BOEKHOUDEN-INFORMATICA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEKHOUDEN-INFORMATICA"

Transcriptie

1 BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

2

3 Inhoud 1 Inleiding en situering van het leerplan Beginsituatie en instroom Logisch studietraject Doorstroming naar professionele bachelor in het economisch studiegebied Doorstroming naar Secundair-na-Secundair (Se-n-Se) Vorming vertrekkend vanuit een christelijk mensbeeld Opbouw en samenhang Het vak Bedrijfseconomie Het vak Toegepaste informatica De vakken Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica Ondersteunende ICT-doelstellingen bij de realisatie van de bedrijfseconomische doelstellingen Tekstverwerking Rekenblad Presentatiepakket Leerplandoelstellingen, leerinhouden en pedagogisch-didactische wenken voor het vak Bedrijfseconomie DEEL 1: De boekhouding bij de start van de onderneming De onderneming in de context van de wereldeconomie Doelstellingen van de onderneming Formaliteiten bij de start De boekhouding in vogelvlucht De voorraad in de onderneming De eerste investeringen Financiering van de onderneming Marketingbeleid: kosten- en juridische aspecten Kostprijsberekening Aanwerving personeel Verrichtingen met het buitenland DEEL 2: Boekhouden in de onderneming/vzw Organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie de graad tso 3

4 7.13 De start van het boekjaar Aankoopverrichtingen en betalingen Verkoopverrichtingen en inningen Financiële verrichtingen Boekhoudkundige verwerking personeelsadministratie Buitenlandse verrichtingen Btw en btw-aangifte De belastingen en de overheid Eindejaarsverrichtingen Afsluiting van het boekjaar DEEL 3: De boekhouding als beleidsinstrument Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening Ratio s Investeringsbeleid Leerplandoelstellingen, leerinhouden en pedagogisch-didactische wenken voor het vak Toegepaste informatica Overkoepelende doelstellingen Elektronische communicatie Databanken Toepassingssoftware Ontwikkelen van een toepassing Minimale materiële vereisten Bedrijfseconomie Toegepaste informatica Algemene pedagogisch-didactische wenken Werkvormen Onderzoeksvaardigheden versus websites Stage/werkplekleren Geïntegreerde Proef Bibliografie Bedrijfseconomie Toegepaste informatica Bijlagen Bedrijfseconomie: genormaliseerd rekeningenstelsel de graad tso

5 1 Inleiding en situering van het leerplan Plaats van dit leerplan in de lessentabel: zie website van het VVKSO bij lessentabellen. De derde graad tso is een boekhoudkundige studierichting die voorbereidt op verder studeren in hoger onderwijs (professionele bachelor). Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met drie componenten: een stevige algemene vorming, de talen: Nederlands, Frans, Engels met specifieke aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context, een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit: een boekhoudkundig gedeelte met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse in een onderneming, een gedeelte toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen; de leerlingen leren hier programmeren; een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van een onderneming en de gevolgen op boekhoudkundig vlak. Het specifiek gedeelte van de opleiding wordt gerealiseerd in twee vakken: Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica. De jongere leert de boekhouding kennen bij de start van de onderneming: De jongere leert de vaardigheden en attitudes van een boekhouder kennen; De jongere leert de doelstellingen van de onderneming en de startformaliteiten kennen in functie van de boekhouding van de onderneming; De jongere leert de verschillende aspecten van de dubbele boekhouding kennen; De jongere leert aspecten van kostprijsberekening kennen; De jongere leert aspecten van voorraad, financiering, eerste investeringen, personeel, marketingbeleid en buitenlandse verrichtingen bij de start van een onderneming kennen. De jongere voert boekhoudkundige verrichtingen in de dubbele boekhouding van een onderneming uit in de context van de boekhoudafdeling van een onderneming of een boekhoudkantoor: De jongere leert aspecten van werkplanning en communicatie in een boekhoudomgeving; De jongere leert het boekjaar openen; De jongere leert gevorderde commerciële, financiële, diverse en buitenlandse verrichtingen boeken; De jongere leert eindejaarsverrichtingen boeken en het boekjaar afsluiten. Hij verwerkt de administratieve documenten hierbij. De jongere leert de boekhouding als beleidsinstrument te gebruiken bij het runnen van de onderneming: De jongere leert de jaarrekening verticaal en horizontaal te analyseren; De jongere leert ratio s (solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit) te berekenen en te gebruiken in rapporten voor het advies van de beleidsbeslissingen; De jongere leert aspecten van investeringsbeleid kennen en beschrijven. De jongere verwerft een reeks vaardigheden en attitudes die specifiek nodig zijn voor het programmeren; De jongere leert efficiënt elektronisch communiceren; De jongere leert een databank te ontwerpen en te beheren; 3de graad tso 5

6 De jongere leert een bedrijfsadministratief probleem op te lossen met een professioneel softwarepakket en een (web)toepassing te ontwikkelen. In de derde graad tso worden de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes op een concrete en praktische wijze verworven. Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische: via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de jongere vaardigheden en attitudes, belangrijk in het hoger onderwijs en het arbeidsveld. De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden in het kader van een oefenfirma of minionderneming: de leerlingen runnen een boekhoudkantoor/ontwikkelen een programma voor de oplossing van een bedrijfsadministratief probleem. Opdrachten kunnen ook geconstrueerd worden in het kader van bedrijfsbezoeken, seminaries, stages, 6 3de graad tso

7 2 Beginsituatie en instroom De voorkennis van de jongere, die in de derde graad tso begint, kan verscheiden zijn. De jongere kan komen uit: de tweede graad Handel tso; de tweede graad aso of uit een studierichting van een ander studiegebied tso of kso. De voorkennis van de leerling, die in de derde graad begint, kan verscheiden zijn. In de tweede graad Handel tso leert de leerling: boekhoudkundige verrichtingen verwerken Hij leert de meest voorkomende commerciële, financiële en diverse verrichtingen analyseren om ze nadien te boeken in een systeem van dubbel boekhouden, op manuele wijze en via een didactisch boekhoudpakket. Hij leert de documentenstroom in een bedrijf kennen om de hierbij behorende administratie af te kunnen handelen. basistechnieken in verband met verkoop Hij leert de basiswoordenschat en -technieken van het verkopen en oefent dit in via praktische opdrachten. informaticatoepassingen gebruiken en verwerft de leerling de basis van programmeren Hij leert foutloos tienvingerblind typen en de basis van een tekstverwerkingspakket kennen; Hij leert efficiënt informatie verzamelen op het internet; Hij leert een database aanmaken en hierin courante wijzigingen aanbrengen; Hij leert een rekenblad aanmaken en hierin met eenvoudige formules courante berekeningen maken; Hij leert een presentatie aanmaken in een presentatiepakket; Hij leert de basisstructuren om nadien eenvoudige programma s te schrijven. De leerling uit de tweede graad Handel tso kan op basis van deze onderliggende kennis en vaardigheden probleemloos instromen in de derde graad tso. De leerling uit de tweede graad Handel-talen tso heeft een te smalle commerciële, boekhoudkundige en wiskundige basis gekregen. Van hem wordt een extra inspanning verwacht om via een individueel programma mogelijke achterstanden weg te werken. De betrokken leerling kan wel foutloos tienvingerblind typen en heeft ook de basis van een tekstverwerkingspakket verworven. De leerling uit de tweede graad aso of uit een studierichting van een ander studiegebied tso heeft geen commerciële en boekhoudkundige vorming en een te smalle informaticavorming gekregen. De betrokken leerling heeft (meestal) niet leren foutloos tienvingerblind typen. Van hem wordt een extra inspanning voor bovenvermelde tekorten verwacht tijdens het hele eerste leerjaar van de derde graad tso. De school zal hiervoor een gepast inhaalprogramma opstellen en voor begeleiding zorgen. 3de graad tso 7

8 3 Logisch studietraject 3.1 Doorstroming naar professionele bachelor in het economisch studiegebied De studierichting 3de graad tso is doorstromingsgericht. Ze bereidt voor op een opleiding professionele bachelor in het economisch studiegebied. Bij de realisatie van de leerplandoelstellingen dient er voldoende aandacht te zijn voor specifieke vaardigheden en attitudes die de leerlingen nodig hebben om succesvol een opleiding voor een bachelor te starten. Derde graad Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Toegepaste informatica Officemanagement 8 3de graad tso

9 3.2 Doorstroming naar Secundair-na-Secundair (Se-n-Se) Na de derde graad kan de leerling zich specialiseren en/of zijn vaardigheden verbreden via een Secundair na Secundaire opleiding in het studiegebied Handel. Door te kiezen voor een opleiding Secundair-na-Secundair vergroot de leerling zijn kansen op onmiddellijke tewerkstelling. Derde graad (tweede leerjaar) Secundair- na- Secundair Administratie vrije beroepen Commercieel webverkeer Immobiliënbeheer Internationaal transport en goederenverzending KMO-administratie KMO-ondernemerschap Medico-sociale administratie Verkoop en distributie 3de graad tso 9

10 4 Vorming vertrekkend vanuit een christelijk mensbeeld Leren zoals het in dit leerplan beschreven wordt, heeft het christelijk mensbeeld als grondslag. Het bijbelschristelijk mensbeeld is een dynamisch gegeven. Het beschouwt de mens als een wezen in wording. De mens is nog niet af. Elke mens is uniek en heeft de kans en de opdracht te werken aan zijn eigen levensplan en geluk. Dat is geen individuele zaak. Het kan pas ten volle gebeuren in dialoog en relatie met anderen en in de wereld waarin hij leeft. Christus opvatting van de mens wortelt in zijn verbondenheid met God, het spirituele. Deze mensvisie bepaalt ook de keuzes die we maken. Ze bepaalt dus ook hoe je naar leerlingen en leren kijkt. Vanuit de christelijke mensvisie betekent dit concreet dat de volgend aspecten onderdeel uitmaken van je onderwijs: Mens is uniek, is mens-in-wording Verbondenheid met zichzelf Verbondenheid met anderen Verbondenheid met de wereld Verbondenheid met het spirituele De drang om te leren en te groeien is eigen aan de mens (intrinsieke leervermogen van elke mens) Belang van geloven in eigen kunnen Betekenis van het eigen leven mee in handen te kunnen nemen Belang van keuzes maken en verantwoordelijkheid opnemen Belang van positief zelfbeeld Belang van doorzetten en resultaat behalen Belang van goed zorgen voor zichzelf: hoe omgaan met ratrace/stress/ negatieve gevoelens/tegenslag/falen/succes (leven als geschenk) Belang van zelf kunnen kiezen Taal en communicatie Samen met anderen leven en werken: omgangsvormen/respect/luisteren naar/zich inleven/ aandacht voor de klant/ in team werken Je als gelijkwaardige gesprekspartner opstellen Je houden aan afspraken die belangrijk zijn voor het functioneren in groep Een gevoelsrijke relatie opbouwen met anderen. Sensitief zijn, empathie tonen en reageren op de emoties van klanten, je hoofd en je hart gebruiken, anderen behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden Omgaan met een diversiteit aan culturen in de klas/school/team op de werkplek Een positieve houding ten opzichte van het werk op de werkplek en deze houding ook uitstralen naar de klanten toe Duurzaam omgaan met materialen Belang van sorteren, recycleren Samenleven in de klas/schoolteam/team op de werkplek Het belang van normen en waarden Omgaan met een diversiteit aan culturen in de klas/school/team op de werkplek Leven als gave/als kans/als opgave Individu als uniek gegeven Het spirituele als drijvende kracht voor individu en samenleving 10 3de graad tso

11 5 Opbouw en samenhang 5.1 Het vak Bedrijfseconomie Het leerplan Bedrijfseconomie is een geïntegreerd leerplan waarin bedrijfseconomische aspecten, boekhoudkundige aspecten, juridische aspecten, zakelijk-communicatieve aspecten en informatica-aspecten (ICT) aan bod komen in de context van het beroep van boekhouder binnen deze onderneming of binnen een boekhoudkantoor. De leerplandoelstellingen zijn geïntegreerd geformuleerd. Binnen elk onderdeel van het leerplan kunnen leerplandoelstellingen aan bod komen van bedrijfseconomische aard, boekhoudkundige aard, zakelijk-communicatieve aard, juridische aard. De ICT-leerplandoelstellingen werken ondersteunend. Het doel is om deze leerplandoelstellingen geïntegreerd te realiseren. De projecten, geformuleerd in de specifieke pedagogisch-didactische wenken bij de verschillende leerplanonderdelen, bieden hiervoor ruime kansen. Het leerplan Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen: Deel 1: De boekhouding bij de start van de onderneming Deel 2: Boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming Deel 3: De boekhouding als beleidsinstrument In onderstaande tabel staat de inhoudstafel van dit leerplan met richtinggevende lestijden voor de verschillende onderdelen (25 lesweken x 6 lestijden x 2 schooljaren)= 300 lestijden) Aantal lestijden Deel 1 De boekhouding bij de start van de onderneming De boekhouding in de context van de wereldeconomie 15 2 Doelstellingen van de onderneming 10 3 Formaliteiten bij de start 10 4 De boekhouding in vogelvlucht 5 5 De voorraad in de onderneming 15 6 De eerste investeringen 6 7 Financiering van de onderneming 22 8 Marketingbeleid: kosten- en juridische aspecten 18 9 Kostprijsberekening Aanwerving personeel Verrichtingen met het buitenland 10 3de graad tso 11

12 Aantal lestijden Deel 2 Boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming Organisatiestructuur van een onderneming, werkplanning en communicatie 10 2 De start van het boekjaar 5 3 Aankoopverrichtingen en betalingen 15 4 Verkoopverrichtingen en inningen 10 5 Financiële verrichtingen 13 6 Boekhoudkundige verwerking personeel 5 7 Buitenlandse verrichtingen 8 8 Btw en btw-aangifte 4 9 De belastingen en de overheid Eindejaarsverrichtingen Afsluiten boekjaar 8 Aantal lestijden Deel 3 De boekhouding als beleidsinstrument 24 1 Horizontale en verticale analyse van de jaarrekening 4 2 Ratio s 10 3 Investeringsbeleid 10 Aantal lestijden Geïntegreerde proef(*) 25 (*) Een reeks leerplandoelstellingen uit deel 1, deel 2 en deel 3 kan gerealiseerd worden in het kader van de geïntegreerde proef. Het spreekt voor zich dat het aantal lestijden, dat je hiervoor gebruikt, in mindering dient gebracht te worden van de richtinggevende lestijden van de delen 1, 2 en 3. De samenwerking tussen de verschillende delen van het vak Bedrijfseconomie Het vak Bedrijfseconomie bestaat uit drie delen. In deel 1 krijgen de leerlingen inzicht in de boekhoudkundige verwerking van de start van een onderneming. Tijdens de uitvoering van de boekhoudkundige activiteiten (deel 2) wordt de leerstof uit deel 3 aangereikt als ondersteuning en verdieping. Het spreekt in deze context voor zich dat de drie delen niet los van mekaar mogen gezien worden; er is regelmatig interferentie tussen de verschillende delen. In de specifieke pedagogisch-didactische wenken zal regelmatig naar de samenwerking tussen de delen verwezen worden. 12 3de graad tso

13 5.2 Het vak Toegepaste informatica In het leerplan Toegepaste informatica komen informatica-aspecten (programmeren) aan bod in de context van het automatiseren van bedrijfsadministratieve toepassingen met toepassingssoftware enerzijds en de ontwikkeling van databanken en een gebruiksvriendelijke (web)toepassing anderzijds. Het leerplan is opgebouwd uit raamdoelstellingen, die door elke leerling dienen bereikt te worden. Elke raamdoelstelling wordt verfijnd in een aantal concrete doelstellingen. Deze zijn geformuleerd als hulp om de raamdoelstelling te bereiken. Je kan/mag deze concrete doelstellingen aanvullen/herformuleren, zolang je de raamdoelstelling maar effectief realiseert. Het leerplan Toegepaste informatica bestaat uit vier delen: Overkoepelende doelstellingen Elektronische communicatie Databanken Toepassingssoftware In onderstaande tabel staat de inhoudstafel van dit leerplan met richtinggevende lestijden voor de verschillende onderdelen (25 lesweken x 5 lestijden x 2 schooljaren) = 250 lestijden). Een reeks raamdoelstellingen dient geïntegreerd aan bod te komen in de realisatie van de andere raamdoelstellingen. Deel 1 Overkoepelende doelstellingen 1.1 Probleemanalyse Raamdoelstelling Probleemoplossing Raamdoelstelling 2 Raamdoelstelling Netwerken Raamdoelstelling Digitale gegevens Raamdoelstelling 5 Raamdoelstelling 6 Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Technische aspecten: 4u, de rest geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Aantal lestijden Raamdoelstelling 7 Inleiding: 8u, de rest geïntegreerd Ergonomie en milieu Raamdoelstelling Recente ontwikkelingen Geïntegreerd Raamdoelstelling 9 12u (1u per twee weken) 12 Deel 2 Elektronische communicatie 4 Aantal lestijden Raamdoelstelling Raamdoelstelling u, de rest geïntegreerd 3 3de graad tso 13

14 Deel 3 Databanken 3.1 Relationeel model Raamdoelstelling Ontwerp Inleiding: 2u: de rest geïntegreerd binnen de andere doelstellingen betreffende databanken Aantal lestijden Raamdoelstelling Raamdoelstelling Implementatie Raamdoelstelling Een gegevensbank beheren Raamdoelstelling 16 5 Raamdoelstelling 17 5 Raamdoelstelling Raamdoelstelling Client-serverpakket voor databankbeheer Raamdoelstelling Rapportering Raamdoelstelling Deel 4 Toepassingssoftware 4.1 Algemeen Raamdoelstelling 22 Raamdoelstelling Rekenblad Geïntegreerd binnen de toepassingssoftware Geïntegreerd binnen de toepassingssoftware 2 Aantal lestijden Raamdoelstelling Raamdoelstelling Ontwikkelen van een toepassing Softwareontwikkelingsmethode Raamdoelstelling 26 4 Raamdoelstelling Raamdoelstelling Micro-analyse Raamdoelstelling Ontwikkelomgeving Geïntegreerd binnen de softwareontwikkeling 14 3de graad tso

15 Raamdoelstelling 30 Raamdoelstelling Programmeren Raamdoelstelling 32 Geïntegreerd binnen de softwareontwikkeling Theorie: 5u, de rest geïntegreerd in de toepassingen Geïntegreerd Raamdoelstelling Raamdoelstelling Raamdoelstelling Raamdoelstelling Projectwerking Raamdoelstelling 37 Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerde proef 25 (*) Een reeks leerplandoelstellingen uit delen 1, 2 en 3 kan gerealiseerd worden in het kader van de geïntegreerde proef. Het spreekt voor zich dat het aantal lestijden, dat je hiervoor gebruikt, in mindering dient gebracht te worden van de richtinggevende lestijden van de delen 1, 2, 3 en De vakken Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica De vakken Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica en de geïntegreerde proef (GIP) Omdat het vak Bedrijfseconomie een geïntegreerd geheel vormt van bedrijfseconomische aspecten, boekhoudkundige aspecten, juridische aspecten, zakelijk-communicatieve aspecten en informatica-aspecten, ligt het voor de hand dat een aantal leerplandoelstellingen onder de vorm van opdrachten in het kader van de geïntegreerde proef kan behandeld worden. Deze opdrachten kunnen zowel een individueel karakter als een groepskarakter of een combinatie van beiden hebben. In de specifieke pedagogisch-didactische wenken wordt meermaals verwezen naar leerplandoelstellingen die kunnen gerealiseerd worden in het kader van de geïntegreerde proef. Het ligt voor de hand dat de leerlingen hier tijdens de les op regelmatige tijdstippen kunnen aan werken. Er dient bewust naar gestreefd om ook een aantal opdrachten buiten de lestijd door de leerlingen te laten realiseren. Het spreekt voor zich dat de neerslag van de geïntegreerde proef met een tekstverwerkingspakket gebeurt: de aanmaak van een inhoudstafel, het gebruik van sjablonen en opmaakprofielen met koppen, koptekst/voettekst, paginanummering kunnen in deze context aangeleerd worden. Bij het bepalen van de opdracht van de geïntegreerde proef is overleg tussen de leraars Bedrijfseconomie, Toegepaste informatica en algemene vakken een must. Hierdoor kan de opdracht geïntegreerd geformuleerd worden. De vakken Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica en de NBN-normen In het vak Bedrijfseconomie zijn de doelstellingen in verband met ICT verweven. Ook in het programmeerwerk tijdens de lessen Toegepaste informatica komen de NBN-normen aan bod. Het spreekt voor zich dat bij de verwerving van de doelstellingen binnen het vak Bedrijfseconomie en binnen het vak Toegepaste informatica de NBN-normen dienen toegepast te worden. De NBN-brochure is een handig instrument. De vakken Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica en werkvormen Heel wat leerplandoelstellingen moeten projectmatig bereikt worden in dit leerplan. Het is belangrijk om één of meerdere werkvormen te kiezen om de leerplandoelstellingen aan op te hangen. In het kader van een minionderneming of oefenfirma kunnen de leerlingen een boekhoudkantoor runnen, waarbij ze de boekhouding van een aantal miniondernemingen of oefenfirma s verzorgen. Naast deze dienst kunnen ze ook automatiseringsdiensten aanbieden zoals websiteontwikkeling, automatisering van de administratie, oplossing schrijven voor een bedrijfs- 3de graad tso 15

16 administratief probleem. Het spreekt voor zich dat bovenstaande diensten perfect kunnen passen in één of meerdere GIP-opdrachten. Ook bedrijfsspelen, bedrijfssimulaties, bedrijfsbezoeken kunnen zeer waardevol zijn om leerplandoelstellingen te bereiken. In de pedagogisch-didactische wenken wordt hiernaar regelmatig verwezen. Daarnaast is er volop ruimte om binnen het kader van begeleid zelfstandig leren leerlingen de leerstof te laten verwerken. Het elektronische leerplatform biedt uitstekende mogelijkheden om leerlingen via leerpaden zelfstandig de leerstof te laten verwerken. In combinatie met het elektronische leerplatform kunnen de leerlingen ook in groepjes coöperatief leren door groepsopdrachten uit te werken. In zowel de werkvorm als het begeleid zelfstandig leren is er veel kans om de leerlingen te laten werken aan en te evalueren op vaardigheden en attitudes. De vakken Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica en stages In de lessentabel is stages niet expliciet opgenomen. Voor het vak Bedrijfseconomie kunnen bepaalde leerplandoelstellingen echter wel via de werkvorm stages in een boekhoudkantoor bereikt worden. We denken hierbij dan vooral aan leerplandoelstellingen uit de hoofdstukken 3 tot en met 8 van deel 2. Binnen Toegepaste informatica zijn er mogelijkheden in een informaticabedrijf binnen delen 3 en 4 van het leerplan. De leerlingen kunnen via de stage starten aan een praktijkgerichte opdracht en deze in het kader van bijvoorbeeld de geïntegreerde proef afwerken, waarbij ze regelmatig contact blijven houden met de stagementor van de stageplaats. Voorwaarde hierbij is wel dat de leraar Bedrijfseconomie/Toegepaste informatica met het bedrijf waar de leerling stage loopt strikte afspraken maakt over de te bereiken doelstellingen. Binnen de complementaire uren voor Bedrijfseconomie (2 uur) is het mogelijk stages te organiseren. De mogelijke samenwerking tussen het vak Bedrijfseconomie en de vakken Nederlands, Frans en Engels In de pedagogisch-didactische werkvormen, geformuleerd bij de leerplandoelstellingen, zijn er hier en daar verwijzingen rond mogelijke samenwerking tussen het vak Bedrijfseconomie en de vakken Nederlands, Frans en Engels. 16 3de graad tso

17 6 Ondersteunende ICT-doelstellingen bij de realisatie van de bedrijfseconomische doelstellingen Onderstaande leerplandoelstellingen realiseer je doorheen het hele leerplan. De cijfers in de kolom achter de ICT-doelstellingen verwijzen naar de bedrijfseconomische doelstellingen waar ze gerealiseerd dienen te worden. Bij de bedrijfseconomische doelstellingen zal je de omgekeerde verwijzingen terugvinden. 6.1 Tekstverwerking LINK BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEN 1 De basismogelijkheden (zoals autocorrectie, grammaticale controle, gebruik van synoniemenlijst, spellingscontrole, gebruik woordenboeken) om tekst snel en correct in te voeren, efficiënt gebruiken. 8, 11, 31, 35, 48, 57, 59-66, 79, 103,125 2 Standaardcorrespondentie/mailing/bouwsteencorrespondentie, faxen, verslagen, formulieren en memo s ontwerpen en verwerken door o.a. gebruik te maken van verschillende types van invoervelden, delen van documenten te beveiligen. 57, 103, Volgende opmaakelementen toepassen: paginaopmaak (marges, paginanummering, koptekst, voettekst), (geneste) opsommingen en nummering, indelen in secties, tabellen, kolommen, voetnoten, grafische componenten invoegen en opmaken, internetteksten efficiënt invoegen en bewerken, plakken speciaal, vermijden van weduwen, zwevende regels, kopjes onderaan de pagina, ongewenste paginaovergangen, tabs. 8, 11, 31, 35, 48, 57, 59-66, 79, 103, De lay-out van een niet of slecht opgemaakte tekst verzorgen: structureren, zoeken/vervangen functie, opmaakprofielen/ stijlen maken en toepassen, voetnoten en eindnoten gebruiken, afwijkende kop- en voetteksten voor eerste pagina of voor even en oneven pagina, randen, achtergrond, kopnummering toepassen, een inhoudstafel en een index genereren. 31, 35, 103, 125, 218, 221, Met meerdere personen een document vormgeven, gebruik makend van de functie redigeren. Ook gebruik maken van online mogelijkheden. 8, 11, Tabellen statisch of dynamisch in een document opnemen en opmaken o.a. breedte/hoogte van tabellen, kolommen, rijen en/of cellen, schikken, cellen samenvoegen, cellens splitsen, randen. Grafische componenten statisch of dynamisch in een document opnemen en opmaken o.a. grootte, schikken, comprimeren, bijsnijden 8, 11, 31, 35, 48, 57, 79, 125, 218, 221, 223 3de graad tso 17

18 LINK BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEN 7 Een sjabloon ontwerpen, gebruiken en wijzigen. 48, 103, 123, 124, Een rapport ontwerpen met volgende elementen: omslag, woord vooraf, inhoudstafel, inleiding, eigenlijke tekst, besluit, literatuurlijst, index, lijst figuren, tabellen en bijlagen. 48, 218, 221, 223, 224, 225, 229 Pedagogisch-didactische wenken De leerlingen die doorstromen vanuit de tweede graad Handel tso naar de derde graad Boekhoudeninformatica tso kunnen tienvingerblind typen. Het spreekt voor zich dat ze deze vaardigheid in de derde graad tso blijven toepassen. Van diegenen die niet tienvingerblind kunnen typen, wordt verwacht dat ze deze vaardigheid zo snel mogelijk onder de knie krijgen. De leerling zal hiervoor een extra inspanning moeten doen. De school kan deze inspanning mee ondersteunen door de nodige software aan te bieden. Er wordt in het leerplan regelmatig verwezen naar het werken in groep. Telkens er meerdere personen een document vormgeven, kan deze doelstelling gerealiseerd worden. 6.2 Rekenblad LINK BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEN 9 Cijfergegevens invoeren en gebruiken om een grafiek aan te maken, ook gecombineerde grafieken. 5, 8, 11, 48, 49, 55, 76, 79, 81, 82, 220, 222, 224, Formules toepassen zoals: als, som, aantal, gemiddelde, afronden, vertikaal zoeken, som als, aantal als, datum- en tijdfunctie, financiële functies. 8, 11, 38, 41, 48, 76, 79, 81, 82, 108, 220, 222, 224, 225, 227, Zelf formules opbouwen met relatieve, absolute en gemengde celadressering. 8, 11, 41, 48, 108, 224, Een rekenblad opmaken. 5, 8, 11, 41, 48, 76, 79, 108, 213, 214, 220, 222, 224, Een rekenblad/delen van een rekenblad beveiligen en de beveiliging opheffen. 8, 11, 41, 48, 79, 213, 214, 220, Een rekenblad of een gedeelte ervan afdrukken. 8, 11, 41, 48, 79, 213, 214, 220, 222, 224, de graad tso

19 LINK BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEN 15 Bestaande rekenbladen en grafieken aanpassen. 8, 11, 41, 48, 213, 214, 220, 222, 224, Met behulp van de functie voorwaardelijke opmaak de celopmaak laten afhangen van de celinhoud. 220, 221, 222, 223, 224, Met koppelingen werken tussen verschillende werkbladen Gebruik maken van handige hulpmiddelen zoals titels blokkeren, venster splitsen, naam geven aan een celbereik en deze in een formule gebruiken, opmerking aanbrengen in een cel Aangrenzende en niet aangrenzende werkbladen selecteren om ze tegelijk te bewerken of af te drukken Met meerdere werkbladen tegelijk werken door toepassing van celverwijzingen en gebruik van formules Draaitabellen toepassen. Pedagogisch-didactische wenk Indien één zelfde tabel op meerdere werkbladen voorkomt, kunnen deze tegelijk bewerkt en/of afgedrukt worden. 6.3 Presentatiepakket LINK BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEN 22 Een presentatie inhoudelijk ontwerpen en vormelijk opmaken rekening houdend met de vereisten van een goede presentatie. Het maken van een diamodel als basis voor een presentatie. 8, 11, 117, Een organogram ontwerpen in een presentatiepakket. 108, 117, Afbeeldingen, figuren, hyperlinks... invoegen en bewerken in een presentatie. 8, 11, 116, Gegevens uit een ander pakket inlassen in de presentatie. 8, 11, 116, 117 3de graad tso 19

20 LINK BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEN 26 Een (doorlopende) diavoorstelling opbouwen met animatie. 8, 11, 116, Een voordracht geven met behulp van een presentatie. 8, 11, 116, 117, 229 Pedagogisch-didactische wenk Gebruik niet enkel powerpoint voor presentaties, maar hanteer ook nieuwe (online) presentatietechnieken 20 3de graad tso

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica 1 Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica Een conclusie? Het leerplan Boekhouden-Informatica (D/2007/0279/002) bevat twee onderdelen: het deel Bedrijfseconomie en het

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Small Business Project. Start Up Kit

Small Business Project. Start Up Kit Small Business Project Start Up Kit Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Productevaluatie versus procesevaluatie. Secundair Onderwijs

1 Inleiding. 2 Productevaluatie versus procesevaluatie. Secundair Onderwijs Marialand 31 9000 Gent Secundair Onderwijs EVALUATIE IN HET VAK ICT/INFORMATICA 1 Inleiding Over evaluatie in het vak Informatica is er al heel veel gesproken. Het is ook niet zo eenvoudig, omdat binnen

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie