Actieplan Communicatiebeleidsplan gemeente Wijk bij Duurstede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede"

Transcriptie

1 Actieplan Communicatiebeleidsplan gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009

2 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Hoofdlijnen uit Communicatiebeleidsplan 4 Hoofdstuk 3: Acties 5 Hoofdstuk 4: Interne organisatie 12 Hoofdstuk 5: Financiën 15 Hoofdstuk 6: Planning 16 Bijlage: notitie De kaderstelling door de raad en het beleidsproces 2

3 1. Inleiding Goede communicatie zit hem niet alleen in het uitbrengen van mooie informatiefolders, maar ook in hoe we elkaar serieus nemen en elkaar betrekken. Zowel intern als extern. Op het gebied van communicatie gebeurt al heel veel, maar nergens is vastgelegd wat de algemene uitgangspunten (kaders) zijn voor onze communicatie, wat we al doen en wat we nog gaan doen om de communicatie met onze inwoners te verbeteren. Inhoud plannen Daarom zijn dit actieplan en het communicatiebeleidsplan opgesteld. Het actieplan beschrijft wat we al doen op het gebied van communicatie met onze inwoners, wat we nog op gaan pakken om deze communicatie te verbeteren, hoe we intern een en ander gaan organiseren en wat de geschatte kosten zijn. Het beleidsplan beschrijft vooral de kaders, de doelen en de thema s en accenten voor communicatie voor de komende jaren. Voordat wordt overgegaan op de dingen die we al doen en die we nog gaan oppakken, worden het doel, de thema s en de accenten uit het communicatiebeleidsplan kort weergegeven. Daarna volgen een beschrijving van hoe we dit intern aan gaan pakken, wat de financiën zijn en wat de globale planning is. Relaties Het communicatiebeleidsplan en het actieplan staan niet op zichzelf. Goede samenhang tussen de communicatie vanuit de raad en de communicatie vanuit het college is belangrijk, omdat raad en college een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het neerzetten van het beeld van een betrouwbare overheid en omdat zowel de gemeenteraad als het college hun communicatie op de inwoners richten. Ook is er een duidelijke relatie met andere plannen/trajecten binnen de gemeente Wijk bij Duurstede, waaronder Wijkgericht Werken, Interactief Werken, Programma Digitaal Werken en het cultuurtraject binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. Genoemde plannen/trajecten gaan, net als het communicatiebeleidsplan, over hoe we met onze doelgroepen en met elkaar omgaan. Het communicatiebeleidsplan focust echter op het beleid van de gemeente waar het gaat om voorlichting over, betrokkenheid bij en beeldvorming over het beleid. Actieve informatieplicht Een uitwerking van het communicatiebeleidsplan is de notitie actieve informatieplicht. Hierin staat beschreven hoe het college de actieve informatie richting de gemeenteraad organiseert. Het concept van die notitie hebben wij u, vooruitlopend op het beleidsplan en het actieplan, al aangeboden. 3

4 2. Hoofdlijnen uit communicatiebeleidsplan Hoofddoel van communicatie Hoofddoel van communicatie is het verbeteren van het imago van het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede (betrouwbare overheid). Het hoofddoel levert een bijdrage aan de doelstelling van het gemeentebestuur het verkleinen van de afstand en het versterken van de relatie tussen de inwoners en het gemeentebestuur. Subdoel communicatie: inzichtelijk, beïnvloedbaar en controleerbaar maken van het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede. Thema s en accenten Om de doelen en doelstellingen van communicatie te kunnen behalen wordt in het beleidsplan het accent gelegd op 3 thema s: - imago - interactiviteit en - voorlichting Kijkend naar deze thema s, dan komen er 2 accenten naar voren waarop wordt ingestoken en die elkaar in samenhang versterken: - versterken externe communicatie - versterken burgerparticipatie We zetten concrete stappen om de afstand tussen de inwoners en de gemeente te verkleinen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we de interne communicatie goed op orde hebben. Dat gaat niet vanzelf. Hiervoor investeren we in cultuurverandering en concrete, tastbare, producten. Zo werken we aan de informatieverstrekking en aan interactie met onze doelgroepen, met als doel om het imago van de gemeente Wijk bij Duurstede als betrouwbare partner te versterken. Gekozen wordt voor een geïntegreerde aanpak: effectief en efficiënt communiceren betekent het op elkaar afstemmen van de doelgroep, de boodschap en het middel. Het beleidsplan geeft een beschrijving van de belangrijkste accenten voor de komende jaren, externe communicatie en burgerparticipatie, die voortvloeien uit de 3 genoemde thema s. In deze oplegnotitie noemen we de concrete acties die nodig zijn om die accenten voldoende uit de verf te laten komen. 4

5 3. Acties In dit hoofdstuk vindt u per thema imago, interactiviteit en voorlichting, in twee van elkaar losstaande kolommen, welke acties we al doen en welke acties we de komende jaren nog gaan oppakken om de in het beleidsplan genoemde accenten voldoende uit de verf te laten komen. Per thema wordt ook een referentiekader geschetst om de keuze voor de (nieuwe) activiteiten in perspectief te plaatsen. Imago Referentiekader: onbekend maakt onbemind. Daarom is het van belang het bestuur actief zichtbaar te maken; als mensen weten waar ze aan toe zijn en afspraken worden nagekomen, dan geeft dat vertrouwen. Daarom is het managen van verwachtingen een belangrijk onderdeel van het versterken van het imago; je wilt dat je boodschap goed overkomt. Doelgroepbenadering helpt hierbij: wie zijn mijn doelgroepen en hoe breng ik mijn boodschap het best aan hen over? Oftewel, doelgroepbenadering. IMAGO Wat doen we al? Besluitenlijsten van het college worden op de website geplaatst. Wekelijks de gemeentepagina in de Wijkse Courant met informatieve artikelen. Persberichten uitbrengen over belangrijke onderwerpen. Wat gaan we nog meer doen? Op termijn worden de achterliggende stukken van collegebesluiten (muv vertrouwelijke besluiten) op de website geplaatst (aanbeveling Rapport Wallage). Inwoners gaan we actiever informeren door wekelijks aan de hand van de agenda voor de collegevergadering te bepalen over welke besluiten actief wordt geïnformeerd via de gemeentepagina/website of via een persbericht. Niet alleen wordt verteld welk besluit het college heeft genomen, maar ook waarom (aanbeveling Rapport Wallage). Communicatieplannen zijn standaard onderdeel van projectplannen. In de communicatieplannen wordt de participatie van inwoners vastgelegd (aan de hand van de participatieladder). Tijdens informatieavonden of in uitnodigingen voor (project-) bijeenkomsten wordt duidelijk verteld wat de participatiemogelijkheden zijn en wat de grenzen ervan. Ieders rol in een project is dan duidelijk en men weet wat men kan verwachten. Ook wordt bij bijeenkomsten duidelijk verteld of het een informatie- of een inspraakavond is (managen verwachtingen). 5

6 De pers uitnodiging bij activiteiten en bijeenkomsten. Persgesprek/persconferentie organiseren over belangrijke onderwerpen als we meer willen vertellen dan we in een persbericht kwijt kunnen. Mijlpalen worden sporadisch gevierd. Als dit nodig is worden actuele berichten direct op de website geplaatst. Wekelijks nieuwsberichten op de gemeentelijke website. Profileren als werkgever op Beursplein Wijk en Wijk in Bedrijf (banenmarkt open dag). Organiseren verenigingenmarkt ( Gezonde Leefstijl ), feest voor gedecoreerden, dag voor veteranen en dag van respect. Welkomstavond voor nieuwe inwoners. Per project wordt in het communicatieplan vastgelegd wie de doelgroepen zijn en hoe de boodschap het best aan hen is over te brengen (doelgroepbenadering). Zo kan een informatiebijeenkomst voor senioren bijvoorbeeld eens worden omgezet in een middagbijeenkomst, op een wellicht voor de doelgroep geschiktere locatie (aanbeveling rapport Wallage). Het team Communicatie kijkt jaarlijks of de conclusies uit het Burgerjaarverslag aanleiding geven tot het bijstellen van de accenten in het communicatiebeleid of het bijstellen van acties. Het team Communicatie gaat in gesprek met het projectmanagementbureau en projectleiders om meer aandacht te vragen voor het vieren van mijlpalen (eerste paal, afronding project enz.). Naast successen en mijlpalen ook slecht nieuws melden zoals vertraging in een traject. Ook communiceren met meedenkgroepen/ bewonersgroepen als er niets nieuws te melden valt door regelmatig te vertellen waar je als gemeente mee bezig bent. Medewerkers van de gemeente krijgen een basiscursus communicatievaardigheden om ze onder meer bewust te maken van hun rol bij het totstandkomen van het imago van de gemeente. Afspraak is afspraak. Wie een afspraak niet na kan komen communiceert hierover. Dit is/wordt via het interne cultuurtraject opgepakt. 6

7 Interactiviteit Referentiekader: participatie staat niet per definitie gelijk aan u zegt het maar. De gemeente moet ook nee kunnen zeggen als het algemeen belang in het geding is. Vooraf duidelijkheid verschaffen over de participatiemogelijkheden en over wat er met de input gebeurt en welke belangrijke momenten er gedurende het project zullen passeren (zie ook het referentiekader imago en de participatieladder in het communicatiebeleidsplan); door samen met inwoners plannen te maken voor de toekomst van onze gemeente en door gebruik te maken van de deskundigheid die in onze gemeente aanwezig is worden de plannen kwalitatief beter en ontstaat meer draagvlak; door te experimenteren met vormen van samenwerken en te leren van de goede en minder goede punten slagen we er steeds beter in onze inwoners bij de gemeente te betrekken; bewoners kunnen ook zelf meehelpen in de aanpak van problemen in hun wijk, buurt of dorp (wijkgericht werken); bij participatie willen inwoners weten waarvan ze wel iets mogen vinden en waarvan niet (managen van verwachtingen). INTERACTIVITEIT Wat doen we al? De afgelopen jaren zijn inwoners regelmatig vanaf de eerste ideeën gevraagd mee te doen in processen en ontwikkelingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - ontwikkeling appartementencomplex aan de Steenstraat - stedenbouwkundig plan De Geer II - ontwikkeling terrein Uem & Wennekes en Stookerterrein - opstellen Cultuurnota - huiskamergesprekken met inwoners en met schooljeugd over Wijk bij Duurstede 2020 Wat gaan we nog meer doen? In communicatieplannen die deel uitmaken van projectplannen wordt opgenomen wat de participatie van verschillende doelgroepen bij een project is (aan de hand van de participatieladder). 7

8 Tijdens informatieavonden of in uitnodigingen voor (project)bijeenkomsten wordt duidelijk verteld wat de participatiemogelijkheden zijn en wat de grenzen ervan zijn. Ieders rol in een project is dan duidelijk en men weet wat men kan verwachten. Ook wordt bij bijeenkomsten duidelijk verteld of het een informatieavond is of een inspraakavond (managen van verwachtingen) en wat er met de inbreng wordt gedaan. Regelmatig is een meedenkgroep in het leven geroepen die met de gemeente en bv. een stedenbouwkundige meedacht bij de planvorming. Vervolgens werden de overige betrokkenen geïnformeerd. De digitale dienstverlening via de website is uitgebreid. De digitale loketten voor inwoners en voor bedrijven zijn verbeterd. Vanuit huis kunnen inwoners en bedrijven 24 uur per dag, 7 dagen in de week, informatie opvragen over diensten en producten. Een aantal producten is direct te bestellen en sommige producten zijn zelfs direct te betalen. Een visie op wijkgericht werken is vastgesteld. Het gaat bij wijkgericht werken om samenwerking en een integrale aanpak van problemen en wensen op een overzichtelijk en werkbaar niveau: de wijk, buurt of het dorp. Bewoners worden geactiveerd en gestimuleerd daadwerkelijk mee te draaien in de aanpak van geconstateerde problemen in hun wijk. Daarbij zijn naast de bewoners zelf en de gemeente ook diverse andere partners betrokken: zoals de woningbouwvereniging, het welzijnswerk en de politie. Het dorpsplan Langbroek is volgens het principe van wijkgericht werken samen met vertegenwoordigers van de inwoners tot stand gekomen. Is een project afgerond, dan neemt de projectmanager/-leider het initiatief voor evaluatie van de burgerparticipatie. In deze evaluatie worden de ervaringen van zowel de projectgroepleden als van participanten meegenomen. Het team Communicatie faciliteert de projectmanager/-leider hierin door een vragenlijst op te stellen. De uitkomst van de evaluatie wordt via intranet gedeeld met collega s, zodat men van elkaar kan leren. Het aantal producten dat via internet kan worden besteld en betaald wordt uitgebreid (uitvoering Programma Digitaal Werken). We gaan experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Voor Langbroek zijn bewoners aan de slag om een Dorpsplatform op te richten, bestaande uit een goede afspiegeling van de inwoners van deze kern. Het Dorpsplatform wordt een gesprekspartner voor de gemeente als het gaat om allerhande ontwikkelingen op het gebied van met name de leefbaarheid van Langbroek, waaronder huisvesting voor ouderen en jongeren, voorzieningen in het dorp en veiligheid. 8

9 Communicatieplannen worden vastgesteld door het college en ter kennis gebracht van de raad. In de regel laat de gemeenteraad de communicatie in het voortraject over aan het college. De raad kan echter bij bepaalde projecten een intensievere rol voor zichzelf regelen (zie bijgevoegde notitie De kaderstelling door de raad en het beleidsproces). Medewerkers van de gemeente krijgen een basiscursus communicatievaardigheden om ze onder meer bewust te maken van hun rol bij en het belang van communicatie en burgerparticipatie. Niets is vervelender dan informatie-/ inspraakavonden die niet goed zijn voorbereid. In het handboek Communicatie staat een checklist voor het organiseren van een dergelijke bijeenkomst. Het team Communicatie gaat in gesprek met medewerkers (via het afdelingsoverleg) om het bestaan van deze checklist en de te hanteren werkwijze bekend te maken. Iedere informatie- en inspraakavond wordt minimaal twee weken van tevoren voorbereid door de verantwoordelijke medewerker, een communicatieadviseur en bij het onderwerp betrokkenen. Voor medewerkers die regelmatig presentaties gaan we een cursus Presenteren organiseren. Om zicht te hebben op informatie- en inspraakavonden wordt dit punt elke maand geagendeerd voor de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. De interactieve avonden gaan we kritisch onder de loep nemen: kan de opkomst worden vergroot door het uitnodigingsbeleid creatiever in te vullen, bijv. door bepaalde sleutelfiguren ook telefonisch uit te nodigen of de avonden een meer gevarieerde invulling te geven? Samen met Woningstichting Volksbelang zijn we in gesprek met huurderspanels over zaken die in de buurt spelen en die aandacht behoeven. Het gaat daarbij om onderhoud en inrichting van de openbare ruimte, veiligheid en overlast. En dan ook om wat bewoners zelf daarin kunnen betekenen. Volksbelang stelt per buurt geld beschikbaar dat de buurtpanels zelf mogen besteden aan iets ter bevordering/verbetering van de leefbaarheid van hun buurt. Het is de bedoeling deze manier van werken breder uit te dragen met mogelijk navolging in alle buurten. 9

10 Voorlichting Referentiekader: inwoners willen informatie van de gemeente 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kunnen raadplegen; inwoners willen op de hoogte zijn van wat er in hun wijk of buurt gebeurt; inwoners willen op de hoogte zijn van hun participatiemogelijkheden VOORLICHTING Wat doen we al? Jaarlijks brengen we een gemeentegids uit, met statische informatie over de gemeente en over de verenigingen en instellingen in onze gemeente. Met de gemeentegids wordt ook de afvalkalender huis-aan-huis bezorgd. Op de gemeentelijke website zijn naast statische informatie ook nieuwsberichten en actualiteiten te vinden. De website is onlangs geheel vernieuwd. Met de nieuwe opzet is in één oogopslag te zien welke informatie waar te vinden is. De website wordt zo goed als mogelijk actueel gehouden. Wekelijks informeren we inwoners via de gemeentepagina in de Wijkse Courant. Soms brengen we een special in deze krant uit, zoals over de kadernota en de begroting. We brengen de gemeentepagina sinds kort in kleur uit. Hiermee hopen we de attentiewaarde van de artikelen op onze gemeentepagina te vergroten, zodat nog meer inwoners onze informatie lezen. Met regelmaat verschijnen er nieuwsbrieven over bepaalde thema s. Zo zijn er speciale nieuwsbrieven over: - Langbroek leeft! - Bouwen aan De Engk - SEIN, senioreninformatie - Revitalisering Broekweg Wat gaan we nog meer doen? Bij grote (bouw)projecten zullen we ook bij geen nieuws de betrokkenen, zowel intern als extern, op de hoogte brengen van de stand van zaken (communiceren dat er niets te communiceren is, is ook communicatie). Het team Communicatie zal hiervoor, als dit nodig is, maandelijks een gesprek hebben met projectleiders en projectmanagers om de laatste stand van zaken te horen en te kunnen bepalen of communiceren over geen nieuws nodig is. Bij grote projecten geven we de klant beter inzicht in de loop van het gehele project, waardoor hij beter is geïnformeerd over de te verwachten tijdslijnen. Dat doen we door op informatieavonden de aanwezigen een planningsoverzicht te geven. Zo n overzicht plaatsen we ook op de website. Inwoners/bezoekers kunnen zich aanmelden voor sms-alert, zodat ze worden gewaarschuwd als de veerpont uit de vaart is/wordt genomen. Via publiciteitsacties wordt deze mogelijkheid onder de aandacht gebracht. We gaan ook voor de inwoners van Cothen een nieuwsbrief uitbrengen om ze te informeren over de stand van zaken van projecten in hun dorp. 10

11 Verder worden inwoners via brieven, s, folders, posters en uitnodigingen attent gemaakt op zaken die spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: - verenigingsmarkt Gezonde leefstijl - oplevering stadstoren - maatschappelijk debat (structuurvisie) - diplomazwemmen - jeugdmedaille - informatiebrieven over voortgang van projecten - Beweegwijzer - uitnodigingen voor informatieavonden e.d. Jaarlijks organiseren we een avond voor nieuwe inwoners. Het aanbieden van informatie via onze website is een continu proces. Naast het voldoen aan de verplichtingen die de overheid (steeds weer) stelt proberen we de informatie zo actueel mogelijk te houden, in het bijzonder de projectinformatie. Dit doen we door nauwe samenwerking tussen het projectmanagementbureau en het team Communicatie. Het team Communicatie redigeert de projectinformatie, voordat deze op de website wordt geplaatst. We gaan het gebruik van een televisiekanaal bekijken, zodat wat er in de samenleving gebeurt in de huiskamers kan worden gebracht. Dit kan ook een geschikt middel zijn om de raadsvergaderingen live te laten zien. 11

12 4. INTERNE ORGANISATIE De acties die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd vragen om betrokkenheid en vaardigheden van alle medewerkers en regie van het team Communicatie. Daarom zal intern, naast het cultuurtraject dat al is gestart, een bewustwordingsproces in gang worden gezet om de medewerkers bewust te maken van hun rol bij het verwezenlijken van de doelstellingen uit het communicatiebeleidsplan, oftewel, hun rol bij de communicatie. Ook worden medewerkers getraind in communicatievaardigheden. Betrokkenheid en vaardigheden medewerkers + regie team Communicatie Referentiekader: voorlichting over nog niet aanvaard beleid en het betrekken van inwoners bij beleid worden ingebed in het dagelijks werk van de medewerkers; communicatie wordt vanuit een interactievisie aangepakt; het team Communicatie neemt de regie op communicatie op zich; informatie- en inspraakavonden worden professioneel georganiseerd en uitgevoerd. BETROKKENHEID EN VAARDIGHEDEN MEDEWERKERS + REGIE TEAM COMMUNICATIE Wat doen we al? In ieder b. en w. voorstel staat een kopje Communicatie opgenomen. Dit dwingt de medewerkers na te denken over wie, wanneer moet worden geïnformeerd; de voorstellen die naar het college gaan komen eerst aan de orde in het overleg van de betreffende portefeuillehouder, zodat Communicatie kan checken of goed nagedacht is over het communiceren van het voorstel. Bij ieder portefeuillehouderoverleg is een communicatieadviseur aanwezig. Hierdoor is het team Communicatie beter op de hoogte van zaken die in de organisatie spelen en kan een proactieve rol worden aangenomen. Brieven bedoeld voor meer dan 10 personen worden voor eindredactie aan het team Communicatie voorgelegd. Daarna worden ze pas verstuurd. Wat gaan we nog meer doen? Voor ieder nieuw (groot) project is het nodig een bestuursopdracht te hebben en een projectplan. Onderdeel van het projectplan is een communicatieplan dat een communicatieadviseur in overleg met de projectmanager of projectleider opstelt. In dit communicatieplan is een hoofdstuk Burgerparticipatie opgenomen, waarin staat beschreven wat de participatie van verschillende doelgroepen bij een project is (aan de hand van de participatieladder). Medewerkers worden persoonlijk geïnformeerd over de participatieladder en de toepassing hiervan in hun dagelijks werk. Het team Communicatie bezoekt hiervoor de afdelingsoverleggen. Alle medewerkers krijgen een communicatie(vaardigheden)training ter verbetering van het basisniveau en om de veranderingen beter in de organisatie te verankeren (interpersoonlijke communicatie, schriftelijke communicatie en bewustwording). 12

13 Het team Communicatie doet eindredactie op folders en nieuwsbrieven e.d., heeft contact met vormgevers en zorgt voor drukwerkbegeleiding. Het team Communicatie adviseert en helpt college, management en medewerkers op het gebied van hun communicatieve rol. Enkele jaren geleden is een training helder schrijven gegeven. Er is een digitaal handboek Communicatie (intranet) waarin per communicatiemiddel wordt beschreven wat medewerkers zelf moeten doen en wat het team Communicatie voor hen doet. Informatie delen: alle actuele stukken van een project zijn te vinden op de U-schijf onder projectinformatie. Deze info is beschikbaar voor iedereen die bij het betreffende project betrokken is. Regelmatig (maandelijks) vindt overleg plaats tussen communicatieadviseurs en projectmanagers/-leiders. Een communicatieadviseur sluit, indien nodig, aan bij het Apro: het overleg over A- projecten. Projectinformatie voor de website gaat eerst langs het team Communicatie. Dit team geeft akkoord voor plaatsing. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten: het team Communicatie weet van de laatste ontwikkelingen rond een project en informatie komt eenduidig en conform de afspraken op de website te staan. Het team Communicatie gaat in gesprek met medewerkers (afdelingsoverleg) om het bestaan van de checklist informatie- en inspraakavonden en de te hanteren werkwijze bekend te maken. Iedere informatie- en inspraakavond wordt minimaal twee weken van tevoren voorbereid door de verantwoordelijke portefeuillehouder, de verantwoordelijke medewerker, een communicatieadviseur en overige bij het onderwerp betrokkenen. Medewerkers die regelmatig presentaties geven krijgen een cursus Presentatietechnieken. Om zicht te hebben op informatie- en inspraakavonden wordt dit punt elke maand geagendeerd voor de verschillende portefeuillehoudersoverleggen. Het team Communicatie gaat het gebruik van het digitale Handboek Communicatie promoten bij de ronde langs de afdelingsoverleggen. Bij capaciteitstekort voor projectcommunicatie binnen het team Communicatie worden door dit team invalkrachten ingehuurd waarvoor de kosten tlv het betreffende project komen. Rol team Communicatie Het team Communicatie krijgt door de ontwikkelingen op het gebied van communicatie binnen de organisatie naast een uitvoerende rol een meer strategische adviesrol. Het team neemt de regie op communicatie in handen en zorgt voor samenhang en kwaliteit. 13

14 Kijkend naar de inhoud van dit actieplan en naar de inhoud van het communicatiebeleidsplan, dan is het team Communicatie de komende jaren met name druk op het gebied van projectcommunicatie en persvoorlichting. Intern zal het team Communicatie de medewerkers adviseren en helpen hun rol uit te kunnen oefenen op het gebied van communicatie en het samen met inwoners ontwikkelen van plannen. Randvoorwaarde Het team Communicatie kan haar taak aan, als de functie van medewerker communicatie/assistent webmaster wordt uitgebreid naar een fulltime functie en wordt gewijzigd in communicatieconsulent/assistent webmaster. In de praktijk functioneert dit al zo, alleen heeft formalisatie ervan nog niet plaatsgevonden. 14

15 5. Financiën De kosten voor veel acties worden budget neutraal uitgevoerd, of geschreven als kosten voor de desbetreffende projecten. De opleidingskosten (zie hieronder) worden betaald uit het opleidingsbudget. Voor het imago-onderzoek wordt gekeken of dit via een stageopdracht kan worden uitgevoerd. Als dit mogelijk is, dan wordt hiervoor een stagevergoeding gegeven (max bruto uit risicobuffer vacaturevoordeel). Is dit niet mogelijk, dan wordt gekeken wat de kosten zijn voor zo n onderzoek en waaruit deze kosten kunnen worden betaald. Communicatie(vaardigheden)training aan medewerkers ter verbetering van het basisniveau en om de veranderingen beter in de organisatie te verankeren (interpersoonlijke communicatie, schriftelijke communicatie en bewustwording). Daarnaast een cursus Presentatietechnieken voor medewerkers die regelmatig presentaties geven. Onderzoek doen naar het imago van de gemeente Wijk bij Duurstede in Kijken of dit via een stageopdracht uitgevoerd kan worden (opleidingsbudget 2009) (opleidingsbudget 2010) P.M. 15

16 6. Planning Verschillende grote acties zijn hieronder in een grove planning geplaatst e.v. bewustwording medewerkers van hun rol bij communicatie 2009 e.v. professionele ondersteuning vanuit Communicatie binnen projecten en formele procedures 2009 training communicatie(vaardigheden) voor medewerkers 2010 cursus Presentatietechnieken P.M. imago-onderzoek Veel van de overige acties worden direct, of zodra de organisatie is geïnformeerd, ingevoerd. 16

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn

Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Communicatiestrategie Centrum Den Hoorn Inleiding Zo veel mogelijk inwoners van Midden-Delfland, en in het bijzonder inwoners van Den Hoorn, moeten de gelegenheid krijgen om mee te denken bij de verdere

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Communicatieplan WMO Communiceren over de WMO doen we zo Stiens, 20 december 2007 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Documentversie: WISH 1.0 / 4 oktober 2011 (definitief) Paragraaf 5.4 van het projectplan WISH (pagina 12) is gewijd aan Informatie en communicatie. Dit document

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 40, 29 oktober 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Janneke Louisa-Muller Carel van Gelder Jan Burger Robbert

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Toekomstvisie Albrandswaard 2025 Documentversie: Versie D1, 12 november 2010 Vooraf: 1. In het projectplan Toekomstvisie Albrandswaard 2025 komen veel communicatieaspecten

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding

Bijlage 2. Communicatieplan bij het inspectieproject opslagtanks PGS29. Petra van Zijst, 24 september 2012. Aanleiding Bijlage 2 Communicatieplan bij het opslagtanks PGS29 Petra van Zijst, 24 september 2012 Aanleiding Van augustus 2012 tot en met maart 2013 wordt het Inspectieproject Tankopslagbedrijven uitgevoerd. Hierin

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366

RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00366 Van Datum 16 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon : Welzijn : R. de Jongh Tel.nr. : 06-20094767

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Inleiding In de commissie Algemeen Bestuur is de wens uitgesproken om over de communicatie van de gemeenteraad

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Effectief communiceren kun je leren

Effectief communiceren kun je leren S E GME NT kun je leren Al onze communicatietrainingen op een rij ACTUEEL PERSOONLIJK TOEPASBAAR Communicatie is tweerichtingsverkeer Bouwstenen Communiceren betekent veel meer dan vertellen wat u te zeggen

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Plan van aanpak Wmo beleidsplan 2013-2017

Plan van aanpak Wmo beleidsplan 2013-2017 Plan van aanpak Wmo beleidsplan 2013-2017 Plan van aanpak September 2012 Gemeente Zuidhorn Opsteller: Sara Meijer Inhoudsopgave Plan van aanpak Wmo beleidsplan 2013-2017 1. Inleiding 3 2. Doel en resultaat

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid 15/2003 Registratienummer 2.62145 Opgesteld door, telefoonnummer Paula Croonen, 2261 Programma Cultuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context.

B & W-nota. Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst. Bestuurlijke context. B & W-nota Onderwerp Blauwdruk afdeling Strategisch Beleid en Ontwikkeling van de Publieksdienst Portefeuille P.H.M. Barnhoorn Auteur D. Lenterman Telefoon 5114197 E-mail: dlenterman@haarlem.nl PD/ Reg.nr.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL B O U W G R O N D S T O F F E N communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL verankerd in de bouw B O U W G R O N D S T O F F E N Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Bouwgrondstoffensector De

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Communicatienotitie rekenkamercommissie.

Communicatienotitie rekenkamercommissie. Communicatienotitie rekenkamercommissie. Beleid en beleidsdoelstelling: De communicatienotitie rekenkamercommissie is bedoeld om toereikende informatieve interactie te garanderen over de actuele stand

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier Onderwerp: Energiemarkt en wijkgerichte aanpak Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: J.J.N.J. Beemsterboer Opsteller: I. Zwart/C. Ekel Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 3 maart 2015 Afdeling/team:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE

STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE STRATEGIE VOOR COMMUNICATIE ter bevordering van de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en de stadsdeelorganisatie in stadsdeel Amsterdam-West CONCEPT VERSIE 0.1 Onderdeel van projectplan Coproductie

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Besluit(en): 1. Instemmen met het verlengen van de ouderennota 2007-2010 voor de periode 2011-2012. Secretaris Burgemeester Wethouder Jan van der Laag

Besluit(en): 1. Instemmen met het verlengen van de ouderennota 2007-2010 voor de periode 2011-2012. Secretaris Burgemeester Wethouder Jan van der Laag Besluit van burgemeester en wethouders Datum B&W-vergadering 19 oktober 2010 Behandelend ambtenaar Wendy Snijders Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Portefeuillehouder Jan Burger Paraaf afdelingshoofd

Nadere informatie

Communicatieplan. Opvanglocatie COA Oosterhesselen gemeente Coevorden. datum: 28-01-2015 Versie 1

Communicatieplan. Opvanglocatie COA Oosterhesselen gemeente Coevorden. datum: 28-01-2015 Versie 1 Communicatieplan Opvanglocatie COA Oosterhesselen gemeente Coevorden datum: 28-01-2015 Versie 1 0 Inleiding Het college van B&W van de gemeente Covorden heeft van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Nadere informatie

In-Team Task Report. Gemeente Drimmelen

In-Team Task Report. Gemeente Drimmelen In-Team Task Report Gemeente Drimmelen Task Objective Version Team Team Objective Team Leader 1 (Gemeente Made en Drimmelen) Blenks int bv Moderator In-Team Moderator Blenks Date Time Created 6-10-2005

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012

kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012 kadernota Burgerparticipatie Reactienota Vastgesteld 13 december 2012 Inleiding Op 9 oktober 2012 heeft het college van B&W van ingestemd met de kadernota Burgerparticipatie. Na vaststelling is de nota

Nadere informatie

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers Gemeente Leusden Bomenplan 2012-2021 Module E: Bomen en burgers Colofon Gemeente Leusden 't Erf 1 3831 NA LEUSDEN september 2011 Samenvatting Goede communicatie is een van de peilers van goed bomenbeleid.

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling en evaluatie van E-health zorgontwikkelingen

Patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling en evaluatie van E-health zorgontwikkelingen Patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling en evaluatie van E-health zorgontwikkelingen Aanbevelingen Projectgroepleden Onderzoekers Andrea Evers Henriët van Middendorp Maaike Ferwerda Onderzoekspartners

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Communicatieplan Klimaat- en duurzaamheidbeleid Heerde

Communicatieplan Klimaat- en duurzaamheidbeleid Heerde Communicatieplan Klimaat- en duurzaamheidbeleid Heerde Inleiding De gemeente Heerde wil werken aan een duurzaam en CO2-neutraal Heerde. Het waarom, de uitgangspunten en een actieplan zijn vastgelegd in

Nadere informatie

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties

Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties Zorg goed voor elkaar Communicatieplan 3 decentralisaties November 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Nieuwe taken gemeente...3 1.2 Doelstellingen...3 1.3 Projectdoelstellingen...3 2. Doelgroepen...4

Nadere informatie

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 koopmans TBI 1 juli 2015 Versie 2.0 1 van 10 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 1 juli 2015 Versie

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Jongerenparticipatie: niet praten over, maar praten met jongeren

Jongerenparticipatie: niet praten over, maar praten met jongeren Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 9 juli 2008 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: C. Kerkmans par. par. afd.hfd. par. sectorhfd.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie