ICT Visie Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding"

Transcriptie

1 ICT Visie Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding

2 januari Klein Opzet structuur januari 2012 Nouwens Inhoud februari 2012 Klein Inhoud februari 2012 Klein / Nouwens Eerste concept Bert van Zomeren februari 2012 Nouwens correcties februari 2012 Klein correcties Peter van Schaik februari 2012 Nouwens Aanvullingen februari 2012 Klein Aanvullingen Peter van Schaik februari 2012 Klein Aanpassingen Hans Nouwens en Bert van Zomeren februari 2012 Klein Aanpassingen Peter van Schaik, Hans Nouwens en Bert van Zomeren februari 2012 Klein Aanpassingen Peter van Schaik, Hans Nouwens en Bert van Zomeren februari 2012 Klein Aanpassingen n.a.v. opm. Hans Nouwens Peter van Schaik, Hans Nouwens en Bert van Zomeren februari 2012 Nouwens Laatste puntjes Peter van Schaik, Jan Klein en Bert van Zomeren februari 2012 Klein/Nouwens Aanpassingen n.a.v. Review MT en Fimmers Peter van Schaik 2/21

3 1 Inleiding Managementsamenvatting Context Missie TU Delft Cloud Computing als mega-trend Ontwikkelingen volgens Gartner Ontwikkelingen vanuit SURF ICT in het Onderwijs (ICTO) ICT voor Onderzoek Nieuwe generatie studenten, jonge medewerkers Social media Organisatie Governance processen Governance Centrale aanpak Doorontwikkeling volwassenheidniveau (CMM) Innovatie thema s Any time, any place, any device, mobiele communicatie Consumerisation & self-service Unified communications Infrastructuur Informatiesystemen Bronnen /21

4 1 Inleiding Met de contourschetsen 2020 zet de TU Delft haar koers uit voor de komende jaren. De kern van de contourschetsen 2020 omvat zeven, in par van dit document beschreven kritische succesfactoren. TU Delft wil samenwerken met (potentieel) toonaangevende universiteiten in de wereld, zij wil aantrekkelijk zijn voor studenten in binnen- en buitenland en wil kennis en kennisdragers (ingenieurs) leveren aan de samenleving. ICT is binnen de TU Delft een onderzoeksonderwerp maar word daarnaast door de TU Delft ook ingezet als middel om de doelen van de primaire- en de bedrijfsprocessen te realiseren. Docenten en onderzoekers dienen in hun werk gefaciliteerd te worden door hoogwaardige ICT voorzieningen. ICT speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Hierbij moeten vele uitdagingen overwonnen worden. Flexibiliteit is noodzakelijk om in de pas te blijven met de snel veranderende technologie. Tenslotte kloppen er nieuwe cohorten studenten aan de poort die op een geheel eigen wijze ICT in hun leven en werken een rol laten spelen. De zogenaamde netgeneratie. De infrastructuur dient hun nieuwe manier van communiceren te ondersteunen. In de afgelopen jaren heeft het Shared Service Center ICT sterk ingezet op de standaardisering van het ICT beheer, teneinde schaalvoordelen te behalen. De komende planperiode zal het accent verschuiven naar verdere klantgerichtheid en flexibilisering. De nu reeds goed lopende samenwerking met de directie Onderwijs en Studentenzaken zal verder worden uitgebouwd met de omarming van het ICTO Beleidsplan Onderwijs & Technologie ( ). Tegelijk zullen de banden met het onderzoek verder worden aangehaald. In het voorliggend document geeft het Shared Service Center ICT op hoofdlijnen aan op welke wijze ICT ingezet zal worden ter ondersteuning van het primaire proces en van de bedrijfsvoering. Het document geeft richting aan de activiteiten van het Shared Service Centre ICT. In hoofdstuk drie wordt de context beschreven, met betrekking tot de externe ontwikkelingen. Hoofdstuk vier beschrijft de ontwikkeling van de interne organisatie. De innovatie thema s staan beschreven in hoofdstuk vijf. Het document gaat niet in op de financiële aspecten van de aan de visie gekoppelde ICT strategie. Nadere concretisering en financiële uitwerking vinden plaats in de ICT programma- en projectplannen die jaarlijks door het SSC ICT worden opgesteld in overleg met College, faculteiten en directeuren, en die de onderbouwing vormen van de ICT begroting. 4/21

5 2 Managementsamenvatting Dit document beschrijft de ICT visie van de TU Delft voor de periode Kenmerken van die visie zijn: De visie beoogt de totstandkoming van een ICT infrastructuur die gericht is op de ondersteuning van de ambities van de TU Delft, zoals die verwoord zijn in de contourschetsen De visie sluit aan op de trends in ICT, zoals die in de wereld zichtbaar zijn. Na een periode van van in control komen middels standaardiseren en centraliseren, breekt een tijdperk aan van consument gedreven faciliteren. De ICT organisatie ziet er voortdurend op toe dat aspecten standaardisatie en flexibel faciliteren met elkaar in balans blijven. De ICT omgevingen voor medewerkers en studenten ondersteunen vooral samenwerking, en zijn tegelijkertijd personaliseerbaar. Moderne, gevarieerde digitale onderwijsvormen worden ondersteund. Onderzoeksfaciliteiten zoals opslag- of rekencapaciteit worden inzichtelijk gemaakt op daadwerkelijk gebruik en worden elastisch beschikbaar gesteld. De innovatie thema s vanuit het ter ondersteuning van de doelstellingen van de primaire processen en de bedrijfssystemen zijn: Any time, any place, any device, mobiele communicatie, consumerisation, self-service en persoonsgebonden budgetten. De Service Oriented Architecture (SOA) zal verder worden doorgevoerd. Voor de informatiesystemen zal de best of breed strategie worden behouden. De informatie vanuit de informatiesystemen zal via een Enterprise Service Bus (ESB) beschikbaar worden gesteld aan andere systemen. Het flexibele netwerk met location aware services wordt doorontwikkeld. De duurzaamheid van de infrastructuur krijgt extra aandacht. Portalen zullen in de aanstaande planperiode persoonlijk in te richten omgevingen worden met koppelingen naar sociale netwerken Het realiseren van transparante en consistente management informatie. Sourcing wordt een van de vaste bedrijfsprocessen. Een Strategie zal hiervoor worden uitgewerkt. Digitale samenwerking, zowel binnen de campus als daar buiten wordt maximaal gefaciliteerd. Het nieuwe werken zal hierdoor worden mogelijk gemaakt. De financiële aspecten worden niet in dit document behandeld maar komen aan de orde in de programma- en projectplannen van het SSC ICT. Uitgangspunt daarbij is dat de programma s worden gerealiseerd binnen de grenzen van de begroting. 5/21

6 3 Context 3.1 Missie TU Delft De TU Delft is een University of Technology van internationaal erkend wereldniveau. Het verrichten van excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van first class onderwijs staat centraal. Met focus op het realiseren van internationaal erkende kwaliteit leidt de TU Delft haar BSc s, MSc s, PDEngtrainees en PhD s op. Hierbij gaat zij uit van de verwevenheid en nevengeschiktheid van onderwijs en onderzoek. Haar alumni zijn geëquipeerd om een positieve en verantwoorde bijdrage te leveren aan de hoogtechnologische ontwikkeling van onze maatschappij. De TU Delft wil zo substantieel bijdragen aan het realiseren van een concurrerende kenniseconomie, aan het via kennisvalorisatie stimuleren van nieuwe bedrijvigheid en aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken Strategische agenda De TU Delft ontwikkelt een nieuwe visie. De concepten zijn beschreven in het document contourschetsen Het bevat een aantal kritische succesfactoren die voor de TU Delft van belang zijn: Getalenteerde studenten Hoge kwaliteit wetenschappelijke staf en daardoor hoge kwaliteit Erkende onderwijs- en onderzoeksprestaties en uitstekende wetenschappelijke reputatie Krachtige (inter)nationale aanwezigheid en samenwerking Brede portfolio aan disciplines en een sterk wetenschappelijk profiel Hoogwaardige infrastructuur Slagvaardige en uitstekende dienstverlening Vanuit de kritische succesfactoren zijn de speerpunten vastgesteld. De punten relevant voor de visie van de ICT dienstverlening zijn: Toepassen van moderne didactische concepten (Open CourseWare) Krachtige (inter)nationale aanwezigheid en samenwerking o Realiseren alliantie met Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit; o versterken samenwerking met HBO-instellingen; o continueren sectorplan drie technische universiteiten; o versterken samenwerking met universiteiten in China, Singapore en Brazilië. Verhelderen spelregels bedrijfsvoering Moderniseren bestuurlijke informatievoorziening Verbeteren kwaliteit en samenhang dienstverlening Realisatie van de HR-strategie Freedom to Excel 6/21

7 3.1.2 HR-strategie Freedom to Excel Overgenomen uit de HR-strategie: De favoriete werkgever biedt faciliteiten op maat De mogelijkheid om je werk anytime, anywhere te doen, sturen op resultaat in plaats van op aanwezigheid, onder werktijd dingen mogen doen die ogenschijnlijk niets met het werk te maken hebben het leidt allemaal tot een hogere arbeidsproductiviteit en creatievere oplossingen. Faciliteiten op maat bevorderen niet alleen de kwaliteit van het personeel, maar maken de TU Delft ook aantrekkelijker als werkgever. 3.2 Cloud Computing als mega-trend Cloud computing is een volgende golf in de ontwikkeling van de automatisering en informatisering. (Meervoudige perspectieven op cloud computing, Prentice, 2010) In de cloud golf zijn Services en webgebaseerde architecturen nodig als lijm tussen de verschillende clouddiensten en de diensten die geleverd worden vanuit de eigen infrastructuur. 3.3 Ontwikkelingen volgens Gartner De hypecycle van Gartner beschrijft niet alleen de ontwikkelingen op gebied van de ICT maar geeft ook aan in welke fase van de ontwikkeling ze zitten en hoe snel de ontwikkelingen lopen. 7/21

8 Vanuit de ontwikkelingen die weergegeven zijn in de Gartner hypecycle hebben de volgende componenten de specifieke aandacht van het : Location aware applications Consumerisation (private) cloud computing Hosted virtual Desktops 3.4 Ontwikkelingen vanuit SURF Cloud computing De gezamenlijke bestuurders van de deelnemende instellingen van SURF hebben uitgesproken de cloud-first strategie te gaan hanteren SURFconext De SURFconext middleware infrastructuur biedt functionaliteit om samenwerking mogelijk te maken binnen de context van HO Nederland en mogelijk daarbuiten Surf ontwikkelingen onderzoek Vanuit het (met positief resultaat) afgesloten SURFshare-programma komen naijlend nog vele aanvullingen beschikbaar om een gemeenschappelijke infrastructuur te realiseren die de toegankelijkheid èn de uitwisseling van onderzoeksinformatie verder bevorderen Netwerk infrastructuur SURFnet werkt aan een nieuwe versie van de infrastructuur: SURFnet7, het schaalbare hybride netwerk. Het project Gigaport3 heeft als doel de lichtpaden schaalbaar en aanstuurbaar te maken voor gebruikersgroepen. 8/21

9 SURFnet stimuleert het gebruik van IPv6. De nummers van het TCP/IP netwerk (IPv4) zijn op. Grote groepen gebruikers (te beginnen in Azië) zullen alleen nog maar gebruik kunnen maken van IPv6. Gezien de samenwerking met dit continent zal de TU Delft hier meer voorop moeten lopen dan andere instellingen. 3.5 ICT in het Onderwijs (ICTO) Het ICTO Beleidsplan Onderwijs & Technologie ( ) beschrijft een aantal thema s en knelpunten waaraan in de planperiode aandacht dient te worden geschonken: - de onderwijsvisie en de plaats van ICTO daarin - samenwerkend en activerend leren - TU Delft distance & on-line Education (op basis van ervaring met OpenCourseWare) - mobiel leren - onderwijsruimtes (Next Generation Classroom) - systemen en middelen (waaronder Digitale Leeromgeving, toetssystemen e.d.) - bewustwording (docenten en ondersteuners) Om dit te realiseren moet, voor studenten, deels plaats- en tijd onafhankelijke toegangkelijkheid tot de leertrajecten gerealiseerd worden. Virtual classroom, next generation classroom, digitale toetsing, OpenCourseWare, virtuele studiegroepen (OpenStudy), digitale leeromgeving, etc. De ICT visie sluit aan bij dit beleidsplan. 3.6 ICT voor Onderzoek Specifiek onderzoek wordt vaak ondersteund door middel van zeer specialistische software op bijzondere hardware. Het beheer van deze middelen vindt centraal plaats, maar de daarbij behorende ondersteuning zo veel mogelijk decentraal, zo dicht mogelijk bij de onderzoeker. Uitdagingen binnen het onderzoek zijn: Toegang tot een personaliseerbare omgeving die de voor allerlei vormen van samenwerking de benodigde voorzieningen bevat. Communicatie die plaats kan vinden door middel van geavanceerde netwerkfaciliteiten, bijvoorbeeld lichtpaden. Het explosief groeien van onderzoeksdata (Big Data) vraagt om het aanbieden van Opslag- en reken faciliteiten die flexibel en naar behoefte schaalbaar en uitbreidbaar zijn. De verdere vormgeving van de Digitale Bibliotheek en open access functionaliteiten. Verbetering van de registratie van het onderzoek door invoering van een nieuw of optimaler functionerend Research Information System. 9/21

10 Het kunnen aanhaken op landelijke initiatieven en ICT-voorzieningen. Het gaat met name om E-science, supercomputing, grid en andere voorzieningen van het Platform ICT en Onderzoek van SURF. 3.7 Nieuwe generatie studenten, jonge medewerkers Studenten laten ICT op geheel eigen wijze in hun leven en werken een rol spelen. De zogenaamde netgeneratie maakt bijzonder intensief gebruik van alles wat los en vast zit, altijd en overal communiceren is gewoongoed. Diensten dienen liefst gisteren zonder drempels beschikbaar te zijn. Studenten en jonge medewerkers komen de organisatie binnen met een bestaand digitaal sociaal netwerk en met hun Own Technology en hebben geen behoefte aan een nieuwe identiteit. Ze bouwen hun bestaande netwerk liever uit met nieuwe contacten en maken liever gebruik van hun eigen technologie. De TU Delft zal moeten aansluiten bij de belevingswereld van deze nieuwe generatie studenten en jonge medewerkers. 3.8 Social media Sociale netwerken en media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. De publieke componenten vinden hun weg in de zakelijke systemen en zakelijke communicatie. De grens tussen zakelijke en privé communicatie is aan het vervagen. Was voorheen alleen de privé of MSN op het werk beschikbaar is nu met de introductie van Unified Communications de zakelijke communcatie ook thuis beschikbaar. Dit heeft impact op de werkwijze van medewerkers en studenten. 10/21

11 4 Organisatie 4.1 Governance processen De organisatie van de ICT ondersteuning is in 2011 geoptimaliseerd naar de laatste inzichten op gebied van ICT-Governance processen. De Supply-processen zijn belegd binnen de afdelingen Operations (front en Back-office) en Development. Project Management is ondergebracht bij Supply Management. De afdeling Demand Management is als nieuwe afdeling toegevoegd om de vertaalslag van informatiebehoefte (Demand) naar ICT-oplossingen te maken. SSC ICT Staff Demand projecten Demand Management Supply Management Supply Day-to-day De projectaanvragen (Demand) worden na het gezamenlijk opstellen van eisenpakketten, een globale businesscase en een stakeholders analyse door Demand management overgedragen aan Supply Management. Supply Management verzorgt na acceptatie van de aanvraag conform programmaplan, projectmatig (Prince2), de projectuitvoering. Bij de afsluiting van een project wordt het technisch beheer vanuit Supply Management overgedragen aan de Supply beheerprocessen en de gerealiseerde functionaliteit aangeboden ter acceptatie aan de opdrachtgever. Vanuit Supply en Demand zijn er daarnaast mogelijkheden om op day-to-day basis technisch/functionele zaken tussen Demand en Supply processen af te stemmen, dit om de ondersteuning optimaal af te stemmen op klantvragen. Het omarmt het concept Veranderen onder Architectuur. Dit zorgt er voor dat veranderingen het IT landschap ten goede komen, en niet verslechteren. Worden de opgestelde principes gevolgd door het project? De veranderingen moeten richting de gewenste Soll situatie leiden, en er niet vandaan. De architect heeft inbreng in het project en zorgt er voor dat de veranderingen passen binnen de gewenste architectuur. 11/21

12 4.2 Governance Demand Management stelt in goed overleg met de UD domeinen en de faculteiten (Demand) het ICT programmaplan op. Dit programmaplan omvat de gewenste innovaties voor de UD domeinen en de faculteiten voor het komende jaar. Het opgestelde ICT programmaplan dient daarbij verschillende doelen: communicatiemiddel met interne opdrachtgevers aanvraagmiddel voor projecten uit het innovatiebudget uitgangspunt voor het interne ICT innovatieproces De uit het programmaplan volgende project-aanvragen worden naast de wenselijkheid, haalbaarheid en impact daarvan ook getoetst op hun bijdrage aan de 7 kritische succesfactoren van de TU Delft. Aanvragen komen en worden proactief vanuit Demand Management afgestemd met de UD domeinen en de faculteiten. Het daaruitvolgende programmaplan wordt voorgelegd aan het ter ovename en de inpasbaarheid binnen het innovatiebudget. 4.3 Centrale aanpak Het succes van het functioneren van is mede te danken aan een aantal fundamentele keuzes: de centralisatie van de ICT-organisatie, het centraal beheren van de ICT-infrastructuur. Met name de centrale financiering voor zowel de exploitiatie van de infrastructuur als de innovatie projecten is de basis voor een efficiente ICT dienstverlening. 12/21

13 4.4 Doorontwikkeling volwassenheidniveau (CMM) Het heeft de professionaliteit van de ICT organisatie hoog in het vaandel staan. Om de ambities die het op dit gebied heeft te kunnen realiseren wordt de volwassenheid van de ICT organisatie gemeten met het CMM volwassenheids-model van KPMG. Het ambitieniveau waar het SSC ICT naar streeft is, in samenspraak met KPMG en het College van Bestuur vastgesteld op niveau 4: Service georiënteerd. 13/21

14 5 Innovatie thema s 5.1 Any time, any place, any device, mobiele communicatie. De diensten die vanuit de ICT infrastructuur geleverd worden dienen 24x7 beschikbaar te zijn. Er is altijd wel een gebruiker (op de campus, thuis, in een andere tijdzone) die gebruik wil maken van de diensten. Communicatie zal voornamelijk plaatsvinden over het publieke internet. De gebruikte communicatieprotocollen dienen deze relatief onveilige vorm van communicatie te ondervangen door hogere vormen van beveiliging. De multi-platform werkplek principes, de formele ondersteuning van zowel Windows, Linux als MacOSX zal gehandhaafd blijven. Leveranciers blijven uitgedaagd worden minstens voor deze drie platformen optimale ondersteuning te leveren. Mobiele platformen zoals IOS en Android gaan ook ondersteund worden. De informatiesystemen worden geschikt gemaakt om op mobiele devices te gebruiken. Denk hierbij aan de toepassing van HTML-5. Gebruikers kiezen zelf hun device wat op dat moment het beste van toepassing is. We zien daarin drie groepen: Informatiesystemen kunnen gebruikt worden op alle drie de groepen. Via deskstopvirtualisatie kan een gebruiker naadloos overgaan van de ene naar de andere device, de toepassingen blijven actief op de achterliggende consistente virtuele desktop. De kracht van de desktop wordt gebruikt in combinatie met applicatie virtualisatie. Hiermee kan de gevraagde performance en applicatiebeschikbaarheid geleverd worden. Toepassingen worden op verzoek van de gebruiker geleverd, uiteraard via selfservice. 14/21

15 De uitwerking van dit thema sluit aan op de ontwikkelingen zoals gevraagd in de HR strategie en het ICTO beleidsplan en zal studenten en jonge medewerkers sterk aanspreken. 5.2 Consumerisation & self-service. Na een periode van controleren en standaardiseren breekt een tijdperk aan van consument gedreven faciliteren (consumerisation). Het streeft er naar om de meeste dienstverlening van ICT en andere ondersteunende diensten van de TU Delft beschikbaar te maken via het self-service principe. Er zal een self-service omgeving komen waarbij deze persoonlijke keuzes verzameld worden. Vanaf hier kunnen diensten in- en uitgeschakeld worden en voorkeuren ingeregeld worden. De diensten blijven niet beperkt tot eigen diensten, dit zijn ook de diensten die derden via de cloud aanbieden. Aan de achterkant zullen veel processen van de ICT dienstverlening geautomatiseerd moeten worden. De beschrijvingen zoals nu te lezen zijn in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) zullen verrijkt worden met informatie die de gebruikers in staat stelt zelf een overwogen keuze te maken. De gebruikers hebben een gevarieerde behoefte aan gereedschappen. Waar nodig moeten medewerkers van het hun klanten bijstaan met deze diversiteit aan meegebrachte devices en toepassingen. De gebruiker zal moeten accepteren dat dit soms niet meer dan een best-effort ondersteuning is. Een uitdagende conceptschets van een selfservice pagina. Bring your own vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. Gebruikers worden mede verantwoordelijk voor het beheer van hun apparatuur en zijn verantwoordelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de door hun gemaakte keuzes voor apparatuur, diensten en software. Het persoonsgebonden ICT budget is een van de mogelijkheden om aan het voorgaande invulling te geven. Niet alle apparatuur biedt voldoende waarborgen om vertrouwelijke informatie te bewerken. Er zal een campagne gestart moeten worden hoe hiermee bewust om kan worden gegaan. Ook dit thema sluit aan op de ontwikkelingen zoals gevraagd in de HR strategie en het ICTO beleidsplan en zal studenten en jonge medewerkers sterk aanspreken. 15/21

16 16/21

17 5.3 Unified communications Met Unified Communications (UC) zal vanaf 2012 de klassieke telefonie geleidelijk plaats maken voor een geïntegreerde vorm van communicatie. Telefonie wordt aangevuld met presence, instant messaging, video conferencing, voic in de , desktop en documentsharing. UC zal niet alleen gebruikt worden door de eigen medewerkers. De omgeving zal ook gebruikt worden ten behoeve van de samenwerking tussen studenten, tussen docenten en studenten en in (inter)nationale projecten met derden. Bovenstaande thema s; Any time, any place, any device, mobiele communicatie, Consumerisation, self-service en Unified Communications zijn randvoorwaardelijk voor de optimale implementatie van Het Nieuwe Werken. 5.4 Infrastructuur De ontwikkelingen die vrijheid geven aan het gebruik van ICT diensten hebben een continu beschikbaar, snel, betrouwbaar en flexibel te gebruiken netwerk nodig. Niet alleen voor eigen medewerkers maar ook voor gasten. Resultaten van het project flexnetwerk leverden hiervoor de basis die aankomende jaren verder ontwikkeld wordt. Dit geldt niet alleen op de campus maar ook thuis, onderweg in Nederland en op reis. Het zal niet zelf applicaties ontwikkelen die location aware zijn. Het is wel van belang deze applicaties te ondersteunen door middel van de infrastructuur die deze plaatsinformatie beschikbaar stelt. Energie is duur en datacenters gebruiken veel energie. Ook de vele computers en devices die men meesleept gebruiken veel energie. Met succes is de gemiddelde werktemperatuur van de datacenters omhoog gebracht, dit scheelt enorm veel 17/21

18 energie voor de koeling. Innovatieve ontwikkelingen worden ingezet die ons helpen zuinig te zijn met energie en andere uitputbare bronnen. Dit thema sluit aan op de ontwikkelingen zoals gevraagd in de HR strategie en het ICTO beleidsplan en het SURF meerjarenplan. 5.5 Informatiesystemen Transparante consistente management informatie Een transparante organisatie van de informatiehuishouding van de universiteit is mission critical, zowel voor de primaire processen als interne bedrijfsvoering. De informatiehuishouding van de TU Delft is gebaseerd op vier basisinformatiesystemen: een HRM-systeem, een Financieel-systeem, een Onderwijs-systeem en een Research Informatie Systeem. Deze systemen maken allemaal onderdeel uit van de top in hun specifieke informatie segment en zijn essentieel voor het in uiteenlopende vormen leveren van verantwoordingsinformatie voor externe stakeholders, bestuurlijke informatie voor interne procesbeheersing en domein specifieke management informatie. Deze systemen worden gekoppeld door een Enterprise Service Bus om gegevens uitwisseling tussen de systemen optimaal te kunnen beheren. De TU Delft zal een aantal van haar basisinformatiesystemen vernieuwen of upgraden om deze in de toekomst op de laatst beschikbare releaseniveau te gaan houden. Daarnaast zal het instrumentarium voor het genereren van bestuurlijke informatie gemoderniseerd worden. De focus bij de vernieuwingen van de informatie systemen zal mede liggen op het realiseren van self service functionaliteiten Best of breed, SOA en EDA TU Delft maakt gebruikt van het beste product voor iedere functionele vraag, de best of breed strategie. Dit betekent dat er meer aandacht nodig is voor het uitwisselen van informatie tussen de systemen. Het ontsluiten van de informatie ten behoeve van integrale rapportages en hergebruik in andere producten ging tot nu toe met behulp van koppelingen op het vlak van de dataopslag. Vanaf 2012 wordt een Service Oriented Architecture (SOA) als standaard gebruikt voor het koppelingen tussen informatiesystemen. EDA (Event Driven Architecture) is een verbijzondering, een SOA toepassingspatroon dat helpt met het continu actueel houden van informatie in de systemen (Master Data Management). De SOA gebaseerde koppelingen worden bij voorkeur geleverd door de leveranciers van de applicaties, anders worden ze intern ontwikkeld. Het ontwikkelen van de services en uitbouwen van het ICT landschap zal worden uitgevoerd op basis van het door het omarmde Veranderen onder architectuur. SOA dient een tweede doel: het ontsluiten van de informatie naar nieuwe toepassingen zoals gadgets die geleverd worden in portalen. 18/21

19 Doordat er met een SOA een heldere beschrijving is van een koppelvlak kan de leverende applicatie vervangen worden zolang de vervanger maar vergelijkbare web services kan leveren. Dit is de strategie van losjes gekoppelde (loosly coupled) systemen. De services worden beheerd en beschikbaar gesteld via een Enterprise Service Bus (ESB). In de contourschetsen 2020 wordt expliciet gevraagd om aandacht voor de twee bovenstaande thema s Portalen De vele aangeboden informatiesystemen worden verzameld via een portaal. De portalen die de TU Delft momenteel inzet zijn niet door gebruikers zelf in te richten. Komende periode worden de bestaande portalen aangepakt en klantgericht gemaakt. In ontwikkeling is een programma met drie doel(groep)gerichte omgevingen: samen leven (social networking), samen werken (Collaboratie) en samen leren (Electronische Leer Omgeving). Via portal technologie (SURFconext) zijn de omgevingen naar eigen believen in te richten. Het doel is om aangeboden gadgets die de informatie tonen van onderliggende systemen ook beschikbaar te maken voor hergebruik in portalen van derden : bring your own portal. Dit thema sluit aan op de internationaliseringsbehoefte uit de contourschetsen 2020, het ICTO beleidsplan en de SURFconext ontwikkeling. 19/21

20 5.5.4 Sourcing Sourcing is het proces van zoeken, vinden, selecteren, betrekken van en samenwerken met interne en externe leveranciers voor (een deel van) de Informatiediensten. Geeft antwoord op de vraag: wat doe ik zelf, wat koop ik in, bij wie, en hoe lang. Binnen het wordt veelal op ad-hoc manier besluiten genomen over in te kopen zaken. Aankomende periode wordt sourcing structureel opgenomen in de organisatie en de processen. Life Cycle Management en contractmanagement geven het moment aan (triggers) waarop sourcing-besluiten genomen worden. Er is een behoefte aan expertise rondom de randvoorwaarden zoals (internationale) wet- en regelgeving en privacy. Deze expertise is niet uniek, veelal zal dit in groter verband (zoals SURF) ontwikkeld worden Cloud computing als nieuwe sourcings optie. Waren voorheen de voornaamste opties het aanbieden van ICT diensten vanuit de eigen infrastructuur en datacentres of het inkopen van de diensten bij een leverancier, is er nu een goed alternatief bij gekomen: leveranciers bieden hun diensten als totaalpakket aan. Meetbaar en elastisch (zowel snel opschalen, als neerschalen). Alleen het daadwerkelijke gebruik wordt betaald. Grote leveranciers als Google en Microsoft bieden sommige diensten kosteloos aan voor toepassingen binnen het onderwijs. De twee bovenstaande thema s komen voort uit de SURF strategie op gebied van cloud computing Cloud computing visie Er zijn vele aanbieders van online diensten, dit zal alleen maar meer worden. Het heeft niet een duidelijke voorkeur voor bepaalde leveranciers, open of gesloten, smaak X of Y. Het faciliteert die cloud diensten waar klanten om vragen, ook als daar een functionele overlap is. De visie is gebaseerd op A tale of two clouds van de Universiteit van Washington. Our community is already using and benefiting from a wide variety of cloud-based services, and it would be counterproductive to oppose their use despite the institutional concerns that come with the cloud. De informatiediensten worden gefaciliteerd via self-service. Echter is niet iedere cloud computing dienst altijd geschikt voor alle soorten informatie. Aan ieder systeem kleven risico s. Het zal de risico s moeten inventariseren en het gebruik van een deel van de systemen zeer sterk afraden. Van de overgebleven systemen zullen de risico s geen reden zijn om er geen gebruik van te maken. Deze risico s zullen uitgelegd moeten worden zodat gebruikers zelf hun afweging kunnen maken. De self-service interface moet deze ondersteuning bieden. Eindgebruikers dienen zelf een onderbouwd besluit te nemen over wat ze gaan gebruiken. 20/21

21 6 Bronnen Contourenschets TU Delft 2020 kader voor discussie voor de strategische roadmap (15 maart 2011) HR-strategie ( ) Freedom to Excel ICT jaarplan 2012 () ICT visie 2015 (/TDB) applicatie delivery en dynamisch netwerk Beleidsplan Onderwijs & Technologie ( ) Nellie van de Griend, Cock Huizer Trends in Business & IT 2012/2013 (Barry Derksen, Business & IT Trends Institute) A tale of two clouds. EDUCAUSEQuarterlyMagazineVolum/ATaleofTwoClouds/ SURFfoundation cloud strategie (Met Surf in de Wolken 2011) SURF Meerjarenplan (Samen Excelleren) 21/21

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT Leidraad voor het sourcen van IT-services Jan Evers, 26 maart 2013 Kenmerk: SB/UIM/12/1217/EVS IT-Sourcing & Cloud Strategie UT versie 1.1.docx 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie