Inhoud Colofon Cube Tekst: Illustraties en opmaak:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Colofon Cube Tekst: Illustraties en opmaak:"

Transcriptie

1

2 Inhoud Wat is Cube?... 2 Het jaar Cultuureducatie met Kwaliteit... 6 Bernhezer Dynamisch Cultuurmenu... 8 Project WAAR?...11 Tot slot...13 Bijlagen...14 Colofon Cube Dian Langenhuijzen coördinator/intermediair De Misse 2, 5384 BZ in Heesch Tekst: Anita van den Bogaart, Tekstbureau Schrijfstijl Dian Langenhuijzen, Cube Illustraties en opmaak: Jannemeis Snels, Studio Vliegwerk Oplage: digitaal

3 Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag biedt een overzicht van activiteiten en bezigheden van Cube binnen Omdat een schooljaar loopt vanaf de zomervakantie van het ene jaar tot aan de zomervakantie van het jaar daarop, lopen sommige activiteiten door in het volgende kalenderjaar. In dit verslag maken we daarom een doorsteek naar 2015, wanneer het activiteiten betreft die in 2014 zijn opgestart. Cube gaat met haar activiteiten en bezigheden uit van de visie en uitgezette lijnen van het Beleidsplan Cube , en sluit hiermee aan op de landelijke ontwikkelingen van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK, zie bijlage 1), waarbij De CultuurLoper (DCL, zie bijlage 2) als middel wordt ingezet. Wat is Cube? Cube is sinds 2007 de marktplaats voor cultuureducatie voor het onderwijs in de gemeente Bernheze en is gehuisvest in de bibliotheken van Bernheze. Cube vormt de schakel tussen onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven enerzijds en culturele aanbieders anderzijds. De marktplaatsen voor cultuureducatie zijn in beginsel een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, met de bedoeling de positie van cultuureducatie in het onderwijs te versterken en te verankeren. Onder cultuureducatie verstaan we een totaal aanbod van educatie op het gebied van podium- en beeldende kunst, erfgoed, media en literatuur. Binnen deze disciplines levert Cube een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van elk individueel kind. We kunnen onze rol alleen maar goed uitvoeren dankzij het enthousiasme en de inzet van onze Interne Cultuur Coördinatoren (ICC-ers), de aanbieders van kunst en cultuur (professioneel, amateur, lokaal en regionaal), en een grote groep vrijwilligers. Voor wie? Cube richt zich met intensieve begeleiding en coaching op het basisonderwijs en op de culturele aanbieders binnen de gemeente Bernheze. Daarnaast speelt Cube een vraaggerichte rol binnen het voortgezet onderwijs, en met Kleintje Cultuur Bernheze een aanbodgerichte rol voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Voor een overzicht van de aanbieders en afnemers zie 2.

4 Coördinator / Intermediair Coördinator/intermediair Dian Langenhuijzen vormt vanaf het begin het gezicht en aanspreekpunt van Cube. Zij werkt 16 uur per week voor Cube. Administratief ondersteuner Gea van den Berg wordt wegens ziekte tijdelijk vervangen door Sjannie Waalen; zij neemt 3 tot 4 uur per week voor haar rekening. Het uitgangspunt is dat cultuureducatie het belangrijkste schoolvak is om als middel in te zetten bij álle vakken binnen het curriculum van de school. Creativiteitsontwikkeling moet gemeengoed zijn en de basis vormen voor het totaalpakket aan educatie. Cube inspireert en stimuleert het onderwijs daartoe en helpt het onderwijs met het formuleren van de hoe-vraag. Vanuit deze visie stimuleert Cube lokale aanbieders tot het aanbieden en ontwikkelen van een goed passend, gevarieerd en structureel aanbod voor het onderwijs. De coördinator draagt zorg voor de continuïteit, signaleert knelpunten en anticipeert daarop. Zij neemt initiatief om activiteiten te organiseren en coördineert alle communicatie, zowel intern als extern. Daarnaast houdt zij zowel de provinciale als landelijke ontwikkelingen bij en zorgt voor deskundigheidsbevordering bij ICC-ers, team en vrijwilligers. In 2014 is bij de coördinator de rol van intermediair gevoegd, met als bijkomende functie coaching en begeleiding op de scholen. Zij wordt ondersteund door een coach van Kunstbalie om Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK, zie bijlage 1) toe te kunnen passen. Ten behoeve van deze rol als intermediair volgde Dian Langenhuijzen in 2014 drie bijscholingstrainingen: gesprekstechnieken, presentatietechnieken en de digitale basisopleiding 21st century skills. ICC+ Afstemming en samenwerking vormt steeds meer de logische basis in de relatie tussen afnemers, aanbieders en Cube. Vanaf juli 2013 wordt de coördinator hierbij ondersteund door Wendy van Boekel. Zij vervult 3 tot 4 uur per week de taak van ICC+. Wendy is als leerkracht verbonden aan basisschool De Beekgraaf, vervult vooral bovenschoolse activiteiten binnen Novum en is vanuit die rol volledig op de hoogte van het reilen en zeilen 3.

5 binnen de scholen. Dat maakt het makkelijker om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, aansluitend op thema s en projecten binnen het onderwijs. Daarnaast begeleidt Wendy Pabo-studenten; ook voor Cube een belangrijke doelgroep voor de toekomst. De ICC+ functie werd in 2013 en 2014 betaald vanuit de CombinatieFunctiegelden van de gemeente. Het ligt in de bedoeling dat deze functie vanaf juni 2015 gecontinueerd gaat worden. Met de functie van de ICC+ is de kwetsbaarheid van Cube verminderd en is de expertise vanuit het onderwijs gewaarborgd (Beleidsplan Cube , blz 9). Stuurgroep Geen enkele organisatie functioneert optimaal zonder draagkracht vanuit een stevig gefundeerd beleid. Dat geldt ook voor Cube. Begin 2013 is door de stuurgroep het nieuwe vierjarige beleidsplan vastgesteld. In 2014 vonden drie stuurgroepbijeenkomsten plaats. Voorzitter Ad Donkers (geen lid van de stuurgroep) droeg zijn rol als voorzitter en afgevaardigde vanuit de gemeente over aan Peter van Boekel. Zie bijlage 4 voor de samenstelling van de stuurgroep. ICC-ers Zonder ICC-ers zou Cube niet zijn wat het is. De ICC-ers vormen de tools voor Cube. Zij zijn de inspiratiebronnen, visiemakers, beleidsmakers, meedenkers en uitvoerders en zij vormen het aanspreekpunt voor teams, directies en externe partijen. Zij zijn onmisbaar in hun rol als tussenpersoon, en de coördinator van Cube heeft dan ook veelvuldig contact met deze ICC-ers. Intussen zijn er op vrijwel alle scholen extra ondersteuners bijgekomen. Met de extra onderwijskundige ondersteuning van de ICC+ vormen zij de schakel tussen Cube en school. Voor de ICC-ers vonden vijf bijeenkomsten plaats: Januari: deskundigheidsbevordering in het kader van volkscultuur Carnaval Maart: regulier overleg over de invulling van het Bernhezer Dynamisch Cultuurmenu Mei: de tweejaarlijkse regionale ICC-studiedag September: regulier overleg/collegiale consultatie November: regulier overleg, met als thema de waarde van de autonome kunsten in het curriculum en binnen het Bernhezer Dynamisch Cultuurmenu. Cube werd hierbij ondersteund door coach Bram Relouw van Kunstbalie. 4.

6 De ICC-ers voeden de coördinator om het Bernhezer Dynamisch Cultuurmenu te kunnen vullen, waarbij het onderzoekende, creërende en reflectieve vermogen leidraad zijn, volgens de stappen van De CultuurLoper (bijlage 2). Vanuit 3M (bijlage 3) en Kunstbalie is er in 2014 een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ICC-cursus die aansluit bij CmK en De CultuurLoper, voor nieuwe ICC-ers. Er hebben zich al 39 deelnemers ingeschreven, waarvan 7 uit Bernheze. De cursus start in januari Voor namen van ICC-ers zie onder kopje adressen. Bij alle scholen zijn de ICC-ers vermeld onder contactpersonen. In mei heeft de coördinator/intermediair in samenwerking met 3M de regionale studiedag voor ICC-ers georganiseerd: een intensief traject dat veel tijd vergde. De bijeenkomst was zeer succesvol, er waren maar liefst veertig deelnemers uit de regio Noordoost Brabant. Het jaar 2014 Het jaar 2014 stond voor Cube in het teken van veel verschillende activiteiten en projecten, veel ambitie, veel enthousiasme, respons en creativiteit. Het was een jaar waarin we alweer gegroeid zijn, steeds weer op weg naar nog meer kwaliteit. We zien de rol van Cube langzaam veranderen. Waren we voorheen voornamelijk leverancier van kunst- en cultureel aanbod, recentelijk bewegen we steeds meer richting sparringpartner en denken we vooral mee in de wensen en voorkeuren van onze afnemers: onderwijs en aanbieders. Waar is behoefte aan, wat sluit aan bij de eigen projecten en thema s en in hoeverre kan Cube daar een rol in spelen. Daarbij zoeken we samen naar mogelijkheden om het (lokale) cultuuraanbod in bestaande lesmethodes te integreren. Scholen hebben behoefte aan les- en leerstofvervangende projecten en activiteiten, waarin het vakoverstijgend karakter en de doorgaande leerlijn zijn meegenomen. Hierbij maken de scholen graag gebruik van zowel regionale als ook lokale aanbieders van cultuur- en erfgoededucatie. 5.

7 Differentiatie Waar we begonnen vanuit het aanbod, gaan we nu steeds meer naar vraaggericht, waarbij de focus verschoven is van resultaat naar het proces zelf. Door het kind zijn eigen creativiteitsproces te laten doorleven op zijn eigen unieke manier, en door het zelf naar oplossingen te laten zoeken, wordt de creativiteit gestimuleerd en gemotiveerd. We willen toewerken naar differentiatie, op schoolniveau, op leerkrachtniveau en op groepsniveau, maar vooral op het niveau van ieder individueel kind. Cultuureducatie met Kwaliteit De insteek is dat in de beleidsperiode alle elf scholen binnen Bernheze zullen deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit (zie bijlage 1). Het middel dat daarbij wordt ingezet is De CultuurLoper (zie bijlage 2). CmK op de scholen is continu in beweging en in ontwikkeling; Cube vermeldt daarom op haar site in iedere nieuwsbrief de stand van zaken rondom CmK. Er zijn binnen Bernheze drie voorloperscholen en drie volgscholen. De overige scholen zullen insteken op CmK als laatbloeierscholen. Eind 2014 is de stand van zaken rondom CmK alsvolgt: Voorloperscholen De Beekgraaf, met de discipline beeldend vermogen, heeft het project met Art&Sofie voor de middenbouw in 2014 afgerond en gaat dit proces nu implementeren in de bovenbouw. De eerste teambijeenkomst voor de leerkrachten van de bovenbouw heeft inmiddels plaatsgevonden. De Bolderik heeft in een schooljaar lang gewerkt met een muziekproject van de Muzelinck en heeft dit project naar tevredenheid afgerond. Muziek was terug op school! In het begin van schooljaar is gestart met een traject van Kobranie, gericht op het onderzoekend- en creatief vermogen, waarin ook de kunstdiscipline muziek leidend is. Er zijn twee hoofdlijnen: training van het team en de leerlingen, en het ontwikkelen van een overdraagbaar en op maat gemaakt format om de implementatie en zelfstandigheid te bevorderen. Centraal binnen dit traject staan het ontwikkelen van visie (het waarom), vaardigheden (het hoe) en leerdoelen (het wat). Kobranie heeft in alle groepen lessen verzorgd en er heeft teamscholing plaatsgevonden. 6.

8 De Toermalijn gaat Erfgoed Brabant inzetten in een doorgaande lijn voor de groepen 1 t/m 8, en wil dit verdiepen door cultuur- en erfgoed te integreren binnen de lessen. De school gaat hiervoor in januari van 2015 in overleg met educatiemedewerkers van Erfgoed Brabant en Artisjok en Olijfje. Volgscholen Op Weg richt zich op foto- film-media binnen de 21st century skills. In januari vindt de eerste teambijeenkomst plaats. Er worden voor de groepen 1 t/m 8 twee lessen verzorgd in de klas, en na iedere les vindt reflectie plaats met de leerkracht en de vakdocent. Het doel is om de leerkrachten vaardiger te maken met creativiteitontwikkeling en ook ouders in het traject te betrekken via presentaties. t Palet kiest voor de kunstdiscipline muziek. In het voorjaar van 2015 zoeken zij aansluiting bij de methode Topondernemers. Aandachtspunten: vakoverstijgend werken en gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. t Maxend richt zich op de discipline beeldend vermogen en zal het pad van De Beekgraaf gaan volgen. Laatbloeierscholen ICC+ Wendy van Boekel inventariseert en begeleidt de laatbloeierscholen binnen het proces van CmK. Zij onderzoekt of en hoe scholen hierin willen investeren. Het komend jaar wordt het traject rondom CmK met De CultuurLoper voortgezet. Ook in 2015 vereist dat een intensieve begeleiding door de coördinator/intermediair en de ICC+. De voorloperscholen voeren twee à drie keer per jaar gezamenlijk overleg met de directeuren en de ICC-ers. Het is belangrijk ervaringen uit te wisselen en kennis te delen, vooral in het proces op schoolniveau. Op deze manier leren scholen van elkaar. Het proces is via een Prezi-presentatie zichtbaar gemaakt, te bekijken via 7.

9 Bernhezer Dynamisch Cultuurmenu De ICC-ers en coördinator/intermediair Dian Langenhuijzen hebben in 2013 gezamenlijk een menu van kunstdisciplines samengesteld, dat wordt verdeeld over de verschillende schoolgroepen. Het is de bedoeling dat deze disciplines jaarlijks terugkeren voor de betreffende groepen, zodat gedurende de gehele schoolloopbaan van een leerling alle disciplines aan bod zijn geweest. Overzicht Aanbod Bernhezer Dynamisch Cultuurmenu 2013/2014 groep 1 / 2 groep 3 Dans groep 4 Beeldend 1. Kunst/Cultuur Vaste afname Theater Thézinda met sprookjes theaterkisten op school De Stilte met 1-2tje; een schooldansvoorstelling St. de Eijnderic een workshop gekoppeld aan de roulerende school tentoonstelling Sluimerland van Kunstbalie 2. Erfgoed/Cultuur 3. Keuzemenu Bernheze 70 jaar Bevrijding, Operatie Market Garden (OMG) Muziekvoorstelling door Speelgoe(t)d Heemkunde met Tonnie en Kee in Keutelree 70 jaar Bevrijding, OMG Muziekvoorstelling door Speelgoe(t)d 70 jaar Bevrijding, OMG Lis en Imke met Thuis Best, een Thea tervoorstelling in theater Kunstlocatie Wurth met OOG-IN-OOG, Mijn eeuw, mijn stad MRK Van Ganzenveer tot muis 8.

10 groep 5 Muziek 1. Kunst/Cultuur Vaste afname Hippe Gasten met Anders!; muziekvoorstelling in De Pas 2. Erfgoed/Cultuur 3. Keuzemenu Bernheze Museumboerderij; Jet en Jan 70 jaar Bevrijding, OMG HaFa Windkracht 6 (HDL) Fanfare Aurora Heesch met ADEMM Groep 6 Literatuur Groep 7 Foto/film/media Watverteljemenu, Adrie Gloudemans met Toveren met Taal Kunstbalie met Net Nu; roulerend project. (Mogelijk gekoppeld aan Dertien hectare) Kasteel Heeswijk; De Middeleeuwse Stad 70 jaar Bevrijding, OMG met Land-Art project Waar? van Mariëlle Lapidiaire Sterrenwacht Halley 70 jaar Bevrijding, OMG met Land-Art project Waar? Molenproject Zo gaat de molen Boomfeestdag: Hup, de boom in! Open Monumenten Klassendag; zie het project Waar? Groep 8 Foto/film/media Kunstbalie met Net Nu; roulerend project. (Mogelijk gekoppeld aan Dertien hectare) BankBattle 70 jaar Bevrijding, OMG met Land-Art project Waar? 9.

11 Training voor aanbieders Partners in Cultuureducatie Om kwaliteit in ons aanbod te kunnen blijven garanderen, is het belangrijk dat ook de aanbieders van kunst en cultuur geschoold worden. Daarom hebben we vanuit 3M in 2013 de door Kunstbalie ontwikkelde training Partners in Cultuureducatie aangeboden aan onze culturele aanbieders. In deze cursus worden gezamenlijke doelen benoemd en wordt gekeken hoe de verschillende perspectieven van aanbieders en scholen op elkaar af te stemmen. Het vervolg op deze cursus is nu in ontwikkeling. Website, boekingssysteem, social media Op de website is gemakkelijk en overzichtelijk alle gewenste informatie op te zoeken. De website wordt up-to-date gehouden met nieuws, nieuwsbrieven en een recente agenda. Het boekingssysteem werkt erg goed: met het inlogsysteem kunnen ICC-ers hun culturele aanbodlijn inzichtelijk hebben én houden, gedurende de hele schoolloopbaan van iedere individuele leerling. De evaluaties binnen dit systeem zijn voor de coördinator erg effectief en waardevol en zijn vanaf januari 2015 ook inzichtelijk voor icc-ers en aanbieders. De coördinator is voor Cube ook actief op social media als Twitter en Facebook. Kleintje Cultuur Bernheze In samenwerking met bibliotheek, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven biedt Cube een kunst- en cultuurmenu aan voor de allerkleinsten: de twee- tot vierjarigen. Immers, peuters staan aan het begin van hun culturele loopbaan. Cube speelt hierin vooral de aanbodgerichte rol. Er wordt volop gebruik gemaakt van de leskisten. De cursus De kracht van de handpop voor leidsters van peuterspeelzalen en leerkrachten van groep 1 en 2, wordt wegens groot succes herhaald. Er zijn op dit moment 38 deelnemers die in maart 2015 de training zullen starten. Om financiële redenen heeft een nieuw te ontwikkelen project én scholing voor deze doelgroep geen doorgang kunnen vinden. 10.

12 Rabo Scholenprojecten De Rabo Scholenprojecten zijn geintegreerd in het Bernhezer Dynamisch Cultuurmenu (zie overzichtstabel aanbod). Voor het schooljaar 2014/2015 was dit contract nog toegezegd; in juli 2015 loopt het af. In december 2014 is Rabo Bernheze Maasland gefuseerd met Rabo Oss. Met de marktplaatscoördinator uit Oss gaat Cube onderzoeken wat dit voor de scholenprojecten betekent. Het zou een enorme aderlating zijn als deze bijdrage wordt stopgezet, vooral omdat de projecten een impuls vormen voor het onderwijs en voor de culturele infrastructuur, zowel voor leerkrachten, leerlingen, als ouders. KinderpoëzieFestival In februari 2014 werd het project Poëzie (gestart als opening culturele schooljaar in 2013) afgesloten in De Pas, met de uitreiking van de vijfde Bernhezer Poëzie Bundel voor alle deelnemende leerlingen. WC- Wie Wat Waar Cultuurposter Aan het begin van het schooljaar hebben we weer een nieuwe Wie Wat Waar Cultuur (WC-) poster samengesteld voor onze scholen en aanbieders. Een handige poster met alle activiteiten van het komend schooljaar erop. Uiteraard weer helemaal gestoken in het Cube-jasje: lesvervangende activiteiten, passend binnen het curriculum van de scholen, aansluitend aan het onderwijs binnen de 21st century skills- competenties en vaardigheden. Project WAAR? De opening van het Culturele Schooljaar werd gecombineerd met een wel heel bijzonder evenement: Operatie Market Garden. Precies 70 jaar geleden werd de bevrijding van de Tweede 11.

13 Wereldoorlog in gang gezet in onze regio. Rondom deze historische gebeurtenis werden tal van activiteiten georganiseerd in de gehele regio. Cube speelde een sturende en organiserende rol bij het grootschalige project WAAR? voor de scholen binnen Bernheze. Project WAAR? De opening van het Culturele schooljaar stond in het teken van Operatie Market Garden / 70 Jaar bevrijding Bernheze en het thema van de Open Monumentendag (reizen). De aftrap hiervoor vond plaats bij de Kilsdonkse Molen, met een bijeenkomst voor leerkrachten waarbij het project werd toegelicht. Alle 1500 leerlingen van groep 4 t/m 8 van de basisscholen uit Bernheze (60 groepen) maakten gezamenlijk een Land-Art kunstwerk in de vorm van een A1, op Landgoed Zwanenberg in Heeswijk-Dinther. Elk plankje werd geplaatst op een kniehoog paaltje: er zijn in totaal 1500 paaltjes de grond ingegaan. Om het kunstwerk van bovenaf mooi te kunnen zien werd een uitkijktoren geplaatst van 6 meter hoog. Op de Open Monumentendag (zondag 14 september) reden er gratis pendelbussen tussen Nistelrode, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinter naar de Kilsdonkse Molen. Van daaruit kon naar het Landgoed worden gewandeld. Cube zorgde voor een nieuwsbrief voor de vrijwilligers, waarmee zij de historische gebeurtenissen aan de reizigers konden uitleggen, en voor een affiche bij het kunstwerk met uitleg van het verhaal rondom de A1-landingsplek. Leerlingen van de groepen 1 t/m 3 bezochten de muziekvoorstelling van het Heeswijkse Kinder Muziek Tejater Speelgoe(t)d, in de gelegenheidstent in Heeswijk-Dinther. De muziekgroep componeerde speciaal voor dit evenement het lied Vriendschap, dat de kinderen vantevoren al konden instuderen. De coördinator/intermediar van Cube organiseerde het project, stuurde vrijwilligers aan, zag erop toe dat uitnodigingen, flyers en lesbrieven werden gemaakt, coördineerde het plaatsen van de kunstwerken op locatie, en woonde de muziekvoorstellingen in de gelegenheidstent in Heeswijk-Dinther bij. 12.

14 Nationale Boomfeestdag Met het project Hup, de boom in! rondom De Nationale Boomfeestdag hebben we er in 2014 voor de tweede maal voor gekozen om geen bomen te planten, maar een boom in de klas te plaatsen als kunstobject. Dit jaar lag de nadruk op de verering van bomen. Dat sloot mooi aan bij die ene boom die in onze cultuur een belangrijke rol speelt: de kerstboom. In de voorbereidende les werden de kinderen aan het denken gezet over het nut en de functie van bomen. Daarna vulden zij zelf de kerstboom met een eigen tableautje van gips. Voortgezet Onderwijs Vanuit de visie van het Beleidsplan Cube willen we graag een logische vervolgstap maken van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het VO is vooral vraaggericht: de coördinator/intermediair stuurt ter inspiratie informatie door naar de betreffende scholen. Op Het Hooghuis worden nu wekelijks lessen gevuld met Explore-opdrachten binnen de discipline foto/film/media. Aandachtspunten Cube blijft de uitdaging aangaan cultuureducatie zo breed mogelijk aan te bieden. Extra aandachtspunten daarbij: Individuele aanbieders en instellingen structureel verbinden aan de scholen Alle scholen binnen de beleidsperiode laten participeren in CmK Rabo Scholenprojecten continueren De juiste aanbieders weten te vinden voor de invulling van CmK Aanbieders blijven scholen. 13.

15 Tot slot Rode draad in de aanpak van Cube is het integreren van het kunst- en cultuuraanbod in de lesstof van de diverse vakgebieden op de scholen. We blijven werken aan de ontwikkeling van een volwaardig Bernhezer Dynamisch Cultuurmenu binnen de gemeente Bernheze. Met De CultuurLoper als instrument sluiten we aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom Cultuureducatie met Kwaliteit. In Bernheze heerst een goed cultureel klimaat, mede dankzij de inbreng vanuit de gemeente en de Rabobank. Daardoor kunnen we veel van de grond krijgen. We hebben onze doelen van 7 jaar Beleidsplan weten te behalen en daar zijn we trots op. De Stuurgroep is tevreden over het functioneren van de marktplaats. De culturele gemeenschapszin vormt een solide basis voor Cube. Voor Cube geldt: eerst zaaien, dan oogsten, waarbij de jaren van zaaien achter ons liggen en we nu volop oogsten. Cube loopt graag voorop, zet de koers uit en stuurt bij waar nodig. Samen met de scholen, de aanbieders, gemeente, sponsoren, collega-marktplaatscoördinatoren en natuurlijk een heel grote groep vrijwilligers, slaagt Cube er ieder jaar weer in een fantastisch aanbod neer te zetten. De coördinator wil dan ook graag namens de Stuurgroep haar dank uitspreken aan alle betrokkenen. Want ieders bijdrage, in welke vorm dan ook, maakt Cube tot dat wat het is: cultuuronderwijs dat stáát! Dian Langenhuijzen 14.

16 Bijlagen Bijlage 1: Cultuureducatie met Kwaliteit De deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit komt voort uit het programma van het ministerie van OCW, met als doel cultuureducatie te borgen door middel van een landelijk samenhangende aanpak. De regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie beoogt de kwaliteit, in het bijzonder bijzonder van het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs, te bevorderen. Het doel van de regeling is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plek krijgt binnen het onderwijs, waarbij scholen de samenwerking met de culturele instellingen intensiveren. Kunstbalie heeft hiervoor De CultuurLoper ontwikkeld om de landelijke lijn te realiseren. In dit vierjarig traject kunnen scholen hun ambities uitspreken om hun kunst- en cultuurbeleidsplan naar een hoger plan te trekken. De eerste scholen vormen de voorloperscholen, de scholen in het tweede traject zijn de volgscholen en tot slot vormen de laatste scholen de laatbloeiers. Bijlage 2: De CultuurLoper Elke basisschool moet volgens de kerndoelen aandacht besteden aan kunstzinnige oriëntatie. Maar hoe doe je dat op een goede manier en hoe voorkom je dat cultuureducatieve activiteiten als los zand aan elkaar hangen? Kunstbalie introduceert hiervoor het instrument C-zicht cultuureducatie kunst en erfgoed, onderdeel van De Cultuur- Loper. Deze digitale publicatie toont in tekst en beeld aan hoe scholen en aanbieders gezamenlijk richting kunnen geven aan cultuureducatie binnen het onderzoekend, reflecterend en creërend vermogen. De CultuurLoper gaat uit van de vraag welke Culturele Competenties de school de leerlingen wil meegeven: 15.

17 Onderzoekend vermogen De leerling/leerkracht kan de eigen mogelijkheden op het gebied van cultuur verkennen, waarnemen, onderzoeken en uitbreiden, zowel in het maken (actief) als het meemaken (receptief). Creërend vermogen De leerling/leerkracht geeft vorm aan eigen ideeën, gevoelens en ervaringen. Het proces van onderzoek en reflectie vormt daarvoor de basis. Presentatie en media kan ook tot het creërende vermogen gerekend worden. Reflecterend vermogen De leerling/leerkracht kan zijn kennis en ervaringen op het gebied van cultuur (kunst en erfgoed) gebruiken om inzichten te verwerven over zichzelf en de wereld. De vraag vanuit de scholen verandert: er wordt steeds meer uitgegaan van de creativiteit van het kind, in plaats van de nadruk te leggen op het resultaat. Door de eigen creativiteit te stimuleren, ervaart het kind het creatieve proces in zichzelf en boort zijn eigen creatieve bronnen makkelijker aan. Daarbij staat een van de drie vermogens (zie boven) vaak centraal. Ook kijken scholen steeds vaker naar hoe het culturele aanbod beter kan aansluiten op hun eigen thema s of lesprojecten. Om een en ander inzichtelijk te maken, onderzoeken en inventariseren Cube en Kunstbalie samen met de directeur en ICC-er van de voorloperschool hun wensen, voorkeuren en ambities. Daarbij wordt de werkwijze van de CultuurLoper gehanteerd: 1. Intake formulier De scholen vullen online een intakeformulier in. Hierin geven zij aan wat hun wensen of verwachtingen zijn op het gebied van cultuureducatie. 2. Assessment Nadat het intakeformulier is ingevuld en verwerkt, wordt online per school een assessment afgenomen. Hiermee wordt duidelijk ingegaan op de wensen van de school, op wat er al is en wat er nog moet komen, en op de bewustwording van welk type school het is. 3. Ambitiegesprek In een gesprek wordt geinventariseerd wat al wordt gedaan, en wat nog wordt verlangd. Wat wil de school bereiken 16.

18 voor de leerlingen, wat zijn hun ambities voor de leerling na acht jaar cultuuronderwijs, wat moet een kind meegekregen hebben aan culturele bagage, en komen de identiteit van de school en haar doelstellingen overeen met de geformuleerde ambities? 4. Startdocument Na deze inventarisatie ontstaat een totaalplaatje van de wensen en verlangens van de school. Met dit startdocument worden vervolgstappen gezet voor de inbedding van cultuureducatie. In een teambijeenkomst wordt dit teruggekoppeld naar alle collega s binnen de school, zodat alle neuzen dezelfde kant op wijzen en een duidelijke koers wordt uitgezet. Bijlage 3: 3M De samenwerkende marktplaatsen Maas en Meierij vormen gezamenlijk 3M. Omdat ze elkaar kunnen aanvullen of met elkaar kunnen meeliften, weten ze elkaar te vinden. 3M is er ook om het gedachtegoed van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) uit te wisselen. En er worden regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd, wanneer een bepaalde activiteit te tijdrovend is of een te klein publieksbereik heeft vanuit één marktplaats. De taken worden onderling evenredig verdeeld. Vanuit 3M wordt om de twee jaar een regionale ICC-studiedag georganiseerd, plus diverse cursussen en deskundigheidsbijeenkomsten voor ICC-ers, leerkrachten, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en vrijwilligers. Samenstelling 3M Eduforum Oss: Janneke van Summeren Stichting C Uden: Dorry Arts (ons helaas ontvallen op dinsdag 2 december) Plein23 Veghel: Dorian Verkuijlen CE Schijndel: Schijndel: Marlou Vrijssen Plaza Cultura Sint Michielsgestel en Vught: Kristel van Lieshout Curioso Sint Oedenrode: Fieke Barten Cultuurbox Boxtel en Haaren: Gerry Roche Cube Bernheze: Dian Langenhuijzen 17.

19 Bijlage 4: Leden van de stuurgroep Mevrouw K. van den Akker, beleidsmedewerker kunst en cultuur gemeente Bernheze Mevrouw W. van de Werfhorst, afgevaardigde Basis Bibliotheek Maasland De heer A. van der Heijden, afgevaardigde primair onderwijs Bernheze De heer F. van Lokven, afgevaardigde dertien hectare Mevrouw R. Bongers, afgevaardigde primair onderwijs Bernheze De heer L. Frunt, afgevaardigde De Muzelinck Mevrouw D. Langenhuijzen, coördinator Cube Mevrouw G. van den Berg, notulist Cube Bijlage 5: Overzicht aanbieders en projecten 2014 (Tweede helft en eerste helft ) - Raboscholenprojecten: Theaterkisten Thézinda: o Assepoester o Repelsteeltje o Sneeuwwitje o Zwaan kleef aan Stichting De Eijnderic Sluimerland van Kunstbalie workshop door Alex van der Heijden Museumboerderij Jet en Jan in 2010 Kasteel Heeswijk De Middeleeuwse stad Sterrenwacht Halley De grote geheimen van Halley Rabobank - Bankbattle - Kunstlocatie Würth Oog in Oog Mijn eeuw - Mijn stad - BBM Kleintje Cultuur Bernheze met Kiek, Klink Klank, Wat een schat!, Stapelsteen en Titatab 18.

20 - Molens Bernheze Zo gaat de molen! - Heemkunde Nistelrode, Heeswijk-Dinther, Heesch Tonnie en Kee in Nestelré - Museum voor Religieuze Kunst - Van Ganzenveer tot Muis - Hippe Gasten Anders! - Muziektheater Speelgoe(t)d WAAR? - Mariëlle Lapidaire m.m.v. Jos Korsten WAAR? - Klondikes Historische tocht bij Kasteel Heeswijk - Kunstbalie Net Nu! - Philharmonie Zuid Nederland - Música - Koninklijke Fanfare St. Willibrord en Harmonie St. Servaes Windkracht 6 - Fanfare Lambertus Circuit - Fanfare Aurora Ademm - De Stilte Duetjes 1-2tje - Bernhezer KinderpoëzieFestival uitvoering de De Pas met Erik van Os en Frank van Pamelen - Jannemeis Snels en Sarah Linde Hup, de boom in! 19.

Colofon Cube Dian Langenhuijzen coördinator De Misse 2, 5384 BZ in Heesch Tekst Dian Langenhuijzen Anita van den Bogaart,

Colofon Cube Dian Langenhuijzen coördinator De Misse 2, 5384 BZ in Heesch  Tekst Dian Langenhuijzen Anita van den Bogaart, Colofon Cube Dian Langenhuijzen coördinator De Misse 2, 5384 BZ in Heesch www.cubebernheze.nl Tekst Dian Langenhuijzen Anita van den Bogaart, Tekstbureau Schrijfstijl Illustratie en opmaak, Jannemeis Snels,

Nadere informatie

000 Inhoud Wat is Cultuureducatie Schijndel?... 2 De Coördinator... 2 Voor wie?... 0 Stuurgroep... 0 Website en PR... 0 Projecten en afname door scholen... 0 Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)... 1 Natuur-

Nadere informatie

CubeJaarverslag 2012

CubeJaarverslag 2012 CubeJaarverslag 2012 Colofon Cube Dian Langenhuijzen, coördinator De Misse 2, 5384 BZ in Heesch www.cubebernheze.nl Tekst Dian Langenhuijzen Anita van den Bogaart, Tekstbureau Schrijfstijl Illustratie

Nadere informatie

Colofon. Cube Dian Langenhuijzen, coördinator De Misse 2, 5384 BZ in Heesch www.cubebernheze.nl

Colofon. Cube Dian Langenhuijzen, coördinator De Misse 2, 5384 BZ in Heesch www.cubebernheze.nl Colofon Cube Dian Langenhuijzen, coördinator De Misse 2, 5384 BZ in Heesch www.cubebernheze.nl Tekstopmaak Anita van Wanrooij, AVW productie Illustratie en opmaak Jannemeis Snels, Studio Vliegwerk Oplage

Nadere informatie

De Cultuur Loper op basisschool Sint Petrus in Boxtel

De Cultuur Loper op basisschool Sint Petrus in Boxtel De Cultuur Loper op basisschool Sint Petrus in Boxtel Als onderdeel van de monitoring van De Cultuur Loper heeft KPC Groep in 2015 met 4 voorloperscholen gesprekken gevoerd. De 4 gespreksverslagen vertellen

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Raak bevlogen! Jaarverslag 2009

Raak bevlogen! Jaarverslag 2009 Raak bevlogen! Jaarverslag 2009 Colofon Cube Dian Langenhuijzen, coördinator De Misse 2, 5384 BZ in Heesch www.cubebernheze.nl Tekstopmaak Anita van Wanrooij AVW productie Illustratie en opmaak Jannemeis

Nadere informatie

Inhoud Wat is Cultuureducatie Schijndel?... 3 Financiële bijdragen... 3 Voor wie?... 3 Stuurgroep... 3 De coördinator... 4 Samenwerkingen...

Inhoud Wat is Cultuureducatie Schijndel?... 3 Financiële bijdragen... 3 Voor wie?... 3 Stuurgroep... 3 De coördinator... 4 Samenwerkingen... Inhoud Wat is Cultuureducatie Schijndel?... 3 Financiële bijdragen... 3 Voor wie?... 3 Stuurgroep... 3 De coördinator... 4 Samenwerkingen... 4 ICC-ers... 4 Aansluiting met Voortgezet Onderwijs... 4 De

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Is dat niet...???? Snel doen!

Is dat niet...???? Snel doen! Is dat niet...???? Of misschien bent u zelf wel degene die te zien is in de fotovoorstelling die Cube gemaakt heeft bij haar jaarverslag. Deze fotovoorstelling laat zien welke kunsten cultuureducatieve

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Eigen bestuur De Oversteek Liempde BSB

Eigen bestuur De Oversteek Liempde BSB Inhoud Wat is CultuurBox?...2 Voor wie?...2 Stuurgroep...3 De coördinator...4 ICC-ers / KIS medewerkers...4 Het jaar 2013...4 Prestatieovereenkomst...5 Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)...5 CmK: van

Nadere informatie

De Cultuur Loper op basisschool de Springplank in Vught

De Cultuur Loper op basisschool de Springplank in Vught De Cultuur Loper op basisschool de Springplank in Vught Als onderdeel van de monitoring van De Cultuur Loper heeft KPC Groep in 2015 met 4 voorloperscholen gesprekken gevoerd. De 4 gespreksverslagen vertellen

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Afweging In de periode 2013 2016 zijn tot op heden per basisschool de volgende resultaten behaald:

Afweging In de periode 2013 2016 zijn tot op heden per basisschool de volgende resultaten behaald: Zaaknummer 00463648 Onderwerp voortzetting deelname regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de periode 2013 2016 hebben wij deelgenomen aan de landelijke

Nadere informatie

Cube jaarverslag 2015

Cube jaarverslag 2015 Cube jaarverslag 2015 Colofon Cube Dian Langenhuijzen coördinator/intermediair De Misse 2, 5384 BZ in Heesch www.cubebernheze.nl Tekst: Anita van den Bogaart, Tekstbureau Schrijfstijl Dian Langenhuijzen,

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Cube: een jaar lang premières Jaarverslag 2007

Cube: een jaar lang premières Jaarverslag 2007 Cube: een jaar lang premières Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave: Voorwoord - 1 Korte geschiedenis - 1 Activiteiten Cube in 2007-2 Contact: CUBE Bernheze De Misse 2 5384 BZ HEESCH 06-108 94 663 info@cubebernheze.nl

Nadere informatie

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland

Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatieformulier basisonderwijs in West- Friesland Inventarisatie van de stand van cultuurbeleid in het basisonderwijs van West-Friesland voor het project Cultuleren 2017-2020. Stap 1 van 12 8%

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014)

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014) RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4426490 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 juli 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg/ C. van Eijk Programma : 9. Cultureel klimaat

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren.

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren. Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen cultuurbeleid te maken. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb

Nadere informatie

Cultuur op school; een hele kunst

Cultuur op school; een hele kunst G:\Beleid & Regelingen\Beleid\Cultuur op school een hele kunst.doccultuur op school; een hele kunst - 1 - ONDERWIJSPR PR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Cultuur op

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Vijfde monitor cultuureducatie Noord- Brabant

Vijfde monitor cultuureducatie Noord- Brabant Vijfde monitor cultuureducatie Noord- Brabant Cultuureducatie op Brabantse scholen voor PO en VO 2015 met een vergelijking tussen PO scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper KPC Groep Ria

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN CONFERENTIES projectplan nieuwe scholen Op 11 maart zijn de icc-ers van de tweede tranche scholen onder leiding van Iris van der Kamp aan de slag gegaan met hun projectplan.

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli 2016

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli 2016 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn blijft

Nadere informatie

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael.

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. 01-2008 Pagina 1 van 6 Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. Visie Samen leren - samen groeien, waarin ontmoeting tussen jong en oud,

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

Leren van gisteren en vandaag voor de cultuureducatie van morgen

Leren van gisteren en vandaag voor de cultuureducatie van morgen NIEUWSBRIEF nummer 4, 28 januari 2014 Leren van gisteren en vandaag voor de cultuureducatie van morgen Waarom ontvangt u deze nieuwsbrief? Omdat Museumgroep Leiden, BplusC en Kunstgebouw samen met lokale

Nadere informatie

Transformatief leren De leerkracht in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit

Transformatief leren De leerkracht in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit De leerkracht in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Edwin van Meerkerk Cultuureducatie met kwaliteit - 9.664.897 per jaar - 54 projecten - 5.115 scholen, 705.623 leerlingen Doelstellingen 1. ontwikkeling

Nadere informatie

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair

Nadere informatie

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2015-2016 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2015-2016 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2015-2016 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten 1 Wy Dûnsje KEK! staat voor Kultueredukaasje mei kwaliteit. Dat is de verzamelnaam

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT ZMART-ARTZ PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT AANLEIDING In het kader van het project Cultuureducatie met Kwaliteit werkt de Muzehof Centrum voor de Kunsten samen met 8 scholen in Zutphen, Lochem en

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Onderzoeksafdeling Cedin Lianne Bleker Bernadet de Jager In opdracht van Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 REGIO S Regio 1 Traject 1 Mijn terugblik Akte2: Ontwikkeling van een persoonlijk Annemarie van der reflexie-instrument van leerlingen Reijden

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - De philharmonie zuidnederland is in seizoen 2013/2014 begonnen als nieuw orkest dat is ontstaan door het samengaan van Het Brabants

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2016-2017 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten

kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2016-2017 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten kultueredukaasje mei kwaliteit programma 2016-2017 Inspiratieprojecten en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten 1 Wy Dûnsje Inspiratiecursus voor leerkrachten uit het primair onderwijs. Ontdek in

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Combinatiefunctionarissen Cultuur Bergeijk September december 2015

Halfjaarrapportage Combinatiefunctionarissen Cultuur Bergeijk September december 2015 Halfjaarrapportage Combinatiefunctionarissen Cultuur Bergeijk September december 2015 Naam: Marie-José Stravens/Inez Swinkels Datum: december 2015 Werkzaamheden/ Opmaak en verspreiding flyer Raar maar

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Innovatietrainingen voor de culturele sector 21st Century Skills Focus op Creativiteit Kenniscreatie

Innovatietrainingen voor de culturele sector 21st Century Skills Focus op Creativiteit Kenniscreatie Innovatietrainingen voor de culturele sector 21st Century Skills Focus op Creativiteit Kenniscreatie Frank Tellings & Wilma Tellings www.wils-kracht.nl Inhoud Voorwoord Blz. 1 Doelen Blz. 2 Trainingen

Nadere informatie

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Arnhem, 20 januari 2016 Kenmerk, PAS/b Betreft: aanmelding deelname aan regelingen cultuureducatie Svp reageren vóór 5 februari 2016 via info@stichtingpas.nl. Beste schooldirecteuren PO en icc ers, Op

Nadere informatie

Cultuureducatie in Noord-Brabant

Cultuureducatie in Noord-Brabant Cultuureducatie in NoordBrabant Een vergelijking tussen basisscholen met en zonder De Cultuur Loper Doordat elke school nu een icc er heeft, heeft cultuureducatie in Vught meer body gekregen. Vanuit enthousiasme

Nadere informatie

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 CONTACT EN COLOFON De Misse 2 5384 BZ Heesch Tel. 06-10894663 www.cubebernheze.nl info@cubebernheze.nl COLOFON Auteurs : Dinie van

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom je

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 29 november 2016

NIEUWSBRIEF 29 november 2016 BELANGRIJKE DATA 8 december 2016 Conferentie CmK in Den Bosch, www.cultuurparticpatie.nl iedereen 14 december 2016 intervisie educatief medewerkers 11 januari 2017 intervisie educatief medewerkers 11 januari

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de toekomst van Cultuurplein DAS

Aanbevelingen in verband met de toekomst van Cultuurplein DAS Aanbevelingen in verband met de toekomst van Cultuurplein DAS INDEX: Pagina 2: Pagina 5: Pagina 6: Pagina 9: Pagina 10: Inleiding en terugblik Heden Toekomst Aanbevelingen en financiële paragraaf Conclusie

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding

primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding primair onderwijs groep 4 en 8 samen Mijn verhaal van Brabant docentenhandleiding Inhoud Een doorlopende leerlijn erfgoededucatie 3 Leerdoelen 6 Voorbereiding op het museumbezoek 7 De museumles Mijn verhaal

Nadere informatie

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016 De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs 26 januari 2016 Het cultuuronderwijs is in Breda vormgegeven binnen een aantal heldere kaders, waarmee een brede ontwikkeling van het kind

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe door Zoë Zernitz, Rijksuniversiteit Groningen In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel Burgerschap: Aanbod per hoofddoel HOOFDDOEL 1 We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens.) Trefwoord De

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017

Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017 Beleidsplan Cultuureducatie Basisonderwijs Gemeente Mill en Sint Hubert Periode 2014-2017 Datum rapport: 25 nov 2014 Opgesteld door Yvette van Rijswick, Stichting Doejemee Inleiding De Werkgroep Cultuureducatie

Nadere informatie

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN Open Academie 2017 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed DE KETEN CENTRAAL Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN

Nadere informatie