Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden"

Transcriptie

1 Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012 nr. 19 Jaargang 18 Tweewekelijks Verschijnt niet in juli Afgiftekantoor Antwerpen X P2A AV/Creann inhoud Boekhouden Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? 1 Fiscaal Kwijtschelding vordering op dochteronderneming: fiscaal aanvaardbaar of niet? 2 De samenstelling van het kapitaal is fiscaal zeer belangrijk 4 Opstal Verkrijging om niet of gedeeltelijk om niet Niet de historische aanschaffingswaarde, wel de werkelijke waarde Boekhouden Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Een tiental jaar geleden heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een advies afgeleverd omtrent de boekhoudkundige verwerking van activa die geheel of gedeeltelijk om niet zijn verkregen (CBN-advies 126/17; zie Creatief Boekhouden, nr. 23, 12 december 2002). Dit advies voorziet in essentie dat activa in de boekhouding moeten opgenomen worden tegen werkelijke waarde, waarbij het verschil tussen deze werkelijke waarde en de (te lage) aanschaffingswaarde moet aangemerkt worden als winst van het boekjaar. Op vandaag is de precieze fiscale impact van het boekhoudkundige advies nog steeds niet duidelijk. Het Hof van Cassatie heeft de bal nu doorgespeeld aan het Europees Hof van Justitie (Cass. 1 juni 2012, AR F100092F). Initiële problematiek De initiële discussie over de boekhoudkundige verwerking van activa verkregen om niet, had betrekking op opstalcontracten (zie ook Creatief Boekhouden, nr. 1, 6 januari 2012). Destijds werden opstalcontracten vaak gebruikt om enerzijds het onroerend patrimonium gescheiden te houden van het ondernemingsrisico, en anderzijds toch recuperatie van btw op nieuwbouwprojecten mogelijk te maken. Zo kon bv. volgende constructie worden opgezet: een patrimoniumvennootschap koopt een stuk industriegrond, en verleent vervolgens een recht van opstal aan de werkvennootschap. Deze werkvennootschap richt vervolgens de gebouwen op en recupereert hierbij de btw. Na afloop van de duurtijd van het opstalrecht (en na afloop van de termijn voor herziening van de btw), wordt de patrimoniumvennootschap eigenaar van de gebouwen. Er rezen echter vragen omtrent de boekhoudkundige verwerking van de verkrijging van de opstallen in hoofde van de patrimoniumvennootschap. In sommige contracten was immers voorzien dat de patrimoniumvennootschap bij afloop van het recht van opstal geen vergoeding verschuldigd was aan de werkvennootschap. De aanschaffingswaarde van de gebouwen was bijgevolg nihil. Advies CBN 126/17 De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft vanuit deze problematiek een advies opgesteld over de boekhoudkundige verwerking van activa die geheel of gedeeltelijk om niet zijn verkregen. Een actief verkregen om niet is een actief dat gratis werd verkregen (d.w.z. zonder aanwijsbare tegenprestatie). Een actief verkregen gedeeltelijk om niet is een actief dat verkregen werd tegen een veel te lage prijs (objectief element) waarbij bovendien vaststaat dat er een intentie was van de ene partij om de andere te bevoordelen (subjectief element). Volgens de CBN kunnen activa die geheel of gedeeltelijk om niet werden verkregen, niet opgenomen worden in de boekhouding tegen de historische aanschaffingswaarde. Dit zou immers niet resulteren in een getrouw beeld van het vennootschapsvermogen. De CBN adviseerde aldus dat de aanschaffingswaarde van activa geheel of gedeeltelijk verkregen om niet, moet overeenstemmen met de werkelijke waarde ervan. In het boekjaar van verkrijging moet vervolgens een resultaat erkend worden ten belope van het verschil tussen de werkelijke waarde van het verkregen actief en de betaalde prijs.

2 2 CREATIEF BOEKHOUDEN NR oktober - 25 oktober 2012 KLUWER Activa opnemen tegen aanschaffingswaarde Hof van Cassatie stelt vraag aan Europees Hof van Justitie Principe van getrouw beeld Fiscus in de aanval Het advies van het CBN werd door de fiscus uiteraard aangegrepen om al dan niet vermeende constructies omtrent winstverschuiving aan te vechten, en dit niet alleen bij opstalconstructies. Een concrete situatie waarin de fiscus de aanval opende, was als volgt: een Belgische holding kocht de aandelen van een Zweedse vennootschap van de oprichters tegen een eerder symbolische prijs van Zweedse Kroon. De aandelen werden in de boekhouding van de Belgische holdingvennootschap opgenomen tegen deze aanschaffingsprijs. Amper twee maanden later werden de aandelen doorverkocht door de Belgische holding voor 17 miljoen Zweedse Kroon. Omgerekend werd op die manier een meerwaarde op de aandelen gerealiseerd van bijna 2 miljoen euro. De Belgische holding meende dat deze meerwaarde op aandelen niet kon belast worden op basis van het toenmalige artikel 192 WIB Hoewel de constructie wellicht voornamelijk bedoeld was om de meerwaardebelasting op aandelen in Zweden te vermijden, reageerde ook de Belgische fiscus. De fiscus meende dat de meerwaarde op het ogenblik van de verkoop van de aandelen niet kon vrijgesteld worden, omdat deze meerwaarde al bij de aankoop van de aandelen had moeten geboekt worden. Meer bepaald meende de fiscus dat het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen en de betaalde prijs, bij de aankoop had moeten geboekt worden als winst. Recente rechtspraak volgt fiscus (en CBN) niet Het standpunt van de fiscus werd in bovenvermeld dossier niet gevolgd door de rechtspraak. Zowel de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (vonnis van 21 mei 2008) als het hof van beroep te Brussel (arrest van 31 maart 2010) gaven de belastingplichtige gelijk. In beide gevallen werd verwezen naar artikel 35 KB/W.Venn. dat als basisprincipe stelt dat activa in de boekhouding moeten opgenomen worden tegen aanschaffingswaarde, zijnde de historische kostprijs. Het principe van het getrouw beeld laat volgens de rechters niet toe dat van deze duidelijke rechtsregel wordt afgeweken. De fiscus heeft zich evenwel nog niet neergelegd bij haar nederlaag. Tegen de uitspraak van het hof van beroep te Brussel werd namelijk een voorziening in cassatie ingediend. Het Hof van Cassatie heeft de bal nu echter doorgespeeld naar het Europees Hof van Justitie. De reden hiervoor is dat het principe van het getrouw beeld in het Belgische boekhoudrecht werd ingevoerd na implementatie van een Europese richtlijn (Vierde Richtlijn 78/660/EEG Raad 25 juli 1978). Getrouw beeld of historische kostprijs? Het Europees Hof van Justitie zal nu moeten oordelen welke draagwijdte moet gegeven worden aan het principe van het getrouw beeld. Meer bepaald moet het hof bepalen of het getrouw beeld tot gevolg kan hebben dat er moet worden afgeweken van het basisprincipe van waardering tegen historische kostprijs. Het hof moet dus nagaan of er situaties zijn waarin de vereiste van het getrouw beeld kan vereisen dat activa effectief worden geboekt tegen werkelijke waarde, en dat het dus niet volstaat om aanvullende informatie te verstrekken in de toelichting bij de jaarrekening. Wordt vervolgd! Fiscaal Kwijtschelding vordering op dochteronderneming: fiscaal aanvaardbaar of niet? Het hof van beroep te Gent moest zich recent uitspreken over een situatie waarin een Belgische vennootschap afstand had gedaan van een schuldvordering op haar Italiaanse dochtervennootschap. De Belgische vennootschap had het verlies van de schuldvordering als kost geboekt. Het hof oordeelde dat de afstand moest beschouwd worden als een abnormaal of goedgunstig voordeel en voegde de schuldvordering opnieuw bij de belastbare winst (Gent 31 januari 2012, nr. G 12/0058; zie

3 KLUWER CREATIEF BOEKHOUDEN NR oktober - 25 oktober Abnormale of goedgunstige voordelen Fiscus argwanend Concrete verantwoording Belgische moedervennootschap geeft enkele leningen aan haar Italiaanse dochtervennootschap Onvoldoende bedrijfseconomische verantwoording Artikel 26 WIB 1992 Artikel 26 WIB 1992 voorziet dat de fiscus abnormale of goedgunstige voordelen die door een Belgische onderneming worden verleend aan in het buitenland gevestigde verbonden ondernemingen, kan toevoegen aan het fiscaal resultaat van de Belgische onderneming. Een voordeel wordt in de regel als abnormaal beschouwd wanneer het niet strookt met de gebruikelijke gang van zaken in gelijkaardige gevallen (bv. verkoop met korting van 50 % terwijl slechts 10 % à 15 % gebruikelijk is). Een voordeel is goedgunstig wanneer er geen of een zeer beperkte tegenprestatie is voorzien. Financiële steun tussen verbonden ondernemingen Tussen verbonden ondernemingen en zeker in een internationale context is het op zich niet uitzonderlijk dat de ene vennootschap financiële steun verleent aan de andere (bv. verstrekken van leningen). De fiscus bekijkt dergelijke steunverlening met argusogen. Financiële steunverlening tussen verbonden ondernemingen kan immers leiden tot winstverschuivingen. De fiscus kijkt in de regel na of de afspraken die tussen verbonden ondernemingen worden gemaakt, overeenstemmen met afspraken die tussen niet-verbonden ondernemingen worden gemaakt. Wanneer dit niet het geval is, kan sprake zijn van een abnormaal voordeel. De loutere vaststelling dat een onderneming binnen een groep een voordeel verstrekt aan een andere onderneming, is op zich niet voldoende om dit voordeel als abnormaal te kwalificeren. Er zal altijd rekening moeten gehouden worden met de concrete verantwoording die kan gegeven worden aan de verrichting. Zo kan een moedervennootschap baat hebben bij het verlenen van financiële steun aan een dochtervennootschap om te vermijden dat deze laatste failliet zou gaan. Arrest van het hof van beroep te Gent De feiten die aan de grondslag liggen van het arrest van het hof van beroep te Gent waren relatief eenvoudig. Een Belgische vennootschap actief in internationaal transport, neemt een Italiaanse vennootschap over. Door de samenwerking met deze Italiaanse dochtervennootschap kunnen de activiteiten van de Belgische moedervennootschap verder ontplooid worden. De vrachtwagens die vanuit België naar Italië vertrekken, zijn via tussenkomst van de Italiaanse dochter verzekerd van een vracht bij de terugkeer naar België. In de loop van de jaren verstrekt de Belgische moedervennootschap enkele leningen aan haar Italiaanse dochtervennootschap, zodat deze haar activiteiten kan financieren. Na verloop van tijd slaagt de Italiaanse dochter er echter niet in om de leningen terug te betalen. De Belgische moedervennootschap beslist om afstand te doen van haar vorderingen. De kwijtschelding van de schuld wordt geboekt als een uitzonderlijke kost. De fiscus gaat niet akkoord met de verrichting, en beschouwt de afstand van schuldvordering als een abnormaal of goedgunstig voordeel. Het hof van beroep te Gent volgt het standpunt van de fiscus. Het hof erkent weliswaar dat het bedrijfseconomisch kan verantwoord zijn dat een moedervennootschap financiële steun verleent aan een noodlijdende dochtervennootschap, maar in voorliggende situatie was er volgens het hof onvoldoende verantwoording. Kort nadat afstand werd gedaan van de schuldvordering, werd de Italiaanse dochtervennootschap in vereffening gesteld. Het hof meent dat niet is aangetoond dat de Belgische moedervennootschap een concreet voordeel heeft genoten door de kwijtschelding van de schuldvordering. Afstand van schuldvordering steeds fiscaal onmogelijk? De uitspraak van het hof van beroep te Gent leert dat hulpverlening tussen verbonden vennootschap niet per definitie is uitgesloten. De uitspraak toont wel aan dat de bedrijfseconomische verantwoording voor de verrichting doorslaggevend is. Indien de ene vennootschap een voordeel toekent aan de andere, dan moet kunnen aangetoond worden dat daartegenover ook een voordeel wordt verkregen. Indien in bovenstaande situatie de Belgische moedervennootschap had kunnen aantonen dat de kwijtschelding van de schuldvordering noodzakelijk was om de activiteiten van de Italiaanse dochtervennootschap te kunnen verder zetten, waardoor men indirect een bedrijfseconomisch voordeel kon in stand houden (nl. het verkrijgen van vracht vanuit Ita-

4 4 CREATIEF BOEKHOUDEN NR oktober - 25 oktober 2012 KLUWER Boekhoudkundig lië), dan zou het oordeel van het hof wellicht in het voordeel van de belastingplichtige zijn geweest. Ruling als zekerheid Wanneer binnen een vennootschappengroep financiële steunverlening wordt overwogen, kan het interessant zijn om een ruling aan te vragen. De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft op haar website verschillende rulings gepubliceerd omtrent financiële hulpverlening tussen verbonden ondernemingen (zie Creatief Boekhouden, nr. 10, 8 mei 2009). Studie van de gepubliceerde beslissingen leert dat een positieve ruling kan bekomen worden indien voldoende bedrijfseconomische overwegingen kunnen aangevoerd worden (continuïteit van de activiteiten, behoud van tewerkstelling, vermijden van een faillissement binnen de groep, ). Het aanvragen van een ruling kost dan wel een extra inspanning, maar indien een positieve ruling wordt verkregen dan biedt dit zekerheid tegenover de controleur en kan een tijdrovende en dure procedure vermeden worden. De samenstelling van het kapitaal is fiscaal zeer belangrijk Het maatschappelijk kapitaal, het geplaatst kapitaal, het statutair kapitaal, Al deze termen verwijzen naar het kapitaal van de vennootschap zoals het blijkt uit de statuten. Maar de begrippen boekhoudkundig en fiscaal kapitaal dekken helemaal niet dezelfde lading. En dat heeft in de toepassing van fiscale wetgeving belangrijke consequenties. Boekhoudkundig versus fiscaal kapitaal Kapitaalvorming kan gebeuren op verschillende manieren. Het boekhoudkundig kapitaal kan bestaan uit verschillende componenten: volstorting in geld; volstorting in natura; incorporatie van schulden in het kapitaal (wat wordt gelijkgesteld met een inbreng in natura): D 101 Niet-opgevraagd kapitaal xxx D 17/48 Schulden op meer dan één jaar of ten hoogste Xxx één jaar incorporatie van uitgiftepremies: D 11 Uitgiftepremies xxx incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden: D 12 Herwaarderingsmeerwaarden Xxx incorporatie van belaste reserves: D 130 Wettelijke reserve Xxx D 131 Onbeschikbare reserves Xxx D 133 Beschikbare reserves xxx C 100 aan Geplaatst kapitaal Xxx incorporatie van belastingvrije reserves: D 132 Belastingvrije reserves Xxx C 100 aan Geplaatst kapitaal Xxx

5 KLUWER CREATIEF BOEKHOUDEN NR oktober - 25 oktober incorporatie van overgedragen winst: D 14 Overgedragen winst Xxx C 790 aan Overgedragen winst van het vorige boekjaar xxx D 691 Toevoeging aan het kapitaal Xxx bestemming van de winst van het boekjaar (als vorm van resultaatsbestemming): Fiscaal Fiscaal volgestort kapitaal Begin belastbaar tijdperk D 691 Toevoeging aan het kapitaal en aan de Xxx uitgiftepremies De samenstelling van het kapitaal is vanuit fiscaal oogpunt bijzonder belangrijk. Immers, niet alle deelcomponenten van het boekhoudkundig kapitaal worden in fiscalibus gelijkgesteld met fiscaal volstort kapitaal. Daarbij dient een onderscheid worden gemaakt tussen het boekhoudkundig en het fiscaal kapitaal. Het fiscaal volstort kapitaal is gelijk aan het statutair kapitaal in de mate dat het overeenstemt met werkelijk gestorte inbrengen. Ook uitgiftepremies worden beschouwd als fiscaal volstort kapitaal. Of met andere woorden, vanuit fiscaal oogpunt bestaat het volgestort kapitaal slechts uit drie bestanddelen: volstorting in geld; volstorting in natura; incorporatie van uitgiftepremies. Verlaagd of algemeen tarief in de vennootschapsbelasting Een vennootschap is voor een welbepaald boekjaar uitgesloten van het verminderd tarief in de vennootschapsbelasting en onderworpen aan het algemeen tarief van 33 procent (33,99 procent verhoogd met de algemene crisisbijdrage) indien de dividenduitkering groter is dan 13 procent van het volstort kapitaal. Bedoeld wordt niet het boekhoudkundig kapitaal, maar het fiscaal volstort kapitaal en dit wordt beoordeeld bij het begin van het belastbaar tijdperk. Opletten dus met een kapitaalverhoging tijdens het belastbaar tijdperk. Veronderstel een vennootschap met een kapitaal dat als volgt is samengesteld: Volstorting in geld EUR Geïncorporeerde reserves EUR Maatschappelijke kapitaal EUR. Opdat de vennootschap kan genieten van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting mag het bruto dividend maximaal EUR bedragen (13 % van EUR). En niet 13 procent van EUR. Dividenduitkering Een dividenduitkering is onderworpen aan roerende voorheffing. Voor dividenden is het algemeen tarief in de roerende voorheffing gelijk aan 25 procent. In de veronderstelling dat er geen openbaar beroep werd gedaan op het spaarwezen en indien is voldaan is aan de onderstaande voorwaarden, is het verlaagde tarief van 21 procent (n.v.d.r. de verhoging van 15 % tot 21 % is slechts sinds 1 januari 2012 van toepassing) van toepassing (eventueel te verhogen met de bijkomende heffing van 4 procent): de aandelen zijn uitgegeven vanaf 1 januari 1994; de aandelen zijn op naam (of in open bewaargeving gegeven); de aandelen vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal en stemmen overeen met een inbreng in geld. Ook al zijn alle aandelen op naam en zijn ze uitgegeven vanaf 1 januari 1994, dan nog kan er een verschil zijn in het toe te passen tarief in de roerende voorheffing.

6 6 CREATIEF BOEKHOUDEN NR oktober - 25 oktober 2012 KLUWER Inbreng in geld Inbreng in natura Incorporatie van reserves Fiscaal neutraal bij aanrekening op werkelijk gestort kapitaal Wél fiscale gevolgen Werkelijk gestort kapitaal Geïncorporeerde belaste reserves In de mate dat de aandelen een inbreng in geld vertegenwoordigen, is de dividenduitkering onderworpen aan het verlaagde tarief van 21 procent (al dan niet te verhogen met de bijkomende heffing van 4 procent). In de mate dat de aandelen een inbreng in natura vertegenwoordigen, is er 25 procent roerende voorheffing verschuldigd. Wat met kapitaalvorming door incorporatie van reserves? In principe geldt de algemene regel, namelijk het algemeen tarief van 25 procent want er is geen sprake van een inbreng in geld. Anderzijds is er het antwoord op de parlementaire vraag (Vr. en Antw., Kamer , nr. 115, 3 april Vr. nr. 793 PIETERS 17 mei 2005, blz ; zie Hierin wordt in het algemeen gesteld dat wanneer het kapitaal wordt verhoogd door incorporatie van reserves maar zonder de creatie van nieuwe aandelen, toch het verlaagd tarief in de roerende voorheffing behouden blijft. Anders is het in het geval van een dividenduitkering bij kapitaal gevormd door incorporatie van reserves met creatie van nieuwe aandelen. Op dit aandelenpakket is wel het algemeen tarief van 25 procent aan roerende voorheffing verschuldigd. Kapitaalvermindering De algemene vergadering beslist tot vermindering van het kapitaal. De vermindering van het kapitaal is slechts fiscaal neutraal wanneer ze wordt toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal. De voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen moeten eveneens worden gerespecteerd. Bij een BVBA, NV, Comm.VA en CVBA moet daarom in het geval van een reële kapitaalvermindering (terugbetaling van kapitaal en vrijstelling van volstortingsplicht) een periode van twee maanden worden gerespecteerd waarin de terugbetaling van het kapitaal wordt uitgesteld. Deze twee maanden beginnen te tellen vanaf de datum van de publicatie van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Een kapitaalvermindering die wordt aangemerkt op geïncorporeerde belaste reserves of geïncorporeerde belastingvrije reserves heeft dus wel degelijk haar fiscale consequenties. Veronderstel het kapitaal van een vennootschap dat als volgt is samengesteld: Volstorting in geld/natura EUR Geïncorporeerde belaste reserves EUR Geïncorporeerde belastingvrije reserves EUR Kapitaal EUR Het kapitaal wordt verminderd met EUR. Kapitaalvermindering en werkelijk gestort kapitaal In de beslissing tot kapitaalvermindering wordt de vermindering van het kapitaal volledig toegewezen op het fiscaal volstort gedeelte. Dit heeft op zich geen fiscale consequentie. Verwijzend naar de aangifte in de vennootschapsbelasting is er geen enkele beweging binnen de eerste bewerking die leidt tot belastbare materie. Of met andere woorden, een kapitaalvermindering die betrekking heeft op fiscaal volstort kapitaal geeft geen aanleiding tot verschuldigde vennootschapsbelasting. Er is ook geen sprake van een dividenduitkering waardoor er geen roerende voorheffing verschuldigd is. Kapitaalvorming en geïncorporeerde belaste reserves In tegenstelling tot de voorgaande hypothese valt in het besluit met betrekking tot de kapitaalvermindering te lezen dat deze laatste volledig wordt toegespitst op het gedeelte van het kapitaal dat is ontstaan door incorporatie van reserves. Uit de aangifte in de vennootschapsbelasting blijkt het volgende: Tabel belastbare gereserveerde winst Begin BT Eind BT Belastbare reserves in het kapitaal Belastbare gereserveerde winst (25 000)

7 KLUWER CREATIEF BOEKHOUDEN NR oktober - 25 oktober Roerende voorheffing Geïncorporeerde belastingvrije reserves Niet gespecificeerd: regel van drie Tabel vrijgestelde gereserveerde winst Andere vrijgestelde bestanddelen Uitgekeerde dividenden Gewone dividenden Resultaat van het belastbare tijdperk 0 Uiteindelijk worden er belaste reserves uitgekeerd. De gestelde kapitaalvermindering geeft geen aanleiding tot vennootschapsbelasting. Omdat er sprake is van een uitkering van reserves en dus van een dividenduitkering is er wel roerende voorheffing verschuldigd. Mogelijks gaat hierdoor ook de toepassing van het verlaagd tarief verloren (als de dividenduitkering groter is dan 13 % van het fiscaal volstort kapitaal). Kapitaalvorming en geïncorporeerde belastingvrije reserves Hier wordt ervan uitgegaan dat de kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de geïncorporeerde belastingvrije reserves. Uit de aangifte in de vennootschapsbelasting blijkt het volgende: Tabel vrijgestelde gereserveerde winst Andere vrijgestelde bestanddelen Uitgekeerde dividenden Gewone dividenden Resultaat van het belastbare tijdperk Of met andere woorden, de uitkering van een belastingvrije reserve kan niet zonder te passeren langs het fiscaal resultaat. In dit geval is er vennootschapsbelasting verschuldigd alsook roerende voorheffing op het uitgekeerde dividend. Hou er rekening mee dat ook de toepassing van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting hierdoor in gevaar kan komen. Een mengeling van het bovenstaande Uiteraard is ook een mengeling van het voorgaande mogelijk. Samengevat leidt dit tot het onderstaande: Vennootschapsbelasting roerende voorheffing Aanrekening op fiscaal volstort kapitaal neen neen Aanrekening op belaste reserves neen ja Aanrekening op belastingvrije reserves ja ja Let op! Wordt in de beslissing tot kapitaalvermindering niet gespecificeerd op welke bestanddelen de vermindering van het kapitaal wordt aangerekend, dan gebeurt de aanrekening evenredig en dus volgens de regel van drie. Een kapitaalvermindering van EUR zou in dit geval als volgt worden aangerekend: op het fiscaal volstort kapitaal EUR x ( EUR/ EUR) EUR op de belaste reserves EUR x ( EUR/ EUR) EUR op de belastingvrije reserves EUR x ( EUR/ EUR) EUR EUR. Vereffening Dit luik wordt geregeld door artikel 209 WIB Wanneer het maatschappelijk vermogen van een vennootschap wordt verdeeld ten gevolge van ontbinding of om enige andere reden, wordt als een uitgekeerd dividend aangemerkt het positieve verschil tussen de uitkeringen in geld, in effecten of in enige andere vorm, en de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal.

8 8 CREATIEF BOEKHOUDEN NR oktober - 25 oktober 2012 KLUWER Toestand eigen vermogen vorig belastbaar tijdperk De uitkeringen worden geacht achtereenvolgens voort te komen: 1. eerst uit de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal. Hierop is geen vennootschapsbelasting of roerend voorheffing verschuldigd; 2. vervolgens uit de voorheen gereserveerde winst die reeds aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, de meerwaarden die worden verwezenlijkt of vastgesteld naar aanleiding van de verdeling van het vermogen inbegrepen. Geen vennootschapsbelasting maar wel 10 % liquidatieheffing; 3. en tenslotte uit de voorheen vrijgestelde winst. Vennootschapsbelasting verschuldigd alsook 10 % liquidatieheffing. Berekeningsbasis aftrek risicokapitaal Heeft de samenstelling van het kapitaal ook zijn belang bij het berekenen van de aftrek risicokapitaal? Toch wel! De basis waarop de notionele aftrek wordt berekend is de stand van het eigen vermogen op de laatste dag van het vorige boekjaar. Hierop worden een aantal correcties in min op toegepast. En één daarvan is de correctie in min van de herwaarderingsmeerwaarden (zie Creatief Boekhouden, nr. 18 (28 september 2012), nr. 2 (20 januari 2012) en nr. 23 (9 december 2011). En of die herwaarderingsmeerwaarden al dan niet geïncorporeerd zijn in het kapitaal, speelt hierbij geen rol. Een correctie is noodzakelijk. U houdt best wel rekening met het volgende. U moet enkel de correctie doorvoeren voor het nog vrijgestelde gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden d.w.z. exclusief het bedrag van de reeds geboekte afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarden. Herwaarderingsmeerwaarden op activa die voor het vaststellen van de berekeningsbasis van de notionele aftrek worden uitgesloten, moeten niet worden gecorrigeerd. Herkwalificatie intresten in dividenden Intresten die worden aangerekend op rentegevende voorschotten kunnen fiscaal worden geherkwalificeerd als dividenden (in toepassing van art. 18 WIB 1992). De herkwalificatie is mogelijk voor intresten die worden betaald of toegekend op voorschotten gegeven door: natuurlijke personen aandeelhouders; personen (die geen binnenlandse vennootschap zijn) die een opdracht of functie uitvoeren krachtens artikel 32, eerste lid, 1 WIB 1992 (zijnde de bedrijfsleiders eerste categorie). Er is geen herkwalificatie wanneer de volgende grenzen worden gerespecteerd: het intrestpercentage is niet hoger dan de markrente; het bedrag van de rentegevende voorschotten is niet hoger dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk. En dus is het onderscheid tussen het boekhoudkundig kapitaal en het fiscaal kapitaal van belang. Het kapitaal zoals het blijkt uit de balans is daarom niet gelijk aan het fiscaal gestort kapitaal. Dat werd ondertussen voldoende geïllustreerd. In de berekening of de tweede grens al dan niet wordt gerespecteerd dient het boekhoudkundig kapitaal te worden gecorrigeerd met de geïncorporeerde belastingvrije reserves en de geïncorporeerde herwaarderingsmeerwaarden. Fiscaal maakt dit alles wel degelijk een verschil. Intresten ondergaan andere fiscale regels dan dividenden: intresten zijn een aftrekbare beroepskost en dividenden niet; intresten zijn onderworpen aan 21 % roerende voorheffing (eventueel te verhogen met de bijkomende heffing van 4 %) terwijl geherkwalificeerde dividenden altijd onderworpen zijn aan 25 % roerende voorheffing. Redactie: Serge Blondeau, Mireille Ghekiere, Didier Jaecques, Eddy Lesage, Filip Mees, Bertin Pouseele, Marc Van den Dorpe, José Verbeke, William Wils, Els Wyns - ISSN De Praktijkbrief Creatief Boekhouden is een uitgave van Kluwer online archief gratis consulteerbaar op Vraag uw toegangscode aan Kluwer klantenservice. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Klantenservice Kluwer: tel , fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Leen De Boitselier, Irene Timmermans, Peter Verschelden Moore Stephens Verschelden Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF

TARIEF IN DE VEN.B. 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF TARIEF IN DE VEN.B. BASISTARIEF 33 % + ACB van 3 opcentiemen = 33,99 % VERMINDERD BASISTARIEF tarief met ACB 0 tot 25.000 EUR 24,25% 24,98% 25.000 tot 90.000 EUR 31,00% 31,93% 90.000 tot 322.500 EUR 34,50%

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober 1993 85. Vóór de wijziging

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2.

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2. INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG Verdeling Paginanr. I. INBRENG IN NATURA 0. Algemeen GB 1. Inhoud GB 1.1. Inbreng in natura GB 1.2. Quasi-inbreng GB 2. Begrip GB 1. Inbreng in

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 Trefwoorden Partiële splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II.

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend. Advies van 14 januari 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend. Advies van 14 januari 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 133 5 Interimdividend versus tussentijds dividend Advies van 14 januari 2009 Aan de Commissie werd gevraagd naar de berekening, de periodiciteit en de boeking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen Advies van 16 maart 2011 Inhoudsopgave I. INLEIDING II. BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING HANBOEK BOEKHOUEN EEL 3 GRONIGE STUIE VAN E JAARREKENING FINANIERINGSMIELEN OP LANGE TERMIJN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves - Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd.

is op de zogenaamde liquidatiebonus 10 procent roerende voorheffing verschuldigd. Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie