PARENTEEL JAN HOUDSAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARENTEEL JAN HOUDSAGER"

Transcriptie

1 update 11/02/2006 PARENTEEL JAN HOUDSAGER Eerste Generatie 1. Jan 1 Houdsager, TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4 geb. ca in Leiden, (zoon van Hendrik NN en Lijsbeth NN) begraven in Tiel. Jan Houdsager is op het ogenblik de oudst bekende drager van onze familienaam (samen met zijn broer Olivier?). De naam van Jan en zijn nazaten wordt tot aan de invoering van de Burgerlijke Stand (1811) op allerlei verschillende manieren gespeld: met of zonder -s aan het eind, met -dtz-, -ts-, -aa-, -ae-, alle denkbare combinaties komen voor. Jan verschijnt meestal zonder eind -s, zijn nazaten meestal met -s. De tak van de familie die afstamt van Jans kleinzoon Johannes (geb. 1733) wordt meestal zonder eind-s gespeld en bij die tak wordt bij de invoering van de Burgerlijke Stand de familienaam ook zonder -s vastgelegd. Van Jan zijn tot nog toe geen geboorte- of doopgegevens gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid is hij in Leiden geboren, maar over de geboorte of doop van een Jan Houtzager (in wat voor spelling dan ook) is in Leiden niets te vinden. Dit hoeft niet te betekenen dat hij niet in Leiden geboren is: in de late zeventiende eeuw (en al helemaal in eerdere periodes) zijn er erg veel mensen zonder familienaam. De meeste mensen werden aangeduid met hun voornaam en de voornaam van hun vader: Pieter Janszoon, Teuntje Jansdochter, etc. Jans vader heette Hendrik (zie later). Nu zijn er legio Jan Hendrikszonen te vinden die geboren zijn in de periode waarin onze Jan waarschijnlijk het levenslicht zag, maar welke van al deze data, kerken en ouderparen horen bij onze voorvader? Het is niet onmogelijk dat verder onderzoek iets oplevert (het is bijvoorbeeld redelijk om te veronderstellen dat Jans moeder Lijsbeth heette, misschien dat gericht zoeken naar een ouderpaar Hendrik en Lijsbeth tot resultaat leidt), maar het is ook denkbaar dat we ons tevreden zullen moeten stellen met stamvader Jan en de kennis dat zijn vader Hendrik heette en dat Jans laatste adres in Leiden de Vliet was (zie later). Als "troost" moge dienen dat wat wij over Jan weten een kleurrijk beeld oplevert. Beknopt samengevat is de meest waarschijnlijke reconstructie van Jans korte leven als volgt: hij vertrekt in 1701 uit Leiden naar Dordrecht. Hij is dan vrijgezel en nog jong. Hij trouwt met Sophia Jansdochter en samen krijgen zij een zoontje dat zij Henrik noemen. Sophia en Hendrik overlijden beiden binnen enkele jaren. In daarna is Jan niet van onbesproken gedrag, is mogelijk een tijdje soldaat (maar waarschijnlijk niet, zie later), in 1709 schipper. Hij trouwt in 1708 met een Tiels meisje, verhuist in 1709 naar Tiel. Hij verwekt in ieder geval een dochter en een zoon. Het lijkt alsof hij in Tiel al snel een gevestigd burger wordt (hij koopt in ieder geval het grootburgerschap), maar er zijn ook aanwijzingen dat hij een goede vechtpartij niet uit de weg gaat. In 1711 raakt hij bij steekpartij in een herberg gewond en sterft hij. Over Jans eerste huwelijk: in Dordrecht is op 23 december 1705 Hendrik Houtsager gedoopt, zoon van Jan Hendrix Houtsager en Sophia Jans (dit zal wel het patroniem Jansdochter zijn). Noch van Hendrik, noch van Sophia is mij verder iets bekend, maar het lijkt redelijk om ervan uit te gaan dat de vader onze voorvader Jan is, dat Sophia vrij snel overleden is (gezien Jans tweede huwelijk in 1709) en Hendrik het lot beschoren is geweest van de meeste kinderen in die tijd: een vroege dood, meestal in het eerste levensjaar (de eerste zoon 1

2 met Mijntje Beumers heette ook Hendrik). We moeten natuurlijk nog documentatie over dit huwelijk vinden, en ook over de dood van Sophia en Hendrik. Jan wilde in zijn Dordtse jaren voorafgaande aan zijn huwelijk "niet deugen". Enkele passages uit de notulen Nederlands-Hervormde gemeente Dordrecht (gemeentelijk archief Dordrecht); ik heb niet alles kunnen lezen: 27/09/1707 : "jan houtsager gesuspendeert": hij zal bij de volgende vergadering ontboden worden, en hem zal gezegd worden, dat hij zich van het avondmaal zal moeten onthouden "tot dat hij de vergadering door betering van sijn leven... contentement of genoegen sal... gegeven. 13/10/1707: Het bovenvermelde is hem aangezegd, "hetwelck hij sigh heeft onderworpen". 29/03/1708: Hij heeft toch het avondmaal bijgewoond en wordt op de vingers getikt. 02/10/1708: Jan Houdsager heeft trouwbeloften, aan een jongedochter te Dordt gedaan, verbroken en is "wat schilik getrouwd tot Tiel, onder voorgeven van een soldaat te zijn". Inderdaad heb ik in de collectie Gelderse huwelijken van het Centraal Bureau voor Genealogie bij het jaar 1708 een aantekening gevonden van het huwelijk van Johannes Houdsagers, JM, soldaat onder brigadier Vegelijn... en Mijntje Beumers, JD van Thiel". Dat "soldaat" zou dus volgens de kerkeraad in Dordrecht gelogen zijn. Brigadier Vegelijn (Vegelin van Claerbergen) was wel een reeel bestaande officier, aanvoerder van het Staatse Leger. De mogelijkheid dat Jan gelogen heeft over zijn soldaat-zijn acht ik vrij waarschijnlijk, want ik neem aan dat de heren van de kerkeraad wel wisten welke beroepen werden uitgeoefend door hun gelovigen. Voor straf geeft de Kerkeraad in Dordt hem geen attestatie (briefje waarmee hij zonder problemen lid kon worden van de kerk in zijn nieuwe woonplaats) tot 29/08/1709. Op die dag krijgt hij, "na voorgehoorde betuyging van.. op 't geen vooren van hem misdaan was", toch zijn attestatie, op voorwaarde van "betering des levens" en "exemplaire wandel". Ook in het gemeentearchief van Tiel (Streekarchief Drumt) is die attestatie te vinden. Kennelijk neemt Jan Houtsager dit nu eens ter harte, want over verdere wandaden vernemen we niets. Op 17/05/1710 koopt hij voor 24 gulden het grootburgerschap van Tiel. In oktober 1710 wordt Jan lidmaat van de hervormde kerk in Tiel, met attestatie van Dordrecht (beide gegevens: gemeentelijk archief Tiel). Jan is waarschijnlijk in Leiden geboren, waarschijnlijk ca of 1685 (gezien zijn schelmenstreken in zijn Dordtse tijd en het jaar waarin hij een gezin stichtte) en zijn vader heette waarschijnlijk Hendrik. In het Regionaal Archief in Leiden is namelijk een uitgaande attestatie te vinden (Pieterskerk, 06/11/1701) voor Jan Heindricks Houtzager, "J.M." (ik neem aan dat dat dat betekent dat hij vrijgezel was) "na Dordregt". Ook vermeld wordt dat hij woonde op de Vliet in Leiden (grappig genoeg staat het Regionaal Archief op de hoek tussen de Vliet en de Boisotkade). Dat dit de Jan is die later met Mijntje trouwt is natuurlijk niet absoluut zeker. Het is echter wel zeer waarschijnlijk, gezien de voornaam van Jans zoon (Hendrik) en het feit dat de familie nog enkele generaties nauw verbonden is met Leiden (zie latere gegevens in deze stamboom). Het ziet ernaar uit dat Dordrecht voor Jan slechts een tussenstation voor enkele jaren was (waarin hij zich overigens goed geamuseerd schijnt te hebben, getuige het commentaar op zijn levenswijze van de kant van de kerk), voordat hij in Tiel een gezin stichtte. In Dordrecht was zijn beroep waarschijnlijk schipper: Willem Houtzager maakt melding van een artikel van M.J. van Lennep in een jaarboek van de vereniging Gelre, waarin verteld wordt dat in 1709 Jan Houdtzagers, schipper van Dordrecht, zich vestigt in Tiel. Naar zijn motieven om van Leiden naar Dordrecht te gaan en vervolgens naar Tiel kunnen we slechts gissen. Misschien zat hij al die tijd al in de binnenscheepvaart, maakte hij al varend kennis met andere steden en vond hij beter werk of lucratievere handel. Mogelijk maakte hij op een van zijn tochten vanuit Dordrecht kennis met Mijntje Beumers en was dat voor hem een van de redenen om zich in Tiel te vestigen. 2

3 Wat betreft de Dordrechtse tijd kan ik nog toevoegen dat Jan daar vermoedelijk een broer Olivier had. Ook is de naam van een derde Houtsagers te vinden in Dordrecht in Het kan dus goed zijn dat er via de familie banden met Dordrecht bestonden. Volgens Van Beek en Rozemond is Jan gestorven nadat hij dodelijk gewond was door Gerrit Noot (p. 271). Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat dit bevestigt dat Jan soldaat was. Deze verwonding heeft echter niets te maken te hebben met oorlogshandelingen. (Elders heb ik uitgebreid verslag gedaan van de omstandigheden rond Jans dood, en ik verwijs de lezer daarnaar). Bovendien, als Jan soldaat was geweest, waarom zou hij dan in 1710 het grootburgerschap hebben gekocht en lid zijn geworden van het schippers- en kramersgilde in Tiel (Van Beek en Rozemond, p. 271)? Het lijkt waarschijnlijk dat de soldatencarriere van Johannes hetzij verzonnen was (zie eerder), hetzij beeindigd was voor of in ALS hij tijdelijk soldaat is geweest, heeft dat dus maar kort geduurd. Om de notities over onze oudst bekende voorzaat te besluiten: er is zeker nog reden om in Leiden en Dordrecht (en eventueel Tiel/Arnhem) verder onderzoek te verrichten. Hij trouwde met Mijntje Beumers, getrouwd in Tiel, (dochter van Andries Hendrik Beumer en Janneke Jans) gedoopt in Tiel, begraven in Tiel. Mijntje: Zij wordt ook Willemijna Beumers genoemd. Over Mijntje weet ik weinig, behalve dat ze Jan in ieder geval twee kinderen schonk, van wie de eerste jong overleed, en dat ze, na een kort huwelijk en bijna 15 jaar "weduwdom", hertrouwde. Ze is getuige bij de doop van een aantal van haar kleinkinderen. Grappig is dat het "overluiden" van Mijntje (het luiden van de kerkklokken op de dag van de begrafenis) goedkoper was dan het overluiden van wijlen haar man Jan in 1711 (nu 12 gulden, toen 18 gulden). Over Mijntjes voorouders weten we meer dan over die van Jan Houdsager. 2 i. Lijsbeth 2 Houtsagers, gedoopt in Tiel, ovl Lijsbeth was (voorzover nu bekend) de tweede drager van de familienaam, en ook zij leefde kort. Haar dood was alleen minder bijzonder dan die van haar vader Jan, want kindersterfte was in die tijd (en nog lang daarna ) heel gewoon. + 3 ii. Hendrik Houtzagers. Tweede Generatie 3. Hendrik 2 Houtzagers, TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4 (41.Jan 1 Houdsager) gedoopt in Tiel, ovl Op 30 september 1710 wordt in Tiel Hendrik gedoopt, zoon van Jan Houtzagers en Mijntje Beumers. Hij wordt vernoemd naar zijn vaders vader Hendrik. Getuige: "vrou Beumers", misschien de schoonmoeder 3

4 (Rijksarchief Arnhem). Hendrik zal zijn vader nooit kennen, want die overlijdt in 1711 na een steekpartij in een herberg. Het grootste deel van zijn jeugd wordt hij zonder vader opgevoed, want Moeder Mijntje Beumers hertrouwt pas in 1726 met Jan Mom. Interessant is dat Hendrik als jongeman in Leiden woont, de stad waar zijn grootvader in 1701 vandaan kwam en mogelijk geboren is. Hij trouwt daar in 1734 en op dat moment is hij droogscheerder. Niet lang daarna verhuist hij met zijn vrouw en zoontje Johannes terug naar Tiel. Wat de redenen waren voor zijn verblijf in Leiden is niet duidelijk. Misschien bood Leiden op dat ogenblik betere kansen op een goed bestaan. Het is waarschijnlijk dat in Leiden nog familie woonde, bijvoorbeeld zijn grootouders, dat hij daarom goed op de hoogte was van wat Leiden te bieden had en al een paar contacten had. Met Pasen 1736 doet Hendrik belijdenis en op 4 juni 1755 koopt hij het grootburgerschap van de stad Tiel (Gemeentearchief Tiel). Het grootburgerschap gaf bepaalde rechten die kleinburgers niet hadden, per stad was dat verschillend: het uitoefenen van bepaalde beroepen, actief en passief kiesrecht, etc. Voor het grootburgerschap moest flink betaald worden en er gold een bepaalde selectie voor, het was dus niet voor iedereen weggelegd. Voor- en nadat Hendrik grootburger werd oefende hij allerlei beroepen uit, vaak naast elkaar, en was hij lid van verschillende gilden. Van Beek en Rozemond vermelden lid schippersgilde (27 mei 1734), lid kramergilde (1 juni 1734), lid schoenmakersgilde (1746 en 1762), pachter van landaccijnzen ( ). Tussen 9 augustus 1752 en 5 mei 1773 komt hij regelmatig voor als slachter in de Magistraatsresoluties. Als hij grootburger is, bekleedt hij ook "hogere" functies, zoals gasthuismeester (1757) en deken van het kramergilde ( ). Willem Houtzager heeft een ongepubliceerd boekje vervaardigd over het leven van Helena de Swager. Hierin staan veel biografische gegevens over haar, maar ook over Hendrik. Hendrik en zijn vrouw kochten en verkochten gedurende hun leven allerlei onroerend goed en het schijnt dat de familie in de loop van de 18e eeuw sociaal flink gestegen is. In een brief aan Willem Houtzager meldt Melchior de Grood dat Hendrik en Jan Carel Laurens sociaal-economisch tot de grote burgerij behoorden en Louis tot de toplaag van de kleine burgerij. Van Beek en Rozemond karakteriseren de status van de familie in de Tielse tijd iets bescheidener (p. 17): "Leden van de familie Houtzagers behoorden in de 18e eeuw te Tiel tot de ambachtelijke middenstand (schoenmaker, slachter, kleermaker) en bekleedden daar lagere bestuurlijke functies (deken kramergilde, onderschout, gasthuismeester)." Hij trouwde met Helena de Swager, getrouwd in Leiden, (dochter van Gerrit de Swager en Susanna Odoe) gedoopt in Leiden, begraven in Tiel. Helena: Zij wordt ook Magdalena en Lena genoemd. Haar familie is oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstig en enkele generaties lang komt de familienaam in het Nederlands en Frans naast elkaar voor, natuurlijk ook in alleleri spellingsvarianten: De Zwager, De Swager, Le Gendre, Lejendre, Lesjander, etc. Interessant is dat Magdalena Rooms-Katholiek is, niet verwonderlijk bij een Franse afkomst, maar de familie Houtzagers is voorzover te traceren altijd protestant geweest. Een gemengd huwelijk was blijkbaar geen bezwaar. Ik weet niet of Magdalena altijd R-K gebleven is. Aan Magdalena heeft Willem Houtzager zijn reeds enkele malen genoemde boekje gewijd. Zij is 93 jaar oud geworden en heeft vrijwel de hele 18e eeuw meegemaakt. Nadat haar man Hnedrik gestorven was (1773) is zijzelf lid geworden van het kramergilde (1784). Zij is dus waarschijnlijk zelfstandi onderneemster geweest. 4

5 + 4 i. Johannes 3 Houdsagers. + 5 ii. Andries Hendrick Houtzagers. 6 iii. Susanna Houdsagers, gedoopt 11-Jan-1737 in Tiel, ovl.?before deed Pasen 1759 belijdenis (Gemeentearchief Tiel) Zij trouwde met Johannes van Meteren, getrouwd in Drumpt. Johannes: Volgens Genea ook Van Materen. + 7 iv. Gerrit Willem Houdtsagers geb v. Steven Houdsager. + 9 vi. Louis Houtsager. 10 vii. Cornelis Olivier Houtsager, gedoopt 12-Feb-1745 in Tiel. 11 viii. Henderik Houtsagers, gedoopt 28-May-1747 in Tiel. Doet in 1765 belijdenis (gemeentearchief Tiel). Dit zou dezelfde Hendrik kunnen zijn die vleeschhouwer was en naar Utrecht trok in 1773 om te trouwen met Antonia Hendrika Kool (Nieuwe burger Utrecht 7 augustus 1773, huwelijksaantekeningen mei 1773). Maar het zou ook kunnen dat hij de Hendrik is die, gehuwd met Maria van Loon, op 23 juli 1798 met attestatie naar Rotterdam vertrekt (daar ging zijn broer Gerrit Willem ook heen, maar dan op jongere leeftijd) Hij trouwde met Anthonia Hendrika Kool. 12 ix. Willemina Houtsagers, gedoopt 8-Feb-1750 in Tiel. Doet 29 december 1769 beijdenis t.o.v. ouderling Neomagus (gemeentearchief Tiel). Lid kleermakersgilde (1772) (Van Beek en Rozemond). Zij trouwde met (1) Gerardus van Lit, getrouwd 1772, geb. in Zaltbommel, (zoon van Dionysius van Lit en Johanna Margrita Benoist). Zij trouwde met (2) Hendrik de Jongh, getrouwd 23-Feb-1777 in Tiel. 13 x. Leonardus Henricus, gedoopt 20-Jul-1752 in Tiel. Hij trouwde met Johanna Wilhelmina van Haren, getrouwd in Emmerich. Derde Generatie 4. Johannes 3 Houdsagers TAK 1, (3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) gedoopt in Leiden, ovl. in Delft, begraven in Delft. 5

6 Pikant detail: Johannes wordt geboren voordat de ouders getrouwd zijn. Johannes wordt vernoemd naar zijn grootvader, onze stamvader. Vanaf Johannes tot aan in ieder geval ca heeft deze tak van de familie meubelmakers voortgebracht. Misschien is de traditie nog wel ouder, en heeft Johannes het beroep geleerd van zijn grootvader Gerrit de Swager. Hij trouwde met Maria Rijkewaart, getrouwd in Leiden, (dochter van Joost Rijkewart jr. en Marijtje Jans) i. Hendrik 4 Houtsagers ii. Joseph Houtzagers geb Andries Hendrick 3 Houtzagers, (3.Hendrik 2, 41.Jan 1 Houdsager) gedoopt in Tiel, begraven in Utrecht. Op wordt in Tiel gedoopt Andries Hendrick, zoon van Hendrik Houdsagers en Helena de Swager. Getuige: "Willemina Beumers, gen. Mom", zijn grootmoeder (DTB Tiel). Hij wordt vernoemd naar zijn overgrootvader Andries Hendrik Beumers. Op wordt in Tiel een acte van indemniteit opgemaakt (Van Beek en Rozemond) en dient Andries Hendrik Houtsagers, geboren te Thiel, beroep "vleeschhouwer", zich als nieuwe burger in Utrecht aan (Gemeentearchief Utrecht). Zijn vrouw is Cornelia van Alphen. Zij overlijdt op en het jaar daarop hertrouwt Andries Hendrik met Johanna van Stenderen. In 1775 wordt de boedel van Cornelia van Alphen gesplitst tussen Andries Hendrik en zijn vijf kinderen uit zijn eerste huwelijk, onder wie Hendrik. Die boedel mocht er zijn: de akte is 19 pagina's lang en bevat een lange lijst onroerend goed (Notarieel Archief gemeentearchief Utrecht). De vijf kinderen worden in de akte genoemd in de volgorde Margaretha, Paulus, Hendrik, Helena, Cornelia Andriesa en ik ben ervan uitgegaan dat dit een volgorde van oud naar jong was. Hij trouwde met (1) Cornelia van Alphen, getrouwd in Utrecht, (dochter van Paulus van Alphen en Margarita van Swol) begraven in Utrecht. Cornelia: Alle kinderen: ook Genea. Hij trouwde met (2) Johanna van Stenderen, getrouwd in Utrecht, (dochter van Francois van Senderen en Maria van Gelder) gedoopt in Utrecht. Johanna: Van Beek en Rozemond geven als familienaam Van Senderen. Namen van ouders ook uit die bron. Hij trouwde met (3) Jannigje Groenewoud, getrouwd 30-Aug-1782 in Utrecht. Jannigje: In Morm wordt zij Johanna Groenewoud genoemd. Genlias ook. Kinderen van Cornelia van Alphen: 6

7 16 i. Helena 4 Houtzagers, gedoopt 18-Aug-1761 in Utrecht. 17 ii. Margaretha Houtzagers, geb in Tiel, ovl in Utrecht. Zij trouwde met Jan Ros, getrouwd 16-Dec-1783 in Utrecht iii. Paulus Houtzagers. 19 iv. Cornelia Andriesa Houtzagers. Kinderen van Jannigje Groenewoud: 20 v. Susanna Houtzagers, geb in Loenen. Zij trouwde met Christoffel van Luijn, getrouwd in Utrecht, geb. in Utrecht, (zoon van Christoffel van Luijn en Willemina van der Horst). 21 vi. Evertje Houtzagers, geb. in Utrecht. Zij trouwde met Justus de Zwart, getrouwd in Utrecht, geb. in Utrecht, (zoon van Anthonij de Zwart en Hildegonda Goude). 22 vii. Andries Hendrik Houtzagers, geb. in Utrecht. Hij trouwde met Adriana Lauwer, getrouwd in Utrecht, geb. in Utrecht. 7. Gerrit Willem 3 Houdtsagers TAK 2 TAK 3 TAK 4, (3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) gedoopt in Tiel, geb in Tiel. Doet Pasen 1756 belijdenis en gaat 4 april 1758 met attestatie naar Rotterdam (Gemeentearchief Tiel, ook Van Beek en Rozemond). Volgens laatsten 1763 acte van indemniteit. Sinds kort (januari 2006) ben ik er achter dat deze Gerrit Willem en niet zijn broer Hendrik de vader is van onze voorvader Hendrik Houtzagers. Ik moet nog achterhalen hoe het zit met zijn verhuizingen: een paar jaar na zijn attestatie van Tiel naar Rotterdam duikt hij in Utrrecht op: daar wordt ca zijn zoon Hendrik geboren. Frans Rozemond heeft in het Inschrijvingsboek van de Stad Utrecht aangetekend dat zekere Gerrit Willem Houtzagers, geref., vleeschhouwer, zich hier vestigde op 26 aug Is dit dezelfde G.W.? Hij trouwde met Antonia Clasina Tukker, getrouwd in Tiel i. Hendrik 4 Houtzagers geb ii. Dirk Houtzagers geb. ca Steven 3 Houdsager, (3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) gedoopt in Tiel, ovl doet oktober 1761 belijdenis (gemeentearchief Tiel en Van Beek en Rozemond). Lid kramergilde 1762 en 1784, tabaksverkoper, keurmeester van het vee (1790), slager (1806) te Tiel (Van Beek en Rozemond). Hij trouwde met (1) Cornelia van Oort, getrouwd in Tiel. Hij trouwde met (2) Jacoba Gardijn, getrouwd in Wamel. 7

8 Kinderen van Cornelia van Oort: 25 i. Helena 4 Henrica, gedoopt 17-Mar-1765 in Tiel. 26 ii. Cornelis Houtzager, gedoopt 22-May-1766 in Tiel. 27 iii. Helena Henderika Houdzager, gedoopt 10-Mar-1768 in Tiel. 28 iv. Hendrik Houdzagers, gedoopt 13-Dec-1769 in Tiel. 29 v. Hendrik Houtzager, gedoopt 8-Aug-1771 in Tiel. 30 vi. Catrina Houtsagers, gedoopt 28-Apr-1774 in Tiel. 31 vii. Hendrik Gerrit Willem, gedoopt 11-Jan-1778 in Tiel. 9. Louis 3 Houtsager, (3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) gedoopt in Tiel. Lid kramergilde (1762 en 1784), doet in 1765 belijdenis (gemeentearchief Tiel). Attestatie naar Amsterdam , voor 2 jaar behoud van burgerrecht , onderschout van Tiel (1788), door stadhouder benoemd tot capiteyn (provoost-)geweldige (1790), hetgeen in de Raad problemen oplevert wegens mogelijke incompatibilitieit, maar mag beide ambten blijven bekleden, afgezet als onderschout (1795, maar pas in 1798 echt weg), deurwaarder van het gerecht (1815) (Van Beek en Rozemond). Hij trouwde met (1) Helena Arnolda Johannetta van Hoven. Hij trouwde met (2) Helena Arnolda Johannette van Hoven. Kinderen van Helena Arnolda Johannetta van Hoven: + 32 i. Jan Laurens 4 Houdtzagers geb ii. Helena Willemina Houdtzager, gedoopt 22-Sep-1776 in Tiel. 34 iii. Hendrika Houdtzagers, gedoopt 7-Dec-1777 in Tiel. 35 iv. Louis Houtsagers, gedoopt 20-Jan-1780 in Tiel. 36 v. Helena Alletta Houdtzagers, gedoopt 26-Jun-1783 in Tiel. 37 vi. Maria Elisabeth Houdtsagers, gedoopt 17-Mar-1785 in Tiel. 38 vii. Willemina Houtzagers, geb. in Tiel, gedoopt 30-Sep-1787 in Tiel. Zij trouwde met Christoph Philip Antonij von Roesgen, getrouwd in Tiel, geb. in Dollendorff, (zoon van Carel Philip von Roesgen en Maria Catharina Ostermans). Vierde Generatie 8

9 14. Hendrik 4 Houtsagers TAK 1, (4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) gedoopt in Leiden, ovl in Den Haag. Hij trouwde met Agnieta van Bart, getrouwd in Delft, gedoopt in Delft, ovl in Den Haag i. Johannes Hendrikus 5 Houtsager geb ii. Johannes Heindrik Houtsager, gedoopt in Delft, begraven in Delft. 41 iii. Maria Helena Houwtsagers, gedoopt in Delft. 42 iv. Heijnderik Houtsager, gedoopt in Delft. 15. Joseph 4 Houtzagers, (4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Delft, ovl in Delft. Hij trouwde met Antonia Akkersdijk, getrouwd in Delft, (dochter van Dirk Akkersdijk en Elisabeth Heederik). Antonia: In Genea Ackerdijk genoemd. 43 i. Johannis 5 Houwtsaagers, gedoopt in Delft, begraven in Delft. 44 ii. Elisabeth Houtsager, gedoopt in Delft. 45 iii. Johannes Houtzager, geb in Delft, ovl in Den Haag. Hij trouwde met Catharina Weltzel iv. Joseph Houtsaager geb v. Johanna Houtzaagers geb vi. Dirk Houtzager geb vii. Lambertus Martinus Houtzager geb viii. Gerrit Houtzager geb ix. Maria Houtsaagers, geb in Delft, gedoopt in Delft, ovl in Delft. 18. Paulus 4 Houtzagers, (5.Andries Hendrick 3, 3.Hendrik 2, 41.Jan 1 Houdsager). Hij trouwde met Johanna Goedhardt, getrouwd 19-Nov-1790 in Utrecht. 52 i. Henricus 5 Houtzagers, gedoopt 31-Aug-1807 in Utrecht. 9

10 23. Hendrik 4 Houtzagers TAK 2 TAK 3 TAK 4, (7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Utrecht, ovl in Utrecht. Hij trouwde met Sara Sikkel, getrouwd in Utrecht, geb in Utrecht, (dochter van Adrianus Sikkel en Maria Greeve) ovl in Utrecht i. Gerrit Willem 5 Houtzagers. 24. Dirk 4 Houtzagers, (7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb. ca. 1769, ovl in Utrecht. Hij trouwde met (1) Catharina van Briemen, geb. ca. 1762, ovl in Utrecht. Hij trouwde met (2) Antonetta Stekelenburg, getrouwd in Utrecht, geb. in Breukelen, (dochter van Willem Stekelenburg en Aaltje Smit). Kinderen van Catharina van Briemen: 54 i. Cornelis Johannes 5 Houtzagers, ovl in Utrecht. Kinderen van Antonetta Stekelenburg: 55 ii. Gerrit Willem Houtzagers, ovl in Utrecht. 32. Jan Laurens 4 Houdtzagers, (9.Louis 3 Houtsager, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Amsterdam, gedoopt 30-May-1773 in Amsterdam, ovl. 16-Feb-1853 in Tiel. In GH Jan Carel Laurens genoemd. Volgend CBG was hij procureur bij de arrondissementsrechtbank te Tiel. Op 1 april 1794 doet hij belijdenis en op 13 maart 1805 koopt hij het "grootborgerschap" (gemeentearchief Tiel). Ondertr1814: hij (hij wordt hier Jan Carel Lourens genoemd), procureur, weduwnaar van Gerarda Campagne en meerderjarige zoon van Louis Houdtzagers en Helena Arnolda Johannetta van Hoven, die ook in Tiel wonen, gaat in ondertrouw met Maria Catharina Francken, landeigenaarster. Hij is 21 jaar oud, zij 34. Hij trouwde met (1) Gerrarda Compagne, getrouwd 13-May-1804 in Tiel, geb. in Tiel, ovl. 21-Feb-1811 in Tiel. Hij trouwde met (2) Maria Catharina Francken, getrouwd 22-Sep-1814 in Tiel, geb in Tiel, (dochter van Marcus Francken en Dirkje van Oosterhoudt) gedoopt 28-Nov-1779 in Tiel, ovl. 26-Feb-1851 in Tiel. Kinderen van Gerrarda Compagne: 56 i. Andries 5 Houdtzagers, geb. ca. 1810, ovl. 23-Mar-1833 in Tiel. 57 ii. Willemina Houdtzagers, geb. ca. 1806, ovl. 7-Jan-1840 in Tiel iii. Marcus Diedericus Houdtzagers. Vijfde Generatie 10

11 39. Johannes Hendrikus 5 Houtsager TAK 1, (14.Hendrik 4 Houtsagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Delft, ovl. in Den Haag. Hij trouwde met Christina 't Hart, getrouwd in Den Haag, geb in Den Haag, ovl in Den Haag i. Willem 6 Houtzager geb Joseph 5 Houtsaager, (15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Leiden. Hij trouwde met Gerrardina Eterman, getrouwd in Delft, geb in Delft, (dochter van Gerrit Eterman en Catharina Vlok) ovl in Delft. 60 i. Anthonia 6 Houtzager, geb in Delft ii. Gerrit Hendrik Houtzager geb Johanna 5 Houtzaagers, (15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Leiden, ovl in Delft. Zij trouwde met Anthony van Nijmwegen. 62 i. Hendrik van 6 Nijmwegen, geb. 1832, ovl in Delft. 48. Dirk 5 Houtzager, (15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb. 1798, ovl in Delft. Hij trouwde met Lijdia Johanna Helena Rosius, getrouwd in Delft, geb in Delft, (dochter van Andries Rosius en Lena Kuijs) ovl in Delft i. Joseph 6 Houtzager geb ii. Leendert Andries Houtzager, geb in Delft iii. Helena Houtzager geb iv. Antonia Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft v. Andries Houtzager geb vi. Francina Houtzager, geb in Delft vii. Dirk Houtzager geb viii. Abraham Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 11

12 49. Lambertus Martinus 5 Houtzager, (15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Leiden, ovl in Delft. Hij trouwde met Johanna Catharina Leenderts. 71 i. Catharina Johanna 6 Houtzager, geb in Delft. Zij trouwde met Johannes Willem Nelck ii. Joseph Houtzager geb iii. Lambertus Martinus Houtzager geb Gerrit 5 Houtzager, (15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Delft, gedoopt in Delft, ovl in Delft. Hij trouwde met Maria Hellendoorn. 74 i. Jacobus 6 Houtzaagers, geb in Den Haag. Hij trouwde met Elizabeth Jacoba van der Schonk, getrouwd in Delft, geb in Delft, (dochter van Jacobus van der Schonk en Clasina van Dam) ovl in Delft. 75 ii. Anthonij Houtzager, geb in Delft. 53. Gerrit Willem 5 Houtzagers TAK 2 TAK 3 TAK 4, (23.Hendrik 4, 7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb. in Utrecht, gedoopt in Utrecht, ovl in Utrecht. In de huwelijksakte van Gerrit Willem Houtzagers en Pieternella Johanna van den Hoofakker staat dat Gerrit Willem weduwnaar was van Cornelia Gerarda Sikkel en zoon van Hendrik Houtzagers, vleeshouwer, en Sara Sikkel (akte d.d ). Hier vindt de splitsing plaats tussen TAK 2 en TAK 3/4. TAK 2 komt uit het eerste huwelijk van Gerrit Willem, TAK ¾ uit het tweede. Hij trouwde met (1) Gerarda Sikkel, getrouwd in Utrecht, geb. 1783, (dochter van Arnoldus Sikkel en Elisabeth Johanna Maas) gedoopt in Utrecht, ovl in Utrecht. Gerarda: In Genea Cornelia Gerarda, Van Beek en Rozemond ook. Genlias ook. Hij trouwde met (2) Pieternella Johanna van den Hoofakker, getrouwd in Utrecht, (dochter van Pieter van den Hoofakker en Ida Aletta van Spankeren) gedoopt in Utrecht, ovl in Utrecht. Kinderen van Gerarda Sikkel: 76 i. Sara Hendrika 6 Houtzagers, gedoopt in Utrecht. 12

13 Volgens de gegevens van Fred Houtzagers heette de echtgenoot van deze Sara Vermeulen. In Morm heb ik een Sara Houtzagers gevonden, met jaar van het huwelijk, volledige naam van de echtgenoot en diens geboortedatum. Zij trouwde met Petrus Jacobus Vermeulen, getrouwd 1840 in Utrecht, geb in Zeist, (zoon van Lambertus Vermeulen en Jacoba Gerarda Hoofakker) ovl ii. Elisabeth Johanna Houtzager, gedoopt in Utrecht. Volgens de gegevens van Fred Houtzagers heette de echtgenoot van deze "Betje" Van Schaik Zij trouwde met NN van Schaik. 78 iii. Maria Cornelisa, gedoopt in Utrecht iv. Hendrik Houtzagers geb v. Cornelia Gerarda Houtzagers, ovl in Utrecht. Kinderen van Pieternella Johanna van den Hoofakker: 81 vi. Gerrit Willem Houtzagers, geb in Utrecht, ovl in Utrecht. dat dit een zoon is van dez ouders komt van FredHout, checken 82 vii. Ida Jacoba Houtzagers, geb. 18-Jan-1818 in Utrecht. In Morm is sprake van een Ida Jacoba Houtzagers, geboren Dit zou natuiurlijk een ander kind kunnen /zijn nadat de eerste Ida Jacoba gestorven was viii. Dirk Houtzagers geb. 16-Jan ix. Jacobus Hendricus Houtzagers, geb in Utrecht, ovl in Amsterdam. Volgens Van Beek en Rozemond dipl. veearts 2e klasse Utrecht , vestigt z. te Kockengen, Rhenen , IJsselstein , paardenarts 3e kl. 1e reg. dragonders Venlo , paardenarts 2e kl , paardenarts 1e reg, huzaren Leiden dec x. Maria Houtzagers, geb. 16-Jun-1825 in Utrecht. Zij trouwde met Carel Campagne, getrouwd , geb in Utrecht, (zoon van Isaak Campagne en Wilhelmina Clasina de Vries). Carel: Carel is tot 1867 graankoper en grutter, daarna directeur Stoom-meelfabriek te Arnhem (Van Beek en Rozemond). 13

14 86 xi. Jacoba Charlotte Houtzagers, geb in Utrecht, ovl in IJsselstein. Zij trouwde met W.J. Soeters. 87 xii. Carel Willem Houtzagers, geb. 13-Jan-1829 in Utrecht. dat hij een zoon van deze ouders was komt van FredHout, checken 88 xiii. Pieter Houtzagers, geb in Utrecht. Door Van Beek en Rozemond Pieter van den Hoofakker genoemd ("komt in dit gezin voor", mogelijk dus geen kind van beide echtelieden). 58. Marcus Diedericus 5 Houdtzagers, (32.Jan Laurens 4, 9.Louis 3 Houtsager, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager). in brief CBG voornamen (behalve voorletters) met vraagtekens aangegeven Hij trouwde met Hendrica Willemina Harte, getrouwd 25-May-1838 in Tiel, geb. ca. 1813, ovl. 13-Nov in Tiel. 89 i. zoon 6, geb. 30-Nov-1838 in Tiel. 90 ii. zoon, geb. 21-Feb-1840 in Tiel. 91 iii. dochter, geb. 5-Sep-1841 in Tiel. 92 iv. Antonie Johannes Bernard Houdtzagers, geb. 19-Mar-1844 in Tiel, ovl. 5-Aug-1844 in Tiel. 93 v. dochter, geb. 14-Dec-1845 in Tiel. 94 vi. dochter, geb. 13-Apr-1847 in Tiel. 95 vii. Jonna Wilhelmina Houdtzagers, geb. 12-Apr-1850 in Tiel, ovl. 13-Oct-1858 in Tiel. 96 viii. dochter, geb in Tiel. 97 ix. zoon, geb. 2-May-1853 in Tiel. 98 x. zoon, geb. 5-Jun-1856 in Tiel. Zesde Generatie 14

15 59. Willem 6 Houtzager TAK 1, (39.Johannes Hendrikus 5 Houtsager, 14.Hendrik 4 Houtsagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Den Haag, gedoopt in Den Haag, ovl in Den Haag. In Gens Nostra 56, 2001, p. 29 alleen naam. Hij trouwde met Jacoba Hendrika Maria van der Wal, getrouwd , geb in Den Haag, ovl in Den Haag. Jacoba: In Gens Nostra 56, 2001, p. 29 alleen naam i. Jacobus Hendricus 7 Houtzager geb Gerrit Hendrik 6 Houtzager, (46.Joseph 5 Houtsaager, 15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Delft, ovl in Delft. Hij trouwde met Johanna Christina Hendriks, getrouwd in Delft, (dochter van Johannes Hendriks en Henderina van Emden). 100 i. Henderina Johanna Christina 7 Houtzager, geb in Delft. 63. Joseph 6 Houtzager, (48.Dirk 5, 15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Delft. Hij trouwde met Elizabeth Alida Maas, getrouwd in Delft, geb in Rotterdam, (dochter van Hendrik Maas en Maria Elizabeth Bender) ovl in Delft. 101 i. Helena Lijdia Johanna 7 Houtzager, geb in Delft. Zij trouwde met Gerardus Johannes Schoonhoven, getrouwd in Delft, geb in Delft, (zoon van Jacobus Schoonhoven en Anthonia van Dam). 102 ii. Hendrik Johannes Houtzager, geb in Delft. 103 iii. Maria Elizabeth Houtzager, geb in Delft. 104 iv. Johanna Elizabeth Houtzager, geb in Delft. 105 v. NN Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 106 vi. NN Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 107 vii. Dirk Joseph Houtzager, geb in Delft. 108 viii. Johannes Carolus Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 15

16 109 ix. Geertruida Johanna Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 110 x. Joseph Frederik Houtzager, geb in Delft. 65. Helena 6 Houtzager, (48.Dirk 5, 15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Delft. Zij trouwde met Frederik Hageman, getrouwd in Delft, geb in Amsterdam. 111 i. Frederik Hendrik 7 Houtzager, geb in Delft. 112 ii. Dirk Andries Houtzager, geb in Delft. 67. Andries 6 Houtzager, (48.Dirk 5, 15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Delft. Hij trouwde met Johanna Vredenbrecht, getrouwd in Delft, geb in Delft. 113 i. Helena Lijdia Johanna 7 Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 114 ii. Marianne Willemina Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 115 iii. Dirk Johannes Houtzager, geb in Delft. Hij trouwde met Apolonia Vis, getrouwd in Delft, geb in Moercapelle, (dochter van Hendrik Vis en Huibertje Schippers). 116 iv. Marianna Wilhelmina Houtzager, geb in Delft. 117 v. Joseph Albertus Houtzager, geb in Delft. 118 vi. Leendert Johannes Houtzager, geb in Delft. 119 vii. Cornelia Houtzager, geb in Delft. 120 viii. Elisabeth Alida Houtzager, geb in Delft. 69. Dirk 6 Houtzager, (48.Dirk 5, 15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Delft. Hij trouwde met (1) Cornelia Mulder, getrouwd in Delft, geb in Delft, (dochter van Adrianus Mulder en Elzina Catharina van Dyk) ovl in Delft. Hij trouwde met (2) Hendrina Noordanus, getrouwd in Delft, geb in Delft, (dochter van Gerrit Noordanus en Neeltje Ruijchaver). Kinderen van Hendrina Noordanus: 121 i. Adrianus Johannes 7 Houtzager, geb in Delft. 16

17 122 ii. Helena Lijdia Johanna Houtzager, geb in Delft. 123 iii. Dirk Johan Houtzager, geb in Delft. 124 iv. Hendrikus Leonardus Houtzager, geb in Delft. 125 v. Gerrit Carel Houtzager, geb in Delft. 126 vi. Anthon Elize Houtzager, geb in Delft. 127 vii. Hendrina Houtzager, geb in Delft. 72. Joseph 6 Houtzager, (49.Lambertus Martinus 5, 15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Delft. Hij trouwde met Willemina den Hengst, getrouwd in Delft, geb in Delft. 128 i. Johanna Catharina 7 Houtzager, geb in Delft. 129 ii. Jan Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 130 iii. Catharina Johanna Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 131 iv. Gustaaf Johannes Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 132 v. Joseph Houtzager, geb in Delft. 133 vi. Lambertus Martinus Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 134 vii. Gustaaf Johan Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 135 viii. Willem Frederik Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 136 ix. Machiel George Houtzager, geb in Delft. 137 x. Willemina Houtzager, geb in Delft. 138 xi. Gerardus Carolus Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 139 xii. Johanna Petronella Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 140 xiii. NN Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 141 xiv. Maria Elisabeth Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 142 xv. Catharina Johanna Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 17

18 73. Lambertus Martinus 6 Houtzager, (49.Lambertus Martinus 5, 15.Joseph 4 Houtzagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Delft, ovl in Hof van Delft. Hij trouwde met Anna Paulowna Spoor, getrouwd in Delft, geb in Delft. 143 i. Johanna Catharina 7 Houtzager, geb in Delft. 144 ii. Casper Martinus Houtzager, geb in Delft. 145 iii. Johan Frederik Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 146 iv. Lamberta Martina Anna Paulona Houtzager, geb in Delft, ovl in Delft. 147 v. Lamberta Martina Houtzager, geb in Delft. 148 vi. Catharina Johanna Houtzager, geb in Delft. 149 vii. Lambertus Martinus Houtzager, geb in Delft. 150 viii. Johan Fredrik Houtzager, geb in Hof van Delft, ovl in Delft. 151 ix. Johan Fredrik Houtzager, geb in Hof van Delft. 152 x. Theodora Houtzager, geb in Delft. 79. Hendrik 6 Houtzagers TAK 2, (53.Gerrit Willem 5, 23.Hendrik 4, 7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Utrecht, ovl in Utrecht. vleeshouwer BSUtr. Ook Genea. Hij trouwde met Aaltje Renes, getrouwd 1844?, geb in Scherpenzeel, (dochter van Jan Renes en Sofia van Bemmel) ovl in Ede. Aaltje: Volgens de gegevens van Fred Houtzagers komt Aaltjes (Alida's) naam voor in A.E. van Eedens "Twee kerken en geen school". Na de dood van haar man is ze bij dochter Cornelia in Ede gaan wonen i. Cornelia Gerarda 7 Houtzagers geb. 3-Dec ii. Sofia Francina Houtzagers, geb in Utrecht, ovl Dit zal degene zijn die door Fred Houtzagers Sophie of "Tante Fie" genoemd word. Er is weinig over haar bekend. Ook Genea2 noemt deze persoon Sophie. Volgens Van Beek en 18

19 Rozemond woonde ze in Oldebroek, werd op lid van de geref. kerk in Kootwijk, woonde 1929 te Harderwijk, begraven te Ede iii. Jan Hendrikus Houtzagers geb iv. Hendrik Gerrit Willem Houtzagers geb v. Alida Houtzagers, geb. 1850?, ovl. 4-Feb-1929 in Elburg. 83. Dirk 6 Houtzagers TAK 3 TAK 4, (53.Gerrit Willem 5, 23.Hendrik 4, 7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb. 16-Jan-1821 in Utrecht, ovl. ca Hij trouwde met (1) Jacoba Catharina Campagne, getrouwd in Utrecht, geb in Utrecht, (dochter van Isaak Campagne en Wilhelmina Clasina de Vries) ovl in Utrecht. Hij trouwde met (2) Catharina Margaretha Campagne, getrouwd in Utrecht, geb in Utrecht, (dochter van Isaak Campagne en Wilhelmina Clasina de Vries) ovl in Utrecht. Catharina: In Genea Catrina Margreta. Hij trouwde met (3) Anna Geertruida Ludwig, getrouwd in Utrecht, geb. 19-Aug-1818 in Utrecht, (dochter van Jacob Dirk Ludwig en Johanna Justina Godee). Anna: volgens mijn aantekeningen (bron?) was zij uit een Utrechtse familie van goudsmeden Kinderen van Jacoba Catharina Campagne: 158 i. Gerrit Willem 7 Houtzagers, geb. 13-Jun-1847 in Utrecht, ovl. 22-Jul-1847 in Utrecht. Kinderen van Catharina Margaretha Campagne: 159 ii. dochter Houtzagers, geb. 30-Nov-1852 in Utrecht, ovl. 30-Sep-1853 in Utrecht. Kinderen van Anna Geertruida Ludwig: iii. Petrus Johannes Houtzagers geb iv. Jacobus Dirk Houtzagers geb v. Jan Hendrik Houtzagers, geb in Utrecht. FredHout: vrij snel na geboorte overleden Zevende Generatie 99. Jacobus Hendricus 7 Houtzager TAK 1, (59.Willem 6, 39.Johannes Hendrikus 5 Houtsager, 14.Hendrik 4 Houtsagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Den 19

20 Haag, ovl in Den Haag. Hij trouwde met Louisa Fransina Erkelens, getrouwd in Den Haag, geb in Den Haag, (dochter van Hendrikus Erkelens en Fransina Johanna Hoebert) ovl in Den Haag i. Willem 8 Houtzager geb Cornelia Gerarda 7 Houtzagers, (79.Hendrik 6, 53.Gerrit Willem 5, 23.Hendrik 4, 7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb. 3-Dec-1847 in Utrecht, ovl in Elburg. Zij trouwde met Gerrit Vlug, getrouwd in Ede, geb in Oud-Loosdrecht, ovl in Utrecht. 164 i. Gerrit 8 Vlug, geb. ca in Heerjansdam, ovl in Barendrecht Jan Hendrikus 7 Houtzagers TAK 2, (79.Hendrik 6, 53.Gerrit Willem 5, 23.Hendrik 4, 7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Utrecht, ovl in Arnhem. Afgestudeerd theologie 7 oktober 1878 (RAUtr). Eerste dolerende predikant (eerste predikant der VU Amsterdam) in Kootwijk, waar een straat en zelfs een school naar hem genoemd is (de school bestaat niet meer). Dit werd mij als kind al verteld en in de "familiebijbel" lag een spotprentje over deze Houtzagers, ooit uit een krant geknipt. In de genealogie van FredHout zijn meer details over Jan Hendrikus te vinden, alsmede persoonlijke herinneringen aan hem, zijn vrouw en kinderen (tantes en ooms van Fred). Hij trouwde met Johanna Jacoba Reiniera Ruys, getrouwd in Amsterdam, geb in Amsterdam, (dochter van Gijsbert Ruys en Catharina Petronella Londt) ovl in Arnhem. Johanna: notarisdochter (FredHout) i. Hendrik 8 Houtzagers geb ii. Gijsbertus Houtzagers geb iii. Alida Houtzagers, geb. 1-Nov-1889 in Barneveld, ovl. 17-Feb-1937 in Arnhem. 168 iv. Catharina Petronella Houtzagers, geb. 25-Mar-1891 in Barneveld, ovl. 28-Aug-1949 in Arnhem. volgens FredHout begin In Genea wordt zij Catharina Helena genoemd. 169 v. Jan Hendrikus Houtzagers, geb. 1-Aug-1896 in Barneveld, ovl. 25-Feb-1902 in Barneveld. 20

21 156. Hendrik Gerrit Willem 7 Houtzagers, (79.Hendrik 6, 53.Gerrit Willem 5, 23.Hendrik 4, 7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Utrecht, ovl Hij trouwde met E.C. van Dillewijn, getrouwd in Naarden. E.C.: Was weduwe en kwam uit Maastricht (FredHout). Volgens Van Beek en Rozemond woont ze in 1929 als weduwe in Maastricht. 170 i. Hendrik 8 Houtzagers, geb in Utrecht, ovl in Paja Combo. In 1894 benoemd tot officier, postuum gedecoreerd vanwege krijgsverrichtingen in Atjeh 1898 (Van Beek en Rozemond). 171 ii. W.C. Houtzagers, geb Petrus Johannes 7 Houtzagers TAK 3, (83.Dirk 6, 53.Gerrit Willem 5, 23.Hendrik 4, 7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Utrecht, ovl in Loosdrecht. Bouwkunde aan Polytechnische School te Delft, voor studie in het buitenland, werkzaam in Verviers en Parijs, enige jaren werk als opzichter, o.a. bij de restauratie van het Buitenhof in Den Haag, vanaf 1882 zelfstandig architect te Utrecht. Eerste grote succes eerste prijs voor prijsvraag societeit Sic Semper (1889). Bouwde ambachtsschool, kinderziekenhuis, bankgebouwen, villa's, Utrechtse hypotheekbank, badhuizen, winkelhuizen, raadhuis in Soest (1892), kerk in de Bilt (1922). Meeste bouwwerken in stad Utrecht. Gemeenteraadsid voor de AR. Bestuurslid Bond van Nederlandse Architecten, lid verscheidene schoonheidscommissies, directeur Museum voor Kunstnijverheid en daaraan verbonden school voor kunstindustrieel onderwijs, heeft nog les gegeven aan Gerrit Rietveld, bestuurslid Chr. Ver. voor Verzorging van Zenuwlijders Nederland, vz en penningm v Bond van ned Architecten. Verhuisde in 1918 (volgens Van Beek en Rozemond 1919) naar De Bilt, in 1928, na dood echtgenote, naar de buitenplaats Vegtlust in Loenen aan de Vecht. (Persoonlijkheden, Utrbio, in laatste bron veel meer over zijn werk). Hij trouwde met Carolina Wilhelmina Cornelia de Bruijn, getrouwd , geb in Delft, (dochter van Willem de Bruijn en Carolina Wendt) ovl. 13-Feb-1928 in De Bilt. Carolina: Deze vrouw werd ook wel "de locomotief" genoemd i. Dirk 8 Houtzagers geb ii. Anna Geertruida Houtzagers, geb in Utrecht. algemeen "Zus" genoemd. Volgens FredHout hadden ze 5 kinderen Zij trouwde met Henri Philippus Wirth, geb. 1893, ovl in Apeldoorn. 21

22 Henri: Eigen informatie (vader); niet zeker van spelling (checken met mijn vader). Woonden in Magelang, Tjandong Enim (Van Beek en Rozemond) iii. Willem Houtzagers geb. 27-Jan iv. Johannes Cornelis Houtzagers, geb in Utrecht, ovl in Soest. door ons "Oom Jan" genoemd. Gereformeerd predikant, o.a. in Driebergen, woonde zijn laatste jaren in Soest Hij trouwde met Johanna Christina Lucasse, getrouwd , geb in Middelburg, (dochter van Christiaan Lucasse en Johanna Rottier) ovl in Soest. 176 v. Jakob Dirk Houtzagers, ovl in Utrecht. Alleen uit verhalen gehoord; zou in Utrecht door een val in een luchtkoker om het leven gekomen zijn (hoek Nobelstraat-Lucasbolwerk?) 177 vi. Johannes Cornelis Houtzagers, ovl Jacobus Dirk 7 Houtzagers, TAK 4 (83.Dirk 6, 53.Gerrit Willem 5, 23.Hendrik 4, 7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Utrecht, ovl in Den Haag. Hij trouwde met Yttje Buurmans, geb in Sneek, ovl in Den Haag. Yttje: FredHout heeft het over Yda Buursma Van Beek en Rozemond over Yda Buurmans i. Dirk 8 Houtzagers geb. 10-Aug ii. Anna Geertruida Houtzagers. 180 iii. Hedwig Houtzagers. genoemd "Hetty" (mail dickhout). FredHout heeft het niet over Hedwig, maar noemt een zekere Hendrik Houtzagers, gehuwd met Hermina A. Kampen. Checken met de betreffende Dick Houtzagers Zij trouwde met Han Kampers. Achtste Generatie 163. Willem 8 Houtzager, (99.Jacobus Hendricus 7, 59.Willem 6, 39.Johannes Hendrikus 5 Houtsager, 14.Hendrik 4 Houtsagers, 4.Johannes 3 Houdsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb

23 1884 in Den Haag, ovl in Utrecht. Hij trouwde met Wilhelmina Maria Avenarius, getrouwd in Den Haag, geb in Den Haag, ovl in Utrecht. 181 i. Willem 9 Houtzager. 182 ii. Wilhelmina Houtzager. 183 iii. Jacoba Houtzager iv. Johan Willem Houtzager geb v. Hendrika Houtzager. 186 vi. Fransien Houtzager. 187 vii. Lowiesa Houtzager. 188 viii. Martha Houtzager. 189 ix. Jacobus Houtzager. 190 x. Willem Houtzager xi. Hendrik Pieter Houtzager Hendrik 8 Houtzagers, (155.Jan Hendrikus 7, 79.Hendrik 6, 53.Gerrit Willem 5, 23.Hendrik 4, 7.Gerrit Willem 3 Houdtsagers, 3.Hendrik 2 Houtzagers, 41.Jan 1 Houdsager) geb in Kootwijk, ovl in Arnhem. notaris in Boskoop en Oosterbeek Hij trouwde met Catharina van Ommen, getrouwd in Deventer, geb in Deventer, (dochter van Gerrit Jan van Ommen en NN) ovl in Arnhem. Catharina:. 192 i. Jan Hendricus 9 Houtzagers, geb in Purmerend, ovl in Arnhem. FredHout: ongetrouwd gebleven ii. Egberdina Hermina Houtzagers geb iii. Johanna Jacoba Reiniera, geb in Deventer. 23

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie Totaalindex Van Veen [Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Bij echtparen staan het

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Besselse

De nakomelingen van Gerrit Besselse een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Besselse door 14 november 2016 De nakomelingen van Gerrit Besselse Generatie 1 1. Gerrit Besselse, is geboren in 1682. Hij is getrouwd met Jannigje

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van Spanje

De nakomelingen van Johannes van Spanje een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van Spanje door 8 maart 2017 De nakomelingen van Johannes van Spanje Generatie 1 1. Johannes van Spanje, zoon van Gijsbert van Spanje, is geboren

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1771 te Bussum (Gooise Meren), beroep arbeider, werkman, overleden 10 maart 1818 te Bussum hij trouwde Arnolda Gerritse Bus,

Nadere informatie

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II Genealogie van Albertus Busweiler. Generatie I I. Albertus Busweiler, zn. van Johan Godtfried Buschweiler en Wijntje Hendriks Boone, geb. te Elburg op 22 mei 1783, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 10

Nadere informatie

stamreeks Marinus van Maaren

stamreeks Marinus van Maaren generatie 1 generatie 2 stamreeks Marinus van Maaren Tomas van Maren * ± 1640 Wouter van Maren * ± 1642 Jacob van Maren * ± 1613 tiel Gerrit Claesz van Maren * ± 1644 tricht x ± 1664 tricht Maaiken Pieterse

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Eerste generatie --------------------------------------------------

Eerste generatie -------------------------------------------------- Eerste generatie -------------------------------------------------- Jan Claassen 1. Jan Claassen. Geboren in Wilnis, UT, NLD ong. 1690. Jan huwde op de leeftijd van 23 jaar in Wilnis, UT, NLD op 25 jan

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer door 14 november 2016 De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer Generatie 1 1. Georg Philipp Schaefer, is geboren op 3 maart

Nadere informatie

Parenteel van Pieter de Graaf

Parenteel van Pieter de Graaf Parenteel van Pieter de Graaf 1 Pieter de Graaf. Pieter trouwde met Jacoba Lijs. Kind van Pieter en Jacoba: 1 Pieter de Graaf, geboren omstreeks 1784 in Elkerzee. Volgt 1.1. 1.1 Pieter de Graaf is geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

Parenteel van Christoph Pilgram

Parenteel van Christoph Pilgram Parenteel van Christoph Pilgram 1 Christoph Pilgram is geboren in 1586 in Bad Sacha.Dl. Christoph is overleden, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 september 1638 in Bad Sacha.Dl. Christoph

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw a genealogieonline publication The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw by 4 May 2016 The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw Generation 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw, was born

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Rolandus

De nakomelingen van Jacobus Rolandus een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Rolandus door 14 november 2016 De nakomelingen van Jacobus Rolandus Generatie 1 1. Jacobus Rolandus, is geboren op 15 juli 1721 te Dordrecht

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johanna Jan Verberne door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Johanna Jan Verberne Generatie 1 1. Johanna Jan Verberne, dochter van Jan Verberne en Johanna

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand door 28 augustus 2017 De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand Generatie 1 1. Sluiter, Ferdinand. Hij is getrouwd met Hans, Barbara.

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn?

Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn? Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn?) Generatie 2 Johannes Willemsz van Denderen, zoon van Willem

Nadere informatie

De nakomelingen van Harmen Kucken

De nakomelingen van Harmen Kucken een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Harmen Kucken door 3 maart 2017 De nakomelingen van Harmen Kucken Generatie 1 1. Harmen Kucken, is geboren in 1620. Hij is getrouwd in 1645 met Reijntjen

Nadere informatie

Parenteel van Slicher

Parenteel van Slicher Parenteel van Slicher 1 Slicher is geboren in 1590 in pruisen Dld. Hij begon een relatie met N.N.. Zij is geboren in 1590. Kinderen van Slicher en N.N.: 1 Hans Slicher. Volgt 2. 2 Ludecke Slieker, geboren

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

Stamboom Paul Jansen

Stamboom Paul Jansen een genealogieonline publicatie Stamboom Paul Jansen door 6 augustus 2017 Stamboom Paul Jansen Generatie 1 1. Paul Jansen, zoon van Jan Hermsen (Ruijter) en Geertjen Borger, is gedoopt op 12 juli 1685

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

De nakomelingen van Guilleam Verkamman

De nakomelingen van Guilleam Verkamman een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Guilleam Verkamman door 12 maart 2017 De nakomelingen van Guilleam Verkamman Generatie 1 1. Guilleam Verkamman, is geboren in 1605 te Reimerswaal. Hij

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f)

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) door 1 mei 2016 De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) Generatie 1 1. Joannes (Jean) Wolf(f), is geboren in 1761 te t Nassausche/Nassau

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai een genealogieonline publicatie Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai door 9 maart 2016 Matthias van Eijsden, omstreeks

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

Stamvader familie Joosten

Stamvader familie Joosten een genealogieonline publicatie Stamvader familie Joosten door 13 november 2016 Stamvader familie Joosten Generatie 1 1. Joost Jansen. Hij is getrouwd op 28 maart 1766 te Beekbergen, Gelderland, Nederland

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonij Spier door 12 maart 2017 De nakomelingen van Antonij Spier Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 te Pruysminden,deu. Hij is getrouwd

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

8 Lucas GERDERS, Jeneverbrander, gedoopt (RK) 1710 te Vechta (DU),

8 Lucas GERDERS, Jeneverbrander, gedoopt (RK) 1710 te Vechta (DU), Stamreeks van Machiel GEERDERS Uitgezocht door: Pijper Lucien Rijksweg 52, NL 5941 AE Velden Generatie I 8 Lucas GERDERS, Jeneverbrander, gedoopt (RK) 1710 te Vechta (DU), begraven op 31-08-1750 te Schiedam.

Nadere informatie

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils pagina 1 van 10 Genealogie van Jan Hendrikse van Gils I Jan Hendrikse van Gils. Jan ging in ondertrouw op 22 juni 1765 in Oosterhout met Catharina Ansems. Catharina ging later in ondertrouw op 19 juli

Nadere informatie

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch Dopeling Leendert N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Antje van der Stoel Datum doop 14-11-1802 Geboortedatum 29-10-1802 Opmerkingen Oosterkerk; kind: onegt Wonende in 't Hang Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Nadere informatie

Theodorus Hoefs ( )

Theodorus Hoefs ( ) Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs (1808-1878) Theodora Rutten (1811-1873) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden 1855-66 : In het jaar eenduizend acht honderd

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

DE DOELEMAN VAN LOON TAK (code BC) (18 e en 19 e eeuw)

DE DOELEMAN VAN LOON TAK (code BC) (18 e en 19 e eeuw) DE DOELEMAN VAN LOON TAK (code BC) (18 e en 19 e eeuw) Deze Over-Betuwse tak vangt aan met Willem Doeleman. Zijn voorgeslacht in manlijke lijn (twee generaties) wordt eerst beschreven. Deze tak wordt vervolgt

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van den Bosch

De nakomelingen van Johannes van den Bosch een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van den Bosch door 12 juli 2016 De nakomelingen van Johannes van den Bosch Generatie 1 1. Johannes van den Bosch, zoon van Hendrik/Hendrick

Nadere informatie

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i pagina 1 van 8 Parenteel van Johannes Honig 1 Johannes Honig is geboren in 1620 in Oberdorfelden. Johannes is overleden vóór 1720, ten hoogste 100 jaar oud. Johannes trouwde met Anna Christina N. Kinderen

Nadere informatie

Parenteel van Christoffel van Ettinger

Parenteel van Christoffel van Ettinger Parenteel van Christoffel van Ettinger I Christoffel van Ettinger is geboren in 1702 in s Gravenhage (zui,nld). Christoffel is overleden op donderdag 21-10-1790 in Voorburg (zui,nld), 87 of 88 jaar oud.

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

De nakomelingen van Johann godfried Ludje

De nakomelingen van Johann godfried Ludje een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johann godfried Ludje door 3 maart 2017 De nakomelingen van Johann godfried Ludje Generatie 1 1. Johann godfried Ludje. Hij is meester schoenmaker van

Nadere informatie

Stamboom van Heeckeren

Stamboom van Heeckeren een genealogieonline publicatie Stamboom van Heeckeren door 3 maart 2017 Stamboom van Heeckeren Generatie 1 1. Evert van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeker-Ruurlo en Elisabeth van Keppel, is geboren

Nadere informatie

Johanna / Antje van der Stoel ( )

Johanna / Antje van der Stoel ( ) Johanna / Antje van der Stoel (1770-1855) René de Hek, Kwartierstaat Zwieteren: Bij de volkstelling van 1829 was zij 60 jaar en gaf als beroep op visdraagster. Zij was de schrijfkust niet machtig (1829)

Nadere informatie