Jaarverslag Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland"

Transcriptie

1 Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

2 Landstede Training, Opleiding & Advies Verslag educatieve trajecten en projecten op basis van productovereenkomsten met gemeenten. Elburg Ermelo Harderwijk Nijkerk Nunspeet Oldebroek Putten Zeewolde Westeinde DD Harderwijk Postbus BA Harderwijk Telefoon Website

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Vavo cursusjaar 2011 / Ontwikkelingen Training, Opleiding & Advies... 8 Budgettaire ontwikkelingen Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nijkerk Gemeente Nunspeet Gemeente Oldebroek Gemeente Putten Gemeente Zeewolde Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 3 van 50

4 Voorwoord In 2011 is de beschikbare ruimte voor activiteiten in het kader van de WEB sterk afgenomen. Bovendien zijn veranderingen aangekondigd die de krimp nog verder zullen versterken in 2012 en volgende jaren. De hoeveelheid activiteiten en de diversiteit van 2011 laat zien dat er behoefte is aan educatie vanuit veel verschillende doelgroepen. Tegelijk roepen de ontwikkelingen een beeld op van een verdwijnend fenomeen. In een tijd waarin terecht steeds vaker naar het rendement van activiteiten wordt gevraagd komen omgevingen waarvoor dat moeilijker aantoonbaar is in de knel. Voor de komende jaren betekent dat een verdere focus op doen wat werkt binnen de beperkte middelen. Intussen weten we ook uit onderzoek dat educatie werkt. In een symposium werd dat in september nog eens onderstreept. Landstede Educatie Gelderland biedt u dit jaarverslag aan. Het toont aan dat een veelheid van deelnemers en uitvoerenden betrokken zijn bij deze tak van sport. De resultaten kunnen dus niet gezien worden zonder een woord van dank aan allen die er aan hebben meegewerkt of anderszins een bijdrage hebben geleverd om het mogelijk te maken. Jan Loeffen Directie Landstede Harderwijk Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 4 van 50

5 Vavo cursusjaar 2011 / 2012 Korte schets Ook in 2011 kozen veel (jong-)volwassenen en voortijdig schoolverlaters weer voor voortgezet onderwijs voor volwassenen, het Vavo. Hun motivatie was divers: alsnog een startkwalificatie halen, doorstromen naar mbo, hbo of de universiteit of de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het aanbod van deelnemers vanuit de verschillende gemeenten bleef stabiel, het aanbod van deelnemers vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs nam af. Vavo had samenwerkingsovereenkomsten met 18 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Gekwalificeerde docenten, meestal ook in het reguliere voortgezet onderwijs werkzaam, verzorgden de lessen in de verschillende opleidingen en trajecten. Zij zijn goed op de hoogte van de lesstof, de systematiek en de didactiek. Doordat de lessen 's middags en 's avonds werden gegeven, konden deelnemers Vavo combineren met een beroepsopleiding of werk. Meer zorgleerlingen Het aantal zorgleerlingen dat vraagt om zeer intensieve begeleiding nam toe. Begeleiding werd onder meer geboden door regelmatige voortgangsgesprekken, een verzwaarde presentieregeling, samenwerking met het SAB van Landstede en deelname aan het ZAT (ZorgAdviesTeam)-overleg. Er werd voor het eerst gewerkt met het digitaal verzuimloket van DUO voor leerlingen zonder startkwalificatie. Meer leerlingen uit mbo Steeds meer leerlingen komen terug uit het mbo. Zij kiezen er toch voor om via Havo door te stromen naar Hbo. Vavo bereikte 211 deelnemers, verdeeld over de opleidingen: VMBO-TL 49 HAVO 123 VWO 39 Opbouw deelnemersgroep 16 en 17 jaar Deze groep is sinds de invoering van de Wet Rutte gegroeid. In het afgelopen jaar kwam de groei tot stilstand. Door deelcertificaten te halen kan deze groep alsnog een diploma halen. Havo- en Vwo-deelnemers hebben hiermee ook hun startkwalificatie behaald, Vmbo-tl deelnemers nog niet. Om een gezakte deelnemer toch vast te houden, is er Alvast Studeren op mbo-niveau: Vmbo-tl leerlingen die op één of twee vakken gezakt zijn, kunnen bij Landstede alvast beginnen met het eerste jaar van een beroepsopleiding op niveau 3 of 4. Gelijktijdig kunnen ze dan bij het Vavo hun Vmbo-tl diploma halen. Het bleek in de praktijk soms lastig om beide opleidingen te volgen. Roosters, projecten en excursies liepen niet altijd synchroon. 18 tot 23 jaar Deze deelnemers zijn vaak een keer gedoubleerd, hebben sociaal-emotionele problemen gehad, waren langdurig ziek of hebben het voortgezet onderwijs verruild voor werk. Zij vallen onder de WEB en volgden een aantal vakken of soms nog een 2-jarig traject om het Havo-diploma te behalen. 24 jaar en ouder Deze deelnemers willen vaak alsnog instromen in mbo of hbo, maar missen de juiste vooropleiding. Vaak volstond hiervoor het volgen van een aantal vakken op Havo of Vmbo-tl niveau, gevolgd door een 21+ toets. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 5 van 50

6 Kwaliteitsverbetering In 2011 heeft het Vavo een kwaliteitsslag gemaakt. De smartboards zijn door de vakdocenten intensiever gebruikt dan het eerste jaar dat het Vavo hierover kon beschikken. Er werd onder andere gewerkt met digitaal lesmateriaal, met powerpointpresentaties en met filmpjes van youtube. Vanaf dit schooljaar werden de cijfers en de absentie door de vakdocenten bijgehouden in Magister en konden leerlingen deze thuis inzien. Wanneer een leerling jonger was dan 18 konden de ouders deze ook inzien. Dit schooljaar is begonnen met het opzetten van een examentrainingprogramma. Deze training liep door tot vlak voor de start van de centrale examens. Locaties In 2011 werden geen lessen meer gegeven op andere locaties dan Harderwijk. Havo Ook nu was er weer een aantal deelnemers aan het project Alvast studeren, een samenwerking met de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Vwo Op Vwo-niveau gaan veel deelnemers voor deelcertificering, waardoor ze de vakken die ze vorig schooljaar niet behaald hebben alsnog kunnen behalen. In één jaar kunnen zij dan een Vwo-diploma en dus een startkwalificatie halen. Bovendien kunnen zij met een diploma een universitaire opleiding volgen of hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Vavo in cijfers De statistische gegevens voor het Vavo worden gebruikelijk per schooljaar aangegeven. Het aantal personen dat deelgenomen heeft aan Vavo-trajecten in is 211, waarvan 46 als extraneus ingeschreven (deelnemers die op de Rietschansschool les krijgen). Uitgesplitst naar herkomst, zijn in de eerste tabel de aantallen deelnemers aangegeven, in de tweede tabel het aantal inschrijvingen per vak. In de hoofdstukken per gemeente zijn de cijfers verder gespecificeerd. Aantal deelnemers deelnemers VWO HAVO VMBO tl Totaal In% Totaal Gemeente % Totaal VO % Particulier % subtotaal % Extraneus, Rietschans totaal inschrijving per vak VWO HAVO VMBO tl Totaal In% Totaal Gemeente % Totaal VO % Particulier % subtotaal % Extraneus, Rietschans totaal De deelnemers van de opleidingen zijn bijna allen gestart voor 1 oktober Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 6 van 50

7 Uitvoering in uren Het Vavo-team heeft voor het uitvoeren van de lessen en de leerlingbegeleiding 5377 uren (contacturen met deelnemers) besteed. In totaal zijn 4570 lesuren gegeven. Voor leerlingbegeleiding en mentoraat zijn 807 uren ingezet. Deze inzet is bekostigd uit WEB-middelen van de gemeenten en de inkoop van het VO, waarvan 2600 door de gezamenlijke gemeenten RNV. Blijdschap bij het tekenen van de cijferlijsten Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 7 van 50

8 Ontwikkelingen Training, Opleiding & Advies Taalbeleid en doorlopende leerlijnen Het is van belang dat er een goede doorstroming komt van de Educatie-deelnemers naar het MBO. Dit gaat niet vanzelf. In het afgelopen jaar is met name ingezet om te onderzoeken waar de mogelijkheden voor doorstroming liggen. Ook de aangescherpte eisen vanuit de wetgeving maakt het noodzakelijk om beleid te ontwikkelen. Hiervoor zijn de volgende aandachtspunten uitgangspunt geweest: 1. Educatie en MBO vragen om doorlopende leerlijnen (Referentiekader Meijerink) Nederlands en rekenen, zodat de doorstroom optimaal kan worden om uitval te voorkomen en het slagingspercentage te verhogen. 2. Voor het hele MBO-onderwijs is de TOA-toets ingevoerd waarbij alle studenten een nulmeting moeten doen. Met de uitkomsten van de toets wordt gekeken naar de opleiding in zijn geheel en de haalbaarheid voor de leerling van de opleiding. Het blijkt dat studenten onder niveau 1F scoren. 3. Binnen de AKA opleiding en MBO 2 scoort de meerderheid onder 1F. Daarnaast is het ook van belang om te vermelden dat het aantal studenten binnen de AKA opleidingen en MBO 2 toeneemt, zowel voor de reguliere als ook voor de volwassenen deelname. 4. Om het taalonderwijs toegankelijk en attractief te maken voor het bedrijfsleven is het van belang dat het taalaanbod goed gestructureerd wordt en doorloopt in mogelijke kwalificaties van het MBO. 5. Onderwijs binnen Landstede m.b.t. Laaggeletterdheid zodanig vormgeven dat er afstemming is met het MBO. Doorlopende leerlijnen In 2009 is het rapport Meijerink verschenen: Doorlopende leerlijnen, over de drempels met taal. Een speciaal ingestelde Expertgroep pleit voor voorgeschreven tussenniveaus voor taal en rekenen tijdens de hele schoolcarrière van leerlingen in het Nederlandse onderwijs. Zij vindt ook dat de overheid de niveaubeschrijvingen voor taal en rekenen moet voorschrijven. Educatie heeft nu in samenwerking met het MBO de nieuwe niveaus geïntroduceerd binnen Landstede. Verbinding Educatie MBO Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande onderwerpen de samenwerking met het MBO vergroot. Daarnaast zijn wetgeving en bezuiniging een motor om kennis en vaardigheden te combineren. Europeanen Een groeiend aantal Europeanen, met name Oost-Europeanen, heeft een beroep gedaan op Landstede voor een taaltraject. Helaas kon dit niet uitgevoerd worden vanuit de WEB. Er zijn gesprekken geweest met werkgevers om dit alsnog voor elkaar te krijgen. In een beperkt aantal gevallen heeft dit geleid tot een aanbod om een taaltraject te volgen. Hoewel gemeenten op basis van de Wet Inburgering een aanbod konden geven, hebben de meeste gemeenten dit niet gedaan. Een aantal, met name Polen, heeft zelf hun traject bekostigd. Maar in verhouding met het aantal dat zich in Nederland gevestigd heeft voor kortere of langere tijd, heeft slechts een beperkt aantal een taaltraject gevolgd. NT2 In het afgelopen jaar zijn de alfatrajecten vooral gebruikt voor deelnemers die voorafgaande aan het inburgeringstraject nog gealfabetiseerd moesten worden. De sociale diensten verzorgden deze aanmeldingen. Het inburgeringsniveau is voor het inburgeringsexamen minimaal A2 voor spreken en luisteren en A1 voor lezen en schrijven. Dit is een te laag niveau om in aanmerking te komen voor een opleiding, maar ook om voldoende te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Het aanbod A1-A2 voor niet inburgeringsplichtigen voorziet hier in een behoefte. Voor de komende jaren zal een groeiend aantal deelnemers hiervoor in aanmerking moeten komen. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 8 van 50

9 Laaggeletterden Een boodschappenlijstje maken, een formulier invullen, een OV-chipkaart opladen, de kinderen voorlezen of een werkinstructie lezen is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Voor veel anderen is het dat niet. Voor deze groep, de laaggeletterden, is extra aandacht gevraagd dit jaar. Alle gemeenten hebben ook dit jaar projectgeld gereserveerd voor deze doelgroep. Er is dit jaar op een aantal manieren geprobeerd om deze moeilijk bereikbare groep toch informatie te verschaffen over alle mogelijkheden die de gemeente en Landstede bieden om hen te helpen. In september tijdens de week van het leren is er op alle locaties aandacht besteed aan deze doelgroep. Er is een kaart verspreid in alle gemeenten met daarop aandacht voor het Festival van het leren. Op een aantal vestigingen is een markt georganiseerd met als voornaamste activiteit een boekenruilmarkt. Deze in het algemeen goed bezochte ruilbeurs wordt gebruikt om meer extra aandacht te vragen voor het Festival van het leren. Er is samengewerkt met diverse instanties, zoals bijvoorbeeld bibliotheken en waar mogelijk de Volksuniversiteit. Er heeft niet alleen PR in de vorm van een kaart plaatsgevonden, maar ook door middel van advertenties, artikelen in de plaatselijke kranten en zelfs radio interviews. Daarnaast is er een symposium georganiseerd, Scholing werkt, waarbij met name aandacht gevraagd werd voor laaggeletterdheid. Sprekers waren Mieke de Haan van de MBO raad en Maurice de Greef die zijn onderzoek Leren voor leven: een eigen plek in het dagelijks leven heeft Festival van het leren gepresenteerd. Het symposium werd o.a. bezocht door wethouders, gemeenteambtenaren, sociale diensten, re-integratiebureaus en de medewerkers van Landstede. Tijdens het symposium is er een aparte workshop georganiseerd met als onderwerp laaggeletterdheid. Deze workshop is goed bezocht. Omdat laaggeletterdheid nauwelijks publiekelijk wordt besproken, denken veel on- en laaggeletterden dat zij de enigen zijn met het probleem, wat gevoelens van schaamte in de hand werkt. Hierdoor verbergen velen deze achterstand. Landstede is aangesloten bij het netwerk van de Nationale bellijn. Deze bellijn is een initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven. Via deze stichting worden landelijke tv- en radiospots uitgezonden waarin laaggeletterden gestimuleerd worden om te bellen naar een gratis telefoonnummer. Mochten mensen vanuit de regio Noordwest Veluwe zich melden, dan is er een contactpersoon binnen Landstede die zo spoedig mogelijk contact opneemt met de betreffende persoon (waar mogelijk binnen 24 uur).via deze bellijn ontvangt Landstede aanmeldingen, maar ook via maatschappelijk werk, via medewerkers van de sociale dienst, van re-integratiebedrijven én via het netwerk van de laaggeletterden die al een traject binnen Landstede volgen. Veelal kennen laaggeletterden ook weer andere laaggeletterden. Ondanks al deze (PR-)acties blijft de realisatie achter. Ook landelijk blijkt dat het aantal laaggeletterden niet daalt, maar is tevens ook een lichte daling in aantallen cursisten waarneembaar. Belangrijk blijft om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen en te houden van de mogelijkheden om een cursus te volgen. Dit doen we door gebruik te maken van het projectgeld waar jaarlijks bij de diverse gemeenten een deel van het budget voor wordt gereserveerd. Er blijkt steeds weer dat dit een doelgroep is die ondanks veel inspanningen slechts mondjesmaat bereikt wordt. Dit betekent niet dat het een onbereikbare doelgroep is, maar wel een doelgroep waarbij grote inspanningen in tijd en geld noodzakelijk zijn om kleine resultaten te behalen. Het totale projectgeld voor de doelgroep is verminderd met bijna 35%. Gemeentebreed is er een realisatie van 70% behaald. Hierin zitten lokaal echter nog wel grote verschillen. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 9 van 50

10 Verder is er dit jaar een entreetoets ontwikkeld, speciaal bedoeld voor jongeren. Deze toets kan ingezet worden om na te gaan of de desbetreffende jongere beschikt over een basistaalniveau. De toets is al op enkele locaties ingezet. Vrijwilligers Binnen de doelgroep vrijwilligers blijft de belangstelling voor computercursussen groot. Binnen enkele gemeenten is ook op andere gebieden voldoende belangstelling vanuit de groep vrijwilligers Resultaten van productovereenkomsten De aanpak heeft in 2011 opgeleverd dat voor alle gemeenten een resultaat bereikt is tussen de 94% en 100% realisatie van het totale WEB-budget. Inburgering In 2011 heeft Landstede haar inburgeringsactiviteiten voortgezet. De deelnemers worden opgeleid om het inburgeringsexamen te doen. Het is ook mogelijk dat hoger opgeleiden voldoen aan de inburgeringsplicht door het afleggen van het Staatsexamen. 84% van de deelnemers slaagt in één keer voor het examen. Een aantal deelnemers heeft hun inburgering afgesloten met het MBO diploma niveau 1. Hiermee voldoen zij ook aan de inburgeringsplicht. De sociale dienst Veluwerand, de gemeenten Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben in 2011 de inburgeringscontracten met een jaar verlengd. De gemeente Nijkerk is gestopt en Elburg heeft de voorgaande afspraken gecontinueerd. Keurmerk Inburgering In 2011 is Landstede opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Inburgering. De keuring is onder verantwoordelijkheid van Blik op Werk en wordt uitgevoerd door TÜV. Praktijkexamen Inburgering In 2011 is Landstede voor de vierde maal succesvol gecertificeerd als exameninstelling voor het inburgeringsexamen. Het KCE heeft ook dit jaar de audit uitgevoerd. Samenwerking met Inclusief Intervens Bij een deel van de inburgeringstrajecten combineert de gemeente/sociale dienst dit aanbod met een re-integratietraject. In het inburgeringsaanbod vindt afstemming plaats met de re-integratieactiviteit. De re-integratietrajecten worden in veel gevallen voor de gemeenten op de Veluwe uitgevoerd door Inclusief Intervens. Festival van het leren...voor elk wat wils Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 10 van 50

11 Budgettaire ontwikkelingen In de afgelopen jaren is het budget voor educatie sterk verminderd. Van het landelijk budget is in miljoen afgenomen, ten behoeve van taal- en rekenbeleid in het MBO. Het bedrag dat het rijk via het participatiebudget aan de gemeenten beschikbaar stelde werd daardoor met 25% verminderd. Vervolgens is een bedrag van 5 miljoen geoormerkt voor landelijke ontwikkeling van taal- en rekenbeleid in de volwasseneneducatie. In 2013 zal het VAVO onder de bekostiging van het ministerie van OC&W gaan vallen. Van het landelijk budget voor educatie wordt daartoe ruim 50% overgeheveld van het participatiebudget naar het ministerie van OC&W. In het werkgebied van Landstede Gelderland hebben deze ontwikkelingen tot gevolg dat de gemeenten minder geld beschikbaar hebben voor educatie. Ook de gemeente Harderwijk, dat jaarlijks uit gemeentelijke middelen budget voor educatie inzet heeft in 2012 een korting moeten toepassen. Terwijl het juist in 2010 en 2011 extra middelen kon toezeggen om de grote educatieve vraag op te vangen. In onderstaande grafieken zijn de ontwikkelingen van de budgetten in de jaren opgenomen en daar aan toegevoegd de prognose voor 2013 en Educatie budget regio VAVO ** Educatie: NT2/NT1 *Prognose voor 2013 en 2014, exclusief VAVO ** VAVO vanaf 2013 landelijke bekostiging Per gemeente zijn de ontwikkelingen voor educatie - exclusief VAVO (=NT2 en NT1) als volgt: Budget NT2 & NT1 per gemeente - Elburg Ermelo Harderwijk Nijkerk Nunspeet Oldebroek Putten Zeewolde * 2014 * Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 11 van 50

12 Gemeente Elburg Korte schets Er zijn meer dan voldoende cursisten in Dit heeft geleid tot een kleine overbesteding, welke voornamelijk binnen de NT2-alfabetisering tot uiting kwam. Er is vooral veel belangstelling van de vrijwilligers in Elburg (dit zijn vaak senioren). De cursussen Engels zijn gestopt in juni Hierop is geen vervolg meer. Een aantal cursussen is dit jaar twee keer uitgevoerd. Er is met name belangstelling voor de EHBOcursus voor vrijwilligers, waardoor 24 cursisten het diploma gehaald hebben. Elburg blijft de samenwerking zoeken met Wezep en Oldebroek om de groepen te kunnen laten starten met het vereiste aantal. Met krimpende budgetten wordt dit steeds belangrijker. Laaggeletterden Er is doorlopend aandacht voor deze doelgroep. Uit Elburg volgen 8 cursisten een cursus Nederlands, op verschillende niveaus en op maat. Het wordt voor laaggeletterden ook steeds beter mogelijk om hun taal te verhogen en tevens digitale vaardigheden te leren dan wel te verbeteren. Er wordt tegenwoordig immers steeds meer per computer afgehandeld, dus dat betekent ook voor deze doelgroep dat zij moeten kunnen communiceren via de computer. Laagopgeleide 2 e kansers In de PO staat de cursus Budgetteren vermeld. Deze is twee keer uitgevoerd. Door de samenwerking met sociale zaken van de gemeente werden er cursisten aangemeld en in combinatie met eigen werving leverde dit in totaal 19 deelnemers op. Sociale zaken heeft 12 trajecten bekostigd en 7 deelnemers werden uit het WEB-budget gefinancierd. Laagopgeleide 2 e kansers werkzoekend Er was een deelnemer voor Telefoonbehandeling en receptiewerk en een voor Basis Boekhouden. Deze cursussen zijn in Wezep gegeven. Werkzoekende kunnen hun computervaardigheden verbeteren door een cursus Word, Internet en Excel te volgen. Meer individueel gericht op de vraag en behoefte van mensen. Hier is in 2011 ook door diverse deelnemers gebruik van gemaakt. Daarnaast hebben we ook een deelnemer uit Elburg voor de cursus Op stap naar werk in de zorg. Vanuit deze cursus wordt beoogd om enerzijds cursisten enthousiast te maken voor een baan in de zorg en anderzijds aansluiting te laten vinden bij een mogelijke voortzetting van de opleiding in het MBO. NT2 Bij de doelgroep alfabetisering is er sprake van overbesteding. Binnen deze doelgroep zijn het allemaal cursisten die een traject volgen voorafgaand aan de inburgering. Bij de doelgroep A1-A2 is er sprake van onderbesteding. Hier hebben zich vanuit de gemeente geen deelnemers voor gemeld. Vrijwilligers Bij de doelgroep vrijwilligers blijft de belangstelling voor computercursussen onveranderd hoog. In mei is wederom een map verspreid met het aanbod en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 102 aanmeldingen. Naast alle computercursussen zijn er voor de vrijwilligers ook een cursus communicatieve vaardigheden en twee EHBO-cursussen gerealiseerd. Werving en PR Voor de werving is er net als vorig jaar, gekozen voor het verspreiden van een A5 folder, met daarin vermeld het locale aanbod van Landstede Elburg, aangevuld met dat uit de directe regio (Nunspeet en Wezep). Deze folder is huis aan huis verspreid. Ook worden daarin de dagen van Landstede Open vermeld. Verder staan er geregeld advertenties en persberichten in de lokale krant en op de kabelkrant om de inwoners ook op deze wijze te attenderen op het cursusaanbod van de gemeente. Er is regelmatig overleg en afstemming of samenwerking met diverse instellingen en instanties: Stichting Wiel (Steunpunt Vrijwilligerswerk), bibliotheken, EHBO-vereniging, Uwoon Elburg, de plaatselijke pers en de locale omroep. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 12 van 50

13 Elburg in cijfers Vanuit de gemeente Elburg volgden 152 inwoners een opleiding op grond van de WEB. Daarvan volgden 144 inwoners een NT2- of NT1-traject en 8 inwoners een Vavo-traject. WEB inkoop Elburg Budget % Totaal trajecten % Totaal projecten % VAVO (basis regionale verdeling) % Totaal Educatie en VAVO % WEB-budget WEB inkoop - trajecten Budget trajecten trajecten % Laaggeletterden % NT2 alfabetisering % NT2-I of NT2-II - NT2 niv. A1-A2 (niet inburgeringsplichtigen) % Nieuwe Nederlanders (niet inburgeringsplichtigen) - Jongeren (18-27 jaar) zonder startkwalificatie - Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend % Laag opgeleide 2e kansers % Licht verstandelijke beperking % Senioren - Vrijwilligers % Totaal trajecten % WEB inkoop - projecten Budget projecten projecten % Laaggeletterden % Totaal projecten % Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 13 van 50

14 Deelname VAVO De opleidingen VMBO-tl, Havo en Vwo leiden op voor deelname aan het examen. ELBURG HAVO VMBO tl VWO Eindtotaal Deelnemers Inschrijvingen per vak Specificatie van de realisatie trajecten Laag opgeleide 2e kansers Inkoop PO2011 Totaal budget trajecten omzet Traject Budgetteren en rondkomen met je inkomen Comp.v. Internet Comp.v. Word Totaal laag opgeleide 2e kansers Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend Basiskennis boekhouden/bedrijfsrekenen Comp.v. Excel Comp.v. Internet Comp.v. Word Op stap naar werk-de zorg Telefoniste/receptioniste Totaal laag opgeleide 2e kansers werkzoekend Laaggeletterden NT1 Digitale vaardigheden Nederlands v. laaggeletterden korte trajecten-werk NT1 Alfabetisering (1e jaars) Totaal laaggeletterden NT Licht verstandelijk gehandicapten Op jezelf wonen (LVG) Totaal licht verstandelijk gehandicapten NT2 alfabetisering NT2 intensief laaggeletterden - 3 maanden NT2 laaggeletterden extensief (1e en 2e jaars) NT2 laaggeletterden intensief Totaal NT2 alfabetisering NT2 niveau A1-A2 NT2 gericht op niveau basisvaardigheid (A1A2) extensief Totaal NT2 niveau A1-A Vrijwilligers Communicatieve vaardigheden (vrijw.) Comp.v. Powerpoint vrijw Comp.v. Vrijwilligers Online Comp.v. Windows en Word -vrijw Comp.v. Word vervolg EHBO-vrijwilligers Vrijw.: Comp.v.Excel-basis Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 14 van 50

15 Traject Inkoop PO2011 Totaal budget trajecten omzet Totaal vrijwilligers Totaal Elburg Uitstroom trajecten NT1 en NT2 De uitstroom is tot stand gekomen in De trajecten zijn gestart in 2010 of Daarbij is ook aangegeven hoeveel trajecten doorlopen in 2012 Aantal Gemeente / doelgroep deelnemers Elburg 191 Laag opgeleide 2e kansers 15 Traject loopt door in Traject afgerond 12 Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend 16 Traject loopt door in Problemen: privé 1 Traject afgerond 13 Laaggeletterden NT1 21 Traject loopt door in Traject afgerond 17 Licht verstandelijk gehandicapten 1 Traject afgerond 1 NT2 alfabetisering 15 Traject loopt door in Traject afgerond 4 Vervolg zelfde opleiding 4 Problemen: privé 2 NT2 I-II (Staatsexamen - niveau 3-4-5) 1 Traject afgerond 1 Senioren (55+) 20 Traject afgerond 20 Vrijwilligers 102 Verkeerde keuze cursus 1 Ziekte 1 Traject afgerond 100 Inburgering in Elburg Vanuit Elburg is het aantal nieuwe deelnemers aan een inburgeringstraject: KNS Maatschappelijke OGO WERK Staatsexamen Totaal participatie NT2 Deelnemers Naast de deelname aan Inburgering zijn ook enkele inwoners aangemeld voor een NT2- alfabetiseringstraject ter voorbereiding op het inburgeringstraject. Deze deelnemers zijn meegenomen in het overzicht van de telling trajecten WEB. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 15 van 50

16 Gemeente Ermelo Korte schets Er was in het kalenderjaar 2011 een overbesteding op de productovereenkomst 2011 van 4%. Binnen het WEB-budget trajecten was er een overbesteding van 6%. De belangstelling voor de cursussen NT2 alfabetisering en het cursusaanbod vrijwilligers was groot. De realisatie voor de doelgroepen laag opgeleide 2 e kansers en NT2 (niet inburgeringsplichtigen) daarentegen was lager dan verwacht. Het budget voor projecten is geconcentreerd op één project, namelijk het terugdringen van het aantal laaggeletterden. De locatie Ermelo werkt nauw samen met de locaties Harderwijk en Nunspeet om de groepen op maximale grootte te krijgen en te houden. Door de teruglopende WEB-budgetten van de afgelopen jaren werd het steeds lastiger om de locatie Ermelo rendabel open te houden. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in de zomer van 2011 het huurcontract van de lokalen in De Dialoog van Ermelo is opgezegd. Er worden nu per cursus lokalen gehuurd bij de Stichting Pinel. Laagopgeleide 2e kansers In 2011 zijn er 9 trajecten ingekocht voor een cursus Budgetteren en rondkomen met je inkomen. Er zijn herhaaldelijk en via diverse kanalen PR-acties ondernomen om deelnemers te bereiken. Dit heeft helaas niet geresulteerd in voldoende aanmeldingen om de cursus te kunnen starten. Laagopgeleide 2 e kansers werkzoekend Deelnemers uit Ermelo hebben deelgenomen aan de cursus Op stap naar werk in de zorg in Harderwijk. In maart 2012 hebben alle deelnemers de cursus afgerond en een certificaat ontvangen. Er is een goede samenwerking met de klantmanagers van de Sociale Dienst Veluwerand. Laaggeletterden NT1 Deelnemers uit deze doelgroepen hebben deelgenomen aan verschillende cursussen, zoals digitale vaardigheden, Nederlands, alfabetisering en rekenen. Er is voldoende gerealiseerd. Het project laaggeletterden richtte zich met name op het werven van deelnemers en het informeren van toeleiders. Het bereiken van de doelgroep laaggeletterden blijft een belangrijke speerpunt. Senioren Er zijn twee trajecten gerealiseerd. Deze trajecten waren niet ingekocht. In overleg met de gemeente heeft hier een trajectverschuiving plaatsgevonden. De deelnemers waren in 2010 gestart in de veronderstelling 3 cursussen achter elkaar te kunnen doen. Toen bleek dat de vervolgcursussen in 2011 niet meer ingekocht waren is het door een verschuiving van trajecten uiteindelijk voor hun toch mogelijk geworden het volledige traject te doorlopen. NT2 Het aantal NT2-ers alfabetisering is hoger dan aanvankelijk ingekocht. De deelnemers zijn veelal inwoners met een inburgeringsplicht, die door hun beperkte taalvaardigheid nog niet kunnen deelnemen aan het inburgeringstraject. De aanmeldingen voor de trajecten kwamen grotendeels binnen via de sociale dienst. Voor de doelgroep A1-A2 niet inburgeringsplichtigen zijn er 2 trajecten ingekocht, waarvan er 1 is gerealiseerd. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 16 van 50

17 Vrijwilligers Gelijk aan voorgaande jaren waren de cursussen deskundigheidsbevordering van vrijwilligers ook dit jaar een succes. In totaal is er 127% gerealiseerd. De meeste belangstelling blijft binnen deze doelgroep toch uitgaan naar computercursussen. Voor de overige cursussen blijft de samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk om de groepen groot genoeg te houden. Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 17 van 50

18 Ermelo in cijfers Vanuit de gemeente Ermelo volgden 130 inwoners een opleiding op grond van de WEB. Daarvan volgden 112 inwoners een NT2- of NT1-traject en 18 inwoners een Vavo-traject. WEB inkoop Ermelo Budget % Totaal trajecten % Totaal projecten % VAVO (basis regionale verdeling) % Totaal Educatie en VAVO % WEB-budget WEB inkoop trajecten Budget trajecten trajecten % Laaggeletterden % NT2 alfabetisering % NT2-I of NT2-II - NT2 niveau A1-A2 (niet inburgeringsplichtigen) % Nieuwe Nederlanders (niet inburgeringsplichtigen) - Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend % Laag opgeleide 2e kansers % Senioren Vrijwilligers % Totaal trajecten % WEB inkoop projecten Budget projecten projecten % Laaggeletterden % Totaal projecten % Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 18 van 50

19 Deelname VAVO De opleidingen VMBO-tl, Havo en Vwo leiden op voor deelname aan het examen. ERMELO HAVO VMBO tl VWO Eindtotaal Deelnemers Inschrijvingen per vak Specificatie van de realisatie trajecten Laag opgeleide 2e kansers Traject Budgetteren en rondkomen met je inkomen Inkoop PO2011 Totaal budget Totaal laag opgeleide 2e kansers Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend trajecten omzet Comp.v. Word Op stap naar werk-de zorg Totaal laag opgeleide 2e kansers werkzoekend Laaggeletterden NT1 Digitale vaardigheden Nederlands en studievaardigheden - jaarcursus Nederlands v. laaggel. korte trajecten-werk Rekenen NT1 Nederlands en studievaardigheden - module NT1 Alfabetisering (1e jaars) Totaal laaggeletterden NT NT2 intensief laaggeletterden - 3 NT2 alfabetisering maanden NT2 intensief laaggeletterden NT2 laaggeletterden ext kort NT2 laaggeletterden ext (1e en 2e jaars) NT2 laaggeletterden ext (1e en 2e jaars) 3 dd.p.w Totaal NT2 alfabetisering NT2 gericht op niveau NT2 niveau A1-A basisvaardigheid (A1A2) extensief Totaal NT2 niveau A1-A Senioren (55+) Comp.v. Internet Comp.v. Word Totaal Senioren (55+) Vrijwilligers Adresmanagement met Outlook Communicatie training (Pinel) Communicatieve vaardigheden (vrijw.) Comp.v. Powerpoint vrijw Comp.v. Vrijwilligers Online Comp.v. Website bouwen Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 19 van 50

20 Inkoop PO2011 Totaal budget trajecten omzet Traject Comp.v. Windows en Word extra (Pinel) Comp.v. Windows en Word -vrijw Comp.v. Word vervolg Powerpoint en presentatietechnieken - vrijw PR en publiciteit Samenwerken in teams (vrijw.) Spreken in het openbaar Vergadertechniek Vrijw.: Comp.v.Excel-basis Workshop kennismaken met dementie Workshop omgaan met dementie Workshop signaleren eenzaamheid Workshop sponsering Totaal Vrijwilligers Totaal Ermelo Uitstroom trajecten NT1 en NT2 De uitstroom is tot stand gekomen in De trajecten zijn gestart in 2010 of Daarbij is ook aangegeven hoeveel trajecten doorlopen in Aantal Gemeente / doelgroep deelnemers Ermelo 148 Laag opgeleide 2e kansers 4 Traject afgerond 4 Laag opgeleide 2e kansers werkzoekend 7 Traject loopt door in Traject afgerond 5 Laaggeletterden NT1 18 Traject loopt door in Traject afgerond 9 Licht verstandelijk gehandicapten 3 Traject afgerond 3 NT2 alfabetisering 26 Traject loopt door in Traject afgerond 7 Zwangerschap 1 Vervolg zelfde opleiding 7 NT2 I-II (Staatsexamen - niveau 3-4-5) 1 Traject afgerond 1 NT2 niveau A1-A2 9 Traject afgerond 9 Senioren (55+) 5 Problemen: privé 1 Traject afgerond 4 Vrijwilligers 75 Traject loopt door in Traject afgerond 69 Inburgering in Ermelo Landstede Training, Opleiding & Advies, Gelderland Pagina 20 van 50

Jaarverslag Landstede, Training Opleiding & Advies Gelderland

Jaarverslag Landstede, Training Opleiding & Advies Gelderland Jaarverslag 2012 Landstede, Training Opleiding & Advies Gelderland Verslag educatie uitgevoerd door Landstede op basis van de productovereenkomsten met de gemeenten Elburg Ermelo Harderwijk Nijkerk Nunspeet

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

tieve En Ect Educa traj

tieve En Ect Educa traj Educatieve trajecten Educatieve trajecten In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord- Holland opleidingen voor volwassenen om participatie in de samenleving of op het werk te vergroten: de

Nadere informatie

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College

Werving tbv Educatieve Trajecten. 19 juni 2013. Drenthe College Werving tbv Educatieve Trajecten 19 juni 2013 Drenthe College Drenthe College - Middelgroot ROC met werkgebied: provincie Drenthe - Ca 650 medewerkers en 8300 studenten - 3 sectoren voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

academie voor Zelfstandigheid: Nieuwe kansen voor leren Maurice de Greef Vrije Universiteit Brussel

academie voor Zelfstandigheid: Nieuwe kansen voor leren Maurice de Greef Vrije Universiteit Brussel academie voor Zelfstandigheid: Nieuwe kansen voor leren Maurice de Greef Vrije Universiteit Brussel Shift Happens https://www.youtube.com/watch? v=pczg51il9no We hebben een probleem (1)! ü 15% van de inwoners

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie

Opdrachtverstrekking volwasseneneducatie Collegevoorstel Inleiding: De gemeente ontvangt van het Rijk middelen voor volwasseneneducatie. Deze middelen moeten ingezet worden bij het regionaal opleidingscentrum (roc). Onze gemeente zet deze middelen

Nadere informatie

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018

Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Regionaal Programma volwassenen Educatie 2018 Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Laaggeletterdheid en educatie 2.1 Afbakening Wet educatie en beroepsonderwijs 2.2 Doelgroep 2.3 Formeel en non-formeel

Nadere informatie

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN Welk aanbod is er voor inburgeraars en doorburgeraars? Een greep uit het aanbod Voor niet-inburgeringsplichtigen (autochtoon en allochtoon) Alfabetisering

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Voorstel programma educatie

Voorstel programma educatie Voorstel programma educatie 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 3. Regio Rivierenland 4. Opdracht ROC Rivor 5. Opleidingsbehoefte per gemeente 6. Voorwaarden cursusaanbod 2013

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Wat is duaal inburgeren?

Wat is duaal inburgeren? Wat is duaal inburgeren? Duaal is participeren Voldoende van Nederland en de Nederlandse taal leren om actief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving Duaal is gelijktijdigheid Les en praktijk

Nadere informatie

_vavo egiocollegeopleidingen

_vavo egiocollegeopleidingen _vavo egiocollegeopleidingen In één jaar je havo- of vwo-diploma Studeren in je eigen tempo Open huis 16 maart en 8 juni 2016 vanaf 18 uur zie www.regiocollege.nl Zaandam Purmerend» Havo 5_p4» Vwo 6_p7

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgeren in Inburgering Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Veldschets Taalniveaus, hoe burger je in? Inburgering tot 1 januari 2013 Inburgering vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

maak kennis met Het College voor examens

maak kennis met Het College voor examens maak kennis met Het College voor examens College voor Examens 030 28 40 700, info@cve.nl Postbus 315, 3500 AH Utrecht www.cve.nl Het is enorm belangrijk dat de focus altijd gericht blijft op de leerling

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

IN OPDRACHT VAN GEMEENTES VERZORGT HET ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OM PARTICIPATIE IN DE

IN OPDRACHT VAN GEMEENTES VERZORGT HET ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OM PARTICIPATIE IN DE V N I T T C A C J U A D TR DUCATIV TRAJCTN IN OPDRACHT VAN GMNTS VRZORGT HT ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLIDINGN VOOR VOLWASSNN OM PARTICIPATI IN D SAMNLVING OF OP HT WRK T VRGROTN: D ZOGNOMD DUCATIV TRAJCTN.

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen is met

Nadere informatie

Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers

Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland. Inburgeren en doorleren dat kan! Wilma Smit Aghyad AlSherfawi Corine Rockers Inhoud Sessie 1. Het onderwijssysteem in Syrië 2. Onderwijs: MBO/HBO/universiteit

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t

Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t Intake en start Inburgering Intake Informatievoorziening geïntegreerde opleiding Leerroute Start inburgering Verlengde

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

jaarrapportage examenbureau KCE

jaarrapportage examenbureau KCE jaarrapportage examenbureau KCE maart 2013- maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aantal aanmeldingen 4 3. Uitslag examen 6 4. Aantal afgenomen examens per onderdeel 7 5. Examencommissie / examinatoren

Nadere informatie

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen.

De gemeente Huizen blijft in de rol van centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling de contractvoorbereiding doen. TOELICHTING OP DE PRESTATIE-OVEREENKOMST 2014 Registratienr: 13.0008128 1. Inleiding Als bijlage treft u de prestatieovereenkomst educatie voor het jaar 2014 aan. Omdat het gemeenschappelijke orgaan educatie

Nadere informatie

College van B&W. Leden van de gemeenteraad. Informatie over de uitvoering van Wet inburgering. Geachte dames en heren,

College van B&W. Leden van de gemeenteraad. Informatie over de uitvoering van Wet inburgering. Geachte dames en heren, College van B&W Uw contact R.J.A. Berkvens T (020) 540 46 27 F (0297) 38 76 76 r.berkvens@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 23 06/912

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 23 06/912 o~~çëîççêëíéä= Onderwerp: Aanpassingen van het MOP GSB III mbt Volwasseneducatie, Onderwijsachterstanden en Inburgering Portefeuillehouder: M.H. Thalens-Kolker Dienst Beleid Beleidsvoorbereiding J. Backers,

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

RIS144488B_14-MRT Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007

RIS144488B_14-MRT Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 RIS144488B_14-MRT-2007 Bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 Inhoudsopgave bestedingsplan Volwasseneneducatie 2007 blz. Inleiding.2 1. Beleidsontwikkelingen...2 1.1 Het Grote Stedenbeleid (GSB) en Brede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 205 206 33 086 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Nadere informatie

Collegevoorstel Reg. nr : Afdeling : SZ Datum :

Collegevoorstel Reg. nr : Afdeling : SZ Datum : Datum : Onderwerp Inlooppunt laaggeletterden en anderstaligen Samenvatting De aanpak van laaggeletterdheid vergt speciale aandacht. Er is contact gelegd met Cinop om te zien hoe zij onze gemeente kan ondersteunen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 824 Integratiebeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

_vavo egiocollegeopleidingen

_vavo egiocollegeopleidingen _vavo egiocollegeopleidingen In één jaar je havo- of vwo-diploma Studeren in je eigen tempo Open huis 22 maart 2017 van 18.00-20.00 uur zie www.regiocollege.nl Zaandam Purmerend 2017-2018» Havo 5_p4» Vwo

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Inleiding

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Inleiding Raadsvoorstel nr. : 2001/116 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 16 oktober 2001 Agendapunt : 7 Steenwijk, 2 oktober 2001. Onderwerp: Volwassenen educatie Voorstel besluit 1. in te stemmen met de raamovereenkomsten

Nadere informatie

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017

Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2017 Stad met een hart Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitvoering RPE in 2016... 4 2.1 Besteding van het verplichte deel van het budget... 4 2.2 Besteding van

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum. 8 november Onderwerp. Ons kenmerk. Taaleis BSW/ RIS294999 Datum 8 november 2016 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Onderwerp Taaleis RIS294999 De raadsleden mevrouw Van der Gaag en de heer Kapteijns hebben op 9 september 2016 een brief met daarin dertien vragen

Nadere informatie

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Beschrijving van de methodiek Nederlands op de boulevard Inleiding In het

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE (070) 373 8681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8681 uw kenmerk bijlage(n) betreft Reactie

Nadere informatie

VAVO 2015 / 16 VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN).

VAVO 2015 / 16 VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN). VOORTGEZET ALGEMEEN VOLWASSENEN ONDERWIJS - IN ÉÉN OF TWEE JAAR EEN DIPLOMA VMBO-TL /MAVO, HAVO OF VWO OF DELEN DAARVAN (CERTIFICATEN). VAVO 2015 / 16 NOOR (20) ZAKTE VOOR HAAR HAVO EN KOOS ERVOOR TE GAAN

Nadere informatie

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll

Illllllllllllllilllllllllllllllllllll Illllllllllllllilllllllllllllllllllll 09.0004909 Vereniging van Hedertandse Semeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief inburgering

Nadere informatie

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2015-2016 uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2 Welkom Open avonden 2015» Woensdag 18 maart 18.00-20.30 uur»

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

TRAININGSKALENDER 2016

TRAININGSKALENDER 2016 TRAININGSKALDER 2016 TRAININGSKALDER 2016 LOCATIE ROTTERDAM MRS MONEYPNY KANTOOROPLEIDING STATIONPLEIN 45, 3013 AK ROTTERDAM (CTRAAL STATION) WEST-BLAAK 33, 3012 KD ROTTERDAM TEL.NR. 070-2500014 (ALGEME

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Geen leerling zonder diploma van school: educatie

Geen leerling zonder diploma van school: educatie Geen leerling zonder diploma van school: educatie In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Grote Steden Beleid 2005-2009 is als doelstelling voor de besteding van de middelen uit de Web geformuleerd; de

Nadere informatie

Vavo en Rutteleerlingen

Vavo en Rutteleerlingen Vavo en Rutteleerlingen In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden. 1. Voor wie is het

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

Verslag uitvoering Wet inburgering

Verslag uitvoering Wet inburgering Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering 2007 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf

Nadere informatie

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen Voortgezet onderwijs voor volwassenen 2013-2014 VAVO Een vierbaansweg om je diploma te halen! Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6 ROC Horizon College HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND ROC

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg)

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te

Nadere informatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie

Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Aanvalsplan laaggeletterdheid en de toekomst van de volwasseneneducatie Ina den Hollander Weert, 19 mei 2011 Kenniscirkel Leven Lang Leren Brabantse en Limburgse bibliotheken Wat is laaggeletterdheid?

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar

Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar Tussentijdse evaluatie pilot taalklas schooljaar 2013-2014 Start taalklas In oktober 2013 is de gemeente Asten in samenwerking met het schoolbestuur van stichting PRODAS gestart met een pilot taalklas

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO Informatiebijeenkomst BVNT2 Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO 14 november 2014 Presentatie - Globaal overzicht van taken en activiteiten DUO - Inzoomen: - Informatievoorziening - Kennisgeving -

Nadere informatie

Nederland FACTS & FIGURES. Laaggeletterdheid in. Geletterdheid. VAN DE 1,3 MILJOEN laaggeletterden tussen de 15 en 65 jaar zijn: 65% 35%

Nederland FACTS & FIGURES. Laaggeletterdheid in. Geletterdheid. VAN DE 1,3 MILJOEN laaggeletterden tussen de 15 en 65 jaar zijn: 65% 35% Laaggeletterdheid in Nederland FACTS & Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3 miljoen mensen. Van deze groep is 65% autochtoon. Het aantal laaggeletterden

Nadere informatie

Besluit van tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE inzake verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

Besluit van tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE inzake verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo Besluit van tot wijziging van onder meer het Besluit samenwerking VO-BVE inzake verruiming van uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

BELEIDSREGELS WET INBURGERING

BELEIDSREGELS WET INBURGERING Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland, Gelet op de hoofdstukken 2, 3 en 5 van de Verordening Wet Inburgering Wormerland 2007 besluit: vast te stellen de: BELEIDSREGELS WET INBURGERING Artikel

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is.

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is. College V200900272 Onderwerp: Projct taalcoaches Collegevoorstel Inleiding: Op 4 februari 2009 heeft de gemeente Heusden een subsidietoekenning tot een bedrag van 75.000,-- ontvangen voor het realiseren

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie