Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem."

Transcriptie

1 Geachte heer/mevrouw, Hierbij wordt u uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor de vervanging van ons financieel systeem. Indien u als leverancier niet zelfstandig in staat bent om het totaal van de offerte aanvraag te leveren, verzoeken wij u per onderdeel aan te geven welke onderaannemer(s) u voor welk gedeelte inschakelt. Graag ontvangen wij uw aanbieding uiterlijk vrijdag 27 april 2007 om uur. U heeft tot en met vrijdag 16 maart 2007 de gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen. De verdere procedure voor deze aanbesteding kunt u vinden in bijgaand document. Wij zien uw aanbieding met belangstelling tegemoet en wensen u succes bij de uitwerking. Met vriendelijke groet,

2 Inhoudsopgave 1. Onderwerp van aanbesteding 2. Overzicht van eisen en wensen 3. Algemene voorwaarden voor inschrijving 4. Inschrijvingen 5. Overige inlichtingen 6. Beoordeling en gunning A Selectiecriteria inschrijvers B Gunningscriteria financieel systeem 7. Planning Bijlagen 1. NAW-gegevens inschrijver 2. Standaardverklaring bij onderaanneming 3. Eigen verklaring 4. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Wijk bij Duurstede

3 1. Onderwerp van aanbesteding In 2001 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede het huidige financiële pakket FIS4All aangeschaft. Dit pakket is momenteel aan vervanging toe. De reden hiervoor ligt niet alleen in de ouderdom van de software, maar ook in de eisen en wensen die tegenwoordig aan de beschikbare informatie wordt gesteld. Daarnaast is een moderniseringsslag gaande in de gemeente, waarbij we huidige processen in kaart brengen en onderzoeken in hoeverre digitalisering van deze processen bijdraagt aan een betere bedrijfsvoering. Uitgangspunt hierbij is een goede, klantgerichte, dienstverlening met een doelmatige bedrijfsvoering. Een goed financieel pakket (informatiesysteem) draagt hieraan bij door: op een efficiënte, gebruiksvriendelijke manier gegevens vast te kunnen leggen; op een efficiënte, gebruiksvriendelijke manier deze gegevens toegankelijk te maken, zodat planningen kunnen worden opgesteld en voortgangs- en verantwoordingsrapportages gegenereerd kunnen worden; een geïntegreerd onderdeel uit te maken van de structuur van processen en systemen die de gehele organisatie faciliteren, door het realiseren van koppelingen met bestaande en nieuwe systemen of een totaaloplossing te bieden voor deze processen. Bij de vervanging van het huidige systeem staat ons dus meer voor ogen dan een boekhoudpakket. Het nieuwe systeem moet passen binnen de huidige tijdgeest en een passende look and feel uitstralen. Bovenal dient het echter een systeem te zijn dat het mogelijk maakt dat de aanwezige informatie actueel en, na eenmaal invoeren, breed verkrijgbaar is. Door middel van het ontsluiten van deze actuele data kan managementinformatie verkregen worden die bijdraagt aan het (bij)sturen van de organisatie. Hierbij staan digitalisering en projectmatig werken, plannen en verantwoorden voorop. Het aantal gebruikers (muteren) bedraagt ca. 15, het aantal eindgebruikers (raadplegen, verplichtingen) bedraagt ca. 45.

4 2. Overzicht van eisen en wensen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de eisen die door de organisatie worden gesteld aan het nieuwe financieel systeem. De mate waarin tegemoet wordt gekomen aan bedoelde eisen, in combinatie met de daaraan voor de opdrachtgever verbonden kosten, vormen de basis voor onze beoordeling en definitieve keuze. Daarnaast bent u uitgenodigd voor het geven van een demonstratie van uw pakket op onze locatie. Hierbij zullen diverse (eind)gebruikers van het systeem aanwezig zijn. Ook de uitkomsten van de evaluatie van deze demonstraties met de aanwezigen zal in de keuze meewegen. Tot slot worden het vertrouwen in uw organisatie en het doen van verbeteringsvoorstellen aan onze organisatie als randvoorwaarden gehanteerd. EIS ALGEMENE EISEN 1. Uw financieel informatiesysteem bevat minimaal de volgende modules, met daaronder alle functionaliteiten die van een hedendaags systeem verwacht mogen worden: Grootboek (incl. Kas/Bank/Giro) Crediteuren Debiteuren (Meerjaren)begroting Activa Reserves en voorzieningen Verplichtingen (incl. vervaardigen inkooporders) Projecten en urenadministratie Kostenverdeling (allocatie) Geef in de offerte duidelijk aan wat wel en wat niet standaard onder de modules valt (evt. submodules) en de invloed daarvan op de totale kosten) 2. De modulestructuur is zodanig opgesteld dat mutaties en transacties direct doorgevoerd worden in de grootboekadministratie (exploitatie). 3. Er moeten verbanden/koppelingen tussen verschillende modules zijn, waardoor op een eenvoudige wijze (detail) gegevens kunnen worden geraadpleegd vanuit de ene module naar een andere module; 4. Het pakket voldoet aan de eisen die externen stellen. Denk hierbij aan het CBS (IV3), de belastingdienst (btw compensatiefonds), de Provincie en het Rijk (BBV), XBRL- format. De leverancier anticipeert op wijzigingen in deze eisen en verwerkt deze tijdig in het pakket. De termijn van onderhoud/ support bedraagt minimaal 5 jaar 5. Het pakket biedt de mogelijkheid tot het uploaden/downloaden van bestanden uit de diverse (sub) administraties vanuit en naar Excel. Denk hierbij aan de begroting(swijzigingen), meerjarenbegroting, stamgegevens voor het grootboek, memorialen, crediteuren en debiteuren, etc.

5 EIS ALGEMENE EISEN 6. Standaardrapportages kunnen zowel op papier als naar bestand afgedrukt worden met minimaal Excel 2000, Word 2000 en PDF format. 7. Het pakket beschikt over een interne of externe rapportgenerator, waarmee op eenvoudige wijze variabele rapporten kunnen worden samengesteld. Deze data kan worden geconverteerd naar en bewerkt worden in Excel Conversie van alle vaste gegevens en data uit de huidige applicatie (FIS4All) naar de nieuwe applicatie is mogelijk; 9. Het pakket dient door een accountant beoordeeld te zijn op aspecten die te maken hebben met betrouwbaarheid, traceerbaarheid, autorisatie, etc. De leverancier overlegt hiervan bewijs. 10. U levert een implementatieplan aan waarbij het systeem uiterlijk operationeel zal zijn voor minimaal de modules grootboek, debiteuren, crediteuren en urenregistratie en - boeking. Eventuele overige modules kunnen gefaseerd worden geïmplementeerd.. EIS TECHNISCHE EISEN 11. Het pakket kan worden geïmplementeerd binnen de bestaande ICT infrastructuur zoals opgenomen in bijlage 1. Wanneer er aanpassingen nodig zijn in hard- en/of software, geeft u dit apart aan in uw offerte met daarbij de kosten voor aanschaf, onderhoud, licenties en andere bijkomende kosten. 12. Het systeem heeft een interne workflow toepassing of kan gekoppeld worden aan een externe workflow toepassing. Indien er geen interne workflow toepassing aanwezig is, geeft u aan met welke toepassingen een volledige koppeling gerealiseerd kan worden. 13. Het pakket beschikt over een flexibele interface waarbij de schermindeling per gebruiker(sgroep) ingesteld kan worden. 14. Er kunnen koppelingen gerealiseerd worden tussen het pakket en minimaal de volgende applicaties: Sportas GHA GEMAL/Beaufort Kas4All Corsa 15. Geef aan met welke 3rd-party software integratie en/of koppeling van gegevens(stromen) mogelijk is. Het gaat hier met name om software op het gebied van workflow, document management en business intelligence.; 16. Het pakket beschikt over de mogelijkheid om naast een live omgeving ook in een test omgeving te draaien. U geeft aan of hiervoor extra (licentie)kosten gemaakt worden.

6 EIS COMMERCIËLE EISEN 17. U levert op basis van de minimale vereiste aantallen modules en eventuele externe applicaties (bijv. rapportengenerator) een gespecificeerde prijsopgave (exclusief en inclusief btw) onderverdeeld in: Aanschaf applicatie per module en een totaal prijs; Training en opleiding van applicatiebeheerder(s), medewerkers financiële administratie; medewerkers financiën en control en budgetbeheerders gesplitst naar de bovengenoemde groepen en per persoon; Jaarlijkse onderhoudskosten van de applicatie Implementatie kosten (tarieven en uren inzet consultants) Licentiekosten Eventuele overige door u te berekenen kosten de jaarlijkse indexering op de onderhoudskosten 18. U geeft de kosten van de conversie waarin wordt aangegeven welke data en vaste gegevens worden geconverteerd; EIS JURIDISCHE EISEN 19. U gaat akkoord met in hoofdstuk 2 beschreven procedure en beoordelingssystematiek; 20. U bent verantwoordelijk voor zowel implementatieplan als realisatie van de implementatie; 21. U gaat akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Wijk bij Duurstede; EIS SPECIFIEKE GEBRUIKERSEISEN 22. Autorisatie: Het pakket biedt de mogelijkheid op gebruikers(groep) niveau onderscheid te maken in raadplegen en muteren. Vastgelegde autorisaties kunnen in een overzicht worden geëxporteerd naar Excel Het pakket bevat de mogelijkheid mutatieverslagen en/of logfiles te genereren. 23. Grootboek: Het grootboek (kostenplaats) nummer bevat minimaal 8 posities. Het grootboek (kostenplaats) nummer bevat minimaal de volgende vaste kenmerken: Decimale rubriek, programma, functie, categorie BBV, afdeling, budgetbeheerder, budgethouder, code blokkering, code btw. Tevens dienen er mini-

7 EIS SPECIFIEKE GEBRUIKERSEISEN maal 10 variabele kenmerken aanwezig te zijn. Het kostensoort nummer bevat minimaal 6 posities. Het kostensoort nummer bevat minimaal de volgende vaste kenmerken: Categorie BBV, budgethouder, budgetbeheerder, code blokkering. Tevens dienen er minimaal 5 variabele kenmerken aanwezig te zijn. Het rekeningschema is dienstjaar onafhankelijk. De dienstjaren kunnen tegelijk actief (boekbaar) zijn en er is een mogelijkheid van voorlopige balansoverbrenging. Periodes kunnen flexibel worden geopend en afgesloten. 24. Crediteuren: Koppeling van de stamgegevens van crediteuren met het BRS is mogelijk. Splitsing in meerdere crediteurencategorieën is mogelijk (bijv. publiekrechtelijk vs. privaatrechtelijk). Deze splitsing in subadministratie komt tot uiting in respectievelijke balansrekeningen. Zoeken en raadplegen van crediteurenbestand kan op de volgende manieren: naam, postcode en huisnummer, bankof gironummer, extern factuurnummer. Mogelijkheid om te allen tijde het met het grootboek sluitende saldo van de subadministratie per van enig dienstjaar op te vragen. Daarnaast de mogelijk van rapportage over de afloop van het saldo gedurende het dienstjaar. Mogelijkheid van digitalisering facturenstroom. Geef aanhoe dit gerealiseerd kan worden (interne/externe OCR, DMS, Workflow). Mogelijkheid om correcties op boekstuk te muteren. Tevens automatische verrekening van creditnota s en verwerking daarvan in betalingskenmerk. Mogelijkheid invoeren automatische termijnbetalingen. 25. Debiteuren: Koppeling van de stamgegevens van crediteuren met het BRS is mogelijk (denk ook aan BSN). Splitsing in meerdere debiteurencategorieën is mogelijk (bijv. publiekrechtelijk vs. privaatrechtelijk). Deze splitsing in subadministratie komt tot uiting in respectievelijke balansrekeningen. Zoeken en raadplegen van debiteurenbestand kan op de volgende manieren: naam, postcode en huisnummer, bankof gironummer, factuurnummer. Mogelijkheid om te allen tijde het met het grootboek sluitende saldo van de subadministratie per van enig dienstjaar op te vragen. Daarnaast de mogelijk van rapportage over de afloop van het saldo gedurende het dienstjaar. Mogelijkheid zelf facturen en invorderingsdocumenten aan te maken (herinneringen, aanmaningen, dwangbevelen) volgens eigen inhoud en opmaak, met gebruik van acceptgiro s.

8 EIS SPECIFIEKE GEBRUIKERSEISEN Mogelijkheid om individuele posten uit te sluiten van invordering en een minimumbedrag op te geven. Mogelijkheid van vervaardiging en verwerking van automatische incasso s Mogelijkheid invoeren termijnbetalingen. 26. Eindgebruikers/Budgethouders: Raadplegen tot laatste detail(transactie)niveau vanuit iedere plaats in het systeem. Gebruiksvriendelijke toegang, look and feel, eenvoudige toegang tot alle data voor het zelf samenstellen van selecties en rapportages. Actuele, duidelijke helpfunctie Mogelijkheid samenstellen budgetrapportages met verwerking van seizoensinvloeden, forecasting. Mogelijkheid van vervaardigen meerjarige overzichten (realisatie vs. begroting) Mogelijkheid van tekstverwerking teneinde geautomatiseerd een programma- of productenbegroting te genereren. Geef aan of hiervoor een extra applicatie nodig en wat de totale kosten hiervan zijn (aanschaf, licenties, onderhoud, overig). 27. Specifieke modules: Activa: Vanuit activamodule worden de kapitaallasten rechtstreeks geëxporteerd naar (meerjaren)begroting en automatisch geboekt in het grootboek. Activa: BBV kenmerken worden verwerkt en hierop kunnen selecties worden gedraaid. Activa: Koppeling van een activumkaart aan een grootboek(krediet)nummer met rechtstreekse doorboeking van mutaties. Activa: Mogelijkheid van periodieke boeking van kapitaallasten naar grootboek. Projecten/Uren: Transacties binnen projecten worden automatisch doorgeboekt naar grootboek. Projecten/Uren: Mogelijkheid van urenadministratie voor de gehele organisatie, doorberekening naar projecten en rechtstreeks naar grootboek. Projecten/Uren: Mogelijkheid om meerdere tarieven per medewerker te hanteren. Projecten; Werken met totaalkredieten (meerjarig) en jaarbudgetten is mogelijk.

9 3. Algemene voorwaarden voor inschrijving 1. De inschrijving dient te worden opgesteld in de volgorde en rubricering van de hoofdstukken en artikelen zoals genoemd in het overzicht van eisen en wensen (hoofdstuk 2). Duidelijk moet zijn dat alle artikelen in de inschrijving moeten zijn behandeld. In het geval van onbehandelde artikelen wordt ervan uitgegaan dat de inschrijver niet kan voldoen aan het gestelde in het betreffende artikel. 2. De inschrijving dient een expliciete vermelding te bevatten van NAW-gegevens van de inschrijver (bijlage 1), inclusief contactpersoon met vermelding van adres, telefoonnummer etc. Het is inschrijver toegestaan voor een deel van de beschreven dienstverlening gebruik te maken van onderaannemers. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt dienen ook deze gegevens expliciet vermeld te worden, inclusief vermelding van het gedeelte van de aanvraag dat voor onderaanneming in aanmerking komt. De standaardverklaring bij onderaanneming (bijlage 2) dient in dit geval door inschrijver te worden meegezonden. 3. De inschrijving dient volledige omschrijvingen te bevatten van het aangebodene waaruit opgemaakt kan worden dat het volledig voldoet aan het gestelde door opdrachtgever. 4. Indien uit een toelichting blijkt dat aan een wens slechts gedeeltelijk wordt voldaan of slechts onder bepaalde voorwaarden kan worden voldaan, leidt dit tot een lagere waardering van de inschrijving. 5. Deze offerteaanvraag is met zorg samengesteld. Mochten er desondanks tegenstrijdigheden of onvolkomenheden aanwezig zijn, dan dient de inschrijver de opdrachtgever hiervan (schriftelijk) op de hoogte te stellen. Niet opgemerkte tegenstrijdigheden of onvolkomenheden zijn voor risico van de inschrijver. 6. De inschrijving en alle verdere correspondentie geschiedt in de Nederlandse taal. De offerte mag vergezeld gaan van bijlagen, zoals informatie van producenten over bepaalde producten of diensten, in de Nederlandse of Engelse taal. 7. De offerte dient tot 12 maanden na de sluitingstermijn van de aanvraag geldig te zijn. 8. De offerte dient compleet, in viervoud, te worden aangeleverd in een gesloten envelop of pakket. 9. Prijzen dienen exclusief en inclusief BTW te worden aangegeven in euro s. 10. Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Wijk bij Duurstede van toepassing. Deze zijn bijgesloten als bijlage Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van enige kosten, gemaakt in het kader van deze aanbesteding. 12. Leverancier zal strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van de informatie welke door de gemeente Wijk bij Duurstede als vertrouwelijk is aangemerkt. De informatie welke hem ter beschikking staat zal hij niet aan derden ter beschikking stellen en slechts aan zijn personeel bekend maken voor zover dit nodig is voor het doen van de inschrijving. Anderzijds zal de gemeente de inhoud van de inschrijvingen evenzeer strikt vertrouwelijk behandelen. 13. Aan het opstellen en uitbrengen van een offerte door de inschrijver zijn voor de opdrachtgever geen kosten verbonden. Eventuele kosten die (kunnen) ontstaan, zijn voor rekening en risico van de inschrijver. 14. Er wordt met nadruk op gewezen dat de inschrijver zelf verantwoordelijk is voor de volledigheid en juistheid van zijn inschrijving. Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, kan de inschrijver van verdere deelname worden uitgesloten en/of de overeenkomst worden ontbonden. 15. Middels het doen van een aanbieding geeft inschrijver aan in te stemmen met de algemene voorwaarden voor inschrijving zoals beschreven.

10 4. Inschrijvingen Inschrijvers worden geacht hun offerte schriftelijk, in viervoud en conform het overzicht van eisen en wensen in te dienen. De offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn en uiterlijk donderdag 10 juli 2008 voor uur in het bezit te zijn van de opdrachtgever. Dit kan per post, of middels persoonlijke bezorging op werkdagen van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en uur op het gemeentehuis bij de receptie worden aangeboden. De offerte dient te worden verzonden of ingediend in een gesloten verpakking of envelop en voorzien van de vermelding: Aanbesteding Financieel systeem - NIET OPENEN Adres van aflevering: Gemeente Wijk bij Duurstede T.a.v. de heer J. Samsen Postbus BB WIJK BIJ DUURSTEDE Bij persoonlijke bezorging dient de inschrijver een ontvangstbewijs door de dienstdoende medewerker te laten invullen bij de receptie. Het risico van vertraging tijdens de (post)verzending en/of onjuiste c.q. onvolledige adressering is geheel voor rekening van de inschrijver. Offertes die na de sluitingstermijn worden ingediend zullen niet meer worden behandeld. Met strafport bezwaarde inzendingen kunnen worden geweigerd. Offertes per fax en/of per worden niet geaccepteerd. 5. Overige inlichtingen Ontvangers van deze offerteaanvraag worden in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen te vragen. Alleen vragen die op tijd worden ontvangen, worden beantwoord. Uitsluitend schriftelijke vragen worden in behandeling genomen. De vragen en de daarop geformuleerde antwoorden worden geanonimiseerd in een nota van inlichtingen aan alle aanbieders toegezonden. De opgestelde nota van inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van het programma van eisen en wensen. Na de informatieronde is het eisen- en wensenpakket definitief. Inschrijvers met vragen en/of opmerkingen dienen deze uiterlijk op vrijdag 20 juni 2008 per in te dienen bij: Gemeente Wijk bij Duurstede t.a.v. John Samsen o.v.v. vragenronde aanbesteding financieel systeem Het is niet toegestaan om in het kader van de offerteprocedure op een andere dan hierboven aangegeven wijze contact te zoeken met de opdrachtgever.

11 6. Beoordeling en gunning In eerste instantie wordt beoordeeld of inschrijver heeft voldaan aan de procedurele vereisten waaronder juist en tijdig indienen van de aanbieding, aanwezigheid en rechtsgeldige ondertekening van de vereiste documenten en verklaringen. Hierbij wordt de go/no go beslissing genomen voor verdere beoordeling van de selectiecriteria. Nadat gebleken is dat de vereiste informatiegegevens en stukken zijn bijgevoegd, beoordeeld is of de inschrijving voldoet aan het gestelde in de hoofdstukken 3 tot en met 6, wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. 6A Selectiecriteria inschrijvers Voor de kwalitatieve selectie van inschrijvers is het noodzakelijk dat onderstaande verklaringen en beschrijvingen in de inschrijving zijn opgenomen (in aangegeven volgorde). Het niet aanleveren van één van onderstaande bescheiden kan de opdrachtgever ertoe besluiten over te gaan tot directe uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. 1. Financiële en economische draagkracht: inschrijver dient aan te tonen over voldoende financiële middelen en economische draagkracht te beschikken door omzet en resultaten over de afgelopen twee jaar te overleggen (als bijlage 1 bij uw aanbieding). 2. Een rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring, zie voorbeeld bijlage 3. (als bijlage 2 bij uw aanbieding). 3. Uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, waaruit de rechtsgeldige tekenbevoegdheid blijkt (als bijlage 3 bij uw aanbieding). Aan de hand van de ingediende documenten zal de opdrachtgever bepalen of de inschrijver voldoende ervaring en financiële draagkracht heeft om het vertrouwen te rechtvaardigen dat de inschrijver in staat is de opdracht op een juiste en verantwoorde wijze uit te voeren. Voor financiële draagkracht wordt de norm gehanteerd dat de jaaromzet de onderhavige opdrachtwaarde minstens vier maal moet overstijgen.??????????????? 6B Gunningcriteria Inschrijvers dienen hiertoe gegevens uit hoofdstuk 2 in te vullen en te voorzien van prijzen en tarieven. Uiteindelijk wordt aan de hand van de door de inschrijvers ingevulde eisen- en wensenlijsten beoordeeld in hoeverre wordt voldaan aan alle minimumeisen zoals aangegeven bij de specificaties. Daarnaast wordt de offerte beoordeeld op een goede invulling van leveringsvraag en de gevraagde dienstverlening, zoals beschreven, en op welke wijze zij zich onderscheiden van de overige aanbieders. Indien de inschrijver melding maakt van belemmeringen en mogelijkheden tot verbetering in het wensenpakket, zullen deze meegewogen worden bij de beoordeling. Opdrachtgever kan, alvorens tot (voorlopige) gunning over te gaan, o.a. het volgende in de praktijk verifiëren bij een of meerdere referentieadressen. - Of de relaties tevreden zijn over de geleverde producten en diensten. - Of de betreffende referentie grote verschillen heeft gemerkt tussen wat de inschrijver in de offertes heeft toegezegd en wat er in de praktijk heeft plaatsgevonden. Bij de beoordeling zullen de volgende gunningcriteria gehanteerd worden: - Kwaliteit/Programma van Eisen (50%) - Beoordeling Demo (30%) - Prijs (10%) - Plan van aanpak/implementatie (10%) Na de beoordeling vindt de voorlopige gunning plaats. Overige inschrijvers ontvangen een beargumenteerde afwijzing. Indien verdere contractonderhandelingen niet tot overeenstemming leiden, wordt met de eerstvolgende van de beoordeling een gesprek aangegaan met het doel alsnog tot een overeenkomst te komen.

12 Bijlagen 1 NAW-gegevens inschrijver Officiële naam onderneming Rechtsvorm van de onderneming Naam bevoegde functionaris Functie bevoegde functionaris Handtekening bevoegde functionaris Naam contactpersoon Functie contactpersoon Bezoekadres Postadres (Tel) Bereikbaarheid contactpersoon (Mob) (Fax) adres contactpersoon Inschrijving op totaal / gedeelte Dichtstbijzijnde (regionale) vestiging

13 2 Standaardverklaring bij onderaanneming Ondergetekende verklaart in zijn hoedanigheid van (functie), dat: Zijn onderneming volledig als hoofdaannemer hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor door derden en/of onderaannemers in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden. Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe namens de Aanbieder bevoegd is. Inschrijver Naam Functie Datum Handtekening

14 3 Eigen verklaring De inschrijver dient bij zijn inschrijving separaat te verklaren en rechtsgeldig te ondertekenen dat hij: - Niet in staat van faillissement of liquidatie verkeert, er geen surséance van betaling of akkoord geldt, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeert ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling; - Dat niet inschrijvers faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening of surséance van betaling of akkoord, dan wel een andere soortgelijke procedure die in de nationale wettelijke regeling is voorzien, aanhangig is gemaakt; - Dat inschrijver niet, bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld is geweest voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt; - Dat inschrijver in de uitoefening van zijn beroep geen ernstige fout heeft begaan; - Dat inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbestedende dienst; - Inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of van het land van de aanbestedende dienst; - Inschrijver zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die overeenkomstig de regelgeving ten aanzien van de 'criteria voor de kwalitatieve selectie' kunnen worden verlangd. Inschrijver Naam Functie Datum Handtekening

15 4 Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Wijk bij Duurstede

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Kenmerk GGDHVB-WCS-14232 Status Definitief Datum 8 oktober 2014 CPV code(s)

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie