VOORWOORD. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli 2014"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Pg VOORWOORD 2 ALGEMENE INFORMATIE VAN DE FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN (ADEKUS) 3 1. ALGEMENE INFORMATIE INLEIDING BEROEPSPROFIEL OPBOUW BACHELOROPLEIDING HET EERSTE BACHELORJAAR ( B-I FASE) 17 OMSCHRIJVING VAKKEN B-I FASE HET TWEEDE EN DERDE BACHELORJAAR (B-II FASE) 31 MAJOR AGOGIEK 32 MAJOR ONDERWIJSKUNDE 32 MAJOR PEDAGOGIEK 33 OMSCHRIJVINGEN VAKKEN B-II FASE BACHELORTHESIS DOCENTEN A & O 69 1

2 VOORWOORD Het voor u liggend document is de studiegids van de Bachelor opleiding Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&O) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De intentie is om de aanstaande student en andere belangstellenden inzicht te geven in onder andere het programma van de studierichting Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&O). De hoop wordt uitgesproken dat de inhoud u zult motiveren om met grote inzet te studeren en als afgestudeerde in de toekomst een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw van de (Surinaamse) maatschappij. Bij deze ook een woord van dank aan de vele personen in het bijzonder de docenten en studenten van de studierichting voor hun ondersteuning aan de totstandkoming van deze gids. Drs. F. Ishaak Richtingcoördinator Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) Juli

3 Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene informatie ook het volledig studieprogramma van uw richting zal vinden. Eerst maakt U kennis met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en daarna met de Faculteit der Maatschappijwetenschappen: - de geschiedenis van de Universiteit (AdeKUS); - de opbouw en de organisatie binnen de Faculteit. Hierna komen de verschillende aspecten van uw studierichting aan de orde: - toelatingseisen, doelstelling en opbouw van de bacheloropleiding; - omschrijving van de onderwijseenheden; - docenten; Opmerking: - Behalve de studiegids, is het ook raadzaam het examenreglement door te nemen. - Verder zijn er prikborden in Gebouw 6 waarop belangrijke mededelingen worden geplaatst. - Op de website van de AdeKUS vindt u diverse roosters. Geschiedenis De Universiteit van Suriname is opgericht op 1 november 1968 als voortzetting van de Geneeskundige School (1882) en de Surinaamse Rechtsschool. Sinds 1882 wordt er in Suriname medisch wetenschappelijk onderwijs verzorgd. De toenmalige Geneeskundige School van Paramaribo werd op 26 september 1969 omgezet in de Medische Faculteit. De Faculteit der Juridische Wetenschappen (1968) en de Medische Faculteit (1969) waren de eerste faculteiten in de beginfase van de Universiteit. In 1975 vond de proclamatie van de Sociaal-Economische Faculteit plaats. De Natuurtechnische Faculteit (1976) en de Technologische Faculteit (1977) werden daarna opgericht na gedegen voorbereidend werk binnen het Natuur-Technisch Instituut. In de periode is de Universiteit gereorganiseerd. De instelling kreeg een nieuwe naam: Anton de Kom Universiteit van Suriname (1983) en de vijf (5) Faculteiten werden teruggebracht naar drie (3). Samengevoegd worden de Natuurtechnische- en Technologische Faculteit tot de Faculteit der Technologische Wetenschappen. De Faculteit der Juridische Wetenschappen en de Sociaal-Economische Faculteit worden bijeengebracht in de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. De Medische faculteit wordt de Faculteit der Medische Wetenschappen. Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname Het hoogste Bestuurlijke Orgaan op onze instelling is het Bestuur van de Universiteit (BvU). Het BvU bestaat uit 7 leden waarvan 4 worden benoemd en 3 gekozen door de geledingen van de Universiteitsgemeenschap. 3

4 Het huidig Bestuur is als volgt samengesteld: - Hr. dr. ir. R. Sidin, (voorzitter) - Hr. K. Goenopawiro MSc, (secretaris) - Hr. ir. K. Vaseur, (lid) - Hr. dr. H. R. Ori, (lid) - Mw. R. Franklin MSc, (lid) - Mw. drs. L. Beek, (lid) - Mw. A. Darson Grant, (lid) - Hr. K. Saboerali, lid) - Mw.mr. H. Djosetiko, (lid) Het BvU is belast met de algehele leiding van de Universiteit, zowel naar haar geheel als naar haar onderdelen. De Voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de Universiteit in en buiten rechte. De Facultaire structuur: De organisatie van het wetenschappelijk onderwijs vindt plaats binnen de Faculteiten. Zoals eerder vermeld zijn er drie (3) faculteiten: - De Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (FMijW) - De Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) - De Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) De huidige en de facto invulling van het Faculteitsbestuur is als volgt: - De Voorzitter die de titel draagt van Decaan - De Secretaris - Alle Studierichtingcoördinatoren - De Directeur van het Faculteitsbureau - De Studentencoördinator - De Chef de bureau s Conform het bepaalde in artikel 20 van de Universiteitswet worden de Decaan en de Secretaris steeds voor een periode van één (1) jaar gekozen door de Faculteitsvergadering. De Decaan en de Secretaris vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) van de Faculteit. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden wordt het Dagelijks Bestuur ondersteund door het Faculteitsbureau onderleiding van de Faculteitsdirecteur. De Studierichtingen en opleidingen: De faculteit heeft zeven (7) studierichtingen, met de volgende tien (10) opleidingen: 1. Bachelor opleiding Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2. Bachelor opleiding Bedrijfskunde 3. Bachelor opleiding Economie 4. Bachelor opleiding Public Administration 5. Bachelor opleiding Rechten 4

5 6. Bachelor opleiding Sociologie 7. Bachelor opleiding Psychologie 8. Master opleiding in Education for Research and Sustainable Development (MERSD) 9. Master opleiding Surinaams Recht (MSR) 10. Master opleiding Accounting, Auditing and Control (MAAC) Master opleiding Master in Education for Research and Sustainable Development (MERSD) De MERSD is een op onderzoek gerichte masteropleiding die zich richt op het opleiden van een ontwikkelingsdeskundige die zowel academisch als praktijkgericht is en zich moet kunnen vinden in het concept van Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling (ESD). De ontwikkelingsdeskundige beschikt ook over drie professionele rollen: als begeleider, als beheerder of organisator en als beleidsmaker. Binnen de Master in Education and Research Programme for Sustainable Development zijn vier pijlers geïdentificeerd, waarop deze masteropleiding zich zal concentreren. De pijlers zijn: burgerparticipatie, armoedebestrijding, ondernemerschap en gemeenschapsontwikkeling. De Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) in samenwerking met de Vlaamse Inter-universitaire Raad (VLIR) presenteren een tweejarige doorstroom masteropleiding in Educatie en Onderzoek voor Duurzame Ontwikkeling. Master opleiding Surinaams Recht (MSR) De MSR is een doorstroom-master en bouwt voort, op de bij de bacheloropleiding verworven kennis, inzicht en vaardigheden. De student die met succes de MSR heeft afgerond, beschikt over competenties om: - Toegelaten te worden tot één van de togaberoepen (de gestelde eisen van een advocatenopleiding, een opleiding voor vervolgingsambtenaren of de RAIO - opleiding na de afgeronde MSR zijn onverkort van toepassing); - Op academisch niveau werkzaam te zijn in een juridische functie in Suriname binnen de publieke en private sector, bij regionale en internationale organisaties; - Wetenschappelijk onderzoek te verrichten en toegelaten te worden tot de academische promotie. De decaan van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen is mw. drs. L. Monsels en de secretaris is dhr. drs. C. Badal. De Richtingscoordinatoren van de Bachelor opleidingen zijn: - Mw. drs. F. Ishaak (R.C. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde) - Mw. T. Bonse MSc. (R.C. Bedrijfskunde) - Hr. drs. R. Dwarka (R.C. Economie) - Hr. drs. S. Abdoelrahman (R.C. Public Administration) 5

6 - Mw. dr. M. Sanches (R.C. Psychologie) - Hr. mr. E. Limon (Interim coördinator Rechten) - Mw. drs. C. Jurgens (R.C. Sociologie) De opleidingscoördinatoren van de Master opleidingen zijn - Hr. dr. H. R. Ori Master in Education for Research and Sustainable Development - Hr. mr. R. Brijobhokun Master Surinaams Recht - Hr. drs. A. Sheoratan RA Master Accounting, Auditing en Control Missie FMijW: De FMijW is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren. Zij stelt zichzelf daarbij de volgende taken: Het academisch vormen van jonge mensen; Het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers; Het opleiden van academici die kennis combineren met professionele vaardigheden; Het doen van grensverleggend onderzoek; Het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De Commissies van de FMijW De Examencommissie De Examencommissie van de Faculteit bestaat uit een Voorzitter, een Secretaris en leden, die door het Bestuur van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen worden benoemd. De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn: 1. Het organiseren van tentamens en toezicht houden op een richtig verloop daarvan. Richtig verloop dienen wij ruim op te vatten. Daaronder wordt verstaan alles wat ertoe kan leiden dat tentamens conform regels verlopen; 2. Het onderhouden van contact met de examinatoren. De Examencommissie heeft de bevoegdheid daaromtrent zelfstandig het contact te leggen; 3. Het opstellen van verklaringen en cijferlijsten van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, na zich op behoorlijke wijze van de authentieke stukken overtuigd te hebben; 4. Het bijhouden van een datasysteem, waaruit het verloop van de studieprestaties, datum van inlevering van cijfers etc. blijkt. In het bijzonder zal erop worden gelet dat de faculteitsadministratie de cijfers steeds op tijd bijhoudt (digitaal), terwijl de Examencommissie over een back up daarvan beschikt; 5. De Examencommissie wordt tegelijkertijd gemachtigd een huishoudelijk reglement op te stellen. 6

7 De Examencommissie Bachelor opleidingen bestaat uit: - Hr. drs. D. Chin Kwie Joe (voorzitter) - Hr. drs. B. Mathoera (secretaris)(economie) - Hr. drs. L. Mangroe (lid) (Public Administration) - Hr. mr. G. Peelen (lid) (Rechten) - Mw. drs. S. Mac Donald (lid) (Bedrijfskunde en Sociologie) - Mw. drs. A. Woei A Tjoen-Tjon A Hung (lid) (Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde en Psychologie) - Hr. A. Zammet (administratief medewerker) - Mw. S. Sahit (administratief medewerker) - Mw. P. Meerzorg (administratief medewerker) De Examencommissie van de Bachelor opleidingen is bereikbaar op tel toestel 495 en het adres is: De Examencommissie Master opleidingen bestaat uit: - Mw. drs. A. Lachmon-Alakramsing (voorzitter) - Mw. mr. N. Tai Apin (secretaris) - Hr. mr. D. Landvreugd (lid) De Examencommissie van de Master opleidingen is bereikbaar op tel toestel 530 en het adres is: De Studentencommissie De Studentencommissie wordt door de studenten gekozen en heeft de volgende taken en bevoegdheden: - Het onderhouden van contacten met studenten van de FmijW; - Het evalueren van de studentenproblematiek en het doen van voorstellen aan de Decaan en/of het Universiteitsbestuur; - Het onderhouden van contacten met organen binnen de Universiteit die zich bezighouden met de studenten problematiek; - Het onderhouden van regelmatige contacten met andere studentencommissies i.v.m. uitwisseling van informatie en afstemming van werkzaamheden gericht op het bewerkstelligen van uniforme regelingen. In de Studentencommissie hebben zitting: - Dhr. D. Isselt ( Studentencoördinator) (Psychologie) - Mej. J. Misiekaba (Secretaris) (Sociologie) - Mej. M. Saimoen (Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde) - Mej. S. Veldbloem (Penningmeester) (Bedrijfskunde) - Mej. T. Snip (Bedrijfseconomie) - Mej. D. Jadoenathmisier (Algemene Economie) - Mej. S. Amoksi (Psychologie) - Mej. S. van Brussel (Public Administration) - Dhr. J. Bakker (Rechten) - Mej. C. Bipat (Rechten) 7

8 De Studentencommissie is bereikbaar op tel toestel 417. Klachtencommissie: Er is een Klachtencommissie waar men terecht kan voor eventuele klachten. Er wordt volgens het klachtenreglement gewerkt, waarbij er 2 vertrouwenspersonen zijn aangesteld, nl. Hr. mr. C. Wallerlei; tel. nr.: tst. 386; en mw. mr. M. Waterval, LLM; tel. nr.: tst. 494; Opleidingscommissie De opleidingscommissie bestaat uit: - Hr. drs. M. Bilkerdijk (voorzitter / AAC) - Mw. drs. S. Pelgrim (1 e secretaris / Psychologie) - Hr. P. Baldew (2 e secretaris / Surinaams Recht student) - Mw. drs. Z. Leysner Lenting (lid / Economie) - Mej. G. Blanchard, MSc (lid / MERSD) - Mw. mr. A. Akkal Ramautar (lid / BDK) - Hr. drs. D. Abiamofo (lid / PA) - Mw. drs. G. Jhinkoe Rai (lid / A & O) - Mej. S. Ishaak (lid / Sociologie student) - Hr. R. Morsen (lid / MERSD student) - Mej. M. Saimoen (lid / A & O student) - Mw. ir. M. Sumter (lid / Sociologie) - Mw. mr. M. Chotoe (lid / Rechten) - Mw. mr. M. Poepon (lid / Surinaams Recht) Kwaliteitszorg Met ingang van dit academisch jaar is een aanvang gemaakt om het accreditatie proces van de opleidingen onder begeleiding van een stafmedewerker kwaliteitszorg te doen verlopen. - Mw. R. Li Fo Sjoe Pereira, MSc (stafmedewerker kwaliteitszorg). Zij is te bereiken op het tel.nr tst. 512, De Instituten van de FMijW Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten (UK) Missie Het ontwikkelen van een samenleving waarin de rechten van het kind als individu, als lid van de samenleving en als wereldburger worden versterkt. In het Bestuur van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten hebben de volgende personen zitting: - Mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song (voorzitter) 8

9 - Mw. mr. E. Ramdhan (penningmeester) - Mw. mr. R. Djokarto (lid) - Mw. mr. M. Chotoe (lid) - Mw.drs. Z. Lenting (lid) Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is bereikbaar op tel toestel 493/494 en Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) Visie: Het IWGDS is het dynamisch interdisciplinair wetenschappelijk centrum dat vanuit het gender perspectief duurzame ontwikkeling, bewerkstelligt voor de pluriforme Surinaamse samenleving. Missie: The Institute for Women, Gender and Development Studies van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen committeert zich aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening gericht op : - Vraagstukken, nationaal, regionaal en internationaal, die betrekking hebben op levensomstandigheden van vrouwen en mannen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder. - Duurzame ontwikkeling van de samenleving middels gender mainstreaming. - Historische en contemporaire wetenschappelijke benaderingen met betrekking tot ontwikkelingsvraagstukken in de samenleving. De Bestuursleden van het IWGDS: - Mw. drs. L. Monsels (voorzitter) - Mw. drs. R. Rostam-Bihari (secretaris ) - Hr. R. Antonius, Lsc. (penningmeester) - Mw. mr. N. Tai A Pin (lid) - Mw. C. Bakboord, MSc (lid) The Institute for Women, Gender and Development Studies is bereikbaar op tel toestel 528 en per Institute of International Relations (IIR) Missie: De missie van het IIR is : Het bijhouden van ontwikkelingsprocessen op het gebied van internationale betrekkingen. Het IIR heeft tot doel: - de bevordering van de verwerving van kennis in de leer der Internationale Betrekkingen in ruime zin; 9

10 - het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs in de leer der Internationale Betrekkingen; - het verzorgen van doelgerichte cursussen en trainingen in de leer der Internationale Betrekkingen; - het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning en begeleiding van het buitenlands beleid van de Regering van Suriname. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: - Hr. drs. K. Kolader (voorzitter) - Hr. R. Martoredjo, MSc (secretaris) - Hr. drs. L. Mangroe (penningmeester) - Hr. drs. J. Hew A Kee (lid) - Mw. Th. Smith, MSc (lid) - Hr. drs. A. Ramdin (lid) (ex officio) Institute of International Relations is bereikbaar op tel toestel 477 en per The Democracy Unit (DU) The Democracy Unit heeft als doel het versterken van de democratie in Suriname. Dit doel tracht de Unit te bereiken middels onderzoek en het verstrekken van informatie aan allen die daarom vragen. Door de Unit worden seminars, workshop en conferenties gehouden en radio en televisie programma s gepresenteerd. In de loop der tijd zijn er door de Unit een tiental publicaties uitgegeven. Het Train the Trainers programma is een activiteit van de Unit waarbij trainers en aspirant trainers van politieke partijen, journalisten, leerkrachten en leden van civil society organisaties hun kennis over democratie en politiek kunnen vergroten. Het bestuur van de Democracy Unit bestaat uit: Dhr. T. Overdiep (wnd voorzitter) Mw. I. Soentik (secretaris) Mr.drs. M. Lieuw Kie Song (lid) Drs. F. Budike (lid) De directeur van het Instituut is dr. H. Breeveld. De Democracy Unit is bereikbaar op tel en per Het Faculteitsbureau : Het Faculteitsbureau bestaat uit: - Hr. R. van Zichem, MA (directeur) Secretariaat: - Mw. T. Watsaam-Koenders (Chef de Bureau Decanaat) - Mw. B. Chatoergoen (Secretarieel medewerker Decanaat) 10

11 - Mw. E. Abdoelkariem (Secretarieel medewerker Decanaat) - Mw. S. Wajwakana (Secretarieel medewerker Decanaat) Het Secretariaat is bereikbaar op tel toestel 440/489, tel/fax en per Faculteitsadministratie: Ten behoeve van Studierichtingen Rechten en Public Administration: - Mw. C. Wagimin (Chef de Bureau) - Mw. G. Moeloet - Hr. R. Veldwel - Mw. A. Chedi - Mw. A. Panhuyzen - Mw. S. Badal-Hieralal De administratie van de studierichtingen Rechten en Public Administration is bereikbaar op tel toestel 208/210 en per Ten behoeve van Studierichtingen Economie, Sociologie, Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde: - Mw. H. Pierre-Dongor (Chef de Bureau) - Mw. G. Schenkers - Toekimin - Mw. L. Atmopawiro - Mw. E. Amatmoekriem Saeri - Mw. I. Karijosemito - Mw. N. Belgrave - Mw. M. Kartodikromo De administratie van de studierichtingen Economie, Sociologie, Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde is bereikbaar op tel toestel 206/207 en per Ten behoeve van Studierichting Bedrijfskunde - Mw. A. Wirabangsa - Mw.R. Martodikromo De administratie van de studierichting Bedrijfskunde is bereikbaar op tel toestel 441/442 en Agenda en Archief: - Mw. S. Fraenk - Mw. C. Bansie Agenda en Archief is bereikbaar op tel toestel

12 Ten behoeve van de Master Opleidingen Master in Education for Research and Sustainable Development (MERSD), Surinaams Recht, Accounting Auditing and Control (AAC) en de Bachelor Opleiding Psychologie: - Mw. L. Woerdings-Heye (Chef de Bureau) - Mw. M. Afi - Mw. J. Vorsten - Mw. R. Emanuels De administratie van de Bachelor - Master opleidingen is te bereiken op tel tst. 211 Studentendecanaat: De Studentendecaan is er voor de zorg en begeleiding van studenten. Wanneer u voor uitdagingen komt te staan die de voortgang van de studie belemmeren kunt u terecht bij de Studentendecanen: Mw. M. Monsch Lee A Leong, Mw. V. Lieveld, MSc Mw. M. Monsch Lee A Leong is te bereiken op tel toestel 472 of via op Ten behoeve van de studenten van de studierichtingen Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Economie en Public Administration. Mw. Lieveld is te bereiken op tel toestel 471 of via Ten behoeve van de studenten van de studierichtingen Bedrijfskunde, Psychologie, Rechten en Sociologie. Sport: Via de commissie Sport en Recreatie (CSR) kunt u informatie krijgen over sportbeoefening op de AdeKUS. Dhr. Jason Bakker zit namens de FMijw in deze sportcommissie. Dhr. Bakker is te bereiken op het telefoon nr toestel 417. Congierges: De congierges zijn bereikbaar op tel toestel Hr. S. Bruce (07.00uur 15.00uur) - Hr. F. Wirotaroeno (14.00uur 20.00uur) Bureau Studentenzaken: Het Bureau Studentenzaken draagt zorg voor de studentenvoorzieningen. Taken van het Bureau: - De verzorging van de inschrijvingen en studentenadministratie; - De studievoorlichting; - Het zorgdragen voor een optimaal studieklimaat. Het Bureau Studentenzaken is bereikbaar op tel toestel 212/213/214 en Bibliotheek: De Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaat uit de Centrale 12

13 Bibliotheek (CB) en de Medische Bibliotheek (MB). De Centrale Bibliotheek is gevestigd in het eerste gebouw op het complex van de Universiteit. Doel: De informatievoorziening te verzorgen ten behoeve van studenten, docenten en onderzoekers van de Universiteit van Suriname in het bijzonder en academici in het Algemeen. Visie: Het aanbieden van informatiediensten ter ondersteuning en bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Suriname. Missie: Het leveren van een up-to-date bijdrage aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening met betrekking tot de wetenschappelijke informatievoorziening in Suriname. Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap en het reglement kunt u terecht bij de informatiebalie in de Boekenzaal. De Bibliotheek is bereikbaar op tel toestel 265/260/261/268 rechtstreeks: en 13

14 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 INLEIDING Doelstelling De studierichting Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) heeft als doelstelling het systematisch en methodisch analyseren en beschrijven van sociaalmaatschappelijke verschijnselen van agogische en onderwijskundige aard. De opleiding in de agogische wetenschappen en onderwijskunde richt zich op: Het verwerven van kennis en inzicht in de verschillende agogische, onderwijskundige en pedagogische theorieen en vaardigheden om sociaal maatschappelijke verschijnselen die deze disciplines raken, te kunnen analyseren. De nadruk ligt op het helpen oplossen van de specifieke Surinaamse sociaal maatschappelijke problemen. De op te leiden sociaal wetenschappers zullen behalve over adequate kennis, inzichten en vaardigheden, tevens moeten beschikken over die leidinggevende capaciteiten die nodig zijn om op beleidsniveau invloed uit te oefenen op het sociaalontwikkelingsproces in Suriname. Studenten zullen zich ervan bewust moeten zijn dat zij in een ontwikkelingsland aan een ontwikkelingsuniversiteit studeren en dat van hen, zowel gedurende hun studie als tijdens hun beroepsuitoefening, wordt verwacht dat zij de juiste attitude bezitten. Door middel van jaarlijkse analyses en evaluaties van de opleidingen in relatie tot de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Suriname vindt indien noodzakelijk bijstelling van het studieprogramma plaats. Thans is er een zelfevaluatie van de richting gaande en is het verwachtbaar dat deze gids op een aantal programmatische aspecten aangepast is. Het betekent evenwel dat de thans ingeschreven studenten vooralsnog conform de huidige studiegids de studie zullen doorlopen. Bij het bepalen van de inhoud van de studierichting staat centraal dat de opleidingen uitgaande van de Surinaamse situatie wetenschappelijk, functioneel, beleidondersteunend en ontwikkelingsgericht is. Verder wordt benadrukt dat naast het nastreven van het wetenschappelijke karakter en de wetenschappelijke kwaliteit (systematisch en methodisch benaderen van vraagstukken), de nadruk ook ligt op het bestuderen en helpen oplossen van de specifieke Surinaamse sociaal-maatschappelijke problemen. De concrete doelstellingen, de inhoud en de vormgeving van het onderzoeks- en onderwijsprogramma hebben als grondslag de bovenvermelde basisuitgangspunten. Zowel inhoudelijk als qua opbouw zal het studieprogramma ervan uitgaan dat afgestudeerden in diverse werkvelden met hun specifieke problemen werkzaam zullen zijn. De aan te bieden majors (zie tabellen 2-4) hebben daarom als basis, de te verwachten werkterreinen. Binnen het onderwijsprogramma zal naast de theoretische component voldoende aandacht worden ingeruimd voor een praktijkgerichte component. 14

15 Vervolg - Opleidingen Afgestudeerden kunnen zich inschrijven op aansluitende masteropleidingen. Mastersstudies die aangeboden worden zijn: - Public Health (wordt aangeboden op de Faculteit voor Medische Wetenschappen) - Development and Policy (Deze masteropleiding wordt op Het Institute For Graduate Studies & Research (IGSR) aangeboden) - Master of Education and Research for Sustainable Development (MERSD)(Deze opleiding wordt aangeboden op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen). Beroepsperspectieven Ten aanzien van beroepsperspectieven kan gesteld worden dat: Agogen bekleden meestal staf - of leidinggevende functies op afdelingen betreffende personeelsbeleid, human resource management, algemene zaken, public relations, veiligheidgezondheid, kwaliteit en milieu. Er zijn ook agogen die als interne of externe consultant functioneren. Onderwijskundigen komen terecht in kaderfuncties waarin ze zich bezighouden met beleidsontwikkeling, advisering, onderzoek en planning, kwaliteitszorg, begeleiding, opleiding, professionalisering, nascholing, management, organisatie en beheer. Pedagogen leveren hun bijdrage aan veranderingsprocessen in het gedrag van kinderen en ouders, ontwikkelingsproblemen van kinderen. INSTAPEIS De thans geldende toelatingseis voor de studie A & O is VWO of een daaraan gelijkgesteld diploma. 1.2 BEROEPSPROFIEL Van de afgestudeerden in bachelor wordt verwacht dat zij: Kennis en inzicht hebben in: De theorieën die ten grondslag liggen aan de discipline agogie, onderwijskunde en pedagogie en die de basis vormen voor het handelen. Veranderingsprocessen, begrippen, ontwikkelingen, problemen en instituties binnen de desbetreffende disciplines De methode van aanpak met betrekking tot het analyseren en begeleiden van veranderings-, innovatie en hulpverleningsprocessen eigen aan de discipline. De diverse werkvelden van de disciplines. 15

16 Vaardigheden hebben in: Op basis van wetenschappelijke argumenten een eigen mening formuleren inzage opvattingen, processen, systemen, innovaties en veranderingen de discipline betreffende; Het samen met anderen werken aan vraagstukken en op effectieve wijze daarover kunnen communiceren; op effectieve en wetenschappelijk onderbouwde wijze schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren over vraagstukken de discipline betreffende; Het zoeken en creëren van omstandigheden die een optimale ontplooiing mogelijk moeten maken; Het analyseren van theoretische en praktische vraagstukken; Initieel participeren aan het opzetten en uitvoeren van een elementair wetenschappelijk onderzoek binnen de discipline; Het ontwerpen en uitvoeren van adviezen onder deskundige begeleiding; Het wetenschappelijk, gefundeerd en kritisch beoordelen van problemen die zich kunnen voordoen; Het onder begeleiding van een deskundige diagnostische onderzoeken verrichten binnen de discipline. Positieve attitudes ten aanzien van: Het doen van wetenschappelijk onderzoek; Het creatief zoeken naar oplossingen voor vraagstukken binnen de discipline; Het verbeteren van het welzijn van anderen en bereid zijn zich daarvoor optimaal in te zetten; Het kritisch en relativerend beschouwen van het eigen functioneren en dat van anderen; Het aanpakken van problemen de discipline rakende; Het eigen reflectievermogen; Het levenslang leren; Handhaving van de wetenschappelijke integriteit. 1.3 OPBOUW BACHELOROPLEIDING Voor het behalen van de bachelorgraad moet de student minimaal 180 creditpunten (cp) behalen. Deze creditpunten kunnen in drie studiejaren behaald worden, te weten in fase I (een jaar) en in fase II (twee jaren). Fase I In het eerste studiejaar, fase I of de B-l fase, worden inleidende en ondersteunende vakken aangeboden. Het programma omvat inhoudelijke oriëntaties in de basisdisciplines van de drie majors Agogiek, Onderwijskunde en Pedagogiek. Een oriëntatie op de Algemene Methodologie en Statistiek van de basisdisciplines is ook onderdeel van het programma. Enkele ondersteunende vakken zijn bedoeld als wetenschappelijke oriëntatie in de sociale wetenschappen en als bewustmaking voor de eigen geaardheid van de Surinaamse samenleving. De student kan 60 sp behalen. 16

17 Fase II In fase II kan de student de overige 120 sp behalen. Een major bestaat uit de 60 sp van de B-l fase plus de 60 sp van de major uit de B-ll fase. De student maakt in de B-ll fase de keuze voor het volgen van een: I. 1 major ( 60 sp) aangevuld met 2 minors (2x30 sp); 2. 1 major ( 60 sp) aangevuld met 1 minor en vrije ruimte (2x30 sp); 3. 1 major ( 60 sp) aangevuld met vrije ruimte (60 sp). De studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen drie majors: 1. Agogiek (60 sp); 2. Onderwijskunde (60 sp); 3. Pedagogiek (60 sp). Een minor is een van tevoren bepaald deel van de vakken van een major (24-30 Sp). Er is ook nog de mogelijkheid om zelf een vakkenpakket van 30 of 60 sp samen te stellen. Dit wordt vrije ruimte genoemd. De minors en keuzevakken mogen ook worden gekozen uit het programma aanbod van andere studierichtingen van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Vermeldenswaard is dat er per 1 oktober 2011 geen major psychologie meer wordt aangeboden. In plaats van deze major is er de optie voor een minor psychologie te kiezen (zie tabel 5). Studenten kunnen uit de aangeboden vakken een keuze van 4-5 vakken maken aangezien een minor bestaat uit een van tevoren bepaald deel van de vakken van een major (24-30 sp) HET EERSTE BACHELORJAAR (B-I FASE) Het B-I programma omvat inhoudelijke oriëntaties in de basisdisciplines van de drie majors: 1. Agogiek & Begeleidingskunde; 2. Onderwijskunde; 3. Pedagogiek. Hieronder volgt een overzicht van de vakken die worden aangeboden in de B-I fase: Tabel 1 VAKKEN Sp s VAKKEN Sp s Algemene Psychologie 6 Intellectuele Vaardigheden 6 Pedagogiek I 6 Algemene Sociologie 6 Methoden en Technieken van 6 Wetenschapsfilosofie 3 onderzoek Sociale Psychologie 6 Agogische Wetenschappen 6 Onderwijskunde 6 Suriname in de regio 3 Statistiek 6 17

18 OMSCHRIJVING VAKKEN B-I FASE Vak: AGOGISCHE WETENSCHAPPEN Drs.A.Woei A Tjoen Studiepunten: 6 Agogiek is de leer of de kunde van het doen veranderen van mensen in een voor en door hen gewenste richting. Bij dit vak wordt een breed scala van agogische onderwerpen, problemen, theorieen en dilemma s behandeld. Het kernbegrip verandering wordt verkend en uitgediept, waarbij vier (4) niveaus van psychosociaal functioneren van de mens worden onderscheiden: individu, groep, organisatie en groter samenlevingsverband. Doelstelling: Agogiek beoogt een basis te leggen voor het professioneel begeleiden, hulp verlenen, adviseren trainen en voorlichten van de vier cliëntsystemen. Didactische werkvorm: Hoor- en werk colleges Toetsvorm: Schriftelijk tentamen Paper: De paper wordt in groepsverband geschreven Eindcijfer van het vak wordt bepaald door: (Cijfer Paper x 1+ Cijfer Schriftelijk tentamen x 2) gedeeld door 3, afgerond en interpretatie overeenkomstig examenregelement. Het deelcijfer mag niet lager dan 5.0 zijn. Brinkman, J. (2013). Voor de verandering: Een praktische inleiding in de Agogische theorie. 5ᵉ druk 2013 ISBN Schein, E. (2010). Deel 1: De definitie van proces advisering. Procesadvisering: Over de ondersteunende rol van de adviseur en het opbouwen van samenwerking tussen adviseur en cliënt. 1ᵉ druk 6ᵉ oplage 2010 ISBN Caluwé de, L. & Vermaak, H. Leren veranderen: Een handboek voor de veranderkundige. 1ᵉ druk 5ᵉ oplage (Hoofdstuk 3 Denken over verandering in vijfkleuren en Hoofdstuk 4 Hoofdbestanddelen van geplande verandering) 18

19 Vak: ALGEMENE PSYCHOLOGIE Dr. G. Leckie Studiepunten: 6 Een wetenschappelijke benadering van Gedrag: Wat is psychologie en waar liggen haar wortels? Psychologische, Persoonlijkheids Ontwikkeling; Sensatie, Perceptie, Leren, Geheugen, Denken en Intelligentie. Emoties en Motivatie, Stress, Gezondheid en Welzijn. Doelstellingen: Kennis van en inzicht verschaffen in de psychologische basis theorieën en disciplines. Kennis van en inzicht in de belangrijkste toepassingsgebieden van de psychologie. Didaktische werkvorm: Hoor- en Werk colleges Toetsing: Schriftelijk tentamen Zimbardo e.a. Psychologie, een Inleiding. Pearson Education 4e druk 2007 ISBN Vak: ALGEMENE SOCIOLOGIE Drs. R. Riedewald en Drs. M. de Bies Studiepunten: 6 Inleiding Het vak Algemene Sociologie is een inleiding in de Sociologie.De meeste studenten die afkomstig zijn van het VWO hebben reeds kennis gemaakt met het vak Sociologie Binnen de opleiding BSc Sociologie gaat het om een inleiding in de Sociologie als wetenschap. Hiermee wordt de basis gelegd om diverse vraagstukken sociologisch te benaderen. Inhoud Historie van de Sociologie; Basisbegrippen: waarden, normen vormen van sociale dwang, deviantie, interactie en communicatie, positie en rollen, rolattributen en statussymbolen, groeperingen, sociale structuur, sociale ongelijkheid, cultuur, sociale verandering, functieanalyse, sociale bewegingen. 19

20 Doelen: Na het volgen van het vak kan de student: Kennis en inzicht De student: Kan sociale verschijnselen identificeren en beschrijven; Beheerst het begrippenapparaat; Kan sociale vraagstukken vanuit een sociale context benaderen; Kan sociologische begrippen toepassen op vraagstukken van elementair niveau. Vaardigheden De student is in staat om: Samen te werken in groepen; Vraagstukken uit de literatuur te presenteren. Houding De student: Stelt zich verantwoordelijk op tijdens groepsopdrachten; Heeft een pro actieve houding. Mw.drs. M. Denz -de Bies Spreekuur: na de colleges en volgens afspraak. Didactische werkvormen: Hoorcolleges; Werkcolleges: werkgroepen. In de werkcolleges worden er review questions uitgewerkt; Peerassessment; Participatieplicht Aanwezigheid hoor-/werkcolleges: minimaal 80 %. Toetsingsprocedure: - Schriftelijk deeltentamen 1 over de literatuur (telt 1x); - Groepspresentatie aan de hand van een opdracht (telt 1x); - Schriftelijk deeltentamen 2 over de literatuur (telt 1x). Verplichte literatuur: H. de Jager, Mok A.L., Sipkema, G (2009) Grondbeginselen der Sociologie. Noordhoff uitgevers: Groningen (Hoofdstuk 1 t/m 20). Aanbevolen literatuur: 20

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE. Sociologie ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN STUDIERICHTING SOCIOLOGIE Sociologie BACHELOR PROGRAMMA 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Algemene informatie over de Faculteit

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Latin America & Caribbean Suriname

Nadere informatie

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS)

Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) Algemene informatie van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (AdeKUS) In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. Opleiding hbo bachelor Pedagogiek. Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. Opleiding hbo bachelor Pedagogiek. Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding hbo bachelor Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Inhoud van het verslag 1. Samenvatting van de beoordeling...2 2. Proces van beoordeling...5

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School.

Studiegids 2013-2014. De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding. Instituut voor Leraar en School. Studiegids 2013-2014 Cohort februari De Educatieve Master Universitaire eerstegraads lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School 1 Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: De structuur van de Educatieve Master

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie