ONTWERP-NOTULEN RAAD OCMW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP-NOTULEN RAAD OCMW"

Transcriptie

1 ONTWERP-NOTULEN RAAD OCMW Datum: 31 JANUARI 2013 Aanvangsuur: uur Einde vergadering: uur Locatie: raadszaal van het Administratief Centrum OCMW Dilsen-Stokkem Aanwezig: Verontschuldigd: / Afwezig: / AGENDA: OPENBARE VERGADERING Houben Pierre, voorzitter Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Ochal Jochen, Smeets Debby, Van De Beek Nico, Vankevelaer Ronny en Willen Nancy,-leden. Stevens Eddy, secretaris. 1. Beslissing inzake toewijzing opdracht inzake onderhoud van de groenvoorziening rond het woonzorgcentrum, serviceflatgebouw en administratief centrum. 2. Beslissing inzake mandatering provinciebestuur van Limburg om op te treden als aanbestedende overheid in samengevoegde opdracht voor levering van energie (elektriciteit en aardgas). 3. Kennisneming advies coördinatiecommissie Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoongebonden Aangelegenheden (VIPA) inzake aanvraag aanvaarding project lokaal dienstencentrum als "project voor prefinanciering zonder voorafgaand principieel akkoord". 4. Beslissing inzake goedkeuring voorontwerp en bijhorende raming omgevings- en infrastructuurwerken werken project Stockheim als basis voor aanbestedings- en subsdiedossier. 5. Kennisneming aanpassing canon serviceflats in toepassing onroerende leasingovereenkomst met NV Serviceflats Invest ingevolge indexering en compensatie roerende voorheffing dividenden. 6. Beslissing inzake indiening aanvraag beperkte uitbreiding gesubsidieerd urencontingent gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 7. Beslissing inzake verlenging overeenkomst met Limburgs Instituut voor Toegepaste Psychologie/Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg vzw (LITP/CGG) in het kader van opvoedingsondersteuning. 8. Beslissing inzake vaststelling nieuwe polisvoorwaarden verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. 9. Kennisgeving reglement dringende steunverlening. 10. Beslissing inzake vaststelling huishoudelijk reglement voor de beraadslagende organen. 11. Beslissing inzake aanwijzing plaatsvervangende leden bijzondere comités. 12. Kennisgeving vereffening kredietmaatschappij NV Eigen Haard is Goud Waard. 13. Beslissing inzake aanstelling afgevaardigde algemene vergadering, buitengewone vergadering, Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL). 14. Beslissing inzake aanstelling afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde in de lokale adviescommissie nutsvoorzieningen. (LAC) 15. Beslissing inzake aanstelling afgevaardigden in toezichtcommissie Systeem I. 16. Goedkeuring notulen vorige vergadering. De Voorzitter opent de openbare zitting om uur. Zitting van 31 JANUARI 2013 Aanwezig: Houben Pierre, voorzitter Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Ochal Jochen, Smeets Debby, Van De Beek Nico, Vankevelaer Ronny,-leden. Stevens Eddy, secretaris.

2 In toepassing van art. 37 1van het OCMW-decreet, verlaat mevr. Nancy Willen, raadslid, de vergadering gedurende de behandeling van dit agendapunt. Opdracht inzake onderhoud van de groenvoorziening rond het Woonzorgcentrum, de Serviceflats en de achterzijde van het Administratief Centrum met de bijhorende verhardingen - Goedkeuring gunning DE RAAD, Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Opdracht inzake onderhoud van de groenvoorziening rond het Woonzorgcentrum, de Serviceflats en de achterzijde van het Administratief Centrum met de bijhorende verhardingen een bijzonder bestek met nr. 2012/005 werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op excl. btw of incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 november 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 november 2012 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba, Rijksweg 780 te 3650 Dilsen-Stokkem - Gert Kwanten Tuinaanleg nv, Kolisbos 9 te 3910 Neerpelt - Van Vlierden Jos nv, Berghei 10 te 3910 Neerpelt - Willen Patrick, Stokkemerbaan 59 te 3650 Dilsen-Stokkem; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 10 januari 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 60 kalenderdagen eindigt op 15 maart 2013; Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen: - Van Vlierden Jos nv, Berghei 10 te 3910 Neerpelt ( ,42 excl. btw of ,21 incl. 21% btw) - Willen Patrick, Stokkemerbaan 59 te 3650 Dilsen- Stokkem ( ,42 excl. btw of ,76 incl. 21% btw) - Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba, Rijksweg 780 te 3650 Dilsen-Stokkem ( ,51 excl. btw of ,78 incl. 21% btw) Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 22 januari 2013, waaruit het onderstaande bleek: 1. Kwalitatieve selectie van de inschrijvingen Vereiste documenten en attesten Uitsluitingscriteria: juridische situatie: * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Selectiecriteria: economische en financiële draagkracht: Niet van toepassing

3 Selectiecriteria: technische bekwaamheid: Niet van toepassing Samenvatting van het nazicht van de inschrijvers Naam Tijdig RSZ Btw + bel.* Jur.¹ Fin.² Techn.³ Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba Ja OK OK nvt nvt nvt Van Vlierden Jos nv Ja OK OK nvt nvt nvt Willen Patrick Ja OK OK nvt nvt nvt * Btw + belastingen ¹ Juridische situatie ² Economische en financiële draagkracht ³ Technische bekwaamheid Besluit van de kwalitatieve selectie Volgende inschrijvers worden geselecteerd omdat eventuele tekortkomingen niet essentieel zijn: Naam Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba Van Vlierden Jos nv Willen Patrick Motivering In orde In orde In orde 2. Administratief en technisch nazicht van de offertes van kwalitatief geselecteerde kandidaten Samenvatting administratief nazicht (vereisten waaraan de offertes moeten voldoen) Behoorlijk Off. form.* Off. form.* Inventaris Inventaris Nr. Naam Gevolmachtigde ingevuld Conform Ondert.¹ Conform Ondert.¹ 1 Van Vlierden Jos nv OK OK OK OK OK OK 2 Willen Patrick OK OK OK OK OK OK Bude Bart Algemene 3 Tuinwerken bvba * Offerteformulier ¹ Ondertekend Technisch nazicht van de offertes Verbetering rekenfouten, materiële fouten,...: Nr. Naam 2 Willen Patrick OK OK OK OK OK OK Opmerkingen : aangepaste offerte ingediend vanwege rekenfouten en materiële fouten in de oorspronkelijke offerte. Besluit van het administratief en technisch nazicht van de offertes De volgende offertes worden door het bestuur als regelmatig beschouwd omdat eventuele onregelmatigheden niet essentieel zijn: Nr. Naam Motivering 1 Van Vlierden Jos nv In orde 2 Willen Patrick In orde Bude Bart Algemene Tuinwerken 3 bvba 3. Vergelijking van de offertes In orde Historiek van de onderhandelingen Nr. Naam 3 Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba Historiek Bij betaling binnen 5 werkdagen na ontvangst mag het OCMW een netto korting van 2% inhouden op de factuurbedragen.

4 Overzicht van de eenheidsprijzen (na onderhandeling) Nr. Beschrijving Raming excl. btw 1 Maaien gazons 0,070 Frequentie Hoeveelheid Prijs excl. Naam totaal btw Van Vlierden Jos nv ,040 Willen Patrick ,012 Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba ,030 Raming Nr. Beschrijving excl. btw 2 Afsteken boorden 0,210 Frequentie Hoeveelheid Prijs excl. Naam totaal btw Van Vlierden Jos nv ,320 Willen Patrick ,218 Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba ,100 Raming Nr. Beschrijving excl. btw 3 Wieden en hakken plantvakken 0,250 Frequentie Hoeveelheid Prijs excl. Naam totaal btw Van Vlierden Jos nv ,240 Willen Patrick ,151 Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba ,200 Raming Nr. Beschrijving excl. btw 4 Snoeien van heesters en scheren plantmassieven 0,450 Frequentie Hoeveelheid Prijs excl. Naam totaal btw Van Vlierden Jos nv ,600 Willen Patrick ,900 Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba ,420 Raming Nr. Beschrijving excl. btw 5 Scheren van hagen 2,230 Frequentie Hoeveelheid Prijs excl. Naam totaal btw Van Vlierden Jos nv ,050 Willen Patrick ,900 Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba ,100 Raming Nr. Beschrijving excl. btw

5 6 Onderhoud verharding - Dolomiet 0,480 Frequentie Hoeveelheid Prijs excl. Naam totaal btw Van Vlierden Jos nv ,200 Willen Patrick ,229 Bude Bart Algemene Tuinwerken bvba ,450 Raming Nr. Beschrijving excl. btw 7 Onderhoud verharding - Betonklinkers (parkings, klinkerpaden incl. carports en zuiveringsboorden 0,180 Frequentie Hoeveelheid Prijs excl. Naam totaal btw Van Vlierden Jos nv ,180 Willen Patrick ,241 Budé Bart Algemene Tuinwerken bvba ,170 Finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens prijs excl. btw) Nr. Naam Prijs excl. btw* 1 Willen Patrick ,94 2 Budé Bart Algemene Tuinwerken bvba ,51 3 Van Vlierden Jos nv ,42 Bijkomende motivering: Gunning van de opdracht inzake onderhoud van de groenvoorziening rond het Woonzorgcentrum, de Serviceflats en de achterzijde van het administratief Centrum met de bijhorende verhardingen aan Patrick Willen op basis van de meest voordelige prijzen over de vermoedelijke totale opdracht. * Nagerekende bedragen op basis van ingediende eenheidsprijzen Overwegende dat het derhalve aangewezen lijkt om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Willen Patrick, Stokkemerbaan 591 te 3650 Dilsen- Stokkem tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,94 excl. btw of ,27 incl. 21% btw; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2013, op artikel van activiteitencentra Woonzorgcentrum, Bejaardenwoningen en Serviceflats en Algemeen bestuur en Administratie; BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-De inschrijvers Budé Bart Algemene Tuinwerken bvba, Van Vlierden Jos nv en Willen Patrick voldoen aan de criteria van de kwalitatieve selectie en worden geselecteerd. Art.2.-De offertes van Van Vlierden Jos nv, Willen Patrick en Budé Bart Algemene Tuinwerken bvba worden als volledig en regelmatig beschouwd. Art.3.-Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 januari 2013 voor de opdracht Opdracht inzake onderhoud van de groenvoorziening rond het Woonzorgcentrum, de Serviceflats en de achterzijde van het Administratief Centrum met de bijhorende verhardingen. Art.4.-Deze opdracht inzake onderhoud van de groenvoorziening rond het Woonzorgcentrum, de Serviceflats en de achterzijde van het Administratief Centrum met de bijhorende verhardingen voor het seizoen 2013 wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Willen Patrick, Stokkemerbaan 59 te 3650 Dilsen- Stokkem, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,94 excl. btw of ,76 incl. 21% btw. Art.5.-De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2012/005. Art.6.-De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2013, op artikel van activiteitencentra Woonzorgcentrum, Bejaardenwoningen en Serviceflats en Algemeen bestuur en Administratie; Art.7.-De inschrijvers met een schrijven van dit besluit in kennis te stellen.

6 Art.8.-Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Voor de Raad Bij bevel: De secretaris De Voorzitter Zitting van 31 JANUARI 2013 Aanwezig: Houben Pierre, voorzitter Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Ochal Jochen, Smeets Debby, Van De Beek Nico, Vankevelaer Ronny en Willen Nancy,-leden. Stevens Eddy, secretaris. Beslissing inzake mandatering provinciebestuur Limburg om op te treden als aanbestedende overheid in samengevoegde opdracht voor levering van energie (gas en elektriciteit) voor de periode DE RAAD, Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op de wet dd houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op het decreet van inzake de openbaarheid van bestuur; Gelet op de wet van betreffende de overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 19 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; Gelet op het KB dd betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB dd tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op de wet van die bepaalt dat alle afnamepunten van elektriciteit met ingang van vrij dienen te zijn; Gelet op de wet van die bepaalt dat alle afnamepunten van aardgas met ingang van vrij dienen te zijn; Gelet op het besluit van de Raad dd om het Provinciebestuur van Limburg te mandateren om namens het OCMW op te treden als aanbestedende overheid voor de opdracht tot levering van aardgas voor de hiernavolgende afnamepunten: - administratief centrum OCMW, Arnold Sauwenlaan 80, 3650 Dilsen-Stokkem, - t Kempken, Weg Langs de Graaf 15, 3650 Dilsen-Stokkem; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake kennisneming van het besluit van de Bestendige Deputatie dd inzake toewijzing van de opdracht tot levering van aardgas aan SPE NV uit Brussel voor de periode ; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake eenmalige verlenging van het lopende contract voor de levering van aardgas aan de eerder overeengekomen voorwaarden, in afwachting van een initiatief van het provinciebestuur inzake het starten van nieuwe procedure voor een samengevoegde opdracht voor de levering van aardgas en elektriciteit met de Limburgse besturen; Overwegende dat een gelijkaardige samengevoegde opdracht voor de levering van elektriciteit eveneens eindigt per ; Gelet op het besluit van de Provincieraad van inzake het optreden door het Provinciebestuur van Limburg als opdrachtencentrale in een procedure inzake levering van aardgas en elektriciteit, mede voor alle Limburgse openbare besturen; Gelet op het schrijven van het Provinciebestuur dd inzake de vraag tot deelname aan een openbare aanbesteding (raamovereenkomst) voor de levering van energie (aardgas en elektriciteit); Gelet op het Bijzonder bestek van deze opdracht, zoals bijgevoegd bij voormeld schrijven dd , en zoals goedgekeurd door de Provincieraad, bevattende de reglementaire en verordenende bepalingen en de administratieve en technische contractuele bepalingen; Gelet op de verbruiken voor het dienstjaar 2011 zoals opgegeven door EDF Luminus; Gelet op het prijsvoordeel dat bij de nieuwe aanbesteding redelijkerwijze kan worden bekomen bij een verhoogd volumeaanbod; Overwegende dat de uit te schrijven aanbesteding openbaar zal verlopen, waarbij derhalve de goedkoopste prijs per perceel zal weerhouden worden; Gelet op de opdeling van het volledige dossier in 4 percelen, zijnde Hoogspanning/ Middenspanning, Laagspanning, Openbare Verlichting en Aardgas, met mogelijkheid tot toewijzing van de percelen aan verschillende inschrijvers;

7 Overwegende dat het OCMW belang kan hebben bij deze opsplitsing in percelen, gezien de specialisatie van bepaalde bedrijven in één of meerdere percelen; Overwegende dat de uit te schrijven aanbesteding zal verlopen volgens de doelstellingen van de Provincieraad, waarbij gestreefd wordt naar een CO²-neutrale werking van Openbare Besturen in Limburg tegen 1 januari 2020; Overwegende dat derhalve de te leveren elektriciteit, zoals beschreven in het Bijzonder Bestek, 100% van gecertificeerde groene origine dient te zijn; Overwegende dat in tegenstelling tot de vorige aanbesteding voor elektriciteit en gas een vaste prijszetting zal worden gehanteerd over deelperiodes, waarbij theoretisch 4 maal per jaar de prijzen kunnen worden vastgeklikt in functie van de evolutie van de respectievelijke ENDEX (ENDEX POWER BE en ENDEX TTF GAS); Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.- Het provinciebestuur van Limburg te mandateren om in naam van het OCMW bij de gunning en uitvoering van de opdracht inzake levering van energie (aardgas en elektriciteit) op te treden. Art.2.-Hiertoe in te stemmen met aangehecht bijzonder bestek Levering van energie (gas en elektriciteit) aan de provinciale instellingen, stads- en gemeentebesturen, OCMW- besturen, kerkfabrieken, politiezones, vzw s, intergemeentelijke verenigingen, gehandicaptenvoorzieningen en woonzorgvoorzieningen, zoals opgesteld door het provinciebestuur van Limburg. Art.3.-In geval van juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is het bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten, en dit in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht; Art.4.-De lijst met afnamepunten, zoals bijgevoegd bij dit besluit, maakt onlosmakelijk deel uit van het bijzonder bestek. Art.5.-Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Voor de Raad Bij bevel: De secretaris De Voorzitter Zitting van 31 JANUARI 2013 Aanwezig: Houben Pierre, voorzitter Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Ochal Jochen, Smeets Debby, Van De Beek Nico, Vankevelaer Ronny en Willen Nancy,-leden. Stevens Eddy, secretaris. Kennisneming advies coördinatiecommissie Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoongebonden Aangelegenheden (VIPA) inzake aanvraag project lokaal dienstencentrum als "project voor prefinanciering zonder voorafgaand principieel akkoord" DE RAAD, Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op de wet dd houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake goedkeuring van het aangepast meerjarenplan , zoals gunstig geadviseerd door het College van Burgemeester en Schepenen, en zoals later goedgekeurd door de Gemeenteraad dd ; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake aanpassing van het meerjarenplan , inzonderheid aanpassing van de financiële nota, zoals gunstig geadviseerd door het College van Burgemeester en Schepenen dd ; Overwegende dat in het meerjarenplan de realisatie in het vooruitzicht wordt gesteld van een lokaal dienstencentrum geïntegreerd in een project van sociaal zorgwonen voor ouderen in samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Dak en hiertoe de nodige investeringskredieten zijn voorzien; Gelet op de reeds aanwezige voorafgaande vergunning voor een lokaal dienstencentrum; Gelet op het decreet dd inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden; Gelet op de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering dd houdende de procedureregels inzake infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA);

8 Gelet op het besluit van de Raad dd inzake goedkeuring van het zorgstrategisch plan in te dienen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid; Gelet op het gunstig advies van de commissie zorgstrategie voor de voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg dd ; Gelet op het schrijven dd van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, houdende de aanvaarding van het zorgstrategisch plan van het OCMW van Dilsen-Stokkem voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake het indienen bij het VIPA van een principieel akkoord (tweede fase) voor het bekomen van investeringssubsidies voor het op te richten lokaal dienstencentrum op de terreinen van Stockheim op basis van een technisch-financieel plan; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake instemming met het technisch-financieel plan en dit technisch-financieel plan voor te leggen aan het VIPA met het oog op een principieel akkoord (tweede fase) voor het bekomen van investeringssubsidies voor het op te richten lokaal dienstencentrum; Gelet op behandeling van het technisch-financieel plan door de coördinatiecommissie VIPA in vergadering dd ; Overwegende dat van de dossierbehandelaar werd vernomen dat een principieel akkoord van Minister Vandeurzen in 2012 onwaarschijnlijk zou zijn in het licht van de beschikbare budgetten en het volgnummer van het project lokaal dienstencentrum van OCMW Dilsen-Stokkem; Overwegende dat het project lokaal dienstencentrum deel uitmaakt van een groter geheel, m.n. een project van sociaal zorgwonen voor ouderen (31 woongelegenheden) met lokaal dienstencentrum en bijkomende kantoorruimte in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake instemming met het aangepaste ramingsvoorstel dd van het voorontwerp van het project lokaal dienstencentrum met bijkomende kantoorruimte, zoals voorgelegd door DJV architecten, ten bedrage van ,85 euro, m.n.: - lokaal dienstencentrum: ,57 euro - kantoorruimte: ,28 euro - overige kosten: euro, incl. vaste installaties en meubilair, als basis voor het aanbestedingsdossier en als basis voor het technischfinancieel plan voor investeringssubsidies bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA); Overwegende dat Ons Dak het project sociaal zorgwonen voor ouderen Stockheim voor opname in het uitvoeringsprogramma 2012 heeft ingediend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW); Overwegende dat Ons Dak voor het project Stockheim inmiddels de definitieve goedkeuring van financiering van de VMSW heeft ontvangen; Overwegende dat het volledige project op korte termijn kan worden aanbesteed; Overwegende dat het aangewezen lijkt het globale project Stockheim in één fase te kunnen realiseren om optimaal van schaalvoordelen van de samengevoegde opdracht te kunnen genieten; Overwegende dat daarnaast het woonproject ook fysiek wordt verbonden met het lokaal dienstencentrum, zodat het eveneens vanuit bouwkundig oogpunt niet aangewezen is de onderdelen van het project apart aan te besteden; Overwegende dat het aldus aangewezen leek alles in het werk te stellen, opdat de twee trajecten van financiering vanwege de Vlaamse overheid, m.n. enerzijds via financiering van het sociaal-woonproject vanwege de VMSW en anderzijds alternatieve investeringssubsidie van het lokaal dienstencentrum via het VIPA, maximaal gelijklopend zijn; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) dat in werking is getreden sinds ; Overwegende dat sinds de inwerkingtreding van laatstgenoemd besluit de mogelijkheid wordt voorzien van prefinanciering van projecten zonder voorafgaand principieel akkoord, m.n. in hoofdstuk 7; Overwegende dat hiertoe een eenvoudige aanvraag bij het VIPA volstaat, aangevuld met een aangepast financieel plan als onderdeel van het technisch-financieel plan, zoals eerder reeds ingediend; Overwegende dat uit dit aangepast financieel plan moet blijken dat de initiatiefnemer de investering ook zonder subsidies kan dragen; Overwegende dat in afwijking van de reguliere procedure van alternatieve investeringssubsidie de procedure voor projecten met prefinanciering toestaat dat het bevel van aanvang der werken al kan worden gegeven nadat de coördinatiecommissie van het VIPA een gunstig advies heeft verleend met het oog op het verkrijgen van het principieel akkoord, onverminderd evenwel de beslissingsbevoegdheid van de minister; Overwegende dat zonder beroep op de procedure prefinanciering het bevel van aanvang der werken slechts kan worden gegeven na verkrijging van het principieel akkoord van de minister; Overwegende dat dit op het volgende neerkomt: - gewone procedure alternatieve investeringssubsidies: 1ste aanvraag gebruikstoelage, na principieel akkoord van de minister, in het jaar volgend op het jaar waarin bevel tot aanvang der werken wordt gegeven;

9 Overwegende dat in de gewone procedure de 1ste gebruikstoelage derhalve kan worden aangevraagd en verwacht in 2014; - procedure prefinanciering zonder voorafgaand principieel akkoord: 1ste aanvraag gebruikstoelage in het jaar volgend op het bekomen van een principieel akkoord van de minster; Overwegende dat in de procedure prefinanciering zonder voorafgaand principieel akkoord derhalve de 1ste gebruikstoelage mogelijkerwijs eveneens kan worden aangevraagd in 2014, desgevallend het jaar nadien in 2015; Overwegende dat zoals bekend zowel in de gewone procedure alternatieve investeringssubsidie als in de nieuwe procedure prefinanciering zonder voorafgaand principieel akkoord het OCMW sowieso zal moeten prefinancieren om volgende redenen: - enerzijds omdat ook de gewone procedure alternatieve investeringssubsidies voorziet in de toekenning van een jaarlijkse gebruikstoelage gedurende 20 jaar, - anderzijds omdat de voorziene start der werken voorzien wordt begin 2013, dit wil zeggen in ieder geval het jaar voorafgaand aan het jaar van 1ste aanvraag van een gebruikstoelage; Overwegende dat aldus kan worden geconcludeerd dat de invloed op de financiering van het project lokaal dienstencentrum van een omvorming van de gewone procedure naar de procedure prefinanciering mogelijk nihil is, en alleszins beperkt blijft tot een bijkomende lokale prefinanciering van een bedrag van euro (gebruikstoelage), of het moet zijn dat de bevoegde minister geen principieel akkoord ten aanzien van het project lokaal dienstencentrum zou verlenen, hetgeen als louter hypothetisch kan worden beschouwd; Gelet derhalve op het besluit van de Raad dd inzake indiening bij het VIPA van een aanvraag voor aanvaarding van het project lokaal dienstencentrum van het OCMW van Dilsen-Stokkem als "project voor prefinanciering zonder voorafgaand principieel akkoord van de minister", vergezeld van een aangepast financieel plan als onderdeel van het technisch-financieel plan, zoals eerder ingediend bij het VIPA op basis van het besluit van de Raad dd ; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake instemming met het aangepast financieel plan voor het lokaal dienstencentrum in kader van aanpassing van de VIPA-procedure principieel akkoord tot alternatieve financiering zonder prefinanciering naar procedure project met prefinanciering zonder principieel akkoord, waarbij het OCMW zich engageert tot volledige prefinanciering van het project en hiertoe verklaart over de nodige financiële middelen te beschikken zoals voorzien in het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad dd en zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd ; Gelet op behandeling van het dossier door de coördinatiecommissie van het VIPA in vergadering dd ; Gelet op het schrijven dd annex gunstig advies van de coördinatiecommissie van het VIPA ten aanzien van het project lokaal dienstencentrum van het OCMW van Dilsen-Stokkem als project met prefinanciering zonder principieel akkoord; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT Art.1.-Kennis te nemen van het schrijven dd annex gunstig advies van de coördinatiecommissie van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoongebonden Aangelegenheden (VIPA) dd inzake de aanvraag voor aanvaarding van het project lokaal dienstencentrum als "project voor prefinanciering zonder voorafgaand principieel akkoord van de minister. Art.2 - Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Voor de Raad Bij bevel: De secretaris De Voorzitter Zitting van 31 JANUARI 2013 Aanwezig: Houben Pierre, voorzitter Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Ochal Jochen, Smeets Debby, Van De Beek Nico, Vankevelaer Ronny en Willen Nancy,-leden. Stevens Eddy, secretaris. Beslissing inzake goedkeuring voorontwerp en bijhorende raming omgevings- en infrastructuurwerken project sociaal zorgwonen voor ouderen met lokaal dienstencentrum Stockheim als basis voor aanbestedings- en subsidiedossier DE RAAD, Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ;

10 Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op art. 19 van de wet dd betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, dat het principe van de samengevoegde opdracht regelt, waarbij één aanbestedende overheid door verschillende opdrachtgevende besturen kan gemandateerd worden om namens hen op te treden; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake goedkeuring van het meerjarenplan over de periode , waarvan de financiële nota bij besluit van de Raad dd op basis van een gunstig advies dd van het College van Burgemeester en Schepenen voor de periode is aangepast; Gelet op doelstelling 19.2 van het meerjarenplan: Het realiseren van een nieuw project voor sociaal zorgwonen voor ouderen met 31 wooneenheden, met lokaal dienstencentrum annex kantoorruimte, in samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak op de terreinen van het huidige Stockheim, aanleunend aan het serviceflatgebouw ; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake mandatering van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak om op te treden als aanbestedende overheid in een samengevoegde opdracht voor aanstelling van een ontwerper voor een sociaal woonzorgproject voor ouderen met ontmoetingscentrum met mogelijkheden voor dienstverlening; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur van Ons Dak inzake de toewijzing van de opdracht inzake aanstelling van een ontwerper voor een sociaal woonzorgproject voor ouderen in samenwerking tussen Ons Dak en het OCMW van Dilsen-Stokkem aan Architecten DJV bvba, Oude Baan 405, 3630 Maasmechelen; Overwegende dat omgevings- en infrastructuurwerken buiten het bestek van deze opdracht vallen; Overwegende dat de aanleg van omgevings- en infrastructuurwerken in kader van project sociaal zorgwonen voor ouderen met lokaal dienstencentrum in aanmerking komt voor subsidiëring door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur (AGI) in toepassing van art. 80 van de Huisvestingscode; Overwegende dat voor aanleg van de infrastructuur rond het woonproject 100% subsidiëring, voor de infrastructuur deel lokaal dienstencentrum 60% en voor de infrastructuur deel kantoorruimte 0% subsidiëring kan bekomen worden in in toepassing van art. 80 van de Huisvestingscode; Overwegende dat subsidiëring in het kader van art. 80 van de Huisvestingscode na realisatie een kosteloze overdracht aan het openbaar domein impliceert; Overwegende dat de resterende kosten verbonden aan realisatie van de omgevings- en infrastructuurwerken deel lokaal dienstencentrum en deel kantoorruimte voor rekening van het OCMW zijn; Overwegende dat het voor het bekomen van subsidies voor omgevings- en infrastructuurwerken in het kader van art. 80 van de Huisvestingscode, een voorwaarde is een ontwerper aan te stellen met de passende kennis en ervaring op basis van gunningsvoorwaarden overeenkomstig een door de VMSW vastgesteld typebestek; Gelet op het typebestek van de VMSW, zoals vastgesteld door Ons Dak, voor de opdracht inzake aanstelling van een ontwerper voor de omgevings- en infrastructuurwerken; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake mandatering Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Dak inzake de start van een gezamenlijke procedure overheidsopdrachten voor aanstelling van een ontwerper voor omgevings- en infrastructuurwerken in kader van het project sociaal zorgwonen voor ouderen met lokaal dienstencentrum op terreinen Stockheim van het OCMW, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig het besluit van de Raad van Bestuur van Ons Dak dd , en Ons Dak te mandateren om mede namens het OCMW op te treden als aanbestedende overheid terzake in het kader van een samengevoegde opdracht in toepassing van art. 19 van de wet dd ; Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Dak dd inzake de aanstelling van Grontmij Belgium NV, Herckenrodesingel 101, 3500 Hasselt, als meest voordelige offerte in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het ontwerp en opvolging van omgevings- en infrastructuurwerken voor het project Stockheim tegen een korting van 37% op de van toepassing zijnde ereloonbarema's volgens de typecontracten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW); Gelet op het besluit van de Raad dd om in toepassing van paragraaf "B) Bijzondere verkoopsvoorwaarden, a." van de verkoopsovereenkomst tussen het OCMW en Ons Dak CV dd , met het oog op de realisatie van een project sociaal zorgwonen voor ouderen met lokaal dienstencentrum, met betrekking tot de modaliteiten van het gedelegeerd bouwheerschap een addendum vast te stellen, dat integrerend deel uitmaakt van de overeenkomst tussen het OCMW en Ons Dak dd ; Overwegende dat op basis van deze overeenkomst met addendum de kosten naar evenredigheid worden verdeeld tussen Ons Dak en het OCMW; Overwegende dat deze overeenkomst inmiddels notarieel werd verankerd dd ; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake goedkeuring van het besluit van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Dak dd inzake aanstelling van Grontmij Belgium NV, Herckenrodesingel 101, 3500 Hasselt, voor ontwerp en opvolging van de (deels gesubsidieerde) omgevings- en

11 infrastructuurwerken voor het project Stockheim, tegen een korting van 37% op de van toepassing zijnde ereloonbarema's volgens de typecontracten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW); Overwegende immers dat het van belang is dat tijdig de nodige overeenstemming tussen partijen wordt bekomen in functie van de beoogde uitvoerings- en realisatietermijnen van het project Stockheim; Overwegende dat het gemeentebestuur betrokken partij is omwille van de uitbreiding van het aangrenzende kerkhof met bijhorende gemeenschapsvoorziening, m.n. een gemeenschappelijke parking voor kerkhof en dienstencentrum, de heraanleg van de toegangsweg, m.n. een deel van de Kapelstraat anderzijds, en de opname in het openbaar domein van de door de VMSW gesubsidieerde infrastructuur; Gelet op de coördinatievergaderingen met de betrokken partijen (Ons Dak, OCMW, gemeente, VMSW, Grontmij, DJV Architecten en Infrax) met betrekking tot de omgevings- en infrastructuurwerken voor het project Stockheim dd , , en ; Gelet op voorliggend voorontwerp van omgevings- en infrastructuurwerken voor het project Stockheim; Overwegende dat in voorliggend voorlopig ontwerp is gestreefd naar een open karakter, maximale toegankelijkheid, functionaliteit, duurzaamheid, en naar een evenwicht tussen groen en verharde oppervlakte, rekening houdend met betaalbaarheid en met mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de GRUP-zone Stockheim; Gelet op voorliggend ramingsbedrag dienaangaande ten bedrage van ,56 euro, excl. BTW; Overwegende dat het aandeel van het OCMW rekening houdend met subsidie van de VMSW in voormeld ontwerp ,53 euro, excl. BTW, zou bedragen; Overwegende dat het aandeel van het gemeentebestuur in voormelde opdracht ,75 euro, excl. BTW, zou bedragen, het aandeel van Ons Dak ,70 euro, excl. BTW, het aandeel van Infrax ,83 euro, excl. BTW, en het aandeel van het Vlaams Gewest (AGI-VMSW) ,74 euro, excl. BTW, zou bedragen. Overwegende dat dit voorontwerp nog voorwerp kan zijn van bijsturingen en aanpassingen op basis van besprekingen tussen alle partijen; Overwegende dat standpuntbepaling ten aanzien van voorliggend voorontwerp en bijhorende kosten- en financieringsplan evenwel van belang is met het oog op verdere voorbereiding van het aanbestedingsdossier en vastlegging van de subsidies in het kader van art. 80 van de Huisvestingscode; Overwegende immers dat het van het grootste belang is dat de uitvoering van de omgevings- en infrastructuurwerken met betrekking tot het project Stockheim maximaal afgestemd wordt met uitvoering van het project Stockheim als dusdanig; Overwegende dat voor deze opdracht kredieten beschikbaar zijn in het investeringsbudget 2013 van het activiteitencentrum 844 Zorg aan Huis op algemeen rekeningnummer Plannen en studies en "Aanleg terreinen"; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-In te stemmen met het voorontwerp van omgevings- en infrastructuurwerken voor het project Stockheim, zoals opgemaakt door Grontmij in overleg met alle betrokken partijen, m.n. Ons Dak, OCMW, gemeente, VMSW, Grontmij, DJV Architecten en Infrax, en bijhorend ramingsbedrag van ,56 euro, excl. BTW, waarbij het aandeel van het OCMW op basis van dit ontwerp en rekening houdend met subsidie van de VMSW ,53 euro, excl. BTW, zou bedragen, als basis voor het aanbestedingsdossier en het subsidiedossier in het kader van art. 80 van de Huisvestingscode. Art.2 -Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Voor de Raad Bij bevel: De secretaris De Voorzitter Zitting van 31 JANUARI 2013 Aanwezig: Houben Pierre, voorzitter Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Ochal Jochen, Smeets Debby, Van De Beek Nico, Vankevelaer Ronny en Willen Nancy,-leden. Stevens Eddy, secretaris. Kennisneming aanpassing canon serviceflats in toepassing onroerende leasingovereenkomst met NV Serviceflats Invest ingevolge indexering en compensatie roerende voorheffing dividenden Bevak DE RAAD, Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ;

12 Gelet op de wet dd houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op de wet dd betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het KB dd betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het besluit van de Raad dd om met het oog op de realisatie van een serviceflatgebouw met 30 wooneenheden op de terreinen tussen het rusthuis en Stockheim te opteren voor samenwerking met de NV Serviceflats Invest, Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen, en hiertoe principieel in te stemmen met het afsluiten van een onroerende-leasingovereenkomst met de NV Serviceflats Invest; Gelet op het besluit van de Raad dd om op basis van een technische en financiële haalbaarheidsstudie: 1.-NV Serviceflats Invest te verzoeken aan het OCMW een voorstel van definitieve onroerendeleasingovereenkomst over te maken voor de verwezenlijking, met leasing, van het geplande serviceflatgebouw op een bouwgrond, gelegen te Stokkem, 4 de afdeling, sectie A nr. 104 C en mogelijk aangrenzende percelen met inbegrip van de voorziene kostprijs en de uitvoeringstermijn der werken; 2.-Ermee in te stemmen dat voor het gedeelte dat met eigen middelen zou worden gefinancierd aan Serviceflats Invest een managementfee van 3 % te betalen; 3.-Onder voorbehoud van latere goedkeuring van het ontwerp van voormeld gebouw en mits de geraamde kostprijs niet wordt overschreden met meer dan 5 %: * toelating te geven aan NV Serviceflats Invest om voormeld gebouw op te richten dat ter beschikking van het OCMW zal gesteld worden tegen de voorwaarden vervat in de overeenkomst die, na aanbesteding, zal afgesloten worden op basis van het voornoemd model van leasingovereenkomst, *de voorzitter en secretaris te machtigen voor de oprichting van voormeld gebouw met NV Serviceflats Invest deze onroerende-leasingovereenkomst af te sluiten waarvan de definitieve tekst zal opgesteld worden op basis van de feitelijke toestand, *in de voorwaarden vermeld in deze overeenkomst, op de erin bedoelde terreinen voor een periode van dertig jaar een recht van opstal te verlenen aan NV Serviceflats Invest, welke periode een aanvang zal nemen bij ondertekening van de definitieve onroerende-leasingovereenkomst en het bekomen van de vereiste vergunningen, Gelet op het volledig verslag van de juryvergadering dd ter beoordeling van de inschrijvingen dd naar aanleiding van de algemene wedstrijdofferteaanvraag voor de opdracht tot het oprichten van een gebouw met 28 tot 30 serviceflats met gemeenschappelijke ruimten in Stokkem en het voorstel van de jury om op basis van de toegekende punten de opdracht toe te wijzen aan de meest voordelige inschrijving, m.n. deze van NV Haex uit Meeuwen-Gruitrode voor de prijs van ,49 euro voor 28 flats, excl. BTW, incl. studiekosten; Gelet op het definitief besluit van de Raad dd tot het aangaan van een onroerendeleasingovereenkomst met de NV Serviceflats Invest voor de bouw van een serviceflatgebouw met 28 wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten aanleunend aan het rusthuis voor de kostprijs van ,04 euro, excl. BTW, of ,38 euro, incl. BTW, op basis van de wedstrijdofferteaanvraag dd ; Gelet op het besluit van het Vast Bureau dd tot instemming met een aantal mogelijke opties en verbeterbare punten als mogelijke meerwerken binnen de aan aannemer NV Haex door NV Serviceflats Invest toegewezen opdracht voor een maximum totaalprijs van ,85 euro, excl. BTW, voor wat betreft de opties en voor een maximum totaalprijs van ,12 euro, excl. BTW, voor wat betreft de verbeterpunten; Overwegende dat de globale kostprijsberekening van het hele project door de NV Serviceflats Invest aldus werd geraamd op euro, incl. BTW, zijnde het in artikel II.B.1. van de onroerende-leasingovereenkomst vermelde investeringsbedrag van ,04 euro, excl. BTW, of ,38 euro, incl. BTW, vermeerderd met hogervermeld geraamd bedrag aan mogelijke meerwerken, zoals voorzien in artikel II.B.2.1. en 2.2. van de onroerende-leasingovereenkomst en het totaal verhoogd met 12% BTW; Gelet op besluiten inzake meerwerken gaande het traject, bijvoorbeeld inzake inrichting ontmoetingsruimte en keuken, zonnewering, oproepsysteem, vliegendeuren, ; Overwegende dat overeenkomstig de onroerende leasingovereenkomst het OCMW opdrachtgever is en de NV Serviceflats Invest bouwheer, waarbij het OCMW aan de NV Serviceflats Invest een opstalrecht verleent voor de bouw van het serviceflatgebouw, waarna de NV Serviceflats Invest het gebouw in erfpacht geeft aan het OCMW; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake instemming met het verlijden van een notariële akte, inzake: - enerzijds de opheffing van het recht van opstal, zoals namens het OCMW gevestigd bij notariële akte dd ten voordele van Dexia (destijds het Gemeentekrediet) voor de bouw van een rusthuis, voor de percelen die thans worden aangewend voor de realisatie van een serviceflatgebouw met 28 wooneenheden en gesubsidieerde infrastructuur, - anderzijds de vestiging van een recht van opstal op de desbetreffende percelen namens het OCMW ten voordele van de NV Serviceflats Invest voor de realisatie van een serviceflatgebouw met 28 wooneenheden en gesubsidieerde infrastructuur;

13 Overwegende dat het serviceflatgebouw als door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkende ouderenzorgvoorziening effectief in gebruik is genomen per ; Gelet op kennisneming door de Raad dd van de processen-verbaal van voorlopige oplevering van de algemene aanneming en de stockaannemingen (keukens, badkamer, lift, ventilatie, domotica en welzijnsalarmering) met betrekking tot het project serviceflats; Gelet op het proces-verbaal van de definitieve oplevering van de algemene aannemingswerken voor het project serviceflats dd door de NV Serviceflats Invest als bouwheer van het project; Gelet op het besluit van de Raad dd waarin kennis werd genomen van het proces-verbaal van de definitieve oplevering van de algemene aannemingswerken voor het project serviceflats dd door de NV Serviceflats Invest als bouwheer van het project en van de voorlopige eindafrekening ten bedrage van ,39 euro, incl. BTW, de maandelijkse basiscanon ,12 euro, incl. BTW, bedraagt, dwz 587,79 euro, incl. BTW, per flat per maand, hetgeen op basis van de herziening 2009 in toepassing van de onroerende leasingovereenkomst ,24 euro canon voor 28 flats, dwz 632,08 euro per flat, betekent; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake instemming met de definitieve eindafrekening, zoals dd overgemaakt door de NV Serviceflats Invest, ten bedrage van ,58 euro, incl. BTW, waarbij de maandelijkse basiscanon ,56 euro, incl. BTW, bedraagt, dwz 588,77 euro, incl. BTW, per flat per maand, wat aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen, zoals bepaald in art.iii.3.2 van de leasingovereenkomst voor het jaar 2010, 634,77 euro per flat per maand of ,56 euro voor 28 flats per maand betekent. Gelet op de bepalingen in verband met vaststelling van de eindeopstalvergoeding, canon en huur, zoals vastgelegd in voormelde onroerende-leasingovereenkomst; Gelet op het schrijven van de NV Serviceflats Invest dd met betrekking tot vaststelling van de canon (erfpachtvergoeding) vanaf januari 2013; Overwegende dat overeenkomstig art. III.3.2 van de onroerende-leasingovereenkomst tussen de NV Serviceflats Invest en het OCMW de canon (erfpachtvergoeding) jaarlijks wordt aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen; Overwegende dat deze aanpassing een verhoging van de canon de maandelijkse canon per flat zou inhouden van 677,31 euro tot 692,36 euro (basiscanon dec = 588,77 euro); Overwegende dat ingevolge jaarlijkse beslissing van de Raad de dagprijs eveneens jaarlijks (mei) wordt geïndexeerd en momenteel 19,76 euro bedraagt; Overwegende evenwel dat Serviceflats Invest NV in voormelde brief dd evenwel een stijging van de maandelijkse canon per flat vanaf januari 2013 tot 814,54 euro aankondigt; Overwegende dat de grond van deze forse verhoging van de canon zich situeert in de Programmawet dd enerzijds en het Koninklijk Besluit dd tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake de verzaking aan de inning van de roerende voorheffing met betrekking tot dividenden die worden uitgekeerd door vastgoedbeleggingsvennootschappen met vast kapitaal (Bevaks), anderzijds; Overwegende dat de NV Serviceflats Invest dergelijke Bevak is; Overwegende dat een en ander betekent dat door het wegvallen van de vrijstelling roerende voorheffing met betrekking tot de dividenden die Serviceflats Invest uitkeert, de vennootschap verplicht is dit ten aanzien van haar aandeelhouders te compenseren door de canons te verhogen, zoals voorzien in art. III.3 van de leasingovereenkomst vanaf de maand volgend op publicatie van een eventuele wijziging van de voorheffing in het Belgisch Staatsblad, i.e. met ingang van , volgens de formule (bestaande canon x 100/100-15); Overwegende dat dit betekent dat de canon met ingang van januari 2013 door NV Serviceflats Invest wordt vastgesteld op 814,54 euro per flat per maand of ,12 euro per maand voor 28 flats; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT Art.1.-Kennis te nemen van het schrijven dd van de NV Serviceflats Invest inzake aanpassing van de canon (erfpachtvergoeding) met ingang van tot 814,54 euro per flat per maand of ,12 euro per maand voor 28 flats, in toepassing van de onroerende-leasingovereenkomst, inz. art. III.3, tussen de NV Serviceflats Invest en het OCMW dd Art.2 -Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Bij bevel: De secretaris Zitting van 31 JANUARI 2013 Voor de Raad De Voorzitter Aanwezig: Houben Pierre, voorzitter Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Ochal Jochen, Smeets Debby, Van De Beek Nico, Vankevelaer Ronny en Willen Nancy,-leden. Stevens Eddy, secretaris.

14 Beslissing inzake indiening aanvraag beperkte uitbreiding gesubsidieerd urencontingent gezinszorg en aanvullende thuiszorg DE RAAD, Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd Gelet op het woonzorgdecreet dd ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering dd houdende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers; Overwegende dat in voornoemd decreet en besluit een jaarlijkse stijging van het voor subsidies beschikbare budget van minstens 4% per jaar is voorzien; Overwegende dat het Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid sinds via haar website een bevraging aan de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg heeft gepubliceerd in verband met het gesubsideerde urencontingent voor de openbare diensten voor gezinszorg voor het jaar 2013; Overwegende dat deze bevraging uiterlijk dient te worden ingevuld en verzonden aan het Vlaams Agentschap; Overwegende dat volgens de Verenging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een formele beslissing in verband met een vraag tot uitbreiding van het gesubsidieerde urencontingent ten laatste op aan het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid dient te worden verzonden; Gelet op de besluiten van de Raad dd , , , , , , en dd inzake vorige aanvragen met betrekking tot een uitbreiding van het gesubsidieerde urencontingent voor de dienst voor gezinszorg bij de Vlaamse overheid; Overwegende dat enkel in 2012 geen aanvraag tot uitbreiding van het urencontingent werd ingediend; Overwegende dat de laatste aanvraag dd heeft geleid tot een bijkomende erkenning van een contingent van 656 uren, zodat het totaal erkende en subsidiabele contingent vanaf uren bedraagt; Overwegende dat uit de meest recente gegevens met betrekking tot de prestaties gezinszorg blijkt dat in 2012 volgende prestaties zijn verleend: ,75 uren gezinszorg gelijkgestelde uren (werkbesprekingen e.d.) - 777,75 uren bijscholing totaal 2012: ,50 u Overwegende dat dit cijfer aldus meer dan u hoger ligt dan het gesubsidieerde urencontingent; Overwegende dat een uitbreidingaanvraag aldus kan gemotiveerd worden op basis van volgende argumenten: Overwegende dat de voorbije jaren via de reguliere contractuelen sinds 2009 steeds meer gepresteerd is dan gesubsidieerd werd. (In 2009 en 2010 bedroeg onze procentuele benuttingsgraad telkens 102%, in ,80 %. In 2008 bedroeg onze procentuele benuttingsgraad slechts 93,47%. Dit is een gevolg van het feit dat de uitbreiding van het urencontingent voor 2008 ( uren) pas gerealiseerd werd vanaf door de aanwerving van 7,5 VTE contractuele verzorgenden.) Overwegende dat het aantal gepresteerde uren gezinszorg door de contractuelen in ,50 uren of 103,5 % bedraagt; Overwegende dat wij in de dagelijkse werking van de dienst voor gezinszorg vaststellen dat de zorgbehoevendheid van de cliënten toeneemt waardoor er in toenemende mate nood is aan hulpverlening (concreet, uitbreiding van het hulpverleningsaanbod). In 2011 had 62% van de cliënten een zorgprofiel van meer dan 35 punten op de BEL profielschaal, terwijl dit in 2006 nog maar 46 % was; Overwegende dat de dienst voor gezinszorg van het OCMW Dilsen-Stokkem steeds een wachtlijst heeft, goed voor een eventuele tewerkstelling van twee à drie extra verzorgenden waarbij het voor de lokale overheid niet mogelijk is om de kostprijs van deze uitbreiding alleen te dragen. Overwegende dat het OCMW Dilsen-Stokkem ernstige inspanningen doet om tegemoet te komen aan de toenemende vraag tot ondersteuning in de thuiszorgsituatie via de aanvullende inzet van de poetsdienst. (In 2011 werden uren aanvullende thuiszorg in de vorm van poetshulp en 2.052,7 uren karweihulp verleend). De kostprijs van deze uren wordt gedragen door de cliëntbijdrage, de gescotoelage, toelagen sociale economie en een aanzienlijke eigen gemeentelijke bijdrage. Overwegende dat het OCMW Dilsen-Stokkem ernstige inspanningen doet om het beroep van verzorgende in een dienst voor gezinszorg inhoudelijk op te waarderen door een doorgedreven taakafbakening en afspraken inzake taakinhoud, alsmede een beperking van poetshulp door verzorgenden, hetgeen onder meer mogelijk is door de inzet van 16,50 VTE poetshulpen. Overwegende dat de dienst voor gezinszorg bijzondere aandacht besteedt aan specifieke doelgroepen, in het bijzonder de sociaal zwakkeren. Er is een nauwe samenwerking met de sociale dienst. Van het totale cliënteel in 2010 was er 17 % sociaal kwetsbaar.

15 Overwegende dat in januari 2011 de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg is gesstart met een nieuw project. Een verzorgende wordt bijkomend part-time tewerkgesteld in het LOI (lokaal opvang initiatief) Zij zal wekelijks gezinszorg verlenen bij x-aantal asielzoekers. Ook via dit initiatief wil de dienst bijzondere aandacht besteden aan specifieke doelgroepen, gebruikers met verminderde welzijnskansen en aan diversiteit. Daarnaast participeert de dienst voor gezinszorg in het project Thuiscompagnie van het Limburgs Provinciebestuur, waarbij verzorgenden in aanvulling op andere partners worden ingezet in het kader van gezinsversterkend werken bij gezinnen in armoede. Overwegende dat de dienst voor gezinszorg binnen het OCMW Dilsen-Stokkem deel uitmaakt van een goed uitgebouwd ouderenzorgnetwerk. Het OCMW beschikt immers ook nog over een woonzorgcentrum met 80 bedden, 28 serviceflats, en er is een samenwerkingsverband met de dagverzorgingscentra van het OCMW Maaseik en het OCMW Maasmechelen (30 plaatsen op weekbasis). In de thuisdiensten fungeert de dienst voor gezinzorg als ankerpunt aangevuld met poetsdienst, klusjesdienst en maaltijdbedeling. Door het ruime aanbod van aanvullende dienstverlening is het mogelijk om via de dienst voor gezinszorg aan de cliënten kwaliteitsvolle hulp te verlenen met aandacht voor continuïteit en zorgafstemming, aangepast aan de persoonlijke behoeften en rekening houdend met zelfredzaamheid en zelfzorgvermogen. Overwegende dat de geplande realisatie van een project sociaal zorgwonen voor ouderen en een gepland erkend lokaal dienstencentrum in de periode ongetwijfeld voor een nieuwe dynamiek zal zorgen in de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. De kantoorruimtes van de afdeling zorg aan huis worden voorzien op de eerste verdieping van het lokale dienstencentrum. Een goed bereikbaar en beschikbaar lokaal dienstencentrum vormt een bijkomende laagdrempelige toegangspoort voor informatievergaring en dienstverlening voor ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. Overwegende dat het om hogergenoemde redenen nuttig en zinvol lijkt opnieuw een beperkte aanvraag tot uitbreiding van het gesubsidieerde urencontingent gezinszorg in te dienen voor 750 uren vanaf 2013; Overwegende dat een eventuele beperkte uitbreiding van het gesubsidieerd urencontingent kan worden gerealiseerd met een beperkte uitbreiding van de personeelsformatie met 0,5 voltijds equivalent verzorgende; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-Bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie Eerstelijn en Thuiszorg, Koning Albert II- Laan 35 bus 33 te 1030 Brussel, een aanvraag in te dienen voor 750 bijkomende uren gezinszorg vanaf Art.2.-Principieel in te stemmen met een wijziging van de personeelsformatie en het aantal contractueel tewerkgestelde verzorgenden in de dienst voor gezinszorg uit te breiden met 0,5 voltijds equivalent, indien de aanvraag zoals vermeld in art. 1 van dit besluit volledig wordt aanvaard. Art.3 - Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Voor de Raad Bij bevel: De secretaris De Voorzitter Zitting van 31 JANUARI 2013 Aanwezig: Houben Pierre, voorzitter Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Ochal Jochen, Smeets Debby, Van De Beek Nico, Vankevelaer Ronny en Willen Nancy,-leden. Stevens Eddy, secretaris. Beslissing inzake verlenging overeenkomst met Limburgs Instituut voor Toegepaste Psychologie/Centrum Geestelijke Gezondheidzorg Maasland (LITP/CGG) in het kader van opvoedingsondersteuning met de andere Maaslandse OCMW s DE RAAD, Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd , inzonderheid art. 57 t/m 60; Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op de wet dd houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op het besluit van de Raad dd om met ingang van te participeren aan het provinciaal project opvoedingsondersteuning, hetgeen in het Maasland gecoördineerd werd door het CGG- Maasland, via hun pijler Noma (netwerk ondersteuning Maasmechelen);

16 Overwegende dat de participatie een financieel engagement van Eur per deelnemer impliceerde en het provinciebestuur hiertegenover een financiering plaatste van Eur/jaar; Overwegende dat de in de overeenkomst vooropgestelde termijn van 4 jaar inmiddels is verstreken; Overwegende dat het CGG-Maasland, de 5 Maaslandse OCMW s/gemeenten nu vraagt om hun engagement te verlengen, voor zoverre ook de Provincie Limburg haar engagement verlengt, en in dit geval ook voor de duur van het door de Provincie verleende engagement; Overwegende dat via de Maaslandse samenwerking decentrale zitdagen worden georganiseerd waar burgers en cliënten gemakkelijk terecht kunnen met hun opvoedingsvragen; Overwegende dat de Opvoedingswinkel Maasland de voorbije jaren een waaier van informatieve, pedagogische en ondersteunende activiteiten heeft uitgebouwd; Overwegende dat de Opvoedingswinkel Maasland in die zin inspeelt op een toenemende maatschappelijke vraag en bekommernis, inzake het bekomen van goed opvoedingsadvies; Overwegende dat de Vlaamse overheid in opvolging van het decreet opvoedingsondersteuning een decreet preventieve gezinsondersteuning voorbereidt en met de sector bespreekt; Overwegende dat het aangewezen lijkt de ontwikkelingen terzake op te volgen via het samenwerkingsverband van de Opvoedingswinkel; Overwegende dat het gemeentebestuur van Dilsen-Stokkem eveneens mee aan tafel zit in het kader van opvoedingsondersteuning; Overwegende dat het er alle schijn van heeft dat de andere Maaslandse besturen zich eveneens engageren voor een verlenging van de overeenkomst gekoppeld aan een verlenging van het provinciale engagement; Gelet op voorliggend voorstel van verlenging van de basisovereenkomst dd ; Overwegende dat voor deze verlenging kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget 2013 in het activiteitencentrum Sociale dienstverlening op algemeen rekeningnummer "Andere externe diensten"; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-In te stemmen met verlenging van de overeenkomst dd met het Limburgs Instituut voor Toegepaste Psychologie/Centrum Geestelijke Gezondheidzorg Maasland (LITP/CGG) in het kader van opvoedingsondersteuning met de andere Maaslandse OCMW s, met uitbreiding van de opvolging van het ontwerp-decreet preventieve gezinsondersteuning en uitbouwen van Huizen van het Kind, voor de duur gelijk aan de duur van subsidiëring door de Provincie Limburg. Art.2.-Een overeenkomst terzake af te sluiten, zoals aangehecht aan dit besluit. Art.3 -Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Voor de Raad Bij bevel: De secretaris De Voorzitter Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Project Regionale Opvoedingswinkel Maasland Tussen Het OCMW Dilsen-Stokkem, vertegenwoordigd door de heer Pierre Houben, voorzitter, en de heer Eddy Stevens, secretaris, enerzijds en Centrum Geestelijke Gezondheidszorg / litp vzw, met zetel te Ilgatlaan 11 bus 3, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, Voorzitster en de heer Jos Aben, directeur Groep LITP, anderzijds Wordt overeengekomen en aanvaard hetgeen volgt : - Continuering van de opdracht zoals beschreven in de basisovereenkomst met uitbreiding van de opvolging van het decreet preventieve gezinsondersteuning en uitbouwing van Huizen van het Kind. - De basisovereenkomst wordt verlengd voor de duur gelijk aan de duur van de subsidie van Provincie Limburg. Opgemaakt in drievoud exemplaren op 31 januari 2013 te Dilsen-Stokkem, waarvan elke partij verklaart één ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. Namens OCMW Dilsen-Stokkem Eddy Stevens Secretaris Pierre Houben Voorzitter Namens CGG/litp vzw Jos Aben Directeur Riet Van Cleuvenbergen Voorzitter

17 Zitting van 31 JANUARI 2013 Aanwezig: Houben Pierre, voorzitter Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Ochal Jochen, Smeets Debby, Van De Beek Nico, Vankevelaer Ronny en Willen Nancy,-leden. Stevens Eddy, secretaris. Beslissing inzake vaststelling nieuwe polisvoorwaarden verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand DE RAAD, Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op de wet dd houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op de wet op de landverzekeringsovereenkomst dd en bijhorende uitvoeringsbesluiten; Overwegende dat het bestuur hiernavolgende, al dan niet verplichte, verzekeringsovereenkomsten heeft afgesloten met Ethias NV voor onbepaalde duur: - arbeidsongevallen personeel, voorzitter, vrijwilligers - lichamelijke ongevallen raadsleden - schade door ongeval, ziekte en contaminatie vrijwilligers - algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand - objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing - bescherming aansprakelijkheid lokale mandatarissen - burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven politiek vluchtelingen en bewoners doorgangswoningen - brand - patrimonium - diefstalverzekering waarden - alle risico's computerapparatuur en aanverwante elektronische apparatuur - dienstauto's - omnium dienstverplaatsingen; Overwegende dat deze verzekeringspolissen een bedrag aan jaarpremies vertegenwoordigen van in 2010 van ,09 euro, waarvan ,68 euro voor rekening van de polis arbeidsongevallen, ,34 euro voor de algemene B.A.-polis en 8.782,69 euro voor de brandpolis; Gelet op de globale evaluatie van de verzekeringsportefeuille door Ethias NV over de periode ; Overwegende dat deze evaluatie uitwees dat de globale verhouding tussen de totale premiebetalingen en de totale uitkeringen in deze periode 100 ten opzichte van 55,9 betreft; Overwegende dat Ethias NV in november 2011 derhalve een forfaitaire aanpassing van de premies voorstelde van ca. 7,5%, hetgeen een jaarbedrag van ca euro vertegenwoordigt; Gelet op het besluit van de Raad dd inzake instemming met een globale aanpassing van de premiebijdragen, hetgeen een vermindering betekent van ca. 7,5% of euro/jaar, met ingang van voor alle verzekeringen in portefeuille bij Ethias NV, en dienaangaande nieuwe polisvoorwaarden en bijvoegsels bij de overeenkomsten te ondertekenen met een looptijd van een eerste periode van drie jaar; Gelet op het schrijven van Ethias NV dd annex nieuwe polisvoorwaarden en bijvoegsels met betrekking tot de verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand; Overwegende dat het schrijven van Ethias NV dd annex nieuwe polisvoorwaarden en bijvoegsels dient te worden beschouwd als uitvoering van voormeld besluit van de Raad dd ; Overwegende dat de nieuwe polisvoorwaarden uitbreidingen van dekking (o.m. verdubbeling van het waarborgbedrag bij schade BA uitbating, burgerlijke verdedigingskosten mbt eisen ivm tewerkstellingsaangelegenheden en wetgeving overheidsopdrachten), limieten van dekking (o.m euro per schadegeval inzake de medische beroepsaansprakelijkheid en begrenzing van tussenkomst in burgerlijk verhaal tot bedrag van terug te vorderen schade) en terminologische verduidelijkingen bevatten; Overwegende dat Ethias NV daarnaast nieuwe polisvoorwaarden, met aangepast premiestelsel, voorstelt met betrekking tot de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven politiek vluchtelingen en bewoners doorgangswoningen; Overwegende dat de nieuwe polisvoorwaarden van deze polis uitgaan van de totale opvang- en wooncapaciteit en niet langer van nominatieve opsomming van bewoners; Overwegende dat de materiële opvangstructuur voor asielzoekers veel verloop kent; Overwegende dat een forfaitaire verzekeringsformule gekoppeld aan de opvangcapaciteit en niet langer aan de individuele bewoners gepaard gaat met aanrekening van 37 euro per individu; Overwegende dat de meerkost van dergelijke forfaitaire aanrekening in functie van de woningcapaciteit aldus lijkt op te wegen tegen het risico op niet-verzekering bij vergetelheid of laattijdigheid van nominatieve aangifte van bewoners; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben,

18 BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-In te stemmen met de nieuwe polisvoorwaarden met Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, met betrekking tot de verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, zoals aangehecht aan dit besluit, met ingang van voor een eerste periode van 3 jaar. Art.2.-In te stemmen met ingang van met de nieuwe polisvoorwaarden met betrekking tot de verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid van asielzoekers in materiële opvang op basis van forfaitaire aanrekening van verzekeringspremie in functie van de woningcapaciteit in plaats van nominatieve aangifte van bewoners. Art.3.-Ethias NV via een schrijven van dit besluit in kennis te stellen. Art.4 -Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Voor de Raad Bij bevel: De secretaris De Voorzitter Zitting van 31 JANUARI 2013 Aanwezig: Houben Pierre, voorzitter Swennen Antoine, Braun Jan, Demollin Monique, Gielen Pierre, Hoffmeister Myrthe, Ochal Jochen, Smeets Debby, Van De Beek Nico, Vankevelaer Ronny en Willen Nancy,-leden. Stevens Eddy, secretaris. Beslissing inzake vaststelling huishoudelijk reglement voor de beraadslagende organen DE RAAD, Gelet op de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dd , zoals gewijzigd bij decreet dd ; Gelet op de installatie van de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd ; Gelet op de besluiten van de Raad dd tot oprichting van een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en een Bijzonder Comité voor Ouderenzorg en tot vaststelling van de bevoegdheden van de Bijzondere Comités; Gelet op het vigerende budgethouderschap in toepassing van het OCMW-decreet; Overwegende dat het begin van een nieuwe legislatuur een uitstekende gelegenheid is om het bestaande huishoudelijk reglement aan te passen aan de veranderde maatschappelijke en organisatorische werkelijkheid en gewijzigde regelgeving en aldus te vervangen door een nieuw huishoudelijk reglement; Gelet op voorliggend ontwerp van aangepast huishoudelijk reglement; Gelet op het voorstel van de Voorzitter en na erover beraadslaagd te hebben, BESLUIT, met éénparigheid van stemmen, Art.1.-Een nieuw huishoudelijk reglement voor de beraadslagende organen van het OCMW van Dilsen-Stokkem vast te stellen, zoals aangehecht aan dit besluit. Art.2.-Onderhavig huishoudelijk reglement vervangt het bestaande huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de Raad dd Art.3.-Het College van Burgemeester en Schepenen en de Provinciegouverneur, via overzichtslijst, van dit besluit in kennis te stellen. Voor de Raad Bij bevel: De secretaris De Voorzitter HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BERAADSLAGENDE ORGANEN DEEL 1: DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ORGANEN

19 Hoofdstuk 1: Bestuursorganen 1.1. De raad voor maatschappelijk welzijn Art. 1. De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt, of tenzij de raad zelf bevoegdheden heeft gedelegeerd aan andere bestuursorganen of budgethouders Het vast bureau Art. 2. Aangezien er geen vast bureau opgericht werd, is de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig art. 80, 2 van het OCMW-decreet bevoegd voor het aanstellen in spoedeisende gevallen van een waarnemend secretaris of waarnemend financieel beheerder. Verwezen wordt naar het besluit van de Raad dd tot niet-oprichting van een vast bureau Het bijzonder comité voor de sociale dienst Art. 3. De raad kan in zijn midden bijzondere comités oprichten waaraan welomschreven bevoegdheden worden toevertrouwd. Er kunnen evenwel geen bijzondere comités opgericht worden zolang er geen bijzonder comité voor de sociale dienst werd opgericht (art. 52, art. 60 t/m 66, en art. 161). Verwezen wordt naar het besluit van de Raad dd tot oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst en tot vaststelling van de bevoegdheden van het bijzonder comité voor de sociale dienst Het bijzonder comité voor ouderenzorg Art. 4. De raad kan in zijn midden bijzonder comités oprichten waaraan welomschreven bevoegdheden worden toevertrouwd. Er kan evenwel geen bijzonder comité opgericht worden zolang er geen bijzonder comité voor de sociale dienst werd opgericht. (art. 52, art. 60 t/m 66, en art. 161). Verwezen wordt naar het besluit van de Raad dd tot oprichting van een bijzonder comité voor ouderenzorg en tot vaststelling van de bevoegdheden van het bijzonder comité voor ouderenzorg. Hoofdstuk 2: Budgethouderschap 2.1. Budgethouderschap Inleiding Art. 4bis. Budgethouderschap is de aan een orgaan of aan een ambtenaar toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt, waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft. De budgethouder keurt de facturen goed die betrekking hebben op het krediet dat hij beheert, behoudens delegatie van deze bevoegdheid door de budgethouder aan een ander orgaan of aan een ambtenaar Budgethouders-organen Art. 4ter. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is hoofdbudgethouder. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn draagt als hoofdbudgethouder binnen de hiernavolgende krijtlijnen zijn bevoegdheden in het kader van het budgettair en financieel beheer over aan volgende organen-gevolmachtigde budgethouders: - Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: Verwezen wordt naar het besluit van de Raad dd tot oprichting van een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en tot vaststelling van de bevoegdheden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. - Het Bijzonder Comité voor Ouderenzorg: Verwezen wordt naar het besluit van de Raad dd tot oprichting van een Bijzonder Comité voor Ouderenzorg en tot vaststelling van de bevoegdheden van het Bijzonder Comité voor Ouderenzorg Budgethouders-ambtenaren Art. 4quater De Raad voor Maatschappelijk Welzijn draagt als hoofdbudgethouder binnen de hiernavolgende krijtlijnen in het kader van het budgettair en financieel beheer een aantal taken en bevoegdheden over aan een aantal ambtenaren-gevolmachtigde budgethouders.

20 Verwezen wordt naar het besluit van de Raad dd inzake aanstelling van budgethoudersambtenarren, zoals later aangevuld bij besluiten van de Raad dd en dd Hoofdstuk 3: Dagelijks bestuur en dagelijks personeelsbeheer Dagelijks bestuur Art. 4quinquies. Overeenkomstig art. 52, 10 van het OCMW-decreet stelt de raad voor maatschappelijk welzijn vast wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan. Verwezen wordt naar het besluit van de Raad dd inzake de definiëring van het begrip dagelijks bestuur Dagelijks personeelsbeheer Art. 4sexies. Overeenkomstig art. 52, 24 van het OCMW-decreet stelt de raad voor maatschappelijk welzijn vast wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan. Overeenkomstig art. 85 van het OCMW-decreet is het dagelijks personeelsbeheer een bevoegdheid van de secretaris. Verwezen wordt naar het besluit van de Raad dd inzake de definiëring van het begrip dagelijks personeelsbeheer. DEEL 2: DE WERKING VAN DE BESTUURSORGANEN Hoofdstuk 1: RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1.1. BIJEENROEPING Art. 5. De raad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen, na bijeenroeping door de voorzitter. De raad komt in beginsel maandelijks bijeen op de laatste donderdag van de maand om uur. De voorzitter moet de raad voor maatschappelijk welzijn bijeenroepen op verzoek van: 1 een derde van de zittinghebbende leden; 2 de burgemeester. In hun schriftelijke aanvraag aan de voorzitter moeten aanvragers de agenda, de datum en het uur van de beoogde vergadering vermelden. Aan de secretaris moet voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing bezorgd worden. De secretaris bezorgt deze voorstellen aan de voorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement kan nakomen. Tenzij de raad anders beslist, vinden de vergaderingen plaats ter zetel van het centrum gelegen te 3650 Dilsen- Stokkem, A. Sauwenlaan De oproeping wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan de raadsleden bezorgd. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn, maar bevatten geen informatie die de persoonlijke levenssfeer raakt De agenda, behalve de punten over cliënten en onderhoudsplichtigen, wordt bezorgd aan de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad op hetzelfde moment als de oproeping bezorgd wordt aan de OCMW-raadsleden. Art Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze een toegelicht voorstel van beslissing aan de secretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter stelt deze punten vast. De voorzitter zelf kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van maandag 18 augustus 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns -

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD OCMW AGENDA: OPENBARE VERGADERING

NOTULEN RAAD OCMW AGENDA: OPENBARE VERGADERING NOTULEN RAAD OCMW Datum: 30 MEI 2013 Aanvangsuur: 20.00 uur Einde vergadering: uur Locatie: raadszaal van het Administratief Centrum OCMW Dilsen-Stokkem Aanwezig: Houben Pierre, voorzitter Braun Jan, Demollin

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 2 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. E. Vangindertael, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. M. Heirman, Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

OPENBAAR GEDEELTE DE RAAD

OPENBAAR GEDEELTE DE RAAD VERSLAG OCMW-RAAD 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Magda Hanssen, Sven Luyck, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem en Piet Wijgaerts, OCMWraadsleden;

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 8 maart 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Zitting van 20 maart 2007.

Zitting van 20 maart 2007. Zitting van 20 maart 2007. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe, Lesage en Matthys Cindy, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, DE BRUYNE Patrick,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009.

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. Aanwezig: VAN DER JEUGT Dirk, voorzitter dd VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

Raad van 31 januari 2017

Raad van 31 januari 2017 Raad van 31 januari 2017 Aanwezig: Brugada Terradellas P., waarnemend voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Henderickx S. (vanaf 20.00 uur), Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Droessaert S., Wyndaele

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016.

RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. RAADSVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. Aanwezig: Liliane Lebon, voorzitter; Ivan Stevens, Jacques Van Alboom, Carine Plovie, Hildegard Van Rompu, Raymond Roels, Helena Verbeke, Sofie Daninck, Martinne Plets,

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur. Z I T T I N G V A N 06.02.2008 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck N. Schelfhout

Nadere informatie

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel Afdeling Inhoudstafel DOSSIERBEHEER... 2 OPMAKEN ZORGSTRATEGISCH DOSSIER... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers ziekenhuizen... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers rustoorden... 3 Serie: Zorgstrategische

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN DD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN DD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN DD. 25-05-2016 Aanwezig: De heer H. Eyssen voorzitter Mevrouw E. Madrid ondervoorzitter Mevr. I. Claes, de HH. D. Claes, E. Claes, K.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie