Veilig vluchten, een utopie? Veilig vluchten, een utopie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig vluchten, een utopie? Veilig vluchten, een utopie?"

Transcriptie

1 Veilig vluchten, een utopie? Ir. Ruud van Herpen Cauberg-Huygen Zwolle Cauberg-Huygen Zwolle 1 Veilig vluchten, een utopie? Ir Ruud van Herpen Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Maastricht - Rotterdam - Zwolle - Amsterdam - s Hertogenbosch 1. Brandveiligheid in de regelgeving 2. De pijlers van brandveiligheid 3. Van regelgeving naar brandbeveiligingsconcept 4. Voorbeeld: Tramtunnel Den Haag 5. Het brandbeveiligingsconcept 2001, Ruud van Herpen Het is niet toegestaan delen uit deze presentatie te vermenigvuldigen. De presentatie mag alleen compleet en met bronvermelding worden vermenigvuldigd. De gepresenteerde beginselen, voorbeelden en resultaten zijn illustratief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik hiervan is voor eigen risico. 1

2 Beheersing van brand en rook omgeving gebouw inventaris Veiligheid!!!!!! Schadebeperking! Cauberg-Huygen Zwolle 2 1. Brandveiligheid in de regelgeving In geval van brand in een gebouw of een bouwwerk is het van groot belang dat een min of meer beheersbare situatie kan worden gegarandeerd, uit oogpunt van zowel veiligheid als schadebeperking. De publiekrechtelijke bouwregelgeving (woningwet, bouwverordening, bouwbesluit) is vooral gericht op het waarborgen van een acceptabel veiligheidsniveau in geval van brand. Daarnaast moet brandoverslag naar belendende percelen worden voorkomen om deze te vrijwaren van schade. Schadebeperking in of aan het eigen brandcompartiment is geen veiligheidscriterium en dus voor de overheid geen grondslag voor de regelgeving. Schadebeperking is een zaak voor de eigenaar/verzekeraar. 2

3 De pijlers van brandveiligheid Voorkoming: beperk kans op brand Veiligheid door rookbeheersing: veilige ontvluchting Veiligheid door brandbeheersing: veilige inzet hulpdiensten beperk uitbreiding maak repressie mogelijk Cauberg-Huygen Zwolle 3 2. De pijlers van brandveiligheid Voor het garanderen van voldoende veiligheid in geval van brand zijn twee criteria van groot belang: brandbeheersing: de brand moet beheersbaar zijn om in aangrenzende compartimenten en belendende percelen gevrijwaard te zijn van brand of de gevolgen ervan; rookbeheersing: het rookvolume en de rookuitbreiding dienen zodanig gecontroleerd te worden dat een veilige ontvluchting uit het brandende compartiment mogelijk is. In het Bouwbesluit (toetskader voor de bouwvergunning) wordt hieraan invulling gegeven door eisen aan bouwkundige compartimentering te stellen voor zowel brand als rook. De eisen aan de brandcompartimentering worden geformuleerd in een Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO). Een brandcompartiment kan weer in rookcompartimenten worden verdeeld, waarbij de eisen worden geformuleerd in een Weerstand tegen RookDoorgang (WRD). Het rookcompartiment kan nooit groter zijn dan het brandcompartiment waarin het is gelegen. Ten aanzien van het voorkomen van brand (beperking van het risico op het ontstaan van brand) is relatief weinig vastgelegd in het Bouwbesluit. Dit is teveel inrichtings- en gebruiksafhankelijk. In de Bouwverordening (toetskader voor de gebruiksvergunning) wordt hieraan iets meer aandacht besteed. 3

4 Brandbeheersing Gebouw indelen in brandcompartimenten: WBDBO > 60 minuten max m2 brandwerendheid (hoofd)draagconstructie Grotere compartimenten bij: toepassing sprinklerinstallatie geringe vuurbelasting Cauberg-Huygen Zwolle 4 In het Bouwbesluit wordt de beheersbaarheid van brand gegarandeerd door een bouwkundige brandcompartimentering te eisen. De brandcompartimenten zijn daarbij maximaal 1000 m2 groot. De WBDBO tussen een brandcompartiment en een niet tot het brandcompartiment behorende besloten ruimte dient 60 minuten te bedragen. Daarnaast zijn eisen aan de brandwerendheid m.b.t. bezwijken van de hoofddraagconstructie relevant in verband met het in stand houden van aangrenzende compartimenten. De beheersbaarheid van brand wordt dus gegarandeerd door afzonderlijke grootheden, met afzonderlijke prestatie-eisen en grenswaarden. Dit maakt de brandveiligheid van het bouwwerk makkelijk toetsbaar, maar beperkt de ontwerpvrijheid. Meer vrijheid ontstaat wanneer de beheersbaarheid van een brand met behulp van een sprinklerinstallatie wordt gegarandeerd. In dat geval vervalt de bouwkundige brandcompartimentering en zijn er dus ook geen relevante WBDBO-eisen meer. 4

5 Grootte compartiment: 1000,0 m 2 Max. afstand tussen verbindingen: n.v.t. m 1 1 Gemiddelde vuurbelasting: 60,0 kg/m 2 Vuurlast in brandcompartiment: 60,0 ton 2 Sprinklers aanwezig? nee 3 Binnenaanval mogelijk? nee 4 Aantal verbindingen? 5 Is WBDBO-q m >Marge? ja Model beheersbaarheid van brand Min. BiZa, Compartiment eronder, nee met faalkans overslagbescherming? Hoofdschema brandcompartimentering, situatie Brandweerhulp voor brandbeheersing? D nee Massafactor: 1,0 Toelaatbare vuurlast: 300,0 ton Toelaatbare compartimentsgrootte: Cauberg-Huygen 5000,0Zwolle m 2 5 (bij de gegeven gemiddelde vuurbelasting) Daarnaast mag, op basis van het model Beheersbaarheid van brand (ministerie Van Binnenlandse Zaken, 1995), een groter brandcompartiment dan 1000 m2 worden toegestaan wanneer de vuurbelasting relatief gering is. Dit kan overigens wel hogere WBDBO-eisen tot gevolg hebben. De verschillende grootheden worden nu in onderlinge relatie met elkaar beschouwd en hebben dus geen vaste, eigen grenswaarden meer. Bovenstaand is het beslisschema weergegeven bij het model Beheersbaarheid van brand volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze is als Excel invulsjabloon te downloaden van de Cauberg-Huygen website (www.chri.nl). Hieruit blijkt duidelijk dat alleen met brandbeheersing rekening gehouden wordt. Brandveiligheid is volgens dit model dus niet automatisch gegarandeerd. Daartoe dienen ook de grootheden voor beheersbaarheid van rook en veiligheid bij ontvluchting te worden beschouwd. 5

6 Rookbeheersing Gebouw indelen in rookcompartimenten: WRD > 30 minuten max. vluchtlengte door de rook bepaalt grootte rookcompartiment buiten het rookcompartiment: 2 onafhankelijke vluchtmogelijkheden brandwerendheid draagconstructie voor in stand houden vluchtmogelijkheden Cauberg-Huygen Zwolle 6 In het Bouwbesluit wordt het maximaal toelaatbare uitbreidingsgebied van de rook bepaald door de toelaatbare vluchtlengte binnen het rookcompartiment. Indien deze wordt overschreden is rookcompartimentering noodzakelijk. Ook de rookcompartimentering wordt in principe door bouwkundige scheidingen met een voldoende WRD gerealiseerd. Inmiddels wordt naast een bouwkundige rookcompartimentering ook steeds vaker een luchttechnische rookcompartimentering toegepast door middel van stuwkrachtventilatoren. In grote parkeergarages komt dit regelmatig voor. De maximaal toelaatbare vluchtlengte binnen het rookcompartiment is afhankelijk van de bezettingsgraadklasse. In de meeste gevallen kan worden uitgegaan van 30 meter, doch bij lichte bezettingsgraadklassen (in de regel vooral bij industriele gebouwfuncties) kunnen grotere vluchtlengten binnen het compartiment worden toegestaan. Eisen aan de brandwerendheid m.b.t. bezwijken van de draagconstructie kunnen in dit kader ook relevant zijn, in verband met de in stand houding van vluchtmogelijkheden. 6

7 Van regelgeving naar brandbeveiligingsconcept Regelgeving: Elke grootheid afzonderlijk dient aan prestatieeisen met grenswaarden te voldoen. Brandbeveiligingsconcept: Grootheden worden in onderlinge samenhang beschouwd voor optimaal veiligheidsniveau. Cauberg-Huygen Zwolle 7 3. Van regelgeving naar brandbeveiligingsconcept Voor sommige gebouwen en bouwwerken is het moeilijk de brandveiligheid te toetsen in afzonderlijke prestatie-eisen en grenswaarden. In dat geval is een brandbeveiligingsconcept noodzakelijk. Dit geldt ook voor gebouwen, waarin om bepaalde redenen bewust wordt afgeweken van bepaaldde prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit. Het doel van het brandbeveiligingsconcept is om met een verzameling van op elkaar afgestemde maatregelen tenminste hetzelfde veiligheidsniveau te bereiken als het Bouwbesluit beoogt. Daarbij worden de verschillende grootheden dus in onderlinge samenhang met elkaar beschouwd. Het gaat zowel om de grootheden met betrekking tot brandbeheersing (zoals in het model Beheersbaarheid van brand van het ministerie van BiZa) als om de grootheden met betrekking tot rookbeheersing. Naast de bouwkundige situatie speelt ook het gebruik en de inrichting van het gebouw een rol. Het brandbeveiligingsconcept heeft derhalve niet alleen een relatie met de bouwvergunning, maar ook met de gebruiksvergunning. Niet alleen een bouwkundige wijziging, maar ook wijzigingen aan de inrichting en het gebruik kunnen consequenties hebben voor jet brandbeveiligingsconcept. Kortom: Een brandbeveiligingsconcept is brandveiligheid op maat! 7

8 Brandbeveiligingsconcept Determinatieve benadering grenswaarden veilig/onveilig Probabilistische benadering risico = kans x gevolg Scenario benadering beheersbaar houden calamiteit Cauberg-Huygen Zwolle 8 Om brandveiligheid te kunnen garanderen, dienen zowel de kans op het ontstaan van brand als de gevolgen van een brand (slachtoffers, schade) tot een aanvaardbaar niveau beperkt te worden. De determinatieve benadering met grenswaarden veilig/niet veilig volstaat alleen bij de toetsing van afzonderlijke grootheden, zoals in het Bouwbesluit het geval is. In een brandbeveiligingsconcept, waarin grootheden onderling op elkaar worden afgestemd, is de determinatieve benadering van minder belang en gaat het om de probabilistische benadering en de scenario benadering. 8

9 Determinatieve benadering Grenswaarden veilig/onveilig Bouwregelgeving heeft een determinatief karakter, er is geen gradatie in veiligheid. Grenswaarden gebaseerd op een maatschappelijk aanvaard risico Cauberg-Huygen Zwolle Determinatieve benadering De huidige bouwregelgeving, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit en de Bouwverordening, kent ten aanzien van brandveiligheid een determinatieve benadering. Er worden prestatie-eisen geformuleerd aan de afzonderlijke grootheden met grenswaarden, die de scheiding aangeven tussen veilig en onveilig. Een tussengebied (meer of minder veilig) bestaat hierin niet. Ook de samenhang tussen de afzonderlijke grootheden wordt in deze opzet niet beschouwd. Het voordeel van deze benadering is dat de regelgeving relatief eenvoudig van opzet is. Het is echter de vraag of daarbij in alle denkbare gevallen die voldoen aan het Bouwbesluit ook werkelijk hetzelfde veiligheidsniveau wordt verkregen. Overigens houdt het veiligheidsniveau van het Bouwbesluit niet in dat er in geval van brand nooit slachtoffers zouden vallen. Het veiligheidsniveau volgens het Bouwbesluit is gebaseerd op een maatschappelijk aanvaard risico. Wat het maatschappelijk aanvaard risico inhoudt is niet gedefinieerd. 9

10 Probabilistische benadering Risico = Kans x Gevolg Bij een kleinere kans op het ontstaan van brand grotere consequenties toestaan Consequenties doorgaans in (dodelijke) slachtoffers uitgedrukt Cauberg-Huygen Zwolle Probabilistische benadering Het veiligheidsniveau kan meer nauwkeurig gedefinieerd worden met behulp van een probabilistische benadering. Hierin wordt de veiligheid vastgelegd door een grenswaarde aan het risico te stellen. Het risico wordt bepaald door het gevolg van een incident (slachtoffers in de zin van doden en/of gewonden) te koppelen aan de kans op het optreden van dit incident. Het risico van brand kan dus worden beperkt door ofwel de kans op het ontstaan van brand te beperken, ofwel voorzieningen te treffen om het aantal slachtoffers te beperken. Juist het beperken van de kans van een brandincident, door veiligheidsvoorzieningen te treffen in de gebruikssituatie van het bouwwerk, is een goede aanvulling op de determinatieve regelgeving van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit gaat immers de meeste aandacht uit naar het veiligheidsniveau nadat een brandincident is opgetreden. 10

11 Scenario benadering Beheersbaar houden calamiteit Vaststellen worst-case scenario s Alleen voor voorzieningen ter beheersing van een calamiteit, niet ter voorkoming van de calamiteit Cauberg-Huygen Zwolle Scenario benadering In deze benadering gaat de aandacht uit naar voorzieningen die getroffen moeten worden om het aantal slachtoffers bij een brandincident te beperken, danwel de inzet van hulpdiensten mogelijk te maken, ongeacht de kans op het optreden van het incident. Om in termen van de probabilistische benadering te blijven: het gaat hier om risicobeperking door het gevolg te beperken in plaats van de kans te beperken. Dit is relevant voor het dimensioneren van de voorzieningen die de calamiteit beheersbaar houden (in aantal slachtoffers of in materiele zin). Daarmee is de scenario benadering een goede aanvulling op de probabilistische benadering, die vooral relevant was voor het dimensioneren van de veiligheidsvoorzieningen in de gebruikssituatie van het bouwwerk. Door na te gaan wat de maatgevende incidenten zijn kunnen worst-case scenario s worden geformuleerd. Deze scenario s kunnen worden gezien als een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Hoewel de kans op een dergelijk worst-case scenario zeer klein zal zijn, moet met het gevolg ervan terdege rekening worden gehouden. Het worst-case scenario m.b.t. brandbeheersing kan anders zijn dan dat m.b.t. rookbeheersing of de inzet van hulpdiensten. 11

12 A)A) A SAMENHANG IN HET (BRAND)BEVEILIGINGSCONCEPT PROBABILISTISCHE BENADERING (risico-analyse) preventieve (deel)voorzieningen scenario's groepsrisico's N incidenten.... toets: deelrisico's.... acceptabel?.... J optimum SCENARIO-BENADERING maatgevend scenario ontruimingsplan draaiboek evacuatie aanvalsplan hulpdiensten bouwk. calamiteiten- voorzieningen installatieve bestrijdings- voorzieningen beheersing brand beheersing rook installatieve detectie en meldingsvoorzieningen > niet maatgevend: (groeps)risico aantal slachtoffers > maatgevend: prestatie-eisen aan de calamiteitenvoorzieningen AFBAKENING > Er worden alleen incidenten/gebeurtenissen beschouwd ten gevolge van het gebruik van het bouwwerk. > Er worden geen incidenten/gebeurtenissen beschouwd ten gevolge van de omgeving, zoals instorting van omliggende bouwwerken, vliegrampen, natuurrampen, etc. 12

13 Tramtunnel Den Haag parkeren tunnel Cauberg-Huygen Zwolle Voorbeeld: Tramtunnel Den Haag Bij ondergrondse bouwwerken ligt de brandruimte doorgaans meer geisoleerd dan bij bovengrondse bouwwerken. Daardoor treedt enerzijds minder afkoeling op (de temperaturen in de brandruimte lopen hoger op), terwijl anderzijds de ontvluchting wordt bemoeilijkt (de vluchtroute komt overeen met de rookroute). Ook kan de aanvalsroute van de hulpdiensten een conflict geven met de vluchtroute. Een extra moeilijkheid bij infrastructurele bouwwerken als de tramtunnel onder de Grote Marktstraat in Den Haag is dat de gehele ondergrondse ruimte noodgedwongen uit 1 brandcompartiment en in principe ook uit 1 rookcompartiment bestaat. De tunnelsegmenten en de ondergrondse stations kunnen immers niet ruimtelijk gescheiden worden van elkaar. Zo blijkt dus dat voor dergelijk ingewikkelde bouwwerken de (determinatieve) regelgeving geen oplossing biedt. Een brandbeveiligingsconcept is in deze gevallen altijd noodzakelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de genoemde drie benaderingen. 13

14 Tramtunnel Den Haag Consequentie ondergronds bouwen: Brand: mogelijk hogere temperaturen, groter risico voor de constructie Rook: rookvrije ontvluchting moeilijker realiseerbaar, groter risico voor aanwezige personen Probabilistische benadering in combinatie met scenario benadering nodig Cauberg-Huygen Zwolle 14 Determinatieve benadering: Het in acht nemen van de grenswaarden voor de afzonderlijke grootheden volgens de bouwregelgeving, voor zover deze toepasbaar zijn. Probabilistische benadering: Het dimensioneren van de veiligheidsvoorzieningen in de gebruikssituatie om de kans op het optreden van een brandincident (en daarmee het risico) te beperken. Scenario benadering: Het dimensioneren van de calamiteitenvoorzieningen om het aantal slachtoffers en de materiele schade na het optreden van een brandincident (en daarmee het risico) te beperken. Daarnaast zijn de calamiteitenvoorzieningen van groot belang voor de inzet van de hulpdiensten na het optreden van het brandincident. De inzet van de hulpdiensten is niet alleen van belang uit oogpunt van repressie, maar vooral uit oogpunt van evacuatie-ondersteuning. Als maatgevend scenario voor zowel beheersbaarheid van brand als beheersbaarheid van rook geldt een trambrand in een tunnelsegment tussen twee stations. Deze kan zowel het gevolg zijn van een eenzijdig incident (zoals kortsluiting in de tram, warmlopen remmen, e.d.) als van een aanrijding met een motorvoertuig (de tramtunnel ingereden) of met een andere tram (2 rijrichtingen in 1 tunnelbuis). 14

15 Trambrand in tunnel; rookverspreiding en wind Cauberg-Huygen Zwolle 15 In het navolgende worden de volgende aandachtspunten bij het genoemde maatgevende scenario kort geillustreerd: rookverspreiding in de tunnelbuis, en de windinvloed hierop; ontruiming van trams en ontvluchting vanuit de tunnel. Deze aandachtspunten zijn afzonderlijke bouwstenen in de probabilistische benadering. Elke bouwsteen heeft een eigen kansverdeling, zodat de uiteindelijke kans op slachtoffers kan worden berekend als het product van alle opeenvolgende kansen. Op deze wijze is van een reeks van incidenten (dus van een scenario) de kans en het eventuele aantal slachtoffers bekend. Het product hiervan kan als het risico van het scenario worden beschouwd. Het groepsrisico kan vervolgens worden bepaald door de kansen van alle scenario s die tot hetzelfde aantal slachtoffers leiden te sommeren. Dit groepsrisico (product van de totale kans en het aantal slachtoffers) is het feitelijke toetscriterium in de probabilistische benadering. 15

16 Trambrand in tunnel; ontvluchting Cauberg-Huygen Zwolle 16 Uit CFD-berekeningen (Computational Fluid Dynamics) blijkt bij een trambrand in de tunnel de rookverspreiding, zowel met als zonder de invloed van wind, zodanig snel op te treden dat de trams die in de richting van de brandhaard rijden in een volledig met rook gevulde omgeving tot stilstand zullen komen. Achteruit rijden is niet mogelijk, het huidige materieel staat dit niet toe en ook het beveiligingssysteem is hierop niet ingericht. Dit betekent dus dat deze trams, die voor het overige niets met het brandincident te maken hebben, moeten worden ontruimd via een vluchtroute door de rook. Het aantal indirecte slachtoffers (niet rechtstreeks bij het brandincident betrokken) hierdoor moet geminimaliseerd worden. Immers, het veiligheidsrisico ondergronds mag niet groter zijn dan bovengronds, terwijl het beveiligingssysteem ondergronds vergelijkbaar moet zijn met het beveiligingssysteem bovengronds (uniformiteit). Uiteraard zijn wel enkele relatief eenvoudige extra veiligheidsmaatregelen mogelijk, zoals noodremoverbrugging, deurvergrendeling, ontsporingsgeleiding, inrijblokkering voor motorvoertuigen (kansbeperking). Desondanks zijn de calamiteitenvoorzieningen, zoals de nooduitgangen (h.o.h. 60 m), de doorstroom- en opvangcapaciteit ervan (15 m2 vlakke vloer), het ontruimingsplan van een tram (gedoseerd via kop en staart), van groot belang om het aantal indirecte slachtoffers te minimaliseren (gevolgbeperking). Met een evacuatiemodel kan dit inzichtelijk gemaakt worden. 16

17 Rookbelemmering en vluchttijd CUMULATIEVE KANSVERDELINGEN Geen rookvrije ontvluchting! Cauberg-Huygen Zwolle 17 In het geval van de tramtunnel is het vrijwel onmogelijk om bij de evacuatie van de trams een rookvrije vluchtroute te kunnen bieden. Daardoor is het noodzakelijk om de verblijfstijd in de rook zo beperkt mogelijk te houden (max. 30 seconden) door een korte route te bieden met een zo klein mogelijke kans op congestie. In veel grote gebouwen is echter, in tegenstelling tot de tramtunnel, enige capaciteit voor rookbuffering aanwezig, zeker wanneer de hoogte aanzienlijk is. Dit betekent dat, na het ontstaan van brand, gedurende enige tijd een rookvrije ontvluchting mogelijk is. Wanneer het mogelijk is om alle aanwezigen binnen dit tijdsbestek te evacueren zullen er in principe geen slachtoffers ten gevolge van rookvergiftiging of rooktemperatuur ontstaan. De situatie is dan veilig, de cumulatieve kansverdeling van rookbelemmering en de cumulatieve kansverdeling van evacuatie overlappen elkaar niet. Wanneer er wel overlap tussen de twee kansverdeling optreedt is er een risico op slachtoffers ten gevolge van rookvergiftiging of rooktemperatuur aanwezig. Door de overlap in tijd zo kort mogelijk te maken (grenswaarde: 30 seconden) wordt het risico beperkt. 17

18 Brandbeveiligingsconcept: Brandbeheersing Max. brandomvang afhankelijk van brandenergie (vuurlast) Max. brandtemperatuur afhankelijk van brandvermogen (afbrandsnelheid) Cauberg-Huygen Zwolle Het brandbeveiligingsconcept Door een combinatie van een determinatieve benadering met een probabilistische en een worst-case benadering kunnen de afzonderlijke grootheden met betrekking tot brandveiligheid worden geintegreerd in een brandbeveiligingsconcept. De ontwerpcondities worden daarmee flexibeler, er behoeft immers niet voor elke grootheid afzonderlijk aan een vaste grenswaarde te worden voldaan, mits het veiligheidsniveau van het brandbeveiligingsconcept tenminste gelijkwaardig is aan het niveau van de regelgeving. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is met de publicatiereeks Brandbeveiligingsconcept, Beheersbaarheid van brand (1995) een goede aanzet hiervoor gegeven. De brand moet beheersbaar blijven, zowel in energie als in vermogen. Een echt brandbeveiligingsconcept dient echter niet alleen rekening te houden met beheersbaarheid van brand, maar evengoed met beheersbaarheid van rook. Voor vluchtende personen is de rook vaak meer bedreigend dan de brand zelf. 18

19 Brandbeveiligingsconcept: Rookbeheersing / vluchten Veiligheidsrisico (groepsrisico); aantal slachtoffers: Kansverdeling rookbelemmering Kansverdeling evacuatie Cauberg-Huygen Zwolle 19 Juist om het veiligheidsrisico bij vluchten te minimaliseren is inzicht in de rookverspreiding (en de kansverdeling van rookbelemmering) enerzijds, en inzicht in de evacuatietijden (en de kansverdeling van evacuatie) anderzijds van groot belang. Een veilige situatie is aanwezig wanneer deze kansverdelingen elkaar niet (of heel beperkt) overlappen. De kansverdelingen kunnen daarbij worden bepaald aan de hand van een risico-analyse met behulp van een rekenmodel voor de rookverspreiding (CFD) en een evacuatiemodel. 19

20 Veilig vluchten: een bereikbare utopie? Cauberg-Huygen Zwolle 20 Met degelijke rekenmodellen (bovenstaand een voorbeeld van een evacuatiemodel van een uitgaanscentrum) is veilig vluchten in geval van brand niet meer helemaal een utopie. Omdat absolute veiligheid (nog steeds) niet bestaat zou misschien gesteld kunnen worden: Veilig vluchten, een bereikbare utopie. Ir. Ruud van Herpen Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Zwolle. Tel Fax

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Atria en brandveiligheid

Atria en brandveiligheid AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID Atria en brandveiligheid ir J.J. Mertens Zoetermeer Mook Düsseldorf Parijs Londen www.peutz.nl Aan de orde komen wat zijn kenmerken

Nadere informatie

Hoe risicovol is veilig?

Hoe risicovol is veilig? Hoe risicovol is veilig? Risicobenadering als onderdeel van FSE De uitwerking in Ir Ruud van Herpen Grenswaarden voor veiligheid Deterministische benadering effectbeheersing Grenswaarden veilig/onveilig

Nadere informatie

Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages

Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages Brandveiligheid van grote natuurlijk geventileerde parkeergarages ir. B. Kersten, LBP Raadgevend ingenieursbureau te Nieuwegein Opgericht in 1970 Momenteel ca. 60 medewerkers 1 Inhoud Wat is een natuurlijk

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

Brandveiligheid Beperking van het uitbreidingsgebied van brand en rook

Brandveiligheid Beperking van het uitbreidingsgebied van brand en rook Brandveiligheid Beperking van het uitbreidingsgebied van brand en rook Ruud van Herpen 15 9 2014 1 Wie ben ik Ruud van Herpen MSc. FIFireE : Technisch directeur, Nieman Raadgevende Ingenieurs Fellow Fire

Nadere informatie

Masterclass ontruimingsconcepten

Masterclass ontruimingsconcepten Masterclass ontruimingsconcepten Kom verder. Saxion. 19.00 Welkom en inleiding: Gebouwenontruiming als risico reducerend subsysteem Ir. Ruud van Herpen, lector Brandveiligheid in de Bouw, Saxion Kenniscentrum

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Vluchten en wachten. Inleider: Jacques Mertens

Vluchten en wachten. Inleider: Jacques Mertens vluchten kan niet meer ik zou niet weten hoe vluchten kan niet meer ik zou niet weten waar naar toe hoe ver moet je gaan Vluchten en wachten Inleider: Jacques Mertens vertegenwoordiger VVBA in normcommissie

Nadere informatie

- Bouwregelgeving en werkelijke brandveiligheid - VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND

- Bouwregelgeving en werkelijke brandveiligheid - VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND - Bouwregelgeving en werkelijke brandveiligheid - VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND Ir. A.J. (Abeltje) Tromp abeltje.tromp@efectis.com www.efectis.nl 1 VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND Doel presentatie: o Verdieping

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140549-02 Project: "Masterplan-Faculteit" te Rotterdam

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Wat niet kan dat moet nog uitgevonden worden De volgende calamiteit staat voor de deur!!!!!.

Wat niet kan dat moet nog uitgevonden worden De volgende calamiteit staat voor de deur!!!!!. Zwolle, 27-11-2001. Gelijkwaardigheid en brandbeveiligingsconcepten Wat niet kan dat moet nog uitgevonden worden De volgende calamiteit staat voor de deur!!!!!. De veiligheid van gebruikers van een object

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand Project:

Beheersbaarheid van Brand Project: Beheersbaarheid van Brand Project: Uitbreiding Lidl Bleiswijk Vlampunt Plataanlaan 14 3741 WE Baarn t 035 541 62 23 www.vlampunt.nl e info@vlampunt.nl IBAN NL62ABNA 0460016997 BIC. ABNANL2A KvK nr. 32126074

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Toevoeging losse kantoorunits in groot brandcompartiment Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, BvB 2007, gelijkwaardigheid, compartimentering : Status: Definitief

Nadere informatie

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011 Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Opdrachtgever: SATIJNplus Architecten Postbus 210 6120 BA BORN Behandeld door: ir. J.A.M.

Nadere informatie

brandveiligheid Onderzoek naar toepassing van risicobenadering op vluchtveiligheid bij brand

brandveiligheid Onderzoek naar toepassing van risicobenadering op vluchtveiligheid bij brand 30 4 2010 Bouwfysica Probabilistische benadering brandveiligheid Onderzoek naar toepassing van risicobenadering op vluchtveiligheid bij brand De huidige brandveiligheidsregelgeving is voornamelijk opgenomen

Nadere informatie

Aviko Steenderen, Beheersbaarheid van Brand vrieshuis. Aviko Steenderen, Beheersbaarheid van Brand vrieshuis

Aviko Steenderen, Beheersbaarheid van Brand vrieshuis. Aviko Steenderen, Beheersbaarheid van Brand vrieshuis datum 26 juni 2015 project Aviko Steenderen brandveiligheid vestiging Arnhem betreft Beheersbaarheid van Brand vrieshuis uw kenmerk - verwerkt door MBR ons kenmerk F.2014.0682.02.N002 versie 003 contactpersoon

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan de Broekstraat 2a te Asten-Heusden.

Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan de Broekstraat 2a te Asten-Heusden. Documentnummer 1405f d.d. 30 mei 2014 Projectnummer 14.5725.1a Project melkveestal Aarts Betreft brandcompartimentering Bovengenoemd project betreft de nieuwbouw van een melkveestal voor vof Aarts aan

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO ADVIES Registratienummer: 1103 Betreft: Trefwoorden: WBDBO bedrijfspand Vastgesteld d.d.: 31 januari 2011 Status: groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO Definitief Postbus 30941 2500

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Hoogbouw en Brandveiligheid

Hoogbouw en Brandveiligheid Hoogbouw en Brandveiligheid Even voorstellen... Björn Peters 1 Hoogbouwrichtlijn Hoogbouwrichtlijn Brandveiligheidsvoorzieningen bepaald aan de hand van een drietal aspecten: ontruimingsconcept A, B, C

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: Betreft: Kantoorgebouw met sprinklerinstallatie Trefwoorden: Sprinkler, brandwerendheid op bezwijken, brandwerende coating, grootte brandcompartiment : Status: Definitief Adviesaanvraag

Nadere informatie

document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte

document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte D162602726 D162602726 project: Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen opdrachtgever: Jumbo Supermarkten B.V. document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte kenmerk: 6412N01a datum:

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Even voorstellen. Marcel Veenboer

Even voorstellen. Marcel Veenboer Even voorstellen Marcel Veenboer Even voorstellen Werkterrein planontwikkeling bij bouw en verbouw gelijkwaardigheidsvraagstukken brandoverslag ondersteuning bij brandveilig gebruik De werking van gelijkwaardigheid

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

De woningbrand van de toekomst: risico s van rook door de bewopners Ing. Jan Linssen, free lance brandveiligheidsadviseur

De woningbrand van de toekomst: risico s van rook door de bewopners Ing. Jan Linssen, free lance brandveiligheidsadviseur Masterclass Risico s van rook 19.00 Welkom en inleiding: Risico s van rook Ir. Ruud van Herpen, lector Brandveiligheid in de Bouw, Saxion Kenniscentrum Leefomgeving 19.10 De woningbrand van de toekomst:

Nadere informatie

De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) WBD: De weerstand tegen Branddoorslag (van bv de wand of vloer) is de mate waarin de constructie de branduitbreiding van binnenuit

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Grote brandcompartimenten. Normen in ontwikkeling

Grote brandcompartimenten. Normen in ontwikkeling Grote brandcompartimenten Normen in ontwikkeling NEN 66 i.o. NEN 679 i.o. Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering Even voorstellen

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Gelijkwaardigheid compartimentering ziekenhuis Trefwoorden: (sub)brandcompartimenten, BHV, ontruiming, zorgfunctie : Status: Definitief Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Nadere informatie

Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie

Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke brandwerendheids-eisen gelden in een brandoverslagsituatie. Oplossingsrichtingen Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Brandveiligheid grote brandcompartimenten

Brandveiligheid grote brandcompartimenten Brandveiligheid grote brandcompartimenten Ir Ruud van Herpen FIFireE Adviesburo Nieman Lector brandveiligheid in de bouw Grote brandcompartimenten: Brandbeheersing Is er verschil? Temperatuur: vriesveem

Nadere informatie

Veestallen en gelijkwaardige oplossingen

Veestallen en gelijkwaardige oplossingen Veestallen en gelijkwaardige oplossingen Preventie Commissie Zuid Nederland April 2009 i --- r L, gemeente 1 )) Eersel,--, Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v.

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. ECO/NNECT Voorstel waarborging brandveiligheid Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. Het gebouw Eco/nnect binnen de Wijk van Morgen is door Cauberg Huygen (Linda Gelissen) getoetst

Nadere informatie

Afwegen van brandrisico s

Afwegen van brandrisico s Afwegen van brandrisico s Vanuit perspectief adviseur Lieuwe de Witte Brandveiligheidsadviseur Nieman R.I. Opbouw Diverse invalshoeken Brandveiligheid en risicobenadering Veiligheid en risico s Randcondities

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever Voortstalling H.Heukelsweg 21 1331 EA Almere Adviseur A.H. van Rossum 06-53375097 Datum rapport: 10 februari 2012 Versie 2.0

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand Project:

Beheersbaarheid van Brand Project: Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Beheersbaarheid van Brand Project: Verbouw Lidl Vijf Meiplein Leiden Vlampunt Plataanlaan 14 3741 WE Baarn t 035 541

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

Integrale veiligheidsbenadering in het kader van duurzame ontwikkeling

Integrale veiligheidsbenadering in het kader van duurzame ontwikkeling Integrale veiligheidsbenadering in het kader van duurzame ontwikkeling Veiligheid aan de voorkant van het ontwikkel- en bouwproces ing. Alphonse Hanlo Algemeen directeur Onderwerpen 1. Veiligheid RO/milieuveiligheid

Nadere informatie

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT

InleIDInG ReGelGeVInG en BouwBeSluIT 4. BRANDVEILIGHEID INLEIDING REGELGEVING EN BOUWBESLUIT Gevels van gebouwen zijn de belangrijkste onderdelen als het gaat om de bescherming van de inhoud van het gebouw en het comfort voor de gebruikers.

Nadere informatie

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Schiphol The Base Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Toetsing ontwerp met betrekking tot brandveiligheid ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer GM

Nadere informatie

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw Handreiking borging brandveiligheid unitbouw PM foto: unitbouw met gevelbekleding Aanleiding en achtergrond Unitbouw die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast - kan, net als andere bouwmethoden,

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders Veiligheidsregio HAAGLANDEN Handhaving van bestaande kooiladders Jan Brekelmans 3 maart 2010 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Regelgeving... 4 4. Kwaliteit en bruikbaarheid van een kooiladder...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Praktijkrichtlijn Brandveiligheid PARKEERGARAGES Aanvullende brandveiligheidseisen op het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit voor besloten parkeergarages met brandcompartimentgrootte

Nadere informatie

stralend ontvangend vereiste bijdrage WBDBO vlak vlak gevel brandcompartiment

stralend ontvangend vereiste bijdrage WBDBO vlak vlak gevel brandcompartiment Bijlage I Vuurlastberekening compartimentering Samenvatting resultaten brandoverslag stralend ontvangend vereiste bijdrage WBDBO vlak vlak gevel brandcompartiment noordoostgevel spiegelsymm. 0 min brandcomp.

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Het nieuwe Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit Het nieuwe Bouwbesluit Anders, maar wél eenvoudiger Brandveiligheid 2 Brandveiligheid Inhoud Inleiding 4 1 Het Nieuwe Bouwbesluit en hoe het werkt 5 De systematiek 5 De aansturingstabel 7 Ruimten die meerdere

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Welke onderwerpen?

Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Brandveiligheid gesimuleerd of werkelijkheid. Welke onderwerpen? Brandveiligheid ing. Art van Lohuizen adviseur brandveiligheid Brandveiligheid Welke onderwerpen? - voorbeelden van simulatieberekeningen - brandoverslagrisico via gevel - rook- en warmteafvoer in parkeertoren

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN Opvang- en doorstroomcapaciteit rookvrije vluchtroutes.

Ontwerp norm NEN Opvang- en doorstroomcapaciteit rookvrije vluchtroutes. Ontwerp norm NEN 6089 Opvang- en doorstroomcapaciteit rookvrije vluchtroutes. ir..m. Tijink Ede 27-09-2005 KOESTIEK EN BOUWFYSIC LWIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRNDVEILIGHEID Sinds 20 jaar brandveiligheid

Nadere informatie

Brandpreventie in Het Nieuwe Rijksmuseum in relatie tot beveiliging monument en collectie

Brandpreventie in Het Nieuwe Rijksmuseum in relatie tot beveiliging monument en collectie Brandpreventie in Het Nieuwe Rijksmuseum in relatie tot beveiliging monument en collectie Ir. B.H.G. (Björn) Peters Senior Adviseur Brandveiligheid, DGMR Den Haag Brand in Monumenten, 1 Uit de pers Brand

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden.

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. 1 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND Brandcompartiment Het gedeelte van het gebouw dat bestemd is als

Nadere informatie

Duurzaam brandveilige gebouwen. Ruud van Herpen

Duurzaam brandveilige gebouwen. Ruud van Herpen Duurzaam brandveilige gebouwen Ruud van Herpen Stellingen 1. Brandveiligheid staat los van duurzaamheid. Duurzaamheid betreft het normale gebruik, brand is slechts een incident 2. Brandcompartimentering

Nadere informatie

Ir. René Hopstaken. Structural Fire Safety Engineering praktijkvoorbeeld

Ir. René Hopstaken. Structural Fire Safety Engineering praktijkvoorbeeld Ir. René Hopstaken Structural Fire Safety Engineering praktijkvoorbeeld Ontwerp Station Breda (Bouwbesluit) eisen brandveiligheid Aanpak FSE Conclusies Inhoud Alles in één gebouw: Trein, bus, fiets, auto

Nadere informatie

De repressieve consequentie van een preventieve oplossing

De repressieve consequentie van een preventieve oplossing De repressieve consequentie van een preventieve oplossing Casus Maxum Megastore Brielle 16-5-2014 Ing. R. van den Dikkenberg MCDM 1 Inhoud presentatie Waarom onderzoek en onderzoeksvraag Kenmerken pand

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland opdrachtgever: Plus Vastgoed BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering kenmerk: 5163N01d datum: 23 september

Nadere informatie

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck

Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Het nieuwe bouwbesluit Wat verandert er voor de verzekeraars Ad Durinck Bouwbesluit 2012 Wat weten wij van de wijzigingen? Verschillen tussen bouwbesluit 2003 en 2012 Historie: Oudste tot dusver gevonden

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg. Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor

Brandveiligheid in de zorg. Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor Brandveiligheid in de zorg Vluchten kan niet meer.. Ing. Tom de Nooij, CFPS Senior Consultant Marsh Risk Consulting NFPA Instructor 4/23/2013 Brandveiligheid in de zorg.. Branden in zorginstellingen ontwikkelen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 14 juni 2006 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 1 Inhoud. Blz. 1. Inleiding 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Omstandigheden

Nadere informatie

Onderwerpen. Parkeerventilatie. Overdrukventilatie. Certificering. Regelgeving Stuwkrachtventilatie CFD berekeningen. Regelgeving Overdruksystemen

Onderwerpen. Parkeerventilatie. Overdrukventilatie. Certificering. Regelgeving Stuwkrachtventilatie CFD berekeningen. Regelgeving Overdruksystemen Onderwerpen Parkeerventilatie Regelgeving Stuwkrachtventilatie CFD berekeningen Overdrukventilatie Regelgeving Overdruksystemen Certificering Regelgeving Bouwbesluit NEN 2443:2000 Brandveiligheideisen

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck

Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid. dr. ir. Ralph Hamerlinck Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid dr. ir. Ralph Hamerlinck Onderwerpen Bouwbesluit Gelijkwaardigheid Ontwerpen van constructies Conclusies Bouwbesluit 2003 Veestal = lichte industriefunctie: verblijven

Nadere informatie

Welkom bij: Brandveilig bouwen en verbouwen

Welkom bij: Brandveilig bouwen en verbouwen Welkom bij: Brandveilig bouwen en verbouwen Niels van de Pol of Wim Verburg, SBR Initiatief van: Mogelijk gemaakt door: Initiatief van: BouwLokalen Regionale kennisoverdracht op tien locaties Actuele onderwerpen

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

PRAKTISCHE GEBRUIKSHANDLEIDING. Hoe en wat over sprinkler, compartimentering en/of ventilatie in parkeergarages

PRAKTISCHE GEBRUIKSHANDLEIDING. Hoe en wat over sprinkler, compartimentering en/of ventilatie in parkeergarages PRAKTISCHE GEBRUIKSHANDLEIDING Hoe en wat over sprinkler, compartimentering en/of ventilatie in parkeergarages Augustus 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, NEN 6060, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, compartimentering, loopafstand, sprinkler

Nadere informatie

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies.

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

VLUCHTEN BIJ EEN BRAND

VLUCHTEN BIJ EEN BRAND VLUCHTEN BIJ EEN BRAND Waar zou op gelet kunnen worden wanneer er een brand is? Bij de brand in Volendam hebben van de 300 vluchtenden er slechts tien de twee nooduitgangen gebruikt, terwijl het gedrang

Nadere informatie

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv Maatschap Bom T.a.v. mevr. J. Bom Verl. Scholtenskanaal o.z. 23 7881 JR Emmercompascuum Datum: Onderwerp: 23 mei 2011 Bouwplantoets brandveiligheid, rundveestal. Geachte mevrouw Bom, Onderstaand treft

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Projectnummer : V0375.01.01 Datum : 4 december 2006 Status : Auteur(s) :

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012: wat verandert er voor het brandveilig bouwen met staal? (1)" dr. ir. Ralph Hamerlinck"

Bouwbesluit 2012: wat verandert er voor het brandveilig bouwen met staal? (1) dr. ir. Ralph Hamerlinck Bouwbesluit 2012: wat verandert er voor het brandveilig bouwen met staal? (1)" dr. ir. Ralph Hamerlinck" Onderwerpen" Bouwbesluit" Ontwerpen van constructies" Bouwbesluit" Constructies" Brandveiligheid

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen College Onderwerp: V200900620 Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen Samenvatting: Inleiding: De bouwaanvraag van Stichting Woonveste voor een

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB

Onderzoeksrapport. Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007. Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Onderzoeksrapport Toetsing aan: Beheersbaarheid van Brand 2007 Opdrachtgever De Rooij Oisterwijksebaan 2 5059 AR HEUKELOM NB Adviseur J.S.M. de Groot 06-20423896 Adviseur brandpreventie : Ing. A.H. van

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie