STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1

2 STUDIEGIDS PUBLIC ADMINISTRATION INHOUDSOPGAVE: Studierichting Public Administration Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (Adekus) 3 1. Inleiding Opleidingsprofiel Opbouw opleiding Beroepsprofiel Programma-aanbod PA BI fase en BII fase 1 2. Omschrijving onderwijseenheden Omschrijving Onderwijseenheden BI fase Omschrijving Onderwijseenheden BII fase Docentenbestand 9 2

3 Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene informatie ook het volledig studieprogramma van uw richting zal vinden. Eerst maakt U kennis met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en daarna met de Faculteit der Maatschappijwetenschappen: - de geschiedenis van de Universiteit (AdeKUS), - de opbouw en de organisatie binnen de Faculteit. Hierna komen de verschillende aspecten van uw studierichting aan de orde: - toelatingseisen, doelstelling en opbouw van de bacheloropleiding - omschrijving van de onderwijseenheden - docenten Opmerking: - Behalve de studiegids, is het ook raadzaam het examenreglement door te nemen. - Verder zijn er prikborden in Gebouw waarop belangrijke mededelingen worden geplaatst. - Op de website van de AdeKUS vindt u diverse roosters. Geschiedenis De Universiteit van Suriname is opgericht op 1 november 198 als voortzetting van de Geneeskundige School (1882) en de Surinaamse Rechtsschool. Sinds 1882 wordt er in Suriname medisch wetenschappelijk onderwijs verzorgd. De toenmalige Geneeskundige School van Paramaribo werd op 2 september 199 omgezet in de Medische Faculteit. De Faculteit der Juridische Wetenschappen (198) en de Medische Faculteit (199) waren de eerste faculteiten in de beginfase van de Universiteit. In 1975 vond de proclamatie van de Sociaal-Economische Faculteit plaats. De Natuurtechnische Faculteit (197) en de Technologische Faculteit (1977) werden daarna opgericht na gedegen voorbereidend werk binnen het Natuur-Technisch Instituut. In de periode is de Universiteit gereorganiseerd. De instelling kreeg een nieuwe naam: Anton de Kom Universiteit van Suriname (1983) en de vijf (5) Faculteiten werden teruggebracht naar drie (3). Samengevoegd worden de Natuurtechnische- en Technologische Faculteit tot de Faculteit der Technologische Wetenschappen. De Faculteit der Juridische Wetenschappen en de Sociaal-Economische Faculteit worden bijeengebracht in de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. De Medische faculteit wordt de Faculteit der Medische Wetenschappen. Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname Het hoogste Bestuurlijke Orgaan op onze instelling is het Bestuur van de Universiteit (BvU). Het BvU bestaat uit 7 leden waarvan 4 worden benoemd en 3 gekozen door de geledingen van de Universiteitsgemeenschap. 3

4 Het huidig Bestuur is als volgt samengesteld: - Hr. dr. ir. R. Sidin, (voorzitter) - Hr. K. Goenopawiro MSc, (secretaris) - Hr. ir. K. Vaseur, (lid) - Hr. dr. H. R. Ori, (lid) - Mw. R. Franklin MSc, (lid) - Mw. drs. L. Beek, (lid) - Mw. A. Darson Grant, (lid) - Hr. K. Saboerali, lid) - Mw.mr. H. Djosetiko, (lid) Het BvU is belast met de algehele leiding van de Universiteit, zowel naar haar geheel als naar haar onderdelen. De Voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de Universiteit in en buiten rechte. De Facultaire structuur: De organisatie van het wetenschappelijk onderwijs vindt plaats binnen de Faculteiten. Zoals eerder vermeld zijn er drie (3) faculteiten: - De Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (FMijW) - De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) - De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) De huidige en de facto invulling van het Faculteitsbestuur is als volgt: - De Voorzitter die de titel draagt van Decaan - De Secretaris - Alle Studierichtingcoördinatoren - De Directeur van het Faculteitsbureau - De Studentencoördinator - De Chef de bureau s Conform het bepaalde in artikel 20 van de Universiteitswet worden de Decaan en de Secretaris steeds voor een periode van één (1) jaar gekozen door de Faculteitsvergadering. De Decaan en de Secretaris vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) van de Faculteit. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden wordt het Dagelijks Bestuur ondersteund door het Faculteitsbureau onderleiding van de Faculteitsdirecteur. De Studierichtingen: FMijW heeft zeven (7) Bachelor studierichtingen, te weten: 1. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2. Bedrijfskunde 3. Economie 4. Public Administration 5. Rechten. Sociologie 7. Psychologie 4

5 FMijW heeft drie (3) Master opleidingen, te weten: 1. Master opleiding in Education for Research and Sustainable Development ( MERSD) 2. Master opleiding Surinaams Recht 3. Master opleiding Accounting, Auditing and Control (gelaunched oktober 2011) Master opleiding Master in Education for Research and Sustainable Development MERSD De MERSD is een op onderzoek gerichte masteropleiding die zich richt op het opleiden van een ontwikkelingsdeskundige die zowel academisch als praktijkgericht is en zich moet kunnen vinden in het concept van Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling (ESD). De ontwikkelingsdeskundige beschikt ook over drie professionele rollen: als begeleider, als beheerder of organisator en als beleidsmaker. Binnen de Master in Education and Research Programme for Sustainable Development zijn vier pijlers geïdentificeerd, waarop deze masteropleiding zich zal concentreren. De pijlers zijn: burgerparticipatie, armoedebestrijding, ondernemerschap en gemeenschapsontwikkeling. De Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) in samenwerking met de Vlaamse Inter-universitaire Raad (VLIR) presenteren een tweejarige doorstroom masteropleiding in Educatie en Onderzoek voor Duurzame Ontwikkeling welke van start is gegaan op 4 november Master opleiding Surinaams Recht Deze is gericht op: - verdieping en specialisatie van de in de bachelorstudie verworven kennis en vergroting van het inzicht in de samenhang van het recht; - verdere ontwikkeling van de in de bachelorstudie verworven academische en juridische vaardigheden; - leren toepassen van kennis en inzicht, zodanig dat zelfstandig juridische problemen kunnen worden opgelost en bijdragen kunnen worden geleverd aan de rechtsvorming; - leren zelfstandig juridisch onderzoek te doen en deel te nemen aan het juridische debat. De masteropleiding Surinaams recht is primair bedoeld voor de togaberoepen, maar niet exclusief voor de togaberoepen. Afgestudeerde juristen zijn inzetbaar in allerlei sectoren van de samenleving. Master opleiding Accounting, Auditing and Control De Master opleiding Accounting, Auditing and Control (AAC) duurt twee jaren. Dit programma biedt de student een sterk houvast op het gebied van financieel management, financiële verslaglegging en controle. Het behandelt onderwerpen, zoals financial information, financial planning, financial operations management, het opstellen van het jaarlijks financieel verslag en de controle van de jaarrekening. Deze opzet stelt 5

6 studenten in staat om relevante kennis en academische, professionele en communicatieve vaardigheden te verwerven. De student zal in staat zijn om een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de diagnose, het ontwerp, de verandering, de functie en de evaluatie van organisaties. Het programma gaat over de implicaties van de strategische besluitvorming met betrekking tot het opzetten van de administratieve organisatie, de financiële en niet-financiële rapportage, het ontwerp van methoden en routines voor management control en de implementatie van de gewenste veranderingen. De Master specialisatie in Accounting, Auditing en Control is bedoeld voor mensen die kiezen voor een baan in de auditing en/of controlling branche in voornamelijk internationaal opererende organisaties. De Faculteit der Maatschappij Wetenschappen wordt bestuurd door: - Hr. mr. C. Wallerlei (Decaan en wnd. R.C. Rechten) - Mw. S. Soekhoe-Baboeram Panday MBA (Secretaris) - Mw. T. Bonse MSc. (R.C. Bedrijfskunde) - Hr. drs. R. Dwarka (R.C. Economie en Masteropleiding AAC) - Mw. drs. F. Ishaak (R.C. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde) - Mw. drs. D. Amadsalipan-Eiloof (R.C. Public Administration) - Hr. drs. C. Badal (R.C. Psychologie) - Mw. drs. L. Monsels (R.C. Sociologie) - Mej. M. Jules (wnd. Studentencoördinator) - Hr. R. van Zichem, MA (Directeur Bureau FMijW) Opmerking: Opleidingscoördinator van de MERSD is hr. dr. H. R. Ori. Opleidingscoördinator van Master Surinaams Recht is mw. mr. dr. Y Baal Missie FMijW: De FMijW is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren. Zij stelt zichzelf daarbij de volgende taken: Het academisch vormen van jonge mensen Het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers Het opleiden van academici die kennis combineren met professionele vaardigheden Het doen van grensverleggend onderzoek Het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

7 De Commissies van de FMijW De Examencommissie De Examencommissie van de Faculteit bestaat uit een Voorzitter, een Secretaris en leden, die door het Bestuur van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen worden benoemd. De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn: 1. het organiseren van tentamens en toezicht houden op een richtig verloop daarvan. Richtig verloop dienen wij ruim op te vatten. Daaronder wordt verstaan alles wat ertoe kan leiden dat tentamens conform regels verlopen. 2. het onderhouden van contact met de examinatoren. De Examencommissie heeft de bevoegdheid daaromtrent zelfstandig het contact te leggen. 3. het opstellen van verklaringen en cijferlijsten van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, na zich op behoorlijke wijze van de authentieke stukken overtuigd te hebben. 4. het bijhouden van een datasysteem, waaruit het verloop van de studieprestaties, datum van inlevering van cijfers etc. blijkt. In het bijzonder zal erop worden gelet dat de faculteitsadministratie de cijfers steeds op tijd bijhoudt (digitaal), terwijl de Examencommissie over een back up daarvan beschikt. 5. De Examencommissie wordt tegelijkertijd gemachtigd een huishoudelijk reglement op te stellen De Examencommissie bestaat uit: - Hr. Drs. D. Chin Kwie Joe (voorzitter) - Hr. drs. S. Abdoelrahman (secretaris) (Public Administration) - Hr. mr. G. Peelen (lid) Rechten - Hr. drs. B. Mathoera (lid) (Economie) - Mw. drs. S. Mac Donald (lid) (Bedrijfskunde en Sociologie) - Mw. drs. A. Woei A Tjoen-Tjon A Hung (lid) (Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde en Psychologie) - Hr. A. Zammet (administratief medewerker) De Examencommissie is bereikbaar op tel toestel 495 en het adres is: De Studentencommissie De Studentencommissie wordt door de studenten gekozen en heeft de volgende taken en bevoegdheden: - het onderhouden van contacten met studenten van de FMijW - het evalueren van de studentenproblematiek en het doen van voorstellen aan de Decaan en/of het Universiteitsbestuur - het onderhouden van contacten met organen binnen de Universiteit die zich bezighouden met de studenten problematiek - het onderhouden van regelmatige contacten met andere studentencommissies i.v.m. uitwisseling van informatie en afstemming van werkzaamheden gericht op het bewerkstelligen van uniforme regelingen 7

8 In de Studentencommissie hebben zitting : - Mej. M. Jules (wnd. Studentencoördinator) (Rechten voltijds) - Mej. A. Blanchard (Secretaris) (Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde) - Mej. S. Redmond (Penningmeester) (Rechten) - Mej. L. Winters (Bedrijfseconomie) - Hr. H. Blom (Algemene Economie) - Mej. M. Breidel (Rechten) - Mej. E. Gravenstijn (Public Administration) - Mej. J. Monsels (Sociologie) - Mej. M. Garib (Bedrijfskunde) - Mej. P. Cordu (Psychologie) De Studentencommissie is bereikbaar op tel toestel 417 Klachtencommissie: Er is een Klachtencommissie in het leven geroepen, waar men terecht kan voor eventuele klachten. Er wordt volgens het klachtenreglement gewerkt, waarbij er 2 vertrouwenspersonen zijn aangesteld, nl. Hr. mr. C. Wallerlei; tel. nr.: tst. 38; en mw. mr. M. Waterval, LLM; tel. nr.: tst. 494; De Instituten van de FMijW Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten (UK) Op 1 november 2002 heeft tijdens de 34 ste Dies Natalis van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de proclamatie plaatsgevonden van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten. Missie Het ontwikkelen van een samenleving waarin de rechten van het kind als individu, als lid van de samenleving en als wereldburger worden versterkt. In het Bestuur van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten hebben de volgende personen zitting: - Mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song (voorzitter) - Mw. mr M. Waterval (ondervoorzitter - Hr. mr. G. Peelen (secretaris) - Mw. mr. E. Ramdhan (penningmeester) - Mw. mr. R. Djokarto - Telting (lid) - Mw. mr. M. Chotoe (lid) Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is bereikbaar op tel toestel 493/494 en 8

9 Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) Op december 200 vond de inauguratie van the Institute for Women, Gender and Development Studies, nader te noemen, IWGDS, plaats. Visie: Het IWGDS is het dynamisch interdisciplinair wetenschappelijk centrum dat vanuit het gender perspectief duurzame ontwikkeling, bewerkstelligt voor de pluriforme Surinaamse samenleving. Missie: The Institute for Women, Gender and Development Studies van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen committeert zich aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening gericht op : - Vraagstukken, nationaal, regionaal en internationaal, die betrekking hebben op levensomstandigheden van vrouwen en mannen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder. - Duurzame ontwikkeling van de samenleving middels gender mainstreaming. - Historische en contemporaire wetenschappelijke benaderingen met betrekking tot ontwikkelingsvraagstukken in de samenleving. De Bestuursleden van het IWGDS: - Mw. drs. L. Monsels (voorzitter) - Mw. drs. R. Rostam-Bihari (secretaris ) - Hr. R. Antonius, Lsc. (penningmeester) - Mw. mr. N. Tai A Pin (lid) - Mw. C. Bakboord, MSc (lid) The Institute for Women, Gender and Development Studies is bereikbaar op tel toestel 218/490 en per Institute of International Relations (IIR) De officiële proclamatie van the Institute of International Relations (IIR) heeft plaats gevonden op 1 november 2002 tijdens de 34ste Dies Natalis van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: - Hr. drs. K. Kolader (voorzitter) - Hr. R. Martoredjo, MSc (secretaris) - Hr. drs. L. Mangroe (penningmeester) - Hr. drs. J. Hew A Kee (lid) - Mw. Th. Smith, MSc (lid) - Hr. drs. A. Ramdin (lid) (ex officio) 9

10 De missie van het IIR is : Het bijhouden van ontwikkelingsprocessen op het gebied van internationale betrekkingen. Het IIR heeft tot doel: - de bevordering van de verwerving van kennis in de leer der Internationale Betrekkingen in ruime zin; - het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs in de leer der Internationale Betrekkingen; - het verzorgen van doelgerichte cursussen en trainingen in de leer der Internationale Betrekkingen; - het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning en begeleiding van het buitenlands beleid van de Regering van Suriname. Institute of International Relations is bereikbaar op tel toestel 477 en per The Democracy Unit (DU) The Democracy Unit werd in 2001 opgericht en heeft als doel het versterken van de democratie in Suriname. Dit doel tracht de Unit te bereiken middels onderzoek en het werken met politieke en civil society organisaties.. Het bestuur van de Democracy Unit wordt voorgezeten door dhr. drs. A. Boldewijn (waarnemend voorzitter). De directeur van het Instituut is dhr. dr. J. Breeveld. Door de Unit worden regelmatig seminars, workshop en conferenties gehouden. In de loop der tijd zijn er door de Unit een tiental publicaties uitgegeven. Het Train the Trainers programma is een activiteit van de Unit waarbij trainers en aspirant trainers van politieke partijen, journalisten, leerkrachten en leden van civil society organisaties hun kennis over democratie en politiek kunnen vergroten. In december wordt door de Democracy unit en samenwerking met ander organisaties de Democracy month georganiseerd. De Democracy Unit is bereikbaar op tel en per Het Faculteitsbureau : Het Faculteitsbureau bestaat uit: - Hr. R. van Zichem, MA (directeur) Secretariaat: - Mw. T. Watsaam-Koenders (Chef de Bureau Decanaat) - Mw. B. Chatoergoen (Secretarieel medewerker Decanaat) - Mw. E. Abdoelkariem (Secretarieel medewerker Decanaat) Het Secretariaat is bereikbaar op tel toestel 440/489, tel/fax en per 10

11 Faculteitsadministratie: Ten behoeve van Studierichtingen Rechten en Public Administration: - Mw. C. Hankers (Chef de Bureau) - Mw. G. Moeloet De administratie van de studierichtingen Rechten en Public Administration is bereikbaar op tel toestel 208/210 en per Ten behoeve van Studierichtingen Economie, Sociologie, Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde: - Mw. H. Pierre-Dongor (Chef de Bureau) - Mw. G. Schenkers-Toekimin - Mw. L. Atmopawiro - Mw. E. Amatmoekriem Saeri De administratie van de studierichtingen Economie, Sociologie, Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde is bereikbaar op tel toestel 20/207 en per Ten behoeve van Studierichting Bedrijfskunde - Mw. A. Wirabangsa De administratie van de studierichting Bedrijfskunde is bereikbaar op tel toestel 441/442 en Agenda en Archief: - Mw. S. Fraenk - Mw. C. Bansie Agenda en Archief is bereikbaar op tel toestel 209 Ten behoeve van de Master Opleidingen Master in Education for Research and Sustainable Development (MERSD), Surinaams Recht, Accounting Auditing and Control (AAC) en de BSc studierichting Psychologie: - Mw. L. Woerdings-Heye (Chef de Bureau) - Mw. M. Afi - Mw. J. Vorsten De administratie van de Bachelor-Master opleidingen is te bereiken op tel tst

12 Studentendecaan: De Studentendecaan is er voor de zorg en begeleiding van studenten. Wanneer u voor uitdagingen komt te staan die de voortgang van de studie belemmeren kunt u terecht bij de Studentendecaan: M. Monsch Lee A Leong, BA De studentendecaan is te bereiken op tel toestel 49 of via Bureau Studentenzaken: Het Bureau Studentenzaken draagt zorg voor de studentenvoorzieningen. Taken van het Bureau: - De verzorging van de inschrijvingen en studentenadministratie; - De studievoorlichting - Het zorgdragen voor een optimaal studieklimaat Het Bureau Studentenzaken is bereikbaar op tel toestel 212/213/214 en Bibliotheek: De Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaat uit de Centrale Bibliotheek (CB) en de Medische Bibliotheek (MB). De Centrale Bibliotheek is gevestigd in het eerste gebouw op het complex van de Universiteit. Doel: De informatievoorziening te verzorgen ten behoeve van studenten, docenten en onderzoekers van de Universiteit van Suriname in het bijzonder en academici in het algemeen. Visie: Het aanbieden van informatiediensten ter ondersteuning en bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Suriname. Missie: Het leveren van een up-to-date bijdrage aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening met betrekking tot de wetenschappelijke informatievoorziening in Suriname. Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap en het reglement kunt u terecht bij de informatiebalie in de Boekenzaal. De Bibliotheek is bereikbaar op tel toestel 25/20/21/28 rechtstreeks: en Sport: Via de commissie Sport en Recreatie (CSR) kunt u informatie krijgen over sportbeoefening op de AdeKUS bij dhr. H. Blom tel toestel

13 Studierichting Public Administration (PA) Inleiding Public Administration (Bestuurswetenschappen) is een opleiding waarin vraagstukken van bestuur, organisatie en beleid in een nationale, regionale en globale context centraal staan. Zij steunt daarbij op verschillende klassieke disciplines (sociologie, politicologie, economie, psychologie) en belicht verschillende aspecten van de wijze waarop in de publieke en semi-publieke sector wordt vormgegeven aan de nationale en internationale samenleving (bestuurlijke, politieke, organisatorische, juridische en financiële aspecten). De opleiding kent 2 afstudeer specials: 1. Bestuur, Beleid en Management van de Publieke Sector 2. Internationale Betrekkingen Toelatingseisen De Bacheloropleiding Public Administration heeft als toelatingseis het volgende: 1. Een diploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO); 2. Een certificaat van het Schakeljaar 3. Een verklaring van de behaalde Colloquium Doctum toets 1.1 Opleidingsprofiel A. Academische vaardigheden en attitude De afgestudeerde beschikt over basale academische vaardigheden en een kritische en integere houding. Onder vaardigheden wordt ondermeer begrepen het op adequate wijze verzamelen verzameling van informatie en literatuur; het samenvatten, parafraseren en verwerken van informatie en literatuur in een voor anderen begrijpelijke vorm; het mondeling presenteren en het schrijven van een coherent betoog aan de hand van een vraag of stelling. Daarbij wordt de student geacht integer en kritisch met data en bronnen om te gaan, correct te verwijzen en deugdelijk te argumenteren. B. Kennis en vaardigheden m.b.t. sociaal wetenschappelijk onderzoek De afgestudeerde beschikt over basale kennis en vaardigheden met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Hieronder worden onder meer begrepen de basiselementen van kennisleer, basisbegrippen van methodologie (model, variabele, causaliteit, operationalisatie), verschillende onderzoeksdesigns, vormen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, kwalitatieve en kwantitatieve analysemethoden. Van bachelorstudenten mag worden verwacht dat zij aan het eind van de opleiding in staat zijn een onderzoeksprobleemstelling te formuleren, een keuze te maken voor een passend onderzoeksdesign, een eenvoudig onderzoek uit te voeren en te rapporteren. 13

14 C. Domeinspecifieke kennis Alle afgestudeerde bachelorstudenten beschikken over kennis van begrippen en theorieën met betrekking tot : - De inrichting en werking van nationale en internationale politiek-bestuurlijke systemen en processen; - Theorie m.b.t. organisatie: de structuur van en het leidinggeven aan publieke en nonprofit organisaties, inter-organisatorische samenwerking (nationaal, internationaal) - Theorie m.b.t. beleid: methoden van beleidsanalyse en ontwikkeling en planning, incl. theorie met betrekking tot besluitvorming; - Kennis van basisbegrippen en theorie in een aantal disciplines die funderend zijn voor PA: sociologie, economie, sociale psychologie - Staats- en bestuursrecht. Voor de beide specials zijn specifieke kennisdomeinen aan te wijzen: Bestuur, beleid en management van de Publieke Sector: Theorie met betrekking tot de inrichting van het openbaar bestuur, het leidinggeven aan overheidsorganisaties en NGO s te onderscheiden naar verschillende aspecten (strategie, PIOF, kwaliteitszorg c.a.) en met betrekking tot de instrumentatie en ontwikkeling & evaluatie van beleid. Internationale Betrekkingen: Theorie met betrekking tot het interstatelijk verkeer, samenwerking en integratie, politieke stelsels en ontwikkelingen in de internationale politieke economie. Kennis van historische regionale en mondiale ontwikkelingen, buitenlands beleid en internationaal recht. 1.2 Opbouw opleiding De bacheloropleiding bestaat uit twee delen: een brede basisopleiding in de bestuurswetenschappen en in algemene academische en onderzoeksvaardigheden, en een specialisatietraject, waarbij studenten kiezen uit de special Internationale betrekkingen, gericht op organisatie- en beleidsvraagstukken in de internationale context, en de special Bestuur, beleid en management van de Publieke Sector, waarin het functioneren en de beleidsvoering van organisaties in een nationale context centraal staan. Voor het behalen van de Bachelorgraad moet de student studiepunten behalen. Deze studiepunten kunnen in drie studiejaren behaald worden, te weten in fase I, en fase II (2 e en 3 e jaar). Fase I Het eerste studiejaar, fase I ofwel de B-I fase kan aangeduid worden als het orientatiejaar voor de student. In fase I worden inleidende en ondersteunende vakken aangeboden. Het vakkenpakket bestaat uit hoofdvakken, en ondersteunende vakken De hoofdvakken zijn richtingevend voor de keuze van de special in het tweede studiejaar terwijl de 14

15 ondersteunende vakken zijn bedoeld als wetenschappeljke orientatie in de sociale wetenschappen. De student moet minimaal 0 studiepunten behalen. Fase II (2e en 3e jaar) In fase II kan de student de overige 120 studiepunten behalen waarbij de student de keuze kan maken uit de twee specials nl: 1 Bestuur, Beleid en Management van de Publieke Sector 2 Internationale Betrekkingen. 1.3 Beroepsprofiel De bacheloropleiding richt zich er in eerste aanleg op om studenten adequaat voor te bereiden op een verwante masteropleiding in de Sociale Wetenschappen. De bacheloropleiding moet studenten die geen masteropleiding volgen in staat stellen bestuurs-, beleids- en managementfuncties op middenniveau te vervullen, waarbij zij zich van studenten met een hogere beroepsopleiding onderscheiden door hun academische houding en door hun vermogen te reflecteren op de in de praktijk gebruikte repertoires en instrumenten. PA beoogt studenten op te leiden tot reflective practitioners en wetenschappers die op (zelf)kritische en onafhankelijke wijze in verschillende functies een bijdrage kunnen leveren aan de Surinaamse samenleving in zijn regionale en internationale omgeving. Naast kennis van nationale en internationale instituties, moeten studenten daartoe ook beschikken over theoretsiche bagage en kennis en vaardigheden om vraagstukken van bestuur, organisatie en beleid te onderzoeken en analyseren en om onderzoek van anderen op waarde te schatten. Beroepsmogelijkheden PA is een academische opleiding die zich richt op de opleiding van hoger kader - staffunctionarissen en leidinggevenden voor organisaties in de publieke sector in brede zin: overheid, parastatale instellingen en organisaties met een maatschappelijke taak of missie, zowel in een nationale als internationale context. Daarnaast richt de opleiding zich op de vorming van sociale wetenschappers die in staat zijn als zelfstandig onderzoeker of consultant in deze sector werkzaam te zijn. Het voor deze functies gewenste niveau wordt gerealiseerd door een combinatie van een bachelor- en een masteropleiding. 15

16 1.4 Programma-aanbod PA Programma B-I fase Onderwijseenheid (vak) Aantal studiepunten 1. Bestuurskunde 2. Politicologie 3. Sociologie 3 4. Sociale Psychologie 3 5. Economie. Recht 7. Suriname en de regio 3 8. Academische vaardigheden 9. Gepreksvaardigheden en rapportagetechnieken 10. Wetenschapsfilosofie Beschrijvende statistiek 12. Algemene methodenleer Totaal 0 Programma B-II fase 1 Jaar 2: Special Bestuur, beleid en management Special Internationale betrekkingen Onderwijseenheid (vak) Aantal studiepunten Onderwijseenheid (vak) Aantal studiepunten 13. Organisatietheorie en 13. Organisatietheorie en Leidinggeven Leidinggeven 14. Beleid&Planning 14. Beleid&Planning 15. Geschiedenis der 15. Geschiedenis der Internationale Betrekkingen Internationale Betrekkingen 1. Staats&Bestuursrecht 1. Staats&Bestuursrecht 17. Inductieve statistiek Inductieve statistiek SPSS SPSS Public sector management 19. Theorie Internationale Betrekkingen 1 Dit programma is vanaf collegejaar 2009 effectief voor studenten die de BI in 2009 hebben afgerond, voor studenten van eerdere jaren geldt het oude programma. 1

17 20. Human resources 20. Engels management 21. Projectmanagement en 21. Globalisering evaluatie 22. Sociaal-economisch 22. Internationale recht Organisaties 23. Openbare financiën en 23. Internationaal Publiek budgettering Recht Totaal 0 Totaal 0 Jaar 3: Special Bestuur, Beleid en Management van de Publieke Sector Special Bestuur, beleid en management Special Internationale betrekkingen Onderwijseenheid (vak) Aantal studiepunten Onderwijseenheid (vak) Aantal studiepunten Besturing van overheids- en Diplomatie&Protocol non-profit organisaties Normatieve bestuurskunde Internationale Onderhandelingstechnieken Practicum beleidsontwerp Internationale Politieke Economie Caricom & de regio Caricom & de regio Integriteit van bestuur (incl. Mensenrechten workshop) Onderzoekspracticum 3 e Wereldproblematiek bestuurskunde Thesis (12) 12 Thesis 12 Keuzevak () Keuzevak Keuzevak () Keuzevak Totaal 0 Totaal 0 Keuzevakken De student heeft in eerste instantie de vrijheid elk vak van de faculteit als keuzevak te kiezen. Daarnaast zal de richting per special keuzevakken aanbieden. Toelichting De opleiding bestaat uit een brede basis waarin kennis over het object wordt overgedragen, een inleiding wordt gegeven in de belangrijkste disciplines die relevant zijn voor de studie van vraagstukken van bestuur, organisatie en beleid, en waarin aandacht wordt gegeven aan de academische vaardigheden en kennis en vaardigheden op het terrein van methoden van onderzoek, die nodig zijn voor voor het in kaart brengen en analyseren van de genoemde vraagstukken. De brede basis omvat jaar 1 en het eerste deel van jaar 2. Voorts kiezen studenten één van twee specials, het tweede deel van het tweede 17

18 jaar en het derde jaar omvatten: Bestuur, beleid en management van het openbaar bestuur of Internationale betrekkingen. In de special Bestuur, beleid en management van de Publieke Sector vindt verdieping plaats van de theorie met betrekking tot de inrichting en het besturen van de publieke sector (public sector management, incl. vraagstukken van verzelfstandiging, privatisering, decentralisatie), het leiding geven aan publieke en semi-publieke organisaties (strategisch management, human resources management, leiderschapsstijlen, kwaliteitszorg) en van theorie en methoden met betrekking tot de ontwikkeling en evaluatie van beleid en projecten. Daarnaast is er aandacht voor ethische, financiële en juridische aspecten van het openbaar bestuur. Het programma bevat voorts de ruimte voor twee keuzevakken. De special wordt afgesloten met een onderzoekspracticum en een thesis. In het practicum voeren studenten aan de hand van casusmateriaal een analyse uit van een vraagstuk op het terrein van bestuur, organisatie of beleid: hierin komen de theoretische kennis en de methodische kennis en vaardigheden geïntegreerd aan bod. De thesis behelst een literatuurreview, waarin studenten moeten laten zien dat zij in staat zijn met betrekking tot een bepaald vraagstuk van bestuur, organisatie of beleid de state of the art op te maken: aan te geven welke theoretische inzichten beschikbaar zijn en welke tegenstrijdigheden of lacunes aanwezig zijn. De thesis kan worden beschouwd als een proeve van bekwaamheid voor het kunnen volgen van onderwijs op het niveau van een masteropleiding. In de special Internationale betrekkingen vindt verdieping plaats van de kennis van de internationale en institutionele omgeving van Suriname (Caricom en de regio, Internationale organisaties, 3 e wereldproblematiek), en van theorie die van belang is voor het begrijpen van internationale verhoudingen en ontwikkelingen daarin (Theorie internationale betrekkingen, Internationale politieke economie, Globalisering). Bijzondere aandacht is er voorts voor de wijze waarop het verkeer tussen landen plaats vindt (Internationale onderhandelingstechnieken, Diplomatie&protocol) en voor juridische aspecten van de internationale gemeenschap (Internationaal publiek recht en Mensenrechten). Ook de special kent twee keuzevakken. Zij wordt afgesloten met een thesis, waarin een literatuurreview van theorie over internationale betrekkingen centraal staat. 18

19 2. Omschrijving Onderwijseenheden 2.1 Omschrijving Onderwijseenheden BI fase 1 e semester PA101 Bestuurskunde Inhoud Tijdens de colleges maakt de student kennis met de werking van het openbaar bestuur en leert de centrale begrippen in de bestuurskunde kennen. Tevens maakt de student kennis met verschillende elementen van de wetenschap Bestuurskunde. Studiepunten Doel Inzicht verschaffen in de termen en begrippen die het instrumentarium vormen van de diverse wetenschappen die er zijn. Het inzichtelijk maken van de inhoud en termen en begrippen die de bouwstenen vormen van open bestuur Vereiste voorkennis Niet van toepassing Didactische werkvormen Hoorcolleges en werkcolleges. De werkcolleges omvatten een rollenspel en simulatie. Toetsing Schriftelijk tentamen Docent Drs P.Purperhart MPA Literatuur Reader Boek Inleiding Bestuurskunde W.Oosten derde druk, uitgeverij Lemma december 2009 ISBN:

20 PA102 Politicologie Studiepunten Inhoud Het accent zal liggen op Politiek als wetenschap met name het object van de politicologie in de samenleving. Aan de orde komen de volgende aspecten: 1-De staat 2-Politieke systemen 3-Politieke cultuur 4-Politieke instituten 5-Politieke participatie -Politieke veranderingen. Doelen Met het vak Politicologie wordt beoogd om het begrip politicologie in te leiden en getracht zal worden om de wetenschap der politiek in de vorm van begrippen,visies en problemen te introduceren. De huidige eisen aan een verantwoordelijke wetenschapsopleiding die voorbereidt op het werken in de kennismaatschappij houden echter ook in dat in de opleiding het vak Politicologie de studenten in staat stelt politicologische kennis op een inzichtelijke manier in een ander omgeving over te brengen,openheid met betrekking tot en inzicht in kennis uit andere disciplines te bezitten,de hoeveelheid aan informatie doelgericht en effectief te bundelen en in te zetten,actief en kritisch aan publieke discussies over politicologische vraagstellingen deel te nemen alsmede zelfstandig door te leren om de steeds veranderende stand van kennis te kunnen houden. Vereiste voorkennis Niet van toepassing Didactische werkvormen -Hoor en werkcolleges -Het maken van werkstukken in groepsverband Toetsingsvorm -Takehome tentamen in groepsverband -Het schrijven van een essay. Docenten Mevr. R. Franklin MSc Drs. T. Smith MSc. Literatuur 1-An introduction to Politics-Trevor Munroe 2002-Canoe Press 2-Politics-Andrew Heywood 2007 Palgrave MACMILLAN 20

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE Sociologie BACHELOR PROGRAMMA 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Algemene informatie over de Faculteit

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Latin America & Caribbean Suriname

Nadere informatie

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS)

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. Opleiding hbo bachelor Pedagogiek. Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. Opleiding hbo bachelor Pedagogiek. Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding hbo bachelor Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Inhoud van het verslag 1. Samenvatting van de beoordeling...2 2. Proces van beoordeling...5

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Bedrijfseconomie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 1/53 NQA HZ University of Applied Sciences: Bedrijfseconomie - BOB 2/53

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie