Basisvisie'zelfredzaamheid innoodsituaties'voorhet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisvisie'zelfredzaamheid innoodsituaties'voorhet onderwijs"

Transcriptie

1 Basisvisie'zelfredzaamheid innoodsituaties'voorhet onderwijs Maart2012

2 Verantwoording 2012SLO(nationaalexpertisecentrumleerplanontwikkeling),Enschede Allerechtenvoorbehouden.Mits debron wordtvermeldis hettoegestaanomzonder voorafgaandetoestemmingvan deuitgever dezeuitgavegeheelofgedeeltelijk te kopiërendanwelop anderewijze teverveelvoudigen. Auteurs:JeroenBron,BartCras,JoséLodeweges en Irma Boddendijk (Codename Future) Inopdracht:MinisterievanVeiligheiden Justitie,DenHaag Metdankaan: Begeleidingscommissie:Anjavan denbosch-overduin(minv&j),corsmasgoemans (MinV&J),Alexander Heijnen(lidlandelijkeexpertgroepzelfredzaamheid), MarcelPoppink(stichtingConsent) Consultaties:BertLambert(Openbare basisschoolroombeek,enschede),jan Minnegal(OpenbarebasisschoolDeBothoven,Enschede), IngeKlapdoor (Katholieke BasisschoolSintJacobus,Eersel) Informatie SLO Afdeling:O&A Postbus2041,7500CA Enschede Telefoon(053) Internet:www.slo.nl Kenmerk: O&A/5668/11-342

3 Inhoud 1. Oriëntatiezelfredzaamheid: beleiden landelijkeinitiatieven Inleiding BeleidOCW Infrastructuur 6 2. Waartoemoet'zelfredzaamheidinnoodsituaties' inhetonderwijsleiden? Zelfredzaamheidenonderwijs Onderwijs inzelfredzaamheid Teverwachtenobstakels Mogelijkeinhouden Doelenvoor zelfredzaamheid Zelfredzaamheidinpraktijk brengen 17 Bijlage1:Zelfredzaamheidinnoodsituaties,inventarisatie lesmateriaal 19 Bijlage2:KerndoelOriëntatie opjezelfendewereld 23 Bijlage3:DomeinMensenNatuur enmensenmaatschappij 25 Bijlage4:Relevante kerndoelen enderelatiemet zelfredzaamheid 27 Bijlage 5: Pilot (door Codename Future) basisvisie zelfredzaamheid 31 in noodsituaties voor het onderwijs

4 LEESWIJZER Hierachter vindt u de rapportage van het project Zelfredzaamheid in noodsituaties voor het onderwijs. Het project is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft de vorm van een basisvisie. Het idee is dat deze basisvisie op scholen als uitgangspunt kan worden genomen voor het ontwikkelen van beleid voor zelfredzaamheid in noodsituaties en inbedding daarvan in het leerplan. De keuze is aan de scholen; de basisvisie informeert, doet opgave van beschikbare leermiddelen en legt relaties met kerndoelen. Bijlage 5 doet verslag van gesprekken die door Codename Future zijn gevoerd met onderwijsmensen over mogelijke toepassingen van de basisvisie. De hoofdstukken 1-3 worden gelardeerd met enkele uitspraken uit de laatste bijlage.

5 1.Oriëntatiezelfredzaamheid: beleidenlandelijkeinitiatieven 1.1 Inleiding Ter oriëntatieophet onderwerp`zelfredzaamheidinnoodsituaties'heeftslo zichgeoriënteerd op bestaandbeleid,initiatieven, beschikbarematerialen,uitwerkingenenaanpakken.de term zelfredzaamheid bleek daarvoor niet geschikt, daaromismede gezochtopdebegrippen veiligheidennoodsituaties.bijdeinventarisatieisondermeer gebruikgemaaktvanhetdigitale zoeksysteemvanslo:het leermiddelenplein.dit systeemisontwikkeldom deinnederland beschikbareleermiddelenteontsluitenvoor hetonderwijsveld.op hetleermiddelenpleinzijn allebeschikbarelesmethodes voor dediverseonderwijsniveausopgenomen.ookzijn additionele,thematischeleermiddelenopgenomen,mitsditmateriaalaanbepaalde eisen voldoetzoalshetbevattenvaneendocentenhandleidingenverwerkingsopdrachtenvoor leerlingen.deopbrengstvandezequickscanis opgenomenin debijlagen. In dithoofdstukwordteenschetsgegevenvan beleidsinitiatieven ophetgebiedvanveiligheid, calamiteitenen noodsituatiesin hetonderwijs.inhettweedehoofdstukwordt ingegaanopde waartoe-vraag.er wordt eenvisiegegevenopdemogelijkheden die erinhetonderwijsbestaan waarbijzelfredzaamheidaan kansluiten.hettweedehoofdstukbevat eeninhoudelijke schets vanzelfredzaamheid:welkeinhoudenzijnaanhetbegripteontlenendierelevantkunnenzijn voor leerlingen.in debijlagen zijn, naasthetresultaatvandeleermiddelenquickscan, relevantekerndoelenopgenomen. 1.2 BeleidOCW Wet- enregelgeving Scholenzijnwettelijkverplichteenveiligeomgevingtebiedenvoor iedereenbinnen deschool: leerkrachten,leerlingen,onderwijs ondersteunend personeel,etcetera.desociale schoolveiligheidligtin een aantalwettenverankerd.dearbowet en dekwaliteitswet bieden kadersvoorhetveiligheidsbeleid.daarnaastzijnin decao'safsprakenvastgelegdover de veiligheid. In de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat zelfredzaamheid iets is wat je niet aanpakt in een lesje of project. Het is een stuk vorming en moet dus voortdurend en in verschillende contexten terug komen. Lespakketten zijn heel goed om zelfredzaamheid te agenderen maar het zal vervolgens ook op andere manieren terug moeten komen. Alle vier de scholen vonden het waardevol om er aan de hand van de basisvisie manier met elkaar over te praten en hun eigen aanpak onder de loep te nemen. Allescholenvoor primair envoortgezetonderwijszijnwettelijkverplichtom over een veiligheidsplante beschikken.deinspectievanhetonderwijs houdtdaarop toezicht.daarbij hanteertde Inspectiehetcriteriumdatscholenveiligzijn'indien depsychischeen fysieke veiligheidvanleerlingenenpersoneelnietdoorhandelingen van anderemensenwordt aangetast'. Veiligheid enocw-instellingen Het ministerievanonderwijscultuurenwetenschap(ocw) bracht deveiligheidsrisico sbij OCW-instellingeninkaart(rijksoverheid.nl, geraadpleegd ).devolgenderisico s werden onderzocht: 5

6 CatastrofaalChemischBiologischRadiologischenNucleair (CBRN) Terrorisme(misbruik van chemische,biologische,radiologischeof nucleairestoffen/wapens). Dierenrechtenextremisme(kan eenrisicozijnbijkennisinstellingendiedierproevendoen). Digitaleverlamming(als alleict wegvalt). Overstromingen. Pandemieën. CBRN proliferatie(verspreidingvan kennisvanchemische,biologische,radiologischeof nucleaire stoffen/wapens). Radicalisering. SocialeVeiligheid.Door bijvoorbeeldagressieengeweld, pestenenseksueleintimidatie kaner eendreigendesituatieontstaan. Het dichtst bij ligt dan het thema veiligheid dat wel nadrukkelijk leeft binnen de school. Veiligheid is een belangrijk ijkpunt voor ouders bij de schoolkeuze van hun kind. Beeldvorming en gevoelsmatige aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. AlsgevolgdaarvanheeftOCWdeinstellingenverzocht omhunveiligheidsplannenen crisisplannenuitte breidenmetthema szoalsradicalisering,socialeveiligheiden dierenrechtenextremisten. Verantwoordelijkheidinstellingen Instellingenzijnzelfverantwoordelijkvoorhuneigenveiligheid.Zijnemendevolgende maatregelen: Instellingenzijnverplichtomveiligheidsplannenencrisisplannenop testellen ende crisisplannenookteoefenen. In eendergelijkveiligheidsplanstaatonder meer wievoor de leerlingenis aangewezen alsvertrouwenspersoon,hoewordtomgegaanmetnoodsituatiesen aanwelkeveiligheidseisenhetgebouwmoetvoldoen.ookiseenschoolverplichteen pestprotocoloptezetten. De uitleg over materialen is niet alleen bedoeld om kennis in de les toe te passen maar ook de leerlingen inzicht te geven in de verschillende materialen en bewerkingen. De eigenschappen, veiligheidsrisico s en veiligheidsmaatregelen worden zo uitgelegd dat de leerlingen begrijpen dat die veiligheidsmaatregelen altijd nodig zijn, waar en wanneer dan ook, op school en daarbuiten. 1.3 Infrastructuur Ter oriëntatieophet onderwerp iseenaantalsitesvanaande overheid gelieerdeinstanties bezochtengescreend.het begripzelfredzaamheid kwamopdezesitesnietvoor,maardeterm veiligheidgafwelresultaat.erisgezochtopsitesvandevo-raad,aps(centrumschoolen veiligheid),deonderwijsinspectieenkpc-groep(calamiteitenteam).opgeenvande genoemdesitesisaandachtvoor zelfredzaamheidof preventiefhandelentenaanzienvan noodsituaties.in nagenoegalle gevallenginghetomsociaalpsychologischeveiligheid of om het biedenvannazorgbijingrijpende gebeurtenissen.ter illustratiezijnenkele initiatieven beschrevenwaarvan tweemeteeninternationaledimensie. NederlandsJeugdinstituut HetNederlandsJeugdinstituut(NJI)is het landelijkkennisinstituutvoor jeugd-en opvoedingsvraagstukken.onder hetnjivallende kwaliteitsteams veiligheid.het betrefteen teamvandeskundigenophetgebiedvanveiligheidinenomdeschool.de teams zijnopde hoogtevanalleaspectenvansocialeveiligheid.socialeveiligheidisdematevanbescherming dieeenpersoonvoelttegengevaar datmensenveroorzaken. Een kwaliteitsteam veiligheidis kosteloosbeschikbaar voorondersteuningvanscholenbijhet oplossenvan problemenmetdesocialeveiligheid inenomdeschool. Deteamszijn inhethele landinzetbaarinhetbasis-,voortgezet-, middelbaarberoeps-, praktijk- 6

7 enspeciaal onderwijs.zijgeven scholenadvies-op-maat.dekwaliteitsteamsveiligheidzijntot stand gekomeninopdrachtvan hetministerievanonderwijs,cultuur enwetenschap.doelis omscholenteondersteunenbij het oplossenvanvraagstukkenrondom veiligheiden structureel veiligheidsbeleidopscholentebevorderen.hetkwaliteitsteam beschikt over eenuitgebreide toolkit,speciaalsamengesteldvoor ditproject.de toolkit bestaatuit eenveiligheidskaartvoor basisonderwijs,voortgezetonderwijs enspeciaalonderwijs.op deze kaartkunnenscholen systematisch nagaaneninvullenwelkeverplichteenoptionele protocollenaanwezigzijn inde school. Calamiteitenteam,KPCgroep KPC-groepbiedtdienstverlening aan organisatiesdiedeambitiehebbenleerprocessente verbeteren.als adviesbureauen expertisecentrumslaatzijeen brug tussenbeleid en uitvoering.in opdrachtvanhetministerievanocwisin2008 hetprojectkwaliteitsteams Veiligheidingesteld.Ditproject ondersteuntscholenin gevalvanvraagstukkenen problemen rondsocialeveiligheid. Bij het project hoortdewebsite checklists, draaiboekenenvoorbeeldbrieven tevindenzijn.inhetprojectrichtdeaandachtzichmet name opsociaal-emotioneel welbevindenvanmanagement,personeel,leerlingenenouders.er is geenaandachtvoor preventie van noodsituatiesofhet bevorderenvanzelfredzaamheid.het projectkenteenaantalproductenwaaronder: Checklist opvangcalamiteit. Onder een calamiteitwordt hierbijverstaan: geweld,bedreigingen,seksueelmisbruik, racisme, ongelukken,zwangerschap,moord.dechecklistrichtzichophethandelennaeen calamiteit:eerstehulp,communicatie,verwerkingnazorg.door middelvan draaiboekenen checklistswordendediverseactiviteitenopgesomdentoegelicht. Rampenplanenrampenbestrijdingsplan. Onder een calamiteitwordt hierbijverstaan: brand,braak,lekkage, stormschade,gaswolk, explosiegevaar, bommeldingof anders.het planrichtzichopproceduresbij brandalarm of inbraakalarm.daarbijisveelaandachtvoorhetbepalenvan verantwoordelijkhedenenhet verdelen(enbeschrijven) vantaken. Bommenendraken,Impact Bommenen drakeniseenprojectvanimpact,eenkennis enadviesorganisatieophetgebied van psychosocialenazorgbijrampen,bekostigddoor deeu.het betreffendeprojectmaakt onderdeeluitvan heteu project`citizensandresilience,the balance between awarenessand fear'.daarbijwordtonderzocht wat het gevolgis van het informerenvan debevolkingvooren na een(terroristische)aanslag.daarbijwordt gezochtnaar een balans tusseninformerenen het voorkomenvanangsten denegatieve gevolgendaarvan.doelisdeveerkrachtvande bevolkingteversterken opdatmensenrationeel handelen,verstandigekeuzesmaken, zelfredzaamenaltruïstischzijn.het projectbommenen drakenrichtzichopkinderenvan10-12 jaar.veerkrachtwordt gezienalseenbeschermendefactorvoor psychologischeproblemen die zich naeenrampkunnenvoordoen.de aanbevelingendieuit hetprojectvoortkomen,richten zich ophetversterkenvanverkrachtalsalgemene pedagogische taakzoalshetversterkenvan eenpositievehouding,ontspanningsoefeningen,uitenvanemoties,contactenleggenenhet uitvoerenvan groepswerk. E-selfhelp,EU Het projecte-selfhelpismogelijk gemaaktdoor deeuropesecommissie(lifelonglearning programme 2009).Hetprojectheeftgeleidtoteendigitaaleducatief product'serioussocial Game;QuestCity', bedoeldvoor non-formeleeducatieaan12 tot16jarigen.aan het project nemen organisatiesuitdiverseeuropeselandenmee, waaronder Duitsland,Oostenrijk,Letland, Cyprus,Turkije ennoorwegen.algemeen doelisomjongeren teinteresserenenmotiveren voor `self-help themes'.degedachteisdat proactiefdenkenen doengestimuleerdwordten dat mensenbewustwordenvandeverantwoordelijkheidvoor zichzelfenanderen ingevalvan gevaar. Self-helpisgedefinieerdalseenvariatieaanvaardighedenencapaciteitengerichtop zelfbewust 7

8 gedragdattotdoelheefthetvermijdenvannood,gevaar envernieling tenaanzien van deeigenpersoon enzijnbezittingen evenals datvan anderenin deomgeving. Onder self-help wordt een veelheidaansituaties verstaan. Het omvatzowel risico'sen ongelukkenindagelijkse situatiesalsomlevensbedreigendesituaties alsgevolg vanrampen. Voorbeelden daarvan die genoemd worden inde documenten uit hetprojectzijn zowel van natuurlijkeaard (sneeuw,storm, extreem weer, overstroming, lawines, aardbeving, bosbrand, tsunami, dijkdoorbraak, vulkaanuitbarsting)als hetgevolg van menselijk toedoen (epidemie, stroomuitval, rellen, gewapende conflicten, terrorisme,chemische ongelukken, verkeersongelukken). In hetproject wordt veel aandachtbesteed aan het ontwikkelen vaneen digitaalspel. Hetuitgangspuntis dat dit speljongeren bereikt, enthousiasmeert en stimuleert tot proactiefdenkenendoen. Hetmateriaal richt zich op buitenschoolsesettingen.www.e-self- help.eu. 8

9 2.Waartoemoet'zelfredzaamheidin noodsituaties'in hetonderwijs leiden? Basisvisie Mensen kunnenzomaarineen noodsituatieverzeildraken,ongezochten onverwachts.zolang zezich nietvoordoen,lijkennoodsituaties'ver vanmijnbed'.en als een noodsituatiezichalzou voordoen,dan lijktdeburgerin deverzorgingsstaatgeneigdte denken,zorgtde overheidvoor ons In depraktijkis dat onmogelijk.mensenzullen innoodsituatiesopzichzelf enopelkaar zijn aangewezen,in elkgeval gedurendeeenzekeretijd.gelukkig hebbenmensende intrinsieke behoeftezichzelfenanderenin noodsituatiestehelpen. Zo bezienis hetzaakdatmensenvoorbereidzijnopnoodsituaties,datwilzeggen datzijzich bewustzijnvanrisico's(kennis),wetenwatze moeten doen(handelingsperspectief)en,zolaat de overheidincampagnesweten, beschikken over eennoodpakket. Tegen dezeachtergrondis hetgewenstdat ookde leerlingeninhet onderwijsrisicobewustzijn en perspectieven ophandelenontwikkelen. In dezebasisvisiezoekenweantwoord opdevraag waartoe'zelfredzaamheidinnoodsituaties' in het onderwijsmoetleiden,of, uitgedruktinandere woorden,waaromwillen we eigenlijkdat zelfredzaamheid opschool een themaisenwatwillenwe daarmeebereiken? Om devraagtebeantwoordenstaanwe allereerst stilbijhetbegrip'zelfredzaamheid'( 2.1), vervolgensbij wat hetkaninhoudeninhetonderwijs,met namein hetbasisonderwijs( 2.2), tenslotte bij deobstakelsdieteverwachtenzijn( 2.3). Al pratend en denkend merk ik dat wij toch meer doen dan gedacht, al dan niet onbewust. Veiligheid, zelfredzaamheid gaat veel verder dan alleen maar onder schooltijd. Het gaat ook veel verder dan alleen maar het schoolgebouw. 2.1 Zelfredzaamheidenonderwijs Het thema'zelfredzaamheidvan deburgers' isop deagenda gekomenomdat deoverheidhet bijeencrisisofnoodsituatie niet alleenafkan.althansindeeerste uren naeennoodsituatie zijn deburgersvooreenbelangrijkdeelopzichzelf aangewezen.'de impactvan een noodsituatiekan inveelgevallenverkleindwordenwanneerdeslachtoffersinstaatzijnzichzelf tereddenin afwachtingvan hulpvanbuitenaf(diesomslangere tijdopzichkan laten wachten)' 1.Bovendienishetbiedenvanhulpin noodsituatiesalshetwareingebakkeninde mens:zij/hijbrengt eerstzichzelfinveiligheiden helptvervolgensanderen. Daaromishetvanbelangdatzelfredzaamheidvande burgerswordt ingebedinkennis, vaardighedenenhoudingenwaar opschool aleenbeginmeewordt gemaakt.hetis aannemelijkdatmensenadequater zullenoptredeninhetgevalvan eennoodsituatiealszijzich eerderinzulkeomstandigheden hebbeningedachtener bovendienopschoolalover hebben geleerd.dezebasisvisiebevateeninhoudelijkeoriëntatieopzelfredzaamheid. 1 Briefminister van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelatiesvan 22februari2010, kenmerk

10 Staatsburgerlijkeenpedagogischezelfredzaamheid Eenmensenkindkomtnietzelfredzaamter wereld.hetis inallesafhankelijkvanzijnomgeving. Menzou de pedagogischetaak kunnenomschrijven als:tebewerkstelligen dat hetkind zelfredzaamwordt, datwilzeggenonafhankelijkwordtvanzijn opvoeders.vooral inhet speciaalonderwijsenin dezorg iszelfredzaamheideenveelgehanteerd begrip. Staatsburgerlijkezelfredzaamheidkanmen opvattenalsdetoestandwaarindeburgerin(sterk) verminderdemateafhankelijkisvan deoverheid.het strevenzulkeen toestandtebereikenis ideologisch gekleurd.liberalen, sociaaldemocraten,christendemocratenen populisten bijvoorbeeld,kiezenhieronderscheidenuitgangspuntenen leggenverschillende accenten. In hetgevalvanstaatsburgerlijkezelfredzaamheid enfysiekeveiligheidisinveelmindere mate sprakevanideologischekleuring 2.De neigingtotzelfredzaamhandeleniseen gegevenmaar kwaliteitenuitkomstzijnbeïnvloedbaarenvatbaar voor verbetering 3, daarnaastis zelfredzaamheid ingegeven door hetbesefvande overheiddatzijeenvoudigweg nietbij machteisde burgeronderalleomstandigheden tijdigtehulpteschieten.hetduurtaltijd even voor dehulpdiensten terplaatsezijn.envervolgens voor dehulpdienstenzijnopgeschaald. Ondertussenzijnburgersopburgersaangewezen; opmensen die terplekkezijnendiede helpendehandwillen-enkunnen- toesteken. Alsbijvoorbeeldeen luchtvaartongeluk750slachtofferskent,zijn 200ambulancesnodigvoor vervoer naar ziekenhuizen.als er vervolgensmaar 50ambulancesbeschikbaar zijn, danisde conclusiedatveelslachtoffersvia particulier vervoernaarde ziekenhuizenmoetenworden gebracht.burgerszijndanopburgers aangewezen. Zelfredzaamheidiseenzaakvancollectiviteiten.'Hetgaathier omeenbasisfeitvan menselijk samenleven:mensenzijn fundamenteelinterdependent,altijd opsoortgenotenaangewezen' 4. Zelfredzaamheidheeft ook-misschienwelvooral-temakenmetsociale netwerken.in haar campagnesbeklemtoontde overheiddan ook deverantwoordelijkheidvanbedrijvenen instellingenzichvoor tebereiden opeennoodsituatie.aanburgersraadtzijaan:"krijgtuhet adviesombinnente blijven? Zorg dan datuzich een aantaldagenthuiskuntredden.gaatu liever naar familieofvrienden? Tref danookvooraf denodigemaatregelen.dekeuzevoor evacuatie,inde eigenwoningblijvenofnaar eenopvangcentrumgaan,maaktu uiteindelijk zelf. Vraagburen,familie,vriendenof collega s ofzijukunnenhelpeninzo nsituatie" 5. Risicobewustzijn Bij eenrampof crisissituatie kan deoverheid het-zekerinhet begin-nietalleen.burgerszijn danopzichzelf aangewezenen opde hulpdieandereburgers kunnen bieden.datbetekent dat ookburgerszichmoetenvoorbereiden.hier wringteenschoen.burgerslijkenmeestalhet gevoelte hebbendateenramp ofcrisisinnederlandnietzalvoorkomenen/ofvooralanderen zal treffen.deopgaveisdaarmeehetrisicobewustzijnvanburgerstevergroten, wantzonder risicobewustzijnzullenzijnietgeneigdzijnzichvoor tebereiden. 2 Bovendien heeftnederland zich in VN-verband verplichtdoor de InternationalStrategyfor Disaster Reduction alsmedede Childrens Charter te ondertekenen. 3 Briefminister van VeiligheidenJustitie, 22februari2011, kamerstuk Schuyt, K.(1997). Figuratiesvanzelfredzaamheid. In K. Schuyt,(red.) Het sociaaltekort. Veertiensociale problemeninnederland (pp ).amsterdam: de Balie. 5 Een noodsituatie? Dit kunt u doen!informatieentipsvoor wieeen functiebeperkingheeft. 10

11 Hetvergrotenvanhetrisicobewustzijn,zodatburgerszichvoorbereiden,is dan ookeen speerpuntvan het overheidsbeleid. Bij het bevorderenvanhetrisicobewustzijnkanhet onderwijs eenrolspelen.nietzozeer door eennieuwvak intevoeren,maar door aandachtaanrisicobewustzijn tegevenin de'gewone' lessen.door hetpedagogischthematiserenvanmentaliteit,gedragenverantwoordelijkheid. Ook biedthetmaandelijks-bijwijzevan oefening- weerklinkenvan desirenes een vanzelfsprekendaanknopingspunt,zoalsookdeperiodiekverplichtebrandoefeningopelke schoolenhetgesprekindeklas over hetafstekenvanvuurwerkrondomdejaarwisseling. Gelukkig vormt de leraar nog steeds de spil in de uitwerking van alle onderwijsdoelstellingen en beschikt onze school over een grote groep capabele, bevlogen en hardwerkende docenten die (ook al zijn zij door de veelheid aan aandachtspunten en ontwikkelingen in het onderwijs en het tempo waarin die elkaar afwisselen de vertwijfeling af en toe nabij) ervoor zorgen dat de leerling breed wordt bediend en dat dus ook de relevante thema s veiligheid en zelfredzaamheid op allerlei manieren in het onderwijsaanbod terug komen. Bovendien kanrisicobewustzijn-gekoppeldaanhandelingsperspectieven- eenzinvolleinvulling zijnvan landelijkvoorgeschrevenmaar nietingevuldekerndoeleninhetbasis- envoortgezet onderwijs.het gaathier omconcretiseringenlokaletoepassingvanactief burgerschap,zoals de bedoelingis van de wetgever. Bij vakken met een sterke praktijkcomponent is veiligheid natuurlijk nadrukkelijk een item; zo wordt bij scheikunde een traject doorlopen om op verantwoorde wijze met een brander om te leren gaan en adequaat te reageren in geval van brand. Burgersbijeen crisis- of noodsituatie Een populair beeldisdatburgersbijcrisis-ofnoodsituatiesin paniekraken,vooralvoor zichzelf zorgen enoveralindeweg lopen.datblijktgrotendeelseenmythe tezijn.het blijkt datmensen in noodsituatiesjuist samenwerkenengerichtzijnophethelpenvanelkaar.mensenblijken elkaar tehelpen,bijvoorbeelddoor elkaar teondersteunenen tekalmerenmet bemoedigende opmerkingen.burgerswachten niet afmaarsteken een helpendehandtoe.zehelpenmet vervoer,regelenhetverkeer,slepenensjouwen, brengen matrassen,biedenslaapplaatsen, regelenvoedselendrinken. En er isaltijd toeval,bijvoorbeeldzijn ermensenmeteen (para)medisch beroepter plaatse,of erisbijvoorbeeldeenbouwprojectindebuurtdat machines,kranenensterkehandenkan leveren. Vooralinde eersteurenvaneen noodsituatieiszulkehulpvan burgers van levensbelang 6. Later,alsdehulpdienstenzijnopgeschaald,kan ereenoveraanbodvanburgerlijkehulp ontstaan,dieprofessionelehulpverlenersvoor devoetenloopt. In hetonderwijskunnenleerlingenenigszinswordenvoorbereidop ditsoortsituaties.zijkunnen er immerszelfookinterechtkomen.het onderwijskanbasiskennis over zelfredzaamheiden noodsituatiesaanbieden.enwerkenaanhetbewustzijnvande leerlingenover risico's.als zij er dan thuis over vertellen,worden deoudersalsspin-offookaan hetdenken gezetenwellichtookaangespoordtothandelen. Ook is er aandacht voor kleinere vormen van onveiligheid, zoals de welbekende vlam in de pan. Niet letterlijk voorkauwen van wat je in zo n situatie kunt doen, maar zelf bedenken wat je kunt doen staat daarbij centraal. Dit alles natuurlijk binnen de mogelijkheden die van scholieren mogen worden verwacht. Ook maken we via hen verbindingen naar achter de voordeur : Hoe zit het met de veiligheid in de woning en de zelfredzaamheid van de overige gezinsleden? Op die manier bereiken we ook de woon- en leefomgeving van de kinderen en pubers. Ook daar is nog veel veiligheidwinst te halen. 11

12 Thematiserenvan'zelfredzaamheid innoodsituaties'kan inhet onderwijskleinbeginnen.in en omhet huis,inhetverkeer,bijeenkleinebrand, bij plaatsing van eenaed opschool.ter bevorderingvanrisicobewustzijnen perspectievenop handelen. 6 Brochure: `Burgerhulpbij rampen'.infopuntveiligheid.uitgave NederlandsInstituut voor Fysieke Veiligheid, Onderwijs inzelfredzaamheid Basisideeën Risicobesefenzelfredzaamheidzijnonderwerpendieexpliciet gemaaktwordenwanneer ze terloops(aanvankelijk vaakondereenanderenaam) aande ordekomen indeklas. In deklaskanrisicobesefeenlokaleinvullingkrijgen; daarbijkandelokalerisicokaart (www.risicokaart.nl)eenrol spelen.meer in het algemeen kanmendenkenaanhetop gangbrengenvaneengesprek, bijvoorbeeldnaaraanleidingvan langdurigestroomuitval, uitslaandebrand,(terroristische) aanslag,watersnood,overstroming,(dreigende) dijkdoorbraak, evacuatie,grootverkeersongeluk,extreemweer: kou,gladheid,sneeuwof hittegolf,ongelukbijvervoer ofopslagvangevaarlijkestoffen,vuurwerkongeval, kernongeval,ziektegolf,(dreigende)pandemie,problemenmet deveiligheidvanvoedsel. Wesprekenop onzeschoolmet elkaarafdatwerisicobesefenzelfredzaamheidvan burgersregelmatig aan deorde stellen,bijvoorbeeldbij hetmaandelijkseoefenalarm,bijde jaarlijksebrandoefening,bijhet schoolzwemmen,bijdelessen over verkeersveiligheid, bij het oefenenvoor het praktischverkeersexamen. Wegevenoponzeschoolmedevormaan(hetverplichte) burgerschapsonderwijsdoor aandachttebesteden aanzelfredzaamheidinnoodsituaties,alseengoedvoorbeeldvan actief burgerschap.daarbij hakenwe aanbijuitwerkingenvan dekerndoelen. De schoolbenuthaarsocialenetwerkentendienstevanhaar taakbijzelfredzaamheiden breidtdeze,waar nodig,uit. Het schoolveiligheidsplan met bijbehorende deelplannen geeft richting aan het handelen van de organisatie om de gewenste veiligheid op fysiek en sociaal terrein te realiseren. Het resultaat wordt geëvalueerd: leerlingen, ouders en leraren wordt structureel en periodiek gevraagd hun mening te geven over de veiligheid op school. BijlagenIII eniv bijrapportontwikkelingonderwijsprogrammazelfredzaamheid: KerndoelOriëntatie opjezelfen dewereldprimair onderwijs, DomeinMens ennatuurenmensenmaatschappijvoortgezet onderwijs onderbouw (hierachterbijgevoegd;bijlagen2 en3) Veiligheid en zelfredzaamheid komt natuurlijk ook terug binnen de eisen die aan burgerschapsvorming worden gesteld. Wij stellen er als school een eer in om verder te gaan dan het opstellen van een beleidsstuk, waar de inspectie vooral naar kijkt, maar op degelijke wijze vorm en inhoud te geven aan dit fenomeen. Didactiek Handelingsperspectiefvoorkinderenbespreekbaarmaken:bijvoorbeeld gevaar onderkennen,vluchtenennietopzoeken,helpenalshetkanmaarnietindeweg lopen; doorklassengesprek,door werkenin groepen,alsde brandweer op bezoekkomt. Beginnenbijsocialeveiligheidalsopstapnaar fysiekeveiligheid. Gebruikmakenvandebeschikbareinformatiebronnen(ziebijlage1). Voorbeelden latenzien,film vertonen. Overdrachtvanbasiskennis vanrisico'senzelfredzaamheid. 12 In de gesprekken met scholen kwam duidelijk naar voren dat zelfredzaamheid iets is wat je niet aanpakt in een lesje of project. Het is een stuk vorming en moet dus voortdurend en in

13 verschillende contexten terug komen. Lespakketten zijn heel goed om zelfredzaamheid te agenderen maar het zal vervolgens ook op andere manieren terug moeten komen. 2.3 Teverwachten obstakels Het kabinet heeftbijmondevan deminister vanonderwijslatenweten dat'hetonderwijsgeen veredeldpostbus51-loketmag worden.daar zijn anderenvoor'.zewil danook'dielavastroom aanlesprogramma sdie ophet onderwijsafkomenbeperken'.het onderwijsmoetterug naar de kern.'opeenschoolmoetgeleerdworden.erzijnde laatstedecenniavanuit desamenleving en dekamer teveelmaatschappelijke takennaardeschoolgeschoven,van obesitastot schuldproblemen.wemoetenkiezen:meer urenvoor dekernvakkennederlands,engels, wiskundeenscience' 7. Deze helderepositiekeuzevan hetkabinet,zalscholen enlerarendietoch algereserveerd staan tegenover 'maatschappelijke thema's'sterken inhunweerzin.deinspectiezal-meernog dannu hetgevalis-scholenen lerarenaansprekenophunprestaties bij dekernvakkenen zo de(beleefde) ruimtevoor nieuwe thema'sverkleinen. Watrestzijnsterkeinhoudelijke argumentenomopschooltochaandachttevragenvoor veiligheidwaarvanzelfredzaamheid een belangrijkonderdeelvormt.aandachtvoor risicobesef enzelfredzaamheidkan ookbijdragenaanschoolvakkenals ze op een natuurlijkewijze inhet onderwijskundig-pedagogischprocesopscholenaande orde komen. Bovendien, dekernvakkenzijnnietinhoudsloos.imaginairevoorbeeldenkunnenvervangen worden doorinhouddieontleendis aanrisicobesefenzelfredzaamheid;aandehandvan (actuele) voorbeeldenuitdeomgevingvan deschool.zokunnenkernvakken het pedagogisch gesprekover zelfredzaamheidondersteunenenverdiepen. Maar voorop blijft staan dat we in een sterk pedagogisch klimaat onze brede maatschappelijke opdracht gestalte willen geven en leerlingen willen helpen om met zelfvertrouwen, gesterkt door een brede bagage die ze binnen ons aanbod hebben meegekregen, de volgende levensfase tegemoet te treden." 7 InterviewinDeVolkskrant metminister MarjavanBijsterveldt,17 december

14 I 14

15 3.Mogelijkeinhouden 3.1 Doelenvoor zelfredzaamheid Hiervoor is hetbegripzelfredzaamheidenderol die het onderwijs daarbijkanvervullen verkend.daaruitis optemaken dathetbevorderenvanrisicobewustzijnbijleerlingende centraledoelstellingis.het gaat daarbijomhetbewustzijnvan derisico's indesamenleving en de aanwezigheidvandekansommeteennoodsituatie geconfronteerdteworden.dit verondersteltbepaaldekennis vanrisico'sennoodsituatiesdiezichinnederlandof indeeigen omgevingvoorkunnendoen.naastditbewustzijnen daarbijvoorwaardelijkekennis, streeft de overheidook een ander gedrag nabijhaarburgers:jezelfenigetijdkunnenreddenen het belangvanhetbijstaanvanmedeburgers.dehieruitontstane driedelingisinde opzet vanhet inhouden-overzichtterugtevindeninde drieaspectenvanzelfredzaamheid: risicobewustzijn, het besef datrisico'szich overalkunnenvoordoen endatvoorbereiding daaropvan belangis; persoonlijkhandelen,hetzorgenvoordeeigenveiligheid; sociaalhandelen, hetsamen zorgenvoor deveiligheidenzorgenvoordeveiligheidvan anderen. Veiligheidsmanagement betekent anticiperen op risico's. Elke dag kunnen zich risico's voordoen waar nog niet eerder bij is stilgestaan. Voorvallen die vandaag met een sisser aflopen, kunnen morgen net zo goed een heel andere wending nemen. Als die ervaringen alleen in het hoofd van de betrokkenen blijven zitten, is de kans groot dat anderen opnieuw zelf door schade en schande wijs moeten worden. Daarom is het belangrijk elkaar te informeren over gesignaleerde risico's en ongevallen/incidenten. Daarnaast geeft een goede registratie een realistisch beeld van de werkelijke veiligheid op de school. Zo kunnen we gericht problemen aanpakken. Ieder vandezedrieaspectenis inhetoverzicht uitgewerkt inhoudings-,vaardigheids- en kennisdoelen.hieruit ontstaateenrasterbestaandeuitnegen cellen.indezecellenzijn voorbeeldmatigestreefdoelengeplaatst.bij deuitwerkingisgebruikgemaaktvan dein Nederlandgeldendekerndoelenvoor de onderwijssectorenprimair envoortgezet onderwijs. Daarnaastisgeputuitvoorbeeldleerplannenvoor burgerschap enwatereducatie.burgerschap iseenwettelijke opdrachtaanscholen,maar de invullingwordt overgelaten aan deschool. Watereducatieheeft geenformelestatus,maar iseeninitiatiefdatvoortvloeituitde overheidscampagne`nederland leeftmetwater'.deinventarisatievankerndoelenen voorbeelddoelenburgerschapenwatereducatieisalsbijlageopgenomen. 15

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Werken met vormingsthema s Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie