Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs."

Transcriptie

1 Visie Agrologistiek Relevante kennisvragen voor onderzoek Oktober 2003 Rapportnummer: B733a Vertrouwelijk Editor: Drs. Marco Duineveld Projectleider: Dr. Willie van den Broek Met bijdragen van: Ir. Arjen Simons Dr. Jan ten Napel

2 Visie Agrologistiek Relevante kennisvragen voor onderzoek Oktober 2003 Rapportnummer: B733a ISBN nummer Vertrouwelijk Editor Drs. Marco Duineveld Projectleider: Dr. Willie van den Broek Met bijdragen van: Ir. Arjen Simons Dr. Jan ten Napel Wageningen UR Agrotechnology and Food Innovations B.V. Bornsesteeg 59 Postbus AA Wageningen Tel: Fax:

3 Inhoud pagina 1 INLEIDING VISIE AGROLOGISTIEK VAN VISIE NAAR PILOTS KENNISINFRASTRUCTUUR ONTBREEKT ESSAYS VOOR ONDERZOEKSAGENDA VISIE AGROLOGISTIEK ESSAYS Onderzoeksagenda vanuit perspectief ketenkunde A) Inleiding: ketenkunde...10 B) Knelpunten en oplossingsrichtingen...12 C) Onderzoeksvragen Onderzoeksagenda vanuit logistiek en organisatorisch perspectief A) Inleiding: logistiek en organisatie...21 B) Knelpunten en oplossingsrichtingen...27 C) Onderzoeksvragen Onderzoeksagenda vanuit perspectief netwerkontwerp A) Inleiding: netwerkontwerp in agrologistiek...35 B) Knelpunten en oplossingsrichtingen...37 C) Onderzoeksvragen Onderzoeksagenda vanuit perspectief transparantie in ketens A) Inleiding: Transparantie in ketens en netwerken...46 B) Knelpunten en oplossingsrichtingen...49 C) Onderzoeksvragen Onderzoeksagenda vanuit ruimtelijk perspectief A) Inleiding: Het ruimtelijk perspectief...58 B) Knelpunten en oplossingsrichtingen...63 C) Onderzoeksvragen Onderzoeksagenda vanuit het perspectief voedselveiligheid A) Inleiding: Voedselveiligheid...74 B) Knelpunten en oplossingsrichtingen...74 C) Onderzoeksvragen BUSINESS CASE DIERLIJKE KETEN Onderzoeksagenda Visie Agrologistiek vanuit dierlijke keten A) Introductie dierlijke ketens...85 B) Knelpunten en oplossingsrichtingen...86 C) Onderzoeksvragen ONDERZOEKSAGENDA BIJLAGE 1: HET DEBAT Discussie rondom clusteren Discussie rondom verbinden Discussie rondom regisseren Enkele elementen uit het slotdebat...111

4 2 Eingendom Agrotechnology & Food Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schrifterlijke toestemming van Agrotechnology & Food Innovations B.V.

5 3 1 Inleiding 1.1 Visie Agrologistiek Niet alleen het produceren en samenstellen van agrarische producten is in Nederland een zeer succesvolle bezigheid, ook de distributie en de logistiek zijn bloeiende bedrijfstakken waar veel toegevoegde waarde wordt gerealiseerd. Dat verschaft ons land concurrentiekracht. Een vijfde van al het goederenvervoer dat van, naar en binnen Nederland plaatsvindt, heeft betrekking op de handel in agroproducten. Behalve een hoog niveau van bedrijfsactiviteiten kent de sector echter ook knelpunten. Deze doen zich met name voor op het gebied van de ruimtelijke ordening van bedrijfsvestigingen en de bereikbaarheid van de knooppunten van productie, distributie en detailhandel. Ook zijn er problemen op het gebied van veterinaire risico s, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Daarbij komt nog de aard van de producten: het gaat om het vervoer van voedsel, vaak verse en bederfelijke producten die tijdkritisch zijn, snel in waarde verminderen en kwetsbaar zijn bij afnemende bereikbaarheid. De Visie Agrologistiek (VAL) is een beleidsdocument van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat (V&W), waarin de visie op deze veranderingen in de agrologistiek tot 2002 wordt weergegeven. De veranderingen van de maatschappij met invloed op de agrologistiek worden in tien punten samengevat, namelijk: 1) Hoge consumenteneisen: Consumenten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van agroproducten. Men wil een vers en veilig product en een breed assortiment dat op zoveel mogelijk plaatsen en tijdstippen beschikbaar is. Daarnaast is ook de variatie toegenomen. De complexiteit van belevering van agroproducten neemt hierdoor toe. 2) Ketenomkering: Niet het aanbod maar in toenemende mate de vraag is sturend voor de organisatie van de agroketens. De macht van de detailhandelaar neemt over de hele keten toe. Dit is sterk zichtbaar in de vleeskalverketen, de groente- en fruitketen en in de biologische landbouw. Hoogfrequent uitleveren wordt steeds belangrijker. Vervoersketens zullen in de toekomst daarom steeds sneller worden afgewikkeld. Omdat supermarktwinkels in de (binnen)steden zijn gevestigd, zal het vrachtvervoer in de (binnen)steden flink toenemen. 3) Schaalverfijning: Fragmentatie en groei van de consumentenvraag leiden tot frequenter leveren aan de retailer en dus meer vervoersbewegingen. Alternatieve verkoopkanalen zijn in opkomst (bijvoorbeeld fast food op benzine- of spoorwegstations); dit leidt tot een groter aantal afzetpunten dat beleverd moet worden. Het aantal te rijden kilometers zal hierdoor toenemen, met name binnen en rond de stedelijke gebieden. E-commerce lijkt dit nog te versterken omdat goederenstromen hierdoor nog verder versnipperd raken. 4) Schaalvergroting supermarkten: Er is al lange tijd een ontwikkeling gaande naar schaalvergroting van de supermarkten. Niet uitgesloten wordt dat een ontwikkeling naar megastores een assortiment van zo n tot producten met zich zal meebrengen. Dit stelt enorme eisen aan de logistiek. 5) Schaalvergroting agrodistributie: Een reactie van de verladers op de omkering van de ketens en de schaalvergroting bij de supermarkten is een schaalvergroting in de distributie. De logistiek wordt dermate grootschalig dat bedrijven genoodzaakt zijn om samen te werken, om zo de goederenstromen te bundelen. Unilever bijvoorbeeld is op logistiek Eingendom Agrotechnology & Food Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schrifterlijke toestemming van Agrotechnology & Food Innovations B.V.

6 4 gebied steeds meer op zoek naar samenwerking met o.a. Campina, Sara Lee, Mars, enz. Samenwerkingsverbanden door logistieke dienstverleners zijn echter nog steeds in een pril stadium. 6) Globalisering en liberalisering: Concentratie en schaalvergroting is een beweging die (niet alleen op het gebied van agrologistiek) al sinds de jaren 70 is ingezet en nog steeds doorloopt als gevolg van prijsdalingen. Globalisering en liberalisering leiden daarnaast tot een toename van de internationale agrotransportstromen doordat de afstand tussen bron- en afzetgebied van agrarische producten steeds groter wordt. Er moet steeds efficiënter worden geproduceerd, hetgeen kan worden bereikt door een reductie van het aantal productielocaties in diverse agroketens. Door uitruil van dure productiecapaciteit voor goedkope transportactiviteit ontstaan meer import- en exportstromen en dus meer transport. 7) Duurzaam en verantwoord ondernemen: Binnen de maatschappij is een trend naar duurzaam en verantwoord ondernemen waarneembaar. Dit geldt ook voor de agrologistiek. Agrologistieke activiteiten moeten zodanig worden ingericht dat ze zo min mogelijk ten koste gaan van milieu en leefbaarheid en waar mogelijk een bijdrage leveren aan het dierenwelzijn, voedselveiligheid en andere public concerns. 8) Aangescherpte wet- en regelgeving: Er worden steeds vaker verstrekkende maatregelen getroffen om het verkeer te beperken. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het verkeer in steden maar ook soms op industrieterreinen. 9) Aandacht voor traceerbaarheid en veiligheid van voedsel: Grotere bedrijven besteden steeds meer aandacht aan kwaliteitsaanduidingen en de traceerbaarheid van producten. De mogelijkheden hiervoor nemen ook toe door ICT-ontwikkelingen. De aandacht voor voedselveiligheid stelt ook eisen aan de logistieke organisatie, omdat producten steeds vaker afzonderlijk en gescheiden moeten worden getransporteerd. 10) Verbetering van de benutting van ICT en innovatie: De feitelijke benutting van ICT-mogelijkheden, zoals het toepassen van E-commerce in de levensmiddelensector, is nog kleinschalig en dat niet alleen door technische belemmeringen. Ook het gebrek aan vertrouwen bij de afnemers en de belemmeringen in de vervoersefficiënte distributie van elektronisch gekochte producten zijn hier debet aan. Andere agrologistieke innovaties, met name systeeminnovaties, komen eveneens niet of pas na langere tijd van de grond. Bovendien zijn er grote investeringen nodig om de ICT-systemen van bedrijven langs de hele keten te integreren. Het strategisch commitment tussen private partijen onderling kost eveneens tijd. De agrosector staat dan ook voor de grote uitdaging om zelf meer initiatieven te ondernemen. Voorop staat dat de agrosector de primaire probleemeigenaar is. Niettemin kan ook de overheid een in hoofdzaak stimulerende rol spelen bij het pareren van gesignaleerde problemen. Zo kan de overheid inspelen op kansrijke ontwikkelingen die zich in de bedrijfstak zelf voordoen. Hierbij is innovatie de invalshoek voor beleidsactie. In de Nota Voedsel en Groen 1 en in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2 is dan ook aangegeven dat het de landelijke overheid ernst is in te spelen op ontwikkelingen in de agrologistiek om bij te dragen aan een verdere duurzame ontwikkeling van de bedrijfstak, bijvoorbeeld door clustering van activiteiten, het verbeteren van de bereikbaarheid, het ontwikkelen van de regiefunctie van de sector en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om bovenstaande aandachtspunten op een meer coherente wijze bijeen te brengen en de slagkracht rond deze thema s te vergroten is er in en in opdracht van de ministeries van LNV en V&W voor gekozen een Visie Agrologistiek op te stellen. In de Visie Agrologistiek is een drietal zogenaamde pijlers voor beleid benoemd: keuzes van de rijksoverheid die aansluiten bij het streven naar een duurzame bedrijfstak en bij de gesignaleerde ontwikkelingen in de 1 Ministerie van LNV, De Nota Voedsel en Groen: Het Nederlandse Agro-foodcomplex in perspectief, Ministerie van V&W, Nationaal Verkeers- en Vervoersplan , 2001 Eingendom Agrotechnology & Food Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schrifterlijke toestemming van Agrotechnology & Food Innovations B.V.

7 5 agrologistiek. Telkens zijn hierbij concreet enkele kansrijke innovaties gekozen, waar de rijksoverheid zich bij kan aansluiten. Het gaat hierbij om de volgende drie pijlers van beleid: 1. Van snippers naar clusters: het samenbrengen van productie-, verwerkings- en logistieke activiteiten tot enkele regionaal agro-economische clusters, zogenaamde Agro Business Parken (ABP s). ABP s kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Een ABP is een locatie waar een groot aantal logistieke functies binnen agroketens (distributie, handel, opslag) wordt gecombineerd met faciliteiten voor productie en verwerking. Uitgangspunt is de bundeling van dunne stromen tot dikke(re) stromen. 2. Agrologistieke netwerken: Voornoemde Agro Business Parken (ABP s) zijn geen geïsoleerde vestigingen maar onderdeel van een netwerk. Dit ABP netwerk bestaat uit knooppunten van productie en consumptie en uit de verbindende infrastructuur voor het transport van goederen tussen die knooppunten (terminal, transportcentrum, etc.). Concentratie en verbinding van agro-business activiteiten in netwerken bieden doordat zo voldoende massa ontstaat zicht op het (beter) benutten van hoogfrequente inter- en multimodale verbindingen tussen knooppunten. Deze verschaffen letterlijk de randvoorwaarden om een combinatie van modaliteiten (weg, water, spoor) met elkaar te verbinden. Tevens wordt zo efficiency in het gebruik van transportmaterieel gerealiseerd. 3. Van distributie naar regie: In het verleden is middels het concept Nederland Distributieland veel aandacht gevraagd voor de fysieke afhandeling van stromen waarbij de maatschappelijke baten de maatschappelijke kosten ruimschoots overtroffen. Inmiddels wordt dit niet meer als vanzelfsprekend verondersteld. Het is zaak om vanuit de kennis die is opgebouwd met betrekking tot besturing van fysieke stromen, deze verder uit te bouwen en te benutten voor meer hoogwaardige activiteiten. Juist voor agroketens liggen hier kansen. De kern van de regiefunctie is dat ICT het elektronisch aansturen, tracking en tracing door de hele keten heen het mogelijk maakt te garanderen dat agrostromen kunnen worden aangestuurd, gevolgd en veranderd. Dit heeft niet alleen betrekking op de producten maar ook op de vervoerswijzen. De door ICT ondersteunde informatie kan er ook toe bijdragen dat beter kan worden georganiseerd langs welke modaliteit en langs welk netwerk producten worden afgewikkeld. Dit biedt mogelijkheden om dunnere stromen te bundelen naar dikkere stromen. 1.2 Van visie naar pilots De Visie Agrologistiek is in februari 2002 in de Tweede Kamer besproken en goedgekeurd. Om aan deze Visie gestalte te geven is door het Platform Agrologistiek een aantal voorbeeldprojecten geselecteerd. Deze projecten moeten als aanjager fungeren om het gedachtegoed uit de Visie Agrologistiek vorm te geven. Het uiteindelijke doel is een systeeminnovatie tot stand te brengen zodat de congestie in de agrologistiek beheersbaar wordt. Het Platform Agrologistiek is opgericht in maart 2000 op initiatief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat- Generaal Goederenvervoer. Het Platform bestaat uit diverse deelnemers van zowel bedrijfsleven, overheid, kennisinfrastructuur en intermediaire organisaties op agrologistiek terrein. Het Platform heeft de Visie Agrologistiek: clusteren, verbinden en regisseren geschreven. Deze Visie is door de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de Tweede Kamer gezonden en daar in februari 2002 besproken en goedgekeurd. Om aan deze Visie gestalte te geven is door het Platform Agrologistiek een aantal voorbeeldprojecten geselecteerd. Deze projecten moeten als aanjager fungeren om het gedachtegoed uit de Visie Agrologistiek vorm te geven. Het uiteindelijke doel is een systeeminnovatie tot stand te brengen, zodat de congestie in de agrologistiek beheersbaar wordt. Eingendom Agrotechnology & Food Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schrifterlijke toestemming van Agrotechnology & Food Innovations B.V.

8 6 Op 4 juli 2003 hebben minister Veerman van LNV en minister Peijs van V&W een brief aan de Tweede Kamer gezonden met daarin de keuze van negen projecten die zijn voorgedragen door het Platform Agrologistiek. Deze vernieuwende agrologistieke projecten zullen door topmensen uit bedrijfsleven en overheid worden ondersteund. Niet via subsidie of regelgeving maar via het beschikbaar stellen van advies, netwerken en persoonlijke inspanning. Lijst met geselecteerde projecten agrologistiek: 1. Reduced checks': In de afgelopen jaren is in de sierteelt gestart met het gericht uitvoeren van steekproeven, gericht op een van tevoren verwacht risico. In navolging van de sierteelt sector zal binnen dit project eveneens voor het groente en fruit gestart worden met het instellen van gerichte steekproeven. Indiener en betrokken partijen: Frugi Venta (dhr. W. Baljeu, Den Haag), met steun van de Plantenziektekundige Dienst en Productschap Tuinbouw. Daarnaast is er deelname van internationaal opererende private partijen (verladers en een vervoerder). 2. Proefproject 'integrale, gebiedsgerichte versterking van de varkenshouderij rond de A1 (Overijssel)': Het project is een deelproject van en sluit ook aan bij het gedachtegoed van het Eiwitcorridor A1-project. Centraal in het project staat de optimalisatie van de varkenssector in verdere clustering van activiteiten, met daarbij onder andere als doel een aanzienlijke reductie van de logistieke kosten. De kern van het project richt zich op een verdere clustering van de activiteiten door middel van het ontwikkelen van locaties, de optimalisatie van de verschillende functies in de keten en de vermindering van de aan- en afvoerkosten. Een belangrijk onderdeel is de verplaatsing van productiecapaciteit van minder optimale locaties naar landbouwontwikkelingsgebieden. Hierbij speelt clustering van de Gezinsbedrijven Plus een grote rol. Een belangrijk element van het proefproject is de uitvoering van een pilot om zodoende de daadwerkelijke uitvoering en de innovaties gelijktijdig te toetsen. Indiener en betrokken partijen: ABCTA (dhr. J. Pegge, Lochem) en Dumeco, GLTO, provincies, gemeenten, Reconstructie Cie Overijssel, ondernemers in de varkenshouderij. 3. 'Klavertje 4': Versterking bestaande agro-clustering rond Venlo. Klavertje 4 bestaat uit vier projecten met een duidelijke onderlinge samenhang. Deze samenhang bestaat hierin dat productie, handel en verwerking op een steenworp afstand van elkaar zijn gelegen en worden geoptimaliseerd door multimodaal transport. Op de twee projectvestigingen glastuinbouw Californië en Siberië wordt de komende jaren ca. 558 ha bruto (ca. 270 ha. netto) glastuinbouw gerealiseerd. De gemeente Horst aan de Maas heeft subsidie gekregen van het Rijk voor het ontwikkelen van Californië tot duurzaam ingerichte glastuinbouwlocatie. Op bedrijventerrein Trade Port Noord wordt naast grootschalige transport en distributie ook een railterminal en een spoorwegemplacement langs de spoorlijn Eindhoven-Venlo voorzien. De Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland (ZON) zet, in samenwerking met Nederland Distributieland, met haar ZON Fresh Park -concept in op een marktgerichte benadering. Hierbij staat centraal het voorkomen van versnippering van de vele productielocaties en distributiecentra en het verantwoord omgaan met ruimte en agrostromen. Indiener en betrokken partijen: Provincie Limburg (dhr. M. Siecker, Maastricht), de gemeenten Venlo, Maasbree en Horst aan de Maas, en de Coöperatie Veiling ZON. 4. 'Mondiaal sierteelt netwerk': Centrale gedachte is dat de huidige sierteeltstromen, die nog fysiek door Nederland gaan, efficiënter kunnen stromen door rechtstreekse zendingen van brongebieden buiten Nederland naar vraaggebieden buiten Nederland. De stelling is dat Nederland ook bij dat soort stromen nog waarde kan blijven toevoegen in de rol van orchestrator. Het project behelst het met betrokken partijen ontwerpen van de benodigde infrastructuur en standaarden (zowel fysiek, digitaal en vooral ook mentaal) voor een mondiaal netwerk, evenals het (op schaal) testen van het concept in de praktijk. Eingendom Agrotechnology & Food Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schrifterlijke toestemming van Agrotechnology & Food Innovations B.V.

9 7 Indiener en betrokken partijen: Nederland Distributieland (NDL) (dhr. E. Kasteel, Zoetermeer), en bedrijven in de sierteeltsector. 5. Kuijpers Kip: Binnen het project wordt gestreefd naar één locatie voor kuikenvlees, waar alle schakels van de keten van opfokmoederdieren, vermeerdering, broederij, vleeskuikenhouderij tot en met slachterij zijn geïntegreerd. De mest wordt gebruikt voor het opwekken van energie en warmte. Ook wordt een marketingconcept ontwikkeld om de afstand tussen consument en producent te verminderen (bedrijfsbezoeken, bezoekers-ruimten, excursies en een website). Indiener en betrokken partijen: Kuijpers Kip (dhr. M. Kuijpers, Heeswijk-Dinther (NB)). 6. Zuivelpark Hoogeveen (DOC-kaas): DOC Kaas legt zich toe op het rijpen en produceren van kaas. De productie-, rijpings- en verwerkingslocaties zijn momenteel verspreid. Deze wil men samenbrengen op één terrein: een Zuivelpark. Op dit park is het de bedoeling verwante bedrijven aan te trekken zodat een sterk cluster ontstaat waarbij voordelen ontstaan door samenwerking (o.a. transport, verwerking restproducten, energiebesparing (gesloten energiesysteem). Indiener: DOC-kaas (dhr. J. Oosterveld, Hoogeveen). 7. Clustering van productie tot distributie in de vollegrondsgroenteteelt van Wieringermeer Zuid- Oost: Hiemstra BV is een belangrijke speler in de markt van vollegrondsgroenteteelt met een teeltareaal van 2500 ha contractteelt. Naast productie verzorgt Hiemstra BV verwerking, verpakking en distributie van groenteproducten naar afnemers. Het is de bedoeling dat de activiteiten van Hiemstra, nu versnipperd over acht locaties, geclusterd worden met als doel verregaande efficiencyverbetering en reductie van milieubelasting. Andere bedrijven uit bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie en transport worden daarbij betrokken. Hierdoor kan een sterk regionaal cluster, een Agro Business Park ontstaan. Hiemstra vestigt zich midden in haar productiegebied. Daardoor kan ca. 20% op transport worden bespaard, kan het product op bestelling geoogst blijven worden, en zal door innovaties de tijdsduur van oogst tot retail nog verder worden teruggebracht. Indiener en betrokken partijen: Hiemstra BV (dhr. Hiemstra, Middenmeer). Grontmij en Provincie Noord-Holland. 8. Flora Holland, Eelde. In het project Flora Holland Eelde worden alledrie de pijlers van de Visie Agrologistiek teruggevonden, namelijk: het samenbrengen van belanghebbende partijen en stromen binnen de regio, zowel logistiekorganisatorisch als logistiek-fysiek rond een Agro Business Park (ABP) in Eelde (clusteren); het herontwerpen van de vervoersrelatie tussen de sierteelt productiecentra, ABP Eelde en de grote productie- en handelscentra voor sierteelt in binnen- en buitenland (verbinden); het faciliteren van samenwerking door informatiediensten en andere faciliteiten vanuit ABP Eelde of Flora Holland (regisseren). Indiener: Flora Holland Eelde (dhr. C. Hoekstra, Eelde). 9. Koepelproject Eiwit-corridor A1. Het Eiwit-corridor A1 project is een zogeheten koepelproject en bestaat dus uit zo n vijftien deelprojecten. Binnen het koepelproject wordt een aantal concrete proefprojecten voor de A1-corridor regio geformuleerd en begeleid. De projecten gaan over clustering van varkens-, pluimvee- en kalverhouderij in bepaalde gebieden rondom de A1, met units voor de verwerking van producten (vlees en eieren) en afvalstromen (o.a. mest). Aan het concept ligt een gebiedsstrategie ten grondslag die tegemoet komt aan de ruimtelijke ordening- en milieuproblematiek. Ook activiteiten die te maken hebben met de reconstructie, bedrijfsverplaatsingen, logistiek en ketenintegratie passen hierin. Indiener en betrokken partijen: Oostelijke Ontwikkelings Maatschappij (dhr. F. Eetgerink). Er wordt samengewerkt met het agrarisch bedrijfsleven, UR Wageningen (Agrotechnology & Food Innovations, LEI, Alterra), TU Enschede, Arcadis, Buck Consultants International, Rijnconsult en Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. Eingendom Agrotechnology & Food Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schrifterlijke toestemming van Agrotechnology & Food Innovations B.V.

10 8 1.3 Kennisinfrastructuur ontbreekt Rondom agrologistiek zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande. Om zicht te houden op dit belangrijke werkveld heeft Wageningen Universiteit en Researchcentrum het initiatief genomen om in het verlengde van de beleidsnota Visie Agrologistiek: clusteren, verbinden, regisseren een aansprekende onderzoeks- /innovatieagenda te ontwikkelen. Deze agenda wordt aangevuld met een zogenaamde Gouden Gids : wie doet wat in het genoemde onderzoeksveld. Om tot deze innovatieagenda te komen is gekozen voor een praktische opzet. De Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Research Centre heeft een achttal voortrekkers gevraagd hun persoonlijke visie voor de komende 15/20 jaar op te stellen. Zij zijn gevraagd dit te doen vanuit hun eigen onderzoeksgebied maar wel door de koker van de beleidsnota Visie Agrologistiek: clusteren, verbinden, regisseren. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de voortrekkers en hun ingebrachte onderzoeksgebied. Tabel 1: Auteurs/Voortrekkers en hun ingebrachte onderzoeksgebied Auteurs Voortrekker Onderzoeksgebied Adrie Beulens Adrie Beulens Transparantie in ketens (T&T, ICT) Jack van der Vorst Paul van Beek Logistiek Jack Trienekens Onno Omta Organisatie en transities Jochem Pilkes George Beers Ketenkunde Frans Bethe Peter Smeets Ruimtelijke Ordening Seth Tromp Arjen Simons Netwerkontwerp Marcel Mengelers Robert van Gorcom Voedselveiligheid (T&T) Jan ten Napel Sierk Spoelstra Voorbeeldketen: Dierlijke keten Deze voortrekkers hebben de volgende opdrachten meegekregen: 1. Welke kansen/knelpunten ziet u, binnen het geschetste kader, voor de komende jaren op u afkomen? 2. Welke invullingen of oplossingen zouden hier volgens u ingebracht kunnen worden? 3. Welke onderzoeksvragen of innovaties zijn noodzakelijk om de invullingen of oplossingen gestalte te kunnen geven? 4. Projecteer de betekenis van uw innovatieagenda op een voorbeeldketen (dwarsdoorsnede). Als voorbeeldketen wordt de kritische dierlijke keten gekozen. Hebben we voldoende kennis in huis om de kansen/knelpunten in de dierlijke keten gestalte te geven of op te lossen indien de innovatieagenda wordt uitgerold? We denken dat met uitkomsten van deze voorbeeldketen de kansen/knelpunten uit de meeste andere ketens ook zijn aan te pakken. 5. Tenslotte wordt u gevraagd een Gouden Gids overzicht te maken van de onderzoekers/instituten met kennis, expertise en ervaring op de genoemde onderzoeks-/innovatieterreinen binnen de kaders van de Visie Agrologistiek. Met andere woorden: wie doet wat? In het voorliggende rapport is getracht een overzicht te geven van de eerste 4 voornoemde punten. Middels de weergave van kansen / knelpunten, oplossingsrichtingen en innovaties / onderzoeksvragen voor de toekomst, ontstaat een onderzoeksagenda dat vanuit verschillende disciplines van Wageningen Universiteit en Researchcenter (WUR) is ingevuld. Dit document kan dan ook gelezen worden als een oproep tot innovatie / onderzoek vanuit de WUR om zodoende de doelstellingen van de Agrologistieke Visie te verwezenlijken. Projecten dienen opgestart te worden om daadwerkelijk invulling te geven aan de bedoelde innovaties. Het tij zit echter niet mee. Door de verslechterde economische situatie kijken overheid en bedrijfsleven steeds vaker naar elkaar om de voor onderzoek en innovatie benodigde middelen. Uit internationaal onderzoek (o.a. Eingendom Agrotechnology & Food Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schrifterlijke toestemming van Agrotechnology & Food Innovations B.V.

11 9 OECD, 2003) blijkt dat Nederland steeds verder achterblijft op het gebied van investeringen in innovatie in onderzoek. Het risico voor de BV Nederland is enorm en met name voor het voor Nederland zo belangrijke agrocluster. Gezien haar rol in het huidige agrocluster is het daarom zaak dat vanuit de Wageningse kennisinstellingen en Universiteit een heldere bijdrage wordt geleverd aan de innovatieagenda. De voorliggende onderzoeksagenda is hier een eerste aanzet toe. Aanvullend is eveneens een debat georganiseerd waarin ingegaan is op lessen uit bestaande en randvoorwaarden voor nieuwe innovaties (waarom is het ene project wel succesvol en het andere niet). Kortom, waar dienen we nu rekening mee te houden om daadwerkelijk te innovatie te komen. Als leidraad dienden een drietal projecten. Een verslag van het debat is opgenomen in bijlage 1. De belangrijkste conclusies zijn tevens opgenomen in het concluderende hoofdstuk. In het concluderende hoofdstuk 3 zal namelijk een weergave worden gegeven van de onderzoeksagenda. De onderzoeksvragen zullen hiertoe worden gerelateerd aan de drie pijlers van de Agrologistieke Visie. Vervolgens zijn de belangrijkste randvoorwaardelijke conclusies uit het debat opgenomen, zodat een goede basis ontstaat voor een succesvolle uitvoering. Eingendom Agrotechnology & Food Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schrifterlijke toestemming van Agrotechnology & Food Innovations B.V.

12 10 2 Essays voor onderzoeksagenda visie agrologistiek In dit hoofdstuk (paragraaf 2.1) zullen de essays, zoals reeds aangegeven, worden gepresenteerd. In paragraaf 2.2 zal de agrologistieke visie vanuit een specifieke keten worden bezien, namelijk de dierlijke keten. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 een eerste aanzet worden gegeven voor de onderzoeksagenda en zullen de belangrijkste randvoorwaardelijke conclusies uit het debat worden opgenomen. 2.1 Essays Onderzoeksagenda vanuit perspectief ketenkunde Auteurs: George Beers en Jochem Pilkes Kennisinstelling WUR: Landbouw Economisch Instituut (LEI) A) Inleiding: ketenkunde Dit essay gaat in op de bijdrage die vanuit het kennisgebied Ketenkunde kan worden geleverd aan de ontwikkeling van een gezonde en duurzame agrologistiek. Eerst wordt een korte schets gegeven van het kennisgebied Ketenkunde. Daarna wordt een aantal hoofdpunten uit de Visie Agrologistiek gegeven en tenslotte een overzicht van de belangrijkste onderzoeksvragen die vanuit de Visie Agrologistiek op het kennisgebied lijken af te komen. Tegenwoordig wordt met ketenkunde de wetenschap omtrent ketens èn netwerken bedoeld. Een keten is een set van elkaar opvolgende activiteiten die waarde creëert in een bedrijf of organisatie en dus bestaat uit verticale banden tussen bedrijven. Een netwerk daarentegen heeft juist met horizontale relaties te maken tussen bedrijven die tot dezelfde groep of industrie behoren. Figuur 1: Verschil tussen ketens en netwerken Het totaal van ketens en netwerken omvat dus alle institutionele arrangementen tussen de schakels 3. Met ketens wordt in dit essay dit geheel van ketens en netwerken bedoeld. Ketenkundige ontwikkeling omvat 3 Diederen, P.J.M., Jonkers, H.L.,2001, Chain and Network Studies. Eingendom Agrotechnology & Food Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schrifterlijke toestemming van Agrotechnology & Food Innovations B.V.

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Auteurs: Buck Consultants International, Marcel Michon (hoofdauteur) Agrotechnology

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

Excelleren! Oktober 2008. Visie 2040

Excelleren! Oktober 2008. Visie 2040 Excelleren! Oktober 2008 Visie 2040 1 Vi 2 1 Excelle Inhoud ren! Visie 2040 Excelleren! Verduurzamen en uur verdienen ienen zam 3 Voorwoord Verbinden Bij verbinden ligt het accent op transport, logistiek

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties Is it all about the money...? Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties C.A.M. Hoedjes, 2006 Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Leerstoelgroep:

Nadere informatie

Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen

Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen J.L. Top, C.N. Verdouw, J.W. Donkers, A.J.M. Beulens Wageningen UR e-mail:jan.top@wur.nl Samenvatting Informatietechnologie kan bijdragen aan verhoogde efficiëntie,

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN EEN MIDDEL VOOR GEBIEDSONTWIKKELING BIJ BEDRIJVENTERREINEN COLOFON Titel: Lokale

Nadere informatie

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011 Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode drs. ing. B.P.A.M van de

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie