Actieplan Communicatiebeleidsplan gemeente Wijk bij Duurstede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede"

Transcriptie

1 Actieplan Communicatiebeleidsplan gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009

2 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Hoofdlijnen uit Communicatiebeleidsplan 4 Hoofdstuk 3: Acties 5 Hoofdstuk 4: Interne organisatie 12 Hoofdstuk 5: Financiën 15 Hoofdstuk 6: Planning 16 Bijlage: notitie De kaderstelling door de raad en het beleidsproces 2

3 1. Inleiding Goede communicatie zit hem niet alleen in het uitbrengen van mooie informatiefolders, maar ook in hoe we elkaar serieus nemen en elkaar betrekken. Zowel intern als extern. Op het gebied van communicatie gebeurt al heel veel, maar nergens is vastgelegd wat de algemene uitgangspunten (kaders) zijn voor onze communicatie, wat we al doen en wat we nog gaan doen om de communicatie met onze inwoners te verbeteren. Inhoud plannen Daarom zijn dit actieplan en het communicatiebeleidsplan opgesteld. Het actieplan beschrijft wat we al doen op het gebied van communicatie met onze inwoners, wat we nog op gaan pakken om deze communicatie te verbeteren, hoe we intern een en ander gaan organiseren en wat de geschatte kosten zijn. Het beleidsplan beschrijft vooral de kaders, de doelen en de thema s en accenten voor communicatie voor de komende jaren. Voordat wordt overgegaan op de dingen die we al doen en die we nog gaan oppakken, worden het doel, de thema s en de accenten uit het communicatiebeleidsplan kort weergegeven. Daarna volgen een beschrijving van hoe we dit intern aan gaan pakken, wat de financiën zijn en wat de globale planning is. Relaties Het communicatiebeleidsplan en het actieplan staan niet op zichzelf. Goede samenhang tussen de communicatie vanuit de raad en de communicatie vanuit het college is belangrijk, omdat raad en college een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het neerzetten van het beeld van een betrouwbare overheid en omdat zowel de gemeenteraad als het college hun communicatie op de inwoners richten. Ook is er een duidelijke relatie met andere plannen/trajecten binnen de gemeente Wijk bij Duurstede, waaronder Wijkgericht Werken, Interactief Werken, Programma Digitaal Werken en het cultuurtraject binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. Genoemde plannen/trajecten gaan, net als het communicatiebeleidsplan, over hoe we met onze doelgroepen en met elkaar omgaan. Het communicatiebeleidsplan focust echter op het beleid van de gemeente waar het gaat om voorlichting over, betrokkenheid bij en beeldvorming over het beleid. Actieve informatieplicht Een uitwerking van het communicatiebeleidsplan is de notitie actieve informatieplicht. Hierin staat beschreven hoe het college de actieve informatie richting de gemeenteraad organiseert. Het concept van die notitie hebben wij u, vooruitlopend op het beleidsplan en het actieplan, al aangeboden. 3

4 2. Hoofdlijnen uit communicatiebeleidsplan Hoofddoel van communicatie Hoofddoel van communicatie is het verbeteren van het imago van het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede (betrouwbare overheid). Het hoofddoel levert een bijdrage aan de doelstelling van het gemeentebestuur het verkleinen van de afstand en het versterken van de relatie tussen de inwoners en het gemeentebestuur. Subdoel communicatie: inzichtelijk, beïnvloedbaar en controleerbaar maken van het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede. Thema s en accenten Om de doelen en doelstellingen van communicatie te kunnen behalen wordt in het beleidsplan het accent gelegd op 3 thema s: - imago - interactiviteit en - voorlichting Kijkend naar deze thema s, dan komen er 2 accenten naar voren waarop wordt ingestoken en die elkaar in samenhang versterken: - versterken externe communicatie - versterken burgerparticipatie We zetten concrete stappen om de afstand tussen de inwoners en de gemeente te verkleinen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we de interne communicatie goed op orde hebben. Dat gaat niet vanzelf. Hiervoor investeren we in cultuurverandering en concrete, tastbare, producten. Zo werken we aan de informatieverstrekking en aan interactie met onze doelgroepen, met als doel om het imago van de gemeente Wijk bij Duurstede als betrouwbare partner te versterken. Gekozen wordt voor een geïntegreerde aanpak: effectief en efficiënt communiceren betekent het op elkaar afstemmen van de doelgroep, de boodschap en het middel. Het beleidsplan geeft een beschrijving van de belangrijkste accenten voor de komende jaren, externe communicatie en burgerparticipatie, die voortvloeien uit de 3 genoemde thema s. In deze oplegnotitie noemen we de concrete acties die nodig zijn om die accenten voldoende uit de verf te laten komen. 4

5 3. Acties In dit hoofdstuk vindt u per thema imago, interactiviteit en voorlichting, in twee van elkaar losstaande kolommen, welke acties we al doen en welke acties we de komende jaren nog gaan oppakken om de in het beleidsplan genoemde accenten voldoende uit de verf te laten komen. Per thema wordt ook een referentiekader geschetst om de keuze voor de (nieuwe) activiteiten in perspectief te plaatsen. Imago Referentiekader: onbekend maakt onbemind. Daarom is het van belang het bestuur actief zichtbaar te maken; als mensen weten waar ze aan toe zijn en afspraken worden nagekomen, dan geeft dat vertrouwen. Daarom is het managen van verwachtingen een belangrijk onderdeel van het versterken van het imago; je wilt dat je boodschap goed overkomt. Doelgroepbenadering helpt hierbij: wie zijn mijn doelgroepen en hoe breng ik mijn boodschap het best aan hen over? Oftewel, doelgroepbenadering. IMAGO Wat doen we al? Besluitenlijsten van het college worden op de website geplaatst. Wekelijks de gemeentepagina in de Wijkse Courant met informatieve artikelen. Persberichten uitbrengen over belangrijke onderwerpen. Wat gaan we nog meer doen? Op termijn worden de achterliggende stukken van collegebesluiten (muv vertrouwelijke besluiten) op de website geplaatst (aanbeveling Rapport Wallage). Inwoners gaan we actiever informeren door wekelijks aan de hand van de agenda voor de collegevergadering te bepalen over welke besluiten actief wordt geïnformeerd via de gemeentepagina/website of via een persbericht. Niet alleen wordt verteld welk besluit het college heeft genomen, maar ook waarom (aanbeveling Rapport Wallage). Communicatieplannen zijn standaard onderdeel van projectplannen. In de communicatieplannen wordt de participatie van inwoners vastgelegd (aan de hand van de participatieladder). Tijdens informatieavonden of in uitnodigingen voor (project-) bijeenkomsten wordt duidelijk verteld wat de participatiemogelijkheden zijn en wat de grenzen ervan. Ieders rol in een project is dan duidelijk en men weet wat men kan verwachten. Ook wordt bij bijeenkomsten duidelijk verteld of het een informatie- of een inspraakavond is (managen verwachtingen). 5

6 De pers uitnodiging bij activiteiten en bijeenkomsten. Persgesprek/persconferentie organiseren over belangrijke onderwerpen als we meer willen vertellen dan we in een persbericht kwijt kunnen. Mijlpalen worden sporadisch gevierd. Als dit nodig is worden actuele berichten direct op de website geplaatst. Wekelijks nieuwsberichten op de gemeentelijke website. Profileren als werkgever op Beursplein Wijk en Wijk in Bedrijf (banenmarkt open dag). Organiseren verenigingenmarkt ( Gezonde Leefstijl ), feest voor gedecoreerden, dag voor veteranen en dag van respect. Welkomstavond voor nieuwe inwoners. Per project wordt in het communicatieplan vastgelegd wie de doelgroepen zijn en hoe de boodschap het best aan hen is over te brengen (doelgroepbenadering). Zo kan een informatiebijeenkomst voor senioren bijvoorbeeld eens worden omgezet in een middagbijeenkomst, op een wellicht voor de doelgroep geschiktere locatie (aanbeveling rapport Wallage). Het team Communicatie kijkt jaarlijks of de conclusies uit het Burgerjaarverslag aanleiding geven tot het bijstellen van de accenten in het communicatiebeleid of het bijstellen van acties. Het team Communicatie gaat in gesprek met het projectmanagementbureau en projectleiders om meer aandacht te vragen voor het vieren van mijlpalen (eerste paal, afronding project enz.). Naast successen en mijlpalen ook slecht nieuws melden zoals vertraging in een traject. Ook communiceren met meedenkgroepen/ bewonersgroepen als er niets nieuws te melden valt door regelmatig te vertellen waar je als gemeente mee bezig bent. Medewerkers van de gemeente krijgen een basiscursus communicatievaardigheden om ze onder meer bewust te maken van hun rol bij het totstandkomen van het imago van de gemeente. Afspraak is afspraak. Wie een afspraak niet na kan komen communiceert hierover. Dit is/wordt via het interne cultuurtraject opgepakt. 6

7 Interactiviteit Referentiekader: participatie staat niet per definitie gelijk aan u zegt het maar. De gemeente moet ook nee kunnen zeggen als het algemeen belang in het geding is. Vooraf duidelijkheid verschaffen over de participatiemogelijkheden en over wat er met de input gebeurt en welke belangrijke momenten er gedurende het project zullen passeren (zie ook het referentiekader imago en de participatieladder in het communicatiebeleidsplan); door samen met inwoners plannen te maken voor de toekomst van onze gemeente en door gebruik te maken van de deskundigheid die in onze gemeente aanwezig is worden de plannen kwalitatief beter en ontstaat meer draagvlak; door te experimenteren met vormen van samenwerken en te leren van de goede en minder goede punten slagen we er steeds beter in onze inwoners bij de gemeente te betrekken; bewoners kunnen ook zelf meehelpen in de aanpak van problemen in hun wijk, buurt of dorp (wijkgericht werken); bij participatie willen inwoners weten waarvan ze wel iets mogen vinden en waarvan niet (managen van verwachtingen). INTERACTIVITEIT Wat doen we al? De afgelopen jaren zijn inwoners regelmatig vanaf de eerste ideeën gevraagd mee te doen in processen en ontwikkelingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - ontwikkeling appartementencomplex aan de Steenstraat - stedenbouwkundig plan De Geer II - ontwikkeling terrein Uem & Wennekes en Stookerterrein - opstellen Cultuurnota - huiskamergesprekken met inwoners en met schooljeugd over Wijk bij Duurstede 2020 Wat gaan we nog meer doen? In communicatieplannen die deel uitmaken van projectplannen wordt opgenomen wat de participatie van verschillende doelgroepen bij een project is (aan de hand van de participatieladder). 7

8 Tijdens informatieavonden of in uitnodigingen voor (project)bijeenkomsten wordt duidelijk verteld wat de participatiemogelijkheden zijn en wat de grenzen ervan zijn. Ieders rol in een project is dan duidelijk en men weet wat men kan verwachten. Ook wordt bij bijeenkomsten duidelijk verteld of het een informatieavond is of een inspraakavond (managen van verwachtingen) en wat er met de inbreng wordt gedaan. Regelmatig is een meedenkgroep in het leven geroepen die met de gemeente en bv. een stedenbouwkundige meedacht bij de planvorming. Vervolgens werden de overige betrokkenen geïnformeerd. De digitale dienstverlening via de website is uitgebreid. De digitale loketten voor inwoners en voor bedrijven zijn verbeterd. Vanuit huis kunnen inwoners en bedrijven 24 uur per dag, 7 dagen in de week, informatie opvragen over diensten en producten. Een aantal producten is direct te bestellen en sommige producten zijn zelfs direct te betalen. Een visie op wijkgericht werken is vastgesteld. Het gaat bij wijkgericht werken om samenwerking en een integrale aanpak van problemen en wensen op een overzichtelijk en werkbaar niveau: de wijk, buurt of het dorp. Bewoners worden geactiveerd en gestimuleerd daadwerkelijk mee te draaien in de aanpak van geconstateerde problemen in hun wijk. Daarbij zijn naast de bewoners zelf en de gemeente ook diverse andere partners betrokken: zoals de woningbouwvereniging, het welzijnswerk en de politie. Het dorpsplan Langbroek is volgens het principe van wijkgericht werken samen met vertegenwoordigers van de inwoners tot stand gekomen. Is een project afgerond, dan neemt de projectmanager/-leider het initiatief voor evaluatie van de burgerparticipatie. In deze evaluatie worden de ervaringen van zowel de projectgroepleden als van participanten meegenomen. Het team Communicatie faciliteert de projectmanager/-leider hierin door een vragenlijst op te stellen. De uitkomst van de evaluatie wordt via intranet gedeeld met collega s, zodat men van elkaar kan leren. Het aantal producten dat via internet kan worden besteld en betaald wordt uitgebreid (uitvoering Programma Digitaal Werken). We gaan experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Voor Langbroek zijn bewoners aan de slag om een Dorpsplatform op te richten, bestaande uit een goede afspiegeling van de inwoners van deze kern. Het Dorpsplatform wordt een gesprekspartner voor de gemeente als het gaat om allerhande ontwikkelingen op het gebied van met name de leefbaarheid van Langbroek, waaronder huisvesting voor ouderen en jongeren, voorzieningen in het dorp en veiligheid. 8

9 Communicatieplannen worden vastgesteld door het college en ter kennis gebracht van de raad. In de regel laat de gemeenteraad de communicatie in het voortraject over aan het college. De raad kan echter bij bepaalde projecten een intensievere rol voor zichzelf regelen (zie bijgevoegde notitie De kaderstelling door de raad en het beleidsproces). Medewerkers van de gemeente krijgen een basiscursus communicatievaardigheden om ze onder meer bewust te maken van hun rol bij en het belang van communicatie en burgerparticipatie. Niets is vervelender dan informatie-/ inspraakavonden die niet goed zijn voorbereid. In het handboek Communicatie staat een checklist voor het organiseren van een dergelijke bijeenkomst. Het team Communicatie gaat in gesprek met medewerkers (via het afdelingsoverleg) om het bestaan van deze checklist en de te hanteren werkwijze bekend te maken. Iedere informatie- en inspraakavond wordt minimaal twee weken van tevoren voorbereid door de verantwoordelijke medewerker, een communicatieadviseur en bij het onderwerp betrokkenen. Voor medewerkers die regelmatig presentaties gaan we een cursus Presenteren organiseren. Om zicht te hebben op informatie- en inspraakavonden wordt dit punt elke maand geagendeerd voor de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. De interactieve avonden gaan we kritisch onder de loep nemen: kan de opkomst worden vergroot door het uitnodigingsbeleid creatiever in te vullen, bijv. door bepaalde sleutelfiguren ook telefonisch uit te nodigen of de avonden een meer gevarieerde invulling te geven? Samen met Woningstichting Volksbelang zijn we in gesprek met huurderspanels over zaken die in de buurt spelen en die aandacht behoeven. Het gaat daarbij om onderhoud en inrichting van de openbare ruimte, veiligheid en overlast. En dan ook om wat bewoners zelf daarin kunnen betekenen. Volksbelang stelt per buurt geld beschikbaar dat de buurtpanels zelf mogen besteden aan iets ter bevordering/verbetering van de leefbaarheid van hun buurt. Het is de bedoeling deze manier van werken breder uit te dragen met mogelijk navolging in alle buurten. 9

10 Voorlichting Referentiekader: inwoners willen informatie van de gemeente 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kunnen raadplegen; inwoners willen op de hoogte zijn van wat er in hun wijk of buurt gebeurt; inwoners willen op de hoogte zijn van hun participatiemogelijkheden VOORLICHTING Wat doen we al? Jaarlijks brengen we een gemeentegids uit, met statische informatie over de gemeente en over de verenigingen en instellingen in onze gemeente. Met de gemeentegids wordt ook de afvalkalender huis-aan-huis bezorgd. Op de gemeentelijke website zijn naast statische informatie ook nieuwsberichten en actualiteiten te vinden. De website is onlangs geheel vernieuwd. Met de nieuwe opzet is in één oogopslag te zien welke informatie waar te vinden is. De website wordt zo goed als mogelijk actueel gehouden. Wekelijks informeren we inwoners via de gemeentepagina in de Wijkse Courant. Soms brengen we een special in deze krant uit, zoals over de kadernota en de begroting. We brengen de gemeentepagina sinds kort in kleur uit. Hiermee hopen we de attentiewaarde van de artikelen op onze gemeentepagina te vergroten, zodat nog meer inwoners onze informatie lezen. Met regelmaat verschijnen er nieuwsbrieven over bepaalde thema s. Zo zijn er speciale nieuwsbrieven over: - Langbroek leeft! - Bouwen aan De Engk - SEIN, senioreninformatie - Revitalisering Broekweg Wat gaan we nog meer doen? Bij grote (bouw)projecten zullen we ook bij geen nieuws de betrokkenen, zowel intern als extern, op de hoogte brengen van de stand van zaken (communiceren dat er niets te communiceren is, is ook communicatie). Het team Communicatie zal hiervoor, als dit nodig is, maandelijks een gesprek hebben met projectleiders en projectmanagers om de laatste stand van zaken te horen en te kunnen bepalen of communiceren over geen nieuws nodig is. Bij grote projecten geven we de klant beter inzicht in de loop van het gehele project, waardoor hij beter is geïnformeerd over de te verwachten tijdslijnen. Dat doen we door op informatieavonden de aanwezigen een planningsoverzicht te geven. Zo n overzicht plaatsen we ook op de website. Inwoners/bezoekers kunnen zich aanmelden voor sms-alert, zodat ze worden gewaarschuwd als de veerpont uit de vaart is/wordt genomen. Via publiciteitsacties wordt deze mogelijkheid onder de aandacht gebracht. We gaan ook voor de inwoners van Cothen een nieuwsbrief uitbrengen om ze te informeren over de stand van zaken van projecten in hun dorp. 10

11 Verder worden inwoners via brieven, s, folders, posters en uitnodigingen attent gemaakt op zaken die spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: - verenigingsmarkt Gezonde leefstijl - oplevering stadstoren - maatschappelijk debat (structuurvisie) - diplomazwemmen - jeugdmedaille - informatiebrieven over voortgang van projecten - Beweegwijzer - uitnodigingen voor informatieavonden e.d. Jaarlijks organiseren we een avond voor nieuwe inwoners. Het aanbieden van informatie via onze website is een continu proces. Naast het voldoen aan de verplichtingen die de overheid (steeds weer) stelt proberen we de informatie zo actueel mogelijk te houden, in het bijzonder de projectinformatie. Dit doen we door nauwe samenwerking tussen het projectmanagementbureau en het team Communicatie. Het team Communicatie redigeert de projectinformatie, voordat deze op de website wordt geplaatst. We gaan het gebruik van een televisiekanaal bekijken, zodat wat er in de samenleving gebeurt in de huiskamers kan worden gebracht. Dit kan ook een geschikt middel zijn om de raadsvergaderingen live te laten zien. 11

12 4. INTERNE ORGANISATIE De acties die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd vragen om betrokkenheid en vaardigheden van alle medewerkers en regie van het team Communicatie. Daarom zal intern, naast het cultuurtraject dat al is gestart, een bewustwordingsproces in gang worden gezet om de medewerkers bewust te maken van hun rol bij het verwezenlijken van de doelstellingen uit het communicatiebeleidsplan, oftewel, hun rol bij de communicatie. Ook worden medewerkers getraind in communicatievaardigheden. Betrokkenheid en vaardigheden medewerkers + regie team Communicatie Referentiekader: voorlichting over nog niet aanvaard beleid en het betrekken van inwoners bij beleid worden ingebed in het dagelijks werk van de medewerkers; communicatie wordt vanuit een interactievisie aangepakt; het team Communicatie neemt de regie op communicatie op zich; informatie- en inspraakavonden worden professioneel georganiseerd en uitgevoerd. BETROKKENHEID EN VAARDIGHEDEN MEDEWERKERS + REGIE TEAM COMMUNICATIE Wat doen we al? In ieder b. en w. voorstel staat een kopje Communicatie opgenomen. Dit dwingt de medewerkers na te denken over wie, wanneer moet worden geïnformeerd; de voorstellen die naar het college gaan komen eerst aan de orde in het overleg van de betreffende portefeuillehouder, zodat Communicatie kan checken of goed nagedacht is over het communiceren van het voorstel. Bij ieder portefeuillehouderoverleg is een communicatieadviseur aanwezig. Hierdoor is het team Communicatie beter op de hoogte van zaken die in de organisatie spelen en kan een proactieve rol worden aangenomen. Brieven bedoeld voor meer dan 10 personen worden voor eindredactie aan het team Communicatie voorgelegd. Daarna worden ze pas verstuurd. Wat gaan we nog meer doen? Voor ieder nieuw (groot) project is het nodig een bestuursopdracht te hebben en een projectplan. Onderdeel van het projectplan is een communicatieplan dat een communicatieadviseur in overleg met de projectmanager of projectleider opstelt. In dit communicatieplan is een hoofdstuk Burgerparticipatie opgenomen, waarin staat beschreven wat de participatie van verschillende doelgroepen bij een project is (aan de hand van de participatieladder). Medewerkers worden persoonlijk geïnformeerd over de participatieladder en de toepassing hiervan in hun dagelijks werk. Het team Communicatie bezoekt hiervoor de afdelingsoverleggen. Alle medewerkers krijgen een communicatie(vaardigheden)training ter verbetering van het basisniveau en om de veranderingen beter in de organisatie te verankeren (interpersoonlijke communicatie, schriftelijke communicatie en bewustwording). 12

13 Het team Communicatie doet eindredactie op folders en nieuwsbrieven e.d., heeft contact met vormgevers en zorgt voor drukwerkbegeleiding. Het team Communicatie adviseert en helpt college, management en medewerkers op het gebied van hun communicatieve rol. Enkele jaren geleden is een training helder schrijven gegeven. Er is een digitaal handboek Communicatie (intranet) waarin per communicatiemiddel wordt beschreven wat medewerkers zelf moeten doen en wat het team Communicatie voor hen doet. Informatie delen: alle actuele stukken van een project zijn te vinden op de U-schijf onder projectinformatie. Deze info is beschikbaar voor iedereen die bij het betreffende project betrokken is. Regelmatig (maandelijks) vindt overleg plaats tussen communicatieadviseurs en projectmanagers/-leiders. Een communicatieadviseur sluit, indien nodig, aan bij het Apro: het overleg over A- projecten. Projectinformatie voor de website gaat eerst langs het team Communicatie. Dit team geeft akkoord voor plaatsing. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten: het team Communicatie weet van de laatste ontwikkelingen rond een project en informatie komt eenduidig en conform de afspraken op de website te staan. Het team Communicatie gaat in gesprek met medewerkers (afdelingsoverleg) om het bestaan van de checklist informatie- en inspraakavonden en de te hanteren werkwijze bekend te maken. Iedere informatie- en inspraakavond wordt minimaal twee weken van tevoren voorbereid door de verantwoordelijke portefeuillehouder, de verantwoordelijke medewerker, een communicatieadviseur en overige bij het onderwerp betrokkenen. Medewerkers die regelmatig presentaties geven krijgen een cursus Presentatietechnieken. Om zicht te hebben op informatie- en inspraakavonden wordt dit punt elke maand geagendeerd voor de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. Het team Communicatie gaat het gebruik van het digitale Handboek Communicatie promoten bij de ronde langs de afdelingsoverleggen. Bij capaciteitstekort voor projectcommunicatie binnen het team Communicatie worden door dit team invalkrachten ingehuurd waarvoor de kosten tlv het betreffende project komen. Rol team Communicatie Het team Communicatie krijgt door de ontwikkelingen op het gebied van communicatie binnen de organisatie naast een uitvoerende rol een meer strategische adviesrol. Het team neemt de regie op communicatie in handen en zorgt voor samenhang en kwaliteit. 13

14 Kijkend naar de inhoud van dit actieplan en naar de inhoud van het communicatiebeleidsplan, dan is het team Communicatie de komende jaren met name druk op het gebied van projectcommunicatie en persvoorlichting. Intern zal het team Communicatie de medewerkers adviseren en helpen hun rol uit te kunnen oefenen op het gebied van communicatie en het samen met inwoners ontwikkelen van plannen. Randvoorwaarde Het team Communicatie kan haar taak aan, als de functie van medewerker communicatie/assistent webmaster wordt uitgebreid naar een fulltime functie en wordt gewijzigd in communicatieconsulent/assistent webmaster. In de praktijk functioneert dit al zo, alleen heeft formalisatie ervan nog niet plaatsgevonden. 14

15 5. Financiën De kosten voor veel acties worden budget neutraal uitgevoerd, of geschreven als kosten voor de desbetreffende projecten. De opleidingskosten (zie hieronder) worden betaald uit het opleidingsbudget. Voor het imago-onderzoek wordt gekeken of dit via een stageopdracht kan worden uitgevoerd. Als dit mogelijk is, dan wordt hiervoor een stagevergoeding gegeven (max bruto uit risicobuffer vacaturevoordeel). Is dit niet mogelijk, dan wordt gekeken wat de kosten zijn voor zo n onderzoek en waaruit deze kosten kunnen worden betaald. Communicatie(vaardigheden)training aan medewerkers ter verbetering van het basisniveau en om de veranderingen beter in de organisatie te verankeren (interpersoonlijke communicatie, schriftelijke communicatie en bewustwording). Daarnaast een cursus Presentatietechnieken voor medewerkers die regelmatig presentaties geven. Onderzoek doen naar het imago van de gemeente Wijk bij Duurstede in Kijken of dit via een stageopdracht uitgevoerd kan worden (opleidingsbudget 2009) (opleidingsbudget 2010) P.M. 15

16 6. Planning Verschillende grote acties zijn hieronder in een grove planning geplaatst e.v. bewustwording medewerkers van hun rol bij communicatie 2009 e.v. professionele ondersteuning vanuit Communicatie binnen projecten en formele procedures 2009 training communicatie(vaardigheden) voor medewerkers 2010 cursus Presentatietechnieken P.M. imago-onderzoek Veel van de overige acties worden direct, of zodra de organisatie is geïnformeerd, ingevoerd. 16

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Documentversie: WISH 1.0 / 4 oktober 2011 (definitief) Paragraaf 5.4 van het projectplan WISH (pagina 12) is gewijd aan Informatie en communicatie. Dit document

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding blz.3 Hoofdstuk 2 Doel communicatieplan blz.3 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheden blz.3 Hoofdstuk 4 Doelgroepen en doelstellingen

Nadere informatie

Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn

Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Inleiding Zo veel mogelijk inwoners van Midden-Delfland, en in het bijzonder inwoners van Den Hoorn, moeten de gelegenheid krijgen om mee te denken bij de verdere

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT

COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT COMMUNICATIEPLAN INTEGRAAL ACCOMODATIEPLAN WOENSDRECHT 1. Algemeen Inleiding De gemeente Woensdrecht heeft ICS adviseurs opdracht gegeven om een integraal accommodatieplan te ontwikkelen in twee fasen.

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Communicatieplan WMO Communiceren over de WMO doen we zo Stiens, 20 december 2007 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Nadere informatie

Wijkanalyse Leefbaarheid

Wijkanalyse Leefbaarheid Onderzoeken Politiecijfers Leefbarometer VROM Straatgesprekken Wijkinitiatief Buurtagenda Communicatiemiddelen website en wijknieuws Sociale kaart Wijkspreekuur Wijkanalyse Leefbaarheid Themabijeenkomst

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Valkenburg aan de Geul heeft gekozen voor een visie op burgerparticipatie, waarin zelfsturing centraal staat. Uitgangspunt van deze visie is de gedachte,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland 2 september 2009 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergronden onderzoeksvraag... 3 2. Centrale vraagstelling... 3 3. Omschrijving

Nadere informatie

Afd.hoofd: Akkoord HpiN VMO/Jur. OR 0 BMO/Com. ÜADF

Afd.hoofd: Akkoord HpiN VMO/Jur. OR 0 BMO/Com. ÜADF gemeente Barneveld Nr. 618792 Aan het college van burgemeester en wethouders Interactieve beleidsvorming bij opstellen speelruimtebeleid- en uitwerkingsplan Gevraagde beslissing: 1. Akkoord gaan met het

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Janneke Louisa-Muller Carel van Gelder Jan Burger Robbert

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen Stroomschema Burgerparticipatie Stap 1 situatieschets Omschrijf de beleidssituatie: Wat is het probleem? Breng de complexiteit in beeld. Wie zijn de spelers en wat zijn hun belangen? Maak een krachtenveldanalyse

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

Strategisch communicatiebeleid

Strategisch communicatiebeleid gemeente Hardinxveld-Giessendam Strategisch communicatiebeleid Chantal Richter Zaak nr. 16690 Beleidsnota.nr. 13011 / versie 8 juli 2013 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Visie op communicatie... 6 3. Doelgroepen...

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2016

Communicatiebeleidsplan 2016 Communicatiebeleidsplan 2016 Inleiding In dit beleidsplan staat kernachtig wat de uitgangspunten zijn voor de gemeentelijke communicatie. Dit vakgebied is onder te verdelen in vier categorieën: wettelijke

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Hart voor Leefbaarheid

Plan van Aanpak. Hart voor Leefbaarheid Plan van Aanpak Hart voor Leefbaarheid Samengesteld door: Yolande de Leeuw Medewerker team Maatschappelijke ontwikkeling In overleg met: Ella-Marie van Vijfeijken Marlène van Leuken Miriam Meijers Dolf

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Toekomstvisie Albrandswaard 2025 Documentversie: Versie D1, 12 november 2010 Vooraf: 1. In het projectplan Toekomstvisie Albrandswaard 2025 komen veel communicatieaspecten

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Inleiding In de commissie Algemeen Bestuur is de wens uitgesproken om over de communicatie van de gemeenteraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet 2011/33242 Bijlage Uitwerking van treden van de participatieladder Trede 1: Informeren De gemeente bepaalt in grote mate zelf de agenda voor besluitvorming en houdt betrokkenen hiervan op de hoogte. Het

Nadere informatie

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel De gemeente wil de eerder vastgestelde uitgangspunten van het Woensdrechtse Wmobeleid Bescherming, zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL B O U W G R O N D S T O F F E N communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL verankerd in de bouw B O U W G R O N D S T O F F E N Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Bouwgrondstoffensector De

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 Van Datum 16 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon : Welzijn : R. de Jongh Tel.nr. : 06-20094767

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing

Startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing Startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing Status: Definitief In opdracht van: College Ambtelijk opdrachtgever: Inge Bakker Projectleider/procesmanager: Jannet Wielinga Datum: 4 november 2010 Versie: 2 Bestandslocatie:

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid 15/2003 Registratienummer 2.62145 Opgesteld door, telefoonnummer Paula Croonen, 2261 Programma Cultuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Memo. Aan : Gemeenteraad Blaricum. Onderwerp : Plan van Aanpak Bermenbeleid. Datum : 6 april Van : Bestuurstaf Blaricum

Memo. Aan : Gemeenteraad Blaricum. Onderwerp : Plan van Aanpak Bermenbeleid. Datum : 6 april Van : Bestuurstaf Blaricum Memo Aan : Gemeenteraad Blaricum Onderwerp : Plan van Aanpak Bermenbeleid Datum : 6 april 2011 Van : Bestuurstaf Blaricum Naam opsteller : M.v.d. Marel, K. Prosetiko, tel.nr. 219 Geachte raadsleden, Op

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013.

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013. Naam Evaluatie samenwerking Werkplein Venlo - Venray Opdrachtgever Raad/college Venray Trekker Sanne Bloemen (Venray) - trekker, Kim Werner (Venlo) contactpersoon Datum 30 juni 2015 Inleiding Op 8 mei

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie