Jaarverslag Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland"

Transcriptie

1 Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

2 Landstede Training, Opleiding & Advies Verslag educatieve trajecten en projecten op basis van productovereenkomsten met gemeenten. Elburg Ermelo Harderwijk Nijkerk Nunspeet Oldebroek Putten Zeewolde Westeinde DD Harderwijk Postbus BA Harderwijk Telefoon Website

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Vavo cursusjaar 2011 / Ontwikkelingen Training, Opleiding & Advies... 8 Budgettaire ontwikkelingen Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nijkerk Gemeente Nunspeet Gemeente Oldebroek Gemeente Putten Gemeente Zeewolde Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 3 van 50

4 Voorwoord In 2011 is de beschikbare ruimte voor activiteiten in het kader van de WEB sterk afgenomen. Bovendien zijn veranderingen aangekondigd die de krimp nog verder zullen versterken in 2012 en volgende jaren. De hoeveelheid activiteiten en de diversiteit van 2011 laat zien dat er behoefte is aan educatie vanuit veel verschillende doelgroepen. Tegelijk roepen de ontwikkelingen een beeld op van een verdwijnend fenomeen. In een tijd waarin terecht steeds vaker naar het rendement van activiteiten wordt gevraagd komen omgevingen waarvoor dat moeilijker aantoonbaar is in de knel. Voor de komende jaren betekent dat een verdere focus op doen wat werkt binnen de beperkte middelen. Intussen weten we ook uit onderzoek dat educatie werkt. In een symposium werd dat in september nog eens onderstreept. Landstede Educatie Gelderland biedt u dit jaarverslag aan. Het toont aan dat een veelheid van deelnemers en uitvoerenden betrokken zijn bij deze tak van sport. De resultaten kunnen dus niet gezien worden zonder een woord van dank aan allen die er aan hebben meegewerkt of anderszins een bijdrage hebben geleverd om het mogelijk te maken. Jan Loeffen Directie Landstede Harderwijk Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 4 van 50

5 Vavo cursusjaar 2011 / 2012 Korte schets Ook in 2011 kozen veel (jong-)volwassenen en voortijdig schoolverlaters weer voor voortgezet onderwijs voor volwassenen, het Vavo. Hun motivatie was divers: alsnog een startkwalificatie halen, doorstromen naar mbo, hbo of de universiteit of de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het aanbod van deelnemers vanuit de verschillende gemeenten bleef stabiel, het aanbod van deelnemers vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs nam af. Vavo had samenwerkingsovereenkomsten met 18 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Gekwalificeerde docenten, meestal ook in het reguliere voortgezet onderwijs werkzaam, verzorgden de lessen in de verschillende opleidingen en trajecten. Zij zijn goed op de hoogte van de lesstof, de systematiek en de didactiek. Doordat de lessen 's middags en 's avonds werden gegeven, konden deelnemers Vavo combineren met een beroepsopleiding of werk. Meer zorgleerlingen Het aantal zorgleerlingen dat vraagt om zeer intensieve begeleiding nam toe. Begeleiding werd onder meer geboden door regelmatige voortgangsgesprekken, een verzwaarde presentieregeling, samenwerking met het SAB van Landstede en deelname aan het ZAT (ZorgAdviesTeam)-overleg. Er werd voor het eerst gewerkt met het digitaal verzuimloket van DUO voor leerlingen zonder startkwalificatie. Meer leerlingen uit mbo Steeds meer leerlingen komen terug uit het mbo. Zij kiezen er toch voor om via Havo door te stromen naar Hbo. Vavo bereikte 211 deelnemers, verdeeld over de opleidingen: VMBO-TL 49 HAVO 123 VWO 39 Opbouw deelnemersgroep 16 en 17 jaar Deze groep is sinds de invoering van de Wet Rutte gegroeid. In het afgelopen jaar kwam de groei tot stilstand. Door deelcertificaten te halen kan deze groep alsnog een diploma halen. Havo- en Vwo-deelnemers hebben hiermee ook hun startkwalificatie behaald, Vmbo-tl deelnemers nog niet. Om een gezakte deelnemer toch vast te houden, is er Alvast Studeren op mbo-niveau: Vmbo-tl leerlingen die op één of twee vakken gezakt zijn, kunnen bij Landstede alvast beginnen met het eerste jaar van een beroepsopleiding op niveau 3 of 4. Gelijktijdig kunnen ze dan bij het Vavo hun Vmbo-tl diploma halen. Het bleek in de praktijk soms lastig om beide opleidingen te volgen. Roosters, projecten en excursies liepen niet altijd synchroon. 18 tot 23 jaar Deze deelnemers zijn vaak een keer gedoubleerd, hebben sociaal-emotionele problemen gehad, waren langdurig ziek of hebben het voortgezet onderwijs verruild voor werk. Zij vallen onder de WEB en volgden een aantal vakken of soms nog een 2-jarig traject om het Havo-diploma te behalen. 24 jaar en ouder Deze deelnemers willen vaak alsnog instromen in mbo of hbo, maar missen de juiste vooropleiding. Vaak volstond hiervoor het volgen van een aantal vakken op Havo of Vmbo-tl niveau, gevolgd door een 21+ toets. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 5 van 50

6 Kwaliteitsverbetering In 2011 heeft het Vavo een kwaliteitsslag gemaakt. De smartboards zijn door de vakdocenten intensiever gebruikt dan het eerste jaar dat het Vavo hierover kon beschikken. Er werd onder andere gewerkt met digitaal lesmateriaal, met powerpointpresentaties en met filmpjes van youtube. Vanaf dit schooljaar werden de cijfers en de absentie door de vakdocenten bijgehouden in Magister en konden leerlingen deze thuis inzien. Wanneer een leerling jonger was dan 18 konden de ouders deze ook inzien. Dit schooljaar is begonnen met het opzetten van een examentrainingprogramma. Deze training liep door tot vlak voor de start van de centrale examens. Locaties In 2011 werden geen lessen meer gegeven op andere locaties dan Harderwijk. Havo Ook nu was er weer een aantal deelnemers aan het project Alvast studeren, een samenwerking met de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Vwo Op Vwo-niveau gaan veel deelnemers voor deelcertificering, waardoor ze de vakken die ze vorig schooljaar niet behaald hebben alsnog kunnen behalen. In één jaar kunnen zij dan een Vwo-diploma en dus een startkwalificatie halen. Bovendien kunnen zij met een diploma een universitaire opleiding volgen of hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Vavo in cijfers De statistische gegevens voor het Vavo worden gebruikelijk per schooljaar aangegeven. Het aantal personen dat deelgenomen heeft aan Vavo-trajecten in is 211, waarvan 46 als extraneus ingeschreven (deelnemers die op de Rietschansschool les krijgen). Uitgesplitst naar herkomst, zijn in de eerste tabel de aantallen deelnemers aangegeven, in de tweede tabel het aantal inschrijvingen per vak. In de hoofdstukken per gemeente zijn de cijfers verder gespecificeerd. Aantal deelnemers deelnemers VWO HAVO VMBO tl Totaal In% Totaal Gemeente % Totaal VO % Particulier % subtotaal % Extraneus, Rietschans totaal inschrijving per vak VWO HAVO VMBO tl Totaal In% Totaal Gemeente % Totaal VO % Particulier % subtotaal % Extraneus, Rietschans totaal De deelnemers van de opleidingen zijn bijna allen gestart voor 1 oktober Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 6 van 50

7 Uitvoering in uren Het Vavo-team heeft voor het uitvoeren van de lessen en de leerlingbegeleiding 5377 uren (contacturen met deelnemers) besteed. In totaal zijn 4570 lesuren gegeven. Voor leerlingbegeleiding en mentoraat zijn 807 uren ingezet. Deze inzet is bekostigd uit WEB-middelen van de gemeenten en de inkoop van het VO, waarvan 2600 door de gezamenlijke gemeenten RNV. Blijdschap bij het tekenen van de cijferlijsten Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 7 van 50

8 Ontwikkelingen Training, Opleiding & Advies Taalbeleid en doorlopende leerlijnen Het is van belang dat er een goede doorstroming komt van de Educatie-deelnemers naar het MBO. Dit gaat niet vanzelf. In het afgelopen jaar is met name ingezet om te onderzoeken waar de mogelijkheden voor doorstroming liggen. Ook de aangescherpte eisen vanuit de wetgeving maakt het noodzakelijk om beleid te ontwikkelen. Hiervoor zijn de volgende aandachtspunten uitgangspunt geweest: 1. Educatie en MBO vragen om doorlopende leerlijnen (Referentiekader Meijerink) Nederlands en rekenen, zodat de doorstroom optimaal kan worden om uitval te voorkomen en het slagingspercentage te verhogen. 2. Voor het hele MBO-onderwijs is de TOA-toets ingevoerd waarbij alle studenten een nulmeting moeten doen. Met de uitkomsten van de toets wordt gekeken naar de opleiding in zijn geheel en de haalbaarheid voor de leerling van de opleiding. Het blijkt dat studenten onder niveau 1F scoren. 3. Binnen de AKA opleiding en MBO 2 scoort de meerderheid onder 1F. Daarnaast is het ook van belang om te vermelden dat het aantal studenten binnen de AKA opleidingen en MBO 2 toeneemt, zowel voor de reguliere als ook voor de volwassenen deelname. 4. Om het taalonderwijs toegankelijk en attractief te maken voor het bedrijfsleven is het van belang dat het taalaanbod goed gestructureerd wordt en doorloopt in mogelijke kwalificaties van het MBO. 5. Onderwijs binnen Landstede m.b.t. Laaggeletterdheid zodanig vormgeven dat er afstemming is met het MBO. Doorlopende leerlijnen In 2009 is het rapport Meijerink verschenen: Doorlopende leerlijnen, over de drempels met taal. Een speciaal ingestelde Expertgroep pleit voor voorgeschreven tussenniveaus voor taal en rekenen tijdens de hele schoolcarrière van leerlingen in het Nederlandse onderwijs. Zij vindt ook dat de overheid de niveaubeschrijvingen voor taal en rekenen moet voorschrijven. Educatie heeft nu in samenwerking met het MBO de nieuwe niveaus geïntroduceerd binnen Landstede. Verbinding Educatie MBO Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande onderwerpen de samenwerking met het MBO vergroot. Daarnaast zijn wetgeving en bezuiniging een motor om kennis en vaardigheden te combineren. Europeanen Een groeiend aantal Europeanen, met name Oost-Europeanen, heeft een beroep gedaan op Landstede voor een taaltraject. Helaas kon dit niet uitgevoerd worden vanuit de WEB. Er zijn gesprekken geweest met werkgevers om dit alsnog voor elkaar te krijgen. In een beperkt aantal gevallen heeft dit geleid tot een aanbod om een taaltraject te volgen. Hoewel gemeenten op basis van de Wet Inburgering een aanbod konden geven, hebben de meeste gemeenten dit niet gedaan. Een aantal, met name Polen, heeft zelf hun traject bekostigd. Maar in verhouding met het aantal dat zich in Nederland gevestigd heeft voor kortere of langere tijd, heeft slechts een beperkt aantal een taaltraject gevolgd. NT2 In het afgelopen jaar zijn de alfatrajecten vooral gebruikt voor deelnemers die voorafgaande aan het inburgeringstraject nog gealfabetiseerd moesten worden. De sociale diensten verzorgden deze aanmeldingen. Het inburgeringsniveau is voor het inburgeringsexamen minimaal A2 voor spreken en luisteren en A1 voor lezen en schrijven. Dit is een te laag niveau om in aanmerking te komen voor een opleiding, maar ook om voldoende te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Het aanbod A1-A2 voor niet inburgeringsplichtigen voorziet hier in een behoefte. Voor de komende jaren zal een groeiend aantal deelnemers hiervoor in aanmerking moeten komen. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 8 van 50

9 Laaggeletterden Een boodschappenlijstje maken, een formulier invullen, een OV-chipkaart opladen, de kinderen voorlezen of een werkinstructie lezen is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Voor veel anderen is het dat niet. Voor deze groep, de laaggeletterden, is extra aandacht gevraagd dit jaar. Alle gemeenten hebben ook dit jaar projectgeld gereserveerd voor deze doelgroep. Er is dit jaar op een aantal manieren geprobeerd om deze moeilijk bereikbare groep toch informatie te verschaffen over alle mogelijkheden die de gemeente en Landstede bieden om hen te helpen. In september tijdens de week van het leren is er op alle locaties aandacht besteed aan deze doelgroep. Er is een kaart verspreid in alle gemeenten met daarop aandacht voor het Festival van het leren. Op een aantal vestigingen is een markt georganiseerd met als voornaamste activiteit een boekenruilmarkt. Deze in het algemeen goed bezochte ruilbeurs wordt gebruikt om meer extra aandacht te vragen voor het Festival van het leren. Er is samengewerkt met diverse instanties, zoals bijvoorbeeld bibliotheken en waar mogelijk de Volksuniversiteit. Er heeft niet alleen PR in de vorm van een kaart plaatsgevonden, maar ook door middel van advertenties, artikelen in de plaatselijke kranten en zelfs radio interviews. Daarnaast is er een symposium georganiseerd, Scholing werkt, waarbij met name aandacht gevraagd werd voor laaggeletterdheid. Sprekers waren Mieke de Haan van de MBO raad en Maurice de Greef die zijn onderzoek Leren voor leven: een eigen plek in het dagelijks leven heeft Festival van het leren gepresenteerd. Het symposium werd o.a. bezocht door wethouders, gemeenteambtenaren, sociale diensten, re-integratiebureaus en de medewerkers van Landstede. Tijdens het symposium is er een aparte workshop georganiseerd met als onderwerp laaggeletterdheid. Deze workshop is goed bezocht. Omdat laaggeletterdheid nauwelijks publiekelijk wordt besproken, denken veel on- en laaggeletterden dat zij de enigen zijn met het probleem, wat gevoelens van schaamte in de hand werkt. Hierdoor verbergen velen deze achterstand. Landstede is aangesloten bij het netwerk van de Nationale bellijn. Deze bellijn is een initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven. Via deze stichting worden landelijke tv- en radiospots uitgezonden waarin laaggeletterden gestimuleerd worden om te bellen naar een gratis telefoonnummer. Mochten mensen vanuit de regio Noordwest Veluwe zich melden, dan is er een contactpersoon binnen Landstede die zo spoedig mogelijk contact opneemt met de betreffende persoon (waar mogelijk binnen 24 uur).via deze bellijn ontvangt Landstede aanmeldingen, maar ook via maatschappelijk werk, via medewerkers van de sociale dienst, van re-integratiebedrijven én via het netwerk van de laaggeletterden die al een traject binnen Landstede volgen. Veelal kennen laaggeletterden ook weer andere laaggeletterden. Ondanks al deze (PR-)acties blijft de realisatie achter. Ook landelijk blijkt dat het aantal laaggeletterden niet daalt, maar is tevens ook een lichte daling in aantallen cursisten waarneembaar. Belangrijk blijft om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen en te houden van de mogelijkheden om een cursus te volgen. Dit doen we door gebruik te maken van het projectgeld waar jaarlijks bij de diverse gemeenten een deel van het budget voor wordt gereserveerd. Er blijkt steeds weer dat dit een doelgroep is die ondanks veel inspanningen slechts mondjesmaat bereikt wordt. Dit betekent niet dat het een onbereikbare doelgroep is, maar wel een doelgroep waarbij grote inspanningen in tijd en geld noodzakelijk zijn om kleine resultaten te behalen. Het totale projectgeld voor de doelgroep is verminderd met bijna 35%. Gemeentebreed is er een realisatie van 70% behaald. Hierin zitten lokaal echter nog wel grote verschillen. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 9 van 50

10 Verder is er dit jaar een entreetoets ontwikkeld, speciaal bedoeld voor jongeren. Deze toets kan ingezet worden om na te gaan of de desbetreffende jongere beschikt over een basistaalniveau. De toets is al op enkele locaties ingezet. Vrijwilligers Binnen de doelgroep vrijwilligers blijft de belangstelling voor computercursussen groot. Binnen enkele gemeenten is ook op andere gebieden voldoende belangstelling vanuit de groep vrijwilligers Resultaten van productovereenkomsten De aanpak heeft in 2011 opgeleverd dat voor alle gemeenten een resultaat bereikt is tussen de 94% en 100% realisatie van het totale WEB-budget. Inburgering In 2011 heeft Landstede haar inburgeringsactiviteiten voortgezet. De deelnemers worden opgeleid om het inburgeringsexamen te doen. Het is ook mogelijk dat hoger opgeleiden voldoen aan de inburgeringsplicht door het afleggen van het Staatsexamen. 84% van de deelnemers slaagt in één keer voor het examen. Een aantal deelnemers heeft hun inburgering afgesloten met het MBO diploma niveau 1. Hiermee voldoen zij ook aan de inburgeringsplicht. De sociale dienst Veluwerand, de gemeenten Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben in 2011 de inburgeringscontracten met een jaar verlengd. De gemeente Nijkerk is gestopt en Elburg heeft de voorgaande afspraken gecontinueerd. Keurmerk Inburgering In 2011 is Landstede opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Inburgering. De keuring is onder verantwoordelijkheid van Blik op Werk en wordt uitgevoerd door TÜV. Praktijkexamen Inburgering In 2011 is Landstede voor de vierde maal succesvol gecertificeerd als exameninstelling voor het inburgeringsexamen. Het KCE heeft ook dit jaar de audit uitgevoerd. Samenwerking met Inclusief Intervens Bij een deel van de inburgeringstrajecten combineert de gemeente/sociale dienst dit aanbod met een re-integratietraject. In het inburgeringsaanbod vindt afstemming plaats met de re-integratieactiviteit. De re-integratietrajecten worden in veel gevallen voor de gemeenten op de Veluwe uitgevoerd door Inclusief Intervens. Festival van het leren...voor elk wat wils Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 10 van 50

11 Budgettaire ontwikkelingen In de afgelopen jaren is het budget voor educatie sterk verminderd. Van het landelijk budget is in miljoen afgenomen, ten behoeve van taal- en rekenbeleid in het MBO. Het bedrag dat het rijk via het participatiebudget aan de gemeenten beschikbaar stelde werd daardoor met 25% verminderd. Vervolgens is een bedrag van 5 miljoen geoormerkt voor landelijke ontwikkeling van taal- en rekenbeleid in de volwasseneneducatie. In 2013 zal het VAVO onder de bekostiging van het ministerie van OC&W gaan vallen. Van het landelijk budget voor educatie wordt daartoe ruim 50% overgeheveld van het participatiebudget naar het ministerie van OC&W. In het werkgebied van Landstede Gelderland hebben deze ontwikkelingen tot gevolg dat de gemeenten minder geld beschikbaar hebben voor educatie. Ook de gemeente Harderwijk, dat jaarlijks uit gemeentelijke middelen budget voor educatie inzet heeft in 2012 een korting moeten toepassen. Terwijl het juist in 2010 en 2011 extra middelen kon toezeggen om de grote educatieve vraag op te vangen. In onderstaande grafieken zijn de ontwikkelingen van de budgetten in de jaren opgenomen en daar aan toegevoegd de prognose voor 2013 en Educatie budget regio VAVO ** Educatie: NT2/NT1 *Prognose voor 2013 en 2014, exclusief VAVO ** VAVO vanaf 2013 landelijke bekostiging Per gemeente zijn de ontwikkelingen voor educatie - exclusief VAVO (=NT2 en NT1) als volgt: Budget NT2 & NT1 per gemeente - Elburg Ermelo Harderwijk Nijkerk Nunspeet Oldebroek Putten Zeewolde * 2014 * Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 11 van 50

12 Gemeente Elburg Korte schets Er zijn meer dan voldoende cursisten in Dit heeft geleid tot een kleine overbesteding, welke voornamelijk binnen de NT2-alfabetisering tot uiting kwam. Er is vooral veel belangstelling van de vrijwilligers in Elburg (dit zijn vaak senioren). De cursussen Engels zijn gestopt in juni Hierop is geen vervolg meer. Een aantal cursussen is dit jaar twee keer uitgevoerd. Er is met name belangstelling voor de EHBOcursus voor vrijwilligers, waardoor 24 cursisten het diploma gehaald hebben. Elburg blijft de samenwerking zoeken met Wezep en Oldebroek om de groepen te kunnen laten starten met het vereiste aantal. Met krimpende budgetten wordt dit steeds belangrijker. Laaggeletterden Er is doorlopend aandacht voor deze doelgroep. Uit Elburg volgen 8 cursisten een cursus Nederlands, op verschillende niveaus en op maat. Het wordt voor laaggeletterden ook steeds beter mogelijk om hun taal te verhogen en tevens digitale vaardigheden te leren dan wel te verbeteren. Er wordt tegenwoordig immers steeds meer per computer afgehandeld, dus dat betekent ook voor deze doelgroep dat zij moeten kunnen communiceren via de computer. Laagopgeleide 2 e kansers In de PO staat de cursus Budgetteren vermeld. Deze is twee keer uitgevoerd. Door de samenwerking met sociale zaken van de gemeente werden er cursisten aangemeld en in combinatie met eigen werving leverde dit in totaal 19 deelnemers op. Sociale zaken heeft 12 trajecten bekostigd en 7 deelnemers werden uit het WEB-budget gefinancierd. Laagopgeleide 2 e kansers werkzoekend Er was een deelnemer voor Telefoonbehandeling en receptiewerk en een voor Basis Boekhouden. Deze cursussen zijn in Wezep gegeven. Werkzoekende kunnen hun computervaardigheden verbeteren door een cursus Word, Internet en Excel te volgen. Meer individueel gericht op de vraag en behoefte van mensen. Hier is in 2011 ook door diverse deelnemers gebruik van gemaakt. Daarnaast hebben we ook een deelnemer uit Elburg voor de cursus Op stap naar werk in de zorg. Vanuit deze cursus wordt beoogd om enerzijds cursisten enthousiast te maken voor een baan in de zorg en anderzijds aansluiting te laten vinden bij een mogelijke voortzetting van de opleiding in het MBO. NT2 Bij de doelgroep alfabetisering is er sprake van overbesteding. Binnen deze doelgroep zijn het allemaal cursisten die een traject volgen voorafgaand aan de inburgering. Bij de doelgroep A1-A2 is er sprake van onderbesteding. Hier hebben zich vanuit de gemeente geen deelnemers voor gemeld. Vrijwilligers Bij de doelgroep vrijwilligers blijft de belangstelling voor computercursussen onveranderd hoog. In mei is wederom een map verspreid met het aanbod en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 102 aanmeldingen. Naast alle computercursussen zijn er voor de vrijwilligers ook een cursus communicatieve vaardigheden en twee EHBO-cursussen gerealiseerd. Werving en PR Voor de werving is er net als vorig jaar, gekozen voor het verspreiden van een A5 folder, met daarin vermeld het locale aanbod van Landstede Elburg, aangevuld met dat uit de directe regio (Nunspeet en Wezep). Deze folder is huis aan huis verspreid. Ook worden daarin de dagen van Landstede Open vermeld. Verder staan er geregeld advertenties en persberichten in de lokale krant en op de kabelkrant om de inwoners ook op deze wijze te attenderen op het cursusaanbod van de gemeente. Er is regelmatig overleg en afstemming of samenwerking met diverse instellingen en instanties: Stichting Wiel (Steunpunt Vrijwilligerswerk), bibliotheken, EHBO-vereniging, Uwoon Elburg, de plaatselijke pers en de locale omroep. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 12 van 50

13 Elburg in cijfers Vanuit de gemeente Elburg volgden 152 inwoners een opleiding op grond van de WEB. Daarvan volgden 144 inwoners een NT2- of NT1-traject en 8 inwoners een Vavo-traject. WEB inkoop Elburg Budget % Totaal trajecten % Totaal projecten % VAVO (basis regionale verdeling) % Totaal Educatie en VAVO % WEB-budget WEB inkoop - trajecten Budget trajecten trajecten % Laaggeletterden % NT2 alfabetisering % NT2-I of NT2-II - NT2 niv. A1-A2 (niet inburgeringsplichtigen) % Nieuwe Nederlanders (niet inburgeringsplichtigen) - Jongeren (18-27 jaar) zonder startkwalificatie - Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend % Laag opgeleide 2e kansers % Licht verstandelijke beperking % Senioren - Vrijwilligers % Totaal trajecten % WEB inkoop - projecten Budget projecten projecten % Laaggeletterden % Totaal projecten % Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 13 van 50

14 Deelname VAVO De opleidingen VMBO-tl, Havo en Vwo leiden op voor deelname aan het examen. ELBURG HAVO VMBO tl VWO Eindtotaal Deelnemers Inschrijvingen per vak Specificatie van de realisatie trajecten Laag opgeleide 2e kansers Inkoop PO2011 Totaal budget trajecten omzet Traject Budgetteren en rondkomen met je inkomen Comp.v. Internet Comp.v. Word Totaal laag opgeleide 2e kansers Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend Basiskennis boekhouden/bedrijfsrekenen Comp.v. Excel Comp.v. Internet Comp.v. Word Op stap naar werk-de zorg Telefoniste/receptioniste Totaal laag opgeleide 2e kansers werkzoekend Laaggeletterden NT1 Digitale vaardigheden Nederlands v. laaggeletterden korte trajecten-werk NT1 Alfabetisering (1e jaars) Totaal laaggeletterden NT Licht verstandelijk gehandicapten Op jezelf wonen (LVG) Totaal licht verstandelijk gehandicapten NT2 alfabetisering NT2 intensief laaggeletterden - 3 maanden NT2 laaggeletterden extensief (1e en 2e jaars) NT2 laaggeletterden intensief Totaal NT2 alfabetisering NT2 niveau A1-A2 NT2 gericht op niveau basisvaardigheid (A1A2) extensief Totaal NT2 niveau A1-A Vrijwilligers Communicatieve vaardigheden (vrijw.) Comp.v. Powerpoint vrijw Comp.v. Vrijwilligers Online Comp.v. Windows en Word -vrijw Comp.v. Word vervolg EHBO-vrijwilligers Vrijw.: Comp.v.Excel-basis Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 14 van 50

15 Traject Inkoop PO2011 Totaal budget trajecten omzet Totaal vrijwilligers Totaal Elburg Uitstroom trajecten NT1 en NT2 De uitstroom is tot stand gekomen in De trajecten zijn gestart in 2010 of Daarbij is ook aangegeven hoeveel trajecten doorlopen in 2012 Aantal Gemeente / doelgroep deelnemers Elburg 191 Laag opgeleide 2e kansers 15 Traject loopt door in Traject afgerond 12 Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend 16 Traject loopt door in Problemen: privé 1 Traject afgerond 13 Laaggeletterden NT1 21 Traject loopt door in Traject afgerond 17 Licht verstandelijk gehandicapten 1 Traject afgerond 1 NT2 alfabetisering 15 Traject loopt door in Traject afgerond 4 Vervolg zelfde opleiding 4 Problemen: privé 2 NT2 I-II (Staatsexamen - niveau 3-4-5) 1 Traject afgerond 1 Senioren (55+) 20 Traject afgerond 20 Vrijwilligers 102 Verkeerde keuze cursus 1 Ziekte 1 Traject afgerond 100 Inburgering in Elburg Vanuit Elburg is het aantal nieuwe deelnemers aan een inburgeringstraject: KNS Maatschappelijke OGO WERK Staatsexamen Totaal participatie NT2 Deelnemers Naast de deelname aan Inburgering zijn ook enkele inwoners aangemeld voor een NT2- alfabetiseringstraject ter voorbereiding op het inburgeringstraject. Deze deelnemers zijn meegenomen in het overzicht van de telling trajecten WEB. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 15 van 50

16 Gemeente Ermelo Korte schets Er was in het kalenderjaar 2011 een overbesteding op de productovereenkomst 2011 van 4%. Binnen het WEB-budget trajecten was er een overbesteding van 6%. De belangstelling voor de cursussen NT2 alfabetisering en het cursusaanbod vrijwilligers was groot. De realisatie voor de doelgroepen laag opgeleide 2 e kansers en NT2 (niet inburgeringsplichtigen) daarentegen was lager dan verwacht. Het budget voor projecten is geconcentreerd op één project, namelijk het terugdringen van het aantal laaggeletterden. De locatie Ermelo werkt nauw samen met de locaties Harderwijk en Nunspeet om de groepen op maximale grootte te krijgen en te houden. Door de teruglopende WEB-budgetten van de afgelopen jaren werd het steeds lastiger om de locatie Ermelo rendabel open te houden. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in de zomer van 2011 het huurcontract van de lokalen in De Dialoog van Ermelo is opgezegd. Er worden nu per cursus lokalen gehuurd bij de Stichting Pinel. Laagopgeleide 2e kansers In 2011 zijn er 9 trajecten ingekocht voor een cursus Budgetteren en rondkomen met je inkomen. Er zijn herhaaldelijk en via diverse kanalen PR-acties ondernomen om deelnemers te bereiken. Dit heeft helaas niet geresulteerd in voldoende aanmeldingen om de cursus te kunnen starten. Laagopgeleide 2 e kansers werkzoekend Deelnemers uit Ermelo hebben deelgenomen aan de cursus Op stap naar werk in de zorg in Harderwijk. In maart 2012 hebben alle deelnemers de cursus afgerond en een certificaat ontvangen. Er is een goede samenwerking met de klantmanagers van de Sociale Dienst Veluwerand. Laaggeletterden NT1 Deelnemers uit deze doelgroepen hebben deelgenomen aan verschillende cursussen, zoals digitale vaardigheden, Nederlands, alfabetisering en rekenen. Er is voldoende gerealiseerd. Het project laaggeletterden richtte zich met name op het werven van deelnemers en het informeren van toeleiders. Het bereiken van de doelgroep laaggeletterden blijft een belangrijke speerpunt. Senioren Er zijn twee trajecten gerealiseerd. Deze trajecten waren niet ingekocht. In overleg met de gemeente heeft hier een trajectverschuiving plaatsgevonden. De deelnemers waren in 2010 gestart in de veronderstelling 3 cursussen achter elkaar te kunnen doen. Toen bleek dat de vervolgcursussen in 2011 niet meer ingekocht waren is het door een verschuiving van trajecten uiteindelijk voor hun toch mogelijk geworden het volledige traject te doorlopen. NT2 Het aantal NT2-ers alfabetisering is hoger dan aanvankelijk ingekocht. De deelnemers zijn veelal inwoners met een inburgeringsplicht, die door hun beperkte taalvaardigheid nog niet kunnen deelnemen aan het inburgeringstraject. De aanmeldingen voor de trajecten kwamen grotendeels binnen via de sociale dienst. Voor de doelgroep A1-A2 niet inburgeringsplichtigen zijn er 2 trajecten ingekocht, waarvan er 1 is gerealiseerd. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 16 van 50

17 Vrijwilligers Gelijk aan voorgaande jaren waren de cursussen deskundigheidsbevordering van vrijwilligers ook dit jaar een succes. In totaal is er 127% gerealiseerd. De meeste belangstelling blijft binnen deze doelgroep toch uitgaan naar computercursussen. Voor de overige cursussen blijft de samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk om de groepen groot genoeg te houden. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 17 van 50

18 Ermelo in cijfers Vanuit de gemeente Ermelo volgden 130 inwoners een opleiding op grond van de WEB. Daarvan volgden 112 inwoners een NT2- of NT1-traject en 18 inwoners een Vavo-traject. WEB inkoop Ermelo Budget % Totaal trajecten % Totaal projecten % VAVO (basis regionale verdeling) % Totaal Educatie en VAVO % WEB-budget WEB inkoop trajecten Budget trajecten trajecten % Laaggeletterden % NT2 alfabetisering % NT2-I of NT2-II - NT2 niveau A1-A2 (niet inburgeringsplichtigen) % Nieuwe Nederlanders (niet inburgeringsplichtigen) - Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend % Laag opgeleide 2e kansers % Senioren Vrijwilligers % Totaal trajecten % WEB inkoop projecten Budget projecten projecten % Laaggeletterden % Totaal projecten % Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 18 van 50

19 Deelname VAVO De opleidingen VMBO-tl, Havo en Vwo leiden op voor deelname aan het examen. ERMELO HAVO VMBO tl VWO Eindtotaal Deelnemers Inschrijvingen per vak Specificatie van de realisatie trajecten Laag opgeleide 2e kansers Traject Budgetteren en rondkomen met je inkomen Inkoop PO2011 Totaal budget Totaal laag opgeleide 2e kansers Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend trajecten omzet Comp.v. Word Op stap naar werk-de zorg Totaal laag opgeleide 2e kansers werkzoekend Laaggeletterden NT1 Digitale vaardigheden Nederlands en studievaardigheden - jaarcursus Nederlands v. laaggel. korte trajecten-werk Rekenen NT1 Nederlands en studievaardigheden - module NT1 Alfabetisering (1e jaars) Totaal laaggeletterden NT NT2 intensief laaggeletterden - 3 NT2 alfabetisering maanden NT2 intensief laaggeletterden NT2 laaggeletterden ext kort NT2 laaggeletterden ext (1e en 2e jaars) NT2 laaggeletterden ext (1e en 2e jaars) 3 dd.p.w Totaal NT2 alfabetisering NT2 gericht op niveau NT2 niveau A1-A basisvaardigheid (A1A2) extensief Totaal NT2 niveau A1-A Senioren (55+) Comp.v. Internet Comp.v. Word Totaal Senioren (55+) Vrijwilligers Adresmanagement met Outlook Communicatie training (Pinel) Communicatieve vaardigheden (vrijw.) Comp.v. Powerpoint vrijw Comp.v. Vrijwilligers Online Comp.v. Website bouwen Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 19 van 50

20 Inkoop PO2011 Totaal budget trajecten omzet Traject Comp.v. Windows en Word extra (Pinel) Comp.v. Windows en Word -vrijw Comp.v. Word vervolg Powerpoint en presentatietechnieken - vrijw PR en publiciteit Samenwerken in teams (vrijw.) Spreken in het openbaar Vergadertechniek Vrijw.: Comp.v.Excel-basis Workshop kennismaken met dementie Workshop omgaan met dementie Workshop signaleren eenzaamheid Workshop sponsering Totaal Vrijwilligers Totaal Ermelo Uitstroom trajecten NT1 en NT2 De uitstroom is tot stand gekomen in De trajecten zijn gestart in 2010 of Daarbij is ook aangegeven hoeveel trajecten doorlopen in Aantal Gemeente / doelgroep deelnemers Ermelo 148 Laag opgeleide 2e kansers 4 Traject afgerond 4 Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend 7 Traject loopt door in Traject afgerond 5 Laaggeletterden NT1 18 Traject loopt door in Traject afgerond 9 Licht verstandelijk gehandicapten 3 Traject afgerond 3 NT2 alfabetisering 26 Traject loopt door in Traject afgerond 7 Zwangerschap 1 Vervolg zelfde opleiding 7 NT2 I-II (Staatsexamen - niveau 3-4-5) 1 Traject afgerond 1 NT2 niveau A1-A2 9 Traject afgerond 9 Senioren (55+) 5 Problemen: privé 1 Traject afgerond 4 Vrijwilligers 75 Traject loopt door in Traject afgerond 69 Inburgering in Ermelo Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 20 van 50

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar Beleidskader 2015-2019 Met Taal versta je elkaar Inhoudsopgave Beleidskader 2015-2019... 1 Met Taal versta je elkaar... 1 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Context... 5 1.1.1. Landelijke context...

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol.

KORTE BERICHTEN ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN INBURGERING INBURGERING. c o l o f o n. De nieuwe regering heeft spannende projecten op de rol. KORTE BERICHTEN nr. 47 maart 2007 ALGEMEEN WERKENDEN/WERKZOEKENDEN voorheen Nederlands op de Werkvloer c o l o f o n Bijna een op de vijf inwoners van Nederland op 1 januari 2006 is allochtoon. Iedereen

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

EFFECTEN VAN MARKTWERKING OP ARBEID Inburgeringscursussen. - eindrapport - drs. H.S. Dekker dr. J.W.M. Mevissen

EFFECTEN VAN MARKTWERKING OP ARBEID Inburgeringscursussen. - eindrapport - drs. H.S. Dekker dr. J.W.M. Mevissen EFFECTEN VAN MARKTWERKING OP ARBEID Inburgeringscursussen - eindrapport - drs. H.S. Dekker dr. J.W.M. Mevissen Amsterdam, 5 juni 2009 Regioplan publicatienr. 1829 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische Esloo direct VERSLAG 2010 Jaarverslag van Esloo Onderwijsgroep juni 2011 Voorwoord Inspiratie en kwaliteit De laatste editie voor de zomervakantie van Esloo Direct hebben we gereserveerd voor het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie