EINDRAPPORT T2009 RAPPORTAGE SCHELDE ESTUARIUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORT T2009 RAPPORTAGE SCHELDE ESTUARIUM"

Transcriptie

1 EINDRAPPORT T2009 RAPPORTAGE SCHELDE ESTUARIUM DIGITALE BIJLAGE 3 METHODEN EN TECHNIEKEN MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU RIJKSWATERSTAAT ZEELAND, UITVOEREND SECRETARIAAT VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE 11 juli :A - Definitief C

2

3 Inhud 3 Methden en technieken Inleiding Principes Visuele explratieve data-analyse Statistische tetsing p trend CrssCrrelatie Frecasting Trend analyse tl Installatie Functinaliteit Grafische mgeving Inver en uitver Inverfrmaat van tijdreeksen Uitver van resultaten Bepaling van trendbreuken :A - Definitief ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES 1

4

5 3 Methden en technieken 3.1 INLEIDING Dit dcument bevat de digitale bijlage bij hfdstuk 3 Methden en Technieken van het T2009-rapprt. Hierin wrdt een verzicht gegeven van de Trend Analyse Tl die gebruikt is vr het uitveren van statistische analyses in het kader van de T2009-rapprtage. 3.2 PRINCIPES De (trend)analyses die gevraagd wrden in het kader van de T2009-rapprtage, mvatten vlgende zaken: Trends en trendbreuken dienen bepaald te kunnen wrden, met statistische tetsing van de waargenmen trends; Gekende externe factren (met name cyclische factren zals de 18.6-jarige cyclus in waterstanden) meten in rekening kunnen gebracht wrden; Er met kunnen bepaald wrden f er naast deze gekende trends ng andere trends aanwezig zijn in de data, met andere wrden, na detrending met getest wrden f de residuen nrmaal verdeeld zijn; Er meten vrspellingen kunnen uitgeverd wrden p basis van regressiemdellen; De waargenmen trends in de verschillende reken- en verklarende parameters meten via een (crss)crrelatieanalyse nderzcht kunnen wrden. Trendanalyses wrden meestal beperkt tt een curve-fitting van een vrpgestelde relatie (expnentieel, plynm, ) met in het beste geval een betruwbaarheidsinterval. Hierbij wrdt echter uitgegaan van een subjectief idee, waarbij men met de data wil bewijzen wat men in diezelfde data reeds heeft menen waar te nemen. Statistisch is dit niet crrect. De hier vrgestelde trendanalyse wrdt gebaseerd p een bjectieve hypthesetetsing, waarbij wrdt nagegaan f de afwezigheid van een trend kan wrden verwrpen. Indien dit het geval is, wrdt in een vlgende stap nagegaan f een welbepaalde trend aanvaard kan wrden. Tevens wrden de kansen bepaald p een fute cnclusie. De trendanalyse kan daarm wrden uitgeverd in een aantal stappen: Visuele analyse (herkenning van mgelijke trends) Statistische tetsing p trend Trendbepaling VISUELE EXPLORATIEVE DATA-ANALYSE Een eerste stap mvat het visueel explreren van de gegevens dr het pmaken van een aantal grafiekweergaven en smthing van de tijdreeksen m meerjarige (mgelijke) trends, trendbreuken f :A - Definitief ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES 3

6 relaties te herkennen. Hierbij wrden de verschillende variabelen eerst grafisch weergegeven in explratieve plts : Pltten van de tijdreeks: de data wrdt afgebeeld zals in functie van de tijd. (Cumulatieve) plt : heeft een luter indicatieve betekenis mtrent pltse gedragswijzingen van tevalsvariabelen. Vral nuttig is het gelijktijdig pltten van verschillende variabelen p dezelfde figuur, wat p efficiënte wijze inzicht verschaft ver al dan niet gekppeld gedrag. First difference plt : deze geeft een aanwijzing ver het randm walk gedrag. Randm walk geeft aan f een systeem evlueert vlgens een willekeurige grei. Indien randm walk gedrag zichtbaar is (indien de figuur statinair is) wrdt een trend minder waarschijnlijk en vice versa. Het randm walk mdel kan getetst wrden getetst d.m.v. een berekening van de autcrrelatie in de first difference plt : indien deze gelijk kan gesteld wrden aan nul, mag men het randm walk mdel aannemen, wat dus een aanwijzing is m de aanwezigheid van een trend te verwerpen. De tweede stap van de explratieve data-analyse bestaat uit een smthing-prcedure, waarbij de randm variatie van de tevalsvariabelen nderdrukt wrdt. Er wrden verschillende methdes ter beschikking gesteld in de sftware: Tepassing van glijdende gemiddelden Lwess regressie (Rbust Lcally Weighted Regressin and Smthing ; Cleveland, 1988) : bij beschikbaarheid van een grtere heveelheid gegevens is dit een waardevlle techniek. De Lwess regressie is een lkale (lineaire f kwadratische) regressie ver een vrtschrijdend venster van de data, waarbij telkens een (trikubische) gewichtsfunctie wrdt tegepast p het betreffende venster. Deze smthing prcedure wrdt standaard gebruikt in meterlgische, hydrlgische, gelgische en mrflgische tijdreeksen, m trends blt te leggen waarvan men niet a priri weet welke vrm men mag verwachten : deze methde is immers niet-parametrisch, zdat de trend elke denkbare vrm mag aannemen. Bvendien laat de Lwess te m cyclisch gedrag visueel te herkennen. Vrspelling p basis van deze regressiemdellen is niet mgelijk STATISTISCHE TOETSING OP TREND Wanneer men wil te weten kmen f er een trend aanwezig is, is de lgische nulhypthese H0 dat er geen trend aanwezig is. Een statistische test gaat immers p zek naar het in de metingen aanwezige bewijsmateriaal tegen de nulhypthese. Indien dat bewijsmateriaal er is, is er een bewijs "ten gunste" van het effect dat nderzcht wrdt, in dit geval een trend. Een significantietets is immers ntwrpen m de sterkte van het bewijs tegen de H0 vast te stellen. Data waar a priri gekende trends aanwezig zijn (bv meerjarige cycli in waterstanden), dienen eerst gedetrend wrden zdat de resulterende residu s p bijkmende nbekende trends kunnen nderzcht wrden. De residu s kunnen eerst aan de visuele data-explratie nderwrpen wrden vraleer verder gegaan wrdt. Dit kan aanleiding geven tt het frmuleren van alternatieve hypthesen (verwachte trends). Ha, de alternatieve hypthese, geeft deze verwachte trend(s) aan. Dit wil zeggen dat men vraf met uitmaken welke richting men van deze trend verwacht (b.v. expnentieel afnemend). Het significantieniveau bepaalt de bewijssterkte. Als α = 0.05, eisen we dat de waargenmen trend z sterk afwijkt van H0 (geen trend), dat deze nder mstandigheden dat H0 geldig is (b.v. verwachte richtingscëfficiënt = 0), slechts in 5% van de gevallen zal waargenmen wrden. Het significantieniveau geeft k aan wat de kans is dat een fute cnclusie wrdt getrkken, nl. de verwerping van H0 terwijl deze geldig zu zijn. Dat heeft k enig belang bij het veelvuldig herhalen van de tets: in α prcent van 4 ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES :A - Definitief

7 de gevallen zal de tets een verkeerde cnclusie geven. Hiermee dient men rekening te huden bij de keuze en de interpretatie van α. De keuzes die meten gemaakt wrden : welke parameters wrden nderwrpen (hiervr meten afhankelijkheden in kaart gebracht wrden : trends p afhankelijke variabelen geven een vertekend beeld); frmulering van basishypthese én alternatieve hypthese; significantieniveau CROSSCORRELATIE Om na te gaan f trends in verschillende parametersets gelijk lpen, kan van de (crss)crrelatie uitgegaan wrden. Gewnlijk wrdt als crrelatieparameter de zgn. crrelatiecëfficiënt ρ gekzen, waarmee dan de Pearsn cëfficiënt wrdt bedeld (b.v. in Excel). Deze cëfficiënt geeft echter enkel de mate aan van lineaire afhankelijkheid, terwijl er in feite geen reden bestaat m deze vrm van afhankelijkheid a priri te vernderstellen. Spearman s ρ en Kendall s τ maken geen a priri vernderstelling mtrent de vrm van afhankelijkheid. Deze crrelatiecëfficiënten zijn zgn. rangcrrelatiecëfficienten en zijn een verdelingsvrije maat vr crrelatie, en zijn dus betruwbaarder FORECASTING Uiteindelijk kan vrspeld wrden wat tekmstige waarden zullen zijn. Rnd die vrspelling wrden predictie-intervallen berekend (b.v. 95% predictie-intervallen). Dit laat te m nmiddellijk te kunnen vaststellen f de metingen de verwachte trend vlgen. Hierbij dient een referentieperide pgegeven te wrden. Het predictievenster kan pgesteld wrden in functie van de gestelde vraag, bv ligt de huidige trend binnen de verwachtingen p basis van vrafgaande metingen (histrisch perspectief). Z kan b.v. p basis van trends en randm variaties p die trends ingeschat wrden wat de kans is dat de ntwikkeling van het laagdynamisch ppervlak in 2009 binnen de verwachting ligt p basis van de vrgaande jaren. 3.3 TREND ANALYSE TOOL Op basis van de hierbven beschreven principes is een trend analyse prgramma ter beschikking gesteld dr IMDC. Het is ntwikkeld in Matlab INSTALLATIE Het analyseprgramma vereist dat Matlab-functies afznderlijk wrden geïnstalleerd. Dit gebeurt nder de vrm van een Matlab Cmpiler Runtime (MCR) die meegeleverd wrdt met het analyseprgramma. Deze installatie is eenmalig uit te veren. Na installatie van deze MCR is het bestand dat het analyseprgramma mvat uitverbaar znder bijkmende installaatie :A - Definitief ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES 5

8 3.3.2 FUNCTIONALITEIT In de trend analyse tl is de vlgende functinaliteit vrzien. In de vlgende paragrafen wrden specifieke elementen verder tegelicht. Inlezen van tijdreeksen in een vast datafrmaat Testen vr trend (lineair (Pearsn) f niet-parametrisch (Spearman s Rh, Mann-Kendall)) Visualisatie van tijdreeksen Pltten van tijdreeksen Pltten van first difference en cumulatieve grafieken Weergeven van distributie (histgram), autcrrelatie, nrmaliteitsplt Visuele explratie p trend Mving average curve (half-width windw in samples) LO(W)ESS curve (venster in tijd) Regressie met behulp van verschillende functies: Plynmiaal (met vrij te bepalen graad) Cyclisch (met pgave van een gekende peride) Cmbinatie van plynmiaal en cyclische trends (simulatane regressie) Lineair, met gekende slpe (m gekende lineaire trend uit data te verwijderen) Weergave van regressie-vergelijking en significantieniveau (p-waarde) Visualisatie van de regressiecurve met cnfidentie- en predictie-intervallen. Extraplatie p basis van laatst uitgeverde regressie Frecast f hindcast Analyse van de residuen Op basis van een uitgeverde regressie (al dan niet met extraplatie) wrden de residuen berekend Distributie, autcrrelatie, nrmaliteitsplt en CUMSUM cntrlegrafiek p basis van deze residuen Crsscrrelatie (lineair (Pearsn) f niet-parametrisch (Spearman s Rh, Kendall s Tau)) Uitver Grafisch: afbeeldingen van de verschillende types figuren kunnen pgeslagen wrden Textueel: Er wrdt een lgbestand bijgehuden dat alle bewerkingen pslaat Manuele pslag van weerhuden regressiegegevens met uitver van mdelwaarden, cnfidentieen predictie-intervallen, residuen De uitverbestanden met residuen kunnen pnieuw ingeladen wrden m hierp verdere trendanalyses uit te veren GRAFISCHE OMGEVING In een aantal figuren wrdt de grafische mgeving van de trend analyse tl geïllustreerd. In Figuur wrden de verschillende nderdelen van de grafische mgeving aangeduid: In het midden van het beeld kmen twee grafiekvensters vr. X-assen kunnen gekppeld wrden; Linksnder wrden de acties in de sftware geregistreerd en wrden resultaten weergegeven Items 1, 7 in de menubalk: inlezen van tijdreeksen, uitver van lgbestanden, ; Item 2: Functies vr het afbeelden van tijdreeksen, cumulatieve plt, first difference plt, ; Item 3: Functies vr de visuele explratie p trend: smthing, Lwess curves; Item 4a: Functies vr het inladen van gegevens en testen p aanwezigheid van trend; Item 4b: Functies vr het uitveren van de regressie-analyse, afbeelden, extraplatie, uitver; Item 5: Functies m de residuen ten pzichte van het regressiemdel verder te analyseren; Item 6: Functies vr het uitveren van crss-crrelaties. 6 ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES :A - Definitief

9 Figuur 3.1: Onderdelen van de grafische mgeving Figuur 3.2: Vrbeeld van de afbeelding van een tijdreeks met Lwess curve (bvenste venster) en een first difference plt van de zelfde data (nderste venster) :A - Definitief ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES 7

10 Figuur3.3: Vrbeeld van de afbeelding van een tijdreeks met Lwess curve (bven) en een trendfitting met vrspelling (nder). Figuur 3.4: Explratie van de residuen 8 ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES :A - Definitief

11 3.3.4 INVOER EN UITVOER Er wrdt in de sftware met een vast frmaat van databestanden gewerkt. Deze wrden hiernder tegelicht INVOERFORMAAT VAN TIJDREEKSEN Het databestand (ASCI) dient strikt de vlgende indeling te hebben: - Header Vrije tekst, invegen metadata met uitzndering van de vlgende sleutelwrden: EXCEPTION Geen data (matlab NaN) waarde LOCATION VLISSINGEN Vrije tekst die in titel van de figuren wrdt geplt DATEFORMAT dd/mm/yyyy String met definitie datumfrmaat. Tegelaten zijn de dr matlab gekende frmaten, waarnder: dd/mm/yyyy, mm/yyyy, yyyy, TIMEUNIT de eenheid van de datums in de tijdreeks: zijn de stappen in dagen, weken, maanden, jaren Dit bepaalt de grtte van bv de slpe van een linaire regressie. - Aanduiding begin data - Datablk Er wrd letterlijk 5 keer een % teken afgebeeld p een nieuwe lijn: %%%%% Opmaak is in klmmen, met TAB als delimiter Eerste twee rijen bevatten de Grtheid en Eenheid. Daarna vlgen per rij de waarden van variabelen vr verschillende tijdstippen. - Vrbeeld: Jaargemiddeld Laag- en hgwater en getijslag, vanaf 1881 te VLIS EXCEPTION DATEFORMAT yyyy TIMEUNIT year LOCATION VLISSINGEN %%%%%%% YEAR LW HW Getijslag [-] [cm] [cm] [cm] :A - Definitief ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES 9

12 UITVOER VAN RESULTATEN De uitver van de resultaten van een regressie vlgt dezelfde pbuw van het hierbven weergegeven inverfrmaat. Er zijn enkele tevegingen: - Naam van het brnbestand - Start- en einddatum van de tijdreeks - Regressiegegevens: Variabele waarp gewerkt is Begin- en einddatum waarp de regressie is uitgeverd p-waarde (indien p=0 is deze kleiner dan de ingebuwde tlerantie) Trendvergelijking - Resultaten met de gemeten waarde, de mdelwaarde, residuen, predictie en cnfidentieintervallen vr p< Vrbeeld: OUTPUT GENERATED BY IMDC TATOO v1.7 AT 09:20:44 15/01/2013 data read frm file: start date: 1901 end date: 2009 LWHWGS99pHW_antl_cmb_xls.txt EXCEPTION DATEFORMAT yyyy TIMEUNIT year LOCATION ANTL REGRESSION DATA Trend determined n variable: HW Trend type:combination ANGLE-POLYNOMIAL Start date f trend: 1980 End date f trend: 2009 P-value: Degree plynm.: 1 cycle perid: Phase angle: Amplitude: Trend equatin: x cs(w1x ) %%%%%%% Date HW TrendData HW_residuals P.I.max P.I.min C.I.max C.I.min [-] cm TAW cm TAW [-] [-] [-] [-] [-] Tijdens een analyse wrden alle stappen weergegeven in het lg-venster linksnder de grafische mgeving, maar dezelfde infrmatie wrdt k pgeslagen in een lgbestand. Daarin wrden, naast alle verwerkingsstappen, k beschrijvende statistieken van de ingelezen bestanden pgeslagen. 10 ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES :A - Definitief

13 3.4 BEPALING VAN TRENDBREUKEN Het identificeren van een trendbreuk in een set jaargemiddelde data werd gedaan p zwel visuele als statistische manier. Er werd bijvrbeeld bij de analyse van de waterstandsgegevens als vlgt te werk gegaan: 1. Visuele identificatie van mgelijke trendbreuken in de datareeks (cf. Figuur3.5); Figuur 3.5: Gemeten jaargemiddelde hgwaterstanden te Antwerpen en LOWESS filter van 3 jaar. 2. Kalibreren van een trend p de dataset vanaf de visueel bepaalde trendbreuk, rekening hudend met een zwel een lineair stijgende (f dalende) cmpnent als een 18.6-jarige cyclus (waarvan de fase werd vastgelegd te Vlissingen vr heel het estuarium) (Figuur 3.6); Figuur3.6: Kalibratie van regressiemdel met lineair stijgende cmpnent en 18.6-jarige ndale cyclus vr peride :A - Definitief ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES 11

14 3. Extraplatie van de trend naar het startjaar van de dataset (cf. Figuur 3.7); Figuur3.7: Extraplatie van het regressiemdel naar Berekenen van de cumulatieve sm van de residuen van de vlledige dataset p de (geëxtrapleerde) trend vlgens de hindcasting methde (startjaar van de cumulatieve sm is het eindjaar van de trend en de smmatie van de residuen wrdt uitgeverd richting het beginjaar van de dataset) (cf. Figuur 3.8, links); Figuur3.8: Links: Cumulatieve sm van de residuen van de data p het regressiemdel van 2009 tt 1901 (hindcast), f dus cumulatieve sm cntrle grafiek. Rechts: indicatie van het jaar van de trendbreuk (één van de vregste jaren dat ng binnen de cntrlegrenzen van de CUSUM cntrle grafiek ligt). 5. Cntrle dat het startjaar van de trend (f dus het jaar van de trendbreuk) binnen de cntrlegrenzen van de cntrle grafiek ligt. Niet enkel dat, maar k dat het startjaar dichtbij het punt ligt waarvr de cumulatieve sm buiten één van haar cntrlegrenzen treedt (cf. Figuur 3.8, rechts). 12 ARCADIS, IMDC, UA, NIOZ, IMARES :A - Definitief

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5.

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5. Inhud Inhud... I 1 Beschrijving van de hardware... 1 1.1 Structuur van de starterkit... 1 1.2 Bekabeling van de starterkit... 2 1.3 Omtrent de ILC 150 ETH... 3 2 Installeren van PC WrX... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie