Algemene voorwaarden Schoevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Schoevers"

Transcriptie

1 Voor het verrichten van werkzaamheden door Instituut Schoevers B.V. (KvKnr ) en Schoevers Bedrijfsopleidingen B.V. (KvKnr ) Artikel 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, die Instituut Schoevers B.V. en Schoevers Bedrijfsopleidingen B.V., verder te noemen Schoevers, aanvaardt voor het uitvoeren van diensten. Schoevers werkt onder de handelsnamen Hogeschool Schoevers, Schoevers College, Schoevers Training en Advies en Schoevers Opleidingen. Schoevers is lid van NRTO, de belangenvereniging van particuliere onderwijsinstellingen in Nederland. Schoevers werkt volgens de NRTO-gedragscode en algemene voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. Deze algemene voorwaarden van de Branchevereniging NRTO zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 11 november Daarnaast hanteert Schoevers de volgende aanvullingen: de inhoud en opzet van de opleidingen kunnen afwijken van de beschrijvingen in de brochure/website tekst. Wijzigingen zijn voorbehouden. Schoevers maakt voor de informatie in de brochure/website over onderwerpen zoals de lengte van de opleidingen het voorbehoud dat deze beschreven zijn op basis van informatie die Schoevers ter beschikking had op het moment van samenstellen van deze brochure/website. Schoevers behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname de opleiding op een locatie geen doorgang te laten vinden. Schoevers is gerechtigd bij een gering aantal deelnemers het aantal bijeenkomsten van een opleiding te verminderen, waarbij de inhoud en de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de opleiding met maximaal 35% wordt teruggebracht. Schoevers is gerechtigd de indeling van de opleiding wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Consument heeft het recht de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden, conform de Wet koop op afstand van de Europese richtlijn 97/7/EG. Geen recht op ontbinding overeenkomstig de Wet koop op afstand bestaat als het onderwijs door de ondernemer met instemming van de consument is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken. Artikel 2. Betalingsvoorwaarden 2.1 Facturering en betaling Schoevers factureert de totale overeengekomen prijs voor de opleiding/opdracht bij aanvang van het traject, tenzij anders overeengekomen. Indien er geen sprake is van automatische incasso is de opdrachtgever/deelnemer verplicht de overeengekomen prijs uiterlijk 14 dagen na facturering te betalen. Het inschrijfgeld (als dat van toepassing is) is verschuldigd op het moment van inschrijving. Is er sprake van automatische incasso dan wordt het factuurbedrag rond de 25e van de maand afgeschreven. Particulieren betalen uitsluitend via automatische incasso. Particulieren kunnen voor de betaling gebruikmaken van gespreide betaling per inschrijving (in 2, 4 of 8 termijnen). Schoevers brengt hiervoor administratiekosten in rekening: 100,- bij bedragen tot 2.000,-, 200,- bij bedragen van 2.000,- tot 4.000,- en 300,- bij bedragen van 4.000,- en hoger. Bij wisseling van betaalwijze (bijvoorbeeld van betaling ineens naar betaling in termijnen) of betaler/debiteur wordt 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Met 'bedragen' bedoelen we lesgeld inclusief eventueel examengeld. Een inschrijving voor een los examen kan niet in termijnen worden betaald. Schoevers contracteert voor het open aanbod met de individuele deelnemer, niet met het kantoor of de werkgever waarvoor de deelnemer werkzaam is. Het staat de deelnemer vanzelfsprekend vrij de factuur door het kantoor of de werkgever te laten voldoen ( factuuradres ).

2 2.2 Niet-tijdige betaling De opdrachtgever/deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Als niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, heeft Schoevers het recht deelname van de opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de opleiding te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten. Bij betalingsachterstand worden, als dat van toepassing is, alle nog inbare termijnen in het geheel gefactureerd. In geval van wanbetaling komen alle kosten, zoals renteverlies en incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer en worden resterende termijnen ineens gefactureerd. Artikel 3. Overheidserkenning Alle Schoevers-beroepsopleidingen en de meeste specialisaties maken deel uit van overheidserkende opleidingen met een Crebo- of Croho-nummer. Artikel 4. Aansprakelijkheid Als een opdrachtgever/deelnemer schade lijdt door aan Schoevers toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst, aanvaardt Schoevers deze aansprakelijkheid, maar alleen als deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid van Schoevers voor schade is altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de overeenkomst of, als dat hoger is, het bedrag waartegen wij verzekerd zijn. Schoevers is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door [deelnemers van] de opdrachtgever aan conferentiecentra en derden. Schoevers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten. Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever dient zich bij voorkeur tegen deze schade te verzekeren. Artikel 5. Intellectueel eigendom Het auteursrecht op door Schoevers uitgegeven folders, informatie- en trainingsmateriaal berust altijd bij Schoevers, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schoevers mag de opdrachtgever/deelnemer geen gegevens uit enig materiaal publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere stukken die voortkomen uit werkzaamheden van Schoevers berust ook steeds bij Schoevers. De opdrachtgever/deelnemer is tegenover Schoevers aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde bescheiden te zien of ter beschikking krijgen. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Schoevers, tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaar maken is alleen toegestaan met toestemming van Schoevers. De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Als bij de uitvoering van een order gebruik wordt gemaakt van tekeningen, merken, gegevens of adviezen door de opdrachtgever/deelnemer aan Schoevers geleverd, en als hierdoor handelsmodellen, gebruiksrechten, octrooirechten, auteursrechten, merkrechten of enig ander recht van derden wordt geschonden, moet de opdrachtgever/deelnemer Schoevers vrijwaren tegen eventueel tegen haar geldende aanspraken. Artikel 6. Annulering door Schoevers Schoevers behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, de opdracht geen doorgang te laten vinden. In dat geval zal Schoevers waar mogelijk met een alternatief komen. Tevens kan Schoevers de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever/deelnemer heeft dan recht op terugbetaling van al betaalde gelden, exclusief al gedane voorbereidingen.

3 Artikel 7. Overmacht Schoevers heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken [overmacht], waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden verwacht. Als zich een overmachtsituatie voordoet, is Schoevers niet in verzuim en is zij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten als en voor zover sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van onze verplichtingen, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, als en voor zover sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van haar verplichtingen. Ingeval van overmacht heeft de opdrachtgever/deelnemer geen recht op schadevergoeding. Onder overmacht dient in elk geval te worden begrepen: werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Schoevers, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden en bedrijfsstoringen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer tot voortijdige beëindiging door overmacht overgaan, dan heeft Schoevers het recht op compensatie volgens de voorwaarden genoemd in artikel 4 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden. Tevens valt onder het begrip overmacht de hierboven genoemde situaties als gevolg waarvan deelnemer/student niet of niet tijdig op de locatie van training of opleiding kan verschijnen. Schoevers is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet kunnen volgen van onderwijs door deelnemer of student als gevolg van overmachtsituaties zoals werkstakingen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden en bedrijfsstoringen. Artikel 8. Wijziging van de opdracht Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming, wordt hierover tussen de opdrachtgever/deelnemer en Schoevers tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast. Artikel 9. Vertrouwelijkheid Schoevers en de opdrachtgever/deelnemer gaan zo zorgvuldig mogelijk met de in de opdrachtrelatie gegeven of ter kennis gekomen informatie om als redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen, alleen mag worden gebruikt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vraagt. Bij het doorgeven van die informatie dragen Schoevers en de opdrachtgever er zorg voor dat deze niet tot de bron te herleiden is, als dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers worden alleen aan anderen doorgegeven als het gebruik daarvan op tijd kenbaar is gemaakt aan de informatiegever en als deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Artikel 10. Ontbinding en opschorting Als de opdrachtgever/deelnemer in verzuim is met enige wettelijke of vanuit de overeenkomst en de daarvoor geldende algemene voorwaarden op hem rustende verplichting, dan zijn de vorderingen van Schoevers onmiddellijk opeisbaar en heeft Schoevers het recht, geheel naar haar keuze, de overeenkomst te ontbinden door dit aan de opdrachtgever/deelnemer kenbaar te maken, of haar verplichtingen vanuit de overeenkomst uit te stellen. In gevallen dat de opdrachtgever/deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient of beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf, zijn alle vorderingen van Schoevers onmiddellijk opeisbaar en heeft zij het recht de nakoming van haar verplichtingen [geheel of gedeeltelijk] uit te stellen, totdat de opdrachtgever/deelnemer zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld. Artikel 11. Resultaat Schoevers spant zich ervoor in bij de uitvoering van een opdracht met de beschikbare kennis, ervaring en werkcapaciteit het beoogde resultaat te bereiken. Schoevers aanvaardt alleen opdrachten waarvoor zij gekwalificeerd is. Toch kan Schoevers geen garanties geven voor het resultaat.

4 Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die ontstaan uit de tussen Schoevers en de opdrachtgever/deelnemer gesloten overeenkomst[en]. Geschillen die ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Artikel 13. Vragen, herbeoordeling en klachten 13.1 Vragen Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden beantwoord binnen 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden direct beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, als men een uitvoeriger antwoord kan verwachten Herbeoordeling Een herbeoordeling (second opinion) van een examenuitslag kan alleen worden aangevraagd ingeval van een onvoldoende beoordeling (cijfer < 5,50). In deze situatie accepteert de opdrachtgever/deelnemer de kosten van 50,- die deze herbeoordeling met zich meebrengt te vergoeden. Als de herbeoordeling leidt tot een voldoende beoordeling, worden deze kosten niet berekend Klachten Wij streven naar 100% kwaliteit. Helaas kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom verzoeken wij u uw klacht of ontevredenheid altijd aan ons te melden, zodat we samen naar een goede oplossing kunnen zoeken. U kunt zich richten tot de vestigingsmanager van de vestiging waar u studeert. De adressen vindt u hier. Volgt u een training, leergang of workshop bij Schoevers, meld uw klacht bij Schoevers Opleidingsadvies (030) of Indien u er niet uitkomt met de vestigingsmanager of de medewerkers van Schoevers Opleidingsadvies, dan kunt u uw klacht schriftelijk melden aan de algemeen directeur van Schoevers: Schoevers Algemeen directeur Papiermolen DK HOUTEN Opdrachtgever/deelnemer ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van zijn klacht. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk een beslissing over de klacht. Op een beslissing over een klacht kan men schriftelijk in beroep gaan bij de algemeen directeur van Schoevers, Papiermolen 10, 3994 DK HOUTEN. Mocht de opdrachtgever/deelnemer niet tevreden zijn over de uitspraak in het beroep dan kan hij dit schriftelijk melden aan de algemeen directeur van Schoevers. De klacht zal dan worden voorgelegd aan de geschillencommissie van Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever/deelnemer niet van zijn betalingsverplichtingen tegenover Schoevers.

5 Artikel 14. Aanvullende voorwaarden voor voltijd opleidingen mbo en hbo Naast artikel 1 t/m 13 gelden voor voltijd opleidingen mbo en hbo de volgende aanvullende voorwaarden: 14.1 Inschrijvingsvoorwaarden De aanmelding van studenten jonger dan eenentwintig jaar moet door ouders of wettelijke vertegenwoordigers mede worden ondertekend. Aanmelding vindt plaats voor het gehele studiejaar en gebeurt altijd onder het voorbehoud van een succesvolle afsluiting van de vereiste vooropleiding. Het lesgeld en inschrijfgeld is berekend voor één volledig studiejaar Annuleringsvoorwaarden Annulering dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden bij de vestigingsmanager. Bij annulering tot 1 maand voor de eerste lesdag is de student het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering van een opleiding korter dan 1 maand voor de eerste lesdag is de student de eerste termijn lesgeld verschuldigd plus het bedrag van de specialisatie (als dat van toepassing is). Bij annulering van een opleiding binnen een maand na de eerste lesdag is de student nog drie termijnen lesgeld verschuldigd. Bij annulering van een specialisatie korter dan 1 maand voor de eerste lesdag vindt geen restitutie plaats van het verschuldigde lesgeld voor de specialisatie. Bij annulering na een maand na de eerste lesdag is het volledige lesgeld verschuldigd Artikel 15. Aanvullende voorwaarden voor het open aanbod voor werkenden Naast artikel 1 t/m 13 geldt voor het open aanbod voor werkenden de volgende aanvullende voorwaarden: Dit betreft de deeltijdberoepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau, specialisaties, de losse modules en trainingen, workshops, seminars, leergangen, LOI praktijktrainingen en praktijk- en theorie-examens, hierna opleidingen genoemd. In principe beslist Schoevers over het al dan niet doorgaan van een open activiteit uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum ervan. Schoevers behoudt zich het recht voor de beslissing over al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk een week voor de geplande startdatum. Tevens behoudt Schoevers zich het recht voor zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend, wijzigingen met betrekking tot de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie, de plaats waarin de opleiding wordt gegeven) aan te brengen in aangekondigde opleidingen Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever/deelnemer Bij de opleidingen/examens van Schoevers met een vastgelegde (start)datum gelden, na afloop van het recht de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden (conform de Wet koop op afstand van de Europese richtlijn 97/7/EG), de volgende annuleringsregelingen. Annulering (en verplaatsing) moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier inschrijving wijzigen op de website waarmee opdrachtgever deelnemer zich tevens akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden. NB Geen recht op ontbinding overeenkomstig de Wet koop op afstand bestaat als het onderwijs door de ondernemer met instemming van de consument is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken Annuleren van opleidingen, trainingen, leergangen en seminars (voor LOI-pakket of onderdelen hiervan gelden andere regels, zie artikel ) Annulering moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier De hierna genoemde percentages annuleringskosten worden berekend over de totaal overeengekomen prijs, te weten het lesgeld en examen(pakket)- of arrangementskosten. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvangsdatum (of no show ) is de opdrachtgever/deelnemer 100% van de totaal overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van het onderwijs is de opdrachtgever/deelnemer 50% van de totaal overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 75,-.

6 Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het onderwijs is de opdrachtgever/deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 75,-. Bij annulering in een eerder stadium dan bovengenoemde termijnen is de opdrachtgever/deelnemer 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van 75,-. NB Als opdrachtgever/deelnemer na een verplaatsing alsnog de inschrijving annuleert, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven met een minimum van 50% van de overeengekomen prijs (met een minimum van 75,-) Annuleren van een onderdeel* van het LOI-praktijkpakket of het pakket Presentatietechniek voor LOI-studenten Annuleren hiervan is niet mogelijk, kijk bij artikel naar de mogelijkheden voor verplaatsing. * Een onderdeel van het praktijkpakket bestaat uit 2 trainingsdagen en 1 examen Annuleren van examens Annulering moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier Bij annulering op of na aanvangsdatum van het examen (of no show ) wordt 100% van de prijs van het examen in rekening gebracht. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van het examen is de opdrachtgever/deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van het examen is de opdrachtgever/deelnemer 25% van de overeen-gekomen prijs verschuldigd. NB Voor het LOI-(examen)pakket gelden bovenstaande kosten per examen Verplaatsing Het is mogelijk 1 keer een inschrijving te verplaatsen. Als men na een verplaatsing alsnog de inschrijving annuleert, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 15.1 met een minimum van 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van 75,-. Als de opdrachtgever/deelnemer een door Schoevers geaccepteerde inschrijving verplaatst naar een andere datum geldt de volgende administratievergoeding. De hierna genoemde percentages annuleringskosten worden berekend over de totaal overeengekomen prijs, te weten het lesgeld en examen(pakket)- of arrangementskosten Verplaatsen van opleidingen of trainingen dag- en avondrooster (zonder luxe arrangement) Verplaatsing moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier Bij verplaatsing op of na aanvangsdatum van de opleiding (of no show ) gelden de annuleringsvoorwaarden voor deze termijn, te weten 100% van de totaal overeengekomen prijs. Bij verplaatsing korter dan 2 weken voor aanvang is de opdrachtgever/deelnemer 100,- administratievergoeding verschuldigd. Bij verplaatsing tussen een maand en 2 weken voor aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer 50,- administratievergoeding verschuldigd. Bij verplaatsing tot een maand voor aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer 25,- administratievergoeding verschuldigd. NB Binnen het vastgestelde rooster van een beroepsopleiding of specialisatiecursus (of module met bijbehorend examen) is het verplaatsen van modules of examens niet mogelijk. Indien de opdrachtgever/deelnemer toch een module wil volgen/een examen wil afleggen op een andere datum dan in het vastgestelde rooster aangegeven, dan schrijft opdrachtgever/deelnemer zich opnieuw in voor deze modules/examens, tegen de kosten van losse aankoop van deze module/examen Verplaatsing van trainingen met een luxe arrangement Verplaatsing moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier

7 Bij verplaatsing op of na aanvangsdatum van de opleiding (of no show ) gelden de annuleringsvoorwaarden voor deze termijn, te weten 100% van de totaal overeengekomen prijs. Bij verplaatsing korter dan 2 weken voor aanvang is de opdrachtgever/deelnemer 1 dag arrangementskosten en een administratievergoeding van 100,- verschuldigd. Bij verplaatsing tussen een maand en 2 weken voor aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer 50,- administratievergoeding verschuldigd. Bij verplaatsing tot een maand voor aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer 25,- administratievergoeding verschuldigd NB het verplaatsen van 1 trainingsdag binnen een training die uit meerdere dagen bestaat is niet mogelijk.

8 Verplaatsing van een onderdeel* van het LOI-praktijkpakket of het pakket Presentatietechniek voor LOI-studenten Verplaatsing moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier Bij verplaatsing korter dan een maand voor de aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer zelf 100,- administratievergoeding verschuldigd per training en examenonderdeel*. Bij verplaatsing tot een maand voor aanvangsdatum is de opdrachtgever/deelnemer zelf 50,- administratievergoeding verschuldigd per onderdeel*. * Een onderdeel van het praktijkpakket bestaat uit 2 trainingsdagen en 1 examen Verplaatsen van los ingekocht examen Verplaatsing moet schriftelijk plaatsvinden, opdrachtgever/deelnemer gebruikt hiervoor het formulier Bij verplaatsing op of na aanvangsdatum van het examen of no show wordt 100% van de prijs van het examen in rekening gebracht. Bij verplaatsen korter dan vier weken voor aanvang van het examen wordt 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Tot 4 weken voor aanvang (sluitingsdatum inschrijving examens) bedragen de verplaatsingskosten 25,-. NB Voor het LOI-(examen)pakket gelden bovenstaande kosten per examen.

9 Artikel 16. Aanvullende voorwaarden incompany-opdrachten en advies Naast artikel 1 t/m 13 gelden voor incompany opleidingen de volgende aanvullende voorwaarden: 16.1 Totstandkoming van een overeenkomst Een overeenkomst met de opdrachtgever komt pas tot stand als Schoevers en de opdrachtgever een opdrachtbevestiging of offerte ondertekenen, of als de opdrachtgever een daartoe bestemd inschrijf- of aanmeldingsformulier ondertekent, of als Schoevers een schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever stuurt van een telefonische aanmelding of opdracht. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen die hiervan afwijken, zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Schoevers zijn geaccepteerd of bevestigd. Alleen het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Schoevers niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Schoevers is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, voor het [verder] presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan Annuleringsvoorwaarden De opdrachtgever heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren per aangetekend gestuurde brief. Als de opdrachtgever een door Schoevers geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht aan Schoevers te vergoeden: a) later dan 1 week voor aanvangsdatum opdracht: 100%; b) tussen 3 weken en 1 week voor aanvangsdatum opdracht: 75%; c) tussen 5 weken en 3 weken voor aanvangsdatum opdracht: 50%; d) tot 5 weken voor aanvangsdatum opdracht: 25%. Als Schoevers door een annulering door de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd is aan een door Schoevers ingehuurd conferentiecentrum, is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten aan Schoevers te vergoeden Prijzen Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken die in een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd. Tenzij anders vermeld, gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. De overeenkomst vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen. Reisen verblijfkosten en verplichte literatuur zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Tenzij anders wordt overeengekomen, moeten accommodatiekosten rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan Het in dienst nemen van elkaars personeel De opdrachtgever zal niet tijdens de duur van de opdracht[uitvoering] personeel van Schoevers in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg. Artikel 17 EVC-opdrachten Schoevers heeft voor het uitvoeren van EVC-procedures een samenwerking met QRM. Als zelfstandig erkend EVC-aanbieder voert QRM, in samenwerking met Schoevers, het EVC-traject uit. Voor EVCtrajecten gelden de Algemene Voorwaarden van QRM bv.

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities:

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities: Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN ARTIKEL 1 - Definities: Onderwijs: Opleiding, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs: Vorm

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Onder How & Knower B.V. wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap How & Knower B.V., en gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Las Fiestas Del Mundo, gevestigd te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20124064. Artikel 1 Definities Onder deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Pluk Training & Coaching die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Shafts Design v.o.f. hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014

Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 25, 26 en 27 november 2014 Samenwerkingsvoorstel Uw contactpersoon: Guusje Verhoeven Salesmanager onderwijs Tel: 040 2972729 Mob: 06 51618303 E mail: g.verhoeven@sbo.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 28071131 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Geldend per 1 februari 2007 Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. leverancier: de stichting Driestar Educatief, gevestigd en kantoorhoudend te 2800 AJ Gouda aan de Burgemeester

Nadere informatie