INHOUDSOPGAVE. jaarverslag IVMH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2009 2 IVMH"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD WAT DOEN WIJ? WIE ZIJN WIJ? RAAD VAN BESTUUR DIRECTIECOMITÉ BEDRIJFSREVISOR DIRECTEUR PERSONEEL Lijndiensten Sociale Dienst Dienst Administratie & Onderhoud Dienst Werven Financiële Dienst Stafdiensten Sectie Ondersteuning Sectie Beleid Projecten & Verkopen VERSLAG SOCIALE DIENST Bewonersvergaderingen/Overlegvergaderingen Gemeentelijk toewijzingsreglement/doelgroepenplan/leefbaarheidsplan Info huurders Toewijzingen Toezicht Begeleidingen Afbetalingsplannen Project bemoeizorg als begeleiding Samenwerking RISO Participatie over de wijken heen Huurderswerking Parkstraat Far-West Leeft! DIENST ADMINISTRATIE & ONDERHOUD Huuradministratie Inschrijvingen Verhuringen RIO (Reglement Inwendige Orde) Pandadministratie Onderhoudscontracten ECM (Enterprise Contract Management) Onderhoud Groendienst en aanpak leegstaande woningen Werking schoonmaaksters in eigen regie Werking toezicht op externe poetsbedrijven DIENST WERVEN Kleine renovaties uitgevoerd in Wederverhuringen in eigen beheer Wederverhuringen uitgevoerd door derden Herstellingswerken Werfopvolging Verzekeringen DIENST FINANCIËN Huurachterstal Afrekening verwarming en water Kostennota s Betalingen Facturatie Leverancierskrediet SECTIE ONDERSTEUNING Bestellingen

3 4.5.2 Persmededelingen Directiecomité en Raad van Bestuur SECTIE BELEID Actualisatie masterplan Vilvoorde: Machelen Diegem: Muizen: Leegstand Gewijzigde aanpak leegstaande woningen SECTIE PROJECTEN & VERKOPEN Gunningen Projecten waarvan uitvoering gestart is in Vrije Velden 1-3 te Muizen J.Smitsstraat 2-4 te Vilvoorde Vlierkensstraat te Vilvoorde Renovatie interieur wijk Houtem te Vilvoorde Renovatie en conform stellen van liften te Vilvoorde en te Muizen Afbraak Kortestraat 1 te Vilvoorde Projecten opgeleverd in Kantoren, Parkstraat 115 te Vilvoorde Verkopen Verkopen aan zittende huurders Verkopen leegstaande, onverhuurbare woningen Koopwoningen: Diverse verkopen Aankopen Project Star Project Lavendelveld ICT INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK JAARREKENING

4 1 Voorwoord In 2009 werd opnieuw een positief contact met de huurders gezocht via bewonersvergaderingen. Toch bleken geïndividualiseerd maatwerk via contacten aan het loket, huisbezoeken en persoonlijke begeleiding effectiever om de problemen op te lossen. De samenwerking met RISO resulteerde in een goede informatiedoorstroming via de Huurderskrant die in alle wijken wordt verspreid, in een vruchtbare samenwerking in de Parkstraat en een goed onthaalde tentoonstelling in de wijk Far- West. Onze toezichters, die volop fungeren als voelsprieten in de wijken, hebben zich bij hun inspectiebezoeken gefocust op bewoners met een probleemgedrag en informatiebezoeken om de praktische zaken te regelen met nieuwe huurders. Het nieuwe reglement op de inwendige orde werd goedgekeurd en moet een middel worden om orde op zaken te stellen waar nodig. Opnieuw was er een blijvende toestroom van kandidaat-huurders. Door de uitvoering van het masterplan voor de renovatie van het patrimonium, was het opnieuw moeilijk om velen van hen te moeten teleurstellen omdat voor huurders die in renovatieprojecten wonen prioritair oplossingen moeten gezocht worden. Het oplossen van deze verhuisproblematiek bleek zeer veel energie en tijd in beslag te nemen. Daarnaast diende voor de opmaak van een intergemeentelijk toewijzingsreglement, doelgroepen- en leefbaarheidsplan, de doelgroep van de andersvaliden geanalyseerd te worden en werd er nagedacht rond de doelgroep van de senioren. Om de administratieve motor op de achtergrond terwijl draaiende te houden, werd gekozen voor het informatiseren van de laatste restjes papieren administratie. Wanbetaling bleef ook dit jaar een ernstig probleem. Ondanks een zeer intensieve begeleiding bleef het aantal dossiers nagenoeg constant terwijl het gemiddelde openstaande saldo steeg. De stijgende kost, al jaren op rij, van het water- en energieverbruik zal allicht één van de verklarende factoren zijn. Onze eigen mensen brachten maar liefst 36 werven tot een goed einde aan een concurrentiële kostprijs. Ongeveer herstellingswerken werden uitgevoerd, waarvan 90% ten laste van de maatschappij. Ondertussen draaide de uitvoering van ons masterplan op volle toeren verder, opnieuw verliep meer dan 90% van de projecten volgens planning. Een ernstig, maar onvermijdelijk, gevolg hiervan was echter de stijgende leegstand. Deze veroorzaakt niet enkel huurderving, maar ook frustratie en onbegrip bij kandidaat-huurders en bovendien grote kosten voor het voortdurend weghalen van sluikstort dat massaal in en rond leegstaande panden wordt gekieperd. Om deze problematiek het hoofd te bieden werd beslist panden in afwachting van renovatie tijdelijk te verhuren mits het uitvoeren van minimale werken om een conformiteitsattest te bekomen. Een mooie opportuniteit was het kunnen aankopen van 24 Vlabinvest huurflats en 12 sociale seniorenflats langs het Lavendelveld in de wijk Faubourg. Een hele reeks renovatiewerven werden opgestart: Vrije Velden 1 en 3 te Muizen, het complex Smits-Jordaens alsook de woningen in de Vlierkensstraat op het Kassei en als kers op de taart de grootschalige renovatie van de wijk in Houtem. Terwijl bleven volgende fasen van reeds opgestarte werken doorlopen. Dat de renovaties nodig zijn, bleek nog maar eens door het recordaantal defecten aan liften, die het massaal lieten afweten, terwijl een modernisering van de liften in heel ons patrimonium in volle uitvoering was. De rampspoed waaronder, inderdaad, ook de haperende lift - in de week die aan de inhuldiging van de nieuwe kantoren voorafging, zal in ons geheugen gegrift blijven, naast de zeer positieve reacties over dit functionele gebouw. Frederik Van Nuffel directeur Marc Van Asch voorzitter 4

5 2 Wat doen wij? Wij zorgen ervoor dat mensen betaalbaar kunnen wonen in Vilvoorde, Machelen en Muizen. Daartoe hadden we 2047 huurwoningen in beheer op 31 december Tevens bouwen we in toenemende mate woningen om te verkopen. De Vilvoordse Haard ( Le Foyer Vilvordien ) werd op 11 september 1920 opgericht en is daarmee een van de oudste SHM s. In 1973 fusioneerde zij met De Woningnood uit Muizen en in 1999 met de Machelse Huisvesting. In Vilvoorde, Machelen en Mechelen wonen vandaag respectievelijk 10,88%, 4,99% en 9,47% van de gezinnen in sociale huurwoningen. Dit is een aanzienlijk aantal als men weet dat het gemiddelde voor Vlaams-Brabant 3,74% en voor Antwerpen 6,30% bedraagt. Het patrimonium van onze maatschappij is relatief oud en heeft lange tijd geen onderhoud gekend. Om onze huurders een betere woonkwaliteit te kunnen garanderen is ons bedrijf momenteel volop bezig met het renoveren van haar volledige huurpatrimonium. Deze aanpak is vastgelegd in een ambitieus masterplan, dat ruim euro zal kosten. Onze financiers om dit alles te verwezenlijken, zijn vooral de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Vlabinvest, het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant. Omdat de bestaande financiering ontoereikend is, verkoopt onze maatschappij zo n 300 woningen als de huurders er beslissen te vertrekken, gespreid over 15 à 20 jaar. Er wordt daarbij gestreefd om in de mate van het mogelijke gebouwenrijen in eigendom te houden of af te stoten. Door het opzetten van nieuwe projecten en het verhogen van de dichtheid bij het vervangen van bestaande huurwoningen, houden we, ondanks deze aanpak, het aantal woningen op peil. Door deze strategie ontstaat in sommige wijken bovendien een betere sociale vermenging. Opdat het wonen betaalbaar zou blijven, worden onze huurprijzen gecorrigeerd door het inkomen van de huurders en zijn de verkoopprijzen lager dan op de vrije markt. 5

6 3 Wie zijn wij? 3.1 Raad van Bestuur De raad van bestuur bepaalt het beleid van de maatschappij en neemt de beslissingen. Zij bestaat in 2009 uit: - voorzitter - ondervoorzitter - bestuurders - directeur de heer de heer de heer de heer mevrouw de heer mevrouw mevrouw de heer de heer de heer de heer de heer mevrouw de heer mevrouw de heer Marc Van Asch Jean-Pierre De Groef Albert Absillis Francisco Agredano Hilde Anciaux Abdeslem Belahrir Nicole Buelens Carmen Cocozza Herman Dewaerheid Eddy Dewit Hans Heyndels Dirk Jacobs Johan Kemps Nathalie Laquière Gregory Lagae Marijke Vanhoudt Frederik Van Nuffel 6

7 3.2 Directiecomité Het directiecomité bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor en is dichter betrokken bij de dagelijkse werking van de maatschappij. Het bestaat uit: - voorzitter - ondervoorzitter de heer de heer Marc Van Asch Jean-Pierre De Groef - leden de heer Albert Absillis mevrouw Hilde Anciaux mevrouw Carmen Cocozza de heer Hans Heyndels de heer Dirk Jacobs - directeur 3.3 Bedrijfsrevisor de heer Frederik Van Nuffel De bvba Vanstreels, de Bom Van Driessche & Co, vertegenwoordigd door de heer Eugène Vanstreels en/of de heer Jan de Bom Van Driessche, controleert onze jaarrekening. 3.4 Directeur De heer Frederik Van Nuffel voert de beslissingen van de raad van bestuur uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de maatschappij. 3.5 Personeel Op 31 december 2009 bestond het personeelsbestand uit 31 personeelsleden: 16 bedienden 21 mannen 26 full-time 15 arbeiders 10 vrouwen 5 part-time In de loop van 2009 verliet 1 bediende onze vennootschap. Er werden dit jaar geen jobstudenten tewerkgesteld. Er was een tijdelijke tewerkstelling van 2 interim-bedienden. Het organigram met de indeling van de verschillende diensten zag er op 31 december 2009 als volgt uit: 7

8 8

9 3.5.1 Lijndiensten De lijndiensten worden telkens geleid door een diensthoofd dat rapporteert aan de directeur. Alle lijndiensten, behalve de dienst Werven hebben hun kantoren in de Parkstraat te Vilvoorde. De dienst Werven is gevestigd in het Eggenpad te Houtem Sociale Dienst Sectie klanten De klantendienst is het eerste aanspreekpunt voor kandidaat-huurders, kandidaat-kopers en huurders. Qua personeelsbezetting is de sociale dienst samengesteld uit een loketbediende die tevens de administratie op zich neemt, een sociaal assistente en het diensthoofd. De medewerkers van de sociale dienst staan in voor het geven van informatie omtrent sociaal huren in het algemeen en de inschrijvingsvoorwaarden in het bijzonder. Voor informatie omtrent de stand van zaken van het inschrijvingsdossier, toewijzingsmogelijkheden, vragen inzake hun huurberekening, mutatieaanvragen, huurplichten en rechten, samenlevingsproblemen en afbetalingsplannen kan men ook beroep doen op de klantendienst. Sectie toezicht Aan de sociale dienst zijn ook drie toezichters verbonden, die in alle wijken operationeel zijn. Zij nemen de taken van huisbewaarder op zich, geven uitleg over het praktische gebruik van de woning aan nieuwe huurders en staan in voor inspectiebezoeken bij zittende huurders. Zo fungeren zij als voelsprieten voor de sociale dienst Dienst Administratie & Onderhoud Sectie administratie Deze sectie diende de talrijke uitdagingen ingevolge de veranderde huurreglementering en de huurprijsberekening voor 2010 tot een goed einde te brengen. Hun takenpakket bestond voorts uit: de tussentijdse en jaarlijkse huurprijsherzieningen; het opstellen van de huurovereenkomsten; huurindexeringen handelspanden; het opvragen en verwerken van de nodige attesten in verband met de huurvermindering; wegens kinderlast en invaliditeitsuitkeringen; de administratieve gegevensverwerking van de kandidaat-huurders; het beheer van onderhoudscontracten; het aanvragen van energiepremies; het afsluiten en overdragen van nutsvoorzieningen. Tenslotte staat deze sectie ook in voor preventie en bescherming op het werk. Sectie onderhoud Deze sectie beheert al het onderhoud aan gebouwen dat via de huurlasten aan de huurders wordt aangerekend. Het groenonderhoud wordt met eigen personeel gerealiseerd. De

10 schoonmaakwerkzaamheden worden grotendeels uitbesteed. Voor alle overige onderhoudsactiviteiten zijn er contracten gesloten met derden Dienst Werven Binnen deze dienst wordt de controle op de diverse werven gedaan, de procedure voor herstellingswerken opgevolgd en de kleinere wederverhuringswerken gerealiseerd. Sectie werfopvolging Sedert mei 2008 gaan de twee werfleiders in de meeste gevallen eerst langs om na te gaan of de herstelling al dan niet ten laste is van de huurder. Na dit bezoek geven de werfleiders een exacte omschrijving van de uit te voeren werken aan de medewerkster van de sectie ondersteuning om dan de werkbon voor de aannemer op te stellen die de werken dient uit te voeren. Sinds juli 2008 werden de telefonische meldingen van technische defecten door hen opgevangen. Daarnaast volgen de werfleiders kleinere werven op, terwijl het diensthoofd de grotere werven voor zijn rekening neemt. Ook is 1 werfleider verantwoordelijk voor schadegevallen aan gebouwen die door de verzekering zijn gedekt. Tenslotte is ook het beheer van het wagenpark toevertrouwd aan de dienst werven. Sectie wederverhuringen De sectie wederverhuringen voert kleinere wederverhuringswerken uit tot euro, voornamelijk aan appartementen. Daarnaast staat de sectie in voor herstellingen na schadegevallen die door de verzekering zijn gedekt Financiële Dienst In 2008 was deze dienst verantwoordelijk voor de afhandeling van volgende taken: - het voeren van de boekhouding; - de personeelsadministratie; - het opmaken van diverse afrekeningen en het voorbereiden van de terugbetalingen; - het opmaken van kostennota s voor herstellingswerken; - de controle en het voorbereiden van de betalingen van de leveranciersfacturen; - het betwisten van facturen; - het debiteurenbeheer; - de coördinatie van ICT-aangelegenheden. Het voeren van de boekhouding, het opmaken van de jaarrekening en de bijlagen hierbij die door Inspectie RWO en VMSW gevraagd worden, het klasseren van de originele facturen en de contacten met het bedrijfsrevisoraat zijn uitbesteed aan een extern boekhoudkantoor. Het sleutelbeheer is tenslotte ook een taak van de dienst financiën Stafdiensten Terwijl alle anderen onder leiding staan van een diensthoofd dat rapporteert aan de directeur rapporteren de medewerkers van de stafdiensten rechtstreeks aan de directeur. 10

11 Sectie Ondersteuning Beide medewerksters verwerken dagelijks de postbehandeling. Ze verzorgen de vergaderingen van de staf, het directiecomité, de raad van bestuur en de algemene vergadering. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het opmaken van briefwisseling voor de directeur, het beheer van de agenda s, het opmaken van werkbons voor aannemers en het organiseren van persmomenten. Tenslotte staan zij in voor ondersteuning op het vlak van personeelsadministratie en betalingen Sectie Beleid De stafmedewerker voor beleid staat in voor de opvolging en de aanpassing van het masterplan van de maatschappij, hij verzorgt de programmatie van de financiering van de projecten en volgt de evolutie van de leegstand in dit kader op. Ook maakt hij eindafrekeningen van werven in het kader van wederverhuringen, controleert de eindafrekeningen van andere werven en koppelt hij deze bedragen terug naar het masterplan. Daarnaast verzorgt hij de digitale opvolging van de projecten, stelt de bestekken voor wederverhuringen samen, maakt hij beleidsnota s en diverse presentaties. Tenslotte staat hij in voor de ondersteuning op het vlak van ICT-aangelegenheden Projecten & Verkopen De medewerkers van de dienst projecten & verkopen voeren de administratie voor de bouwprojecten en volgen het correct uitvoeren van de betreffende contracten op. Zo bereiden zij de contracten voor, waken zij over de tijdige afsluiting ervan en zorgen zij ervoor dat alle nodige documenten tijdig worden overgemaakt. Ook staan zij in voor alle gunningen in het kader van de wet op de overheidsopdrachten. Eens de werf begonnen, staan zij in voor het voorbereiden van de betalingen en de opvolging ervan. Na de werf zorgen ze voor het aansluiten van de nutsvoorzieningen. Tenslotte verzorgen zij ook de administratie in het kader van onroerende transacties en dossieropvolging voor Vlabinvest-projecten. 11

12 4 Verslag 4.1 Sociale dienst Bewonersvergaderingen/Overlegvergaderingen In 2009 werden in totaal zes bewonersvergaderingen georganiseerd. Hiervoor daagden in totaal 146 huurders op. In februari en maart 2009 werden vijf bewonersvergaderingen georganiseerd met name in elke wijk van ons werkgebied - waarop de nieuwe reglementering omtrent de huurprijsberekening werd toegelicht. Hierop werd ook de nieuwe procedure van de herstellingswerken verduidelijkt. Op deze bewonersvergaderingen werden in totaal 121 huurders verwelkomd tegenover 235 in Tevens werden in 2009 ook de huurders van het complex Jacob Smitsstraat 2 en 4 ingelicht over de geplande renovatiewerken. Hierop waren 25 bewoners aanwezig. Er gingen in 2009 drie vergaderingen door van de huurdersgroep Pallieter waarop de huurders van de Parkstraat in de mogelijkheid werden gesteld al hun vragen aan de verschillende diensthoofden en de directie van de Inter-Vilvoordse voor te leggen (zie ook samenwerking RISO). Verder werd deel genomen aan een aantal overlegvergaderingen omtrent het leefbaarheids- en doelgroepenplan voor de stad Mechelen. Ook werd vanuit de sociale dienst het initiatief genomen tot het opstellen van een doelgroepenen leefbaarheidplan voor de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen/Diegem. Voor de opmaak en het begeleiden van dit plan werd beroep gedaan op Studio Beleid. (zie supra 4.1.2) Er werd deelgenomen aan een overlegplatform van de VMSW, overleg met de huisvestingsconsulent en de woonhappening. Een vorming werd bijgewoond inzake de sociale plattegrond van Vlaams-Brabant zodat men doelgericht en bewust kan doorverwijzen. Om na te gaan of de kandidaat-huurder aan de taalvoorwaarde voldoet, konden medewerkers die instaan voor het inschrijven van kandidaat-huurders, een opleiding volgen die hen in staat stelt om dergelijke attesten af te leveren. Alle medewerkers van de sociale dienst (op de toezichters na) volgden in 2009 deze korte opleiding en mogen dan ook een sneltest Nederlands afnemen en de nodige attesten afleveren. Tenslotte werd ook deelgenomen aan de stuurgroepvergaderingen met RISO en de stad Vilvoorde en werd in de mate van het mogelijke geparticipeerd in diverse wijkvergaderingen. 12

13 4.1.2 Gemeentelijk toewijzingsreglement/doelgroepenplan/leefbaarheidsplan Vanaf 1 januari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit voor de toewijzingen van sociale woningen een standaardregime en daarnaast ook de mogelijkheid van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. Het standaardregime is vervat in artikel 18,19 en 20 van het sociaal huurbesluit. Artikel 26 van het zelfde besluit bepaalt dat de gemeente kan afwijken van het algemeen geldend toewijzingsreglement door de opmaak van een specifiek toewijzingsreglement op basis van specifieke noden en behoeften. In dit eigen gemeentelijk reglement kan rekening gehouden worden met: - de lokale binding; - de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen; - werken aan de verstoorde leefbaarheid. Het initiatief tot de opmaak van een eigen toewijzingsreglement dient uit te gaan van de gemeente. Op 10/08/2009 besliste het College van Burgemeester en Schepen van de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen een dergelijk toewijzingsreglement op te stellen. Om dit proces mee te begeleiden werd beroep gedaan op Studio Beleid, een organisatie die in opdracht van diverse gemeentebesturen reeds de opmaak van een dergelijk doelgroepenplan mee heeft begeleid. Omdat ons patrimonium zich zowel situeert in Vilvoorde als in Machelen/Diegem en tussen de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen een intergemeentelijk samenwerkingsproject werd opgestart, werd beslist een gemeentelijk toewijzingsreglement voor beide gemeenten op te maken. Er werd hiertoe een werkgroep opgericht waarin de zowel gemeente Machelen/Diegem, de stad Vilvoorde, het OCMW van Vilvoorde en het OCM van Machelen, de dienst Wonen van de provincie als de Inter-Vilvoordse waren vertegenwoordigd. De werkgroep besliste finaal om in het eigen toewijzingsreglement twee doelgroepen te weerhouden: ouderen (65 plussers) en personen met een beperkte mobiliteit. Een lijst van de respectievelijke panden die specifiek voor deze doelgroepen zullen worden voorbehouden vanuit de Inter-Vilvoordse en de gemeente Machelen werd aan het doelgroepenplan toegevoegd. Een eerste versie van het overeengekomen doelgroepenplan werd midden december 2009 voor advies aan diverse adviesraden (senioren, jeugd, andersvaliden, ) voorgelegd. Een definitieve versie, waarbij rekening werd gehouden met een aantal overgemaakte adviezen, zal begin 2010, nadat het door de beide gemeenteraden is goedgekeurd, ter goedkeuring naar het departement RWO worden toegezonden. In navolging van dit doelgroepenplan zal begin 2010 gestart worden met de opmaak van het leefbaarheidsplan. Voor de opmaak ervan zullen in eerste instantie dezelfde partners betrokken worden, maar aangevuld worden met RISO. Het opmaken van een leefbaarheidsplan houdt tevens in dat wij de verhoogde inkomensgrenzen waaraan de kandidaat-huurders bij inschrijvingen dienen te voldoen, verder zouden mogen hanteren. De opstart van deze opmaak van een leefbaarheidsplan is voorzien begin maart

14 4.1.3 Info huurders In 2009 was de sociale dienst te bereiken zoals weergegeven: In de kantoren van de Parkstraat 115: - elke maandag van 9u30 tot 12u (enkel voor inschrijvingen) en van 14u tot 18u; - elke woensdag van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u30 (in de namiddag enkel voor inschrijvingen); - elke vrijdag van 9u30 tot 12u In het wijkcentrum Kassei Vlierkensstraat 83/A elke 2 de en 4 de dinsdag van 13u30 tot 16u. In het wijkcentrum Houtem Eggenpad 1 elke 1 ste en 3 de donderdag van 16u tot 18u. Telefonisch was de dienst steeds te bereiken van 9u30 tot 12u alsook op maandag, dinsdag en donderdag van 14u tot 17u. Het opsplitsen van de openingsuren voor enerzijds inschrijvingen en anderzijds alle andere vragen werd ingegeven om onze dienstverlening te optimaliseren. De praktijk wees echter uit dat huurders en kandidaat-huurders zich geenszins aan deze regeling hielden. Vanaf 2010 wordt dan ook geopteerd om hierin geen onderscheid meer te maken. Tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 meldden er zich personen aan, aan het loket in de Parkstraat, tegenover in Tijdens de permanenties in Houtem en het Kassei daarentegen daagden er respectievelijk 119 (76 in 2008) en 115 (121 in 2008) personen op. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, moet worden vastgesteld dat relatief weinig van de wijkpermanentie gebruik wordt gemaakt. Het feit dat deze permanenties slechts tweemaal per maand doorgaan, verklaart mogelijk de beperktere opkomst. In onderstaande grafiek worden het aantal contacten per maand en per locatie weergegeven: Houtem Kassei Parkstraat januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Naast de vernoemde loketcontacten werden in 2009 nog 772 tegenover 684 huurders of kandidaat-huurders in 2008 op hun eigen verzoek of op verzoek van de sociale dienst 14

15 ontvangen en werden 171 tegenover 161 in 2008 huisbezoeken afgelegd bij huurders of kandidaat huurders. Het aantal specifiek uitgenodigde en/of bezochte huurders/kandidaat-huurders is, in vergelijking met 2008, met ruim 10% toegenomen Toewijzingen Zoals eerder gesteld, behoort ook de voorbereiding van de toewijzingscommissie tot het takenpakket van de dienst. In 2009 vonden er 18 tegenover 17 in 2008 toewijzingscommissies plaats. Hierop werden in totaal 78 tegenover 81 in 2008 te verhuren panden voorgesteld waarvoor 137 tegenover 142 in 2008 kandidaten werden weerhouden. Deze cijfers zijn nagenoeg gelijklopend met het jaar voordien. In onderstaande grafiek worden het aantal voorgestelde panden per wijk weergegeven: Aantal voorgestelde panden per wijk Aantal panden Centrum Far-West Faubourg Houtem Kassei Machelen Diegem Muizen De weerhouden kandidaat-huurders konden na het bezichtigen van het toegewezen pand hun beslissing meedelen aan de sociale dienst. De toewijzing werd door 54 kandidaat-huurders aanvaard en door 63 geweigerd. 18 kandidaat-huurders reageerden niet op de uitnodiging van de toewijzing en 2 kandidaten voldeden niet meer aan de toelatingsvoorwaarden. In de onderstaande tabel wordt het aantal weerhouden kandidaat-huurders per wijk weergegeven: Centrum Diegem Far-West Faubourg Houtem Kassei Machelen Muizen aanvaard geweigerd niet opgedaagd voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden

16 In 2009 werden 11 tegenover 15 in 2008 vragen tot afwijking voorgelegd. Het ging hier hoofdzakelijk over afwijkingsvragen omtrent kandidaat-huurders die geconfronteerd werden met medische, financiële en/of relationele problemen waarvoor een dringende en passende oplossing zich opdrong. Twee huisvestingsvragen op grond van dakloosheid werden goedgekeurd. Acht van de twaalf voorgelegde afwijkingsvragen werden door het directiecomité goedgekeurd, drie werden er afgewezen. Eén goedgekeurde afwijking werd achteraf alsnog geweigerd door de kandidaat-huurder zelf. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de panden (type en ligging) die bij afwijkingvraag werden voorgesteld: appartement 1 slaapkamer appartement 2 slaapkamers appartement 3 slaapkamers eengezinswoning 3 slaapkamers eengezinswoning 6 slaapkamers Centrum Houtem Machelen 2 Muizen Toezicht De Inter-Vilvoordse telt drie toezichters die ressorteren onder de sociale dienst. Begin 2009 werd de wijkindeling van de toezichters enigszins herschikt. Deze herschikking drong zich op omdat er een zekere wanverhouding bestond tussen het aantal panden die de verschillende toezichters onder zich hadden. De heer Benamar Samir, die voordien enkel voor de wijk Houtem verantwoordelijk was, kreeg de wijk Muizen bij en de heer Van Doninck die enkel het centrum onder zijn bevoegdheid had kreeg het Faubourg bij. Door deze herschikking hebben alle toezichters een min of meer gelijk aantal panden onder hun bevoegdheid, wat de werking enkel maar kan verbeteren. Doordat onder de heer Versee nog enkel de wijken Kassei, Far- West en Machelen/Diegen ressorteren, kan een adequatere controle en opvolging worden bewerkstelligd. Hun opdracht bestaat hoofdzakelijk uit het afleggen van inspectiebezoeken in onze woongelegenheden en toezicht houden in de gemeenschappelijke delen van de diverse complexen. Het betreft hier nazicht van sloten, deurpompen, verlichting, liften,... Ook het verwijderen van zwerfvuil in en rond onze gebouwen zit in hun takenpakket vervat. Door hun aanwezigheid in de wijken zijn zij tevens het aanspreekpunt voor onze huurders om eventuele opmerkingen, mankementen, suggesties, over te maken. In 2009 werd gekozen om enkel de in 2008 (zeer) slecht of matig onderhouden panden opnieuw aan een inspectiebezoek te onderwerpen en indien nodig zelfs een tweede of derde inspectie uit te voeren. Door meerdere controles in een zelfde pand uit voeren, werd vooral een effectieve en blijvende toestandsverbetering beoogd. Door de betrokken huurders van kortbij op te volgen en hen op het belang van een goed onderhouden woning te wijzen, werden zij als het ware verplicht de nodige schikkingen te treffen. Er werden derhalve 165 panden geïnspecteerd, waarvan sommige diverse malen dienden te worden bezocht, teneinde een toestandsverbetering te bekomen. 9 panden konden evenwel niet worden geïnspecteerd omdat de huurder steeds niet thuis was of op het laatste moment altijd wel een reden vond hierbij niet aanwezig te kunnen zijn of sommige in tussentijd waren opgezegd. Verder bleken, zij het soms na diverse controles, finaal 45 panden zeer goed onderhouden en 93 goed onderhouden te zijn. 16

17 Respectievelijk 14 en 4 panden dienen, spijts alle inspanningen, nog steeds als matig tot slecht onderhouden te worden bestempeld. In 2010 zal vernoemde aanpak, die toch zijn nut heeft bewezen, worden verder gezet, maar zullen ook alle andere panden opnieuw aan een inspectiebezoek worden onderworpen. Onderstaande tabel geeft de bevindingen weer van de inspectiebezoeken inzake onderhoud per wijk: aantal woningen leegstand 31/12/2009 afgelegde bezoeken afwezig staat onderhoud ZG G M S ZS Centrum Diegem Far-West Faubourg Houtem Kassei Machelen Muizen totaal Sinds 2009 wordt er bij elke nieuwe huurder, in de loop van de tweede maand dat hij/zij het pand huurt, een informatiebezoek afgelegd door de toezichter. Dit bezoek vindt plaats omdat er in het verleden werd vastgesteld dat sommige huurders, nadat zij hun toegewezen woning hebben betrokken, nog vragen hadden (b.v. over de werking van bepaalde toestellen, ) of nog bepaalde mankementen vaststellen zonder dat zij weet hebben hoe en bij wie zij dit moeten melden, wordt met een dergelijke informatiebezoek de kans geboden aan de huurder om op al deze vragen een antwoord te krijgen. In totaal werden zodoende 57 informatiebezoeken afgelegd. In 14 gevallen werden vragen gesteld over de centrale verwarmingsinstallatie, 8 hadden meer uitleg nodig over de boiler en 26 van hen hadden nog één of meer technische mankementen vastgesteld die door de dienst werven verder moesten worden opgevolgd Begeleidingen In 2009 werden er 43 nieuwe begeleidingen opgestart. Begeleidingen die in 2008 waren opgestart, werden uiteraard verder opgevolgd in Een begeleiding wordt pas opgestart wanneer de problematiek hiertoe gegrond is of aanhoudt. Vele afwijkingsvragen door kandidaat-huurders, overlastmeldingen, zijn evenwel ongegrond of kunnen respectievelijk door één enkele tussenkomst (bemiddeling) worden opgelost. In dergelijke gevallen wordt dan ook geen dossier opgestart. 17

18 In de onderstaande lijst wordt het aantal opgestarte begeleidingen weergegeven, opgesplitst naar problematiek: Schulden met het oog op uitdrijving 12 Informatie plaats op de wachtlijst/inschrijving met vraag tot afwijking door externe kandidaat-huurder of sociale instantie 8 Afwijkingsvragen zittende huurders 6 Verplichtingen van de huurder (onderhoud van woning,tuin, ) 9 Samenlevingsproblemen (burenoverlast, ) 3 Vandalisme 2 Dakloze kandidaat-huurders Afbetalingsplannen Er werden 164 afbetalingsplannen opgesteld. Deze afbetalingsplannen werden zowel opgestart inzake huurachterstal, verwarmingskosten, gerechtskosten, of een combinatie hiervan. Volgende tabel geeft het aantal afbetalingsplannen per categorie weer: Huurschuld 81 Huurschuld + kostennota 28 Huurschuld + afrekening verwarming 7 Huurgeld + afrekening verwarming + kostennota 4 Huurgeld + gerechtskosten 2 Huurgeld + kostennota + registratiekosten 1 Gerechtskosten 2 Kostennota 17 Afrekening verwarming 21 Schadeloosstelling Project bemoeizorg als begeleiding Het project bemoeizorg is een samenwerkingsproject met het CAW Vilvoorde met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant. Vanuit de welzijnssector werd gewerkt aan een methodiekontwikkeling rond begeleiding van kwetsbare groepen binnen de sociale huisvesting. Vernoemd project beoogt vooral het behoud van recht op wonen van kwetsbare groepen binnen de sociale huisvestingsmarkt. Vanuit de sociale dienst worden dossiers van problematische huurders aangebracht die zich in de fase bevinden dat er een procedure tot uithuiszetting wordt overwogen. De woonzorgbemiddelaar van het CAW wordt geïnformeerd over de kernproblematiek. Er wordt tevens aangegeven welke stappen reeds gezet zijn ten aanzien van de huurder en welke de betrokken partijen en diensten zijn. De woonzorgbemiddelaar kan op basis van een inschatting van de haalbaarheid van de doelen beslissen of de begeleiding opgenomen wordt. Doelstellingen moeten gerelateerd zijn aan knelpunten op vlak van woongedrag, wooncultuur, relaties met andere (b.v. buren) en dergelijke meer. In 2009 werden 13 begeleidingen opgestart in dit kader. Vier begeleidingen werden in tussentijd succesvol afgerond. Daarnaast werd één begeleiding stopgezet daar de betrokken huurder geen medewerking verleende. De meest voorkomende problematiek was het slecht onderhouden van de woning en samenlevingsproblemen. 18

19 4.1.7 Samenwerking RISO Reeds een aantal jaar is er een samenwerkingsverband lopende met RISO Vlaams-Brabant betreffende bewonersparticipatie in de wijken Far-West en Centrum-Parkstraat. Dit samenwerkingsverband werd begin 2009 met drie jaar verlengd. RISO werkt ook naast deze wijken aan bewonersparticipatie binnen de Inter-Vilvoordse. De uitgave van de huurderskrant samen met de huurders is daar een voorbeeld van. Vervolgens een kort overzicht wat de samenwerking in 2009 concreet inhield: Participatie over de wijken heen Huurders werkten mee aan toegankelijke informatie. Ze formuleerden advies over de aanpak van infovergaderingen huurprijzen, ze werkten mee aan het herschrijven van typebrieven en herschreven het Reglement van Inwendige Orde dat vanaf 2010 in voege treedt. Vrijwilligers en de toezichters van Inter-Vilvoordse zorgden er ook dit jaar voor dat alle huurders de huurderskrant in de bus kregen. Het concept is het zelfde als vorig jaar: huurders en Inter- Vilvoordse brengen vragen, nuttige info, problemen aan. Samen met hen of met de bevoegde stadsdiensten zoeken we informatie, antwoorden of werken we procedures uit om aan het gebrek aan informatie tegemoet te komen. Zaken die dit jaar in de krant aan bod kwamen zijn o.a. procedure voor technische herstellingen, informatie over huurlasten, de huur van garages en de aanpak van enkele renovatieprojecten. Dit jaar werkten de huurders bovendien mee aan de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de krant Huurderswerking Parkstraat Huurdersgroep Pallieter wordt ondersteund door RISO en heeft een actief jaar achter de rug. Ze probeerden vooral om andere huurders goed te informeren. Huurdersgroep Pallieter werkte aan de verbetering van het infobeleid van Inter-Vilvoordse. Door rekening te houden met hun opmerkingen, kunnen we een informatiebeleid op maat maken. De huurdersgroep leverde een bijdrage aan de herwerking van een aantal frequent gebruikte typebrieven. RISO organiseerde ook dit jaar maandelijkse bijeenkomsten met de huurders om de hangende problemen aan te kaarten en om voorstellen ter verbetering te bedenken. Om de vier maanden organiseerden we met hen een overlegmoment. Voorbeelden van de zaken die aan bod kwamen zijn de problemen waar huurders mee te maken kregen tijdens de renovaties in hun blok zoals de toegankelijkheid van het gebouw, de verplaatsing van de brievenbussen, de problemen van de verwarming die ontstonden door de renovatiewerken, de problemen met de lift, Far-West Leeft! Zoals ook vorige jaren zetten we samen met de Dienst Wijkwerking en RISO het sociaalartistiek project Far-West Leeft! verder. De bedoeling van dit project is enerzijds werken aan de sociale en fysieke leefbaarheid van de wijk. Broodnodig, aangezien ondertussen maar liefst 33 woningen rond het Duchéhof leegstaan. Anderzijds is Far-West Leeft!, voor RISO een manier om, in een positieve sfeer, voeling te houden met de noden van de bewoners binnen het renovatieproject. Verder werd er ondersteuning gegeven aan het onderzoek van Amsab (Instituut voor Sociale Geschiedenis). Dit sociaal-historisch onderzoek startte in 2008 en kaderde in het project Accenten in de geschiedenis van Vlaams-Brabant van de provincie Vlaams-Brabant. Het project had tot doel bewoners van waardevolle sociale huisvesting bewust te maken van de historische waarde van hun woonomgeving en liet zowel de architectuur als de sociale structuur 19

20 aan bod komen. De doelstelling en de aanpak van het onderzoek pasten voor ons in de filosofie van Far-West Leeft! Vanuit de Inter-Vilvoordse werd archiefmateriaal ter beschikking gesteld voor het onderzoek en werden drie leegstaande panden aan het Duchéhof technisch in orde gesteld om als tentoonstellingsruimte dienst te doen tijdens het publieksmoment. Eén woning bevatte hedendaagse foto s van de wijk en haar bewoners, een tweede woning huisvestte historisch onderzoeksmateriaal en een derde woning bevolkten we met lokale kunstenaars en lieten we beschilderen door jongeren uit de buurt. De tentoonstelling liep nog enkele dagen langer, onder andere tijdens Open-Monumenten-Dag en lokte een groot en breed publiek. Aangezien de tentoonstelling positief werd onthaald en we een zinvolle invulling zoeken voor de leegstand, zullen we op dit spoor verder werken in Enkele voorbereidingen daartoe werden dit jaar nog getroffen. 20

21 4.2 Dienst Administratie & Onderhoud Huuradministratie Inschrijvingen De dienst administratie stond in voor het bijhouden van het kandidatenregister en inschrijven van de kandidaat-huurders. In 2009 werden er 253 nieuwe kandidaat-huurders ingeschreven. Van de nieuwe ingeschreven kandidaten heeft 72,34 % de Belgische nationaliteit. Op 31 december 2009 stonden er kandidaten op de wachtlijst. De gezinssamenstelling van deze kandidaat-huurders ziet er als volgt uit: code verwantschap aantal percentage 1 alleenstaand gezinshoofd ,29% 99 gezinshoofd ,71% Som: ,00% aantal kinderen verspreid over de gezinshoofden: 661 De kandidaat-huurders wonen momenteel in: plaats aantal percentage Diegem 37 2,96% Machelen 87 6,97% Mechelen ,29% Vilvoorde ,93% Andere gemeenten ,85% Som: ,00% 3% 7% 18% Diegem 11% Machelen Mechelen Vilvoorde 61% Andere gemeenten 21

22 Verhuringen Wederverhuringen aantal In 2009 werden er 62 woongelegenheden verhuurd. jan/09 feb/09 mrt/09 apr/09 mei/09 jun/09 jul/09 sep/09 sep/09 okt/09 nov/09 dec/09 totaal Inzake de nationaliteit van de nieuwe huurders kan worden gesteld dat 82% ervan als hoofdhuurder de Belgische nationaliteit bezat en 18% van allochtone origine was. Van onze nieuwe huurders kunnen we ook nog meedelen in welke inkomens- en leeftijdscategorie zij zich bevinden: Opgesplitst per inkomenschijf: inkomen > TOTAAL 62 Opgesplitst per leeftijdscategorie: leeftijd jaar jaar jaar jaar 9 > 60 jaar 21 TOTAAL 62 Er werden 62 ingaande en 101 uitgaande plaatsbeschrijvingen opgemaakt. In 2009 verhuurden we 17 garage/staanplaatsen en werden er 34 toelatingen tot bijwoning verwerkt. Overzichten van de huurders op 31/12/2009 Leeftijd: leeftijdscategorie hoofdhuurder andere gezinsleden subtotaal < 18 jaar jaar jaar jaar jaar jaar Som: Nationaliteit: nationaliteiten hoofdhuurder andere gezinsleden subtotaal Belgische nationaliteit Europese nationaliteit andere nationaliteit Som:

23 Andersvaliden huurders per handicap VILVOORDE omschrijving aantal invalide 66% 27 long- en/of hartproblemen 27 mentaal ongeschikt 32 ongeschiktheid onderste ledematen 49 rolstoelgebruiker 14 slechtziend 6 geen informatie 92 totaal 247 invalide 66% 37% 11% 11% long en/of hartproblemen mentaal ongeschikt 6% 20% 13% ongeschiktheid onderste ledematen rolstoelgebruiker 2% slechtziend geen informatie MACHELEN omschrijving aantal invalide 66% 5 long- en/of hartproblemen 4 mentaal ongeschikt 5 ongeschiktheid onderste ledematen 4 rolstoelgebruiker 1 slechtziend 1 geen informatie 9 totaal 29 invalide 66% 31% 14% 17% 17% 14% long en/of hartproblemen mentaal ongeschikt ongeschiktheid onderste ledematen rolstoelgebruiker 3% slechtziend 4% geen informatie 23

24 DIEGEM omschrijving aantal invalide 66% 2 long- en/of hartproblemen 1 mentaal ongeschikt 2 ongeschiktheid onderste ledematen 1 rolstoelgebruiker 0 slechtziend 1 geen informatie 3 totaal 10 invalide 66% 10% 30% 10% 20% 20% 10% long en/of hartproblemen mentaal ongeschikt ongeschiktheid onderste ledematen rolstoelgebruiker slechtziend 0% geen informatie MUIZEN omschrijving aantal invalide 66% 0 long- en/of hartproblemen 1 mentaal ongeschikt 2 ongeschiktheid onderste ledematen 6 rolstoelgebruiker 1 slechtziend 0 geen informatie 9 totaal 19 47% 0% 5% 11% invalide 66% long en/of hartproblemen mentaal ongeschikt 5% 32% ongeschiktheid onderste ledematen rolstoelgebruiker slechtziend 0% geen informatie 24

25 RIO (Reglement Inwendige Orde) Het Reglement van Inwendige Orde per complex werd verwerkt in een nieuw aangepast RIO dat sinds 2010 van toepassing is voor elke woongelegenheid Pandadministratie In 2009 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse reële huurprijs 308,95 euro. In 2009 werd optimaal werk gemaakt van het beheer van de entiteiten. Het bijhouden van de technische keuringen van gas en elektriciteit, energieprestatiecertificaten en comformiteitsattesten als tevens de EAN-nummers van de energieleveranciers Onderhoudscontracten De inventaris van elk onderhoudscontract werd opgesteld teneinde de gegevens te kunnen verwerken in een nieuw informatica-systeem ECM. De opleiding gaat echter pas van start in het voorjaar van Dit zal ons toelaten de onderhoudscontracten optimaal te kunnen opvolgen ECM (Enterprise Contract Management) Dit systeem laat toe om alle contracten (verzekeringen, onroerende goederen, materieel en uitrusting, diensten, HRM, abonnementen, voertuigen en andere ) te beheren en op te volgen. Een overzichtelijke organisatie van hiërarchie binnen de contracten, aanpasbaar aan de specifieke behoeften, beheer van bijlagen aan contracten en van de kosten en linken met budgetten, facturen en betalingen Onderhoud Groendienst en aanpak leegstaande woningen Het jaarlijks groenonderhoud wordt verricht door een ploeg van 3 werklieden (1 ploegbaas en 2 tuiniers). Maandelijks worden volgens een vooropgestelde jaarplanning de werkopdrachten uitgevoerd en opgevolgd op goede uitvoering. Op regelmatige basis werd, afhankelijk van het seizoen, het groeiproces en de weersomstandigheden, het gras gemaaid, de hagen en de beplantingen gesnoeid Werking schoonmaaksters in eigen regie De reiniging van de gemeenschappelijke delen wordt gedaan volgens een vooropgesteld onderhoudsplan. Deze werken worden deels door 2 poetsdames uit eigen regie uitgevoerd en worden regelmatig gecontroleerd en bijgestuurd waar nodig Werking toezicht op externe poetsbedrijven De andere gemeenschappelijke delen worden onderhouden door een externe firma. Een nieuwe gunningprocedure gaf aanleiding tot aanduiding van een nieuwe uitvoerder die de taak in 2009 op zich nam, nl. Köse Cleaning. Een enorme verbetering op de uitvoering van de prestaties werd aanstonds duidelijk merkbaar. 25

26 4.3 Dienst werven Kleine renovaties uitgevoerd in Wederverhuringen in eigen beheer # omschrijving, ligging uitvoerings bedrag (exclusief btw ) sleutels ontvangen / start werken sleutels afgegeven verhuurbaar / oplevering kost materialen manuren 1 Albrecht Rodenbachplein 13/ ,13 5/08/ /10/ ,63 257,50 2 Albrecht Rodenbachplein 13/ ,03 10/02/ /04/ ,53 142,50 3 Albrecht Rodenbachplein 13/ ,31 9/03/2009 6/07/ ,31 191,00 4 Breemputhof C ,92 5/05/ /10/ ,92 298,00 5 Breemputhof D ,41 12/03/ /08/ ,41 85,00 6 Breemputhof D ,47 21/01/ /06/ ,22 193,75 7 Eggenpad ,66 26/11/2008 6/07/ ,66 557,00 8 Goubloemstraat 6/ ,50 8/06/ /10/ ,00 43,50 9 Goubloemstraat 6/ ,94 5/05/ /08/ ,44 165,50 10 Goubloemstraat 9/ ,49 8/06/ /01/ ,99 206,50 11 Groenstraat ,65 9/04/ /05/ ,65 19,00 12 Hoveniersstraat ,78 16/02/ /04/ ,28 59,50 13 Hoveniersstraat ,50 8/04/ /04/ ,00 43,50 14 Hoveniersstraat ,98 17/02/ /04/ ,98 33,00 15 Hoveniersstraat ,00 7/04/ /04/ ,00 30,00 16 Jacob Smitsstraat 2/7/ ,14 22/10/ /01/ ,14 104,00 17 Lange Bundervoetweg 2/ ,20 17/06/ /01/ ,70 170,50 18 Memlingstraat ,80 23/06/ /10/ ,30 58,50 19 Parkstraat 113/ ,00 8/06/ /10/ ,00 46,00 20 Parkstraat 117/ ,80 12/03/ /08/ ,80 303,00 21 Parkstraat 119/ ,30 5/05/ /10/ ,30 312,00 22 Parkstraat 28/ ,17 5/08/ /01/ ,17 280,00 23 Parkstraat 34/ ,74 17/06/ /01/ ,24 303,50 24 Riddersstraat 53/1 390,00 5/08/ /10/ ,00 7,00 25 Tulpenstraat 7/01 318,50 8/06/ /08/ ,50 6,00 26 Tulpenstraat 7/ ,11 10/04/ /04/ ,11 12,00 27 Tulpenstraat 7/ ,00 5/08/ /10/ ,00 29,00 28 Tulpenstraat 7/ ,04 14/04/ /04/ ,54 10,50 29 Tulpenstraat 7/ ,80 5/08/ /10/ ,30 47,50 30 Viooltjesstraat ,10 5/05/2009 9/07/ ,10 13,00 31 Viooltjesstraat ,10 5/08/ /10/ ,10 69,00 32 Jozef Wautersplein ,00 5/08/ /10/ ,00 4,00 33 Wilgenstraat 11C 8.297,18 13/03/2009 6/07/ ,18 114,00 34 Wilgenstraat 14C 5.093,54 3/02/2009 6/07/ ,54 98,00 35 Willem Willoxstraat ,07 20/01/2009 9/07/ ,32 128,25 36 Zwijvegemstraat 29/ ,67 23/04/ /09/ ,67 245,00 totaal , ,03 26

27 Vermelde kleine renovatiewerken werden uitgevoerd door eigen personeel van de dienst WE. In 2009 werden 36 panden opgeleverd en dit voor een totaal bedrag van ,03 euro (exclusief BTW). Dit bedrag omvat alle uurloon-, materiaalkosten en kosten voor werfopvolging en werfadministratie Wederverhuringen uitgevoerd door derden adres gunningsdatum aannemer V.O. datum termijn ALGEMEEN totaal KD incl. BTW Renovatie van flats PAR 42/11-44/7-44/18 gelegen in Parkresidentie II, Vilvoorde 22/10/2008 Coordinat-ed bvba 6/03/ ,30 Renovatie van flats VRV 5/1-5/2-5/4-5/101-5/102-7/1, Vrije Velden 5 & 7 te Muizen 22/10/2008 Coordinat-ed bvba 6/03/ ,60 Renovatie van flats PAR 117/17-117/31-117/67 gelegen in residentie Goubloem,,Vilvoorde 22/10/2008 AESG bvba 10/03/ ,20 Renovatie van flats GOU 9/37-11/41-11/46 gelegen in residentie Pallieter, Vilvoorde 24/11/2008 AESG bvba 19/03/ ,00 Renovatie van flats GOU 9/33 - PAR 32/46 gelegen in residentie Pallieter te Vilvoorde 15/12/2008 AESG bvba 19/03/ ,80 Renovatie van flats GOU 6/24-8/12-8/13 gelegen in residentie Domus, Vilvoorde 15/12/2008 AESG bvba 19/03/ ,74 Renovatie van flats PAR 115/14-115/52-115/54 gelegen in residentie Goubloem, Vilvoorde 22/10/2008 Coordinat-ed bvba 23/03/ ,57 Renovatie van flats ZWY 27/13-29/10-29/14-29/17 gelegen in residentie Leemputhof, Muizen 22/10/2008 Coordinat-ed bvba 23/03/ ,54 Renovatie van flats PAR 34/18-34/37-34/46 gelegen in residentie Pallieter, Vilvoorde 24/11/2008 Coordinat-ed bvba 6/04/ ,30 Renovatie van woningen Tuinwijk De Heuve 8-17, Machelen 15/12/2008 AESG bvba 26/06/ ,85 Renovatie van woningen Peutiesteenweg , Machelen 15/12/2008 P.I.T. Antwerpen nv 3/07/ ,02 Uitvoeren van elementaire werken van gas en elektriciteit conform de norm voor 8 woningen 27/03/2009 AESG bvba 10/07/ ,93 Renovatie David Teniersstraat 119 te Vilvoorde 15/12/2008 Coordinat-ed bvba 13/07/ ,14 Renovatie van woningen Georges Lambrettestraat te Machelen 15/12/2008 Coordinat-ed bvba 3/09/ ,87 Uitvoeren van elementaire werken van gas en elektriciteit conform de norm voor 4 woningen 27/03/2009 AESG bvba 10/12/ ,60 Vervangen van ketels en toebehoren in de residenties De Keizer en Den Breeck, Houtem 19/04/2007 Barcho nv 1/11/ ,90 Uitvoeren van elementaire werken van gas en elektriciteit conform de norm te Far West 20/12/2007 AESG bvba , ,63 27

28 4.3.2 Herstellingswerken 2% Verdeling kosten 9% ten laste huurder ten laste verhuurder verzekering 89% aannemer werken aantal werken bedrag Maxi cleaning ontstoppingen ,71 Aesg elektriciteitswerken en keukens ,92 Barcho sanitair en cv ,52 Euro-decor schilderwerken ,52 Guido Traen buiten- en binnenschrijnwerkerij ,23 Hoolants beton metselwerken 2 549,48 Inter-profiel metaalwerken ,94 Optitherm sanitair en cv 2 585,12 QBC Willebroek metselwerken ,08 Ramast tegelwerken en dakwerken ,69 J.P. Ruysseveldt ontstoppingen ,01 Van Gompel schilderwerken , In 2009 zijn er herstellingswerken uitgevoerd voor een bedrag van euro. Het deel van Inter-Vilvoordse bedraagt 89% of ,61, ten laste voor de huurder was dit 9% of ,53 en voor de verzekering 2% of 7.800,72. 28

INTER-VILVOORDSE maatschappij voor huisvesting JAARVERSLAG 2010

INTER-VILVOORDSE maatschappij voor huisvesting JAARVERSLAG 2010 INTER-VILVOORDSE maatschappij voor huisvesting JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...4 2 WAT DOEN WIJ?...5 3 WIE ZIJN WIJ?...6 3.1 RAAD VAN BESTUUR...6 3.2 DIRECTIECOMITÉ...7 3.3 COMMISSARIS-REVISOR...7

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2008 2 IVMH

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2008 2 IVMH INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...4 2 WAT DOEN WIJ?...5 3 WIE ZIJN WIJ?...6 3.1 RAAD VAN BESTUUR...6 3.2 DIRECTIECOMITÉ...7 3.3 COMMISSARIS-REVISOR...7 3.4 DIRECTEUR...7 3.5 PERSONEEL...7 3.5.1 Lijndiensten...

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

De maatschappij terug de juiste koers doen varen, een uitdaging die met de nodige moed wordt ondernomen en die niet zonder slag of stoot verloopt.

De maatschappij terug de juiste koers doen varen, een uitdaging die met de nodige moed wordt ondernomen en die niet zonder slag of stoot verloopt. JAARVERSLAG 2011 VOORWOORD De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting een gevestigde waarde. Het werkjaar 2011 was voor de maatschappij op zijn zachtst gezegd een woelig jaar met tal van veranderingen.

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Bij deze bedanken wij dan ook alle personeelsleden voor het dagelijkse harde werk dat zij verrichten en alle partners voor de samenwerking.

Bij deze bedanken wij dan ook alle personeelsleden voor het dagelijkse harde werk dat zij verrichten en alle partners voor de samenwerking. JAARVERSLAG 2012 VOORWOORD In 2012 heeft de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting verder werk gemaakt om haar zaken op orde te krijgen. De afdeling Houtem (de technische dienst) is verhuisd naar

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas INHOUDSTABEL 1. Situering 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Standaardregime

Nadere informatie

Infomoment huurders. 27 februari & 5 maart 2013

Infomoment huurders. 27 februari & 5 maart 2013 Inter-Vilvoordse Infomoment huurders 27 februari & 5 maart 213 IVMH: Infomoment Bolwerk Intro Huurprijsberekening Huurlasten Ventileren Waarom? CO vergiftiging, stille moordenaar in huis! ZieZo! Handig

Nadere informatie

Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014

Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014 Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014 WELKOM WELKOMSTWOORD VOORZITTER WOONZO BART PRINCEN AGENDA Even terugblikken Stand van zaken Paspoel Anders Technische toelichting

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 1 appartement Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT LIGGING In de residentie Soldatenpad, langs de Lokerenstraat in Turnhout wordt 1 appartement terug verkocht. Het appartement

Nadere informatie

In 2014 heeft de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) verder geïnvesteerd in sociale huisvesting binnen haar werkgebied.

In 2014 heeft de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) verder geïnvesteerd in sociale huisvesting binnen haar werkgebied. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In 2014 heeft de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) verder geïnvesteerd in sociale huisvesting binnen haar werkgebied. Zo werden er niet alleen 13 nieuwe

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

X. Titel Hoofdstuk Statistische gegevens 2015

X. Titel Hoofdstuk Statistische gegevens 2015 X. Titel Statistische Hoofdstuk gegevens 2015 Inleiding In dit document staat 2015 in cijfers samengevat. De cijfers geven de situatie weer op 31/12/2015. Kandidaat-(hoofd)huurders extern: 13.115 Kandidaat-(hoofd)huurders

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT LIGGING Binnen het project Koekhoven, fase I wordt 1 appartement opnieuw verkocht. Het gebouw is zeer rustig gelegen. Het terras

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Welzijnscirkel 5 oktober Toelichting bij het beleid en de projecten van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting

Welzijnscirkel 5 oktober Toelichting bij het beleid en de projecten van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Welzijnscirkel 5 oktober 2015 Toelichting bij het beleid en de projecten van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Huidig patrimonium Woningen / appartementen 1000 900 800 779 823 856 863 861 878

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Seniorenwoningen. Kernelleplein. Beveren-Leie. 10/6/2015 19u.

Seniorenwoningen. Kernelleplein. Beveren-Leie. 10/6/2015 19u. Seniorenwoningen Kernelleplein Beveren-Leie 10/6/2015 19u. PROGRAMMA toelichting door OCMW-voorzitter Joost Kerkhove toelichting door schepen Rik Soens toelichting door Bjorn Thienpont, coördinator RSVK

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU!

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU! SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS Kwalitatief Voldoende aanbod Behoorlijke woonomgeving Voor woonbehoeftigen & met woonzekerheid Betaalbaar SOCIALE HUISVESTING: NU! WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN

Nadere informatie

Het werkjaar 2013 was een belangrijk jaar voor de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH).

Het werkjaar 2013 was een belangrijk jaar voor de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH). JAARVERSLAG 2013 VOORWOORD Het werkjaar 2013 was een belangrijk jaar voor de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH). Sinds 1 juni 2013 is er een nieuwe ploeg van bestuurders aan de slag

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 2 1.3 Het tot stand komen

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Inhoudsopgave A. Situering 2 1. Wettelijk kader 2 2. Toewijzingsregels

Nadere informatie

Intern Huurreglement. Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting 1

Intern Huurreglement. Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting 1 Intern Huurreglement Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting 1 INHOUDSTAFEL 1 KANDIDAAT-HUURDERS...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Inschrijvingsvoorwaarden...4 1.2.1 Meerderjarig zijn...4 1.2.2 Inkomensvoorwaarde...4

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATENNUMMER Uitbreidingsstraat 39-2850 Tel. 03/880.79.60 - fax 03/888.90.99 E-mail : info@goedwonenrupelstreek.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Wat moet u met dit formulier doen? Vul dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Huur op Schermlaan 39 te Rotterdam 940 per maand

Huur op Schermlaan 39 te Rotterdam 940 per maand Huur op 940 per maand Aanbiedende partij: De Vroedt Bedrijfshuisvesting Email: info@devroedtbhv.nl Telefoon: 010-4331160 Website: www.devroedtbhv.nl Omschrijving TE HUUR SCHERMLAAN 39 TE ROTTERDAM Betreft

Nadere informatie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C165 WON14 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C165 WON14 (2009-2010)

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT Uitgave februari 2016 1 Voorwoord Heel wat woningen en gebouwen in Gent staan lange tijd leeg. Dat is zonde: ze.bovendienzijn ze niet beschikbaar voor de woningmarkt. Terwijl

Nadere informatie

PROCEDURE KLACHTENBEHEER BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING

PROCEDURE KLACHTENBEHEER BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN pagina 2 1.1. Wat is een klacht? pagina 2 Niet elke klacht krijgt een staartje pagina 2 Niet elke klacht handelt over een fout of tekortkoming pagina 2 Non bis in idem pagina

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00934 Onderwerp: Sluiten van een bijakte 2 aan de huurovereenkomst d.d. 26/10/2015 voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Wijziging keuzeformulier woningen

Wijziging keuzeformulier woningen Wijziging keuzeformulier woningen (enkel mogelijk bij wijzigingen in uw dossier) Keuze formulier SBGW Aarschot gaat er vanuit dat u zich inschrijft voor ons gehele patrimonium en dat men alleen kandidaat

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Haarstraat 58 te Gorinchem

Haarstraat 58 te Gorinchem Vrijblijvende projectinformatie Haarstraat 58 te Gorinchem Foto impressie voorzijde Te huur Locatie Bereikbaarheid Unieke mogelijkheid om een zeer representatieve kantoorruimte te huren in het centrum

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00904 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging en uitbreiding van een huurovereenkomst betreffende

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01044 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor 'Meer leefbaarheid door bestrijden overlast op het openbaar domein

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer:

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01145 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor het project 'Tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent'

Nadere informatie

Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente

Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de Projectbeheerderscommissie: 15 februari 2010 Reglement projectbeheerderscommissie 15 februari 2010 1 Artikel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Onze woningen in cijfers. Nieuw Dak wint twee Beste Praktijk Prijzen in 2014

Onze woningen in cijfers. Nieuw Dak wint twee Beste Praktijk Prijzen in 2014 Met een 2014 vol belangrijke initiatieven en projecten fris in het geheugen, zijn de eerste stappen in het jaar 2015 gezet. Wat wij in 2014 realiseerden en wat onze plannen zijn voor het komende jaar,

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Inleiding Woonhaven Antwerpen verhuurt ongeveer 18.000 sociale woningen in Antwerpen. 2.460 daarvan liggen hier, op de Luchtbal. We zorgen ervoor dat elke huurder

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT INHOUD: 1. Algemeen 2. Rationele bezetting 3. Toewijzingssysteem 4. Weigering van toewijzing 5. Redenen tot schrapping 6. Wijziging kandidaat-huurders 7. Waarborgregeling 8. Huurlasten

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bachelor in een technische richting Ervaring als leidinggevende in een technische/logistieke omgeving

FUNCTIEPROFIEL. Bachelor in een technische richting Ervaring als leidinggevende in een technische/logistieke omgeving Functie: Verantwoordelijke technische dienst FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het aansturen, coördineren en opvolgen van de technische dienst over de vier

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren Wonen is een basisbehoefte WAT Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die woningen, appartementen of studio s huurt

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie