BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind en Gezin, Stefaan De Cock Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN...4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT...4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER...5 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 6 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 6 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE...6 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE...8 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 8 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES...9 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 9 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 9 I.11 PRIJSHERZIENINGEN I.12 VARIANTEN I.13 KEUZE VAN OFFERTE II. CONTRACTUELE BEPALINGEN...11 II.1 LEIDEND AMBTENAAR II.2 VERZEKERINGEN II.3 BORGTOCHT II.4 LOOPTIJD II.5 BETALINGSTERMIJN...11 II.6 WAARBORGTERMIJN...12 II.7 VOORLOPIGE OPLEVERING...12 II.8 DEFINITIEVE OPLEVERING...12 II.9 VERTROUWELIJKHEID...13 II.10 EIGENDOMSRECHTEN III. TECHNISCHE BEPALINGEN...15 III.1 MINIMALE VEREISTEN WAARAAN DE SAMENWERKING MOET BEANTWOORDEN...15 III.2 CRITERIA WAAROP DE OFFERTE ZAL GESCREEND EN BEOORDEELD WORDEN...18 III.2.1 Rubriek : Draagkracht Visie...18 III.2.2 Rubriek: Analyse Ontwerp Ontwikkeling Evaluatie...19 III.2.3 Rubriek :Prijs III.2.4 Gewenste profielen...22 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER...28 Blz. 2

3 Ontwerper Naam: Kind en Gezin Adres: Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel Contactpersoon: De heer Stefaan De Cock Telefoon: 02/ Fax: 02/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. 6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Blz. 4

5 Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Raamovereenkomst voor het ontwikkelen van leermateriaal. Blz. 5

6 Toelichting: Kind en Gezin is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. Onze missie luidt Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren. Het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van Kind en Gezin stelt diversiteit en kinderrechten als centrale uitgangspunten bij de uitvoering van de missie van het agentschap. De huidige opdracht betreft een raamovereenkomst voor het uitwerken van leertrajecten en het ondersteunen van de Kind en Gezin-Academie bij het uitwerken van leertrajecten voor de interne en externe doelgroepen van Kind en Gezin. De Kind en Gezin-Academie heeft de laatste vier jaar blended leren geïntroduceerd. Voor elk leertraject werd samen met de interne klant bepaald hoe de mix eruit zou zien. In de meeste gevallen resulteerde dit in een online cursus voor individueel gebruik en een leidraad (voor coaches) om tijdens contactmomenten de vooropgestelde leerdoelen te kunnen bereiken. Door de overstap naar blended leren te maken zorgden we ervoor dat alle cursisten dezelfde basisinhouden aangereikt krijgen, deze inhouden tijds- en plaats onafhankelijk kunnen verworven worden en dat we cursussen sterk didactisch kunnen uitwerken. Verder hoeven inhoudelijke specialisten zich niet meer te verplaatsen om de basiskennis over onze kernthema s te verspreiden in de organisatie en kan er bespaard worden op verplaatsingen door cursisten. De Academie beschouwt vanaf nu al het leren als blended. De Academie verruimde de afgelopen jaren zijn focus en bedient niet enkel interne klanten maar ook klanten buiten onze organisatie (bijv. kinderopvangvoorzieningen) via het platform Door de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming wordt het beheren van de kinderbijslag ondergebracht bij Kind en Gezin. Dit betekent dat een grote groep medewerkers (meer dan 600 personeelsleden) Kind en Gezin zal vervoegen en dat de doelgroep van Academie verder uitbreidt. De motivering om te werken met een raamcontract ligt vooral in de voordelen van het werken met een partner eerder dan het werken met een leverancier. Een Leerpartner die de leerbehoeftes van verschillende doelgroepen tijdens de loop van het raamcontract goed kan leren kennen en er snel kan op inspelen is een troef. Kind en Gezin werd de afgelopen jaren geconfronteerd met verschillende nieuwe decreten waarbij er in de verschillende sectoren preventieve zorg, adoptie en kinderopvang snel online leertrajecten moesten worden opgezet om de uitvoering van het decreet te bevorderen. Het werken met een leerpartner laat ons dan ook toe om dit snel en kwaliteitsvol te kunnen op het ogenblik dat er intern onvoldoende mankracht kan worden vrijgemaakt om dit zelf te ontwikkelen en uit te rollen. Verder is het natuurlijk interessant om met een vaste partner voldoende lang te kunnen samenwerken om de expertise in leren echt te kunnen delen en in de diepte te kunnen werken. De wisselwerking met de vorige partner heeft de afgelopen 4 jaar geresulteerd in: Het extern kunnen aanbieden via een extern leerplatform van al onze online cursussen naar een ruime externe doelgroep vb kinderopvang, materniteiten, artsen, onderwijs, Het ontwikkelen van interactieve tools in de online cursussen waarbij de cursist rechtstreeks opmerkingen of vragen kan stellen aan een inhoudelijke expert. Het heel snel kunnen inspelen op behoeftes van het beleid inzake uitvoeren van decreten vb : Kinderopvang bestellen is betalen. Het snel en kwalitatief kunnen inspelen op noodzakelijke veranderingen in de context van onze dienstverlening; vb verpleegkundigen laten vaccineren ipv de artsen. Het ondersteunen van onze veldmedewerkers bij de uitrol van de campagne over bewegen met een online cursus opdat zij de ouders van jong kinderen goed kunnen ondersteunen. Het ondersteunen bij de uitrol van nieuwe decreten van belendende entiteiten ( toegangspoort jongerenwelzijn) die invloed hebben op de werking van K&G. Blz. 6

7 Het werken met eenzelfde partner biedt bovendien het voordeel dat deze geheel conform de huisstijl online leertrajecten kan aanbieden. Verder worden de administratieve lasten door deze manier van werken gevoelig verminderd. We zijn op zoek naar een leerpartner die minimaal en vanaf aanvang van het contract de huidige manier van werken kan ondersteunen. Dit impliceert dat de leerpartner de bestaande situatie kan ondersteunen en met ons mee wil denken en doen naar de toekomst toe, ook op strategisch niveau. Deze partner focust op leren en excelleert in het bouwen van sterk didactisch onderbouwde leertrajecten (online cursussen, materiaal voor workshops, etc.). Mogelijke opdrachten zouden kunnen zijn, zonder dat dit een exhaustieve lijst is: - het al dan niet volledig uitwerken van een online cursus, op basis van een aangereikt scenario en inhoud of op basis van aangereikte leerdoelen - het ontwikkelen van een animatie en/of een video en/of foto's voor een bepaalde cursus - het ondersteunen bij het uitwerken van manieren om het werkplekleren bij Kind en Gezin verder vorm te geven - het voorstellen van trainers voor workshops, congressen, klassikale opleidingen, etc. - het ondersteunen van de Kind en Gezin-Academie bij het evalueren van trends in leren, nieuwe leertechnologie, het ondersteunen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden die dit biedt voor de organisatie en het ondersteunen bij eventuele implementatie. Deze opdracht is een bestellingsopdracht. Dit is een opdracht in het kader waarvan Kind en Gezin de verbintenis aangaat, zonder enige opgave van hoeveelheid of waarde, de dienstverlener te belasten met de uitvoering van alle of een gedeelte van sommige categorieën van prestaties, naarmate de behoeften zich doen gevoelen en binnen de budgettaire context. Dit contract heeft een looptijd van 4 jaar. Dit contract garandeert geen exclusiviteit i.v.m. de levering van de vermelde diensten. I.2 Identiteit van de opdrachtgever Kind en Gezin Hallepoortlaan Brussel I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. Blz. 7

8 I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Blz. 8

9 Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) * Met betrekking tot de persoon van de inschrijver. Kunnen een offerte indienen, individuele vennootschappen of twee of meer vennootschappen die zich met het oog op deze opdracht wensen te verenigen. Een combinatie van vennootschappen schrijft in als één geheel. Met inschrijver wordt in dit document dan ook bedoeld hetzij een individuele vennootschap hetzij een combinatie van meerdere vennootschappen die een offerte indient. De inschrijver kan zich in voorkomend geval op grond van de artikel 74 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 beroepen op middelen van andere vennootschappen ongeacht de juridische aard van de band van de inschrijver met die vennootschappen, voor zover de verbintenis van die vennootschappen om de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver aangetoond wordt. Dergelijke vennootschappen worden in dit document ondersteunende vennootschappen genoemd. Betrouwbaarheidscriteria (toepassing van art.61 tot en met art. 66 van het K.B. van betreffende de plaatsing overheidsopdrachten Klassieke sectoren) De controle op het vlak van de uitsluitingsgronden zal door het Bestuur worden verricht, vóór de beslissing tot gunning van de opdracht. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn kandidaatstelling een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, 2. Ter informatie: Art. 61 [KB 15/07/2011] 1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor : 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf vraagt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die kandidaten of inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. De aanbestedende overheid kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van de in deze paragraaf bedoelde verplichting. 2. Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die : 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure Blz. 9

10 bestaande in andere nationale reglementeringen; 3 bij rechterlijke beslissing dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63; 7 zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve selectie) * In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Minimumeisen: * In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) * De inschrijver staaft met (digitale) documenten, links, etc. dat zijn core business "leren" is : -uit deze bewijsstukken dient te blijken dat de inschrijver beschikt over alle profielen/competenties om zelfstandig leertrajecten te ontwerpen en uit te werken, en anderen hierin te begeleiden; -de inschrijver voegt een beschrijving toe van de rollen, taken en competenties van alle eigen medewerkers -de inschrijver voegt, indien van toepassing, een lijst toe van taken die hij zou uitbesteden aan onderaannemers, waarin wordt aangegeven met welke partners/onderaannemers gewerkt wordt in het kader van de samenwerking met Kind en Gezin. * De inschrijver voegt stavingsstukken bij waaruit blijkt dat hij professioneel, projectmatig en met voldoende klantbetrokkenheid werkt, en doet dit door middel van toegang te geven tot twee leertrajecten die minstens bestaan uit een online cursus (e-learning) en (een ontwerp voor) een contactmoment. * De inschrijver toont klanttevredenheid aan door een lijst van minstens 10 referenties van projecten bij te voegen met omschrijving van het project en voorzien van de naam/contactgegevens van een persoon die door Kind en Gezin kan gecontacteerd worden. De inschrijver toont met minstens één project aan ervaring te hebben met het ontwikkelen van leermateriaal over medische en/of psychosociale onderwerpen. Uit deze lijst dient ook te blijken dat de inschrijver in staat is om, naargelang het project, zich aan te passen aan de vraag (zo kan bijvoorbeeld in project x enkel videoopnames of het ontwikkelen van een animatie gevraagd worden die door K&G worden opgenomen in een eigen project en kan in een ander project gevraagd worden om volledig autonoom een onlinecursus uit te werken: analyse, ontwerp, ontwikkeling, incl.aanleveren van video, animatie etc.). Minimumeisen: idem Blz. 10

11 I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. I.7 Indienen van de offerte De offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden bijkomende documenten gescand om ze bij de offerte te voegen. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en het Koninklijk Besluit van 15 juli Meer informatie kan u vinden op volgende website: of via de e- procurement helpdesk op het nummer: +32 (0) De offerte kan niet ingediend worden op papier Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. I.8 Opening van de offertes De opening van de elektronische offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Centrale Administratie van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Datum: Zie aankondiging van opdracht. Blz. 11

12 I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 40 Om een prijsvergelijking en beoordeling mogelijk te maken, wordt de inschrijver gevraagd een prijs te bepalen voor een fictief project, zoals uitgewerkt in het bestek. De inschrijver dient de prijs per item en de totaalprijs voor het project te bepalen, waarbij de totaalprijs zowel exclusief als inclusief BTW wordt opgegeven. De prijzen moeten af te leiden zijn uit de inventaris die de inschrijver opgeeft. 2 Analyse leervraag-ontwerp en ontwikkeling leertraject/evaluatie 35 Dit criterium zal beoordeeld worden door na te gaan of de stappen die de inschrijver omschrijft en de voorbeelden die hij geeft (zie technische bepalingen) voldoende garanties bieden om de vooropgestelde doelen te realiseren en tot een kwaliteitsvolle oplevering van leermateriaal te komen. 3 Draagkracht - visie 25 Bij dit criterium zal worden nagegaan of de kandidaat voldoende en waardevolle initiatieven neemt die er voor zorgen dat hij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op het vlak van leren. We gaan na of deze op een professionele manier gedeeld zullen worden met de leerconsulenten. Totaal gewicht gunningscriteria: 100 Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. I.11 Prijsherzieningen De prijzen kunnen jaarlijks worden herzien. De opdrachtnemer dient een aanvraag tot herziening in en dit telkens vóór het verstrijken van de jaarlijkse periode. De eerste jaarlijkse periode vangt aan op de dag van de sluiting van de opdracht. De aanvraag tot herziening geschiedt door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan de aanbestedende overheid Kind en Gezin, K&G Academie, t.a.v. Kris Danckaert. De aanbestedende overheid kan eveneens de prijsherziening vragen volgens voorgaande modaliteiten door middel van een aangetekend schrijven. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten en leveringen die na het verstrijken van elke respectievelijke jaarlijkse periode gepresteerd zijn. De prijzen van de diensten en leveringen worden aangepast aan de schommelingen van de gezondheidsindex. Als basis wordt het gezondheidsindexcijfer van de maand van de sluiting van de opdracht genomen, volgens basisjaar Deze basis zal worden vergeleken met het nieuwe indexcijfer, zijnde het gezondheidsindexcijfer van de maand voorafgaand aan de herziening. Blz. 12

13 I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan. Blz. 13

14 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: mevrouw Katrien Verhegge Adres: Kind en Gezin- K&G Academie, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel Telefoon: Fax: II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt geen borgtocht gevraagd. II.4 Looptijd Termijn in maanden: 48 maanden II.5 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Blz. 14

15 II.6 Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze diensten bedraagt 12 kalendermaanden De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering. II.7 Voorlopige oplevering Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van voorlopige oplevering van de opdracht opgesteld. Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de leidend ambtenaar bij een aangetekende zending hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen om tot de voorlopige oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een procesverbaal van voorlopige oplevering of van weigering van voorlopige oplevering opgesteld. II.8 Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Blz. 15

16 II.9 Vertrouwelijkheid De dienstverlener, zijn onderaannemers en/of de personeelsleden van deze beide of iedere andere persoon die door de dienstverlener en/of onderaannemer wordt ingeschakeld, zullen de vertrouwelijkheid van iedere informatie of ieder gegeven verkregen in het verloop van de uitvoering van deze opdracht respecteren. Op geen enkel moment mogen de dienstverlener, de onderaannemers en/of de personeelsleden van deze beide en/of iedere andere persoon die door de dienstverlener en/of onderaannemer wordt ingeschakeld ook maar enige informatie en/of gegeven verkregen tijdens de uitvoering van deze opdracht verspreiden aan een andere partij zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. De verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet wanneer het gaat om gegevens die: in het publiek domein zijn gevallen op een andere wijze dan door inbreuk op deze bepaling; noodzakelijkerwijs door de dienstverlener moeten worden medegedeeld aan zijn werknemers, aangestelden en (onder)aannemers om de goede uitvoering van zijn taken en verplichtingen volgens de termen van deze overeenkomst te verzekeren; in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door hetzij de dienstverlener hetzij de opdrachtgever (in dat geval verwittigt deze partij de andere partij onmiddellijk zodra zij op de hoogte is van een gerechtelijk bevel om de gegevens kenbaar te maken); één van de partijen van een derde heeft verkregen en die partij deze gegevens niet op een wederrechtelijke manier heeft verkregen; die dienen meegedeeld in het kader van overheidsopdrachtenprocedures of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. De dienstverlener dient steeds te voldoen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Specifiek dient de dienstverlener zich te conformeren aan de juridische plichten als verwerker van persoonsgegevens, op dezelfde manier als de verantwoordelijke verwerking van persoonsgegevens dient te voldoen aan deze wetgeving. De dienstverlener en zijn onderaannemers dienen daarom hun personeelsleden die die door de dienstverlener en/of onderaannemer worden ingeschakeld, te informeren en een deontologische code te laten tekenen. Blz. 16

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 4/5/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie