Stand en verstand van sturen op rendement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stand en verstand van sturen op rendement"

Transcriptie

1 Stand en verstand van sturen op rendement Reasult whitepaper maart 2013 Dit whitepaper is geschreven naar aanleiding van een onderzoek onder bestuurders van woningcorporaties, uitgevoerd door Reasult en ORGfit. Het bevat de uitkomsten van het onderzoek, een duiding van deze uitkomsten en adviezen om de transitie naar sturing op rendement succesvol te volbrengen. 1

2 Inhoudsopgave DE STAND VAN... 3 VERSTAND VAN... 5 REKENVOORBEELD... 8 NUT EN NOODZAAK VAN... 9 PIJLERS IN BALANS...11 TOEKOMST...17 OVER REASULT EN ORGFIT

3 DE STAND VAN STUREN OP RENDEMENT Veranderingen tekenen het speelveld van woningcorporaties. De heffing die in het regeerakkoord is voorgesteld, de voortdurende crisis, de afbakening van de staatssteun, aangescherpt toezicht en de aangepaste richtlijn jaarverslaglegging om maar een aantal belangrijke te noemen. Deze ontwikkelingen bepalen niet alleen de actualiteit, maar zijn ook de realiteit. Geen enkele woningcorporatie kan zich eraan onttrekken. Door deze veranderingen worden woningcorporaties gedwongen om bewuster om te gaan met hun kasstromen, en financieel en maatschappelijk rendement. Woningcorporaties zullen zich meer als belegger gaan gedragen. Om te kunnen blijven investeren in volkshuisvesting moeten woningcorporaties sturen op financieel rendement. De manier waarop ze sturing geven aan hun vastgoed wordt dus aangepast. Dit maakt dat woningcorporaties aan het beginpunt staan van grote veranderingen in strategie en beleid. Dat sturen op waarde en rendement steeds belangrijker wordt voor corporaties, blijkt ook uit onderzoek onder bestuurders van woningcorporaties uitgevoerd door Reasult en ORGfit. Zij hebben de stand en het verstand van zaken van woningcorporaties naar het sturen op rendement nader onderzocht. 3

4 Meer dan de helft (53 procent) van de woningcorporaties is bezig met het schrijven van een plan voor deze transitie of heeft dat al af. Daarnaast heeft 28 procent van de corporaties verkennend onderzoek gedaan. 11 procent is nog helemaal niet bezig met verkennend onderzoek en 8 procent is niet van plan om te gaan sturen op marktwaarde en rendement. 53 % van de woningcorporaties schrijft een transitieplan Dit whitepaper biedt de stand en het verstand van zaken op het gebied van waardesturing en sturen op rendement. Het belang van sturen op rendement wordt benadrukt en de onderzoeksuitkomsten en benchmark worden gedeeld. De vier pijlers (mens, proces, informatie en middelen) waarmee de transitie samenhangt, worden nader beschreven. Net als de knelpunten die de bestuurders van corporaties ervaren en voorzien. Daarnaast voorziet dit whitepaper in de nodige adviezen om de transitie succesvol te volbrengen. 4

5 VERSTAND VAN STUREN OP RENDEMENT Het belang van waardesturing en sturen op rendement is ingegeven door actuele ontwikkelingen. De verwachting is dat de financiële continuïteit van veel corporaties sterk onder druk komt te staan, als de huidige plannen van de regering worden doorgezet. Het verbeteren van het financieel rendement van het vastgoed wordt voor veel corporaties een harde voorwaarde om te kunnen blijven investeren en huurwoningen te kunnen blijven aanbieden aan de doelgroep. Het bewust maken van de keuze waar de verdienpotentie wel te benutten en waar niet, is waardesturing. Sturen op rendement is het bewust accepteren of verbeteren van de financiële rendementen op basis van het gerealiseerde rendement. Tot op heden konden woningcorporaties prima uit de voeten met waarderingsgrondslagen zoals historische kostprijs en bedrijfswaarde. Het gebruik van en het sturen op deze waardebegrippen en de daarvan afgeleide kengetallen zoals de solvabiliteit, leiden er echter toe dat corporaties geen rekening houden met de verdienpotentie van het vastgoed. De marktwaarde in verhuurde staat laat deze juist wel zien. De marktwaarde en de componenten die de marktwaarde bepalen, bieden de corporatie inzicht in de verdienpotentie van het vastgoed. Het sturen op marktwaarde gaat samen met het sturen op kasstromen. Als naast de kasstromen, die volgen uit het beleid, ook de marktwaarde helder is, kunnen bewustere keuzes gemaakt worden ten aanzien van het bezit. 5

6 Reasult en ORGfit hebben onderzocht hoe woningcorporaties de portefeuille nu in de boeken hebben staan. Bijna een derde van de woningcorporaties waardeert (bijna) de gehele portefeuille op historische kostprijs. Voordeel van deze waarderingsmethode is dat deze goedkoop en objectief is. Bovendien mag de methode volgens de vernieuwde RJ-richtlijnen voor de gehele portefeuille worden toegepast. Historische kostprijs De historische kostprijs van vastgoed is de waarde op grond van de werkelijk gemaakte kosten: de koopprijs of ontwikkelingskosten minus afschrijvingen. Wat de huidige staat van een object is, verandert niets aan de waarde. De aanschafwaarde of stichtingskosten zijn voor deze waarderingsgrondslag het uitgangspunt. Bedrijfswaarde De bedrijfswaarde is gebaseerd op de kasstromen die volgen uit het (maatschappelijke) beleid van de corporatie. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting hanteert de definitie: De toekomstige geldswaarde van de exploitatie van een woning. De bedrijfswaarde van vastgoed is de som van de netto contante waarden van de nog resterende netto kasstromen. De netto kasstromen zijn hierbij de huurinkomsten minus de totale kosten voor beheer, onderhoud en vennootschapsbelasting. Marktwaarde Marktwaarde is de echte waarde van de stenen. Wat zou ik ervoor krijgen wanneer ik nu zou verkopen? Deze waarde wordt bepaald door het bezit te taxeren. Hierbij wordt het vastgoed bezien vanuit de ogen van een toekomstige koper. Deze koper heeft geen volkshuisvestelijk belang, maar streeft een zuiver financieel rendement na. 6

7 Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 62 procent van de corporaties (bijna) de gehele portefeuille op bedrijfswaarde waardeert. Dit is de meest gangbare waarderingsgrondslag van corporaties. Het voordeel van deze methode is dat deze berekeningen sowieso gemaakt dienen te worden ten behoeve van het aanleveren van CorpoData. Het nadeel is dat de uitkomst en dus de waarde van het vastgoed bepaald wordt door de corporatie zelf. Woningcorporaties die waarderen op basis van bedrijfswaarde, bepalen in feite zelf hun vermogenspositie. 62 % van de corporaties waardeert de portefeuille op bedrijfswaarde Zowel de waardering op historische kostprijs als op bedrijfswaarde zal blijven voortbestaan. Het advies luidt dan ook niet om deze over boord te gooien. Maar aangezien geen van beide waarderingsgrondslagen rekening houdt met de verdienpotentie van het vastgoed, is het van belang om waardering op marktwaarde toe te voegen. Bij waardering op marktwaarde is dat namelijk het wezenlijke verschil. Op dit moment waardeert 79 procent van de bestuurders 0 tot 10 procent van hun portefeuille op marktwaarde. Vooral corporaties die actief vastgoedbeleid voeren en willen blijven investeren in de portefeuille zouden naar onze mening hun gehele portefeuille op marktwaarde moeten waarderen. Het percentage corporaties dat nu de volledige portefeuille op marktwaarde waardeert, bedraagt 12 procent. 7

8 REKENVOORBEELD: ZELFDE VRAAGSTUK, ANDERE WAARDERING In dit rekenvoorbeeld is een flatgebouw uit eind jaren 60 met portiek-etage woningen het uitgangspunt. Er is geen lift aanwezig in de flat. De opties zijn grofweg: doorexploiteren, slopen, renoveren of verkopen. De enige juiste keuze komt tot stand door een afweging van financieel en maatschappelijk rendement. Door marktwaarde niet in deze afweging te betrekken, is het alleen een boekhoudkundige keuze. De sloop van het object wordt hieronder vanuit iedere waarderingsgrondslag bekeken. De woningen in deze flat zijn gebouwd voor gulden per woning en zijn inmiddels zo goed als afgeschreven. De historische kostprijs bedraagt daarom euro per woning. De sloop van dit object zou administratief gezien deze euro plus de kosten van de sloop met zich meebrengen. Kijkend naar de bedrijfswaarde, die wel rekening houdt met kasstromen, ziet de rekensom er anders uit. Stel er wordt nu overwogen om de sloop over zeven jaar uit te voeren. De levensduur van het object is 50 jaar. Op dit moment levert het complex per woning ieder jaar euro op (huur minus kosten). De contante waarde van de netto huuropbrengst van 7 jaar is euro per woning en bepaalt mede de bedrijfswaarde van het object. De grond waar het object op staat heeft na de sloop een restwaarde van euro, de contante waarde daarvan is euro. Ook deze opbrengst heeft invloed op de hoogte van de bedrijfswaarde. Daarnaast worden de kosten meegenomen. De euro die de sloop zal kosten drukt de hoogte van de bedrijfswaarde, de contante waarde van de sloopkosten bedragen euro. Administratief gezien is de bedrijfswaarde van dit object euro. Inzicht in de marktwaarde werpt een heel ander licht op deze zaak. De centrale vraag bij waardering op marktwaarde is: wat zou dit opleveren als ik het zou verkopen? Een onafhankelijke taxateur taxeert de flat op euro per woning. De marktwaarde bedraagt dan ook euro. Waar het bij waardering op historische kostprijs en bedrijfswaarde nog vrijwel niets kostte om te slopen, zou bekeken vanuit marktwaarde juist veel kapitaal vernietigd worden door het object te slopen. Dit voorbeeld is geen pleidooi om geen complexen meer te slopen, maar wel een pleidooi om bij het vergelijken van plannen voor complexen ook te kijken naar de marktwaarde. 8

9 NUT EN NOODZAAK VAN STUREN OP RENDEMENT Inzicht in de marktwaarde van het bezit is niet alleen relevant als verkoop van het bezit overwogen wordt. Het geeft een nieuwe dimensie aan besluitvorming. Het levert sturingsinformatie op. Die sturingsinformatie is hard nodig om in te spelen op de huidige ontwikkelingen en om ook onder zware omstandigheden de overlevingskansen te vergroten. Door te waarderen op marktwaarde kan de corporatie sturen op rendement. En daarmee kan een corporatie een verbeterslag maken in effectiviteit en efficiëntie. De marktwaarde is ook de basis voor het bepalen van het vastgoedrendement. Hiermee kunnen de financiële prestaties van het vastgoed worden bekeken en onderling worden vergeleken. Het in beeld brengen van het rendement van de gehele portefeuille en het vergelijken van het rendement van complexen, buurten en wijken, product-marktcombinaties en vastgoedexploitatie-types geeft inzicht in de prestaties van het vastgoed en biedt aanknopingspunten om het rendement gericht te verbeteren. Door te waarderen op marktwaarde kan de corporatie sturen op rendement. En daarmee kan een corporatie een verbeterslag maken in effectiviteit en efficiëntie. 9

10 Meer dan rendement Daarnaast is de sturingsinformatie die de corporatie verkrijgt door te waarderen op marktwaarde ook nodig om duidelijk te laten zien wat de impact van het beleid is. De waardering op marktwaarde stelt corporaties in staat de buitenwereld te laten zien hoe het vastgoed rendeert als gevolg van het gekozen maatschappelijke beleid. Doordat de marktwaarde wordt vastgesteld of wordt gevalideerd door een onafhankelijke taxateur is het bovendien een betrouwbare en vooral objectieve waarde die op basis van uniforme criteria tot stand komt. Er zijn ook externe factoren die in de hand werken dat woningcorporaties geconfronteerd worden met marktwaarde. Een externe factor is de luide roep om transparantie en veranderde richtlijnen voor verslagleggen. Vernieuwde RJ645 brengt discussie marktwaarde in iedere bestuurskamer In de vernieuwde richtlijn RJ645 wordt een onderscheid gemaakt tussen sociaal bezit en commercieel bezit, oftewel het DAEB-bezit en niet-daeb-bezit. Door deze scheiding, komt er automatisch een scheiding in financieel en maatschappelijk rendement of verlies. Dit heeft voor corporaties belangrijke gevolgen voor hun financiële administratie waarop de jaarrekening en het jaarverslag gebaseerd worden. In het jaarverslag over 2012 moet iedere woningcorporatie de diensten die wel in algemeen economisch belang zijn scheiden van de diensten die dat niet zijn. In het Corporatie Survey 2012 van Finance Ideas staat dat dit voor corporaties het belangrijkste thema is voor de komende twaalf maanden. Het brengt natuurlijk een administratieve last met zich mee om het bezit anders in de boeken te zetten. In combinatie met de korte termijn waarop dit moet gebeuren, is het logisch dat de aangepaste richtlijn hoog op de agenda staat. Naast de administratieve last, brengt de aangepaste richtlijn nieuwe keuzemogelijkheden op het gebied van waarderingsgrondslagen met zich mee. Het DEAB-gedeelte kan op alle drie de grondslagen worden gewaardeerd. Het niet-deab-gedeelte mag op historische kostprijs of op marktwaarde worden gewaardeerd. Door deze keuzemogelijkheid is het onderwerp marktwaarde aan iedere bestuurstafel besproken. Hoewel de aangepaste richtlijn niet eenduidig voorschrijft hoe er gewaardeerd dient te worden, is het denkproces om al dan niet te waarderen op marktwaarde hierdoor wel in een stroomversnelling gekomen. 10

11 PIJLERS IN BALANS.. UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN VAN STUREN OP RENDEMENT Sturen op rendement vergt een verandering in het beleid van woningcorporaties en heeft zijn uitwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door zich meer als een commerciële belegger te gedragen, kunnen woningcorporaties hun financiële prestaties verbeteren. Alleen dan kunnen zij ook hun maatschappelijke doel blijven dienen. Om succesvol te gaan sturen op rendement, is het van belang de transitie planmatig en grondig aan te pakken. De transitie naar sturen op rendement hangt samen met vier pijlers, namelijk: middelen, mensen, informatie en processen. De kwaliteit van de pijlers die een woningcorporatie tot zijn beschikking heeft, heeft direct invloed op het succes van de integrale aanpak van de transitie naar sturen op marktwaarde. Om recht op het doel af te gaan, dienen de individuele pijlers met elkaar in balans te zijn. Vergelijkbaar met de roeiers van een roeiboot. Roeien de roeiers aan de rechterkant te hard, dan gaat de boot uit koers. De stuurman zal de roeiers aan de linkerkant aansturen om de roeiers rechts te compenseren en weer op koers te komen. Maar roeien zij net iets te lang door, dan raken ze ook uit koers. Een vicieuze cirkel, met als gevolg dat ze allerminst de kortste route afleggen. Ook als de roeiers en de stuurman optimaal op elkaar zijn ingespeeld, kunnen externe factoren, als stroming, golfslag en wind hen van de koers doen afwijken. In de transitieopgave naar sturen op rendement is een vergelijkbaar samenspel tussen de pijlers en externe factoren een grote uitdaging. In een rechte lijn ofwel koers van nu naar de toekomst is het meest ideaal, want dat is de kortste weg. Externe factoren kunnen de transitie uit koers drukken, net als een disbalans tussen de vier pijlers. De externe factoren zijn afhankelijkheden, zoals het economisch klimaat, aangepaste RJ645, de steeds kritisch wordende klant, het Europa dossier en bijvoorbeeld het slechte imago van de corporatiesector. Deze zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden. Om die reden is het zinloos om je druk te maken om dergelijke risico s. In risicomanagement is het belangrijk om de risico s die niet te beïnvloeden zijn zoveel mogelijk af te dekken, maar er verder niet over te speculeren. 11

12 De balans tussen de vier pijlers daarentegen is wel te beïnvloeden. In de figuur hiernaast is de samenhang grafisch weergegeven. Hieronder beschrijven we de individuele pijlers. Daarnaast geven we weer welke knelpunten bestuurders van woningcorporaties volgens het onderzoek van Reasult en ORGfit per pijler verwachten zodat inzichtelijk wordt waar corporaties op zullen moeten focussen om de betreffende pijler op niveau te krijgen. Mens Zonder mensen is er niemand die aan welke knop dan ook kan draaien. Corporaties beschikken wel over medewerkers, maar staan zij open voor een nieuw beleid? Zijn zij capabel genoeg om het nieuwe beleid uit te voeren? Sturen op rendement vraagt van alle medewerkers een andere blik op de zaken. Waar voorheen voornamelijk vanuit huurderperspectief werd gedacht, wordt nu meer vanuit beleggersperspectief gekeken naar het bezit. 46 procent van de woningcorporaties ziet op het menselijk vlak de grootste uitdagingen, vooral op het gebied van de algehele mindset. De denkwijze verandert van puur maatschappelijk naar meer commercieel. Bestuurders binnen corporaties verwachten dat er op het niveau van de uitvoering en praktijk de meeste weerstand optreedt tegen de transitie naar sturen op rendement. Dit is heel verklaarbaar, aangezien dit niveau vaak pas betrokken wordt bij een besluit als het genomen is. In het belang van het welslagen van de transitie is draagvlak op alle niveaus in de corporatie een belangrijk aandachtspunt. Naast draagvlak, zijn gebrek aan kennis en kennisdeling, organisatiecultuur, maar ook samenwerking en rolverdeling punten die de transitie naar sturen op rendement kunnen bemoeilijken. Het bijspijkeren van kennis en vaardigheden van medewerkers blijkt essentieel. Volgens de overgrote meerderheid van de corporaties zijn die namelijk bij slechts een deel van de medewerkers op het gewenste niveau. Sturen op rendement brengt tenslotte nieuwe taken en andere (beslissings) bevoegdheden met zich mee. Voor de pijler mens geldt dus dat gefocust moet worden op draagvlak, kennis en vaardigheden. 12

13 Informatie Iedere corporatie heeft informatie over haar vastgoed. Maar is deze informatie wel gedetailleerd genoeg om tot een waardering op marktwaarde te kunnen komen? Heeft de corporatie die informatie van het vastgoed tot haar beschikking? Voor waardering op marktwaarde is het bijvoorbeeld van belang dat het exacte aantal vierkante meters en de staat van het onderhoud inzichtelijk is. Naast informatie over het vastgoed is informatie over de beleggersmarkt en de lokale markt nodig om tot een waardering op marktwaarde te komen. 30 procent van de woningcorporaties geeft aan over onvoldoende informatie te beschikken om tot een marktwaardering te komen. Tot nu toe is huurincasso tenslotte het primaire doel van het vastleggen van informatie en dus niet vastgoedsturing en vastgoedwaardering. Informatie Uit het onderzoek van ORGfit en Reasult blijkt dat de volgende details van de portefeuille nog matig tot slecht vastgelegd zijn: werkelijke markthuur (dus geen maximaal redelijke huur), faciliteiten in omgeving (school, voorzieningen et cetera), milieukenmerken, type wijk (bevolkingsgroepen, demografie) en het exacte aantal vierkante meter GBO. Naast deze top vijf, is er nog meer informatie nodig om tot een juiste waardering te komen. Na toetsing van de huidige beschikbare informatie aan de benodigde informatie om tot waardering op marktwaarde te kunnen komen, zullen veel corporaties ontdekken dat ze hierin nog grote stappen te zetten hebben. Op dit moment denken nog veel corporaties evenveel inzicht te hebben in hun portefeuille als een belegger, maar of zij er na de toetsing er hetzelfde over denken valt te betwijfelen. De vinger op de zere plek leggen is niet prettig. In de praktijk is dat echter vaak wel het startpunt voor verbetering. Een planmatige aanpak voor de aanvulling van informatie hierbij is raadzaam. Kennis van het bezit is cruciaal om te sturen op rendement. 13

14 Middelen Om te sturen op rendement, heeft een corporatie middelen nodig om de portefeuille te kunnen waarderen op marktwaarde. Naast financiële middelen gaat het om software om informatie vast te leggen en de juiste berekeningen mee te maken Om te beoordelen of de software geschikt is, is het van belang de volgende vragen met ja te kunnen beantwoorden. Zijn de juiste parameters aanwezig? Kan een onafhankelijk taxateur gemakkelijk de waardebepaling doen of valideren? Is er een dashboard functie aanwezig die de bestuurder die informatie aanreikt waar hij of zij behoefte aan heeft? Een bevestigend antwoord op deze vragen betekent dat de software sturen op rendement ondersteunt. Ongeveer de helft van de corporaties verwacht met hun huidige tooling de marktwaarde te kunnen berekenen. Voor een eenmalige waardering op marktwaarde kunnen zij momenteel al goed uit de voeten. Om de marktwaarde te kunnen gebruiken als output voor sturingsprocessen, is een eenmalige actie echter niet toereikend. Voor 13 procent van de woningcorporaties is de beschikbaarheid van geschikte softwarepakketten het grootste obstakel bij de transitie naar sturen op rendement. Corporaties die de marktwaarde willen gebruiken om te sturen op rendement, zullen de portefeuille herhaaldelijk op marktwaarde moeten taxeren. Het is belangrijk dat dit geen grote administratieve last veroorzaakt bij de medewerker. Daarnaast is het zowel praktisch als noodzakelijk dat een gebruiksvriendelijke validatiemodule voor een externe taxateur in de software is opgenomen en dat de marktwaarde transparant is opgebouwd ten behoeve van goedkeuring door controllers en accountants. Zij willen weten op welke wijze de corporatie de marktwaarde heeft bepaald. Of de huidige tooling dus inderdaad geschikt is voor sturen op rendement, zal de praktijk moeten uitwijzen. 14

15 Proces Gezien de verandering in taken, bevoegdheden en doelstellingen gaan ook de processen binnen woningcorporaties er anders uit zien. De processen dienen aan te sluiten op nieuwe kaders en richtlijnen. In feite is een proces niets meer dan een opsomming van activiteiten om iets te bewerkstelliggen. In de vastlegging van het proces is het van belang dat het volgende wordt beschreven: wie (rolverdeling, functiescheiding, autorisaties), wat (taak, activiteit), benodigdheden (informatie, middelen), resultaat (meetbaarheid, doelstellingen). Voor 17 procent van de woningcorporaties is het herinrichten en herontwerpen van processen de grootste uitdaging van de transitie naar sturen op rendement. Om ervoor te zorgen dat de vernieuwde processen op elkaar aansluiten is het van belang een processcan en rollenscan uit te voeren. De processcan maakt inzichtelijk welke processen er zijn en hoe deze in elkaar zitten, de rollenscan legt bloot welke medewerkers wanneer van elkaar afhankelijk zijn om doelstellingen te halen. Gezamenlijk vormen de scans het vertrekpunt voor een nieuwe uitlijning van de processen. De vastgelegde processen dienen verankerd te worden in ondersteunende systemen en in de hoofden van de medewerkers. Het is van belang dat medewerkers bij de totstandkoming betrokken worden om de processen juist vast te leggen en goed te verankeren binnen de organisatie. 15

16 Pijlers in balans om te sturen op rendement De grootste uitdagingen bij de transitie naar sturen op marktwaarde liggen op het menselijke vlak en in de beschikbaarheid van informatie. Uit het onderzoek van Reasult en ORGfit blijkt dat gebrek aan informatie voor 36 procent van de woningcorporaties het grootste obstakel vormt. 34 procent van de woningcorporaties vindt draagvlak voor de transitie de grootste uitdaging samen met de benodigde competenties van het personeel. Op het gebied van de andere twee pijlers, middelen en processen zijn volgens de woningcorporaties minder grote slagen te maken. Waar de uitdaging het grootst is, wordt van woningcorporaties de meeste inspanning gevergd om de pijlers in balans te brengen. De ene pijler kan niet zonder de andere. Daarom verdienen alle vier de pijlers aandacht in het plan van woningcorporaties om de transitie naar sturen op rendement tot een succes te maken. In de praktijk zal de ene corporatie aan een bepaalde pijler harder moeten trekken dan aan de andere, maar dat hangt af van de beginsituatie. Beschikt de corporatie bijvoorbeeld al over de geschikte software om herhaaldelijk op marktwaarde te waarderen, dan zal er in verhouding harder aan een andere pijler getrokken moeten worden om het geheel in balans te krijgen. Balans is in deze het sleutelwoord. 16

17 TOEKOMST Actuele ontwikkelingen zijn niet te ontkennen, net als het belang van sturen op rendement. De pijlers mens, middelen, proces en informatie moeten in balans zijn om de transitieopgave naar sturen op rendement goed te volbrengen. Zodra woningcorporaties de portefeuille en de markt meer vanuit commercieel beleggersperspectief bekijken, kunnen zij kansen ten volste gaan benutten. Sturen op rendement is...een toekomstgerichte overlevingsstrategie. Alleen met financieel rendement kunnen corporaties het volkshuisvestelijke belang blijven dienen. Door te besluiten om op rendement te sturen, kies je voor continuïteit van de corporatie. Sturen op rendement vertaalt zich naar...transparantie. Om de verdienpotentie van vastgoed te bepalen is gedetailleerde informatie van het vastgoed en de markt nodig. Daarnaast wordt een externe taxateur in het proces van waardebepaling betrokken. De opbouw van de marktwaarde is objectief en transparant. Daarmee leent deze zich bijzonder goed om keuzes te onderbouwen, ook als deze maatschappelijk van aard zijn. Sturen op rendement vergroot...financieringsruimte. Door de portefeuille op marktwaarde te waarderen, heeft een corporatie feitelijk niets meer of minder in kas. Sturen op rendement is ook sturen op efficiëntie en effectiviteit en dat leidt tot een beter financieel rendement, wat een positief effect heeft op de financieringsruimte. Woningcorporaties kunnen dus niet achterblijven en zullen steeds rendementsbewuster worden. Onbewust geld laten liggen, behoort vanaf nu tot het verleden. In de toekomst staan woningcorporaties zelf aan het roer om te bepalen waar zij het financiële rendement behalen om het vervolgens te kunnen investeren in hun primaire doelgroep. Voor een toekomstgerichte woningcorporatie komt het nu aan op handelen. 17

18 OVER REASULT EN ORGFIT Reasult ORGfit Reasult is marktleider in het optimaliseren van de financiële performance van vastgoedorganisaties. Reasult ontwikkelt en implementeert financial forecasting software, die meerwaarde biedt aan vastgoedorganisaties, zoals commerciële vastgoedontwikkelaars, vastgoedbeleggers, woningcorporaties en (semi-)overheden. De oplossingen van Reasult maken het voor organisaties mogelijk om vastgoedontwikkelingen en vastgoedbeleggingen uniform door te rekenen, te bewaken en te analyseren. De specialisten van Reasult volgen de ontwikkelingen in de markt op de voet en vertalen kansen voor verbetering steeds weer in productvernieuwing. De oplossingen zijn dan ook uitermate geschikt voor waardering en sturen op marktwaarde. Meer informatie: ORGfit is een gedegen partner in strategisch proces- en verandermanagement, in het bijzonder daar waar managementcontrol en IT elkaar ontmoeten. ORGfitWonen is onderdeel van ORGfit, waarbij gefocust wordt op ontwikkelingen en informatie van de woningcorporatiemarkt. Met deze brachegerichte kennis is ORGfit in staat om de vertaalslag te maken van vraagstelling naar een op maat gesneden oplossing. Deze kennis is gebaseerd op jarenlange ervaring in senior managementposities bij woningcorporaties, waarbij tevens expliciete kennis van cultuuraspecten bij woningcorporaties verworven is die voor veranderingstrajecten zo noodzakelijk is. De consultants spreken de taal van de corporatiemedewerkers en denken integraal vanuit consistentie. Meer informatie: Copyright Reasult en ORGfit, 2013 Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit whitepaper is met zorg samengesteld. Toch kunnen Reasult en ORGfit geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in dit whitepaper. 18

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES Maatschappelijk rendement: nut en noodzaak JUNI 2012 Omdat mensen tellen. BDO BRANCHEGROEP WONINGCORPORATIES De specifieke kennis en kunde op het gebied van woningcorporaties

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Woningcorporaties resetten zich

Woningcorporaties resetten zich KPMG Branchegroep Woningcorporaties Woningcorporaties resetten zich Verslag van het onderzoek naar veranderingen en uitdagingen voor de corporatiesector kpmg.nl 2011 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

De CRM implementatie bij een financiële instelling?!

De CRM implementatie bij een financiële instelling?! De CRM implementatie bij een financiële instelling?! Een ontwerp voor verandering Master thesis Business Administration Universiteit Twente Begeleidster bedrijf: M.G. Booij-Morsink Marlou Tijhuis, s0111929

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR?

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? EEN ONDERZOEK NAAR DE ONDERBOUWING VAN DE EXIT YIELD BIJ DE WAARDERING VAN WONINGCOMPLEXEN VOLGENS DE DCF METHODE Afstudeerscriptie Master Real Estate Naam : Mw. J.F.M.

Nadere informatie

Goed besteed? Bestedingscategorieën maatschappelijke Kamer. Kopgroep Maatschappelijke Kamer. Eigen Haard Portaal Vidomes Wonen Limburg Woonbron

Goed besteed? Bestedingscategorieën maatschappelijke Kamer. Kopgroep Maatschappelijke Kamer. Eigen Haard Portaal Vidomes Wonen Limburg Woonbron Goed besteed? Bestedingscategorieën maatschappelijke Kamer Kopgroep Maatschappelijke Kamer Eigen Haard Portaal Vidomes Wonen Limburg Woonbron Februari 2015 Rapportage: Wouter Rohde Wouter Rohde advies

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement?

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Master Thesis Master of Real Estate Kees Konings Tias Nimbas Business School 15

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW Schoolgebouw te huur Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting Jan Schraven en Marc van Leent Januari 2010 Schoolgebouw te huur > < Schoolgebouw te huur

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie