Algemene voorwaarden Schoevers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Schoevers"

Transcriptie

1 Voor het verrichten van werkzaamheden door Instituut Schoevers B.V. (KvKnr ) en Schoevers Bedrijfsopleidingen B.V. (KvKnr ) Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, die Instituut Schoevers B.V. en Schoevers Bedrijfsopleidingen B.V., verder te noemen Schoevers, aanvaardt voor het uitvoeren van diensten. Schoevers werkt onder de handelsnamen Hogeschool Schoevers, Schoevers College, Schoevers Training en Advies en Schoevers Opleidingen. Schoevers is lid van NRTO, de belangenvereniging van particuliere onderwijsinstellingen in Nederland. Schoevers werkt volgens de NRTO-gedragscode en algemene voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. Deze algemene voorwaarden van de Branchevereniging NRTO zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 11 november Daarnaast hanteert Schoevers de volgende aanvullingen: de inhoud en opzet van de opleidingen kunnen afwijken van de beschrijvingen in de brochure/website tekst. Wijzigingen zijn voorbehouden. Schoevers maakt voor de informatie in de brochure/website over onderwerpen zoals de lengte van de opleidingen het voorbehoud dat deze beschreven zijn op basis van informatie die Schoevers ter beschikking had op het moment van samenstellen van deze brochure/website. Schoevers behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname de opleiding op een locatie geen doorgang te laten vinden. Schoevers is gerechtigd bij een gering aantal deelnemers het aantal bijeenkomsten van een opleiding te verminderen, waarbij de inhoud en de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de opleiding met maximaal 35% wordt teruggebracht. Schoevers is gerechtigd de indeling van de opleiding wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Consument heeft het recht de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden, conform de Wet koop op afstand van de Europese richtlijn 97/7/EG. Geen recht op ontbinding overeenkomstig de Wet koop op afstand bestaat als het onderwijs door de ondernemer met instemming van de consument is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken. Artikel 2. Betalingsvoorwaarden 2.1 Facturering en betaling Schoevers factureert de totale overeengekomen prijs voor de opleiding/opdracht bij aanvang van het traject, tenzij anders overeengekomen. Indien er geen sprake is van automatische incasso is de opdrachtgever/deelnemer verplicht de overeengekomen prijs uiterlijk 14 dagen na facturering te betalen. Het inschrijfgeld (als dat van toepassing is) is verschuldigd op het moment van inschrijving. Is er sprake van automatische incasso dan wordt het factuurbedrag rond de 25e van de maand afgeschreven. Particulieren betalen uitsluitend via automatische incasso. Particulieren kunnen voor de betaling gebruikmaken van gespreide betaling per inschrijving (in 2, 4 of 8 termijnen). Schoevers brengt hiervoor administratiekosten in rekening: 100,- bij bedragen tot 2.000,-, 200,- bij bedragen van 2.000,- tot 4.000,- en 300,- bij bedragen van 4.000,- en hoger. Bij wisseling van betaalwijze (bijvoorbeeld van betaling ineens naar betaling in termijnen) of betaler/debiteur wordt 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Met 'bedragen' bedoelen we lesgeld inclusief eventueel examengeld. Een inschrijving voor een los examen kan niet in termijnen worden betaald. Schoevers contracteert voor het open aanbod met de individuele deelnemer, niet met het kantoor of de werkgever waarvoor de deelnemer werkzaam is. Het staat de deelnemer vanzelfsprekend vrij de factuur door het kantoor of de werkgever te laten voldoen ( factuuradres ).

2 2.2 Niet-tijdige betaling De opdrachtgever/deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Als niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, heeft Schoevers het recht deelname van de opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de opleiding te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten. Bij betalingsachterstand worden, als dat van toepassing is, alle nog inbare termijnen in het geheel gefactureerd. In geval van wanbetaling komen alle kosten, zoals renteverlies en incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer en worden resterende termijnen ineens gefactureerd. Artikel 3. Overheidserkenning Alle Schoevers-beroepsopleidingen en de meeste specialisaties maken deel uit van overheidserkende opleidingen met een Crebo- of Croho-nummer. Artikel 4. Aansprakelijkheid Als een opdrachtgever/deelnemer schade lijdt door aan Schoevers toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst, aanvaardt Schoevers deze aansprakelijkheid, maar alleen als deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid van Schoevers voor schade is altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de overeenkomst of, als dat hoger is, het bedrag waartegen wij verzekerd zijn. Schoevers is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door [deelnemers van] de opdrachtgever aan conferentiecentra en derden. Schoevers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten. Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever dient zich bij voorkeur tegen deze schade te verzekeren. Artikel 5. Intellectueel eigendom Het auteursrecht op door Schoevers uitgegeven folders, informatie- en trainingsmateriaal berust altijd bij Schoevers, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schoevers mag de opdrachtgever/deelnemer geen gegevens uit enig materiaal publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere stukken die voortkomen uit werkzaamheden van Schoevers berust ook steeds bij Schoevers. De opdrachtgever/deelnemer is tegenover Schoevers aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde bescheiden te zien of ter beschikking krijgen. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Schoevers, tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaar maken is alleen toegestaan met toestemming van Schoevers. De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Als bij de uitvoering van een order gebruik wordt gemaakt van tekeningen, merken, gegevens of adviezen door de opdrachtgever/deelnemer aan Schoevers geleverd, en als hierdoor handelsmodellen, gebruiksrechten, octrooirechten, auteursrechten, merkrechten of enig ander recht van derden wordt geschonden, moet de opdrachtgever/deelnemer Schoevers vrijwaren tegen eventueel tegen haar geldende aanspraken. Artikel 6. Annulering door Schoevers Schoevers behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, de opdracht geen doorgang te laten vinden. In dat geval zal Schoevers waar mogelijk met een alternatief komen. Tevens kan Schoevers de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever/deelnemer heeft dan recht op terugbetaling van al betaalde gelden, exclusief al gedane voorbereidingen.

3 Artikel 7. Overmacht Schoevers heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken [overmacht], waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden verwacht. Als zich een overmachtsituatie voordoet, is Schoevers niet in verzuim en is zij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten als en voor zover sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van onze verplichtingen, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, als en voor zover sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van haar verplichtingen. Ingeval van overmacht heeft de opdrachtgever/deelnemer geen recht op schadevergoeding. Onder overmacht dient in elk geval te worden begrepen: werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Schoevers, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden en bedrijfsstoringen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer tot voortijdige beëindiging door overmacht overgaan, dan heeft Schoevers het recht op compensatie volgens de voorwaarden genoemd in artikel 4 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden. Tevens valt onder het begrip overmacht de hierboven genoemde situaties als gevolg waarvan deelnemer/student niet of niet tijdig op de locatie van training of opleiding kan verschijnen. Schoevers is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet kunnen volgen van onderwijs door deelnemer of student als gevolg van overmachtsituaties zoals werkstakingen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden en bedrijfsstoringen. Artikel 8. Wijziging van de opdracht Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming, wordt hierover tussen de opdrachtgever/deelnemer en Schoevers tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast. Artikel 9. Vertrouwelijkheid Schoevers en de opdrachtgever/deelnemer gaan zo zorgvuldig mogelijk met de in de opdrachtrelatie gegeven of ter kennis gekomen informatie om als redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen, alleen mag worden gebruikt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vraagt. Bij het doorgeven van die informatie dragen Schoevers en de opdrachtgever er zorg voor dat deze niet tot de bron te herleiden is, als dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers worden alleen aan anderen doorgegeven als het gebruik daarvan op tijd kenbaar is gemaakt aan de informatiegever en als deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Artikel 10. Ontbinding en opschorting Als de opdrachtgever/deelnemer in verzuim is met enige wettelijke of vanuit de overeenkomst en de daarvoor geldende algemene voorwaarden op hem rustende verplichting, dan zijn de vorderingen van Schoevers onmiddellijk opeisbaar en heeft Schoevers het recht, geheel naar haar keuze, de overeenkomst te ontbinden door dit aan de opdrachtgever/deelnemer kenbaar te maken, of haar verplichtingen vanuit de overeenkomst uit te stellen. In gevallen dat de opdrachtgever/deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient of beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf, zijn alle vorderingen van Schoevers onmiddellijk opeisbaar en heeft zij het recht de nakoming van haar verplichtingen [geheel of gedeeltelijk] uit te stellen, totdat de opdrachtgever/deelnemer zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld. Artikel 11. Resultaat Schoevers spant zich ervoor in bij de uitvoering van een opdracht met de beschikbare kennis, ervaring en werkcapaciteit het beoogde resultaat te bereiken. Schoevers aanvaardt alleen opdrachten waarvoor zij gekwalificeerd is. Toch kan Schoevers geen garanties geven voor het resultaat.

4 Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die ontstaan uit de tussen Schoevers en de opdrachtgever/deelnemer gesloten overeenkomst[en]. Geschillen die ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Artikel 13. Vragen, herbeoordeling en klachten 13.1 Vragen Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden beantwoord binnen 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden direct beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, als men een uitvoeriger antwoord kan verwachten Herbeoordeling Een herbeoordeling (second opinion) van een examenuitslag kan alleen worden aangevraagd ingeval van een onvoldoende beoordeling (cijfer < 5,50). In deze situatie accepteert de opdrachtgever/deelnemer de kosten van 50,- die deze herbeoordeling met zich meebrengt te vergoeden. Als de herbeoordeling leidt tot een voldoende beoordeling, worden deze kosten niet berekend Klachten Wij streven naar 100% kwaliteit. Helaas kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom verzoeken wij u uw klacht of ontevredenheid altijd aan ons te melden, zodat we samen naar een goede oplossing kunnen zoeken. U kunt zich richten tot de vestigingsmanager van de vestiging waar u studeert. De adressen vindt u hier. Volgt u een training, leergang of workshop bij Schoevers, meld uw klacht bij Schoevers Opleidingsadvies (030) of Indien u er niet uitkomt met de vestigingsmanager of de medewerkers van Schoevers Opleidingsadvies, dan kunt u uw klacht schriftelijk melden aan de algemeen directeur van Schoevers: Schoevers Algemeen directeur Papiermolen DK HOUTEN Opdrachtgever/deelnemer ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van zijn klacht. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk een beslissing over de klacht. Op een beslissing over een klacht kan men schriftelijk in beroep gaan bij de algemeen directeur van Schoevers, Papiermolen 10, 3994 DK HOUTEN. Mocht de opdrachtgever/deelnemer niet tevreden zijn over de uitspraak in het beroep dan kan hij dit schriftelijk melden aan de algemeen directeur van Schoevers. De klacht zal dan worden voorgelegd aan de geschillencommissie van Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag ( Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever/deelnemer niet van zijn betalingsverplichtingen tegenover Schoevers.

5 Artikel 14. Aanvullende voorwaarden voor voltijd opleidingen mbo en hbo Naast artikel 1 t/m 13 gelden voor voltijd opleidingen mbo en hbo de volgende aanvullende voorwaarden: 14.1 Inschrijvingsvoorwaarden De aanmelding van studenten jonger dan eenentwintig jaar moet door ouders of wettelijke vertegenwoordigers mede worden ondertekend. Aanmelding vindt plaats voor het gehele studiejaar en gebeurt altijd onder het voorbehoud van een succesvolle afsluiting van de vereiste vooropleiding. Het lesgeld en inschrijfgeld is berekend voor één volledig studiejaar Annuleringsvoorwaarden Annulering dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden bij de vestigingsmanager. Bij annulering tot 1 maand voor de eerste lesdag is de student het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering van een opleiding korter dan 1 maand voor de eerste lesdag is de student de eerste termijn lesgeld verschuldigd plus het bedrag van de specialisatie (als dat van toepassing is). Bij annulering van een opleiding binnen een maand na de eerste lesdag is de student nog drie termijnen lesgeld verschuldigd. Bij annulering van een specialisatie korter dan 1 maand voor de eerste lesdag vindt geen restitutie plaats van het verschuldigde lesgeld voor de specialisatie. Bij annulering na een maand na de eerste lesdag is het volledige lesgeld verschuldigd Artikel 15. Aanvullende voorwaarden voor het open aanbod voor werkenden Naast artikel 1 t/m 13 geldt voor het open aanbod voor werkenden de volgende aanvullende voorwaarden: Dit betreft de deeltijdberoepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau, specialisaties, de losse modules en trainingen, workshops, seminars, leergangen, LOI praktijktrainingen en praktijk- en theorie-examens, hierna opleidingen genoemd. In principe beslist Schoevers over het al dan niet doorgaan van een open activiteit uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum ervan. Schoevers behoudt zich het recht voor de beslissing over al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk een week voor de geplande startdatum. Tevens behoudt Schoevers zich het recht voor zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend, wijzigingen met betrekking tot de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie, de plaats waarin de opleiding wordt gegeven) aan te brengen in aangekondigde opleidingen Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever/deelnemer Bij de opleidingen/examens van Schoevers met een vastgelegde (start)datum gelden, na afloop van het recht de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden (conform de Wet koop op afstand van de Europese richtlijn 97/7/EG), de volgende annuleringsregelingen. Annulering (en verplaatsing) moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier inschrijving wijzigen op de website waarmee opdrachtgever deelnemer zich tevens akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden. NB Geen recht op ontbinding overeenkomstig de Wet koop op afstand bestaat als het onderwijs door de ondernemer met instemming van de consument is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken Annuleren van opleidingen, trainingen, leergangen en seminars (voor LOI-pakket of onderdelen hiervan gelden andere regels, zie artikel ) Annulering moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier De hierna genoemde percentages annuleringskosten worden berekend over de totaal overeengekomen prijs, te weten het lesgeld en examen(pakket)- of arrangementskosten. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvangsdatum (of no show ) is de opdrachtgever/deelnemer 100% van de totaal overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van het onderwijs is de opdrachtgever/deelnemer 50% van de totaal overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 75,-.

6 Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het onderwijs is de opdrachtgever/deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 75,-. Bij annulering in een eerder stadium dan bovengenoemde termijnen is de opdrachtgever/deelnemer 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 75,-. NB Als opdrachtgever/deelnemer na een verplaatsing alsnog de inschrijving annuleert, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven met een minimum van 50% van de overeengekomen prijs (met een minimum van 75,-) Annuleren van een onderdeel* van het LOI-praktijkpakket of het pakket Presentatietechniek voor LOI-studenten Annuleren hiervan is niet mogelijk, kijk bij artikel naar de mogelijkheden voor verplaatsing. * Een onderdeel van het praktijkpakket bestaat uit 2 trainingsdagen en 1 examen Annuleren van examens Annulering moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier Bij annulering op of na aanvangsdatum van het examen (of no show ) wordt 100% van de prijs van het examen in rekening gebracht. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van het examen is de opdrachtgever/deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van het examen is de opdrachtgever/deelnemer 25% van de overeen-gekomen prijs verschuldigd. NB Voor het LOI-(examen)pakket gelden bovenstaande kosten per examen Verplaatsing Het is mogelijk 1 keer een inschrijving te verplaatsen. Als men na een verplaatsing alsnog de inschrijving annuleert, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 15.1 met een minimum van 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van 75,-. Als de opdrachtgever/deelnemer een door Schoevers geaccepteerde inschrijving verplaatst naar een andere datum geldt de volgende administratievergoeding. De hierna genoemde percentages annuleringskosten worden berekend over de totaal overeengekomen prijs, te weten het lesgeld en examen(pakket)- of arrangementskosten Verplaatsen van opleidingen of trainingen dag- en avondrooster (zonder luxe arrangement) Verplaatsing moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier Bij verplaatsing op of na aanvangsdatum van de opleiding (of no show ) gelden de annuleringsvoorwaarden voor deze termijn, te weten 100% van de totaal overeengekomen prijs. Bij verplaatsing korter dan 2 weken voor aanvang is de opdrachtgever/deelnemer 100,- administratievergoeding verschuldigd. Bij verplaatsing tussen een maand en 2 weken voor aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer 50,- administratievergoeding verschuldigd. Bij verplaatsing tot een maand voor aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer 25,- administratievergoeding verschuldigd. NB Binnen het vastgestelde rooster van een beroepsopleiding of specialisatiecursus (of module met bijbehorend examen) is het verplaatsen van modules of examens niet mogelijk. Indien de opdrachtgever/deelnemer toch een module wil volgen/een examen wil afleggen op een andere datum dan in het vastgestelde rooster aangegeven, dan schrijft opdrachtgever/deelnemer zich opnieuw in voor deze modules/examens, tegen de kosten van losse aankoop van deze module/examen Verplaatsing van trainingen met een luxe arrangement Verplaatsing moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier

7 Bij verplaatsing op of na aanvangsdatum van de opleiding (of no show ) gelden de annuleringsvoorwaarden voor deze termijn, te weten 100% van de totaal overeengekomen prijs. Bij verplaatsing korter dan 2 weken voor aanvang is de opdrachtgever/deelnemer 1 dag arrangementskosten en een administratievergoeding van 100,- verschuldigd. Bij verplaatsing tussen een maand en 2 weken voor aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer 50,- administratievergoeding verschuldigd. Bij verplaatsing tot een maand voor aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer 25,- administratievergoeding verschuldigd NB het verplaatsen van 1 trainingsdag binnen een training die uit meerdere dagen bestaat is niet mogelijk.

8 Verplaatsing van een onderdeel* van het LOI-praktijkpakket of het pakket Presentatietechniek voor LOI-studenten Verplaatsing moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier Bij verplaatsing korter dan een maand voor de aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer zelf 100,- administratievergoeding verschuldigd per training en examenonderdeel*. Bij verplaatsing tot een maand voor aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer zelf 50,- administratievergoeding verschuldigd per onderdeel*. * Een onderdeel van het praktijkpakket bestaat uit 2 trainingsdagen en 1 examen Verplaatsen van los ingekocht examen Verplaatsing moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier Bij verplaatsing op of na aanvangsdatum van het examen of no show wordt 100% van de prijs van het examen in rekening gebracht. Bij verplaatsen korter dan vier weken voor aanvang van het examen wordt 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Tot 4 weken voor aanvang (sluitingsdatum inschrijving examens) bedragen de verplaatsingskosten 25,-. NB Voor het LOI-(examen)pakket gelden bovenstaande kosten per examen.

9 Artikel 16. Aanvullende voorwaarden incompany-opdrachten en advies Naast artikel 1 t/m 13 gelden voor incompany opleidingen de volgende aanvullende voorwaarden: 16.1 Totstandkoming van een overeenkomst Een overeenkomst met de opdrachtgever komt pas tot stand als Schoevers en de opdrachtgever een opdrachtbevestiging of offerte ondertekenen, of als de opdrachtgever een daartoe bestemd inschrijf- of aanmeldingsformulier ondertekent, of als Schoevers een schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever stuurt van een telefonische aanmelding of opdracht. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen die hiervan afwijken, zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Schoevers zijn geaccepteerd of bevestigd. Alleen het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Schoevers niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Schoevers is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, voor het [verder] presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan Annuleringsvoorwaarden De opdrachtgever heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren per aangetekend gestuurde brief. Als de opdrachtgever een door Schoevers geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht aan Schoevers te vergoeden: a) later dan 1 week voor aanvangsdatum opdracht: 100%; b) tussen 3 weken en 1 week voor aanvangsdatum opdracht: 75%; c) tussen 5 weken en 3 weken voor aanvangsdatum opdracht: 50%; d) tot 5 weken voor aanvangsdatum opdracht: 25%. Als Schoevers door een annulering door de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd is aan een door Schoevers ingehuurd conferentiecentrum, is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten aan Schoevers te vergoeden Prijzen Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken die in een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd. Tenzij anders vermeld, gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. De overeenkomst vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen. Reisen verblijfkosten en verplichte literatuur zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Tenzij anders wordt overeengekomen, moeten accommodatiekosten rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan Het in dienst nemen van elkaars personeel De opdrachtgever zal niet tijdens de duur van de opdracht[uitvoering] personeel van Schoevers in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg. Artikel 17 EVC-opdrachten Schoevers heeft voor het uitvoeren van EVC-procedures een samenwerking met QRM. Als zelfstandig erkend EVC-aanbieder voert QRM, in samenwerking met Schoevers, het EVC-traject uit. Voor EVCtrajecten gelden de Algemene Voorwaarden van QRM bv.

Algemene Voorwaarden Schoevers Pagina 1 van 9

Algemene Voorwaarden Schoevers Pagina 1 van 9 Algemene voorwaarden Schoevers Voor het verrichten van werkzaamheden door Instituut Schoevers B.V. (KvKnr. 27136080 ) en Schoevers Bedrijfsopleidingen B.V. (KvKnr. 27081448) Artikel 1. Algemeen Deze algemene

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching

Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching Algemene voorwaarden KIKI Training & Coaching Training & Coaching Definities KIKI TRAINING & COACHING-s KIKI TRAINING & COACHING Training & Coaching is de werknaam van MILIKIVI BV. Educatieve diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

- Onder "open" trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven.

- Onder open trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven. Algemene Voorwaarden van Beyond Change Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Beyond Change V.O.F., hierna te noemen Beyond Change, betreffende

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HOGESCHOOL LEIDEN Artikel 1. Definities In de algemene leveringsvoorwaarden Hogeschool Leiden wordt verstaan onder: a. Hogeschool Leiden: Stichting Hogeschool Leiden; b. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Training en Opleiding

Training en Opleiding Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding Voorwaarden IDcentre VOF Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen tussen de brancheorganisatie en de Consumentenbond (en eventueel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Algemene Voorwaarden Taalinstituut Spaans in Nijmegen Afgeleid van de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Nadere informatie

1

1 Algemene Voorwaarden De Witte en de Zwarte Zwaan 1. Algemeen Algemene Voorwaarden De Witte en de Zwarte Zwaan d.d. 1 mei 2017. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,

Nadere informatie

Voorwaarden Incompany Opleidingen Management of Change Coöperatie UA

Voorwaarden Incompany Opleidingen Management of Change Coöperatie UA Deze voorwaarden voor Opleidingen met een Open Inschrijving van Management of Change Coöperatie UA zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode voor leden van Branchevereniging NRTO, Nederlandse Raad

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JO BOS & CO OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JO BOS & CO OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JO BOS & CO OPLEIDINGEN B.V. Jo Bos & Co Opleidingen B.V. verklaart de Algemene Voorwaarden Particulier Onderwijs en Opleidingen, zoals overeengekomen tussen de brancheorganisatie

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam:

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam: AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015 Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Voorletters: Roepnaam: Adres: Woonplaats: Telefoon (privé): Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden DB DOORBRAAK coaching en training.

Leveringsvoorwaarden DB DOORBRAAK coaching en training. Leveringsvoorwaarden. Leveringsvoorwaarden van:, te Rotterdam, nader te noemen DOORBRAAK en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24413197. Artikel 1: Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten.

De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten. De Algemene Verkoopvoorwaarden van VOF Sociale Academie Utrecht ten behoeve van (onderwijs)diensten aan (particuliere) studenten en cursisten. Inleiding: Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die Sociale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer 50407872. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ACT INSIGHT

ALGEMENE VOORWAARDEN ACT INSIGHT ALGEMENE VOORWAARDEN ACT INSIGHT ACT INSIGHT is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen, coaching of andere

Nadere informatie

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan: Algemene Voorwaarden OVERDENKWERK OVERDENKWERK KvK-nummer: 63067404 BTW-nummer: NL138409961B02 IBAN: NL53RABO0396609597 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een

Nadere informatie

Voorwaarden Opleidingen met Open Inschrijving Management of Change Coöperatie UA

Voorwaarden Opleidingen met Open Inschrijving Management of Change Coöperatie UA Deze voorwaarden voor Opleidingen met een Open Inschrijving van Management of Change Coöperatie UA zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode voor leden van Branchevereniging NRTO, Nederlandse Raad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

! ALGEMENE VOORWAARDEN

! ALGEMENE VOORWAARDEN ! ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Frits Philips jr. & Partners B.V. (hierna: FP&P ) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leersum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werk-in-beweging

Algemene Voorwaarden Werk-in-beweging Algemene Voorwaarden Werk-in-beweging Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Werk-in-beweging te Castricum. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN Versie maart/april 2015 Inleiding definities Activiteiten: Een cursus, training, kortdurende opleidingen of congres met open inschrijving

Nadere informatie

Regulier onderwijs, AIOS onderwijs en Maatwerk

Regulier onderwijs, AIOS onderwijs en Maatwerk Algemene Voorwaarden Regulier onderwijs, AIOS onderwijs en Maatwerk Artikel 1. Basis voorwaarden Regulier onderwijs, AIOS onderwijs en Maatwerk 1.1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training Algemene voorwaarden trainingen en trajecten Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training 1.1 De in-company overeenkomst komt tot stand door ondertekening van

Nadere informatie

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen:

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen: Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 De Academie voor Praten met Kinderen: opleidingsinstituut dat training en opleiding verzorgt, zowel incompany als op basis van open inschrijving. De Academie voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NTI NLP, zoals 15 augustus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Alkmaar, onder depotnummer 37065951

Algemene Voorwaarden NTI NLP, zoals 15 augustus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Alkmaar, onder depotnummer 37065951 , zoals 15 augustus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Alkmaar, onder depotnummer 37065951 Artikel 1 Definities 1.1. Deze Algemene Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Stichting Biezonderwijs, expertisecentrum De Kracht, gevestigd aan De Schans 135, 5011 EN te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coaching & Training

Algemene Voorwaarden Coaching & Training Algemene Voorwaarden Coaching & Training Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Dit zijn de algemene voorwaarden van Algemene Chinese Ondernemers Group B.V. waar Horeca Cloud onderdeel van is ( Opdrachtnemer ). Het adres van Algemene Chinese Ondernemers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Griefelinstituut

Algemene voorwaarden Griefelinstituut Algemene voorwaarden Griefelinstituut Inhoud Maatschappelijke organisatie 2 Organisatiestructuur 2 Algemene voorwaarden Griefelinstituut/Psychologisch en Pedagogisch Adviesbureau (PPA) - Algemeen 2 - Offertes

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid

Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid Algemene voorwaarden Bureau voor Bevlogenheid Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Leary Academy

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Leary Academy Algemene voorwaarden Leary Academy 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van de Leary Academy zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Pixelcloud ("Opdrachtnemer"). Het adres van Pixelcloud is Jacob Cabeliaustraat 13 3554VG Utrecht, met het KvK-nummer 61835366.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0 Artikel 1 Definities Onderwijs Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BEAR Business Academy Datum 27 maart Versie 1.0

Algemene Voorwaarden van BEAR Business Academy Datum 27 maart Versie 1.0 Algemene Voorwaarden van BEAR Business Academy Datum 27 maart 2012. Versie 1.0 Artikel 1 Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Qholix BV

Algemene Voorwaarden - Qholix BV Algemene Voorwaarden - Qholix BV Dit zijn de algemene voorwaarden van Qholix BV ( Opdrachtnemer ). Het adres van Qholix BV is Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen, met het KvK-nummer 57812160. Mocht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijf iqmaak

Algemene Voorwaarden Bedrijf iqmaak Algemene Voorwaarden Bedrijf iqmaak Deze Algemene Voorwaarden Bedrijf van iqmaak treden in werking per 28 augustus 2015. Artikel 0 Definities p. 2 Artikel 1 Algemeen p. 2 Artikel 2 Gedragsregels p. 2 Artikel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E.D. Persad. Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle

Algemene Voorwaarden. E.D. Persad. Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle Algemene Voorwaarden E.D. Persad 2015 0 Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle zakelijke diensten van BEINGNESS van toepassing zijn. Daarnaast kent de dienst Lifecoaching specifieke voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Thomas More Leiderschapsacademie

Algemene leveringsvoorwaarden Thomas More Leiderschapsacademie Algemene leveringsvoorwaarden september 2015 Artikel 1. Definities In de algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. : BV; b. Opdrachtgever: wederpartij van ; c. Overeenkomst: de schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers

Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers Algemene Voorwaarden - The Pinfluencers Dit zijn de algemene voorwaarden van The Pinfluencers ( Opdrachtnemer ). Het adres van The Pinfluencers is Marshallplein 266 2286LT Rijswijk, met het KvK-nummer

Nadere informatie

Studievoorwaarden Manuels Opleidingen

Studievoorwaarden Manuels Opleidingen Studievoorwaarden Manuels Opleidingen Studievoorwaarden De studievoorwaarden van Manuels Opleidingen zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode van Branchevereniging PAEPON, het platform voor aangewezen/erkende

Nadere informatie

HET TETA SEMINAR Passie voor Leiderschap & Verandering

HET TETA SEMINAR Passie voor Leiderschap & Verandering HET TETA SEMINAR Passie voor Leiderschap & Verandering HET TETA SEMINAR een buitengewone aanpak De meeste management seminars zijn gericht op het veranderen van het gedrag. Blijvende gedragsveranderingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Tarero

Algemene Voorwaarden - Tarero Algemene Voorwaarden - Tarero Dit zijn de algemene voorwaarden van Tarero ( Opdrachtnemer ). Het adres van Tarero is Kromakkerweg 75 5616SB Eindhoven, met het KvK-nummer 64009610. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Alge e e oor aarde trai i g & coachi g - Vól i de E ergie! Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten en (digitaal) lesmateriaal aan scholen, particulieren en organisaties van http://www.wiskundezonderboek.nl/ Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CAAT Training // Coaching

Algemene Voorwaarden CAAT Training // Coaching Algemene Voorwaarden CAAT Training // Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: de ondernemer CAAT. Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van CAAT. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) BENVH: onderneming met vestigingen in Reuver (offenbekermarkt

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rachella Martina (Content Agency Rachella Martina, opdrachtnemer) en de opdrachtgever (jij/je).

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

algemene leveringsvoorwaarden

algemene leveringsvoorwaarden algemene leveringsvoorwaarden Ammerlaan IT Training & Advies, gevestigd en kantoorhoudende te Oude Middenweg 17, 2491 AC te s-gravenhage, hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: definities In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie