Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3"

Transcriptie

1

2 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht op het vraagstuk van sturing en schaal) Per 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg (inclusief jeugd-ggz en jeugd-lvb) gedecentraliseerd naar gemeenten. De 17 gemeenten in ZHZ bereiden zich hier gezamenlijk op voor. Op basis van de conceptvisie van de 17 gemeenten werken partners en cliëntenorganisaties gezamenlijk een ontwerp uit voor de getransformeerde jeugdzorg. Daarnaast buigen de 17 gemeenten zich over het sturingsvraagstuk: welke resultaten willen we afspreken met partners, wat betekent dat voor inkoop/subsidiëring, wat betekent dat voor arrangeren en samenwerking, en welke eisen stelt dit aan toegang tot jeugdzorg? Programma Michiel van der Vlies, bestuurlijk opdrachtgever van de voorbereidingen op de transitie en transformatie van de jeugdzorg in ZHZ, gaat tijdens de themabijeenkomst graag met u in gesprek over het sturingsvraagstuk u. Welkom door Michiel van der Vlies u. Aan de hand van een concrete casus wordt duidelijk gemaakt welke vragen gemeenten de komende maanden moeten beantwoorden om het sturingskader voor de getransformeerde jeugdzorg in te vullen u. Gelegenheid voor vragen en meegeven van suggesties u. Toelichting op het vervolgproces: welke mogelijkheden zijn er voor gemeenteraadsleden om deel te nemen aan het proces en wat is de planning van de besluitvorming door gemeenteraden? u. Gelegenheid voor vragen en meegeven van suggesties u. Afsluiting door Michiel van der Vlies. Bijlage: Achtergrondinformatie: Raadsinformatiebrief: Transitie en transformatie zorg voor jeugdigen uur Gezamenlijke maaltijd uur Fractieoverleg Wilt u in verband met de logistieke organisatie uiterlijk 26 februari. a.s. doorgeven of u met uw fractie vergadert? Dit kunt u doen via Carrouselvergaderingen voor raadsleden BESTUUR Toekomst Drechtsteden (opiniërend) uur Deel twee van de Toekomst Drechtsteden staat voor vandaag op het programma. Er zal een opiniërende bespreking zijn over de programmering van de strategische agenda Drechtsteden en toedeling van bevoegdheden. Conform het verzoek van de Carrousel van 4 december jl. heeft de raadswerkgroep Toekomst Drechtsteden hiervoor een notitie voorbereid. De notitie beoogt een handreiking te zijn voor de Carrousel om concreet, aan de hand van het recent geactualiseerde rmjp, een gesprek te voeren over de programmering van de regionale agenda en de gewenste sturing. In de notitie van de raadswerkgroep is ten behoeve van deze oriënterende bespreking een aantal vragen opgenomen. Portefeuillehouder: A.B. Blase en de voorzitter van de werkgroep uit de Drechtraad M. van der Plaat Bijlage B1: - Notitie van de raadswerkgroep Toekomst Drechtsteden Strategische agenda Drechtsteden en de programmering, van 15 december 2012* - Concept-verslag Carrousel Bestuur d.d. 5 februari 2013* Voorzitter: R.V. van Engelen Griffier: A.P.M.A.F. Bergmans FYSIEK uur Noordoevers Conform toezegging in de Drechtraad van 15 januari 2013 door de portefeuillehouder. Bijlage: - Raadsinformatiebrief: Stand van zaken onderzoek gevolgen niet actief ontwikkelen project Noordoevers-Transformatiezone Portefeuillehouder: P.H. Sleeking

3 - 2 - Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 SOCIAAL uur Voorzitter: C. Moorman Griffier: T.E. van Ditmars Initiatiefvoorstel VVD (zoals gemeld door mevr. Burger tijdens de Drechtraad op 5 februari jl.) inzake startersbeurs arbeidsmarkt (opiniërend) Bijlage S1: - Initiatiefvoorstel VVD Wijziging Verordening werk en inkomen Drechtsteden (opiniërend) Aanpassing van de verordening op de Fraudewet, die 1 januari 2013 in werking is getreden. Daarnaast geldt per 1 januari 2013 ook de Wet verhoging AOW- en pensioenrechtleeftijd, die om een aantal wetstechnische aanpassingen van de verordening vraagt. Portefeuillehouder: E. van de Burgt Bijlage S2: - Voorstel: Wijziging Verordening werk en inkomen Drechtsteden - Wijzigingsbesluit* - Toelichting wijzigingsbesluit werk en inkomen* 3 e Voortgangsrapportage arbeidsmarkt Drechtsteden (informerend) Twee maal per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van het Regionaal programma arbeidsmarktbeleid. Deze 3e voortgangsrapportage heeft betrekking op de 2e helft van De economische vooruitzichten en consequenties voor de arbeidsmarkt zijn, net als voor de rest van Nederland, ook voor de regio negatief. De rapportage geeft tevens de inzet van het programma in De inspanningen vanuit het programma hebben met een nieuwe uitdaging te maken namelijk een van oplopende werkloosheid in de regio en teruglopende budgetten. Deze realiteit vraagt om een inzet van alle allianties: publiek-privaat, lokaal en regionaal. Portefeuillehouder: E. van de Burgt Bijlage S3: - Voorstel: 3 e Voortgangsrapportage Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden - 3 e Voortgangsrapportage regionaal Arbeidsmarktbeleid* Lokale preventie in de maatschappelijke zorg (Wmo)(prestatievelden 7, 8, 9)(informerend) Op 2 oktober 2012 heeft de Drechtraad naar aanleiding van een presentatie van het Wmobeleidsplan van Dordrecht door portefeuillehouder verzocht om een notitie, waarin de lokale Wmo-beleidsplannen met elkaar zijn vergeleken op overeenkomsten en verschillen in beleid en aanpak m.b.t. preventie, doorgeleiding en nazorg. Portefeuillehouder: H.P.A. Wagemakers Bijlage S4: - Voorstel: Lokale preventie in de maatschappelijke zorg (Wmo) - Inventarisatie lokale preventie in de maatschappelijke zorg (matrix)* Voorzitter: C.N. de Jager Griffier: B.C.A. Poiesz uur Drechtraad Zie agenda en bijbehorende stukken Drechtraad. * Deze stukken zijn te vinden via / Drechtstedendinsdag, de stukken uur Sluiting met een hapje en drankje

4

5

6

7 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb Een overzicht van de vormen van jeugdzorg die onder gemeentelijke regie gaan vallen

8 Inleiding: de zorg voor jeugd Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd. De zorg voor jeugd heeft als doel bijdragen aan een gezonde ontwikkeling, participatie, burgerschap en veiligheid van jeugdigen. De zorg voor jeugd omvat in de eerste plaats het basisaanbod, dat wil zeggen basisvoorzieningen en -diensten zoals het rijksvaccinatieprogramma en screeningen, een bezoek aan het consultatiebureau en de schoolarts maar ook algemene opvoed- en opgroei-informatie of cursussen over opvoeden of eerstelijns psychologische hulp. Naast het basisaanbod omvat de zorg voor jeugd de specialistische zorg ofwel geïndiceerde zorg. Dit zijn zwaardere en meer specialistische vormen van zorg zoals de dagbehandeling of behandeling in een residentiële voorziening. Deze specialistische zorg wordt aan een klein deel van de jeugd gegeven. Alle kinderen en jeugdigen maken gebruik van basiszorg waarbij dat bij 85 % ook de enige noodzakelijke zorg is. Van de jeugdigen heeft 15 procent serieuze opvoed- en opgroeiproblemen. Bij 5 % van de jeugdigen gaat het om structurele serieuze problemen waarvoor meer gespecialiseerde zorg nodig is. De manier waarop de zorg toegewezen wordt, de verdeling van de financiën èn de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze zorg gaan veranderen. Gemeenten zullen verantwoordelijk worden voor alle zorg voor jeugd. Deze brochure gaat over het deel van de zorg voor jeugd waar gemeenten de regie over krijgen, namelijk de geïndiceerde en specialistische jeugdzorg. Basisaanbod Beschikbaar voor 100% van de kinderen. Financiën: totaal budget 490 miljoen in 2009 Gespecialiseerde zorg Beschikbaar voor 15 % van de kinderen, waarvan 5% structurele zorg nodig hebben. Totaal budget miljoen in 2009 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 3

9 Opdracht voor gemeenten Bij de inrichting van de zorg voor jeugd hebben gemeenten de opdracht om te zorgen voor een aanbod dat aansluit bij de zorgbehoefte van jeugdigen en gezinnen. Het zorggebruik wordt bepaald door enerzijds de zorgbehoefte (wat is er nodig?) en de zorgvraag (wat is de vraag?) en anderzijds door het zorgaanbod (wat is er beschikbaar?). Deze brochure beschrijft het zorgaanbod, anno Kort wordt de basiszorg beschreven, het accent ligt echter op de gespecialiseerde zorg. Omdat de gespecialiseerde Jeugdzorg een nieuw terrein is voor gemeenten geven we in deze brochure een overzicht van de vormen van Jeugdzorg die nu nog niet onder gemeentelijke regie vallen, maar zo meteen wel. In hoeverre dit aanbod aansluit bij de zorgbehoefte en -vragen van de jeugdigen en ouders in uw gemeente is ook een belangrijke vraag die we niet beantwoorden in deze brochure. Om zicht te krijgen op de zorgbehoefte en zorggebruik kunnen gemeenten gebruik maken van de digitale handreiking Samenwerken rond Zorg voor Jeugd van de VNG (http://www.vng.nl/ jeugdzorg). Hierin zijn diverse hulpmiddelen te vinden die gemeenten inzicht geven in de zorgbehoefte, de zorgvraag en het zorggebruik van inwoners en de instellingen die zorg bieden, maar ook in het vormgeven van regionale samenwerking in de zorg voor jeugd. Basisaanbod De doelen die met het basisaanbod bereikt moeten worden zijn preventief: het bevorderen van de ontwikkeling en gezondheid van jeugdigen en het voorkomen van problemen. De taken van het basisaanbod zijn het signaleren, analyseren en, indien nodig, toeleiden naar gespecialiseerde) hulp; ondersteuning en dienstverlening: voorlichting, advies, informatie en hulp; integrale zorg organiseren; monitoren, screenen en vaccineren. Toegang tot basisaanbod Zorgvraag Gemeente Zorgaanbod Een zorgbehoefte vertaalt zich in een zorgvraag, die vervolgens resulteert in zorggebruik. Het zorggebruik wordt mede bepaald door het beschikbare zorgaanbod. Deze brochure beschrijft de huidige zorg en voorzieningen van de jeugdzorg, jeugd-geestelijke Gezondheid (jeugd-ggz) en Jeugdzorg voor jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (jeugd-lvb). Dit zijn de beoogde zorgvoorzieningen die met de geplande decentralisatie naar de gemeenten over zullen gaan. Deze brochure beschrijft de zorg en de diverse zorgvormen, de zorgvragen van cliënten, het zorggebruik, de kosten voor behandeling, de organisaties die deze zorg bieden en de professionals die de zorg uitvoeren 1. Het basisaanbod is toegankelijk voor alle jeugdigen en hun opvoeders. De diensten van het CJG en het ZAT zijn beschikbaar voor alle jeugdigen en hun ouders. Sommige preventieve projecten zijn echter gericht op specifieke groepen, die meer risico lopen op problemen in de ontwikkeling. Uitvoeringorganisaties De basiszorg voor jeugdigen wordt grotendeels uitgevoerd door de partners van het CJG en het ZAT. We hebben het over uitvoeringsorganisaties voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) (GGD, thuiszorgorganisaties en JGZ instellingen), (school)maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, stichting MEE, vrijwilligersprojecten voor jeugd en gezin, opvoedbureau s. Daarnaast zijn er ook andere uitvoerders van basiszorg zoals huisartsen en verloskundigen (eerstelijnszorg). Drie specifieke vormen van aanbod in de basiszorg beschrijven we hieronder kort, namelijk de preventie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de eerstelijns psychologische zorg en de kindertelefoon. 1 Er is gebruikgemaakt van verschillende(branche) rapportages. De betrouwbaarheid van cijfers is echter afhankelijk van de methode van dataverzameling. In de desbetreffende referentie wordt deze toegelicht. Bronnen voor deze cijfers zijn de brancherapportage van Jeugdzorg Nederland, de publicatie jeugd-ggz: investeren in de toekomst! van GGZ Nederland en de rapportage Kerncijfers LVG van de VOBC-LVG en de bijlage 1 van de publicatie Werk in Uitvoering van Tom van Yperen en Annemiek van Woudenberg. Zie ook de referentielijst. 4 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 5

10 Preventie door jeugd-ggz Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor selectieve ggz-preventie. Selectieve preventie is voor groepen die, bijvoorbeeld vanwege aanleg en (gezins-)omstandigheden, risico lopen op psychische aandoeningen. Door middel van cursussen leren kinderen en jeugdigen vaardigheden om hun psychische gezondheid te versterken. Voorbeelden zijn de KOPP-projecten voor Kinderen van Ouders met Psychische- en verslavings Problemen. De preventie kan bestaan uit voorlichting, training en cursussen en online hulpverlening, zoals preventieprogramma over overgewicht, loverboys, soa s (sense of soa) etc. Instellingen die preventie bieden zijn naast jeugd-ggz instelllingen ondermeer GGD-en. Eerstelijns psychologische zorg Eerstelijns psychologische zorg betreft kortdurende behandeling van lichte, niet complexe psychologische problemen, zoals angst, depressie en opvoedproblemen Eerstelijns psychologische zorg is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. Er is meestal een verwijzing nodig, er wordt soms een eigen bijdrage gevraagd en het aantal zittingen is gelimiteerd. Eerstelijns psychologische zorg wordt veelal aangeboden door particuliere praktijken. Professionals die eerstelijns psychologische zorg aanbieden zijn beroeps geregistreerde psychologen en orthopedagogen. Sommige huisartsen worden ondersteund door een praktijkondersteuner ggz die kortdurende hulp biedt bij psychische stoornissen (een POH-GGZ), dit zijn vaak sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Kindertelefoon De Kindertelefoon biedt jaarlijks een luisterend oor voor veel jeugdigen die (anoniem) bellen of chatten met vragen voor informatie en ondersteuning. In 2010 heeft de Kindertelefoon in totaal gesprekken gevoerd, waarvan via de telefoon en via de chat. De kindertelefoon valt onder Bureau Jeugdzorg. Medewerkers van de kindertelefoon zijn vrijwilligers die een intensieve cursus hebben gevolgd. Rol gemeente Het basisaanbod van de zorg voor jeugd valt grotendeels al onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Opdracht voor de gemeente is om dit aanbod zo te regisseren, dat jeugdigen vroegtijdig goed afgestemde zorg ontvangen, zodat problemen voorkomen kunnen worden. Te verwachten is dat de druk op de gespecialiseerde zorg ten gevolge van die inzet zal afnemen. 6 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 7

11 Schema 1 Basisaanbod zorg voor jeugd Gespecialiseerde zorg Taken Signaleren, analyseren en, indien nodig, toeleiden naar (gespecialiseerde) hulp Ondersteuning en dienstverlening: voorlichting, advies, informatie en hulp; Integrale zorg organiseren; Monitoren, screenen en vaccineren. Doelgroep 100% van de jeugdigen en opvoeders Aanbieders (Vaak vertegenwoordigd in het CJG en ZAT.) (School)maatschappelijk werk Welzijnswerk Vrijwilligersprojecten Opvoedondersteuning MEE Huisartsen Verloskundigen GGD JGZ instellingen, thuiszorginstellingen Preventie door jeugd-ggz Eerstelijns psychologische zorg Kindertelefoon (Bureau Jeugdzorg) Professionals Jeugdartsen Jeugdverpleegkundigen Doktersassistenten / consultatiebureau assistenten Gedragswetenschappers (psychologen en (ortho)pedagogen) (School) maatschappelijk werkers Huisartsen Verloskundigen Psychologen Praktijkondersteuners-GGZ Orthopedagogen Aantal fte - Financiën euro in 2011 Doel van de gespecialiseerde of geïndiceerde zorg is dat problemen zijn verholpen of hanteerbaar gemaakt, maar ook dat de veiligheid van de jeugdige en/of van de samenleving is hersteld. Om deze doelen te behalen voert de gespecialiseerde zorg verschillende taken uit zoals het analyseren van problematiek door middel van verdere analyse en diagnostiek; het begeleiden en ondersteunen van (beroeps)opvoeders en professionals in het basisaanbod door middel van consultatie; het bieden van gespecialiseerde zorg; het organiseren van integrale zorg en het herstellen van de veiligheid van de jeugdige en de veiligheid van de samenleving. Toegang tot geïndiceerde jeugdzorg Op dit moment zijn alle vormen van gespecialiseerde zorg voor jeugd alleen toegankelijk met een indicatie. Deze indicaties worden gesteld door het Bureau Jeugdzorg, de huisarts of jeugdarts en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ kan een indicatie geven voor verblijf langer dan een jaar en jeugd-lvb, een huisarts kan een indicatie geven voor jeugd-ggz. Indicatiestelling Bureau Jeugdzorg Totaal aanmeldingen Totaal geaccepteerd Het werk van medewerkers van Bureau Jeugdzorg bestaat uit het beoordelen van opgroei- en opvoedproblemen en het beslissen of er hulp nodig is om die problemen op te kunnen lossen. Samen met jeugdigen en ouders wordt besproken welke hulpvragen aanwezig zijn en wat er eerder aan is gedaan om deze hulpvragen op te lossen. Samen met de jeugdige en de ouders bekijken ze wat wel en niet heeft geholpen, en welke vorm van hulp het beste zou passen bij de hulpvragen. In overleg wordt vanuit de zorgbehoefte een zorgaanbieder gekozen. Bureaus Jeugdzorg geven indicaties af voor: Provinciale Jeugdzorg (ambulante hulp, daghulp, pleegzorg en residentiële hulp, waaronder jeugdzorgplus) Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz) Jeugdbescherming en jeugdreclassering 8 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 9

12 Een jongere kan meerdere indicaties krijgen voor het gelijktijdig gebruik maken van verschillende vormen van zorg. Jongeren vanaf 12 jaar hebben een stem bij het inzetten van zorg. Vanaf 16 jaar kan een jeugdige tegen de wens van ouders in, toch de keuze maken om geïndiceerde Jeugdzorg in te zetten. Jeugdigen tot 18 jaar en ouders met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen kunnen terecht bij de Bureaus Jeugdzorg voor een indicatie. Zowel Bureaus Jeugdzorg als de Landelijk Werkende Instellingen (LWI) 2 voeren de indicatiestelling uit. De zorgaanbieders werken samen met de ouders en het kind aan de doelen, volgens het hulpverleningsplan. Bureau Jeugdzorg volgt dit proces op afstand. Aanbieders van gespecialiseerde zorg Schema 2 Toegang tot gespecialiseerde zorg Bureau Jeugdzorg > Provinciale jeugdzorg jeugd-ggz jeugd-ggz langdurig verblijf Jeugdbescherming en jeugdreclassering Aanbieders van gespecialiseerde zorg zijn instellingen van jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb. Deze worden hier kort beschreven. Het hulpaanbod van deze drie sectoren wordt in het volgende hoofdstuk besproken. Jeugdzorg CIZ > Huisarts, Jeugdarts > jeugd-ggz jeugd-ggz langdurig verblijf jeugd-lvb Voor welke vragen en doelgroep? Aanbieders van Jeugd en Opvoedhulp bieden zorg voor jeugdigen en hun gezinnen gericht op opvoed en opgroeiproblemen. Wat voor soort professionals Jeugdhulpverleners, Pedagogisch Medewerkers, Gedragswetenschappers Wat voor soort instellingen? Jeugd & Opvoedhulp organisaties, Bureau Jeugdzorg en Landelijk Werkende Instellingen bieden Jeugdzorg aan. Werkwijze Op basis van de indicatiestelling van Bureau Jeugdzorg en eventuele observatie en diagnostiek wordt een hulpverleningsplan opgesteld. Deze instellingen werken meestal binnen een bepaalde regio. Zij hebben acceptatieplicht mits de zorgvorm ook beschikbaar is, werken vraaggericht, benaderen zorgvragen multidisciplinair, zorgen voor continuïteit en organiseren de nazorg. Daarnaast kan diagnostiek ingezet worden bij de verschillende zorgvormen, zoals binnen verblijf deeltijd, pleegzorg en residentiële zorg. Aantal gebruikers Binnen de genoemde aantallen is er sprake van dubbeltellingen, doordat jeugdigen gebruik kunnen maken van meerdere vormen van zorg. Schatting is dat er in individuele of unieke cliënten gebruik maakten van het hier beschreven zorgaanbod. Onbekend is hoeveel gezinnen dit betreft. Het is natuurlijk goed mogelijk dat meerdere kinderen uit een gezin gebruik maken van hulpaanbod. Aantal gebruikers Jeugd en opvoedhulp Unieke cliënten Aantal fte In 2010 werkten er professionals in Jeugdzorg organisatie; met een omvang van fte. Totaal budget 2 Landelijk Werkende Instellingen (LWI s) zijn jeugd en opvoedhulp organisaties die zowel taken van Bureau Jeugdzorg uitvoeren, zoals de indicatiestelling, jeugdbescherming- en jeugdreclassering, en aanbod Jeugdzorg verzorgen in geheel Nederland. Deze vier landelijke instellingen zijn: De William Schrikker Groep, het Leger des Heils, SGJ christelijke jeugdzorg, Nidos, en het Joods Maatschappelijk Werk. Het Joods Maatschappelijk Werk en het Nidos voert wel gezinsvoogdij en enkele zorgvormen uit, maar geen indicatiestelling Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 11

13 jeugd-ggz Voor welke vragen en doelgroep? Jeugd GGZ geeft hulp aan kinderen of jeugdigen met problemen in het gedrag of de ontwikkeling levensgebieden, zoals thuis, op school of in contact met leeftijdsgenoten. Voor een deel van deze kinderen zijn de problemen tijdelijk. Minimaal 5 % van alle jeugdigen heeft echter een psychische stoornis die ernstige beperkingen in hun functioneren tot gevolg heeft en risico s meebrengt voor hun ontwikkeling. Bij ernstige en complexe problematiek kan gespecialiseerde zorg nodig zijn. Wat voor soort professionals Veel professionals in de geestelijke gezondheidszorg hebben een BIG registratie of staan geregistreerd in een privaat register van een beroepsvereniging, zij moeten hiervoor voldoen aan kwaliteitseisen. Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Het gaat dan om de psychologen, orthopedagogen, (kinder)psychiaters, psycho- en vaktherapeuten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Wat voor soort instellingen? GGZ instellingen, vrijgevestigde psychologen/therapeuten en particuliere praktijken, Psychiatrische afdeling van een algemeen (PAAZ) of academisch ziekenhuis (PUK, Psychiatrische Universiteits Kliniek). Werkwijze Diagnostiek binnen de jeugd-ggz bestaat uit enkele gesprekken en testmomenten op basis waarvan een inschatting van de aard en ernst van de problemen van het kind wordt gemaakt en de mogelijke oorzaken en factoren die de problemen in stand houden. Deze informatie kan worden verzameld bij de ouders/ verzorgers, kind/jeugdige en leerkrachten. Daarbij maakt de behandelaar gebruik van instrumenten (vragenlijsten), gesprekken en observatie. Binnen de GGZ wordt gewerkt met zorgprogramma s. Een zorgprogramma is een behandelaanbod gericht op mensen met dezelfde klachten (diagnose) en een gelijke hulpvraag. Daarnaast zijn er richtlijnen met inhoudelijke aanbevelingen aan professionals op specifieke probleemgebieden of processen. In de jeugd- GGZ richt behandeling zich niet alleen op jeugdigen, maar ook op hun ouders. Aantal gebruikers Wanneer er aantallen gebruikers worden genoemd gaat het zowel over behandeling van jeugdigen als van ouders. In totaal ontvingen in jeugdigen en ouders behandeling binnen de jeugd-ggz. Daarvan werden jeugdigen behandeld binnen de jeugd-ggz, de overige cliënten zijn ouders. Daarnaast zijn er jeugdigen van 18 tot 23 jaar in behandeling bij de volwassenen-ggz. En er zijn nog circa jongeren onder de 18 jaar, en jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar, in behandeling bij verslavingszorginstellingen. Aantal fte - Totaal budget 0,8 miljard euro (inclusief PGB) jeugd-lvb Beschrijving Kinderen en jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) hebben niet alleen een lagere intelligentie met een IQ-score tussen de 50 en 85. Zij hebben daarnaast een beperkt sociaal aanpassingsvermogen, waardoor hun sociale redzaamheid laag is. Bij kinderen met LVB is dan ook sprake van bijkomende problematiek, zoals leerproblemen, een psychiatrische stoornis, en problemen in het gezin en de sociale context. In Nederland zijn er ongeveer jeugdigen met een IQ score tussen de 50 en 85. Dat is één op de zes jeugdigen. Ongeveer jeugdigen hebben te maken met bijkomende problematiek ten gevolge van hun beperkte sociale redzaamheid. Daarvan hebben ongeveer jeugdigen ernstige, meervoudige problematiek. Daarnaast komen jeugdigen met LVB vaak in andere vormen van zorg terecht, zo zijn 40 procent van de jongeren in de gesloten jeugdzorg, jeugdigen met LVB. We zien ook binnen de Jeugdzorg dat er vaak specifiek aanbod is voor jeugdigen met LVB. Voor welke vragen en doelgroep? Kinderen met LVB. Dus kinderen met een IQ tussen de 50 en 85 en bijkomende problematiek. Er is bijvoorbeeld sprake van leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen (zoals autisme, ADHD, depressie en angststoornissen), in combinatie met problemen in de gezinssituatie. Oudere jeugdigen met een LVB hebben een risico op zwerfgedrag, vereenzaming, criminaliteit en problematisch drank- en drugsgebruik. Wat voor soort professionals Pedagogische Medewerkers, Jeugdhulpverleners, Beeldend therapeuten, Therapeuten, GZ-psychologen, GZ Kinder- en Jeugd psychiaters, Gedragswetenschappers. Wat voor soort instellingen? Instellingen die behandeling bieden aan jeugdigen met een LVB zijn Orthopedagogische behandelcentra (OBC s) en MultiFunctionele Centra (MFC s). De OBC s bieden behandeling aan jeugdigen met een LVB én gedragsproblematiek, zij zijn gespecialiseerd in deze doelgroep. MFC s zijn samenwerkingsverbanden tussen een OBC en een GGZ jeugd instelling. De MFC s bieden deze jeugdigen een combinatie van psychiatrische behandeling en orthopedagogische zorg. Daarnaast bieden instellingen voor gehandicaptenzorg en zorgboerderijen begeleiding aan jeugdigen en ouders. Werkwijze Binnen de jeugd-lvb kunnen verschillende modules ingezet worden. Daarnaast is ook diagnostiek vaak onderdeel van de zorg. De diagnostiek kan aangevuld worden met onderzoeken om specifieke ontwikkelingsgebieden van de jeugdige in kaart te brengen, te denken valt aan psychodiagnostisch-, persoonlijkheids-, neuropsychologisch-, orthodidactisch-, somatisch-, en gezinssysteem onderzoek, maar ook een ontwikkelings- of gezinsanamnese. Een volledig diagnostisch onderzoek vanuit een OBC wordt berekend op maximaal 16 uur Aantal gebruikers Voor de jeugd-lvb zijn enkel cijfers beschikbaar van de OBC s. In totaal hebben in jeugdigen deze zorg ontvangen. Aantal fte 3 In 2009 werkten professionals de binnen OBC s, met een omvang van fte. Totaal budget 0,7 miljard euro waarvan 329 miljoen euro voor de dienstverlening van de OBC s. 3 Cijfers over het aantal cliënten binnen de GGZ, gaan enkel over cliënten van instellingen verbonden aan GGZ Nederland. 12 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 13

14 Schema 3 Gespecialiseerd zorg in de zorg voor jeugd Taken Analyseren van problematiek door middel van diagnostiek en observatie Consulteren: het begeleiden en ondersteunen van beroepsopvoeder en professionals in het basisaanbod Bieden van gespecialiseerde zorg Integrale zorg organiseren Herstellen van de veiligheid van de jeugdige Herstellen van de veiligheid van de samenleving Doelgroep Totaal aantal unieke cliënten: jeugdigen Jeugdzorg: unieke cliënten. jeugd-ggz: jeugdigen en ouders; waarvan jeugdigen. jeugd-lvb: jeugdigen door OBC s Aanbieders Jeugd en Opvoedhulp instellingen Bureaus Jeugdzorg Landelijk Werkende Instellingen GGZ-instellingen Particuliere praktijken Psychiatrische afdeling van een algemeen (PAAZ) of academisch ziekenhuis (PUK, Psychiatrische Universiteits Kliniek) Orthopedagogische Behandel Centra (OBC s) Multi Functionele Centra (MFC s) Instellingen voor Verstandelijk Gehandicapten Professionals Bureau Jeugdzorg: Casemanagers Voogden Jeugdreclassering medewerkers Jeugdhulpverleners Gedragswetenschappers Jeugdzorg: Jeugdhulpverleners Pedagogisch Medewerkers Gedragswetenschappers Professionals fte Jeugdzorg: fte jeugd-ggz: - jeugd-lvb: fte 5 Financiën in 2009 jeugd-ggz: Creatieve therapeuten Therapeuten GZ-psychologen GZ Kinder- en Jeugd psychiaters Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen Forensische Verpleegkundigen jeugd-lvb: Pedagogische Medewerkers Jeugdhulpverleners Creatieve therapeuten Therapeuten GZ-psychologen GZ Kinder- en Jeugd psychiaters Gedragswetenschappers Totaal budget van Jeugdzorg: 1,4 miljard euro waarvan 0,5 miljard euro voor de taken van Bureau Jeugdzorg jeugd-ggz 0,8 miljard (inclusief PGB) jeugd-lvb 0,7 miljard Zorgvormen gespecialiseerde zorg De jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb bieden verschillende vormen van zorg aan. De zorgvormen zijn ingedeeld in 9 categorieen: consultatie, begeleiding, ambulante hulp ook wel poliklinische behandeling, daghulp ook wel verblijf deeltijd of semiresidentiële hulp genoemd, pleegzorg, residentiele zorg ook wel klinische- en intramurale behandeling genoemd, Adviesen Meldpunt Kindermishandeling, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het zorgaanbod wordt per categorie en per sector hieronder beschreven. Achterin deze publicatie vindt u een overzicht van de zorgvormen Binnen de jeugd-ggz worden zowel jeugdigen als ouders behandeld. Voor het aantal clienten van jeugd-ggz en jeugd-lvb geldt dat jeugdigen gebruik kunnen maken van meerdere vormen van zorg. De aantallen kunnen dus dubbelingen bevatten. 5 Werkzaam binnen OBC s (niet meegerekend de professionals werkzaam bij MFC s en instellingen voor Verstandelijk Gehandicapten) 14 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 15

15 Consultatie Begeleiding jeugd-ggz en jeugd-lvb Voor welke vragen en doelgroep? Voor vragen van hulpverleners en beroepsopvoeders -zoals huisartsen, jeugdartsen, wijkverpleegkundigen en leerkrachten- over vermoedens van kinderen met psychiatrische of LVB problematiek en de omgang met deze kinderen. Zorgvormen Consultatie wordt zowel binnen de jeugd-ggz als de jeugd-lvb geboden. Consultatie is ondersteuning en begeleiding van hulpverleners en professionele werkers om hen te leren om psychiatrische en ernstige psychische verschijnselen en LVB problematiek te herkennen, en hiermee om te gaan. Vaak worden er trainingen op maat voor de diverse beroepsgroepen ontwikkeld. Consultatie kan ook inhouden dat een LVB- of GGZ-professional een consultatieve rol heeft in het Zorg- en Adviesteams op school of in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zorggebruik - Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? - Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? - Welke instellingen bieden deze zorg? jeugd-ggz en jeugd-lvb Voor welke vragen en doelgroep? Jeugdigen en gezinnen met psychiatrische of LVB problematiek met problemen in de het dagelijkse functioneren. Zorgvormen Zo kunnen ouders wekelijks begeleid worden bij de opvoeding en de zorg voor de jeugdigen. En jeugdigen kunnen ondersteund worden bij de dagbesteding en het ontwikkelen van vaardigheden. Begeleiding kan individueel of in groepsverband zijn. Zorggebruik - Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? - Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? - Welke instellingen bieden deze zorg? GGZ-instellingen Orthopedagogische behandelcentrum (OBC s) Instellingen voor Verstandelijk Gehandicapten GGZ-instellingen Orthopedagogische behandelcentrum (OBC s) Multi Functionele Centra (MFC s) 16 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 17

16 Jeugdzorg Voor welke vragen en doelgroep? Vragen met betrekking tot opvoedproblematiek en/of zorgen over het psychosociaal functioneren en gedragsproblematiek van kinderen. Zorgvormen Ambulante zorg: ouders en/of jeugdigen hebben periodiek contact met een hulpverlener. Jeugdigen krijgen bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining, speltherapie of psycho-educatie. Ambulante spoedhulp: het oplossen van acute problemen, het herstellen van het evenwicht in het gezin en het voorkomen van een uithuisplaatsing van één of meer kinderen. Zorggebruik We zien een sterke stijging in het gebruik van ambulante hulp. Deze ontwikkeling is in lijn met de visie dat kinderen en hun opvoeders waar mogelijk ambulante hulp ontvangen in en naast het eigen gezin. Andere vormen van zorg worden pas ingezet als ambulante hulp ontoereikend is of verwacht wordt te zijn. Aantal gebruikers ambulante zorg Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? De gemiddelde doorlooptijd van de ambulante hulp was in ,2 maanden. Welke instellingen bieden deze zorg? Ambulante zorg Jeugd en Opvoedhulp instellingen Bureau Jeugdzorg Landelijk Werkende Instellingen We spreken van ambulante behandeling of hulp wanneer jeugdigen periodieke contacten hebben met een professionele hulpverlener. Soms vinden de contacten plaats bij de gezinnen thuis. Deze zorg kan zowel thuis als bij de accommodatie van de zorgaanbieder plaatsvinden en zowel individueel als in groepsverband. De hulp kan zowel gericht zijn op de ouders als op het kind. De functie van deze contacten kunnen variëren: een verkenning van de aard en oorzaak van de problemen, advies of begeleiding bij de aanpak van en omgang met de problemen of ondersteuning bij het gebruik van medicatie tot psychotherapeutische hulp. 18 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 19

17 jeugd-ggz Voor welke vragen en doelgroep? Jeugdigen en hun opvoeders met complexe psychologische problemen of psychiatrische stoornissen. Ook voor jeugdigen met verslaving of jeugdigen met een psychiatrische stoornis die in aanraking zijn gekomen met justitie. Zorgvormen Ambulante of poliklinische behandeling: individuele- of groepsbehandeling en gezinsbehandeling. E-health: online hulp, waarbij een cliënt via internet informatie, advies, ondersteuning of behandeling krijgt. Deze hulp vindt vaak anoniem plaats. Ambulante verslavingszorg: (online) behandeling en begeleiding van verslaafde jongeren, zoals gedragstherapie. Ouders van verslaafde jongeren kunnen ook hulp krijgen, zoals een intensieve psychiatrische gezinsbehandeling of een korte cursus. Acute psychiatrische behandeling: binnen 24 uur of direct is er noodzaak voor behandeling. De oorzaak van de crisis ligt bij een psychische stoornis. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een psychose, suïcidale zaken, ernstige depressie of een ernstige eetstoornis. Forensische psychiatrische zorg: zorg bestemd voor jongeren die door hun grensoverschrijdende en delict-gedrag met politie of justitie in aanraking zijn gekomen én een psychiatrische stoornis hebben. Behandeling richt zich op de analyse van het delict gedrag en het aanleren van ander gedrag. Behandeling kan bestaan uit individuele, gezins- en groepsbehandeling al dan niet ondersteunt met diagnostiek, medicatie en psycho-educatie. Zorggebruik Circa jeugdigen tot 18 jaar en ouders (95,5% van de cliënten binnen de jeugd-ggz) in Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? - Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? - Welke instellingen bieden deze zorg? GGZ-instellingen Particuliere praktijken jeugd-lvb Voor welke vragen en doelgroep? Gezinnen met kinderen en jongeren met LVB met vragen over ernstige gedragsproblemen van de kinderen en vragen over de verstoorde gezins- en opvoedingssituatie. Zorgvormen Ambulante behandeling: kan zowel gezinsbehandeling als diverse therapieën voor de jeugdige omvatten. De gezinshulpverlener komt gedurende enkele maanden gemiddeld twee keer per week in de thuissituatie van de jeugdige. Ambulante behandeling kan ook de inzet van een therapie omvatten wanneer er sprake is van sociaal-emotionele problematiek bij de jeugdige. Vormen van therapieën zijn: psychomotorische therapie, creatieve-, cognitieve-, gezins-, agressie-regulatie- en weerbaarheidstherapie. Behandelduur is gemiddeld 8 maanden. Poliklinische behandeling: bestemd voor jeugdigen met LVB én een psychiatrische stoornis. Voorbeelden zijn (intensieve psychiatrische) thuisbehandeling, oudertraining, sociale vaardigheidstraining, psychoeducatie voor jeugdigen, traumatherapie en creatieve therapie. Dit aanbod wordt enkel door MFC s uitgevoerd. Arbeidstraining: jeugdigen met LVB worden geholpen om een passende beroepsrichting te kiezen, daarnaast wordt een werkervaringsplek gezocht waar zij op het werk training ontvangen. De training vindt plaats op de werkvloer of in een arbeidstraningscentrum, en duurt 1 tot 2 jaar en loopt vaak door in langdurige begeleiding door een jobcoach. Dit aanbod wordt door OBC s i.s.m. reïntegratiebedrijven / UWV uitgevoerd. Ambulante spoedhulp: binnen 24 wordt er hulp geboden aan gezinnen wanneer zij door opvoeding-, gezins- en kindproblematiek in een crisis zijn beland. Doel is om uithuisplaatsing te voorkomen, door het vergroten van de vaardigheden van de gezinsleden om gebruik te maken van hulpbronnen in hun sociale omgeving, en eventueel vervolghulp in te zetten. Ambulante spoedhulp duurt 3 dagen tot 6 weken. Aantal cliënten OBC s Totaal ambulante behandeling Arbeidstraining Ambulante spoedhulp Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? - Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? Hierboven genoemd voor de diverse vormen Welke instellingen bieden deze zorg? Orthopedagogische behandelcentrum (OBC s) Multi Functionele Centra (MFC s) 20 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 21

18 Jeugdzorg Voor welke vragen en doelgroep? Daghulp wordt ingezet bij kinderen en jongeren met lichamelijke-, ontwikkelings-, emotionele-, gedragsproblemen of stoornissen en bij een belastende thuissituatie, gebrekkige opvoedingsvaardigheden van de ouders, een verstoorde ouder-kindrelatie of kindermishandeling. Zorgvormen Kinderopvang plus: kinderen tot vier jaar krijgen kinderopvang van gespecialiseerde groepsleiders. Daarnaast ontvangen ouders opvoedingsondersteuning. Medisch Kleuter Dagverblijf (MKD): kinderen tot 7 jaar en hun ouders krijgen behandeling, verzorgd door een multidisciplinair team bestaande uit o.a. beroeps geregistreerde gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, hometrainers en soms een kinder- of jeugdpsychiater. Het kind gaat hiervoor een aantal dagdelen naar het MKD. Als een kind onderwijs behoeft, wordt er samengewerkt met een school, veelal wordt het onderwijs op de instelling zelf aangeboden. Het MKD voert ook diagnostiek uit. Naschoolse opvang: jeugdigen van 4-18 jaar komen na schooltijd tot het begin van de avond naar de centra. Naast het doen van alledaagse activiteiten, hanteert de groepsleiding een pedagogische aanpak. Kinderen doen daarmee ervaring op in de sociale omgang en zelfregulatie. Daarbij worden de ouders ook begeleid en ontvangen zij opvoedingsondersteuning. Voorbeelden van deze naschoolse hulp is een Boddaertcentrum of een BSO met extra zorg. Daghulp niet-schoolgaande jeugd: jeugdigen van jaar die door emotionele- en gedragsproblemen geen onderwijs kunnen volgen krijgen een gestructureerd dagprogramma en begeleiding van het thuismilieu. Zorggebruik aantal gebruikers Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? Verblijf deeltijd/ Daghulp Daghulp, ook wel verblijf deeltijd of semi residentiële zorg genoemd, bestaat uit intensieve begeleiding en behandeling, zonder dat jeugdigen daarvoor geheel uit hun thuismilieu worden gehaald. Zij krijgen doordeweeks overdag, of een deel van de dag hulp bij een organisatie en zijn de rest van de tijd thuis en op school Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? De gemiddelde doorlooptijd van de daghulp was in ,5 maanden. Welke instellingen bieden deze zorg? Jeugd en Opvoedhulp instellingen Landelijk Werkende Instellingen 22 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 23

19 jeugd-ggz Voor welke vragen en doelgroep? Jeugdigen en hun opvoeders met complexe psychologische problemen of psychiatrische stoornissen. Ook is er behandeling voor jeugdigen met verslaving of jeugdigen met een psychiatrische stoornis die in aanraking zijn gekomen met justitie. Zorgvormen Dag- en deeltijdbehandeling jeugd- en kinderpsychiatrie: behandeling is intensief en individueel. Ouders worden structureel bij de behandeling betrokken door middel van ouderbegeleiding. Kinderen en jongeren die deeltijdbehandeling krijgen gaan naar hun eigen school (kan ook een school voor speciaal onderwijs zijn) en ontvangen begeleiding bij de instelling. Een school voor speciaal onderwijs kan nauw verbonden zijn aan de GGZ-instellingen, zoals cluster 4 scholen (scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen). De behandeling is modulair opgebouwd, en bestaat uit algemene ondersteuning op de groep en de inzet van verschillende modules, zoals gezinstherapie, inzichtgevende therapie en creatieve therapie. Verslavingszorg: jongeren krijgen gedurende enkele uren op de dag behandeling en begeleiding, zoals gedragstherapie, creatieve therapie en sport. De school is betrokken bij de behandeling. Forensische psychiatrische zorg: jongeren met een psychiatrische stoornis die met justitie in aanraking zijn gekomen worden behandeld gedurende meerdere uren per dag gedurende enkele dagen per week. Er wordt intensief samengewerkt met school. Zorggebruik Circa jeugdigen (0,6 % van de cliënten binnen de jeugd-ggz) ontvingen in 2009 deeltijdbehandeling. Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? - Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? - jeugd-lvb Voor welke vragen en doelgroep? Gezinnen met kinderen met LVB die vragen hebben over ernstige gedragsproblemen van de kinderen en vragen over de verstoorde gezins- en opvoedingssituatie. Waarbij de opvoedingsbelasting van ouders erg groot is. Zorgvormen Naschoolse dagbehandeling: jeugdigen gaan 3 tot 5 dagen per week na school naar de naschoolse dagbehandeling. Deze biedt een dagprogramma met een vaste structuur voor jeugdigen, daarbinnen zijn er individuele en groepsgericht leertrajecten. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling, deze wordt aangeboden door OBC s. Dagdeeltijdbehandeling: jeugdigen met LVB en een psychiatrische stoornis worden kortdurend intensief behandeld. Twee keer per week op de behandelgroep, wekelijks thuis en wekelijks is er contact met school. Doel is dat de omgeving beter aan zal sluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige. Deze wordt aangeboden door MFC s. Aantal cliënten OBC s Naschoolse dagbehandeling Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? - Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? Deze behandeling duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar. Welke instellingen bieden deze zorg? Orthopedagogische behandelcentrum (OBC s) Multi Functionele Centra (MFC s) Instellingen voor Verstandelijk Gehandicapten Welke instellingen bieden deze zorg? GGZ-instellingen Particuliere praktijken 24 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 25

20 Jeugdzorg Voor welke vragen en doelgroep? Bij pleegzorg worden kinderen uithuisgeplaatst om pedagogische onmacht van de ouders, emotionele of fysieke verwaarlozing en mishandeling of verslavingsproblemen van de ouders of (specifieke) problematiek van het kind. Zorgvormen Hulpverleningsvariant: kortdurende pleegzorg, waarbij het doel is dat het perspectief van het kind en ouders onderzocht wordt. Vormen binnen de hulpverleningsvariant zijn: Overbrugging: Het perspectief voor het kind op de langere termijn staat vast (bijvoorbeeld terug naar huis of naar een langdurig pleeggezin) maar in afwachting daarvan behoeft het kind een veilige opvoedingssituatie. Perspectief thuis: Kort verblijf bij pleegouder gecombineerd met (intensieve) hulp thuis met als doel dat ouders de opvoeding weer op zich nemen. Deeltijdpleegzorg zoals weekendpleegzorg, vakantie en dagpleegzorg. De rest van de tijd woont het kind bij zijn biologische ouders, een ander pleeggezin of in een residentiele instelling. Crisispleegzorg: Crisispleegzorg wordt ingezet wanneer een kind acuut uit huis geplaats dient te worden. Het kind verblijft maximaal 4 weken in het pleeggezin. Opvoedingsvariant: langdurige pleegzorg voor kinderen die langere tijd niet thuis kunnen wonen. Binnen de opvoedingsvariant kan het contact met de biologische ouders variëren van zeer minimaal tot enige mate van gedeeld opvoederschap. Therapeutische pleegzorg: dit is een intensieve pleegzorg module voor kinderen met een verstoorde emotionele ontwikkeling. Doel is het verminderen van de problematiek van het kind. Deze zorg is bedoeld voor kinderen met een verstoorde emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld kinderen met hechtingsproblematiek, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en stemmingsof angststoornissen. Zorggebruik Pleegzorg Pleegzorg is een vorm van zorg waarin pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging, en vervanging of aanvulling op de oorspronkelijke opvoedingssituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van het pleegkind, pleegouders en biologische ouders door de hulpverleningsorganisatie. Wanneer kinderen geplaatst worden in een pleeggezin kan dit een netwerk- of een bestandsplaatsing zijn. Bij een netwerkplaatsing worden kinderen bij kennissen of familie geplaatst, wanneer dit niet het geval is spreken we van een bestandsplaatsing. Pleegzorg Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? De gemiddelde doorlooptijd van de pleegzorg was in ,2 maanden. Welke instellingen bieden deze zorg? Jeugd en Opvoedhulp instellingen Landelijk Werkende Instellingen Opmerkingen Pleegzorg specifiek voor jongeren met LVB of kinderen van ouders met LVB wordt geboden door de William Schrikker Groep, een van de LWI s. Deze pleegzorg omvat zowel de hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, crisispleegzorg als ook therapeutische pleegzorg. Binnen de therapeutische pleegzorg wordt samengewerkt met OBC s. 26 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 27

21 Jeugdzorg Voor welke vragen en doelgroep? Residentiele zorg is voor kinderen met lichamelijke-, ontwikkelings-, emotionele-, gedragsproblemen of stoornissen en bij een dusdanig belastende thuissituatie, gebrekkige opvoedingsvaardigheden van de ouders, een verstoorde ouder-kindrelatie of kindermishandeling. Zorgvormen Open groepen Behandelgroepen: verblijf in een accommodatie van een zorgaanbieder, waar kinderen en jongeren begeleid worden in een methodische behandelsetting door een team van groepsleiders. Fase-groepen: voor jongeren die moeten leren zelfstandig te leven en daarbij nog 24 uur per dag begeleiding nodig hebben. In een fasehuis wonen jongeren op kamers en krijgen zij intensieve begeleiding. Kamertraining: voor jongeren die (nog) niet toe zijn aan zelfstandig wonen. Op de locatie wordt lichte begeleiding geboden. Gezinshuizen: een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening. In een gezinshuis woont een aantal jeugdigen, meestal drie tot zes, samen met de gezinshuisouders. De gezinshuisouders vormen meestal een echtpaar en proberen zoveel mogelijk het klimaat van een gezinssituatie te creëren. Er zijn verschillende vormen van gezinshuizen: Hulpverleningsvariant: gericht op terugkeer naar huis Opvoedingsvariant: het langdurig voorzien in een nieuwe gezinscontext voor het kind. Therapeutische gezinshuizen: gericht op jeugdigen met gedragsproblemen die verzorging, opvoeding en behandeling ontvangen. Crisis zorg: wordt ingezet wanneer een kind acuut uit huis geplaatst dient te worden. Het kind verblijf maximaal 4 weken in de residentiële instelling. Verblijf 24 uurs: residentiële of intramurale behandeling Residentiële zorg is 24 uurs verblijfszorg en voorziet in een therapeutische context bestaande uit een stabiel ontwikkelings- en opvoedingsomgeving. Naast deze therapeutische context ontvangen jongeren individuele behandeling, en in sommige gevallen is er ook zorg voor de ouders en de verdere familiecontext. Residentiële zorg omvat verzorging en opvoeding (care) en behandeling (cure). Jeugdzorgplus ofwel gesloten jeugdzorg, niet te verwarren met Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI s). Jeugdzorgplus is een gespecialiseerde vorm van jeugdzorg. Voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen en zich onttrekken aan de nodige behandeling. Naast een indicatie voor 24-uurs verblijf, moet Bureau Jeugdzorg verklaren dat de jeugdige vanwege ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen gesloten Jeugdzorg nodig heeft. Een gedragswetenschapper moet altijd instemmen met deze verklaring van het Bureau Jeugdzorg. Vervolgens is het noodzakelijk om een rechterlijke machtiging te verkrijgen om jongeren in geslotenheid te behandelen en beperkende maatregelen op te leggen. Jongeren kunnen geplaatst worden als time-out in een lopend traject binnen een instelling voor jeugdzorg, of als start van een traject gericht op herstel. Zorggebruik Residentiele zorg (excl. jeugdzorgplus) Jeugdzorgplus Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? (jeugdzorgplus kost gemiddeld ) Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? Gemiddelde duur van de residentiële plaatsing was in ,6 maanden. Gemiddeld verblijven jeugdigen 8,1 maanden in de jeugdzorgplus voorziening. Welke instellingen bieden deze zorg? Jeugd en Opvoedhulp instellingen Landelijk Werkende Instellingen 28 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 29

22 jeugd-ggz Voor welke vragen en doelgroep? Deze zorg is bestemd voor kinderen en jongeren voor wie ambulante of semi residentiële hulp onvoldoende is, of voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen vanwege de ernst van de klachten en wanneer de ouder(s) de problemen niet meer aankunnen. Zorgvormen Klinische opname en behandeling. Jeugdigen wonen een bepaalde tijd op de groep en hebben daar een eigen slaapkamer. Overdag volgen de kinderen of jongeren een intensief behandelprogramma, gedeeltelijk in de groep en/of gedeeltelijk individueel. De kinderen en jongeren gaan ook naar school en er wordt samengewerkt met de school. Logeerzorg. In logeerhuizen kunnen kinderen en jongeren tijdens weekends en vakanties terecht, zodat het kind met begeleiding leert omgaan met leeftijdgenoten en activiteiten uit te voeren. Het gezin is tijdelijk ontlast. Beschermd en begeleid wonen: Beschermd wonen betekent dat jeugdigen op de locatie van de zorgaanbieder wonen en begeleiding ontvangen. Bijvoorbeeld in een groepswoning, één- of tweepersoonswoning of in een kleinschalige woonvorm. Begeleid zelfstandig wonen betekent dat jeugdigen ambulante begeleiding van de zorgaanbieder ontvangen, maar wel een eigen woonruimte hebben. Verslavingszorg. Jongeren met een verslaving kunnen opgenomen worden voor detoxificatie en behandeling. Bij opname voor detoxificatie is niet alleen die detoxificatie het doel, maar ook inzicht verkrijgen in problemen die samenhangen met het gebruik van de jeugdige. Deze opname duurt vier tot acht weken. Jongeren kunnen vervolgens opgenomen worden om te leren om niet meer te gebruiken, ze zijn dan al gestopt met gebruiken, dit gebeurt op een open afdeling en duurt zes tot acht maanden. Acute psychiatrische behandeling. Binnen 24 uur of direct is er noodzaak voor opname. De oorzaak van de crisis ligt bij een psychische stoornis. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een psychose, suïcidale zaken, ernstige depressie of ernstige eetstoornis. Gesloten behandeling: Opname is mogelijk via een rechterlijke machtiging die wordt aangevraagd bij de rechter, bij gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de jeugdige en/of de omgeving. Gesloten acute psychiatrische behandeling. Bij acuut gevaar voor gezondheid of veiligheid van een cliënt of zijn omgeving kan bij de burgemeester een inbewaringstelling worden aangevraagd. Een inbewaringstelling is een maatregel voor drie dagen. Om een inbewaringstelling te kunnen voortzetten moet een rechter beslissen tot voortgezette inbewaringstelling (van drie tot zes weken). Zorggebruik Circa jeugdigen (3,5 % van de cliënten binnen de jeugd-ggz) ontvingen intramurale behandeling binnen de jeugd-ggz. Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? - Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? - jeugd-lvb Voor welke vragen en doelgroep? Gezinnen met kinderen met LVB die vragen hebben over ernstige gedragsproblemen van de kinderen en vragen over de verstoorde gezins- en opvoedingssituatie. Waarbij ambulante en dagbehandeling ontoereikend is. Zorgvormen Behandeling met verblijf: kan zowel plaatsvinden in een kleinschalige voorziening in aangepaste woonhuizen in de wijk, als ook in een terrein gebonden instelling. Jeugdigen hebben een gecontroleerde omgeving nodig. Deze behandeling wordt geboden door alle OBC s. Zeer intensieve behandeling (open/besloten): de jongeren verblijven bij de instelling, waar ook onderwijs/ werk en vrije tijdsbesteding plaats vindt met permanente toezicht of beveiliging bij de instelling. Deze jeugdigen hebben ernstige en complexe gedragsproblematiek, zij vormen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving, of worden bedreigd door elementen in hun omgeving. De behandeling is erop gericht dat de gedragsproblematiek beheersbaar wordt en de jeugdige naar een reguliere behandelsetting kan doorstromen. Deze behandeling wordt geboden door OBC s. Gezinshuis: behandeling van kinderen in kleinschalige voorzieningen van de zorgaanbieders. Meerdere kinderen wonen bij gezinshuisouders. Zelfstandigheidtraining: jeugdigen verblijven in een groepswoning van de instelling en volgen een individueel trainingsprogramma, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid, door het versterken van praktische en sociale vaardigheden. Er is 24 uur per dag begeleiding beschikbaar. OBC s bieden deze behandeling aan. Kamertraining: jeugdigen verblijven, individueel in een eigen woonruimte, beheerd door de instelling. De behandeling is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheidvaardigheden. Van deze jeugdigen wordt verwacht dat zij in staat zijn om een eigen huishouding te voeren, daarnaast hebben zij al een dagbesteding. De jeugdige heeft dagelijks contact met een begeleider. Deze training wordt aangeboden door OBC s. Weekend- of vakantieopname: jeugdigen kunnen een of twee weekenden per maand logeren in het logeerhuis. Jeugdigen leren sociale vaardigheden in interactie met elkaar en het gezinssysteem wordt ontlast. Dit wordt aangeboden door de OBC s. Crisisinterventie: opname van een jeugdige wanneer jeugdigen en hun gezinnen in een acute crisissituatie verkeren. Dit wordt vaak gecombineerd met ambulante spoedhulp en is erop gericht dat de jeugdige zo spoedig mogelijk weer naar huis kan. Aangeboden door OBC s. Klinische behandeling kinder- en jeugdpsychiatrie: kinderen en jongeren met LVB en een psychiatrische stoornis worden opgenomen voor behandeling, zorg, onderwijs en ondersteuning. Zij krijgen een intensief orthopedagogische klimaat aangeboden. Deze behandeling wordt geboden door MFC s. Klinisch wonen met intensieve begeleiding: kinderen en jongeren met LVB en een psychiatrische stoornis wonen op een groep. Zij ontvangen intensieve opvoeding, begeleiding, zorg, onderwijs en ondersteuning. Na een jaar is het doel om zicht te krijgen op het perspectief van de jeugdige. Hiermee wordt bedoeld dat duidelijk moet zijn waar de jeugdige kan verblijven na de opname, zoals terug naar huis, naar een zelfstandig wonen traject etc. Deze behandeling wordt geboden door MFC s. Welke instellingen bieden deze zorg? GGZ-instellingen Particuliere praktijken Psychiatrische afdeling van een algemeen (PAAZ) of academisch ziekenhuis (PUK, Psychiatrische UniversiteitsKliniek) 30 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 31

23 jeugd-lvb Zorggebruik De OBC s beschikken in totaal over 3200 intramurale plaatsen. Aantal cliënten OBC s Totaal Verblijf instelling/intramuraal Kamertraining Open zeer intensieve behandeling Besloten zeer intensieve behandeling Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? - Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? Duur van de behandeling is 1 â 2 jaar. Welke instellingen bieden deze zorg? Orthopedagogische behandelcentrum (OBC s) Multi Functionele Centra (MFC s) Instellingen voor Verstandelijk Gehandicapten Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Jeugdzorg Voor welke vragen en doelgroep? Vragen over vermoedens van kindermishandeling. Beschrijving De AMK medewerker kan de beller een advies geven, of met de beller besluiten om een melding te doen. Het advies kan zich richten op het maken van een inschatting van de problemen van de minderjarige; er kan ook worden overlegd hoe de beller dit vermoeden zelf met de ouders zou kunnen bespreken; daarnaast kan worden besproken welke vorm van hulp er mogelijk is voor de minderjarige en de ouders. Een adviesgesprek met het AMK kan anoniem gedaan worden. Een melding kan worden gedaan als de beller zelf geen kans ziet om het vermoeden van mishandeling met ouders en jeugdigen bespreekbaar te maken. Na een melding stelt het AMK een onderzoek in. Er wordt naar gestreefd om ouders snel te betrekken in het onderzoek. Het AMK heeft een wettelijke bevoegdheid om in het uiterste geval zonder instemming van ouders onderzoek te doen. De bellers kunnen burgers, maar ook professionals zijn. Na een melding brengt het AMK steeds vaker vrijwillige hulp op gang, met toestemming van de ouders, er hoeft daardoor minder vaak een onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming uitgevoerd te worden. Zorggebruik Adviezen AMK Onderzoeken AMK Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? Een advies kost gemiddeld 58 Een onderzoek kost gemiddeld Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? - Welke instellingen bieden deze zorg? Bureau Jeugdzorg 32 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 33

24 Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugdzorg Voor welke vragen en doelgroep? Jeugdbescherming is voor jeugdigen die bescherming nodig hebben tegen invloeden die hun ontwikkeling bedreigen. Die invloeden kunnen geweld en agressie in het gezin zijn, of ouders of opvoeders die wel het goede willen, maar die niet bij machte zijn om hun kind(eren) de veiligheid en ook de aandacht te bieden die ze nodig hebben. Beschrijving De kinderrechter kan in die situaties tweejeugdbeschermingsmaatregelen opleggen: de ondertoezichtstelling (OTS), of een ontheffing of ontzetting uit de ouderlijke macht. Bij een OTS begeleiden gezinsvoogden een gezin bij de opvoeding, tot de ouders dit weer zelfstandig kunnen overnemen. Bij een ontheffing of ontzetting uit het gezag verliezen ouders de voogdij over hun kind. Ze kunnen nog wel betrokken zijn bij inzet van hulpverlening maar hebben geen beslissende stem meer. Zorggebruik Aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? - Welke instellingen bieden deze zorg? Bureau Jeugdzorg Landelijk Werkende Instellingen Jeugdzorg Voor welke vragen en doelgroep? Jeugdreclassering is voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar die met de politie in aanraking zijn gekomen en een proces-verbaal hebben gekregen vanwege het plegen van een delict of jongeren die met een leerplichtambtenaar in aanraking zijn gekomen vanwege structureel schoolverzuim. Jeugdreclassering is vooral bedoeld voor minderjarige jongeren die het risico lopen een criminele carrière op te bouwen. Beschrijving Centraal doel van de jeugdreclassering is terugdringen van recidive (of ernstig schoolverzuim) door beïnvloeding van delict-gerelateerde en criminogene factoren. Belangrijk nevendoel is het veranderen van gedrag waardoor deelname en integratie van de jongere in de samenleving worden bevorderd. De Jeugdreclasserings begeleider bespreekt met de minderjarige en eventuele betrokkenen samen een plan van aanpak waarin staat beschreven hoe de situatie nu is en wat er moet gaan veranderen. Op basis van dit plan worden afspraken gemaakt met de minderjarige, dit worden aanwijzingen genoemd. De minderjarige moet zich aan deze aanwijzingen houden, dit wordt gecontroleerd door de begeleider. Soms worden mensen in de omgeving ingezet om de minderjarige te helpen bij de uitvoer van dit plan. Aan het eind van de begeleiding wordt een rapport geschreven door de begeleider. Dit rapport speelt een belangrijke rol bij de kinderrechter. Zorggebruik Jeugdigen met een maatregel jeugdreclassering Hoeveel kost een behandeling gemiddeld? Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? - Welke instellingen bieden deze zorg? Bureau Jeugdzorg Landelijk Werkende Instellingen 34 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 35

25 Geraadpleegde experts Referenties Corina Brekelmans - GGZ Nederland Dirk Verstegen - VOBC LVG Anja Verburg - Jeugdzorg Nederland Kitty Julsingha - Jeugdzorg Nederland Bert Prinsen - De Opvoedzaak Flip Dronkers - Adviseur en projectmanager Jeugdzorg en jeugdpsychiatrie Tom van Yperen - Nederlands Jeugdinstituut Wim Hoddenbagh - Vereniging van Nederlandse Gemeenten Baat, M. de, & Bartelink, C. (2011). Wat werkt in de pleegzorg? Utrecht: NJi. Baat, M. de., & Berg-le Clerq, T, & Steege, M. van der (2010). Wat werkt in gezinshuizen? Utrecht: NJi. Baat, M. de, & Foolen, N. (2011). Crisisinterventies in gezinnen: wat werkt? Utrecht: NJi. Boendermaker, L., Rooijen, K. van, & Berg, T. (2010). Residentiële jeugdzorg: wat werkt? Utrecht: NJi. Bransen, E., Schipper, H., Mutsaers, K., Haverman, M. en Blekman, J. (2008). Aard en omvang van middelengebruik bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Een eerste verkenning bij jongeren zelf en hun begeleiders. Utrecht: Trimbos-instituut. GGZ Nederland (2011). jeugd- ggz: Investeren in de toekomst! Ambities voor Amersfoort: GGZ Nederland. Hermanns, J., Nijnatten, C. van, Verheij, F. & Reuling, M. (2005). Handboek jeugdzorg. Deel 2: methodieken en programma s. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Hoof, F. van, Knispel, A., Meije, D., Wijngaarden, B. van.,& Vijselaar, J. (2011). Trendrapportage GGZ Utrecht: Trimbos instituut. Jeugdzorg Nederland (2011). Brancherapportage Jeugdzorg Amersfoort: Jeugdzorg Nederland. PWC (2010). Trendanalyse LVG-zorg Amsterdam: PWC. PWC (2009). Kerncijfers LVG 2009: Eindrapportage oktober Amsterdam: PWC. Rooijen, K. van (2011). Wat werkt in de daghulp? Utrecht: NJi. Sociaal en Cultureel Planbureau, Jeugdzorg in groeifase. Den Haag: SCP. Strijker, J. (2009). Kennisboek pleegzorg. Utrecht: STILI NOVI. Verstegen, D., & Moonen, X. (Red.) (2008). Modulenboek orthopedagogische behandelcentra. Utrecht: VOBC-LVG. VOBC-LVG (2009). Modulenboek: Platform Multifunctionele Centra/MFC. Utrecht: VOBC-LVG. VOBC-LVG (2011). Op het eerste oog heel gewoon. Opgroeien met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: VOBC-LVG. Yperen, T. van & Woudenberg, A.W. van (2011). Werk in uitvoering. Utrecht: NJi. 36 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 37

26 Lijst met Afkortingen Zorgvormen-Klapper jeugdzorg jeugd-ggz jeugd-lvb jeugd-ggz en jeugd-lvb AMK Arts-AVG BIG CIZ JGZ Advies en Meldpunt Kindermishandeling Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Centrum Indicatiestelling Zorg Jeugdgezondheidszorg Consulatie en advies Begeleiding Diagnostiek Kan onderdeel zijn binnen alle vormen van zorg. De aard en ernst van de problematiek wordt ingeschat, samen met de mogelijke oorzaken en factoren die de problemen in stand houden. Ambulante behandeling/poliklinische behandeling JJI GGZ LVB LWI Justitiële Jeugd Inrichting Geestelijke Gezondheidszorg Licht Verstandelijk Beperking Landelijk Werkende Instellingen Ambulante zorg Ambulante spoedhulp Ambulante behandeling E-health Ambulante verslavingszorg: Acute psychiatrische behandeling Forensische psychiatrische zorg. Ambulante behandeling Poliklinische behandeling Arbeidstraining Ambulante spoedhulp MFC MKD OBC ZAT Multi Functioneel Centrum Medische Kinder Dagverblijf Orthopedagogische Behandel Centrum Zorg- en Advies Team Dag- en deeltijdbehandeling Kinderopvang plus Medisch kinderdagverblijf (MKD) Naschoolse opvang Daghulp voor nietschoolgaande jeugd Dag- en deeltijdbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie Verslavingszorg Forensische psychiatrische behandeling. Naschoolse dagbehandeling Dagdeeltijdbehandeling Verblijf 24 uurs: pleegzorg Hulpverleningsvariant - Overbrugging - Perspectief thuis - Deeltijdpleegzorg - Crisispleegzorg Opvoedingsvariant Therapeutische pleegzorg Consultatie Begeleiding Ambulante zorg Verblijf deeltijd/daghulp Pleegzorg Residentiële of intramurale behandeling Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Jeugdbescherming Residentiele of Intramurale behandeling Open groepen - Behandelgroep - Fasehuizen - Kamertrainingscentra Gezinshuizen - Hulpverleningsvariant - Opvoedingsvariant - Therapeutische gezinshuizen Crisisopvang Jeugdzorg plus Klinische opname en behandeling Logeerzorg Beschermd en begeleid wonen Verslavingszorg Acute psychiatrische behandeling Gesloten behandeling Gesloten acute psychiatrische behandeling Behandeling met verblijf Zeer intensieve behandeling (open/besloten) Gezinshuis Zelfstandigheidstraining Kamertraining Weekend- of vakantieopname Crisisinterventie Klinische behandeling kinder- en jeugdpsychiatrie Klinisch wonen met intensieve begeleiding Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Jeugdbescherming Jeugdreclassering Diagnostiek Jeugdreclassering 38 Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen van Jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb 39

27 Colofon 1e druk: Den Haag, januari 2012 Dit is een uitgave van de JeugdZaak Rijksstraatweg JG Baambrugge Deze brochure is aangeboden aan de VNG ter afronding van het project invoering CJG. In samenwerking met VNG, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en VOBC LVG Auteurs drs. Zefanja Brouwer drs. Marian van Leeuwen drs. Annemiek van Woudenberg drs. Puck Winnubst allen werkzaam bij de JeugdZaak Vormgeving Basix, Jeroen van Zijp Fotografie Martine Hoving de JeugdZaak Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze (door welk medium dan ook) zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Foto: Jeroen van Zijp 40

28 de JeugdZaak

29 Mijlpalen en acties gemeenten: transitie Jeugdzorg Jaar Maand okt-dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan-dec Fase Richten Inrichten Verrichten Acties Analyse en inventarisatie (1) Visie en keuzes (2) Uitwerking (3) Communicatie Organiseren van de uitvoering (4) Resultaat Startnotitie * Visienota * Concept beleidsplan Meerjaren beleidskader 2015/ 2019 * Ontwerp * Conceptverordening Uitvoeringsplan 2015* Verordening en beleidsregels* Legenda * Door raad vast te stellen plannen Acties van gemeenten bestaan uit de volgende onderdelen. 1. Analyse en inventarisatie kaders stellen samenhang samenwerking inventarisatie en feitenanalyse krachtenveldanalyse risiscoanalyse gerealiseerd nog niet gerealiseerd wel op schema nog niet gerealiseerd niet op schema 2. Visie en Keuzes visie formuleren voorbereiden uitwerking 3. Uitwerking nota sturing en financiering nota inkoop nota client en kwaliteit nota vertrouwenspersoon en klachtenafhandeling 4. Organiseren van de uitvoering samenwerking sturing en financiering kwaliteit en toezicht toegang en vraagverheldering aanbod interne processen monitoring overgangsregelingen Voor een uitgebreide versie van het spoorboekje zie:

30 Bijlage B1 15 december 2012 Van: de raadswerkgroep Toekomst Drechtsteden Strategische agenda Drechtsteden en de programmering Inleiding In de Carrouselvergadering Bestuur van 4 december 2012 zijn, op basis van een vergelijkend overzicht uit de lokale visies op de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden, de gezamenlijke principes waarop de samenwerking in de Drechtsteden is gestoeld, met elkaar gedeeld en onderschreven. De vijf principes van samenwerking in de Drechtsteden: Deze principes zouden de basis moeten vormen voor de te maken keuzen over de inhoud van de samenwerking: de strategische agenda Drechtsteden en de programmatische afstemming, de sturing op de strategische agenda. In uw Carrousel van 4 december is opgemerkt dat de vijf principes leidend moeten zijn in vaststelling van hetgeen waarin de Drechtstedengemeenten met elkaar verbonden zijn, en dat de voorstellen over de regionale strategische agenda en de sturing daarop expliciet terug te leiden moeten zijn op de vijf principes van samenwerking. In deze notitie wordt een handreiking gedaan voor een eerste oriënterende bespreking over de strategische agenda en de regionale programmering. Als werkgroep doen we bewust geen uitspraken over de gewenste programmering/sturing. Het politiek-inhoudelijke gesprek daarover moet plaatsvinden in de politieke arena van de gemeenten en de regio. Wel willen we als werkgroep dat gesprek faciliteren zodat de besprekingen over het bereik van de strategische agenda en de gewenste sturing daarop zo concreet mogelijk zijn. Om die reden hebben we in deze notitie de actualisatie van het regionaal Meerjarenprogramma (rmjp), zoals vastgesteld 1

31 door de Drechtraad op 15 januari 2013, gebruikt. Dit overzicht kan dienen als kader en overzicht van de huidige strategische agenda Drechtsteden, en duiding van de huidige sturing. Daarnaast zijn hieronder de opmerkingen en suggesties over de inhoudelijke focus van de regio opgenomen uit de schriftelijke terugkoppeling van de zomersessies programmatische afstemming. De hieronder opgenomen vragen aan de Carrousel kunnen een leidraad zijn voor het gesprek over de strategische agenda en de regionale programmering. Vragen aan de Carrousel De werkgroep stelt aan de Carrousel van 5 februari 2013 voor een eerste oriënterende bespreking te voeren aan de hand van de strategische agenda van de Drechtsteden en daarbij specifiek in te gaan op de vragen: a. Welke eenheid (gemeente, regio) zou, wanneer u de vijf principes van samenwerking toepast op elk van de domeinen en de thema s/projecten daarin, naar uw oordeel primair aan zet zijn? Met als suggestie de samenwerkingsprincipes 1 en 2 autonomie en beleidsafhankelijkheid als basisprincipes te beschouwen en de samenwerkingsprincipes 3, 4, en 5 maatschappelijk en financieel voordeel, vereenvoudiging van sturing en democratische legitimatie als randvoorwaarden te zien. Met als tweede suggestie te bezien of onderscheid te maken is tussen primair aan zet met betrekking tot besluitvorming en primair aan zet met betrekking tot uitvoering. Immers, iets wat als van regionaal belang wordt gezien en waarover op regionaal niveau besluitvorming plaatsvindt, hoeft niet per definitie ook in de regio te worden uitgevoerd, maar kan in uitvoering worden genomen door een (of meerdere) gemeenten als bijdrage aan de regionale strategische agenda. b. Wat zou dan de optimale sturing en besluitvorming op elk van deze domeinen en de thema s/projecten zijn? Met als suggestie daarbij in overweging te nemen of het thema/project strategisch / tactisch / operationeel is. Vragen die u hierbij kunt stellen zijn: - Wat zou daarin de rol van de lokale raden en/of de Drechtraad moeten zijn? - Wat zou de rol van een regionaal portefeuillehouder kunnen inhouden? Misschien dat bij de beantwoording van deze vragen de volgende opsomming van varianten bruikbaar kan zijn: belang bevoegdheid uitvoering Type A LOKAAL belang LOKALE bevoegdheid LOKALE uitvoering Type B regionaal / lokaaloverstijgend belang Type C regionaal / lokaaloverstijgend belang LOKALE bevoegdheid van alle of aantal gemeenten LOKALE bevoegdheid van alle of aantal gemeenten LOKALE uitvoering als bijdrage aan regio / gezamenlijke gemeenten regionale uitvoering Type D regionaal belang regionale bevoegdheid LOKALE uitvoering als bijdrage aan regio Type E regionaal belang regionale bevoegdheid regionale uitvoering Als werkgroep doen we u de suggestie in uw voorbereiding op de Carrousel van 5 februari, het hieronder opgenomen overzicht van het geactualiseerde rmjp met deze vragen in het achterhoofd te scoren, en zo, aan de hand van concrete thema s/projecten, te bezien wat naar uw oordeel de meest optimale sturing op de strategische agenda van de Drechtsteden is. 2

32 Als werkgroep hopen we dat op basis van deze vingeroefeningen de oriënterende besprekingen richting zullen geven voor de uiteindelijk op te stellen opinie over de programmering/sturing. In wezen gaat het om hoe we het rmjp op een optimale manier van papier naar praktijk brengen. Bevoegdhedentoedeling Bij de voorbereiding van deze notitie is, zoals ook is gevraagd in uw Carrousel van 4 december, relatie gelegd met de huidige bevoegdhedenregeling, de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD). Op 12 april 2012 is ook een raadsinformatiebrief Bevoegdheden Drechtstedenbestuur en Drechtraad verschenen waarin naast de formele teksten van de regeling toelichting is gegeven op de (praktische) werking van die teksten. Voor deze en de volgende paragraaf is die raadsinformatiebrief de bron geweest, met citaten en samenvattingen uit de brief. De artikelen 6, 7 en 8 vormen de kern van de bevoegdhedentoedeling. In artikel 6 zijn naast de door de gemeenten aan de Drechtsteden gedelegeerde taken, ook de zogenoemde autonome gemeentelijke taken benoemd die zijn overgedragen aan de GRD. Autonome gemeentelijke taken zijn algemene beleidstaken waarover in Drechtstedenverband is afgesproken dat deze op regionaal niveau worden bezien en uitgewerkt. De plannen worden in de Drechtraad vastgesteld en binden de gemeenten. Dit laatste conform artikel 8. Delegatie betekent dat de volledige wettelijke taak over is gedragen naar de gedelegeerde organisatie, waarmee die organisatie niet alleen juridisch, maar ook politiek en bestuurlijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van die wettelijke taak. De gemeente die een bevoegdheid heeft gedelegeerd, heeft juridisch geen (directe) beleidsinhoudelijke zeggenschap meer over die taak. De Drechtraad stelt de beleidsinhoudelijke verordeningen vast. Individuele besluiten (beschikkingen) worden genomen door het Drechtstedenbestuur. Artikel 6 stelt dat de Drechtsteden als bevoegd gezag dit de volgende taken in het sociale domein vervult: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (verstrekken van individuele voorzieningen), Wet Werk en Bijstand (inclusief bijzondere bijstand), Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers, Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen, Wet Inburgering, Wet kinderopvang (voor zover betrekking hebbend op tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang en vergoeding op basis van sociaal-medische indicatie), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet educatie en beroepsonderwijs, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Daarnaast stelt artikel 6 dat de Drechtsteden bevoegd is de volgende autonome gemeentelijke taken te vervullen: regionale visies en uitvoeringsprogramma s opstelt: naast een regionale economische visie, visies en uitvoeringsprogramma s voor detailhandel, kantoorontwikkeling, (herstructurering van) bedrijventerreinen, toerisme en recreatie, verkeers- en vervoersplan, een regionale ruimtelijke structuur, wonen (inclusief woningbouwprogramma, woonruimteverdelingsbeleid, de Drechtraad als budgethouder voor de BWS-middelen, het sluiten van uitvoeringsconvenanten met rijk, provincie, gemeenten, corporaties en marktpartijen is de bevoegdheid van de Drechtraad), groenstructuurplan en uitvoeringsprogramma, programma s voor geluidssanering, milieu en infrastructuur, ISVprogramma, meerjaren-bodemsaneringsprogramma, sociaal beleid, en het regionaal Meerjarenprogramma, en het beheer van het Investeringsfonds. In artikel 7 is geregeld dat bij de Drechtsteden praktische uitvoeringtaken zijn belegd, de SCD-taken. De praktijk en de effecten daarvan De raadsinformatiebrief van april jl. gaf niet alleen een opsomming van de bevoegdhedentoedeling, maar ging juist ook in op de praktische werking daarvan. Toegelicht werd dat in de praktijk de bindende werking van de genoemde visies sterk afhankelijk is van de tekst van de visie zelf. In veel gevallen betreft het intentionele plannen, waarvan de realisatie naar zijn aard afhankelijk is van uitvoeringsprojecten, maatschappelijke initiatieven, vergunningprocedures e.d. De tekst van de plannen zelf is daardoor meestal intentioneel geformuleerd. 3

33 De gemeenten zijn gehouden zich te richten naar de in het plan vastgestelde planningsdoelen, maar ieder concreet initiatief moet worden afgewogen en die afweging biedt altijd ruimte voor nuancering of interpretatie. Dat betekent wel dat het is aan te bevelen om ook in regionaal verband afstemming te hebben over de concrete beslissingen die individuele gemeenten in individuele gevallen nemen. Het gaat er dan om over en weer bespreekbaar te maken hoe de concrete toepassingen zich verhouden tot de in de visie vastgelegde beleidsdoelen. Volgens de Wgr zijn de gemeenten bij een overgedragen bevoegdheid gehouden om de besluiten van de Drechtraad uit te voeren. Juist om deze reden moet in dergelijke gevallen in het proces van voorbereiding een zorgvuldig proces worden bewandeld ten behoeve van het lokale draagvlak voor de lokale bijdrage aan de uitvoering, en kan het verstandig zijn om het lokale uitvoeringsaandeel in de lokale raad te bekrachtigen. De praktijk en de kansen daarin En uit die toelichting op de praktijk binnen de Drechtsteden blijkt dat we met elkaar juist inhoudgedreven bij onderwerpen en projecten inzetten op bevoegdheden en besluitvormingsprocedures, maar daarmee wel tegelijkertijd een diffuus beeld en verstrooide gang van zaken met elkaar veroorzaken! De tekst van de gemeenschappelijke regeling geeft inzicht in de (wettelijke) bevoegdheden en de verschillen tussen gemandateerde en gedelegeerde bevoegdheden, en het aspect van de autonome gemeentelijke taken, maar tegelijkertijd lijkt de opmerking gerechtvaardigd dat de regeling onvoldoende houvast geeft en zelfs tot verwarring leidt om op concreet onderwerp/projectniveau de bevoegdhedentoedeling te kunnen herleiden. En juist vanuit deze constatering, maar ook vooral uit de opmerkingen van onszelf als Drechtraad en lokale raden - dat het nu vaak onduidelijkheid is waar op welk onderwerp de sturing is belegd, - dat die optimale sturing dringende noodzaak is, - en dat we daarbij als regio moeten focussen op dossiers die regionaal impact hebben en tot het regionale domein behoren, - en dat we daarbij instrumenten in handen moeten hebben om de politieke grip op de besluitvorming te versterken, zijn aanleiding om niet vanuit de bevoegdheden naar de inhoud te kijken, maar vanuit de inhoud naar de gewenste en optimale sturing en bevoegdheden voor die inhoud. De zomersessies programmatische afstemming over focus van de regio Ook in de zomersessies over programmatische afstemming, waarvan de Drechtraad op 27 augustus 2012 een schriftelijke terugkoppeling heeft ontvangen, onderwerp van gesprek van de Carrousel Bestuur van 2 oktober jl. werden deze dilemma s en ideeën ingebracht. In de sessies werd door raadsleden de wens geuit dat afstemming, overleg en besluitvorming slanker wordt, dat de regio zijn focus richt op de regionale dossiers, en dat daarmee de bestuurlijke drukte in het lokale domein over regionale onderwerpen vermindert. Verder werd in de sessies gesteld dat regionaal de inzet moet worden gericht op dossiers waarop er sprake is van afhankelijkheid van markt/overheden van een lokaal overstijgend niveau. Daarbij werden de volgende thema s gesuggereerd: bereikbaarheid, externe veiligheid en de decentralisaties in het sociale domein. Met betrekking tot deze dossiers werd opmerkt dat daarbij de voordelen van de regionale samenwerking optimaal zouden moeten worden uitgenut, maar dat tegelijkertijd de lokale nabijheid en rol van de gemeenten verankerd zouden moeten worden. Alleen zo kan optimale ondersteuning van en voorziening aan inwoners, onder gelijktijdige verlaging van de maatschappelijke kosten, worden bereikt, 4

34 Het geactualiseerde rmjp in domeinen In het geactualiseerde rmjp zijn drie inhoudelijke focuspunten en één politiek/bestuurlijk focuspunt benoemd. De inhoudelijke focuspunten: - Maritieme en logistieke topregio - Aantrekkelijk leefklimaat - Sociaal sterk Het politiek/bestuurlijk focuspunt: - Doorontwikkeling van de Drechtstedensamenwerking Op de volgende bladzijden wordt per focuspunt uit het geactualiseerde rmjp overzicht gegeven van de daartoe behorende projecten. 5

35 6

36 7

37 8

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..?

Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Meerderjarig in de jeugdzorg, en dan..? Onderzoek naar de overdracht van 18 plussers van de residentiële jeugdzorg en pleegzorg naar het lokale jeugdbeleid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Te veel problemen onder één dak

Te veel problemen onder één dak Te veel problemen onder één dak Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen Jeanine Vosselman Louis Polstra Marcel Daalman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, februari 2005 Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 De jeugd een zorg De jeugd een zorg Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007 John Stevens Evert Pommer Hetty van Kempen Elke Zeijl Isolde Woittiez Klarita Sadiraj Rob Gilsing Saskia Keuzenkamp Sociaal

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Jeugdzorg dichtbij, in samenhang en effectief Uitgangspunten en plan van aanpak voor de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg in de Peelregio

Jeugdzorg dichtbij, in samenhang en effectief Uitgangspunten en plan van aanpak voor de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg in de Peelregio Jeugdzorg dichtbij, in samenhang en effectief Uitgangspunten en plan van aanpak voor de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg in de Peelregio Asten Deurne Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Helmond,

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie