Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welcome. Welkom. Inhoud. Contents. Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014"

Transcriptie

1 Speciale uitgave VSC Gebruikersdag januari 2014 Special Issue Users Day January 2014 Welkom Welkom bij deze speciale Gebruikersdag uitgave van VSC Echo! Naast de gebruikelijke rubrieken vind je er ook de korte inhoud van elke presentatie en de achterkant herbergt het programma van de Gebruikersdag. Tijdens deze dag worden niet alleen, interessante, voordrachten gehouden maar wordt er ook extra aandacht gegeven aan de mogelijkheid tot interactie tussen de deelnemers en VSC en de deelnemers onderling. Wij nodigen jullie ook uit om die discussies op te volgen, via de HPC coördinator van je universiteit (zie p. 8-9) of direct met Dane Skow Kom niet te laat voor de VSC Update! We kunnen geen aparte presentatie per VSC project geven dus zal deze tussenkomst een zeer uitgebreid overzicht omvatten van alle vooruitgang die geboekt werd in 2013 inzake financiering op lange termijn, cursussen, samenwerking met de industrie, Voor de aanwezigen: neem deze gelegenheid te baat om te praten met je collega s van andere instellingen, met de VSC staf en VSC management over wat je doet, hoe belangrijk HPC voor jou is, en wat je verwachtingen zijn voor de nabije en verre toekomst. De receptie aan het einde van de dag geeft je extra sociale tijd. Geniet van de dag en start je actieve medewerking in VSC! Welcome Greetings and welcome to this special Users Day edition of the VSC Echo! In addition to the usual updates about the VSC, you ll find the program of the Users Day. Along with interesting presentations, the Users Day features the start of discussions about the way forward for VSC and invites at the same time all interested parties to follow up these matters with their University HPC Coordinator (see p. 8-9) or directly with Dane Skow at Watch also for the update of the VSC status. We are not able to include a separate presentation for the various work topics of VSC, but this talk will give you a comprehensive overview of the progress made during 2013 as to long term funding, training, collaboration with the industry, For those that are here at the Users Day, I encourage you to take this opportunity to meet with your counterparts from other organizations, the VSC staff and management and other interested parties and talk about what you re doing, how HPC is useful to you and what you would like to see in the future. The networking reception should give you a specific time to do so. Welcome, enjoy, and engage. Dane Skow Inhoud Lange termijn financiering 3 Tier 1 Nieuws 5 Tier 1 next call for computing time 7 VSC Coördinatoren 8 Presentation abstracts 10 Programma Gebruikersdag 14 Contents Long-term funding 4 Tier 1 News 5 Tier 1 next call for computing time 7 VSC Coordinators 8 Presentation abstracts 10 Users Day Program 14

2 P. 2 VSC Echo Editor s Column Een tweetalige speciale uitgave van de VSC Echo deed de Editor s Column naar de tweede pagina verhuizen met als voordeel wat meer plaats. Graag zou ik hier aansluiten bij de geest, de gebruiker is belangrijk, van deze VSC Echo en mee pleiten voor een gebruikersdeelname aan het VSC gebeuren. VSC is nu bezig met de nodige kanalen op te zetten om de stem van de gebruiker te horen. In de nieuwe VSC structuur is een gebruikerscommissie voorzien waarin de universiteiten hun gebruikers kunnen afvaardigen, de gebruikersdag creëert een unieke gelegenheid om jullie wensen en verwachtingen te uiten in de breakout sessies. De VSC coördinatoren zullen de ganse dag aanwezig zijn om te luisteren naar wat er omgaat bij de gebruikers. In deze nieuwsbrief vinden jullie al wat informatie over de coördinatoren zodat ze gemakkelijk te herkennen zijn en ze ook nog achteraf kunnen gecontacteerd worden. En ook in VSC Echo zijn de gebruikers welkom. Er was zoveel te vertellen in de eerste uitgaven dat we weinig ruimte hadden voor inbreng vanuit de gebruikersgroep. De volgende VSC Echo staat geprogrammeerd voor april. Ik verwacht jullie artikel, vraag, discussiepunt,... Rosette Vandenbroucke Editor s Column A bilingual special edition of the Echo moved the Editor's Column to the second page with the advantage of having some more space. I would like to join the spirit, "the user is the key" of the VSC Echo and support user participation in VSC. VSC is now working to set up the necessary channels to hear the users voice. In the new VSC structure a user committee is provided to which universities can delegate their users. The Users Day creates a unique opportunity to express your wishes and expectations in the breakout sessions. The VSC coordinators will be present all day to listen to what is going on in the user circles. In this newsletter you will find information about the coordinators so that they are easy to spot, and that they can be still contacted afterwards. Users are also welcome in the VSC Echo. There was so much to tell in the first two editions that we had little room for input from the user. The next VSC Echo is programmed for April, I welcome your article, question, point of discussion Rosette Vandenbroucke

3 Vsc Echo P. 3 Naar een lange termijn financiering voor de verdere uitbouw van een grote rekencapaciteit in Vlaanderen In de voorbije tien jaar werd, met een projectmatige financiering van de Vlaamse Regering, door de universiteiten en associaties een performante Tier 2-infrastructuur uitgebouwd en werd een Tier 1 aangekocht en in gebruik genomen. Dankzij deze ontwikkelingen kon er ook aangesloten worden bij initiatieven op internationaal niveau zoals PRACE. Bovendien werd er een team uitgebouwd van excellent personeel dat instaat voor de vorming en de ondersteuning van de onderzoekers. Met de middelen die dit en volgend jaar beschikbaar zijn, kunnen aan de Vlaamse universiteiten 17 voltijdse personeelsequivalenten worden gefinancierd, waarvan twee instaan voor de technische uitbating van de Tier 1. Daarnaast heeft de Herculesstichting midden 2013 Dr. Dane Skow als HPC-directeur aangetrokken. Hij staat in voor het beheer van de Tier 1 en de coördinatie van het gebruik van grote rekencapaciteit en hij volgt tevens de internationale ontwikkelingen van nabij op. Opdat onze onderzoekers competitief zouden kunnen blijven moeten ook de Tier 2- en Tier 1-infrastructuren competitief blijven. Deze moeten dus periodiek worden gemoderniseerd of vervangen. Hierbij geldt een cyclus van 3 jaar als richtlijn. De Raad van Bestuur van de Herculesstichting werkt daarom aan een voorstel voor een meerjarig investerings- en exploitatieplan. Dit voorstel voorziet in de noodzakelijke investeringen om zowel de lokale rekencapaciteit aan de universiteiten als om de supercomputer te vernieuwen. Daarnaast wordt er ook voorgesteld om middelen te voorzien om rekentijd te kopen bij buitenlandse rekencentra voor problemen die een specifieke computer architectuur vragen en waarvoor de infrastructuur in Vlaanderen minder geschikt is. Ook dient Vlaanderen de volgende jaren fors te investeren in opslagcapaciteit. Onderzoek genereert immers steeds grotere volumes aan gegevens die voor korte of langere tijd veilig moeten bewaard worden. onderzoekers maar hiertegenover staat eveneens een kostprijs. Om al deze ambities waar te maken dient de overheidsfinanciering die, naast de eenmalige dotaties vandaag structureel op jaarbasis 4 miljoen euro bedraagt, stapsgewijze te worden verhoogd. Het ontwerp van een meerjarenplan voor grote rekencapaciteit voor onderzoek en innovatie dat de Raad van Bestuur van de Herculesstichting op hoofdlijnen goedkeurde, zal in de loop van de volgende weken worden besproken met de verschillende belanghebbenden. De Gebruikersdag is een goede gelegenheid om deze discussie te starten. Vervolgens zal het ontwerp worden bijgesteld en na goedkeuring door de Raad van Bestuur worden overgemaakt aan de volgende Vlaamse Regering. We rekenen op de Vlaamse onderzoeksgemeenschap en op de bedrijven om de vraag voor een substantiële stijging van de middelen voor HPC te ondersteunen. Marc Luwel Directeur Herculesstichting Maar hard- en software alleen is niet voldoende. Minstens even belangrijk is de ondersteuning. De eerste oproepen om voorstellen voor rekentijd in te dienen maakten meteen duidelijk dat er bij de Vlaamse onderzoekers grote belangstelling is om de Tier 1 te gebruiken. Ook Vlaamse bedrijven zijn geïnteresseerd. Naarmate het aantal aanvragen groeit, komt er meer vraag naar opleiding en ondersteuning. Meer dan vandaag het geval is zal er ook ondersteuning nodig zijn bij de verwerking van de ruwe data en bij de visualisatie van de resultaten. De verdere inschakeling in PRACE biedt ook meer rekenmogelijkheden voor Vlaamse

4 VSC Echo P. 4 To a long-term funding for the further development of a large computing capacity in Flanders In the past ten years a project-based funding from the Flemish Government enabled the universities and associations to build a performant Tier 2-infrastructure and to buy and put into use a Tier 1. Thanks to these developments an affiliation with international initiatives such as PRACE could be realized. Moreover, making available a team of excellent staff who are responsible for the formation and support of the researcher is a major achievement. With the financial resources that are available this and next year, 17 full-time staff equivalents, of which two are responsible for the technical operation of the Tier 1, can be funded at the Flemish universities. In addition, the Hercules Foundation attracted mid 2013 Dr. Dane Skow as HPC-director. He is responsible for the management of the Tier 1 and the coordination of the use of large computing capacity and he also follows up very closely the international developments in the field. In order for our researchers to remain competitive, the Tier 2 and Tier 1-infrastructure need to remain competitive as well. This means that these infrastructures have to be periodically renewed or replaced. A 3-year cycle serves as a guideline. Therefore, the Board of Directors of the Hercules Foundation is working on a proposal for a multiannual investment and operational plan. This proposal foresees for the necessary investments to renew both local computing capacity at the universities and to renew the supercomputer. In addition, the proposal contains the possible provision for buying computing time from foreign computer centers for problems that require a specific computer architecture and for which the infrastructure in Flanders is less suitable. Flanders also needs to invest substantially in storage over the next years. Research generates increasing large volumes of data that must be safely retained for short or long periods of time. To realize all these ambitions the government funding that, in addition to the one-off grants that amounts today to 4 million euro on a structural annual basis, should gradually be increased. The draft of the multi-annual plan for large computing capacity for research and innovation of which the outlines are approved by the Board of Directors of the Hercules Foundation, will be discussed with the various stakeholders during the course of the next few weeks The Users Day is a good opportunity to start this discussion. The draft will then be revised and after approval of the Board of Directors submitted to the next Flemish Government. We count on the Flemish research community and businesses to support this request for a substantial increase in the resources for HPC. Marc Luwel Director Herculesstichting But hardware and software alone is not enough. Equally important is the support. The first call to submit proposals for using computing time made it immediately clear that there is a great interest by the Flemish researchers to use the Tier 1. Flemish companies are also interested. As the number of applications is growing, there is more demand for training and support. More than is the case today, support will also be needed for the processing of the raw data and for the visualization of the results. A further involvement in PRACE offers more computing opportunities for Flemish researchers but this comes for a price.

5 VSC Echo P. 5 Tier 1 Nieuws Tier 1 News Fig. 1 Historisch overzicht van gebruikte rekentijd op Tier-1 sinds 15 juli Historical overview of used computing time since 15 July 2013 Fig. 2 Toegekende rekentijd per wetenschappelijk domein Approved computing time per scientific domain Fig. 3 Gebruikte rekentijd per wetenschappelijk domein Used computing time per scientific domain

6 P. 6 Vsc Echo Tier 1 Nieuws Tier 1 News Sinds de start van de operationele fase van de Tier 1 op 15 juli 2013 werden reeds twee oproepen voor rekentijd gelanceerd. In totaal werden hiervoor 52 projectaanvragen ingediend goed voor een totaal van nodedagen. Dit succes wijst duidelijk op de noodzaak voor een rekeninfrastructuur van dit kaliber in het Vlaamse landschap, maar reflecteert ook ongetwijfeld de zeer voordelige tariefvoorwaarden waaronder rekentijd op Tier 1 werd toegekend. In de aanloopfase voor deze twee oproepen werden immers geen kosten aangerekend aan de gebruiker, omdat de beheermodaliteiten nog volop in ontwikkeling waren. Op 9 december 2013 zijn 4 van de 39 projectaanvragen reeds volledig afgerond. Figuur 1 illustreert het gebruik van Tier 1 in de periode na 15 juli Kort voor die datum werden ingrijpende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Onmiddellijk daarop volgend nam één gebruiker voor een beperkte tijd nagenoeg alle nodes en cores in beslag: een perfecte test van de aanpassingen die gebeurden aan hard- en software van de machine, en die gebruiker sloot tegelijk met veel succes het eigen rekenproject af. Daarna neemt het gebruik van de machine eerder traag toe om pas tegen begin oktober 2013 zijn kruissnelheid te bereiken. De kortstondige dip naar nul begin november werd veroorzaakt door een aangekondigde stroomonderbreking. De verdeling van de toegekende en gebruikte rekentijd in de afgesloten oproepen over de verschillende onderzoeksinstellingen en wetenschappelijke domeinen wordt inzichtelijk gemaakt in figuren 2 en 3. Since the start of the operational phase of Tier 1 on July 15, 2013, two calls for obtaining computing time have been launched. A total of 52 project applications were submitted claiming a total of node days. This success clearly indicates the need for a computing infrastructure of this size in the Flemish landscape but undoubtedly also reflects the very advantageous rate conditions for using the Tier 1 until now. Indeed during the initial phase of these two calls no fee was charged to the user because the management modalities were still in development. On December 9, 2013, 4 of the 39 project applications already completed. Figure 1 illustrates the use of the Tier 1 in the period after July 15, Shortly before that date, major maintenance works were carried out. Immediately thereafter a user occupied for a limited time almost all nodes and cores: a perfect test of the changes made to hardware and software of the machine, and that user closed simultaneously with great success its own computing project. Then the use of the machine grows rather slowly to reach only by early October 2013 its cruising speed. The momentary dip to zero in early November was caused by an announced power outage. The distribution of the computation provided and used in the finished call for proposals for the various research and scientific fields is visualized in Figures 2 and 3.

7 VSC Echo P. 7 Oproep aanvragen voor rekentijd op de Tier 1 Call to request computing time on the Tier 1 Aanvragen voor rekentijd op de Tier1 kunnen op continue basis elektronisch worden ingediend. Deze aanvraagprocedure wordt uitgelegd in rekenen. Applications for obtaining computing time on the Tier 1 can continuously be submitted electronically. The application procedure is explained at allocation/overview. In 2014 zijn de einddata voor het indienen van de voorstellen: 3 maart 2014, 2 juni 2014 en 29 september Alle voorstellen ingediend tegen één van deze data worden tegelijkertijd beoordeeld binnen een termijn van 30 dagen. Bij voorbeeld alle voorstellen ingediend tegen 3 maart 2014 worden gezamenlijk geëvalueerd vóór 4 april Aanvragen worden bij voorkeur in het Engels opgesteld. Aanvragen die in het Nederlands worden opgesteld dienen vergezeld te worden van een vertaling in het Engels. Het reglement, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Herculesstichting, voorziet dat een evaluatiecommissie wordt belast met het beoordelen van de ingediende aanvragen en legt de criteria hiervoor vast (zie: vscentrum.be/nl/tier1-rekenen/reglementtier1 ). Het reglement bepaalt ondermeer dat de meerderheid van de leden van deze commissie niet in Vlaanderen werkzaam is. De HPC-coördinatoren van de Vlaamse universiteiten kunnen als waarnemer deelnemen aan de vergaderingen ervan. Er wordt in het reglement een procedure voorzien om het matteüseffect tegen te gaan en voldoende nieuwe aanvragers een kans te geven. Naast aanvragen die gebaseerd zijn op projecten waarvan de wetenschappelijke kwaliteit reeds werd beoordeeld, wordt ook een werkwijze voorzien voor de evaluatie van aanvragen die een dergelijke procedure niet hebben doorlopen. Het gebruik van de Tier 1 is niet gratis. Afhankelijk van de financieringsbron wordt een bijdrage aan de promotoren gevraagd. Er werd een basispercentage vastgelegd en verder varieert de bijdrage naargelang de financieringsbron. (Zie: Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen per e- mail met de VSC coördinatoren (zie p. 8). The application submission deadlines for 2014 are: March 3, 2014, June 2, 2014 and September 29, All proposals submitted before any of these deadlines are simultaneously assessed within 30 days.. For example, all proposals received before March 3, 2014 will be evaluated at the same time before 4 April, Since applications are reviewed by international experts, applications should be written preferably in English. Applications written in Dutch must be accompanied by an English translation. The regulations, approved by the Board of Directors of the Hercules Foundation, provide for an evaluation committee that is charged with assessing the applications and fixes the assessment rules (see: allocation/ tier1-rules.pdf). Those rules also state that the majority of the members of this committee is not active in Flanders. The HPC-coordinators of the Flemish universities can participate in its meetings as observers. The regulations provide a procedure to counteract the matthew effect and give a chance to a sufficient number of new applicants. In addition to applications for projects that already have been assessed for their scientific quality a method is foreseen for the evaluation of applications that have not gone through such a procedure. The use of Tier 1 is not for free. Depending on the source of funding, a contribution is requested from the promoters. A base rate is established and the contribution further varies depending on the source of financing (See: vscentrum.be/en/tier1-allocation/overview). For additional information, please contact the VSC coordinators by (see p. 8).

8 P. 8 Vsc Echo VSC Coordinatoren VSC Coordinators Herculesstichting Dane Skow Jan? Katholieke Universiteit Leuven Leen Van Rentergem Jan Ooghe Universiteit Antwerpen Annie Cuyt Stefan Becuwe

9 VSC Echo P. 9 VSC Coördinatoren VSC Coordinators Universiteit Gent Ewald Pauwels Universiteit Hasselt Geert Jan Bex Vrije Universiteit Brussel Rosette Vandenbroucke

10 P. 10 VSC Echo Presentation Abstracts State of VSC Dane skow, HPC director, Herculesstichting As we enter into 2014, VSC is preparing for the most urgent projects to fully utilize the current Tier 1 system and the eagerly awaited new Tier 2 systems, the beginning of the process for procuring the next Tier 1 machine, and the development of a 5+ year strategic plan. We will introduce these discussions now. While we begin our planning for capital investments for 2015, we are spending a focused effort in 2014 on user support, training, and outreach. We expect that you will see the results of increased investment in increased user support staff and code analysis, optimization, and debugging tools. We are partnering with the Texas Advanced Computing Center (TACC) on deployment and development of the PerfExpert automatic code analysis tool and that should become available across the VSC in The training program is going well and we plan to continue and build on the successes of We are beginning to expand our discussions with potential industrial partners and provided there is sufficient support in 2014, we are looking toward a significant increase in this effort and interaction. Computational Neuroscience Michele Giugliano, University of Antwerp and NERF Hundreds of millions of people around the world are affected by brain disorders. This is an extremely challenging scenario for both our aging society and economy. Big pharma groups abandoned new major investments in Neuroscience, recognizing its risks, unsustainable costs, and complexity. Indeed, brain diseases are extremely complicated, and their full understanding require us to combine together a large amount of new and existing data, collected at different levels, from the genes to the electrical cellular activity. These are usually extremely precise data, although scattered around many studies, labs, animal models, clinical centers, and ultimately lacking a common multiscale standard language to lead to fastpaced breakthrough discoveries. Recent international initiatives, launched by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) by its Global Science Forum working group, explicitly aim at binding data together via global computing infrastructures in order to accelerate understanding, remove obstacles to data sharing and interoperability, and launch new interdisciplinary training efforts. Along these lines, an intriguing route has been proposed and supported by an unprecedented European investment, while making use of large high performance computing platforms: the in silico simulation of the biochemical and electrical properties of the brain might be the optimal and most effective infrastructure to bind together its multiscale descriptions. In this talk, I will focus and review some basic advances in (computational) Neuroscience, a field where the use of both Tier 1 and Tier 2 computing infrastructures appears today as an indispensable tool complementing routine experimental methods for basic brain research..

11 VSC Echo P. 11 The value of HPC for Molecular Modeling applications Veronique Van Speybroeck, Ghent University The Center for Molecular Modeling (CMM) is a multidisciplinary research center at Ghent University bringing together researchers of the Faculties of Sciences, Engineering and Architecture. The Center focuses on frontier research in six major areas - chemical kinetics in nanoporous materials, computational material research on the nanoscale, spectroscopy, many-particle physics, model development and bio- and organic chemistry. The majority of projects at the CMM rely heavily on the availability of high performance computing infrastructure. In this talk the value of HPC computing for a variety of projects currently ongoing at the CMM will be shown : - Typical resource requirements for cutting-edge molecular modeling projects, - Efficient scale-up of computational procedures over multiple nodes and cores, - Adapt self written code to high performance systems, - Management of computational resources in high-throughput screening studies. - Upscaling non-mpi code with ScaleMP solutions. All items will be illustrated with recent state-of-the art molecular modeling applications in materials design, catalysis,... In addition, the value for HPC will also be shown for theoretically oriented research which is performed with in-house developed codes. The various examples allow to show that specific needs may vary quite substantially depending on the application field. The talk will be concluded with experiences, opportunities and challenges from the user perspective towards current HPC policies at the VSC and the dedicated IT staff. Parallel, grid-adaptive computations for solar atmosphere dynamics Rony Keppens, Centre for mathematical Plasma Astrophysics, Department of Mathematics, KU Leuven I present our open-source code MPI- AMRVAC (gitorious.org/amrvac/ amrvac) which is designed to solve partial differential equations expressing (near-) conservation laws, as encountered in many (astro-)physical settings. I will detail our strategy to realize block-adaptive simulations for shock-governed dynamics, and highlight parallelization aspects and selected scaling experiments. As a representative application, I will show findings from recent high- As a representative application, I will show findings from recent highresolution numerical studies aimed to recreate solar atmosphere phenonema. In particular, we simulate the enigmatic coronal rain, manifesting itself in the million degree hot solar atmosphere. The rain is a consequence of a local, sudden and catastrophic loss of thermal equilibrium, as ever more energy escapes the plasma by radiation. As a consequence, much cooler and heavier plasma blobs are formed continuously, which are forced to follow the curious bends traced out by the solar magnetic fields.

12 P. 12 VSC Echo HPC for industrial wind energy applications Rory Donnelly, 3E NV Currently, one of the most interesting resources within the renewable energy landscape is wind energy. But what are the ideal locations for wind park developments? Or, what kind of revenue can be expected from such plants? 3E NV is a Belgian renewable energy consultancy firm that has been using supercomputing facilities to perform mesoscale atmospheric calculations using the software Weather Research and Forecasting (WRF) modeling system [1]. By modeling atmospheric conditions over the Belgian onshore and offshore area for, e.g. a twenty-year period up to now, a long-term wind resource representation is obtained. This information is used in power generation prediction calculations within various research projects and wind park development studies. In this talk, I will briefly outline the various (research) projects 3E is currently involved in and how supercomputing comes into play, if not is indispensable. I will illustrate the typical computational procedure followed to perform such mesoscale atmospheric calculations, and which role the VSC knowledge base and (human) resources serve to assist in streamlining this procedure. Finally, I will give an outlook and, from a more general perspective, indicate challenges and opportunities for industrial users of the HPC resources provided by the VSC. Role of Tier1 and Tier2 in the PRACE architecture and future prospects for PRACE into Horizon 2020 Sergi Girona, PRACE The mission of PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) is to enable high impact scientific discovery and engineering research and development across all disciplines to enhance European competitiveness for the benefit of society. With a high quality structure of 25 members in 25 countries and 6 PRACE leading-edge systems PRACE s main ambitions for the near future are: Providing a leading edge HPC infrastructure for science & industry, catalysing technological transfer between academic and industrial users through Open R&D, inspiring SMEs to use the HPC infrastructure for their needs and offering education and training. PRACE Tier 0 systems are available to scientists and researchers from academia and industry from around the world through Preparatory Access and Project Access. In the context of the PRACE IP Projects a scheme exists for the coordination and management of Tier- 1 resources: the DECI (Distributed European Computing Initiative), through which collaborative projects can apply for access for a period up to 12 months per project. A PRACE Council working group is elaborating an Optional Programme for the management of the coordination between the Infrastructure and existing national computing centres Tier 1 and Tier-. Only a solid pyramid of the different Tier-level systems can ensure that science and implementations can eventually benefit from Tier 0 systems. The main focus of the SHAPE programme is to work on a one-to-one basis with SMEs willing to adopt a new HPC-supported solution. SMEs will co-develop a concrete industrial project with PRACE experts and demonstrate it using PRACE HPC resources. After the SHAPE demonstration, companies will have a clear view about: potential of HPC, investments to perform and skills to hire, software or methodologies to develop and next HPC Services to use. Six PRACE Advanced Training Centres (PATCs) have been established by now. Web based training and dissemination of advanced educational material are also offered. Furthermore PRACE published 15 Best Practice Guides, over 120 White papers and established a training curriculum, which makes use of national Tier-1 expertise and the PATCs.

13 VSC Echo P. 13 EUDAT Towards a Pan-European Collaborative Data Infrastructure Morris Reidel, EUDAT The constantly growing amounts of global, diverse, complex, but extremely valuable scientific data is an opportunity, but also a major challenge for research. In recent years, several pan-european e- Infrastructures and a wide variety of research infrastructures have been established supporting multiple research communities. But the accelerated proliferation of data arising from powerful new scientific instruments, scientific simulations and digitization of library resources, for example, have created a more urgent demand for increasing efforts and investments in order to tackle the specific challenges of data management and to ensure a coherent approach to research data access and preservation. A vision of a collaborative data infrastructure for science was outlined by the European high level expert group on scientific data listing 12 high level requirements and 24 challenges to overcome. In this talk, we take stock of activities of the pan-european EUDAT collaborative data infrastructure that aims to address these challenges and exploit new opportunities to satisfy many of the high level requirements with concrete data services. Data Analytics techniques in context will be highlighted (e.g. machine learning algorithms, statistical data mining approaches, etc.) in order to advance in science and engineering in ways not possible before.

14 P. 14 Users Day Program VSC Echo 09:30 Welcome Coffee 10:00 Opening VSC Users DAY Marc Luwel, Director Hercules Foundation 10:10 State of the VSC Dane Skow, HPC manager Hercules Foundation 10:40 Computational neuroscience Michele Giugliano, University of Antwerp 11:00 The value of HPC for molecular modeling applications Veronique Van Speybroeck, Ghent University 11:20 Coffee Break and posters 11:50 Parallel, grid-adaptive computations for solar atmosphere dynamics Rony Keppens, University of Leuven 12:10 HPC for industrial wind energy applications Rory Donnelly, 3E 12:30 Lunch 13:30 The PRACE architecture and future prospects into Horizon 2020 Sergi Girona, PRACE 14:00 EUDAT Towards a Pan-European collaborative data infrastructure Morris Reidel, EUDAT 14:20 Breakout Sessions: 1 : Industry and Research / Visualization 2 : Long term strategy / Outreach, information and documentation 3 : Training and support / Integration of data and computation 15:20 Coffee break and posters 16:00 Summary presentations from rapporteurs breakout sessions 16:30 Closing remarks and Q&A Bart De Moor, chair Hercules Foundation 17:00 Network reception

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van het Ministerie

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Het project in het kort en de opgedane ervaringen Open Universiteit Nederland Faculteit Computer Science TouW

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

HIRLAM Plans for academic research models. Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM

HIRLAM Plans for academic research models. Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM HIRLAM Plans for academic research models Tilly Driesenaar Scientific secretary HIRLAM Contents Introduction sci-sec tasks Introduction HARMONIE HARMONIE for Universities Sci-sec HIRLAM tasks HIRLAM.org

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden HealthGrain Holland, Den Haag 5 juli 2011 Innovatie instrument en financierings mogelijkheden Frans van den Berg, Innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta Food & Nutrition Delta? FND is deel van het Innovatieprogramma

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres . VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (Danish and Belgian info) Nationale identificatie:

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

INDC Suriname : Renewable Energy

INDC Suriname : Renewable Energy INDC Suriname : Renewable Energy Mw. N. Plet Nationale Coördinatie Milieubeleid Kabinet van de President van de Republiek Suriname Donderdag 23 Juni 2016 Marriot Presentatie opbouw Waarom er is gekozen

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

380 kv cabling - Randstad North Ring

380 kv cabling - Randstad North Ring Sjouke Pieter Bootsma Senior manager Large Projects NL Randstad 380 kv: closing the ring Connection between: Maasvlakte (Rotterdam-area) and Beverwijk (Amsterdam area) Total investment 220 M + 650 M South-ring

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

HEGRID EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO. Hybrid Energy GRID Management. TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI

HEGRID EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO. Hybrid Energy GRID Management. TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI HEGRID Hybrid Energy GRID Management EIT ICT LABS HEGRID 2013-2014 TNO TNO, Siemens, KIT, Deutsche Telekom, UT, TU/e, VTT, CWI 1 Doel en verwachte resultaten Doel: realiseren van een Open HybridEnergy

Nadere informatie

New trends in MarCom jobs : what's the future?

New trends in MarCom jobs : what's the future? New trends in MarCom jobs : what's the future? Why, what and how? 1 Changes & Trends in MarCom 2 MarCom professionals are fully aware of facing radical changes in their jobs Changes in the MarCom job in

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie