Actieplan Communicatiebeleidsplan gemeente Wijk bij Duurstede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede"

Transcriptie

1 Actieplan Communicatiebeleidsplan gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009

2 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Hoofdlijnen uit Communicatiebeleidsplan 4 Hoofdstuk 3: Acties 5 Hoofdstuk 4: Interne organisatie 12 Hoofdstuk 5: Financiën 15 Hoofdstuk 6: Planning 16 Bijlage: notitie De kaderstelling door de raad en het beleidsproces 2

3 1. Inleiding Goede communicatie zit hem niet alleen in het uitbrengen van mooie informatiefolders, maar ook in hoe we elkaar serieus nemen en elkaar betrekken. Zowel intern als extern. Op het gebied van communicatie gebeurt al heel veel, maar nergens is vastgelegd wat de algemene uitgangspunten (kaders) zijn voor onze communicatie, wat we al doen en wat we nog gaan doen om de communicatie met onze inwoners te verbeteren. Inhoud plannen Daarom zijn dit actieplan en het communicatiebeleidsplan opgesteld. Het actieplan beschrijft wat we al doen op het gebied van communicatie met onze inwoners, wat we nog op gaan pakken om deze communicatie te verbeteren, hoe we intern een en ander gaan organiseren en wat de geschatte kosten zijn. Het beleidsplan beschrijft vooral de kaders, de doelen en de thema s en accenten voor communicatie voor de komende jaren. Voordat wordt overgegaan op de dingen die we al doen en die we nog gaan oppakken, worden het doel, de thema s en de accenten uit het communicatiebeleidsplan kort weergegeven. Daarna volgen een beschrijving van hoe we dit intern aan gaan pakken, wat de financiën zijn en wat de globale planning is. Relaties Het communicatiebeleidsplan en het actieplan staan niet op zichzelf. Goede samenhang tussen de communicatie vanuit de raad en de communicatie vanuit het college is belangrijk, omdat raad en college een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het neerzetten van het beeld van een betrouwbare overheid en omdat zowel de gemeenteraad als het college hun communicatie op de inwoners richten. Ook is er een duidelijke relatie met andere plannen/trajecten binnen de gemeente Wijk bij Duurstede, waaronder Wijkgericht Werken, Interactief Werken, Programma Digitaal Werken en het cultuurtraject binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. Genoemde plannen/trajecten gaan, net als het communicatiebeleidsplan, over hoe we met onze doelgroepen en met elkaar omgaan. Het communicatiebeleidsplan focust echter op het beleid van de gemeente waar het gaat om voorlichting over, betrokkenheid bij en beeldvorming over het beleid. Actieve informatieplicht Een uitwerking van het communicatiebeleidsplan is de notitie actieve informatieplicht. Hierin staat beschreven hoe het college de actieve informatie richting de gemeenteraad organiseert. Het concept van die notitie hebben wij u, vooruitlopend op het beleidsplan en het actieplan, al aangeboden. 3

4 2. Hoofdlijnen uit communicatiebeleidsplan Hoofddoel van communicatie Hoofddoel van communicatie is het verbeteren van het imago van het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede (betrouwbare overheid). Het hoofddoel levert een bijdrage aan de doelstelling van het gemeentebestuur het verkleinen van de afstand en het versterken van de relatie tussen de inwoners en het gemeentebestuur. Subdoel communicatie: inzichtelijk, beïnvloedbaar en controleerbaar maken van het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede. Thema s en accenten Om de doelen en doelstellingen van communicatie te kunnen behalen wordt in het beleidsplan het accent gelegd op 3 thema s: - imago - interactiviteit en - voorlichting Kijkend naar deze thema s, dan komen er 2 accenten naar voren waarop wordt ingestoken en die elkaar in samenhang versterken: - versterken externe communicatie - versterken burgerparticipatie We zetten concrete stappen om de afstand tussen de inwoners en de gemeente te verkleinen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we de interne communicatie goed op orde hebben. Dat gaat niet vanzelf. Hiervoor investeren we in cultuurverandering en concrete, tastbare, producten. Zo werken we aan de informatieverstrekking en aan interactie met onze doelgroepen, met als doel om het imago van de gemeente Wijk bij Duurstede als betrouwbare partner te versterken. Gekozen wordt voor een geïntegreerde aanpak: effectief en efficiënt communiceren betekent het op elkaar afstemmen van de doelgroep, de boodschap en het middel. Het beleidsplan geeft een beschrijving van de belangrijkste accenten voor de komende jaren, externe communicatie en burgerparticipatie, die voortvloeien uit de 3 genoemde thema s. In deze oplegnotitie noemen we de concrete acties die nodig zijn om die accenten voldoende uit de verf te laten komen. 4

5 3. Acties In dit hoofdstuk vindt u per thema imago, interactiviteit en voorlichting, in twee van elkaar losstaande kolommen, welke acties we al doen en welke acties we de komende jaren nog gaan oppakken om de in het beleidsplan genoemde accenten voldoende uit de verf te laten komen. Per thema wordt ook een referentiekader geschetst om de keuze voor de (nieuwe) activiteiten in perspectief te plaatsen. Imago Referentiekader: onbekend maakt onbemind. Daarom is het van belang het bestuur actief zichtbaar te maken; als mensen weten waar ze aan toe zijn en afspraken worden nagekomen, dan geeft dat vertrouwen. Daarom is het managen van verwachtingen een belangrijk onderdeel van het versterken van het imago; je wilt dat je boodschap goed overkomt. Doelgroepbenadering helpt hierbij: wie zijn mijn doelgroepen en hoe breng ik mijn boodschap het best aan hen over? Oftewel, doelgroepbenadering. IMAGO Wat doen we al? Besluitenlijsten van het college worden op de website geplaatst. Wekelijks de gemeentepagina in de Wijkse Courant met informatieve artikelen. Persberichten uitbrengen over belangrijke onderwerpen. Wat gaan we nog meer doen? Op termijn worden de achterliggende stukken van collegebesluiten (muv vertrouwelijke besluiten) op de website geplaatst (aanbeveling Rapport Wallage). Inwoners gaan we actiever informeren door wekelijks aan de hand van de agenda voor de collegevergadering te bepalen over welke besluiten actief wordt geïnformeerd via de gemeentepagina/website of via een persbericht. Niet alleen wordt verteld welk besluit het college heeft genomen, maar ook waarom (aanbeveling Rapport Wallage). Communicatieplannen zijn standaard onderdeel van projectplannen. In de communicatieplannen wordt de participatie van inwoners vastgelegd (aan de hand van de participatieladder). Tijdens informatieavonden of in uitnodigingen voor (project-) bijeenkomsten wordt duidelijk verteld wat de participatiemogelijkheden zijn en wat de grenzen ervan. Ieders rol in een project is dan duidelijk en men weet wat men kan verwachten. Ook wordt bij bijeenkomsten duidelijk verteld of het een informatie- of een inspraakavond is (managen verwachtingen). 5

6 De pers uitnodiging bij activiteiten en bijeenkomsten. Persgesprek/persconferentie organiseren over belangrijke onderwerpen als we meer willen vertellen dan we in een persbericht kwijt kunnen. Mijlpalen worden sporadisch gevierd. Als dit nodig is worden actuele berichten direct op de website geplaatst. Wekelijks nieuwsberichten op de gemeentelijke website. Profileren als werkgever op Beursplein Wijk en Wijk in Bedrijf (banenmarkt open dag). Organiseren verenigingenmarkt ( Gezonde Leefstijl ), feest voor gedecoreerden, dag voor veteranen en dag van respect. Welkomstavond voor nieuwe inwoners. Per project wordt in het communicatieplan vastgelegd wie de doelgroepen zijn en hoe de boodschap het best aan hen is over te brengen (doelgroepbenadering). Zo kan een informatiebijeenkomst voor senioren bijvoorbeeld eens worden omgezet in een middagbijeenkomst, op een wellicht voor de doelgroep geschiktere locatie (aanbeveling rapport Wallage). Het team Communicatie kijkt jaarlijks of de conclusies uit het Burgerjaarverslag aanleiding geven tot het bijstellen van de accenten in het communicatiebeleid of het bijstellen van acties. Het team Communicatie gaat in gesprek met het projectmanagementbureau en projectleiders om meer aandacht te vragen voor het vieren van mijlpalen (eerste paal, afronding project enz.). Naast successen en mijlpalen ook slecht nieuws melden zoals vertraging in een traject. Ook communiceren met meedenkgroepen/ bewonersgroepen als er niets nieuws te melden valt door regelmatig te vertellen waar je als gemeente mee bezig bent. Medewerkers van de gemeente krijgen een basiscursus communicatievaardigheden om ze onder meer bewust te maken van hun rol bij het totstandkomen van het imago van de gemeente. Afspraak is afspraak. Wie een afspraak niet na kan komen communiceert hierover. Dit is/wordt via het interne cultuurtraject opgepakt. 6

7 Interactiviteit Referentiekader: participatie staat niet per definitie gelijk aan u zegt het maar. De gemeente moet ook nee kunnen zeggen als het algemeen belang in het geding is. Vooraf duidelijkheid verschaffen over de participatiemogelijkheden en over wat er met de input gebeurt en welke belangrijke momenten er gedurende het project zullen passeren (zie ook het referentiekader imago en de participatieladder in het communicatiebeleidsplan); door samen met inwoners plannen te maken voor de toekomst van onze gemeente en door gebruik te maken van de deskundigheid die in onze gemeente aanwezig is worden de plannen kwalitatief beter en ontstaat meer draagvlak; door te experimenteren met vormen van samenwerken en te leren van de goede en minder goede punten slagen we er steeds beter in onze inwoners bij de gemeente te betrekken; bewoners kunnen ook zelf meehelpen in de aanpak van problemen in hun wijk, buurt of dorp (wijkgericht werken); bij participatie willen inwoners weten waarvan ze wel iets mogen vinden en waarvan niet (managen van verwachtingen). INTERACTIVITEIT Wat doen we al? De afgelopen jaren zijn inwoners regelmatig vanaf de eerste ideeën gevraagd mee te doen in processen en ontwikkelingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - ontwikkeling appartementencomplex aan de Steenstraat - stedenbouwkundig plan De Geer II - ontwikkeling terrein Uem & Wennekes en Stookerterrein - opstellen Cultuurnota - huiskamergesprekken met inwoners en met schooljeugd over Wijk bij Duurstede 2020 Wat gaan we nog meer doen? In communicatieplannen die deel uitmaken van projectplannen wordt opgenomen wat de participatie van verschillende doelgroepen bij een project is (aan de hand van de participatieladder). 7

8 Tijdens informatieavonden of in uitnodigingen voor (project)bijeenkomsten wordt duidelijk verteld wat de participatiemogelijkheden zijn en wat de grenzen ervan zijn. Ieders rol in een project is dan duidelijk en men weet wat men kan verwachten. Ook wordt bij bijeenkomsten duidelijk verteld of het een informatieavond is of een inspraakavond (managen van verwachtingen) en wat er met de inbreng wordt gedaan. Regelmatig is een meedenkgroep in het leven geroepen die met de gemeente en bv. een stedenbouwkundige meedacht bij de planvorming. Vervolgens werden de overige betrokkenen geïnformeerd. De digitale dienstverlening via de website is uitgebreid. De digitale loketten voor inwoners en voor bedrijven zijn verbeterd. Vanuit huis kunnen inwoners en bedrijven 24 uur per dag, 7 dagen in de week, informatie opvragen over diensten en producten. Een aantal producten is direct te bestellen en sommige producten zijn zelfs direct te betalen. Een visie op wijkgericht werken is vastgesteld. Het gaat bij wijkgericht werken om samenwerking en een integrale aanpak van problemen en wensen op een overzichtelijk en werkbaar niveau: de wijk, buurt of het dorp. Bewoners worden geactiveerd en gestimuleerd daadwerkelijk mee te draaien in de aanpak van geconstateerde problemen in hun wijk. Daarbij zijn naast de bewoners zelf en de gemeente ook diverse andere partners betrokken: zoals de woningbouwvereniging, het welzijnswerk en de politie. Het dorpsplan Langbroek is volgens het principe van wijkgericht werken samen met vertegenwoordigers van de inwoners tot stand gekomen. Is een project afgerond, dan neemt de projectmanager/-leider het initiatief voor evaluatie van de burgerparticipatie. In deze evaluatie worden de ervaringen van zowel de projectgroepleden als van participanten meegenomen. Het team Communicatie faciliteert de projectmanager/-leider hierin door een vragenlijst op te stellen. De uitkomst van de evaluatie wordt via intranet gedeeld met collega s, zodat men van elkaar kan leren. Het aantal producten dat via internet kan worden besteld en betaald wordt uitgebreid (uitvoering Programma Digitaal Werken). We gaan experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Voor Langbroek zijn bewoners aan de slag om een Dorpsplatform op te richten, bestaande uit een goede afspiegeling van de inwoners van deze kern. Het Dorpsplatform wordt een gesprekspartner voor de gemeente als het gaat om allerhande ontwikkelingen op het gebied van met name de leefbaarheid van Langbroek, waaronder huisvesting voor ouderen en jongeren, voorzieningen in het dorp en veiligheid. 8

9 Communicatieplannen worden vastgesteld door het college en ter kennis gebracht van de raad. In de regel laat de gemeenteraad de communicatie in het voortraject over aan het college. De raad kan echter bij bepaalde projecten een intensievere rol voor zichzelf regelen (zie bijgevoegde notitie De kaderstelling door de raad en het beleidsproces). Medewerkers van de gemeente krijgen een basiscursus communicatievaardigheden om ze onder meer bewust te maken van hun rol bij en het belang van communicatie en burgerparticipatie. Niets is vervelender dan informatie-/ inspraakavonden die niet goed zijn voorbereid. In het handboek Communicatie staat een checklist voor het organiseren van een dergelijke bijeenkomst. Het team Communicatie gaat in gesprek met medewerkers (via het afdelingsoverleg) om het bestaan van deze checklist en de te hanteren werkwijze bekend te maken. Iedere informatie- en inspraakavond wordt minimaal twee weken van tevoren voorbereid door de verantwoordelijke medewerker, een communicatieadviseur en bij het onderwerp betrokkenen. Voor medewerkers die regelmatig presentaties gaan we een cursus Presenteren organiseren. Om zicht te hebben op informatie- en inspraakavonden wordt dit punt elke maand geagendeerd voor de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. De interactieve avonden gaan we kritisch onder de loep nemen: kan de opkomst worden vergroot door het uitnodigingsbeleid creatiever in te vullen, bijv. door bepaalde sleutelfiguren ook telefonisch uit te nodigen of de avonden een meer gevarieerde invulling te geven? Samen met Woningstichting Volksbelang zijn we in gesprek met huurderspanels over zaken die in de buurt spelen en die aandacht behoeven. Het gaat daarbij om onderhoud en inrichting van de openbare ruimte, veiligheid en overlast. En dan ook om wat bewoners zelf daarin kunnen betekenen. Volksbelang stelt per buurt geld beschikbaar dat de buurtpanels zelf mogen besteden aan iets ter bevordering/verbetering van de leefbaarheid van hun buurt. Het is de bedoeling deze manier van werken breder uit te dragen met mogelijk navolging in alle buurten. 9

10 Voorlichting Referentiekader: inwoners willen informatie van de gemeente 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kunnen raadplegen; inwoners willen op de hoogte zijn van wat er in hun wijk of buurt gebeurt; inwoners willen op de hoogte zijn van hun participatiemogelijkheden VOORLICHTING Wat doen we al? Jaarlijks brengen we een gemeentegids uit, met statische informatie over de gemeente en over de verenigingen en instellingen in onze gemeente. Met de gemeentegids wordt ook de afvalkalender huis-aan-huis bezorgd. Op de gemeentelijke website zijn naast statische informatie ook nieuwsberichten en actualiteiten te vinden. De website is onlangs geheel vernieuwd. Met de nieuwe opzet is in één oogopslag te zien welke informatie waar te vinden is. De website wordt zo goed als mogelijk actueel gehouden. Wekelijks informeren we inwoners via de gemeentepagina in de Wijkse Courant. Soms brengen we een special in deze krant uit, zoals over de kadernota en de begroting. We brengen de gemeentepagina sinds kort in kleur uit. Hiermee hopen we de attentiewaarde van de artikelen op onze gemeentepagina te vergroten, zodat nog meer inwoners onze informatie lezen. Met regelmaat verschijnen er nieuwsbrieven over bepaalde thema s. Zo zijn er speciale nieuwsbrieven over: - Langbroek leeft! - Bouwen aan De Engk - SEIN, senioreninformatie - Revitalisering Broekweg Wat gaan we nog meer doen? Bij grote (bouw)projecten zullen we ook bij geen nieuws de betrokkenen, zowel intern als extern, op de hoogte brengen van de stand van zaken (communiceren dat er niets te communiceren is, is ook communicatie). Het team Communicatie zal hiervoor, als dit nodig is, maandelijks een gesprek hebben met projectleiders en projectmanagers om de laatste stand van zaken te horen en te kunnen bepalen of communiceren over geen nieuws nodig is. Bij grote projecten geven we de klant beter inzicht in de loop van het gehele project, waardoor hij beter is geïnformeerd over de te verwachten tijdslijnen. Dat doen we door op informatieavonden de aanwezigen een planningsoverzicht te geven. Zo n overzicht plaatsen we ook op de website. Inwoners/bezoekers kunnen zich aanmelden voor sms-alert, zodat ze worden gewaarschuwd als de veerpont uit de vaart is/wordt genomen. Via publiciteitsacties wordt deze mogelijkheid onder de aandacht gebracht. We gaan ook voor de inwoners van Cothen een nieuwsbrief uitbrengen om ze te informeren over de stand van zaken van projecten in hun dorp. 10

11 Verder worden inwoners via brieven, s, folders, posters en uitnodigingen attent gemaakt op zaken die spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: - verenigingsmarkt Gezonde leefstijl - oplevering stadstoren - maatschappelijk debat (structuurvisie) - diplomazwemmen - jeugdmedaille - informatiebrieven over voortgang van projecten - Beweegwijzer - uitnodigingen voor informatieavonden e.d. Jaarlijks organiseren we een avond voor nieuwe inwoners. Het aanbieden van informatie via onze website is een continu proces. Naast het voldoen aan de verplichtingen die de overheid (steeds weer) stelt proberen we de informatie zo actueel mogelijk te houden, in het bijzonder de projectinformatie. Dit doen we door nauwe samenwerking tussen het projectmanagementbureau en het team Communicatie. Het team Communicatie redigeert de projectinformatie, voordat deze op de website wordt geplaatst. We gaan het gebruik van een televisiekanaal bekijken, zodat wat er in de samenleving gebeurt in de huiskamers kan worden gebracht. Dit kan ook een geschikt middel zijn om de raadsvergaderingen live te laten zien. 11

12 4. INTERNE ORGANISATIE De acties die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd vragen om betrokkenheid en vaardigheden van alle medewerkers en regie van het team Communicatie. Daarom zal intern, naast het cultuurtraject dat al is gestart, een bewustwordingsproces in gang worden gezet om de medewerkers bewust te maken van hun rol bij het verwezenlijken van de doelstellingen uit het communicatiebeleidsplan, oftewel, hun rol bij de communicatie. Ook worden medewerkers getraind in communicatievaardigheden. Betrokkenheid en vaardigheden medewerkers + regie team Communicatie Referentiekader: voorlichting over nog niet aanvaard beleid en het betrekken van inwoners bij beleid worden ingebed in het dagelijks werk van de medewerkers; communicatie wordt vanuit een interactievisie aangepakt; het team Communicatie neemt de regie op communicatie op zich; informatie- en inspraakavonden worden professioneel georganiseerd en uitgevoerd. BETROKKENHEID EN VAARDIGHEDEN MEDEWERKERS + REGIE TEAM COMMUNICATIE Wat doen we al? In ieder b. en w. voorstel staat een kopje Communicatie opgenomen. Dit dwingt de medewerkers na te denken over wie, wanneer moet worden geïnformeerd; de voorstellen die naar het college gaan komen eerst aan de orde in het overleg van de betreffende portefeuillehouder, zodat Communicatie kan checken of goed nagedacht is over het communiceren van het voorstel. Bij ieder portefeuillehouderoverleg is een communicatieadviseur aanwezig. Hierdoor is het team Communicatie beter op de hoogte van zaken die in de organisatie spelen en kan een proactieve rol worden aangenomen. Brieven bedoeld voor meer dan 10 personen worden voor eindredactie aan het team Communicatie voorgelegd. Daarna worden ze pas verstuurd. Wat gaan we nog meer doen? Voor ieder nieuw (groot) project is het nodig een bestuursopdracht te hebben en een projectplan. Onderdeel van het projectplan is een communicatieplan dat een communicatieadviseur in overleg met de projectmanager of projectleider opstelt. In dit communicatieplan is een hoofdstuk Burgerparticipatie opgenomen, waarin staat beschreven wat de participatie van verschillende doelgroepen bij een project is (aan de hand van de participatieladder). Medewerkers worden persoonlijk geïnformeerd over de participatieladder en de toepassing hiervan in hun dagelijks werk. Het team Communicatie bezoekt hiervoor de afdelingsoverleggen. Alle medewerkers krijgen een communicatie(vaardigheden)training ter verbetering van het basisniveau en om de veranderingen beter in de organisatie te verankeren (interpersoonlijke communicatie, schriftelijke communicatie en bewustwording). 12

13 Het team Communicatie doet eindredactie op folders en nieuwsbrieven e.d., heeft contact met vormgevers en zorgt voor drukwerkbegeleiding. Het team Communicatie adviseert en helpt college, management en medewerkers op het gebied van hun communicatieve rol. Enkele jaren geleden is een training helder schrijven gegeven. Er is een digitaal handboek Communicatie (intranet) waarin per communicatiemiddel wordt beschreven wat medewerkers zelf moeten doen en wat het team Communicatie voor hen doet. Informatie delen: alle actuele stukken van een project zijn te vinden op de U-schijf onder projectinformatie. Deze info is beschikbaar voor iedereen die bij het betreffende project betrokken is. Regelmatig (maandelijks) vindt overleg plaats tussen communicatieadviseurs en projectmanagers/-leiders. Een communicatieadviseur sluit, indien nodig, aan bij het Apro: het overleg over A- projecten. Projectinformatie voor de website gaat eerst langs het team Communicatie. Dit team geeft akkoord voor plaatsing. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten: het team Communicatie weet van de laatste ontwikkelingen rond een project en informatie komt eenduidig en conform de afspraken op de website te staan. Het team Communicatie gaat in gesprek met medewerkers (afdelingsoverleg) om het bestaan van de checklist informatie- en inspraakavonden en de te hanteren werkwijze bekend te maken. Iedere informatie- en inspraakavond wordt minimaal twee weken van tevoren voorbereid door de verantwoordelijke portefeuillehouder, de verantwoordelijke medewerker, een communicatieadviseur en overige bij het onderwerp betrokkenen. Medewerkers die regelmatig presentaties geven krijgen een cursus Presentatietechnieken. Om zicht te hebben op informatie- en inspraakavonden wordt dit punt elke maand geagendeerd voor de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. Het team Communicatie gaat het gebruik van het digitale Handboek Communicatie promoten bij de ronde langs de afdelingsoverleggen. Bij capaciteitstekort voor projectcommunicatie binnen het team Communicatie worden door dit team invalkrachten ingehuurd waarvoor de kosten tlv het betreffende project komen. Rol team Communicatie Het team Communicatie krijgt door de ontwikkelingen op het gebied van communicatie binnen de organisatie naast een uitvoerende rol een meer strategische adviesrol. Het team neemt de regie op communicatie in handen en zorgt voor samenhang en kwaliteit. 13

14 Kijkend naar de inhoud van dit actieplan en naar de inhoud van het communicatiebeleidsplan, dan is het team Communicatie de komende jaren met name druk op het gebied van projectcommunicatie en persvoorlichting. Intern zal het team Communicatie de medewerkers adviseren en helpen hun rol uit te kunnen oefenen op het gebied van communicatie en het samen met inwoners ontwikkelen van plannen. Randvoorwaarde Het team Communicatie kan haar taak aan, als de functie van medewerker communicatie/assistent webmaster wordt uitgebreid naar een fulltime functie en wordt gewijzigd in communicatieconsulent/assistent webmaster. In de praktijk functioneert dit al zo, alleen heeft formalisatie ervan nog niet plaatsgevonden. 14

15 5. Financiën De kosten voor veel acties worden budget neutraal uitgevoerd, of geschreven als kosten voor de desbetreffende projecten. De opleidingskosten (zie hieronder) worden betaald uit het opleidingsbudget. Voor het imago-onderzoek wordt gekeken of dit via een stageopdracht kan worden uitgevoerd. Als dit mogelijk is, dan wordt hiervoor een stagevergoeding gegeven (max bruto uit risicobuffer vacaturevoordeel). Is dit niet mogelijk, dan wordt gekeken wat de kosten zijn voor zo n onderzoek en waaruit deze kosten kunnen worden betaald. Communicatie(vaardigheden)training aan medewerkers ter verbetering van het basisniveau en om de veranderingen beter in de organisatie te verankeren (interpersoonlijke communicatie, schriftelijke communicatie en bewustwording). Daarnaast een cursus Presentatietechnieken voor medewerkers die regelmatig presentaties geven. Onderzoek doen naar het imago van de gemeente Wijk bij Duurstede in Kijken of dit via een stageopdracht uitgevoerd kan worden (opleidingsbudget 2009) (opleidingsbudget 2010) P.M. 15

16 6. Planning Verschillende grote acties zijn hieronder in een grove planning geplaatst e.v. bewustwording medewerkers van hun rol bij communicatie 2009 e.v. professionele ondersteuning vanuit Communicatie binnen projecten en formele procedures 2009 training communicatie(vaardigheden) voor medewerkers 2010 cursus Presentatietechnieken P.M. imago-onderzoek Veel van de overige acties worden direct, of zodra de organisatie is geïnformeerd, ingevoerd. 16

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl.

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl. De faciliterende ambtenaar Werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met initiatieven van burgers Help een burger initiatief! Dit is een uitgave van: Het ministerie

Nadere informatie

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Auteurs Jeroen Hoyng en Iwan de Jong Voorwoord BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Sport en bewegen scoren hoog op de maatschappelijke agenda. In tal van gemeenten zien we, mede

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie