Veilig vluchten, een utopie? Veilig vluchten, een utopie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig vluchten, een utopie? Veilig vluchten, een utopie?"

Transcriptie

1 Veilig vluchten, een utopie? Ir. Ruud van Herpen Cauberg-Huygen Zwolle Cauberg-Huygen Zwolle 1 Veilig vluchten, een utopie? Ir Ruud van Herpen Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - s Hertogenbosch 1. Brandveiligheid in de regelgeving 2. De pijlers van brandveiligheid 3. Van regelgeving naar brandbeveiligingsconcept 4. Voorbeeld: Tramtunnel Den Haag 5. Het brandbeveiligingsconcept 2001, Ruud van Herpen Het is niet toegestaan delen uit deze presentatie te vermenigvuldigen. De presentatie mag alleen compleet en met bronvermelding worden vermenigvuldigd. De gepresenteerde beginselen, voorbeelden en resultaten zijn illustratief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik hiervan is voor eigen risico. 1

2 Beheersing van brand en rook omgeving gebouw inventaris Veiligheid!!!!!! Schadebeperking! Cauberg-Huygen Zwolle 2 1. Brandveiligheid in de regelgeving In geval van brand in een gebouw of een bouwwerk is het van groot belang dat een min of meer beheersbare situatie kan worden gegarandeerd, uit oogpunt van zowel veiligheid als schadebeperking. De publiekrechtelijke bouwregelgeving (woningwet, bouwverordening, bouwbesluit) is vooral gericht op het waarborgen van een acceptabel veiligheidsniveau in geval van brand. Daarnaast moet brandoverslag naar belendende percelen worden voorkomen om deze te vrijwaren van schade. Schadebeperking in of aan het eigen brandcompartiment is geen veiligheidscriterium en dus voor de overheid geen grondslag voor de regelgeving. Schadebeperking is een zaak voor de eigenaar/verzekeraar. 2

3 De pijlers van brandveiligheid Voorkoming: beperk kans op brand Veiligheid door rookbeheersing: veilige ontvluchting Veiligheid door brandbeheersing: veilige inzet hulpdiensten beperk uitbreiding maak repressie mogelijk Cauberg-Huygen Zwolle 3 2. De pijlers van brandveiligheid Voor het garanderen van voldoende veiligheid in geval van brand zijn twee criteria van groot belang: brandbeheersing: de brand moet beheersbaar zijn om in aangrenzende compartimenten en belendende percelen gevrijwaard te zijn van brand of de gevolgen ervan; rookbeheersing: het rookvolume en de rookuitbreiding dienen zodanig gecontroleerd te worden dat een veilige ontvluchting uit het brandende compartiment mogelijk is. In het Bouwbesluit (toetskader voor de bouwvergunning) wordt hieraan invulling gegeven door eisen aan bouwkundige compartimentering te stellen voor zowel brand als rook. De eisen aan de brandcompartimentering worden geformuleerd in een Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO). Een brandcompartiment kan weer in rookcompartimenten worden verdeeld, waarbij de eisen worden geformuleerd in een Weerstand tegen RookDoorgang (WRD). Het rookcompartiment kan nooit groter zijn dan het brandcompartiment waarin het is gelegen. Ten aanzien van het voorkomen van brand (beperking van het risico op het ontstaan van brand) is relatief weinig vastgelegd in het Bouwbesluit. Dit is teveel inrichtings- en gebruiksafhankelijk. In de Bouwverordening (toetskader voor de gebruiksvergunning) wordt hieraan iets meer aandacht besteed. 3

4 Brandbeheersing Gebouw indelen in brandcompartimenten: WBDBO > 60 minuten max m2 brandwerendheid (hoofd)draagconstructie Grotere compartimenten bij: toepassing sprinklerinstallatie geringe vuurbelasting Cauberg-Huygen Zwolle 4 In het Bouwbesluit wordt de beheersbaarheid van brand gegarandeerd door een bouwkundige brandcompartimentering te eisen. De brandcompartimenten zijn daarbij maximaal 1000 m2 groot. De WBDBO tussen een brandcompartiment en een niet tot het brandcompartiment behorende besloten ruimte dient 60 minuten te bedragen. Daarnaast zijn eisen aan de brandwerendheid m.b.t. bezwijken van de hoofddraagconstructie relevant in verband met het in stand houden van aangrenzende compartimenten. De beheersbaarheid van brand wordt dus gegarandeerd door afzonderlijke grootheden, met afzonderlijke prestatie-eisen en grenswaarden. Dit maakt de brandveiligheid van het bouwwerk makkelijk toetsbaar, maar beperkt de ontwerpvrijheid. Meer vrijheid ontstaat wanneer de beheersbaarheid van een brand met behulp van een sprinklerinstallatie wordt gegarandeerd. In dat geval vervalt de bouwkundige brandcompartimentering en zijn er dus ook geen relevante WBDBO-eisen meer. 4

5 Grootte compartiment: 1000,0 m 2 Max. afstand tussen verbindingen: n.v.t. m Gemiddelde vuurbelasting: 60,0 kg/m 2 Vuurlast in brandcompartiment: 60,0 ton 2 Sprinklers aanwezig? nee 3 Binnenaanval mogelijk? nee 4 Aantal verbindingen? 5 Is WBDBO-q m >Marge? ja Model beheersbaarheid van brand Min. BiZa, Compartiment eronder, nee met faalkans overslagbescherming? Hoofdschema brandcompartimentering, situatie Brandweerhulp voor brandbeheersing? D nee Massafactor: 1,0 Toelaatbare vuurlast: 300,0 ton Toelaatbare compartimentsgrootte: Cauberg-Huygen 5000,0Zwolle m 2 5 (bij de gegeven gemiddelde vuurbelasting) Daarnaast mag, op basis van het model Beheersbaarheid van brand (ministerie Van Binnenlandse Zaken, 1995), een groter brandcompartiment dan 1000 m2 worden toegestaan wanneer de vuurbelasting relatief gering is. Dit kan overigens wel hogere WBDBO-eisen tot gevolg hebben. De verschillende grootheden worden nu in onderlinge relatie met elkaar beschouwd en hebben dus geen vaste, eigen grenswaarden meer. Bovenstaand is het beslisschema weergegeven bij het model Beheersbaarheid van brand volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze is als Excel invulsjabloon te downloaden van de Cauberg-Huygen website ( Hieruit blijkt duidelijk dat alleen met brandbeheersing rekening gehouden wordt. Brandveiligheid is volgens dit model dus niet automatisch gegarandeerd. Daartoe dienen ook de grootheden voor beheersbaarheid van rook en veiligheid bij ontvluchting te worden beschouwd. 5

6 Rookbeheersing Gebouw indelen in rookcompartimenten: WRD > 30 minuten max. vluchtlengte door de rook bepaalt grootte rookcompartiment buiten het rookcompartiment: 2 onafhankelijke vluchtmogelijkheden brandwerendheid draagconstructie voor in stand houden vluchtmogelijkheden Cauberg-Huygen Zwolle 6 In het Bouwbesluit wordt het maximaal toelaatbare uitbreidingsgebied van de rook bepaald door de toelaatbare vluchtlengte binnen het rookcompartiment. Indien deze wordt overschreden is rookcompartimentering noodzakelijk. Ook de rookcompartimentering wordt in principe door bouwkundige scheidingen met een voldoende WRD gerealiseerd. Inmiddels wordt naast een bouwkundige rookcompartimentering ook steeds vaker een luchttechnische rookcompartimentering toegepast door middel van stuwkrachtventilatoren. In grote parkeergarages komt dit regelmatig voor. De maximaal toelaatbare vluchtlengte binnen het rookcompartiment is afhankelijk van de bezettingsgraadklasse. In de meeste gevallen kan worden uitgegaan van 30 meter, doch bij lichte bezettingsgraadklassen (in de regel vooral bij industriele gebouwfuncties) kunnen grotere vluchtlengten binnen het compartiment worden toegestaan. Eisen aan de brandwerendheid m.b.t. bezwijken van de draagconstructie kunnen in dit kader ook relevant zijn, in verband met de in stand houding van vluchtmogelijkheden. 6

7 Van regelgeving naar brandbeveiligingsconcept Regelgeving: Elke grootheid afzonderlijk dient aan prestatieeisen met grenswaarden te voldoen. Brandbeveiligingsconcept: Grootheden worden in onderlinge samenhang beschouwd voor optimaal veiligheidsniveau. Cauberg-Huygen Zwolle 7 3. Van regelgeving naar brandbeveiligingsconcept Voor sommige gebouwen en bouwwerken is het moeilijk de brandveiligheid te toetsen in afzonderlijke prestatie-eisen en grenswaarden. In dat geval is een brandbeveiligingsconcept noodzakelijk. Dit geldt ook voor gebouwen, waarin om bepaalde redenen bewust wordt afgeweken van bepaaldde prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit. Het doel van het brandbeveiligingsconcept is om met een verzameling van op elkaar afgestemde maatregelen tenminste hetzelfde veiligheidsniveau te bereiken als het Bouwbesluit beoogt. Daarbij worden de verschillende grootheden dus in onderlinge samenhang met elkaar beschouwd. Het gaat zowel om de grootheden met betrekking tot brandbeheersing (zoals in het model Beheersbaarheid van brand van het ministerie van BiZa) als om de grootheden met betrekking tot rookbeheersing. Naast de bouwkundige situatie speelt ook het gebruik en de inrichting van het gebouw een rol. Het brandbeveiligingsconcept heeft derhalve niet alleen een relatie met de bouwvergunning, maar ook met de gebruiksvergunning. Niet alleen een bouwkundige wijziging, maar ook wijzigingen aan de inrichting en het gebruik kunnen consequenties hebben voor jet brandbeveiligingsconcept. Kortom: Een brandbeveiligingsconcept is brandveiligheid op maat! 7

8 Brandbeveiligingsconcept Determinatieve benadering grenswaarden veilig/onveilig Probabilistische benadering risico = kans x gevolg Scenario benadering beheersbaar houden calamiteit Cauberg-Huygen Zwolle 8 Om brandveiligheid te kunnen garanderen, dienen zowel de kans op het ontstaan van brand als de gevolgen van een brand (slachtoffers, schade) tot een aanvaardbaar niveau beperkt te worden. De determinatieve benadering met grenswaarden veilig/niet veilig volstaat alleen bij de toetsing van afzonderlijke grootheden, zoals in het Bouwbesluit het geval is. In een brandbeveiligingsconcept, waarin grootheden onderling op elkaar worden afgestemd, is de determinatieve benadering van minder belang en gaat het om de probabilistische benadering en de scenario benadering. 8

9 Determinatieve benadering Grenswaarden veilig/onveilig Bouwregelgeving heeft een determinatief karakter, er is geen gradatie in veiligheid. Grenswaarden gebaseerd op een maatschappelijk aanvaard risico Cauberg-Huygen Zwolle Determinatieve benadering De huidige bouwregelgeving, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit en de Bouwverordening, kent ten aanzien van brandveiligheid een determinatieve benadering. Er worden prestatie-eisen geformuleerd aan de afzonderlijke grootheden met grenswaarden, die de scheiding aangeven tussen veilig en onveilig. Een tussengebied (meer of minder veilig) bestaat hierin niet. Ook de samenhang tussen de afzonderlijke grootheden wordt in deze opzet niet beschouwd. Het voordeel van deze benadering is dat de regelgeving relatief eenvoudig van opzet is. Het is echter de vraag of daarbij in alle denkbare gevallen die voldoen aan het Bouwbesluit ook werkelijk hetzelfde veiligheidsniveau wordt verkregen. Overigens houdt het veiligheidsniveau van het Bouwbesluit niet in dat er in geval van brand nooit slachtoffers zouden vallen. Het veiligheidsniveau volgens het Bouwbesluit is gebaseerd op een maatschappelijk aanvaard risico. Wat het maatschappelijk aanvaard risico inhoudt is niet gedefinieerd. 9

10 Probabilistische benadering Risico = Kans x Gevolg Bij een kleinere kans op het ontstaan van brand grotere consequenties toestaan Consequenties doorgaans in (dodelijke) slachtoffers uitgedrukt Cauberg-Huygen Zwolle Probabilistische benadering Het veiligheidsniveau kan meer nauwkeurig gedefinieerd worden met behulp van een probabilistische benadering. Hierin wordt de veiligheid vastgelegd door een grenswaarde aan het risico te stellen. Het risico wordt bepaald door het gevolg van een incident (slachtoffers in de zin van doden en/of gewonden) te koppelen aan de kans op het optreden van dit incident. Het risico van brand kan dus worden beperkt door ofwel de kans op het ontstaan van brand te beperken, ofwel voorzieningen te treffen om het aantal slachtoffers te beperken. Juist het beperken van de kans van een brandincident, door veiligheidsvoorzieningen te treffen in de gebruikssituatie van het bouwwerk, is een goede aanvulling op de determinatieve regelgeving van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit gaat immers de meeste aandacht uit naar het veiligheidsniveau nadat een brandincident is opgetreden. 10

11 Scenario benadering Beheersbaar houden calamiteit Vaststellen worst-case scenario s Alleen voor voorzieningen ter beheersing van een calamiteit, niet ter voorkoming van de calamiteit Cauberg-Huygen Zwolle Scenario benadering In deze benadering gaat de aandacht uit naar voorzieningen die getroffen moeten worden om het aantal slachtoffers bij een brandincident te beperken, danwel de inzet van hulpdiensten mogelijk te maken, ongeacht de kans op het optreden van het incident. Om in termen van de probabilistische benadering te blijven: het gaat hier om risicobeperking door het gevolg te beperken in plaats van de kans te beperken. Dit is relevant voor het dimensioneren van de voorzieningen die de calamiteit beheersbaar houden (in aantal slachtoffers of in materiele zin). Daarmee is de scenario benadering een goede aanvulling op de probabilistische benadering, die vooral relevant was voor het dimensioneren van de veiligheidsvoorzieningen in de gebruikssituatie van het bouwwerk. Door na te gaan wat de maatgevende incidenten zijn kunnen worst-case scenario s worden geformuleerd. Deze scenario s kunnen worden gezien als een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Hoewel de kans op een dergelijk worst-case scenario zeer klein zal zijn, moet met het gevolg ervan terdege rekening worden gehouden. Het worst-case scenario m.b.t. brandbeheersing kan anders zijn dan dat m.b.t. rookbeheersing of de inzet van hulpdiensten. 11

12 A)A) A SAMENHANG IN HET (BRAND)BEVEILIGINGSCONCEPT PROBABILISTISCHE BENADERING (risico-analyse) preventieve (deel)voorzieningen scenario's groepsrisico's N incidenten.... toets: deelrisico's.... acceptabel?.... J optimum SCENARIO-BENADERING maatgevend scenario ontruimingsplan draaiboek evacuatie aanvalsplan hulpdiensten bouwk. calamiteiten- voorzieningen installatieve bestrijdings- voorzieningen beheersing brand beheersing rook installatieve detectie en meldingsvoorzieningen > niet maatgevend: (groeps)risico aantal slachtoffers > maatgevend: prestatie-eisen aan de calamiteitenvoorzieningen AFBAKENING > Er worden alleen incidenten/gebeurtenissen beschouwd ten gevolge van het gebruik van het bouwwerk. > Er worden geen incidenten/gebeurtenissen beschouwd ten gevolge van de omgeving, zoals instorting van omliggende bouwwerken, vliegrampen, natuurrampen, etc. 12

13 Tramtunnel Den Haag parkeren tunnel Cauberg-Huygen Zwolle Voorbeeld: Tramtunnel Den Haag Bij ondergrondse bouwwerken ligt de brandruimte doorgaans meer geisoleerd dan bij bovengrondse bouwwerken. Daardoor treedt enerzijds minder afkoeling op (de temperaturen in de brandruimte lopen hoger op), terwijl anderzijds de ontvluchting wordt bemoeilijkt (de vluchtroute komt overeen met de rookroute). Ook kan de aanvalsroute van de hulpdiensten een conflict geven met de vluchtroute. Een extra moeilijkheid bij infrastructurele bouwwerken als de tramtunnel onder de Grote Marktstraat in Den Haag is dat de gehele ondergrondse ruimte noodgedwongen uit 1 brandcompartiment en in principe ook uit 1 rookcompartiment bestaat. De tunnelsegmenten en de ondergrondse stations kunnen immers niet ruimtelijk gescheiden worden van elkaar. Zo blijkt dus dat voor dergelijk ingewikkelde bouwwerken de (determinatieve) regelgeving geen oplossing biedt. Een brandbeveiligingsconcept is in deze gevallen altijd noodzakelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de genoemde drie benaderingen. 13

14 Tramtunnel Den Haag Consequentie ondergronds bouwen: Brand: mogelijk hogere temperaturen, groter risico voor de constructie Rook: rookvrije ontvluchting moeilijker realiseerbaar, groter risico voor aanwezige personen Probabilistische benadering in combinatie met scenario benadering nodig Cauberg-Huygen Zwolle 14 Determinatieve benadering: Het in acht nemen van de grenswaarden voor de afzonderlijke grootheden volgens de bouwregelgeving, voor zover deze toepasbaar zijn. Probabilistische benadering: Het dimensioneren van de veiligheidsvoorzieningen in de gebruikssituatie om de kans op het optreden van een brandincident (en daarmee het risico) te beperken. Scenario benadering: Het dimensioneren van de calamiteitenvoorzieningen om het aantal slachtoffers en de materiele schade na het optreden van een brandincident (en daarmee het risico) te beperken. Daarnaast zijn de calamiteitenvoorzieningen van groot belang voor de inzet van de hulpdiensten na het optreden van het brandincident. De inzet van de hulpdiensten is niet alleen van belang uit oogpunt van repressie, maar vooral uit oogpunt van evacuatie-ondersteuning. Als maatgevend scenario voor zowel beheersbaarheid van brand als beheersbaarheid van rook geldt een trambrand in een tunnelsegment tussen twee stations. Deze kan zowel het gevolg zijn van een eenzijdig incident (zoals kortsluiting in de tram, warmlopen remmen, e.d.) als van een aanrijding met een motorvoertuig (de tramtunnel ingereden) of met een andere tram (2 rijrichtingen in 1 tunnelbuis). 14

15 Trambrand in tunnel; rookverspreiding en wind Cauberg-Huygen Zwolle 15 In het navolgende worden de volgende aandachtspunten bij het genoemde maatgevende scenario kort geillustreerd: rookverspreiding in de tunnelbuis, en de windinvloed hierop; ontruiming van trams en ontvluchting vanuit de tunnel. Deze aandachtspunten zijn afzonderlijke bouwstenen in de probabilistische benadering. Elke bouwsteen heeft een eigen kansverdeling, zodat de uiteindelijke kans op slachtoffers kan worden berekend als het product van alle opeenvolgende kansen. Op deze wijze is van een reeks van incidenten (dus van een scenario) de kans en het eventuele aantal slachtoffers bekend. Het product hiervan kan als het risico van het scenario worden beschouwd. Het groepsrisico kan vervolgens worden bepaald door de kansen van alle scenario s die tot hetzelfde aantal slachtoffers leiden te sommeren. Dit groepsrisico (product van de totale kans en het aantal slachtoffers) is het feitelijke toetscriterium in de probabilistische benadering. 15

16 Trambrand in tunnel; ontvluchting Cauberg-Huygen Zwolle 16 Uit CFD-berekeningen (Computational Fluid Dynamics) blijkt bij een trambrand in de tunnel de rookverspreiding, zowel met als zonder de invloed van wind, zodanig snel op te treden dat de trams die in de richting van de brandhaard rijden in een volledig met rook gevulde omgeving tot stilstand zullen komen. Achteruit rijden is niet mogelijk, het huidige materieel staat dit niet toe en ook het beveiligingssysteem is hierop niet ingericht. Dit betekent dus dat deze trams, die voor het overige niets met het brandincident te maken hebben, moeten worden ontruimd via een vluchtroute door de rook. Het aantal indirecte slachtoffers (niet rechtstreeks bij het brandincident betrokken) hierdoor moet geminimaliseerd worden. Immers, het veiligheidsrisico ondergronds mag niet groter zijn dan bovengronds, terwijl het beveiligingssysteem ondergronds vergelijkbaar moet zijn met het beveiligingssysteem bovengronds (uniformiteit). Uiteraard zijn wel enkele relatief eenvoudige extra veiligheidsmaatregelen mogelijk, zoals noodremoverbrugging, deurvergrendeling, ontsporingsgeleiding, inrijblokkering voor motorvoertuigen (kansbeperking). Desondanks zijn de calamiteitenvoorzieningen, zoals de nooduitgangen (h.o.h. 60 m), de doorstroom- en opvangcapaciteit ervan (15 m2 vlakke vloer), het ontruimingsplan van een tram (gedoseerd via kop en staart), van groot belang om het aantal indirecte slachtoffers te minimaliseren (gevolgbeperking). Met een evacuatiemodel kan dit inzichtelijk gemaakt worden. 16

17 Rookbelemmering en vluchttijd CUMULATIEVE KANSVERDELINGEN Geen rookvrije ontvluchting! Cauberg-Huygen Zwolle 17 In het geval van de tramtunnel is het vrijwel onmogelijk om bij de evacuatie van de trams een rookvrije vluchtroute te kunnen bieden. Daardoor is het noodzakelijk om de verblijfstijd in de rook zo beperkt mogelijk te houden (max. 30 seconden) door een korte route te bieden met een zo klein mogelijke kans op congestie. In veel grote gebouwen is echter, in tegenstelling tot de tramtunnel, enige capaciteit voor rookbuffering aanwezig, zeker wanneer de hoogte aanzienlijk is. Dit betekent dat, na het ontstaan van brand, gedurende enige tijd een rookvrije ontvluchting mogelijk is. Wanneer het mogelijk is om alle aanwezigen binnen dit tijdsbestek te evacueren zullen er in principe geen slachtoffers ten gevolge van rookvergiftiging of rooktemperatuur ontstaan. De situatie is dan veilig, de cumulatieve kansverdeling van rookbelemmering en de cumulatieve kansverdeling van evacuatie overlappen elkaar niet. Wanneer er wel overlap tussen de twee kansverdeling optreedt is er een risico op slachtoffers ten gevolge van rookvergiftiging of rooktemperatuur aanwezig. Door de overlap in tijd zo kort mogelijk te maken (grenswaarde: 30 seconden) wordt het risico beperkt. 17

18 Brandbeveiligingsconcept: Brandbeheersing Max. brandomvang afhankelijk van brandenergie (vuurlast) Max. brandtemperatuur afhankelijk van brandvermogen (afbrandsnelheid) Cauberg-Huygen Zwolle Het brandbeveiligingsconcept Door een combinatie van een determinatieve benadering met een probabilistische en een worst-case benadering kunnen de afzonderlijke grootheden met betrekking tot brandveiligheid worden geintegreerd in een brandbeveiligingsconcept. De ontwerpcondities worden daarmee flexibeler, er behoeft immers niet voor elke grootheid afzonderlijk aan een vaste grenswaarde te worden voldaan, mits het veiligheidsniveau van het brandbeveiligingsconcept tenminste gelijkwaardig is aan het niveau van de regelgeving. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is met de publicatiereeks Brandbeveiligingsconcept, Beheersbaarheid van brand (1995) een goede aanzet hiervoor gegeven. De brand moet beheersbaar blijven, zowel in energie als in vermogen. Een echt brandbeveiligingsconcept dient echter niet alleen rekening te houden met beheersbaarheid van brand, maar evengoed met beheersbaarheid van rook. Voor vluchtende personen is de rook vaak meer bedreigend dan de brand zelf. 18

19 Brandbeveiligingsconcept: Rookbeheersing / vluchten Veiligheidsrisico (groepsrisico); aantal slachtoffers: Kansverdeling rookbelemmering Kansverdeling evacuatie Cauberg-Huygen Zwolle 19 Juist om het veiligheidsrisico bij vluchten te minimaliseren is inzicht in de rookverspreiding (en de kansverdeling van rookbelemmering) enerzijds, en inzicht in de evacuatietijden (en de kansverdeling van evacuatie) anderzijds van groot belang. Een veilige situatie is aanwezig wanneer deze kansverdelingen elkaar niet (of heel beperkt) overlappen. De kansverdelingen kunnen daarbij worden bepaald aan de hand van een risico-analyse met behulp van een rekenmodel voor de rookverspreiding (CFD) en een evacuatiemodel. 19

20 Veilig vluchten: een bereikbare utopie? Cauberg-Huygen Zwolle 20 Met degelijke rekenmodellen (bovenstaand een voorbeeld van een evacuatiemodel van een uitgaanscentrum) is veilig vluchten in geval van brand niet meer helemaal een utopie. Omdat absolute veiligheid (nog steeds) niet bestaat zou misschien gesteld kunnen worden: Veilig vluchten, een bereikbare utopie. Ir. Ruud van Herpen Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Zwolle. Tel Fax

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages

Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages ir. B. Kersten, LBP Raadgevend ingenieursbureau te Nieuwegein Opgericht in 1970 Momenteel ca. 60 medewerkers 1 Inhoud Wat is een natuurlijk

Nadere informatie

Atria en brandveiligheid

Atria en brandveiligheid AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID Atria en brandveiligheid ir J.J. Mertens Zoetermeer Mook Düsseldorf Parijs Londen www.peutz.nl Aan de orde komen wat zijn kenmerken

Nadere informatie

Hoe risicovol is veilig?

Hoe risicovol is veilig? Hoe risicovol is veilig? Risicobenadering als onderdeel van FSE De uitwerking in Ir Ruud van Herpen Grenswaarden voor veiligheid Deterministische benadering effectbeheersing Grenswaarden veilig/onveilig

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

Brandveiligheid Beperking van het uitbreidingsgebied van brand en rook

Brandveiligheid Beperking van het uitbreidingsgebied van brand en rook Brandveiligheid Beperking van het uitbreidingsgebied van brand en rook Ruud van Herpen 15 9 2014 1 Wie ben ik Ruud van Herpen MSc. FIFireE : Technisch directeur, Nieman Raadgevende Ingenieurs Fellow Fire

Nadere informatie

Masterclass ontruimingsconcepten

Masterclass ontruimingsconcepten Masterclass ontruimingsconcepten Kom verder. Saxion. 19.00 Welkom en inleiding: Gebouwenontruiming als risico reducerend subsysteem Ir. Ruud van Herpen, lector Brandveiligheid in de Bouw, Saxion Kenniscentrum

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

- Bouwregelgeving en werkelijke brandveiligheid - VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND

- Bouwregelgeving en werkelijke brandveiligheid - VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND - Bouwregelgeving en werkelijke brandveiligheid - VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND Ir. A.J. (Abeltje) Tromp abeltje.tromp@efectis.com www.efectis.nl 1 VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND Doel presentatie: o Verdieping

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Wat niet kan dat moet nog uitgevonden worden De volgende calamiteit staat voor de deur!!!!!.

Wat niet kan dat moet nog uitgevonden worden De volgende calamiteit staat voor de deur!!!!!. Zwolle, 27-11-2001. Gelijkwaardigheid en brandbeveiligingsconcepten Wat niet kan dat moet nog uitgevonden worden De volgende calamiteit staat voor de deur!!!!!. De veiligheid van gebruikers van een object

Nadere informatie

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011 Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Opdrachtgever: SATIJNplus Architecten Postbus 210 6120 BA BORN Behandeld door: ir. J.A.M.

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan de Broekstraat 2a te Asten-Heusden.

Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan de Broekstraat 2a te Asten-Heusden. Documentnummer 1405f d.d. 30 mei 2014 Projectnummer 14.5725.1a Project melkveestal Aarts Betreft brandcompartimentering Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

Hoogbouw en Brandveiligheid

Hoogbouw en Brandveiligheid Hoogbouw en Brandveiligheid Even voorstellen... Björn Peters 1 Hoogbouwrichtlijn Hoogbouwrichtlijn Brandveiligheidsvoorzieningen bepaald aan de hand van een drietal aspecten: ontruimingsconcept A, B, C

Nadere informatie

De woningbrand van de toekomst: risico s van rook door de bewopners Ing. Jan Linssen, free lance brandveiligheidsadviseur

De woningbrand van de toekomst: risico s van rook door de bewopners Ing. Jan Linssen, free lance brandveiligheidsadviseur Masterclass Risico s van rook 19.00 Welkom en inleiding: Risico s van rook Ir. Ruud van Herpen, lector Brandveiligheid in de Bouw, Saxion Kenniscentrum Leefomgeving 19.10 De woningbrand van de toekomst:

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis Trefwoorden: (sub)brandcompartimenten, BHV, ontruiming, zorgfunctie : Status: Definitief Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Afwegen van brandrisico s

Afwegen van brandrisico s Afwegen van brandrisico s Vanuit perspectief adviseur Lieuwe de Witte Brandveiligheidsadviseur Nieman R.I. Opbouw Diverse invalshoeken Brandveiligheid en risicobenadering Veiligheid en risico s Randcondities

Nadere informatie

Grote brandcompartimenten. Normen in ontwikkeling

Grote brandcompartimenten. Normen in ontwikkeling Grote brandcompartimenten Normen in ontwikkeling NEN 66 i.o. NEN 679 i.o. Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering Even voorstellen

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Adviseur A.H. van Rossum 06-53375097 Datum rapport: 10 februari 2012 Versie 2.0

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Integrale veiligheidsbenadering in het kader van duurzame ontwikkeling

Integrale veiligheidsbenadering in het kader van duurzame ontwikkeling Integrale veiligheidsbenadering in het kader van duurzame ontwikkeling Veiligheid aan de voorkant van het ontwikkel- en bouwproces ing. Alphonse Hanlo Algemeen directeur Onderwerpen 1. Veiligheid RO/milieuveiligheid

Nadere informatie

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT 4. BRANDVEILIGHEID INLEIDING REGELGEVING EN BOUWBESLUIT Gevels van gebouwen zijn de belangrijkste onderdelen als het gaat om de bescherming van de inhoud van het gebouw en het comfort voor de gebruikers.

Nadere informatie

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw Handreiking borging brandveiligheid unitbouw PM foto: unitbouw met gevelbekleding Aanleiding en achtergrond Unitbouw die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast - kan, net als andere bouwmethoden,

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

Het nieuwe Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit Het nieuwe Bouwbesluit Anders, maar wél eenvoudiger Brandveiligheid 2 Brandveiligheid Inhoud Inleiding 4 1 Het Nieuwe Bouwbesluit en hoe het werkt 5 De systematiek 5 De aansturingstabel 7 Ruimten die meerdere

Nadere informatie

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders Veiligheidsregio HAAGLANDEN Handhaving van bestaande kooiladders Jan Brekelmans 3 maart 2010 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Regelgeving... 4 4. Kwaliteit en bruikbaarheid van een kooiladder...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Praktijkrichtlijn Brandveiligheid PARKEERGARAGES Aanvullende brandveiligheidseisen op het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit voor besloten parkeergarages met brandcompartimentgrootte

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Welke onderwerpen?

Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Welke onderwerpen? Brandveiligheid ing. Art van Lohuizen adviseur brandveiligheid Brandveiligheid Welke onderwerpen? - voorbeelden van simulatieberekeningen - brandoverslagrisico via gevel - rook- en warmteafvoer in parkeertoren

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden.

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. 1 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND Brandcompartiment Het gedeelte van het gebouw dat bestemd is als

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg. Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor

Brandveiligheid in de zorg. Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor Brandveiligheid in de zorg Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor 4/23/2013 Brandveiligheid in de zorg.. Branden in zorginstellingen ontwikkelen

Nadere informatie

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Het nieuwe bouwbesluit Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Bouwbesluit 2012 Wat weten wij van de wijzigingen? Verschillen tussen bouwbesluit 2003 en 2012 Historie: Oudste tot dusver gevonden

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, NEN 6060, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, compartimentering, loopafstand, sprinkler

Nadere informatie

Welkom bij: Brandveilig bouwen en verbouwen

Welkom bij: Brandveilig bouwen en verbouwen Welkom bij: Brandveilig bouwen en verbouwen Niels van de Pol of Wim Verburg, SBR Initiatief van: Mogelijk gemaakt door: Initiatief van: BouwLokalen Regionale kennisoverdracht op tien locaties Actuele onderwerpen

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid dr. ir. Ralph Hamerlinck Onderwerpen Bouwbesluit Gelijkwaardigheid Ontwerpen van constructies Conclusies Bouwbesluit 2003 Veestal = lichte industriefunctie: verblijven

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Adviseur J.S.M. de Groot 06-20423896 Adviseur brandpreventie : Ing. A.H. van

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Projectnummer : V0375.01.01 Datum : 4 december 2006 Status : Auteur(s) :

Nadere informatie

VLUCHTEN BIJ EEN BRAND

VLUCHTEN BIJ EEN BRAND VLUCHTEN BIJ EEN BRAND Waar zou op gelet kunnen worden wanneer er een brand is? Bij de brand in Volendam hebben van de 300 vluchtenden er slechts tien de twee nooduitgangen gebruikt, terwijl het gedrang

Nadere informatie

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies.

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand

Nadere informatie

PRAKTISCHE GEBRUIKSHANDLEIDING. Hoe en wat over sprinkler, compartimentering en/of ventilatie in parkeergarages

PRAKTISCHE GEBRUIKSHANDLEIDING. Hoe en wat over sprinkler, compartimentering en/of ventilatie in parkeergarages PRAKTISCHE GEBRUIKSHANDLEIDING Hoe en wat over sprinkler, compartimentering en/of ventilatie in parkeergarages Augustus 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten

Nadere informatie

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv Maatschap Bom T.a.v. mevr. J. Bom Verl. Scholtenskanaal o.z. 23 7881 JR Emmercompascuum Datum: Onderwerp: 23 mei 2011 Bouwplantoets brandveiligheid, rundveestal. Geachte mevrouw Bom, Onderstaand treft

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 14 juni 2006 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 1 Inhoud. Blz. 1. Inleiding 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Omstandigheden

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

Ontwerp ondergrondse ruimten: invloed rookverspreiding op keuze locatie uitgangen

Ontwerp ondergrondse ruimten: invloed rookverspreiding op keuze locatie uitgangen TNO-rapport 200lJ..CVB-ROO012 Ontwerp ondergrondse ruimten: invloed rookverspreiding op keuze locatie uitgangen TNO Bouw Contactpersoon E.W.Janse centrum voor BrandveIligheid Lange Kleiweg 5, Rijswijk

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen College Onderwerp: V200900620 Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen Samenvatting: Inleiding: De bouwaanvraag van Stichting Woonveste voor een

Nadere informatie

Bouwbesluit staat meer toe dan men denkt

Bouwbesluit staat meer toe dan men denkt Brandveiligheid Bouwbesluit staat meer toe dan men denkt Vraag tien bouwkundigen wat ze als belemmering zien om staal te gebruiken en negen roepen brand. Een belangrijke reden is de onbekendheid bij ontwerpers

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

23-4-2015. Brandveiligheid en continuïteit

23-4-2015. Brandveiligheid en continuïteit Verhogen van bedrijfscontinuïteit met actieve blussystemen John van Lierop Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid European Fire Sprinkler Netwerk Olaf van Alst Marsh Risk Consulting 16 april 2015

Nadere informatie

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Welkom BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Programma Geschiedenis Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Indeling Bouwbesluit 2012 Gebruik Compartimentering Vluchten

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

Rapportage maximaal aantal personen TU Delft Hoofdgebouw Rapportnummer: TAC 200805886 d.d. 23 juni 2008

Rapportage maximaal aantal personen TU Delft Hoofdgebouw Rapportnummer: TAC 200805886 d.d. 23 juni 2008 TAC Technisch Advies Centrum, brandveiligheid b.v. b.v. postadres: Dorpsstraat 4, 2731 AP BENTHUIZEN bezoekadres: Franklinstraat 1, 2723 RE ZOETERMEER Tel: 079-3421853 Fax: 079-3310855 e-mail: tac@brandveiligheid.nl

Nadere informatie

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 15-056 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Aan de Beatrixlaan te Weert wordt een Kennis en Expertise

Nadere informatie

Naam Brandveiligheid: Beleid bestaande bouw (2005 - nota bedoeld als beleidsregel)

Naam Brandveiligheid: Beleid bestaande bouw (2005 - nota bedoeld als beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 20 Naam Brandveiligheid: Beleid bestaande bouw (2005 nota bedoeld als beleidsregel) Publicatiedatum 15 februari 2006 Opmerkingen Vaststelling van de beleidsregel

Nadere informatie

Advies en onderzoeksrapportage Beheersbaarheid van Brand

Advies en onderzoeksrapportage Beheersbaarheid van Brand MVH Adviseurs BV Brandpreventie, Bouwplantoetsing & Juridische brandveiligheidsvraagstukken Fonteinkruid 1 3931 WT WOUDENBERG E. info@mvhadviseurs.nl T. 033-2586334 KvK Gooi en Eemland 32112056 BTW nr.

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand 2007

Beheersbaarheid van Brand 2007 save is een onderdeel van oranjewoud Beheersbaarheid van Brand 2007 Deel 3: Afwegingsmodel BvB - complexe situaties - Opdrachtgever: april 2007 Ministerie van BZK 070288d W27 Directie Brandweer en GHOR

Nadere informatie

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl

Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning. www.vrom.nl Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning www.vrom.nl Schema beoordeling aanvraag gebruiksvergunning Vergunning aanvraag 1. Gebouw 1a: Bepaal het beoogde gebruik 1b: Bepaal de bezetting voor

Nadere informatie

BOUWREGELGEVING. Programma college:

BOUWREGELGEVING. Programma college: Programma college: di. 12 apr. di. 10 mei. Ontwerpen en ontwikkelen a.d.h. BB2003: Utiliteitsbouw Zo spoedig mogelijk vaststellen in ontwerpfase gebruiksfuncties bezettingsgraad gebruiksoppervlakte verblijfsgebied

Nadere informatie

VEBON RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES

VEBON RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES VEBON RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES RISICOBENADERING BRANDVEILIGHEID PARKEERGARAGES VEBON Eerste uitgave, december 2014 Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages 2 VEBON 2014 Alle

Nadere informatie

Thematische inspectie 2008. Broeigevoelige bulkopslagen in de regio Groningen

Thematische inspectie 2008. Broeigevoelige bulkopslagen in de regio Groningen 0-meting Thematische inspectie 2008 Broeigevoelige bulkopslagen in de regio Groningen Eindrapportage Regionale brandweer Groningen Colofon Uitgave : Regionale brandweer Groningen en brandweer Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

FSE-case groot brandcompartiment met RWA-voorziening

FSE-case groot brandcompartiment met RWA-voorziening 1. Randvoorwaarden en gebruik De case betreft een fictieve industriehal waarin kartonnen verpakkingsmaterialen gefabriceerd worden. De hal wordt aangemerkt als industriefunctie met bezettingsgraadklasse

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

1-12-2014. Beheersbaarheid van Brand. door Hans Smits

1-12-2014. Beheersbaarheid van Brand. door Hans Smits Beheersbaarheid van Brand door Hans Smits 1 EVEN VOORSTELLEN Hans Smits Brandweer Eindhoven Smits Brandveiligheidsadvies Senior adviseur Brandweer Laarbeek - Postcoördinator Post Lieshout Brandpreventie

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

Brandveiligheidsonderzoek. Van de nieuw te bouwen loods aan de Druisdijk 9B te Alphen

Brandveiligheidsonderzoek. Van de nieuw te bouwen loods aan de Druisdijk 9B te Alphen Brandveiligheidsonderzoek Van de nieuw te bouwen loods aan de Druisdijk 9B te Alphen Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T: 013-519 9458 F: 013-519 9727 E: info@vandunadvies.nl www.vandunadvies.nl

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

Regionale Brandweer Groningen. Regionaal beleid Overnachten in sport- en bijeenkomstfuncties

Regionale Brandweer Groningen. Regionaal beleid Overnachten in sport- en bijeenkomstfuncties Regionale Brandweer Groningen Regionaal beleid Overnachten in sport- en bijeenkomstfuncties November 2008 Colofon Uitgave Auteur (herziening) Contactadres : regionale brandweer Groningen : Wout Blink (Johan

Nadere informatie

Een praktijkvoorbeeld van risicobenadering. Ing. F.P.H. (Frank) Jakobs Senior Sectormanager Brandveiligheid

Een praktijkvoorbeeld van risicobenadering. Ing. F.P.H. (Frank) Jakobs Senior Sectormanager Brandveiligheid Een praktijkvoorbeeld van risicobenadering Ing. F.P.H. (Frank) Jakobs Senior Sectormanager Brandveiligheid 1 Inhoud De casus De probleemstelling Wat is beheersbaarheid? Risicobenadering Onderzochte varianten

Nadere informatie

Maar ik heb toch een vergunning?! Over regels, kwaliteit en (eigen) verantwoordelijkheid Brandende kwesties Risico s en regels voor erfgoed

Maar ik heb toch een vergunning?! Over regels, kwaliteit en (eigen) verantwoordelijkheid Brandende kwesties Risico s en regels voor erfgoed Maar ik heb toch een vergunning?! Over regels, kwaliteit en (eigen) verantwoordelijkheid Brandende kwesties Risico s en regels voor erfgoed Hajé van Egmond Je moet in Nederland aan het Bouwbesluit voldoen!

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg?

Brandveiligheid in de zorg? Brandveiligheid in de zorg? Met regelgeving alleen zijn we er nog niet! Andre Bode College bouw (Bouwcollege) ASPO/BPF 30 mei 2008 Positie Bouwcollege (1) ZBO, vallend onder het ministerie van VWS, (tot

Nadere informatie

Evacuatie van bedlegerige patiënten uit een gebouw

Evacuatie van bedlegerige patiënten uit een gebouw Evacuatie van bedlegerige patiënten uit een gebouw Afstudeeronderzoek TU/e 27 juni 2013 Ir. N. (Niels) Strating www.chri.nl Agenda Introductie Cauberg-Huygen Inleiding Experimenten Experimentele Resultaten

Nadere informatie

Brandveiligheid in de Zorg. Bouwbesluit

Brandveiligheid in de Zorg. Bouwbesluit Brandveiligheid in de Zorg en het Bouwbesluit Marsh Nederland 3 november 2011 Ing. M.P.Lasker B.Eng MIFireE 1 Marcel Lasker: Directeur Prevent IVG bv Bevelvoerder Brandweer Oldambt Voorzitter IFE Nederland

Nadere informatie

Filevorming en Ventilatie

Filevorming en Ventilatie KPT december 2014 Kennissessie Files in Tunnels Filevorming en Ventilatie ir. J.W.Huijben ing. E. Thesing Vraagstelling Veel tunnels in Nederland zijn of worden voorzien van langsventilatie In tunnels

Nadere informatie

SPEELSTAD ROTTERDAM. Hans Smits

SPEELSTAD ROTTERDAM. Hans Smits SPEELSTAD ROTTERDAM EVEN VOORSTELLEN Hans Smits Brandweer Eindhoven Smits Brandveiligheidsadvies Senior adviseur Brandweer Laarbeek - Postcoördinator Post Lieshout Brandpreventie Academy Docent 1 OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

NIEUWBOUW VAN EEN VLEESKUIKENSTAL VOOR MTS. A.G.H. KOCKS & J. KOCKS-TEN CAAT aan t Haantje 66 in t Haantje

NIEUWBOUW VAN EEN VLEESKUIKENSTAL VOOR MTS. A.G.H. KOCKS & J. KOCKS-TEN CAAT aan t Haantje 66 in t Haantje NIEUWBOUW VAN EEN VLEESKUIKENSTAL VOOR MTS. A.G.H. KOCKS & J. KOCKS-TEN CAAT aan t Haantje 66 in t Haantje Advies- en onderzoeksrapport beheersbaarheid van brand methode 2007 In opdracht van: Van Westreenen

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

Beheersbaarheid van brand

Beheersbaarheid van brand Beheersbaarheid van brand (Vuurlastberekening) VOOR DE NIEUWBOUW VAN EEN PLUIMVEESTAL Opdrachtgever: VOF Tieltjes gelegen aan de Halsedijk/Landeweerweg in Halle (projectnummer ) Bouwburo AR 7156 LL Telefoon:

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING

ACHTERGRONDEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING ACHTERGRONDEN BIJ DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Projectnummer : W0450.01.18 Datum : 21 december 2009 Status : Definitief Auteur(s) : Peter-Willem van Calis

Nadere informatie

VBE Themabijeenkomst Rookwerendheid

VBE Themabijeenkomst Rookwerendheid VBE Themabijeenkomst Rookwerendheid Rudolf van Mierlo www.efectis.nl 1 Inhoud o 18.30-19.00 Inloop o 19.00-19.40 Achtergrond: Bouwbesluit o 19.40-19.50 Pauze + aansturing van NEN 6075 o 19.50-20.30 Bepaling

Nadere informatie