysieke gebruik van de prognose voor de aansturing van logistieke processen. Hierbij gaat het niet alleen om een geoptimaliseerde distributie (zowel opslag als transport) van reserve onderdelen maar tevens om een zeer flexibele inzet van werktuigen of vervoermiddelen. Door een nauwkeurige prognose omtrent de inzetbaarheid van werktuigen kan bijvoorbeeld afgestapt worden van onderhoudstermijnen met een vast interval. Dit stelt echter specifieke eisen aan de inrichting van de operationele aansturing van processen. Een interessante uitdaging is het gebruik van aanzienlijke hoeveelheden data en kennis die binnen korte termijn verwerkt moeten worden tot informatie die gebruikt kan worden voor de aansturing van het proces. Hierbij dient de vraag beantwoord te worden of deze informatie on-line of off-line verkregen kan worden en dient inzicht in de gevolgen daarvan voor de flexibiliteit van het proces verkregen te worden. In 2005 heeft het project zich met name geconcentreerd op de state-of-the-art. Er is zo inzicht verkregen, niet alleen in de huidige stand der techniek, maar ook in de mogelijkheden bij de verschillende bedrijven. In 2006 heeft het project zich gefocusseerd op de ontwikkeling van de voor prognostische logistiek noodzakelijke modellen en technologie en op het onderzoeken van de effectiviteit van de toepassing van prognostische logistiek. De technologie wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven en de effectiviteit er van wordt onderzocht middels case studies. In 2007 is er vooral aandacht besteed aan het verder uitwerken van de modellen/technieken, het ontwikkelen van prototypen en het testen daarvan. In hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven van de (tussen)resultaten (deliverables) voor

3 De geanticipeerde voordelen van het gebruik van prognostische logistiek versus traditionele logistiek zijn substantiële verbeteringen in de logistieke dienstverlening op het gebied van onder meer veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit, gepaard gaande met een reductie in transportbewegingen, en een reductie in onderhoudskosten en operationele kosten Risico s voor het slagen van de transitie zijn o.a. de kosten van de implementatie van de technologie en mogelijk lange terugverdientijd. Indien een aanpassing van de openbare infrastructuur noodzakelijk zal blijken te zijn dan ligt er een rol voor de overheid om die aanpassing te faciliteren. De belangrijkste transitie uitdaging is de ontwikkelde technieken, methodes en modellen zodanig te laten integreren in de bedrijfsvoering van Nederlandse bedrijven dat daarmee een substantieel concurrentievoordeel ontstaat ten opzichte van (buitenlandse) bedrijven die geen gebruik maken van prognostische logistiek. Hierbij moet niet alleen gedacht te worden aan het ontwikkelen van fysieke producten die in een prognostisch logistiek netwerk gebruikt kunnen worden maar ook aan het aanbieden van nieuwe dienstverleningen of een netwerk gebaseerd op prognostische logistiek. Door participatie van verschillende bedrijven uit verschillende industrieën vormt de relevantie (kans op implementatie) een belangrijk criterium binnen het project. Na bewezen succes zal verdere opschaling plaatsvinden, eerst bij de participerende bedrijven (die gebruik kunnen makend van hun voorsprong) en later bij andere partijen en industrieën. Uitgangspunt van PILOT is om middels cases samen met het bedijfsleven de benodigde technologie te ontwikkelen. Deze technologie wordt in praktijksituaties beproefd waarna de resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke journals, vaktijdschriften en op congressen. De bijdrage van het project aan duurzaamheid: People: verbetering leefbaarheid door minder onnodige transportbewegingen, automatisering van data acquisitie ondersteunt en vereenvoudigt operationele beslissingen, gebruik van sensorsystemen voor monitoring vermindert werkzaamheden met een sterk repeterend karakter, objectivering van systeem informatie vergroot de veiligheid. Profit: verlagen van de stilstand van werktuigen of vervoersmiddelen, verhogen van de efficiëntie van de onderhoudsstromen, verlagen van voorraad reserveonderdelen, vergroten van flexibiliteit bij het inzetten van werktuigen waardoor effectief minder werktuigen nodig zijn, verbeteren van de dienstverlening aan de klant door ontwikkeling nieuwe diensten op basis van prognostische logistiek. Nederland kan hiermee zijn vooraanstaande positie m.b.t service logistiek verder uitbouwen. Planet: het verder professionaliseren van de onderhoudsprocessen, zodoende minder reststromen en minder gebruik grondstoffen; verminderen van aantallen lege kilometers, verkleinen van de kans op downtime vergroot de veiligheid, de levensduur van werktuigen kan aanzienlijk worden verlengd waardoor er minder gebruik hoeft te worden gemaakt van schaarse grondstoffen. Middels MSc. Opdrachten (case studies) bij bedrijven en instellingen zijn er nieuwe concepten en nieuwe toepassingen van bekende technologieën ontwikkeld, waarin expliciet kennis vd gebruikers is toegepast. (M4, M5 en M6, Zie Hoofdstuk 8 en 9 voor Deliverables en kwantificering) Hoofdstuk 2. Impact en Spin off Het in het kader van PILOT ontwikkelde RFID laboratorium (Deelproject 1) is ingezet bij haalbaarheidsstudies bij AST, KLM, Floating Hose Doctors e.a. Hierdoor heeft PILOT een belangrijke impact gehad op de besluitvormingsprocessen binnen die bedrijven omtrent de invoering van prognostische logistiek en de daarvoor benodigde technologie. Behalve AST participeren deze partijen participeren niet in TRANSUMO. De in 2005 en 2006 uitgevoerde onderzoeken / case studies hebben geleid tot de ontwikkeling van twee producten: de smart idler roll en de handheld inspection tool. De activiteiten in 2007 hebben ertoe geleid dat Rulmeca (een grote roller fabrikanten) zicht bereid heeft verklaard de rollen verder te ontwikkelen en deze in 2008 zal beproeven in een industriële omgeving. 2

4 In deelproject 2 wordt er gekeken naar een grote verscheidenheid aan beslissingsprocessen met betrekking tot reservedelen beheer. Het betreft enerzijds de levenscyclus van producten, de repareerbaarheid, de contracten, de transporten en het voorraadbeheer. Op een aantal punten hebben we al goede resultaten en inzichten geboekt: een install base methode voor beheer van vliegtuigonderdelen, een bepaling van een optimale smoothing factor, een voorspelling van obsolescence, etc. Diverse spreadsheets zijn al aan bedrijven opgeleverd, zij het vaak met een bedrijfsspecifieke tint, maar toch steeds gebaseerd op algemene methodologie. Uitbreiding van die resultaten naar andere bedrijven ligt in het verschiet. Daarnaast hebben de diverse seminars georganiseerd in de deelnemende bedrijven en die in het SLF forum gezorgd voor een toename van kennis bij de bedrijven. Meer en meer bedrijven willen deelnemen aan deze seminars. In deelproject 3 heeft het onderzoek bij IHC plaatsgevonden in overleg met de klant en zijn ketensessies gehouden waarin de onderzoeksresultaten zijn besproken. Hiermee is een basis gelegd voor verder ketenoverleg ten aanzien van duurzame ontwikkeling van de onderhoudsketen. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een pilot binnen Transumo. Het lopende onderzoek met Bluewater binnen deelproject 3 zal naar verwachting in 2008 spin off hebben via te houden workshops. Hoofdstuk 3. Projectuitvoering Het PILOT project is onderverdeeld in drie deelproject, waarbinnen weer verschillende case studies worden uitgevoerd. De deelprojecten lopen, enkele cases worden afgesloten en nieuwe cases worden opgestart. Er is een overbesteding, vooral bij de participerende kennisinstellingen (zie verder hoofdstuk 10). Hoewel er enkele wijzigingen zijn opgetreden t.a.v. de participerende bedrijven, zijn er geen grote afwijkingen t.a.v. de doelstellingen en planning. Dit mede omdat de uitvoering van het project voornamelijk rust op de participerend kennisinstituten. Wel zal door deze wijzigingen het onderzoek in sommige gevallen worden uitgevoerd bij andere bedrijven (andere cases). Naast de officieel participerende bedrijven wordt er samengewerkt met verschillende andere partijen (zie ook projectconsortium). Binnen deelproject 1 vindt de ontwikkeling van twee producten plaats: de handhold inspection device en de smart idler roll. De handhold inspection device (HID) is ontwikkeld in samenwerking met BANZO. Ten einde de inzetbaarheid van transportmiddelen te optimaliseren vinden er geregeld inspecties plaats. De inspectieresultaten worden normaal gesproken weergegeven in inspectie rapporten. Veel van de informatie is in linguïstisch formaat: veel slijtage, weinig slijtage etc. Deze informatie kan niet rechtsreeks gebruikt worden in de modellen ontwikkeld voor een voorspelling van technische inzetbaarheid van de transportmiddelen. Om dit probleem op te lossen wordt de HID, in essentie een PDA applicatie, ontwikkeld en beproefd waarmee de inspectieresultaten direct in een linguïstisch formaat ingevoerd kunnen worden. In de HID wordt de linguïstische informatie omgezet in een numeriek formaat door middel van Fuzzy Logic. In 2005/2006 is het theoretische concept ontwikkeld. In 2007 is de techniek geïmplementeerd en door BANZO getest bij een tweetal klanten. De smart idler roll is een rol die een band ondersteunt die gebruikt wordt voor het vervoer van personen (moving side walk) of het transport van stort- en stukgoed. Van alle onderdelen in een continu transporteur zijn de rollen, na de band zelf, het onderdeel dat het snelst slijt. Indien een rol bezwijkt is dat meestal te wijten aan het bezwijken van één van de lagers. Ruim voordat een rol bezwijkt neemt de temperatuur in het lager significant toe. De smart idler rolls zijn voorzien van een temperatuursensor en RF (radio frequency) technologie. Middels de RF technologie zijn de rollen in staat om hun temperatuur draadloos door te geven aan de centrale besturing. Hierdoor wordt een tijdige vervanging van een rol die op punt van bezwijken staat mogelijk waardoor onnodige stilstand voorkomen kan worden. In 2005/2006 is het theoretische concept ontwikkeld. In 2007 zijn een aantal prototypes gebouw, welke in 2008 beproefd zullen worden in een industriële omgeving. Tenslotte hebben haalbaarheidsstudies voor toepassing van RFID plaatsgevonden voor uiteenlopende applicaties. Zo is voor KLM onderzocht of luchthavenpassagiers tijdens hun verblijf op de luchthaven gevolgd 3

5 kunnen worden o.a. met het oog op het voorkomen van te laat arriveren bij het vliegtuig. De studie heeft opgeleverd, dat passieve RFID voor deze toepassing niet geschikt is ongeacht de gewenste nauwkeurigheid. Bij het baggerinstallatie- en reparatiebedrijf Floating Hose Doctors is onderzocht of RFID toepasbaar is voor condition monitoring van pijpen. Daaruit is gebleken dat de leesbaarheid van tags in zout water minimaal is (haalbare afstand 6 cm), waardoor ook daar naar andere technologieën moet worden gezocht. Tenslotte is bij AST onderzocht hoe RFID in gebouwen kan worden toegepast bij de monitoring van materialen die door ingebouwde leidingnetwerken worden vervoerd. Dit heeft geleid tot een concept, waarmee AST verder onderzoek stimuleert. Binnen deelproject 2 is er enerzijds ontwikkeling van decision support system en aan de andere kant ontwikkeling en testen van management principes. Decision support systemen zijn bedoeld voor het ondersteunen van diverse beslissingen aangaande reserveonderdelen. Tot dusver is een systeem opgeleverd voor het beheer van zgn. Rotables binnen het Abacus programma van Fokker Services. Momenteel wordt dit systeem uitgebreid naar multi-echelons en naar de consumable spare parts. Een aantal resultaten uit het onderzoek hiervoor is verder bruikbaar voor andere bedrijven waar we mee samenwerken. Voor Stork PMT is gewerkt aan methode om contract vormen te evalueren. Hoe kan van te voren worden ingeschat wat de consequenties zijn van bepaalde beschikbaarheidseisen. Er is daarnaast een breed onderzoek bij meerdere bedrijven uitgevoerd naar het (toekomstige) gebruik van servicecontracten en de daaruit voortvloeiende behoefte aan onderzoek naar logistieke procesoptimalisatie om aan de afspraken in servicecontracten te kunnen voldoen. Daarnaast wordt er gewerkt aan install-base forecasting, waarbij vanuit klant gegevens over de install base en vanuit prognostische informatie over de systemen voorspeld wordt waar er vraag naar bepaalde onderdelen is te verwachten zodat deze op de juiste plek opgeslagen worden. Dit wordt nog nauwelijks toegepast bij bedrijven, omdat het werk kost om de install base bij te houden. Informatiesystemen hiervoor zijn in opkomst. Voor een bepaling van de waarde hiervan is een onderzoek gedaan naar het verschil tussen install base forecasting en periodic updating met bijv. exponential smoothing. Hiertoe was ook nodig een optimale smoothing factor te bepalen. Het blijkt dat deze afhangt van de te verwachtte veranderingen. o. Er wordt verder samengewerkt met M. Jalil (EUR- RSM) vanuit deelproject 3, die vergelijkbare ideëen ontwikkelt voor IBM. Verder zijn er ook levensduur curves gemaakt voor reserve delen gebruik in consumenten producten. Voor Philips Consumenten Electronica is een studie gedaan naar de bepaling van de zogeheten final order quantity als onderdelen uit productie gaan. De studie heeft geresulteerd in een spreadsheet met aanhangende optimalisatie software. We hopen dat de vorm van de levenscyclus curves ook bruikbaar zal zijn voor andere bedrijven. Tenslotte is voor Fokker een studie gedaan naar de kans op obsolescence (het volledig wegvallen van de vraag). Uit een studie blijkt die kans te schatten. In 2008 zal het geimplemteerd worden. Binnen deelproject 3 vindt de ontwikkeling plaats van een model waarmee het managen van de levensduur van zogeheten Floating Production, Storage and Offloading units (FPSO s) kan worden ondersteund. In het bijzonder wordt onderzocht in welke mate sensorgegevens over de stress waaraan de FPSO blootstaat daarbij kunnen leiden tot verbeteringen. Mogelijkerwijs kan het gebruik van dergelijke gegevens bijdragen tot een duurzamer gebruik van deze installaties, in termen van operationele kosten, minder gebruik van materialen en hulpstoffen, en veiligheid. Het gebruik van sensordata bij Contell Asset Support diende mede het doel de klant te ondersteunen in een beter gebruik van het product. Ook in de teaching case over Wärtsilä is een belangrijk thema het ontwikkelen van een duurzame relatie met de klant, mede op basis van informatie-uitwisseling, en met het oogmerk een meer efficient en efectief gebruik van het product, in dit geval scheepsmotoren. Belangrijke prestatie indicatoren daarbij zijn brandstofverbruik, levensduur van het product, en veiligheid. Ook zijn mede binnen dit deelproject voorbereidingen getroffen voor een workshop met Cambridge op het gebied van het gebruik van supply chain data voor life cycle management die in Maart 2007 plaatshad. Hoofdstuk 4. Projectconsortium De participanten in 2007 waren: Technische Universiteit Delft Erasmus Universiteit Rotterdam 4

6 Universiteit van Twente AST Logica CMG Banzo SOWNet Fokker Services Stork PMT B.V. Bluewater Daarnaast wordt er samengewerkt met Vanderlande, Ceva (vroeger TNT Logistics), AMSL, Voestalpine Railpro, Philips Consumer Electronics, Thales, Ortec Consultants, Districon Consultants, Gordian Logistics e.a. De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie deelprojecten, ieder met een eigen deelprojectleider welke is verbonden aan een van de participerende kennisinstellingen (zie onderstaande figuur ). Per deelproject zijn er 1 of meerdere kennisinstellingen betrokken, die het merendeel van het onderzoek uitvoeren (zie ook projectuitvoering) en een of meerdere bedrijven welke vooral betrokken zijn bij de case studies. Het projectconsortium is zoals aangegeven enigszins gewijzigd ten opzicht van de oorspronkelijke opzet. Er zijn een aantal bedrijven afgevallen en er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gelegd. Niet alle bedrijven willen officieel participeren. De administratieve lasten, vooral voor bedrijven / instellingen met een relatief kleine bijdrage, blijven problematisch. Hoofdstuk 5. Kennisverspreiding en communicatie De kennisverspreiding en communicatie rondom het project is in het afgelopen jaar over het algemeen goed verlopen. Er zijn verschillende rapporten en papers geschreven en gepresenteerd in verschillende bijeenkomsten. Ook zijn spreadsheet programmas opgeleverd aan eindgebruikers. Een overzicht van de output is weergegevens in hoofdstuk 8. De betrokkenheid van de eindgebruikers komt tot uiting via de participerende bedrijven en nieuwe samenwerkingsverbanden die worden gelegd. Geschat wordt dat ongeveer 25% van het budget besteed wordt aan kennisverspreiding en communicatie. Bovengenoemde kennisverspreiding en communicatie activiteiten zijn gericht op en/of houden rekeningen met de volgende mechanismen: Het bedrijfsleven dat participeert in projecten en direct beschikking krijgt over de resultaten. De projecten zodanig opgezet worden dat ze als voorbeeld kunnen dienen voor de rest van de industrie. Ph.D. studenten welke publiceren in de vorm van een proefschrift, journal papers en congres bijdragen. Ph.D. studenten die een deel van hun tijd bij een bedrijf onderzoek doen en helpen bij implementatie. M.Sc. studenten die participeren in PILOT projecten en vaak zullen afstuderen bij de participerende bedrijven 5

7 Kennistransfer naar partijen buiten het project, via workshops, congressen en artikelen. Kennistransfer naar/binnen reeds bestaande samenwerkingsverbanden en fora, zoals het Service logistics forum Kennistransfer via het internet, net namen via (de deliverables zullen als PDF bestand aangeboden worden op deze website) De publicaties en presentaties van het project in externe gremia zijn weergegeven in hoofdstuk 8 en verder gekwantificeerd in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 6. Bijdrage aan vernieuwing kennisinfrastructuur Het project heeft geleid tot een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Twente, de Erasmus Universiteit en de TU Delft en met bedrijven als AST, Logica CMG, Banzo, SOWNet, Fokker Services, Stork PMT, Bluewater en anderen. Participanten van PILOT nemen deel in een scala van meer partijen, interdisciplinaire onderzoekstrajecten (M1), waaronder: SLF (Service Logistiek Forum) en Service Logistiek Forum Research (SLF-R) IFRIM (Internationial Foundation of Research on Maintenance) SIM (Samenwerking Innovatie Mainport) ACTP (Academisch Center Transport /Broekman) TRCD (Transport Research Centre Delft) DCA (Delft Center for Aviation) CTIT (Center for Telematics and Information Technology) ERIM (Erasmus Research Institute of Management) TRAIL (Onderzoekschool voor Transport, Infrastructuur en Logistiek) BETA (Research School for Operations Management and Logistics) IOP-IPCR (Integrale ProductCreatie en Realisatie) Hoofdstuk 7. Bijdrage aan internationalisering Er wordt op de volgende manier bijgedragen aan de internationalisering van TRANSUMO: Aspect Bijdrage van het project in 2007 Internationale participanten nemen deel aan het project Geen officiele participatie buitenlandse organisaties. (Zie ook W5 in Hoofdstuk 9) Wel werkbezoek aan buitenlandse bedrijven en instituten. Georganiseerde kennisuitwisseling met buitenlandse partijen (Zie ook W4 in Hoofdstuk 9) Inbedding resultaten project in internationale kennisprogramma s Aansluiting project op internationaal kennisprogramma (programma noemen) Overig, namelijk.. Internationale congressen (zie H8) Courses/lezingen gegeven door Prof. Dekker in Singapore, Praag, UK en USA Bezoek Prof. Lodewijks aan Zuid Afrika en Australie - GLORI Hoofdstuk 8. Bijdrage aan output Transumo 6

8 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de deliverables De resultaten, voor zover niet vertrouwelijk, zijn als bijlage bij deze jaarrapportage gevoegd. Deliverables 2007: Deliverable Opgeleverd Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem (zie bijlage 1) Lopez de la Cruz, AM, Veeke, HPM, & Lodewijks, G (2007). Applicability of RFID in prognostic logistics. In s.n. (Ed.), Proceedings of 2007 IEEE/INFORMS International conference on Service Operations and Logistics and Informatics (pp ). Danvers, MA: Clearance Center. Lopez de la Cruz, AM, & Veeke, HPM & Lodewijks, G (2007). Intelligent supply chain by using prognostic logistics. Int. Journal Services Operations and Informatics (print), 2(2), Gungen, S., Lopez de la Cruz, AM, Veeke, HPM, & Lodewijks, G (2007). Simulating wireless monitoring in automated maintenance of belt conveyor systems. In JA Ottjes & HPM Veeke (Eds.), Industrial Simulation conference 2007 (pp ). Ostend: Eurosis-Eti. Lodewijks, Duinkerken, Lopez De La Cruz, Veeke : The application of RFID technology in belt conveyor systems (2007) BeltCon. MSc. Rapport: Muurling, F., Pieterse, F., Performance Evaluation of Intermec RFID Equipment, March 2007, PEL rapport nr 2007.PEL.7149 (vertrouwelijk) MSc. Rapport of PEL: RFID Feasibility study for SMCL, July 2007, PEL practicum rapport (vertrouwelijk) Collegedeel intelligent maintenance concepts (Lodewijks) uit TUD-WB 3421: Automation and Control of Transport & Production Systems Collegedeel RFID Readability Issues &Control applications (Lopez de la Cruz) uit TUD-WB 3421: Automation and Control of Transport & Production Systems Msc Rapport Hemels, L., The use of RFID in Maintenance, February 2007, TEL rapport nr TL.7130 Lecture Series RFID Readability Issues &Control applications (Lopez de la Cruz), for InHolland, september 2007 Msc Rapport: Beckers JFA, Bonjer JE, Toepassing van RFID Techniek voor het identificeren van pijpen in een beton constructie, Januari 2007,, TEL rapport nr 2006.TL.7104 (vertrouwelijk) Msc. Rapport, Barends M., Actieve RFID als communicatiemiddel in sensorsystemen, Feb. 2007, TEL rapport nr TEL.7118 Msc Rapport, Louw C., Business Case: Wireless Monitoring of Belt Conveyor Systems, December 2007, TEL Rapport nr TEL.7212 Analytisch model voor het doorrekenen van de effecten van penalties in servicecontracten op de voorraden reserveonderdelen (balancering beschikbaarheid - kosten reserveonderdelen - penalties voor system downtime) (Rekenmodel geïmplementeerd in Delphi (software) Aug 2007 W W2 Juni 2007 Mar-2007 Jul-2007 W K K6 Feb-2007 Sep 2007 Jan 2007 Feb 2007 Dec 2007 W2, W4 K7, M4, M6 K7, M5, M6 K7 K6 K7,M5, M6 K K2 K7, M5 7

9 Simulatiemodel ter verificatie van het analytische model: Simulatiemodel geimplementeerd in em-plant (software) Casebeschrijving bij Thales over kortetermijnbeschikbaarheid. Afstudeerrapport Rechtdoor of afbuigend over vraagvoorspelling bij voestalpine Railpro (vertrouwelijk) Bachelorverslag "Inkoopefficiency van initiële reserveonderdelen" voor Thales Stagerapport over servicecontracten in de praktijk (vertrouwelijk) Wetenschappelijk rapport Level Of Repair Analysis: A Generic Model. BETA Working Paper 232, ingestuurd naar Reliability Engineering & System Safety Een case studie bij Philips Consumer Electronics - predictie van spare parts behoefte en bepaling benodigde voorraden voor service gedurende de garantie tijd (verslag + spreadsheet software, MSc thesis Sigar). (confidentieel) Model voor planning van herfabricage (hoeveel te remanufacturen) samen met Transumo ECO project (Q2), alsmede inzicht in de effecten van accounting methoden op hergebruik. (Scientific paper) Paper is ingediend bij wetenschappelijk tijdschrift Verbeterde voorraadbeheersings methoden door geplande vraag uit te filteren. (MSc thesis Mardin) Verbeterde forecasting methoden op basis van install base informatie - een model dat inzicht geeft in en wanneer install base informatie nuttig is. (rapport) Een spreadsheet implementatie en rapport over het gebruik van METRIC methode voor rotable spare parts. Voor Fokker Services(confidentieel) Een methode voor de voorspelling van de kans op obsolescence. MSc thesis Jaarsveld. (confidentieel) Seminars voor verspreiding en discussie over onderzoeksresultaten, samen met SLF Research en 10 bedrijven steeds. Lezingen + overzichten Dekker, lezing Pince. Lezing Dekker op POMS conferentie over install base forecasting Werkbezoek en lezing Dekker aan NTNU Singapore, overleg over spare parts project Lezing Dekker over spare parts voorraadbeheer en over install base foreasting bij EURO congres in Praag Lezing Dekker over voorraadbeheersings methoden op het IMA congres in Salford, UK Lezing Pince over install base forecasting op het INFORMS congres in Seattle, USA Teaching case op basis van case studie Wärtsila. (document) (vertrouwelijk) Kwantitatief model op basis van case studie Bluewater. (vertrouwelijk) (workshop, document) Kwantitatief model op basis van IHC case studie en simulatiestudie met betrekking tot het richten van stimulansen in de keten. (document) Internationale workshop Assessing the benefits of supply chain data in Product Lifecycle Management 2007 K M K K K W2 Verslag sept 2007 Spreadsheet dec Oktober 2007 April 2007 Vertraagd naar Q Juni 2007 Dec 2007 K7, W6 K2 K7 K7, W6 K7 16 februari K4,K5 28 juni 10 oktober mei 2007 W4 September 2007 W4 10 Juli 2007 W4 10 september 2007 W4,K5 7 november 2007 W K M4 Geen doorgang W3 8

10 3.5 (vertrouwelijk) Kwantitatief model op basis van case studie Bluewater. (workshop, document) (vertrouwelijk) 2007 M4 Hoofdstuk 9 Bijdrage project aan mijlpalen Transumo (H8 en H9 nog bijwerken) Mijlpalen voor wetenschappelijke output Bijdrage project in 2007 Wetenschappelijke publicatie W1 Dissertaties/theses W2 Wetenschappelijke publicaties 5 W3 Wetenschappelijke seminars 1 Internationalisering W4 Aansluiting internationale netwerken 7 W5 Participatie internationale deskundigen Toepassingen W6 Toepassingen (valorisatie) 1 Mijlpalen voor economische en maatschappelijke output Bijdrage project in 2007 Duurzame kennisinfra M1 Meer-partij onderzoek M2 Best practices M3 Samenwerkingsverbanden Kennis duurzame mobiliteit M4 Conceptontwikkeling 2 M5 Kennis over technologische vernieuwing 3 M6 Kennis van gebruikers 3 Ervaring voor implementatie M7a Gebruikersoriëntatie M7b Gebruikersparticipatie M8 Praktijkcases M9 Proeftuinprojecten M10 (Ontwikkelen) transitiekennis Concretisering M11 Investeringsprojecten M12 Commerciële tools Mijlpalen innovatietraject, incl. kennistransfer Bijdrage project in 2007 Communicatie-uitingen K1a Website* K1b Factsheets projecten K1c TRANSUMO brochure/leaflet K1d TRANSUMO jaarverslag K1e TRANSUMO jaarcongres 9

11 Toegepaste publicaties K2 Onderzoeks(tussen)rapportages K3 Vakpublicatie K4 (Bijdragen) Vaksymposia K5 Lezingen, interviews Onderwijs K6 Onderwijscases HBO/WO K7 Afstudeerprojecten/stages Communities K8 Communities/Networks of Practice Toelichting: Door middel van wetenschappelijke publicaties worden de relevante) resultaten van Transumo wereldkundig gemaakt. W1 Aantal afgeronde dissertaties/theses titels opnemen in Hoofdstuk 8, beknopte samenvattingen in bijlage opnemen; W2 Aantal wetenschappelijke publicaties (alleen als ze onderworpen zijn geweest aan een internationale reviewprocedure; ook gereviewde congresproceedings) - referenties in Hoofdstuk 8 opnemen (auteur, titel, datum, tijdschrift/boek, eventuele editors, jaar van uitgifte, uitgever, plaats van uitgifte); W3 Aantal wetenschappelijke seminars (voor, door of met Transumo georganiseerd) titel/onderwerp en datum in Hoofdstuk 8 opnemen; W4 Aantal ondernomen activiteiten die aansluiten bij internationale programma s en netwerken (publieke en private initiatieven zoals de EU KP s, National Science Foundation etc. aard van de activiteiten in Hoofdstuk 7 beschrijven; W5 Participatie van aantal internationale onderzoekers in het project namen en organisaties in Hoofdstuk 7 benoemen; W6 Aantal wetenschappelijke doorwerking/toepassingen/valorisaties in Hoofdstuk 8 opnemen titels van rapportages waarin aangegeven wordt hoe Transumo resultaten worden toegepast/ Duurzame kennisinfrastructuur: M1 Deelname aan (aantal),meer-partij, interdisciplinaire onderzoekstrajecten, inclusief het Transumoproject zelf (dus altijd minimaal 1) verbanden die buiten Transumo vallen in Hoofdstuk 6 gaarne toelichten; M2 Aantal Best Practices samenwerking (rapportages over best-practices in (het opzetten van) succesvolle samenwerking); M3 Aantal aangegane samenwerkingsverbanden (duurzaam, verankerd in convenanten tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden) in Hoofdstuk 6 gaarne opnemen beknopte beschrijving van het samenwerkingsverband en de deelnemende partijen. Kennis over duurzame mobiliteit: Transumo genereert nieuwe kennis over duurzame mobiliteit die vervolgens toegepast kan worden in de praktijk. M4 Aantal ontwikkelde concepten in project (nieuwe diensten, optimaliseringsprocessen e.d.) gaarne toelichten in Hoofdstuk 1; M5 Aantal nieuwe toepassingen van bestaande technologieën in project (accent ligt op de transitie- en implementatievraagstukken) - gaarne toelichten in Hoofdstuk 1; M6 Aantal (deel) trajecten in project waarin expliciet kennis van gebruikers wordt toegepast (alleen als er expliciet onderzoek wordt gedaan naar gebruikerswensen/behoeften) gaarne toelichten in Hoofdstuk 1.. Ervaring t.b.v. succesvolle implementatietrajecten: Transumo wil benaderingswijzen die tot succesvolle implementaties en transities in de mobiliteitssector kunnen leiden aanschouwelijk en aantoonbaar maken. M7a Gebruikersoriëntatie in projecten (projecten waarin concreet is aangegeven wat het nut van het onderzoek is voor (eind-) gebruikers): geef 1 indien uw project een duidelijke gebruikersoriëntatie heeft, 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1; M7b Gebruikersparticipatie in projecten (projecten waarin gebruikers feitelijk participeren): geef 1 indien uw project een duidelijke gebruikersparticipatie heeft, 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1; M8 Aantal praktijkcases in project (waar concepten/ideeën in de praktijk worden getoetst en op basis van bevindingen van praktijkcases worden aangepast) licht toe in Hoofdstuk 1. M9 Proeftuinprojecten (projecten die uitgevoerd worden binnen een proeftuin): geef 1 indien uw project deel is van een proeftuin (Noordvleugel, Zuidvleugel, incl. project A15 Corridor), 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1; M10 Bijdragen aan of benutten van transitiekennis (projecten waarin expliciete aandacht aan het verwerven/toepassen van transitiekennis wordt gegeven): geef 1 indien uw project een duidelijke gebruik maakt van transitiekennis, 0 als dit niet het geval is, licht toe in Hoofdstuk 1. Concretiseringen: M11 Aantal uit het project voortvloeiende investeringsprojecten (aankondigingen van feitelijke investeringsvoornemens of besluiten) - licht toe in Hoofdstuk 2; 10

12 M12 Aantal uit project ontwikkelde commerciële of vercommercialiseerbare tools licht toe in Hoofdstuk 2. Communicatie-uitingen: bijdrage van project in Transumo-brede communicatie K1a-K1e (hoeft niet ingevuld te worden, alle projecten dragen bij); Toegepaste publicaties: K2 Aantal onderzoeks(tussen)rapportages geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, auteur, datum); K3 Aantal vakpublicaties (publicatie van (tussen)resultaten van in niet wetenschappelijke tijdschriften, kranten e.d.) geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, auteur, datum, medium en naam medium); K4 Aantal (bijdragen) aan Vaksymposia (presentaties/papers tijdens door derden georganiseerde vaksymposia) geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, presentator, datum, evenement); K5 Aantal gegeven lezingen, interviews - geef in Hoofdstuk 8 overzicht van referenties (titel, presentator, datum, evenement); Onderwijs: K6 Aantal onderwijscases HBO/WO (door Transumo ontwikkelde en aangeboden onderwijscases) geef toelichting in Hoofdstuk 8 en eventueel overzicht in bijlage; K7 Aantal afstudeerprojecten/stages HBO/WO geef toelichting in Hoofdstuk 8 en eventueel overzicht in bijlage;; K8 Deelname van uw project in aantal Communities/Networks of Practice (mede door Transumo ingesteld) geef toelichting in Hoofdstuk 6 en eventueel overzicht in bijlage; Hoofdstuk 10. Financieel/administratief De begroting voor PILOT 2007 bedroeg Euro, met een maximale BSIK bijdrage van 42%, oftewel Euro. De begroting 2007 is als bijlage toegevoegd (BSIK Transumo PILOT begroting 2007.pdf) De gerealiseerde projectkosten over 2007 bedragen (onder voorbehoud van mogelijke laatste wijzingen bij definitieve accountantsverklaring) Euro. De gevraagde BSIK bijdrage zou daarmee komen op Euro. (zie Excel bestand: FIN_PV_Transumo_GL05022A_ xls) Voor 2007 is er daarmee en overbesteding van ongeveer 5 %. Vooral de participerende kennis instellingen hebben meer kosten gemaakt dan begroot. Wij hopen dat TRANSUMO de gevraagd BSIK bijdrage voor 2007 kan honoreren. In 2007 is IHC afgevallen als participant. Banzo en SOWNet zijn nieuwe participanten, waarvoor financiering was gereserveerd onder Overige Bedrijven. Wij verwachten dat de definitieve projectkosten 2007 met bijbehorende accountantsverklaringen in de komende weken opgeleverd kan worden. 11

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q2 IN04.041 Stations,bereikbaarheid

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrapportage PILOT. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022a. Prognostic Integrated Logistics (PILOT. Datum 29 maart 2007

Jaarrapportage PILOT. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022a. Prognostic Integrated Logistics (PILOT. Datum 29 maart 2007 Jaarrapportage PILOT Projectnummer GL 05.022a Projectnaam Prognostic Integrated Logistics (PILOT Datum 29 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. G. Lodewijks

Nadere informatie

Transumo. Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December /4/2006 1

Transumo. Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December /4/2006 1 Transumo Prognostic Integrated Logistics (PILOT) (Goederenvervoer en Logistiek ) December 2005 28/4/2006 1 Wat is het project? Doelstelling van het project is de mogelijkheden te onderzoeken voor een substantiële

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 28 februari 2006 Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. Gabriel Lodewijks

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL.04.026 Nationale Netwerken 27/02/2006 TNO Drs. Kees Verweij Doel van de jaarrapportage

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-10-2006) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

TRANSUMO PILOT: Prognostic Integrated Logistics

TRANSUMO PILOT: Prognostic Integrated Logistics TRANSUMO PILOT: Prognostic Integrated Logistics Prognosegestuurde Logistiek Eindrapportage PILOT; december Auteur: Gabriel Lodewijks THEMA LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE Samenvatting In veel logistieke systemen

Nadere informatie

BTK kwartaalrapportage Q1 2006

BTK kwartaalrapportage Q1 2006 BTK kwartaalrapportage Q1 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q1 IP.04.053 Betrouwbaarheid Transport Ketens 30-03-2006 ProRail Toine Houben 1.

Nadere informatie

System availability up; life cycle cost down

System availability up; life cycle cost down Symposium IOP-IPCR project, Breda, 2 dec. 2010 System availability up; life cycle cost down Ideeën voor vervolg Jürgen Donders, Gordian Logistic Experts B.V. Geert-Jan van Houtum, TU/e INHOUD Kennisnetwerk

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 Q4 GV.04.025 Europese Netwerken 22 mei 2006 TNO Kees Verweij INLEIDING Doel

Nadere informatie

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL04-021 Protect 22 juni 2006 EUR Thierry Verduijn

Nadere informatie

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services Rolling Stock Life-Cycle Logistics AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services NedTrain: Wie zijn we? Onderdeel van NS Concern Onderhoudsbedrijf van rollend materieel

Nadere informatie

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Jaarrapportage ECO Projectnummer GL 05.022b Projectnaam ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr.ir. H. Krikke / Dr.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Projectvoorstel PILOT

Projectvoorstel PILOT Stichting TRANSUMO Postadres: Postbus 48 2600 AA Delft Projectvoorstel PILOT Meerjarenplan (Deel A)& Jaarplan (Deel B) Titel projectvoorstel: Prognostic Integrated Logistics (PILOT) Projectnummer: GL 05.022a

Nadere informatie

Workshop Community Service Logistiek

Workshop Community Service Logistiek Workshop Community Service Logistiek vlm Voorjaarscongres Houten, 28 april 2010 Organisatie community Service Logistiek: Maarten Pruijmboom Jürgen Donders Programma Inleiding 13.00 13.10 Trends in service-

Nadere informatie

Meer met minder: Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten Geert-Jan van Houtum Hoogleraar Maintenance & Reliability

Meer met minder: Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten Geert-Jan van Houtum Hoogleraar Maintenance & Reliability Lezing ANVR, Utrecht, 8 maart 2012 Meer met minder: Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten Geert-Jan van Houtum Hoogleraar Maintenance & Reliability Technische systemen PAGE 1 Moore s Law PAGE 2 Lange-termijn

Nadere informatie

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006

Diploma. Diploma. Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology. Progress Report April, 2006 Distributed Planning of transport networks using multi-agent technology Progress Report April, 2006 Doelstelling Verbeteren planning en besturing van transport en distributie voor netwerken van bedrijven

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Jaarrapportage TransPorts

Jaarrapportage TransPorts Jaarrapportage TransPorts Projectnummer TM 05.004 Projectnaam TransPorts Datum 20 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. J. Edelenbos Drs. M. Hertogh 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

Smart Industry Event KPN ervaringen Fokker 4.0 project en next steps

Smart Industry Event KPN ervaringen Fokker 4.0 project en next steps Smart Industry Event KPN ervaringen Fokker 4.0 project en next steps 4 februari 2016 Theater Orpheus - Apeldoorn 1 Agenda Introductie Smart Industry Ervaringen Smart Factory project Fokker 4.0 Aanpak Smart

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower Demonstratieproject Planning Services Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower 4 november 2011 Agenda Voorstellen Gordian Uiteenzetting van het idee: Planning Services Het demonstratieproject

Nadere informatie

KB 3 Ketens en Agrologistiek

KB 3 Ketens en Agrologistiek KB 3 Ketens en Agrologistiek Gé Backus LEI Wageningen UR Opzet presentatie Doel en inhoud Ketens en Agrologistiek Rol van kennis in KB 3: de kennisfontein CASE 1 CASE 2 Emerging Risk Detection System Waardecreatie

Nadere informatie

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter

Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Een manier van kostenbeheersing van onderhoud van de Apache helikopter Carla Andela National Aerospace Laboratory NLR Collaborative Engineering Systems department Aerospace Vehicles Division AMC seminar

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Koning & Hartman maakt het verschil

Koning & Hartman maakt het verschil Koning & Hartman maakt het verschil KH Smart Manufacturing KH Smart Manufacturing Smart Made Simple Smart Made Simple Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en leiden tot nieuwe concepten,

Nadere informatie

Management van retour-logistieke ketens

Management van retour-logistieke ketens Management van retour-logistieke ketens Erwin van der Laan RSM Erasmus Universiteit EVO dag 30 mei 2006 Duurzame Supply Chains Meet the needs of the present without compromising the ability of future generations

Nadere informatie

Verbinden van Duurzame Steden

Verbinden van Duurzame Steden Verbinden van Duurzame Steden Managen van verwachtingen Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS Startbijeenkomst URD2-projecten 11 oktober 2012 Programma vanmiddag 13.00-13.15 uur Introductie VerDuS 13.15-15.15

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

P7 4D voortgangsregistratie

P7 4D voortgangsregistratie Het 4D Voortgangsregistratiesysteem is een systeem dat op elk gewenst moment van alle onderdelen inzicht kan geven waar ze zich bevinden en wat de status is. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Operationeelrisicomodeleren

Operationeelrisicomodeleren Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009 Plan van Aanpak Master Thesis Operationeel risico modelleren afstudeernummer:

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

"WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015

WAAR STAAN WIJ?... Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen Inhoud "Waar staan wij?..." De BIM Levels Internationale BIM ontwikkelingen

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Format jaarrapportage

Format jaarrapportage Format jaarrapportage Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL05.028 DIPLOMA 23-2-06 Universiteit Twente Prof. Dr. J. van Hillegersberg 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Biomethanol. Resultaten en bevindingen van project. Datum September 2010 Status Definitief. BioMCN, e.a. in opdracht van Agentschap NL

Biomethanol. Resultaten en bevindingen van project. Datum September 2010 Status Definitief. BioMCN, e.a. in opdracht van Agentschap NL Resultaten en bevindingen van project Biomethanol Dit rapport is onderdeel van de projectencatalogus energie-innovatie. Tussen 2005 en 2011 kregen ruim 1000 innovatieve onderzoeks- en praktijkprojecten

Nadere informatie

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Een pilot naar het monitoren van open bronnen ter ondersteuning van operationeel verkeersmanagement Eindrapportage april 2017, definitief Inhoud Doel

Nadere informatie

BRANDWIJK HOLDING BV. CO 2 -Prestatieladder Participatie plan. Pagina 1 van 6

BRANDWIJK HOLDING BV. CO 2 -Prestatieladder Participatie plan. Pagina 1 van 6 BRANDWIJK HOLDING BV CO 2 -Prestatieladder Participatie plan Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BRANDWIJK HOLDING BV... 3 3 Sector- en keteninitiatieven... 3 4 Passieve deelname aan initiatieven...

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID

Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID Het EPCglobal-netwerk: Wereldwijd paspoort voor RFID U heeft te maken met eisen op het gebied van tracking & tracing. U wilt uw concurrenten voor blijven

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 www.evides.nl Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 Agenda 1 Introductie 2 Asset Management Blauwdruk 3 PAS55; leerpunten 4 Conclusie Introductie Evides NV - Credentials Zowel drinkwater

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Flowserve Corporation. Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven

Flowserve Corporation. Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven Flowserve Corporation Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven 1 Innovatie bij Flowserve Flowserve, wereldwijd leverancier van centrifugaal

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

Smart Maintenance. Het realiseren van een intelligente Maintenance inrichting door het slim gebruik van Data analytics

Smart Maintenance. Het realiseren van een intelligente Maintenance inrichting door het slim gebruik van Data analytics Smart Maintenance Het realiseren van een intelligente Maintenance inrichting door het slim gebruik van Data analytics 05-10-2016 Maintenance meets service logistiek 05-10-2016 Kasper Groenbroek Siebrand

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Onbegrensd meten met alternative metrics. Peter Nieuwenhuizen

Onbegrensd meten met alternative metrics. Peter Nieuwenhuizen Onbegrensd meten met alternative metrics Peter Nieuwenhuizen Introductie Peter Nieuwenhuizen, Sr. consultant information management Erasmus Universiteit Rotterdam Utrecht Universiteit Yamanouchi Europe

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP Agenda Stork Lean in Maintenance De stoommachine Evaluatie Doelstelling in een praktijksimulatie: kennismaken met lean principes, methoden en tools. toepassen

Nadere informatie