Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem."

Transcriptie

1 Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Indien u als leverancier niet zelfstandig in staat bent om het totaal van de offerte aanvraag te leveren, verzoeken wij u per onderdeel aan te geven welke onderaannemer(s) u voor welk gedeelte inschakelt. Graag ontvangen wij uw aanbieding uiterlijk vrijdag 27 april 2007 om uur. U heeft tot en met vrijdag 16 maart 2007 de gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen. De verdere procedure voor deze aanbesteding kunt u vinden in bijgaand document. Wij zien uw aanbieding met belangstelling tegemoet en wensen u succes bij de uitwerking. Met vriendelijke groet,

2 Inhoudsopgave 1. Onderwerp van aanbesteding 2. Overzicht van eisen en wensen 3. Algemene voorwaarden voor inschrijving 4. Inschrijvingen 5. Overige inlichtingen 6. Beoordeling en gunning A Selectiecriteria inschrijvers B Gunningscriteria financieel systeem 7. Planning Bijlagen 1. NAW-gegevens inschrijver 2. Standaardverklaring bij onderaanneming 3. Eigen verklaring 4. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Wijk bij Duurstede

3 1. Onderwerp van aanbesteding In 2001 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede het huidige financiële pakket FIS4All aangeschaft. Dit pakket is momenteel aan vervanging toe. De reden hiervoor ligt niet alleen in de ouderdom van de software, maar ook in de eisen en wensen die tegenwoordig aan de beschikbare informatie wordt gesteld. Daarnaast is een moderniseringsslag gaande in de gemeente, waarbij we huidige processen in kaart brengen en onderzoeken in hoeverre digitalisering van deze processen bijdraagt aan een betere bedrijfsvoering. Uitgangspunt hierbij is een goede, klantgerichte, dienstverlening met een doelmatige bedrijfsvoering. Een goed financieel pakket (informatiesysteem) draagt hieraan bij door: op een efficiënte, gebruiksvriendelijke manier gegevens vast te kunnen leggen; op een efficiënte, gebruiksvriendelijke manier deze gegevens toegankelijk te maken, zodat planningen kunnen worden opgesteld en voortgangs- en verantwoordingsrapportages gegenereerd kunnen worden; een geïntegreerd onderdeel uit te maken van de structuur van processen en systemen die de gehele organisatie faciliteren, door het realiseren van koppelingen met bestaande en nieuwe systemen of een totaaloplossing te bieden voor deze processen. Bij de vervanging van het huidige systeem staat ons dus meer voor ogen dan een boekhoudpakket. Het nieuwe systeem moet passen binnen de huidige tijdgeest en een passende look and feel uitstralen. Bovenal dient het echter een systeem te zijn dat het mogelijk maakt dat de aanwezige informatie actueel en, na eenmaal invoeren, breed verkrijgbaar is. Door middel van het ontsluiten van deze actuele data kan managementinformatie verkregen worden die bijdraagt aan het (bij)sturen van de organisatie. Hierbij staan digitalisering en projectmatig werken, plannen en verantwoorden voorop. Het aantal gebruikers (muteren) bedraagt ca. 15, het aantal eindgebruikers (raadplegen, verplichtingen) bedraagt ca. 45.

4 2. Overzicht van eisen en wensen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de eisen die door de organisatie worden gesteld aan het nieuwe financieel systeem. De mate waarin tegemoet wordt gekomen aan bedoelde eisen, in combinatie met de daaraan voor de opdrachtgever verbonden kosten, vormen de basis voor onze beoordeling en definitieve keuze. Daarnaast bent u uitgenodigd voor het geven van een demonstratie van uw pakket op onze locatie. Hierbij zullen diverse (eind)gebruikers van het systeem aanwezig zijn. Ook de uitkomsten van de evaluatie van deze demonstraties met de aanwezigen zal in de keuze meewegen. Tot slot worden het vertrouwen in uw organisatie en het doen van verbeteringsvoorstellen aan onze organisatie als randvoorwaarden gehanteerd. EIS ALGEMENE EISEN 1. Uw financieel informatiesysteem bevat minimaal de volgende modules, met daaronder alle functionaliteiten die van een hedendaags systeem verwacht mogen worden: Grootboek (incl. Kas/Bank/Giro) Crediteuren Debiteuren (Meerjaren)begroting Activa Reserves en voorzieningen Verplichtingen (incl. vervaardigen inkooporders) Projecten en urenadministratie Kostenverdeling (allocatie) Geef in de offerte duidelijk aan wat wel en wat niet standaard onder de modules valt (evt. submodules) en de invloed daarvan op de totale kosten) 2. De modulestructuur is zodanig opgesteld dat mutaties en transacties direct doorgevoerd worden in de grootboekadministratie (exploitatie). 3. Er moeten verbanden/koppelingen tussen verschillende modules zijn, waardoor op een eenvoudige wijze (detail) gegevens kunnen worden geraadpleegd vanuit de ene module naar een andere module; 4. Het pakket voldoet aan de eisen die externen stellen. Denk hierbij aan het CBS (IV3), de belastingdienst (btw compensatiefonds), de Provincie en het Rijk (BBV), XBRL- format. De leverancier anticipeert op wijzigingen in deze eisen en verwerkt deze tijdig in het pakket. De termijn van onderhoud/ support bedraagt minimaal 5 jaar 5. Het pakket biedt de mogelijkheid tot het uploaden/downloaden van bestanden uit de diverse (sub) administraties vanuit en naar Excel. Denk hierbij aan de begroting(swijzigingen), meerjarenbegroting, stamgegevens voor het grootboek, memorialen, crediteuren en debiteuren, etc.

5 EIS ALGEMENE EISEN 6. Standaardrapportages kunnen zowel op papier als naar bestand afgedrukt worden met minimaal Excel 2000, Word 2000 en PDF format. 7. Het pakket beschikt over een interne of externe rapportgenerator, waarmee op eenvoudige wijze variabele rapporten kunnen worden samengesteld. Deze data kan worden geconverteerd naar en bewerkt worden in Excel Conversie van alle vaste gegevens en data uit de huidige applicatie (FIS4All) naar de nieuwe applicatie is mogelijk; 9. Het pakket dient door een accountant beoordeeld te zijn op aspecten die te maken hebben met betrouwbaarheid, traceerbaarheid, autorisatie, etc. De leverancier overlegt hiervan bewijs. 10. U levert een implementatieplan aan waarbij het systeem uiterlijk operationeel zal zijn voor minimaal de modules grootboek, debiteuren, crediteuren en urenregistratie en - boeking. Eventuele overige modules kunnen gefaseerd worden geïmplementeerd.. EIS TECHNISCHE EISEN 11. Het pakket kan worden geïmplementeerd binnen de bestaande ICT infrastructuur zoals opgenomen in bijlage 1. Wanneer er aanpassingen nodig zijn in hard- en/of software, geeft u dit apart aan in uw offerte met daarbij de kosten voor aanschaf, onderhoud, licenties en andere bijkomende kosten. 12. Het systeem heeft een interne workflow toepassing of kan gekoppeld worden aan een externe workflow toepassing. Indien er geen interne workflow toepassing aanwezig is, geeft u aan met welke toepassingen een volledige koppeling gerealiseerd kan worden. 13. Het pakket beschikt over een flexibele interface waarbij de schermindeling per gebruiker(sgroep) ingesteld kan worden. 14. Er kunnen koppelingen gerealiseerd worden tussen het pakket en minimaal de volgende applicaties: Sportas GHA GEMAL/Beaufort Kas4All Corsa 15. Geef aan met welke 3rd-party software integratie en/of koppeling van gegevens(stromen) mogelijk is. Het gaat hier met name om software op het gebied van workflow, document management en business intelligence.; 16. Het pakket beschikt over de mogelijkheid om naast een live omgeving ook in een test omgeving te draaien. U geeft aan of hiervoor extra (licentie)kosten gemaakt worden.

6 EIS COMMERCIËLE EISEN 17. U levert op basis van de minimale vereiste aantallen modules en eventuele externe applicaties (bijv. rapportengenerator) een gespecificeerde prijsopgave (exclusief en inclusief btw) onderverdeeld in: Aanschaf applicatie per module en een totaal prijs; Training en opleiding van applicatiebeheerder(s), medewerkers financiële administratie; medewerkers financiën en control en budgetbeheerders gesplitst naar de bovengenoemde groepen en per persoon; Jaarlijkse onderhoudskosten van de applicatie Implementatie kosten (tarieven en uren inzet consultants) Licentiekosten Eventuele overige door u te berekenen kosten de jaarlijkse indexering op de onderhoudskosten 18. U geeft de kosten van de conversie waarin wordt aangegeven welke data en vaste gegevens worden geconverteerd; EIS JURIDISCHE EISEN 19. U gaat akkoord met in hoofdstuk 2 beschreven procedure en beoordelingssystematiek; 20. U bent verantwoordelijk voor zowel implementatieplan als realisatie van de implementatie; 21. U gaat akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Wijk bij Duurstede; EIS SPECIFIEKE GEBRUIKERSEISEN 22. Autorisatie: Het pakket biedt de mogelijkheid op gebruikers(groep) niveau onderscheid te maken in raadplegen en muteren. Vastgelegde autorisaties kunnen in een overzicht worden geëxporteerd naar Excel Het pakket bevat de mogelijkheid mutatieverslagen en/of logfiles te genereren. 23. Grootboek: Het grootboek (kostenplaats) nummer bevat minimaal 8 posities. Het grootboek (kostenplaats) nummer bevat minimaal de volgende vaste kenmerken: Decimale rubriek, programma, functie, categorie BBV, afdeling, budgetbeheerder, budgethouder, code blokkering, code btw. Tevens dienen er mini-

7 EIS SPECIFIEKE GEBRUIKERSEISEN maal 10 variabele kenmerken aanwezig te zijn. Het kostensoort nummer bevat minimaal 6 posities. Het kostensoort nummer bevat minimaal de volgende vaste kenmerken: Categorie BBV, budgethouder, budgetbeheerder, code blokkering. Tevens dienen er minimaal 5 variabele kenmerken aanwezig te zijn. Het rekeningschema is dienstjaar onafhankelijk. De dienstjaren kunnen tegelijk actief (boekbaar) zijn en er is een mogelijkheid van voorlopige balansoverbrenging. Periodes kunnen flexibel worden geopend en afgesloten. 24. Crediteuren: Koppeling van de stamgegevens van crediteuren met het BRS is mogelijk. Splitsing in meerdere crediteurencategorieën is mogelijk (bijv. publiekrechtelijk vs. privaatrechtelijk). Deze splitsing in subadministratie komt tot uiting in respectievelijke balansrekeningen. Zoeken en raadplegen van crediteurenbestand kan op de volgende manieren: naam, postcode en huisnummer, bankof gironummer, extern factuurnummer. Mogelijkheid om te allen tijde het met het grootboek sluitende saldo van de subadministratie per van enig dienstjaar op te vragen. Daarnaast de mogelijk van rapportage over de afloop van het saldo gedurende het dienstjaar. Mogelijkheid van digitalisering facturenstroom. Geef aanhoe dit gerealiseerd kan worden (interne/externe OCR, DMS, Workflow). Mogelijkheid om correcties op boekstuk te muteren. Tevens automatische verrekening van creditnota s en verwerking daarvan in betalingskenmerk. Mogelijkheid invoeren automatische termijnbetalingen. 25. Debiteuren: Koppeling van de stamgegevens van crediteuren met het BRS is mogelijk (denk ook aan BSN). Splitsing in meerdere debiteurencategorieën is mogelijk (bijv. publiekrechtelijk vs. privaatrechtelijk). Deze splitsing in subadministratie komt tot uiting in respectievelijke balansrekeningen. Zoeken en raadplegen van debiteurenbestand kan op de volgende manieren: naam, postcode en huisnummer, bankof gironummer, factuurnummer. Mogelijkheid om te allen tijde het met het grootboek sluitende saldo van de subadministratie per van enig dienstjaar op te vragen. Daarnaast de mogelijk van rapportage over de afloop van het saldo gedurende het dienstjaar. Mogelijkheid zelf facturen en invorderingsdocumenten aan te maken (herinneringen, aanmaningen, dwangbevelen) volgens eigen inhoud en opmaak, met gebruik van acceptgiro s.

8 EIS SPECIFIEKE GEBRUIKERSEISEN Mogelijkheid om individuele posten uit te sluiten van invordering en een minimumbedrag op te geven. Mogelijkheid van vervaardiging en verwerking van automatische incasso s Mogelijkheid invoeren termijnbetalingen. 26. Eindgebruikers/Budgethouders: Raadplegen tot laatste detail(transactie)niveau vanuit iedere plaats in het systeem. Gebruiksvriendelijke toegang, look and feel, eenvoudige toegang tot alle data voor het zelf samenstellen van selecties en rapportages. Actuele, duidelijke helpfunctie Mogelijkheid samenstellen budgetrapportages met verwerking van seizoensinvloeden, forecasting. Mogelijkheid van vervaardigen meerjarige overzichten (realisatie vs. begroting) Mogelijkheid van tekstverwerking teneinde geautomatiseerd een programma- of productenbegroting te genereren. Geef aan of hiervoor een extra applicatie nodig en wat de totale kosten hiervan zijn (aanschaf, licenties, onderhoud, overig). 27. Specifieke modules: Activa: Vanuit activamodule worden de kapitaallasten rechtstreeks geëxporteerd naar (meerjaren)begroting en automatisch geboekt in het grootboek. Activa: BBV kenmerken worden verwerkt en hierop kunnen selecties worden gedraaid. Activa: Koppeling van een activumkaart aan een grootboek(krediet)nummer met rechtstreekse doorboeking van mutaties. Activa: Mogelijkheid van periodieke boeking van kapitaallasten naar grootboek. Projecten/Uren: Transacties binnen projecten worden automatisch doorgeboekt naar grootboek. Projecten/Uren: Mogelijkheid van urenadministratie voor de gehele organisatie, doorberekening naar projecten en rechtstreeks naar grootboek. Projecten/Uren: Mogelijkheid om meerdere tarieven per medewerker te hanteren. Projecten; Werken met totaalkredieten (meerjarig) en jaarbudgetten is mogelijk.

9 3. Algemene voorwaarden voor inschrijving 1. De inschrijving dient te worden opgesteld in de volgorde en rubricering van de hoofdstukken en artikelen zoals genoemd in het overzicht van eisen en wensen (hoofdstuk 2). Duidelijk moet zijn dat alle artikelen in de inschrijving moeten zijn behandeld. In het geval van onbehandelde artikelen wordt ervan uitgegaan dat de inschrijver niet kan voldoen aan het gestelde in het betreffende artikel. 2. De inschrijving dient een expliciete vermelding te bevatten van NAW-gegevens van de inschrijver (bijlage 1), inclusief contactpersoon met vermelding van adres, telefoonnummer etc. Het is inschrijver toegestaan voor een deel van de beschreven dienstverlening gebruik te maken van onderaannemers. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt dienen ook deze gegevens expliciet vermeld te worden, inclusief vermelding van het gedeelte van de aanvraag dat voor onderaanneming in aanmerking komt. De standaardverklaring bij onderaanneming (bijlage 2) dient in dit geval door inschrijver te worden meegezonden. 3. De inschrijving dient volledige omschrijvingen te bevatten van het aangebodene waaruit opgemaakt kan worden dat het volledig voldoet aan het gestelde door opdrachtgever. 4. Indien uit een toelichting blijkt dat aan een wens slechts gedeeltelijk wordt voldaan of slechts onder bepaalde voorwaarden kan worden voldaan, leidt dit tot een lagere waardering van de inschrijving. 5. Deze offerteaanvraag is met zorg samengesteld. Mochten er desondanks tegenstrijdigheden of onvolkomenheden aanwezig zijn, dan dient de inschrijver de opdrachtgever hiervan (schriftelijk) op de hoogte te stellen. Niet opgemerkte tegenstrijdigheden of onvolkomenheden zijn voor risico van de inschrijver. 6. De inschrijving en alle verdere correspondentie geschiedt in de Nederlandse taal. De offerte mag vergezeld gaan van bijlagen, zoals informatie van producenten over bepaalde producten of diensten, in de Nederlandse of Engelse taal. 7. De offerte dient tot 12 maanden na de sluitingstermijn van de aanvraag geldig te zijn. 8. De offerte dient compleet, in viervoud, te worden aangeleverd in een gesloten envelop of pakket. 9. Prijzen dienen exclusief en inclusief BTW te worden aangegeven in euro s. 10. Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Wijk bij Duurstede van toepassing. Deze zijn bijgesloten als bijlage Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van enige kosten, gemaakt in het kader van deze aanbesteding. 12. Leverancier zal strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van de informatie welke door de gemeente Wijk bij Duurstede als vertrouwelijk is aangemerkt. De informatie welke hem ter beschikking staat zal hij niet aan derden ter beschikking stellen en slechts aan zijn personeel bekend maken voor zover dit nodig is voor het doen van de inschrijving. Anderzijds zal de gemeente de inhoud van de inschrijvingen evenzeer strikt vertrouwelijk behandelen. 13. Aan het opstellen en uitbrengen van een offerte door de inschrijver zijn voor de opdrachtgever geen kosten verbonden. Eventuele kosten die (kunnen) ontstaan, zijn voor rekening en risico van de inschrijver. 14. Er wordt met nadruk op gewezen dat de inschrijver zelf verantwoordelijk is voor de volledigheid en juistheid van zijn inschrijving. Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, kan de inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten en/of de overeenkomst worden ontbonden. 15. Middels het doen van een aanbieding geeft inschrijver aan in te stemmen met de algemene voorwaarden voor inschrijving zoals beschreven.

10 4. Inschrijvingen Inschrijvers worden geacht hun offerte schriftelijk, in viervoud en conform het overzicht van eisen en wensen in te dienen. De offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn en uiterlijk donderdag 10 juli 2008 voor uur in het bezit te zijn van de opdrachtgever. Dit kan per post, of middels persoonlijke bezorging op werkdagen van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en uur op het gemeentehuis bij de receptie worden aangeboden. De offerte dient te worden verzonden of ingediend in een gesloten verpakking of envelop en voorzien van de vermelding: Aanbesteding Financieel systeem - NIET OPENEN Adres van aflevering: Gemeente Wijk bij Duurstede T.a.v. de heer J. Samsen Postbus BB WIJK BIJ DUURSTEDE Bij persoonlijke bezorging dient de inschrijver een ontvangstbewijs door de dienstdoende medewerker te laten invullen bij de receptie. Het risico van vertraging tijdens de (post)verzending en/of onjuiste c.q. onvolledige adressering is geheel voor rekening van de inschrijver. Offertes die na de sluitingstermijn worden ingediend zullen niet meer worden behandeld. Met strafport bezwaarde inzendingen kunnen worden geweigerd. Offertes per fax en/of per worden niet geaccepteerd. 5. Overige inlichtingen Ontvangers van deze offerteaanvraag worden in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen te vragen. Alleen vragen die op tijd worden ontvangen, worden beantwoord. Uitsluitend schriftelijke vragen worden in behandeling genomen. De vragen en de daarop geformuleerde antwoorden worden geanonimiseerd in een nota van inlichtingen aan alle aanbieders toegezonden. De opgestelde nota van inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van het programma van eisen en wensen. Na de informatieronde is het eisen- en wensenpakket definitief. Inschrijvers met vragen en/of opmerkingen dienen deze uiterlijk op vrijdag 20 juni 2008 per in te dienen bij: Gemeente Wijk bij Duurstede t.a.v. John Samsen o.v.v. vragenronde aanbesteding financieel systeem Het is niet toegestaan om in het kader van de offerteprocedure op een andere dan hierboven aangegeven wijze contact te zoeken met de opdrachtgever.

11 6. Beoordeling en gunning In eerste instantie wordt beoordeeld of inschrijver heeft voldaan aan de procedurele vereisten waaronder juist en tijdig indienen van de aanbieding, aanwezigheid en rechtsgeldige ondertekening van de vereiste documenten en verklaringen. Hierbij wordt de go/no go beslissing genomen voor verdere beoordeling van de selectiecriteria. Nadat gebleken is dat de vereiste informatiegegevens en stukken zijn bijgevoegd, beoordeeld is of de inschrijving voldoet aan het gestelde in de hoofdstukken 3 tot en met 6, wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. 6A Selectiecriteria inschrijvers Voor de kwalitatieve selectie van inschrijvers is het noodzakelijk dat onderstaande verklaringen en beschrijvingen in de inschrijving zijn opgenomen (in aangegeven volgorde). Het niet aanleveren van één van onderstaande bescheiden kan de opdrachtgever ertoe besluiten over te gaan tot directe uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. 1. Financiële en economische draagkracht: inschrijver dient aan te tonen over voldoende financiële middelen en economische draagkracht te beschikken door omzet en resultaten over de afgelopen twee jaar te overleggen (als bijlage 1 bij uw aanbieding). 2. Een rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring, zie voorbeeld bijlage 3. (als bijlage 2 bij uw aanbieding). 3. Uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, waaruit de rechtsgeldige tekenbevoegdheid blijkt (als bijlage 3 bij uw aanbieding). Aan de hand van de ingediende documenten zal de opdrachtgever bepalen of de inschrijver voldoende ervaring en financiële draagkracht heeft om het vertrouwen te rechtvaardigen dat de inschrijver in staat is de opdracht op een juiste en verantwoorde wijze uit te voeren. Voor financiële draagkracht wordt de norm gehanteerd dat de jaaromzet de onderhavige opdrachtwaarde minstens vier maal moet overstijgen.??????????????? 6B Gunningcriteria Inschrijvers dienen hiertoe gegevens uit hoofdstuk 2 in te vullen en te voorzien van prijzen en tarieven. Uiteindelijk wordt aan de hand van de door de inschrijvers ingevulde eisen- en wensenlijsten beoordeeld in hoeverre wordt voldaan aan alle minimumeisen zoals aangegeven bij de specificaties. Daarnaast wordt de offerte beoordeeld op een goede invulling van leveringsvraag en de gevraagde dienstverlening, zoals beschreven, en op welke wijze zij zich onderscheiden van de overige aanbieders. Indien de inschrijver melding maakt van belemmeringen en mogelijkheden tot verbetering in het wensenpakket, zullen deze meegewogen worden bij de beoordeling. Opdrachtgever kan, alvorens tot (voorlopige) gunning over te gaan, o.a. het volgende in de praktijk verifiëren bij een of meerdere referentieadressen. - Of de relaties tevreden zijn over de geleverde producten en diensten. - Of de betreffende referentie grote verschillen heeft gemerkt tussen wat de inschrijver in de offertes heeft toegezegd en wat er in de praktijk heeft plaatsgevonden. Bij de beoordeling zullen de volgende gunningcriteria gehanteerd worden: - Kwaliteit/Programma van Eisen (50%) - Beoordeling Demo (30%) - Prijs (10%) - Plan van aanpak/implementatie (10%) Na de beoordeling vindt de voorlopige gunning plaats. Overige inschrijvers ontvangen een beargumenteerde afwijzing. Indien verdere contractonderhandelingen niet tot overeenstemming leiden, wordt met de eerstvolgende van de beoordeling een gesprek aangegaan met het doel alsnog tot een overeenkomst te komen.

12 Bijlagen 1 NAW-gegevens inschrijver Officiële naam onderneming Rechtsvorm van de onderneming Naam bevoegde functionaris Functie bevoegde functionaris Handtekening bevoegde functionaris Naam contactpersoon Functie contactpersoon Bezoekadres Postadres (Tel) Bereikbaarheid contactpersoon (Mob) (Fax) adres contactpersoon Inschrijving op totaal / gedeelte Dichtstbijzijnde (regionale) vestiging

13 2 Standaardverklaring bij onderaanneming Ondergetekende verklaart in zijn hoedanigheid van (functie), dat: Zijn onderneming volledig als hoofdaannemer hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor door derden en/of onderaannemers in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden. Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de Aanbieder bevoegd is. Inschrijver Naam Functie Datum Handtekening

14 3 Eigen verklaring De inschrijver dient bij zijn inschrijving separaat te verklaren en rechtsgeldig te ondertekenen dat hij: - Niet in staat van faillissement of liquidatie verkeert, er geen surséance van betaling of akkoord geldt, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling; - Dat niet inschrijvers faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening of surséance van betaling of akkoord, dan wel een andere soortgelijke procedure die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt; - Dat inschrijver niet, bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is geweest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt; - Dat inschrijver in de uitoefening van zijn beroep geen ernstige fout heeft begaan; - Dat inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbestedende dienst; - Inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbestedende dienst; - Inschrijver zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de regelgeving ten aanzien van de 'criteria voor de kwalitatieve selectie' kunnen worden verlangd. Inschrijver Naam Functie Datum Handtekening

15 4 Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Wijk bij Duurstede

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

Arbeidsintegratie PrOBaat. Dr. Aletta Jacobscollege, Afdeling Praktijkonderwijs

Arbeidsintegratie PrOBaat. Dr. Aletta Jacobscollege, Afdeling Praktijkonderwijs BESTEK Arbeidsintegratie PrOBaat ten behoeve van Dr. Aletta Jacobscollege, Afdeling Praktijkonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Opdrachtomschrijving 4 3. Selectie en gunning 6 3.1 Beoordeling 6 3.2

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 7:

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Inhoudsopgave blz. Toelichting op het BIBOB vragenformulier bij aanbesteding 3 Deel I van het vragenformulier 7 Deel II van het vragenformulier 8 Deel III van het

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure

Selectieleidraad. ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Selectieleidraad ten behoeve van de Aanbesteding middels Niet Openbare Procedure Realisatie Multifunctionele Sport en Turnaccommodatie te Oirsbeek gemeente Schinnen FORMULIEREN Inhoudsopgave Formulier

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

Begeleiden ESF-project Vlagtwedde 1-2-3. gemeente Vlagtwedde

Begeleiden ESF-project Vlagtwedde 1-2-3. gemeente Vlagtwedde BESTEK Begeleiden ESF-project Vlagtwedde 1-2-3 ten behoeve van gemeente Vlagtwedde Inhoudsopgave 1. Opdrachtomschrijving 3 2. Selectie en gunning 5 2.1 Beoordeling 5 2.2 Selectiecriteria 5 2.3 Mee te zenden

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant Offerteaanvraag Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant 1. Algemene informatie Door middel van deze offerteaanvraag wordt u uitgenodigd om een offerte in te dienen

Nadere informatie

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield conversie Mogelijkheden en stappenplan versie 2.3 Mei 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield Conversie versie 2.3 Mei 2011 p1/6 Introductie Twinfield

Nadere informatie

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum.

Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kinderdagverblijf kavel G2a Leidsche Rijn Centrum. Kavel G2a in Leidsche Rijn Centrum wordt uitgegeven voor een kinderdagverblijf. Bijgaand treft u het inschrijfformulier voor deze kavel G2a aan. Door

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen.

De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. BIJLAGE 1 CHECKLIST De offerte wordt ingeleid door de checklist die in Bijlage 1 van deze offerteaanvraag is opgenomen. Omschrijving vraag/gevraagde Aanwezig? Plaats offerte inschrijver Offerte is uiterlijk

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Bijlagen Europese aanbesteding: Accountancy diensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Programma van Eisen. Ondersteuning ESF subsidies. 16 februari 2005 versie 1.3

Programma van Eisen. Ondersteuning ESF subsidies. 16 februari 2005 versie 1.3 Programma van Eisen Ondersteuning ESF subsidies 16 februari 2005 versie 1.3 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanbesteding 3 1.2 Werkwijze gemeente Oosterhout 3 1.3 Gunning 4 2. Omschrijving levering 2.1

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum.

Inschrijfformulier kavel G6 Leidsche Rijn Centrum. . De gemeente Utrecht wilt kavel G6 laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wilt aan diverse partijen die interesse hebben getoond in de ontwikkeling van woningen in Leidsche

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen Selectie- en gunningsleidraad

Gemeente Hoogeveen Selectie- en gunningsleidraad Gemeente Hoogeveen Selectie- en gunningsleidraad ten behoeve van het selecteren van een marktpartij voor een ontwikkelopdracht voor het project bestemmingsplan Pesse, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn De gemeente Utrecht start met de uitvoering van het gebied Leeuwesteyn in Utrecht. Bouwveld 10 is het eerste bouwveld in Leeuwesteyn dat de gemeente laat ontwikkelen

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <>

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>> Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Vragenformulier Wet Bibob Overheidsopdrachten

Vragenformulier Wet Bibob Overheidsopdrachten Bezoekadres Brabantlaan 1 s-hertogenbosch Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Bibob-eenheid Vragenformulier Wet Bibob Overheidsopdrachten Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 5:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de

JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN. behorende bij de JANUARI 2009 DEEL 6: BIJLAGEN behorende bij de Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees Openbare procedure Accountantsdiensten 2009-2012 gemeente Doetinchem Publicatienummer / Referentienummer Aanbestedende

Nadere informatie

Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum

Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum Inschrijfformulier kavel E7 & E8 Leidsche Rijn Centrum De gemeente Utrecht wil deze kavels laten ontwikkelen door professionele ontwikkelaars. De gemeente Utrecht wil hierbij een kans bieden aan diverse

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Van VCD Automotive Onderwerp Einde periode / einde jaar procedure Datum 1 december 2015 VCD Automotive : Periodieke handelingen

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Voor het beheer, preventief- en correctief onderhoud van de werktuigbouwkundig en elektrotechnische installaties in alle gebouwen van het Koning Willem I College

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2 6, 8017CA ZWOLLE ( Nederland ) Ter attentie van: Dave van Beek Telefoon: +31 884699911,

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht Vliegend Hertlaan 1 11, 3526 KT UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Gemeente Utrecht Concerninkoop Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING

DOCUMENT BESTUURSVERKLARING DOCUMENT BESTUURSVERKLARING Algemene gegevens, Geschiktheidseisen & Uitsluitingsgronden t.b.v. de inkoop 2016: GGZ Instellingen Grote vrijgevestigde groepspraktijken Pagina 1 van 5 Algemene gegevens Naam

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie Gemeente Den Haag Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie LEGENDA Gegadigde In dit vragenformulier wordt onder gegadigde

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Bijlage A-1 Algemene inkoopvoorwaarden De inkoopvoorwaarden zijn als apart document bijgevoegd. 1 Bijlage A-2 Conceptovereenkomst De ondergetekenden: Stichting BOOR, hierna te noemen Opdrachtgever, gevestigd

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER

BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER BIJLAGE 3 FORMAT DEEL B AANMELDING: SELECTIEFORMULIER Onderdeel B van de Aanmelding dient uit onderstaande bijlagen te bestaan. In de eerste kolom vindt u de verwijzing naar het nummer in het Selectiedocument

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER> Concept Raamovereenkomst inzake Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST en Kenmerk: EG.I2014_20 : Inhoudsopgave ARTIKEL 1: AARD VAN DE RAAMOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst Contractnummer:

Concept Raamovereenkomst Contractnummer: Concept Raamovereenkomst Contractnummer: 201600265.015.001 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door het ministerie van

Nadere informatie

Voorbeeld van een request for proposal

Voorbeeld van een request for proposal pag.: 1 van 8 Voorbeeld van een request for proposal (1) Algemene informatie (1.1) Gebruik van de request for proposal (RFP) De voor u liggende offerteaanvraag bevat informatie over de aanbesteding volgens

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Utrecht Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht ( Nederland ) Ter attentie van: Arno van Brakel Telefoon: +31 302583333, Email:

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht U dient deze overeenkomst volledig ingevuld te retourneren naar Garden Connect. Per fax op (+31) 20 4977387, per e-mail naar edwin@gardenconnect.com of per post

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie