Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Hogeschool Rotterdam Kenniscentra RDM Sustainable Solutions Mainport Innovation Kees Joosten (directeur), Ria van Oosterhout (programmamanager), Marlies Bedeker & Anne Bos Rotterdam, november 2013 praktijkgericht onderzoek

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Terugblik Actuele ontwikkelingen 6 3. Doelen 2014 per programmalijn 8 4. Kwaliteitszorg Management & Organisatie 30 Overzicht hoofdactiviteiten per programmalijn en onderzoeksdomein 37 Bijlagen: zie bijbehorende bijlageboekje 1

4

5 Inleiding Dit is het gezamenlijke jaarplan van de twee kenniscentra op RDM Campus: Sustainable Solutions en Mainport Innovation. Per 1 september 2013 zijn deze twee kenniscentra onder de leiding van één programmadirecteur komen te staan. Gezien de overlap in doelstellingen en onderzoeksdomeinen heeft de programmadirecteur de opdracht gekregen om één geïntegreerd nieuw kenniscentrum te bouwen. Een opdracht die niet op stel en sprong zal zijn voltooid gezien de achtergrond van de kenniscentra waaruit het nieuwe centrum voortkomt. Kenniscentrum Sustainable Solutions (KSS) behoort tot de oudste kenniscentra van Hogeschool Rotterdam, terwijl Kenniscentrum Mainport Innovation (KMI) het jongste kenniscentrum is. KSS heeft een breed portfolio aan onderzoeksprojecten en is betrokken in diverse minoren+, innovatieteams, icoonprojecten en in het onderwijs en bij onderwijsvernieuwing. KSS heeft in 2013 de interne audit van het AMC gehad en was een belangrijke speler in de VKO-audit eerder dit jaar. KMI is daarentegen nog sterk in opbouw; zowel met het aantrekken en inwerken van lectoren, het opstarten van projecten als het realiseren van eerste tastbare resultaten. In dit jaarplan zullen deze verschillen zichtbaar zijn. Het jaarplan vormt een concretisering van de strategische onderzoeksprogramma s van KSS ( ) en KMI ( ). Bij het formuleren van doelen en activiteiten voor 2014 is vanzelfsprekend rekening gehouden met de ervaringen en resultaten in Belangrijke input vormen de aanbevelingen van de interne audit KSS en de externe VKO-audit. Bovendien is bij het opstellen van het jaarplan rekening gehouden met actuele externe en interne ontwikkelingen, die van invloed zijn op de focus en koers van de kenniscentra. Gedurende de maand oktober zijn de lectoren gevraagd zogenaamde impactambities te formuleren (in paragraaf 1.2 wordt dit nader toegelicht). Daarna is een aantal bijeenkomsten belegd waarin (in wisselende samenstelling) lectoren, (hoofd-)docenten, onderwijsmanagers en managers externe betrekkingen zijn gevraagd om hierop te reageren en gezamenlijk te werken aan concretisering van een werkplan voor In de bilaterale gesprekken tussen de programmadirecteur en lectoren zijn de ambities, doelen en activiteiten verder uitgewerkt. Onderwijsmanagers hebben een bijdrage geleverd op de verbinding onderzoek-onderwijs. Tussentijds is regelmatig afgestemd met directeuren van EAS, IGO en RMU. Het resultaat van deze aanpak is een goed besef bij lectoren dat impact uiteindelijk belangrijker is dan een volle uitvoeringsagenda. Focus op een beperkt aantal speerpunten (maatschappelijk relevante onderwerpen) en opleidingen staat daarin centraal. Zeker gezien de relatief beperkte middelen die ter beschikking staan. Verder is de samenwerking met EAS, IGO en RMU (en in de slipstream CMI) geïntensiveerd. Over-en-weer adresseren we inhoudelijke onderwerpen, wensen en knelpunten, die in 2014 worden aangepakt. Het jaarplan en met name de samenvattende tabel is hiermee een krachtig communicatie- en sturingsmiddel geworden, dat enerzijds inzicht en overzicht geeft van de doelen en activiteiten van de gezamenlijke kenniscentra en anderzijds helpt bij het maken van strategische keuzes in de nabije toekomst. De eerste stap naar integratie van de twee kenniscentra is gezet met behulp van de samenstelling van dit jaarplan. Er is bij lectoren, docenten en directeuren van de instituten veel vertrouwen en enthousiasme om komend jaar succesvol praktijkgericht onderzoek te doen (kennisontwikkeling), bij te dragen aan onderwijsvernieuwing en professionalisering van docenten en te werken aan valorisatie van kennis in de praktijk van de haven en de gebouwde omgeving. Dit jaarplan kent vier delen: voorliggende rapportage met vijf hoofdstukken, het bijlageboekje behorende bij deze rapportage met onder meer de werkplannen van elk onderzoeksdomein, de begroting en een samenvattende tabel. Deze laatste geeft een overzicht van de doelen en resultaten in Het hoofdgedeelte start met een korte terugblik op 2013 en de beschrijving van een aantal externe ontwikkelingen (hoofdstuk 2). Dit is de opmaat voor het daadwerkelijke jaarplan in hoofdstuk 3. Daarna volgen achtereenvolgens onze aanpak kwaliteitszorg en management & organisatie. 3

6

7 HOOFDSTUK 1 Terugblik Focus op kwaliteit Het afgelopen jaar stond in het teken van FOCUS: het hogeschoolbrede verbeteringsprogramma om de kwaliteit van de bacheloropleidingen flink en structureel te verbeteren. Met name de criteria onderzoeksvaardigheden en reflectief vermogen hebben betrekking op de kenniscentra. FOCUS stelt dat onderzoek en onderwijs veel nauwer verweven moeten worden en dat daarom de kenniscentra een grotere rol moeten spelen in het onderwijs. En dat het onderwijs meer richting moet kunnen geven aan de onderzoeksprogrammering van de kenniscentra. Ook kiest FOCUS nadrukkelijk voor het speerpunt haven, met als tastbaar resultaat de start van het Centre of Expertise Sustainable Mainport Innovation (CoE SMI). Het jaarplan 2014 zal meer dan vorig jaar ambities, doelen en activiteiten beschrijven die op FOCUS aansluiten. We zijn in 2013 aan de slag gegaan met een intensivering van de samenwerking tussen de kenniscentra en de betrokken instituten (EAS, IGO, RMU, CMI en ook IBK, IFM, COM). KSS en KMI hebben veel aandacht besteed aan het demonstreren van Best Practices als het gaat om de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijven. We zien op tal van plekken een (steeds grotere) nuttige bijdrage van de kenniscentra aan kwaliteit van onderwijs. Door middel van praktijkgerichte onderzoeksprojecten wordt hiermee tegelijkertijd vaak het innovatievermogen van bedrijven verbeterd. Maar dit alles is niet helemaal nieuw. We zijn er namelijk van overtuigd dat het RDM Campus-concept de laatste 5 jaar juist werkt aan de FOCUS-opgave: verbeteren van curricula, gericht op betere eindkwalificaties van bachelorstudenten. Met name in de techniekvakken en altijd vanuit een integrale benadering. Innovatieteams, Communities of Practices, ilabs/minoren+, Icoonprojecten en de onderzoeksprojecten van de kenniscentra bieden een unieke mix van leren, onderzoeken, proberen, testen, demonstreren en innoveren. Mede als gevolg van de FOCUS-agenda is per 1 september 2013 een traject van start gegaan dat is gericht op fusie van de twee kenniscentra. Dit levert potentieel een sterker fundament voor het speerpunt haven in de hogeschool, zeker in combinatie met het CoE SMI. In aanvang werken de twee programmadirecteuren, de programmamanager en de specialisten onderzoek en onderwijs nauw samen, om enerzijds een goede overdracht te doen, maar om anderzijds de historisch gegroeide samenwerking tussen hen en lectoren en onderzoekers niet te verstoren. Op 1 juli verscheen het auditrapport voor KSS van het AMC. En eind september kwam het VKO-auditrapport beschikbaar. In hoofdstuk 4 worden de aanbevelingen samengevat. Deze zijn verwerkt in de doelen en activiteiten voor Aanpak samenstelling Jaarplan 2014 Dit jaarplan is een product van intensieve samenwerking tussen lectoren, (hoofd-)docenten, programmadirecteur, de onderwijscoördinator en programmamanager Sustainable Solutions, in afstemming met instituutsdirecteuren (IGO, RMU, EAS), onderwijsmanagers, managers externe betrekkingen (EAS, IGO) en enige externe ondersteuning. Er is een nieuwe aanpak gevolgd bij het opstellen van dit jaarplan, ingegeven door de handreiking van het College van Bestuur (CvB): een tabel met indicatoren, die is opgesteld door vijf hogescholen. Lectoren is gevraagd om eerst (opnieuw) te definiëren wat hun impact-ambities zijn: wat willen zij bereiken op het gebied van onderwijs, bedrijfsleven en wetenschap: Welk verschil ga je maken? In tweede instantie is gevraagd deze impact-ambities te vertalen naar doelstellingen: Hoe wil je de impact realiseren? Met deze doelen zijn de lopende activiteiten kritisch bekeken. Wat loopt door in 2014 en wat moeten we stoppen (lees: 5

8 wat draagt niet bij aan de beoogde impact)? In deze fase is ook de samenhang met andere lectoren in andere onderzoeksdomeinen bekeken. Waar is samenwerking tussen lectoren en met opleidingen mogelijk en ondersteunend aan het bereiken van de beoogde doelen? Steeds met het FOCUS-programma als leidraad. Vervolgens zijn de activiteiten voor 2014 benoemd en is de begroting opgebouwd. In de bijlage (zie het bijlageboekje) is per onderzoeksdomein een beschrijving opgenomen van impactambities, doelstellingen en werkplannen voor Activiteiten en resultaten zijn zoveel mogelijk SMART geformuleerd. In een uitgebreide tabel (aparte bijlage) zijn de essenties van alle werkplannen samengevat. Deze tabel is inmiddels het centrale bespreekstuk geworden binnen het kenniscentrum, maar ook met de instituten en opleidingen. Het geeft een goed overzicht van de (behoorlijk omvangrijke) scope van de twee gezamenlijke kenniscentra. Het blijkt dat de tabel reeds gebruikt wordt om de discussie te voeren over focus (welke thema s stellen centraal?), massa (waar willen we onze schaarse middelen op inzetten?) en prioriteiten (wat wil het onderwijs en wat verwacht het bedrijfsleven?). 1.3 Relatie CoE SMI In 2013 is het businessplan ontwikkeld van het CoE SMI. Doel: Meer haven in de hogeschool. Zowel in onderwijs als onderzoek. De kenniscentra op RDM hebben intensief bijgedragen aan het plan. Voor het gezamenlijke kenniscentrum biedt het CoE SMI in 2014 kansen om: 1. Bepaalde onderzoeksdomeinen te versterken (meer massa op een speerpunt dat door opleidingen en bedrijfsleven belangrijk wordt gevonden); 2. Nieuwe domeinen toe te voegen (verbreding die met huidige SKO-gelden niet te realiseren zijn). Met de start van CoE SMI is het onderdeel Ideale Haven vanuit KMI overgeheveld naar het CoE, aangezien de activiteiten rond kennismaken daar beter passen. De meeste onderzoeksdomeinen van KMI hebben een sterke relatie met de vier focusgebieden van het CoE SMI. Binnen KSS zijn de domeinen Logistics en Future Mobility sterk gerelateerd. Relatie tussen onderzoeksdomeinen en speerpunten CoE SMI Mainport Innovation Groene grondstoffen Procesintensificatie Maintenance Maritieme innovatie Supply Chain Management Informatie in de haven Port Development Transities / scenario s CoP Maritiem CoP Logistiek KDC CoP Processindustrie i.o CoP Logistiek Energie i.o. Sustainable Solutions Future mobility Logistics Product innovatie Gebiedsontwikkeling Revolutie in de maakindustrie 6

9 HOOFDSTUK 2 Actuele ontwikkelingen 1 Voor de kenniscentra zijn de volgende ontwikkelingen van belang voor het voortzetten en/of wijzigen van de huidige koers: Op het gebied van industrie en energie: De opkomst van schaliegas (met als gevolg goedkope kolen voor Europa) in de VS; Lage prijs voor CO2-uitstootrechten; Subsidie voor bijstook van biomassa in energiecentrales vervalt + importheffing op biomassa. Gevolgen hiervan zijn: Elektriciteit op basis van kolen goedkoper is dan op gas; Europa minder aantrekkelijk is als productielocatie voor de chemie; De transitie naar duurzame energie en biochemie vertraagt, ook omdat CO2 reductiemaatregelen niet sluitend te krijgen zijn. Op het gebied van logistiek: Terminals op Maasvlakte 2 gaan open in 2014; Inlandlinks steeds succesvoller; PortBase speelt steeds centralere rol in de haveninformatievoorziening. Gevolg hiervan is: IT in de haven is een doorslaggevende succesfactor. Op het gebied van de bouw: Ondanks de economische crisis en stagnerende woningmarkt blijft de urgentie bestaan om gebouwen te isoleren en slimmer te ontwerpen (energieneutraal). De overheid stelt dat in 2020 elke nieuwbouwwoning energieneutraal moet zijn en in 2035 alle bestaande woningen een energierekening nul moet hebben; Herstructurering en verduurzamen van de bestaande voorraad (maintenance) worden belangrijk. Gevolg hiervan is: Praktijkgericht onderzoek wordt steeds relevanter: wat werkt en wat niet? Op het gebied van de relatie haven en stad: Het onderzoek dat OECD in 2013 presenteerde, waarin havensteden (en Rotterdam in het bijzonder) bijdragen aan de economische spin off van de haven voor de stad en de regio te vergroten; Is Stadshavens in uitvoering. Er is een ontwikkelingsstrategie voor de Merwe- en Vierhavens in wording. Het RDM terrein wordt verder ontwikkeld en voor de Waalhaven is een ontwikkelingsstrategie opgesteld. Rijnhaven tender loopt; Er zijn regionaal afspraken over woningbouwprogramma s gemaakt. Gevolgen hiervan zijn: Dat onderzocht moet worden hoe de economische spin off van de haven mogelijk te maken is om te komen tot een internationaal maritiem dienstencentrum; De ontwikkelingsstrategieën leiden tot de ontwikkeling van de genoemde gebieden, waarbij het, mede a.g.v. de crisis in woning- en kantorenmarkt, erop aankomt nieuwe partnerships met markt te ontwikkelen; 1 Bron: Havenvisie2030.pdf / 7

10 Dat het belangrijk is te monitoren of de afspraken over woonmilieus in lijn blijven lopen met de ontwikkeling van de haven, zodat milieu, veiligheid en leefkwaliteit niet in het geding komen. Op het gebied van scheepvaart: Bij het verbeteren van de verkeersplanning en het optimaliseren van de dienstverlening zijn zowel van scheepvaart als binnenvaart veel verschillende partijen betrokken; LNG wordt om diverse redenen een steeds aantrekkelijker alternatief als brandstof voor de scheepvaart. Rotterdam wil zich profileren als de LNG Hub. Gevolgen hiervan zijn: Dat deze processen traag verlopen en veel regie/goede samenwerking vragen; Dat LNG veel sneller opkomt als scheepsbrandstof dan eerst was voorzien. Op het gebied van arbeidsmarkt: Er wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn van het basisonderwijs tot aan het hoger onderwijs op loopbaanoriëntatie en de haven; Modern HR-beleid is nodig om hoger opgeleid talent te binden aan de haven; De vraag naar hoger technisch opgeleiden leidt tot druk op de arbeidsmarkt. Gevolgen hiervan zijn: Dat alle losse initiatieven gericht op het boeien van jongeren worden gebundeld in een overkoepelende visie op loopbaanoriëntatie in de haven; Dat onderzocht moet worden hoe netwerken versterkt kunnen worden, arbeidsvoorwaarden flexibeler kunnen worden, etc.; Dat gezocht moet worden naar manieren om meer hoger (technisch) opgeleiden in de haven te krijgen. Op het gebied van technologie: Nieuwe ontwikkelingen veranderen de wijze waarop we dingen maken en gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van de 3D printer. Gevolg hiervan is: Bedrijven moeten toekomstbewust zijn en toegerust worden om met snelle nieuwe ontwikkelingen om te gaan. MVO Nederland beschrijft 10 belangrijke trends. De meest relevante voor KSS en KMI: TREND 3: Ontwikkelingslanden groeimarkt voor Nederlands bedrijfsleven Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven waagt de sprong en gaat ondernemen in ontwikkelingslanden. Logisch, want dit zijn de opkomende economieën van de toekomst. TREND 4: Niet-financiële waarden worden geld waard Steeds vaker klinkt de roep om onze economie anders in te richten: door niet-financiële en maatschappelijke factoren mee te nemen in de berekening van kosten. De eerste bedrijven pakken de handschoen op en starten met impactmeting. TREND 6: Bedrijven voeren Mission Zero aan De gevolgen van klimaatverandering waren dit jaar duidelijker dan ooit. We zullen onze CO2-uitstoot drastisch terug moeten brengen. Bedrijven nemen hierin het voortouw en gaan over op Mission Zero. TREND 7: De samenleving is klaar voor de circulaire economie In de samenleving ontwikkelt zich een trend gericht op delen en hergebruiken in plaats van bezitten en weggooien. De stijgende grondstofprijzen helpen ook een handje mee. Dit maakt de circulaire economie steeds aantrekkelijker voor bedrijven. 8

11 Conclusie Deze ontwikkelingen bevestigen de juiste koers die we met KSS en KMI hebben ingezet: gericht op transitie naar een duurzame haven en stad. De implicaties van de ontwikkelingen worden in 2014 meegenomen in de beslissing over het verlengen of veranderen van aflopende lectoraten. Een keuze die bijvoorbeeld al gemaakt is, is het verkleuren van het onderzoeksdomein Future Mobility van stad naar haven. Tevens is de samenwerking in de bouw-poot tussen lectoren versterkt (met de concept houses als verbindende schakel) en werken de lectoren rond het thema nieuwe (maak-)industrie samen aan het detailleren van hun researchagenda s en projecten. In samenspraak met het Havenbedrijf Rotterdam is een nieuw onderzoeksdomein/lectorschap toegevoegd: Port Development, vanwege de grote exportkansen van ingenieurs die opgeleid zijn met kennis en expertise op het gebied van haven(her-)ontwikkeling. Tevens is de discussie gestart met CoE SMI, EAS, IGO en RMU voor het verdiepen van de kennis, verbeteren van onderwijs en uitbreiden van het externe netwerk op de gebieden Procesindustrie, Logistiek, Maritiem en Energie. 9

12 HOOFDSTUK 3 Doelen en hoofdactiviteiten De visie en missie van de twee kenniscentra In september 2013 is Bert Hooijer als directeur overgestapt van KSS naar CoE SMI. De twee kenniscentra kwamen toen onder de leiding van Kees Joosten. In het laatste kwartaal is de tijd genomen om alle taken en verantwoordelijkheden over te dragen. De financiële verplichtingen, in met name subsidieprojecten, worden door Bert Hooijer en Ria van Oosterhout afgewikkeld. De meeste projecten met externe financiering lopen eind 2013 af. Dit maakt ruimte om begin 2014 te komen tot een geïntegreerd nieuw kenniscentrum. Hierbij is het nog niet vanzelfsprekend dat in de profilering naar buiten er één naam zal worden gebruikt. Vooralsnog willen we zorgvuldig omgaan met de naamsbekendheid van Sustainable Solutions en willen we ook de duidelijke profilering op haven (Mainport Innovation) niet te snel laten verwateren. In Q2 van 2014 zal een voorstel voor definitieve integratie, focus en naamgeving worden gepresenteerd. Uit de strategische plannen van KSS en KMI komen de volgende visies en missies: Credo Visie Missie Sustainable Solutions Praktijkgericht onderzoek voor beter onderwijs, een duurzame, klimaatbestendige en attractieve havenstad en innovatie in het betrokken bedrijfsleven. Voor de transitie van Rotterdam naar een smart city is innovatiekracht nodig en slimme professionals die hebben geleerd integraal te werken aan duurzaamheid in al zijn aspecten en in complexe processen. Hiermee wordt aangesloten bij de omslag die Nederland dient te maken van een economie die naast groei, efficiëntie, doelmatigheid en welvaart, ook uitgaat van andere waarden, zoals kwaliteit, leefbaarheid, diversiteit en welzijn, ofwel: People, Planet & Profit. KSS wil in nauwe samenwerking met stakeholders uit de praktijk een bijdrage leveren aan de transitie van Rotterdam naar een duurzame klimaatbestendige stad. Samen met de praktijk wil zij toekomstvaste en slimme oplossingen voor (grootstedelijke) vraagstukken op het gebied van Moving, Building, Powering & Manufacturing ontwikkelen. Mainport Innovation Praktijkgericht onderzoek voor beter onderwijs en een slimmere haven. Voor een duurzame, efficiënte, veilige en concurrerende haven zijn slimme professionals nodig die in de haven willen werken en die bijdragen aan het innovatievermogen van de bedrijven in het Haven- en Industrieel Complex (HIC). KMI draagt bij aan de opleiding van hbo-professionals voor een carrière in de haven. Ook ontwikkelen wij ideeën, concepten, prototypes en concrete oplossingen voor problemen en uitdagingen die gepaard gaan met de groei en transitie van de haven. Wij zien praktijkgericht onderzoek door docenten, studenten en lectoren van Hogeschool Rotterdam als een belangrijk middel om dit te bereiken. Bij het opstellen van dit jaarplan is reeds gewerkt aan integratie van ambities, doelen en werkprogramma s van de verschillende lectoren. 10

13 3.2 Samenwerking onderwijs Hogeschool Rotterdam is een brede, praktijkgerichte hogeschool die zich richt op grootstedelijke vraagstukken van de stad Rotterdam en de haven. In de lijn met de onderwijskundige aanpak van de hogeschool (ROM) en haar oplossingsgerichte samenwerking met partijen in de stad (OIIO) wil Kenniscentrum RDM Sustainable Solutions en Mainport Innovation een duurzame, innovatieve en toekomstbestendige bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken gerelateerd aan stad, haven en industriecomplex. Verbetering van de kwaliteit van het bacheloronderwijs heeft hierbij hoge prioriteit. Structurele samenwerking van Kenniscentrum RDM met het onderwijs moet er toe leiden dat onderzoek: De samenwerking tussen onderwijs en het (innoverende) werkveld versterkt; Input levert voor de ontwikkeling en/of vernieuwing van curricula; Een leeromgeving biedt waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot multidisciplinaire, kritische, innovatieve en maatschappelijk bewuste probleemoplossers; Docenten de mogelijkheid biedt zich continue te professionaliseren wat betreft hun eigen vakgebied en het doen van onderzoek. Om deze ambities te verwezenlijken streeft het kenniscentrum naar vormen van samenwerking die daadwerkelijk leiden tot de beoogde onderwijskwaliteit. Concreet betekent dit dat het kenniscentrum wat betreft de samenwerking met het onderwijs specifieke aandacht heeft voor: Pedagogisch-didactische factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van technisch-instrumentele professionaliteit (doen we het goed?) en kritisch-reflexieve professionaliteit (doen we de goede dingen?): voldoende kennis en vakmanschap, de juiste professionele attitude, een onderzoekende, reflectieve, op samenwerking gerichte, ondernemende houding en maatschappelijk bewustzijn; De verbinding van het netwerk van het kenniscentrum met de professionele netwerken van opleidingen en instituten zoals de beroepenveldcommissie en het bureau voor externe betrekkingen; De verbinding van de professionaliseringsopgave van het kenniscentrum met die van de opleidingen, instituten en P&O; Factoren die een rol spelen bij de implementatie van (innoverende) onderwijsvormen en activiteiten voor professionalisering. Wat betreft de realisering van ambities werkt het kenniscentrum via twee sporen. Lectoren, hoofddocenten en docent-onderzoekers werken samen met een of meerdere specifieke opleidingen aan de ontwikkeling, uitvoer en borging van concrete onderwijsprogramma s. De ambities en doelstellingen hiervoor zijn per lectoraat beschreven. Daarnaast richt het kenniscentrum zich op een aantal opleidingsoverstijgende ambities wat betreft de samenwerking met het onderwijs: In co-creatie ontwikkelen, uitvoeren en borgen van opleidingsoverstijgende programma s waarin onderzoek, onderwijs en werkveld samenkomen rond integrale vragen met betrekking tot duurzame ontwikkeling in haven, stad en industriecomplex; Door middel van praktijkgericht empirisch onderzoek inzicht verkrijgen in de pedagogisch-didactische kenmerken van krachtige leeromgevingen in de driehoek onderzoek-onderwijs-werkveld; Versterken van de samenwerking met de instituten en het CoE SMI wat betreft relatiebeheer opleidingen werkveld; Verstevigen van de samenwerking met de instituten (IGO, EAS en RMU) wat betreft professionalisering van docenten; Verstevigen van de samenwerking met de instituten wat betreft de implementatie van innoverende onderwijsprogramma s waarin onderzoek, onderwijs en werkveld samenkomen. Kenniscentrum RDM wil in 2014 de volgende concrete opleidingsoverstijgende ambities realiseren: Leerwerkgemeenschap Duurzame gebiedsontwikkeling at home & abroad : in samenwerking met IGO en EAS ontwikkelen, uitvoeren en borgen van deze leerwerkgemeenschap. 11

14 Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar pedagogisch-didactische kenmerken van onderwijsprogramma s die gericht zijn op de ontwikkeling van studenten tot het beoogde type professional: Leerwerkgemeenschappen bij IGO en EAS; Afstudeeratelier Bouwkunde; Onderwijsprogramma s landelijk netwerk lectoren en opleidingen logistiek; PI-projecten IGO; Onderzoek naar de rol van de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld als kennishub in relatie tot innovatie in de haven. Ontwikkelen van een breed steunpunt voor een uitdagende leeromgeving in de verbinding onderwijs, onderzoek en praktijk. Doel van dit steunpunt is een betere match met de opgave, ambities en mogelijkheden van opleidingen wat betreft de verbinding met de beroepspraktijk. Ontwikkeling is een samenwerking tussen de instituten (IGO, EAS, RMU en cmi), het CoE SMI en Kenniscentrum RDM. In samenwerking met instituten formuleren van de gezamenlijke opgave wat betreft professionalisering van docenten wat betreft onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een startconferentie professionalisering onderzoek georganiseerd door het kenniscentrum, de instituten (EAS, IGO, RMU, CMI) en het CoE. In samenwerking met instituten verkennen en formuleren van randvoorwaarden voor de implementatie en borging van gezamenlijke onderwijsprogramma s, bijvoorbeeld met betrekking tot de rol van lectoren bij het afstuderen, de inzet van kwaliteitszorg ten behoeve van het lerend vermogen van docententeams binnen innoverende onderwijsvormen en samenwerking met ondersteunende diensten zoals bedrijfsbureaus en roosterdienst. 3.3 Doelen lange termijn We beogen het volgende eindresultaat in 2018: 1. Het onderdeel haven groeit substantieel (van naar schatting ¼ naar ½); 2. De totale omzet van de gezamenlijke programmalijnen groeit eveneens; 3. Het domein energie is toegevoegd, mogelijk ook andere belangrijke thema s, op basis van vraagarticulatie uit het bedrijfsleven en de opleidingen; 4. Er wordt steeds meer in cross-over projecten gewerkt. 12

15 3.4 Kenniscentrumbrede doelen, activiteiten en resultaten 2014 Op 1 januari 2014 gaan de kenniscentra Sustainable Solutions en Mainport Innovation op in één organisatorische eenheid. Vanaf 1 januari 2014 wordt gewerkt met één begroting, één directeur, één secretariaat. De voorlopige missie van het nieuwe kenniscentrum is: Praktijkgericht onderzoek voor beter onderwijs, een attractieve klimaatbestendige deltastad en een duurzame, efficiënte en innoverende haven. Voor 2014 hebben we de volgende speerpunten: Fusie kenniscentra In dit jaarplan 2014 zijn de doelen voor de twee invalshoeken Stad en Haven nog apart benoemd. In de eerste drie maanden van 2014 wordt tijdens de strategische bijeenkomsten met lectoren en onderzoekers toegewerkt naar het integreren van de ambities en doelen tot een gezamenlijk verhaal. Op 1 mei 2014 is het gezamenlijke strategische vierjarenplan gereed, inclusief een kwaliteitszorgplan. Meer Haven In 2018 richt het kenniscentrum zich voor 50% op de haven en voor 50% op de stad. Om dit te bereiken moet het aandeel haven in het kenniscentrum al in 2014 groeien. In 2014 worden de vacatures voor lector Maritieme Innovatie en lector Maintenance Management vervuld; Binnen het domein haven worden meer hoofddocenten en docent-onderzoekers aangesteld, gedetacheerd vanuit de opleidingen van primair EAS, RMU, CMI en IGO; In 2014 wordt een programmalijn energie ontwikkeld met middelen van en op basis van de voorstudie door het CoE SMI; In 2014 wordt onderzoeksdomein Future Mobility meer gericht op de haven; Vanuit EAS bestaat de wens om te onderzoeken of een lectoraat gericht op Elektrotechniek (embedded systems) haalbaar is; In de tweede helft van 2014 gaat het kenniscentrum zich verbreden richting het economische domein door samenwerking met de Kralingse Zoom te vertalen naar concrete onderzoeksprojecten en onderwijsactiviteiten. Bijdrage aan het onderwijs De onderwerpen curriculumvernieuwing en innovatie van het onderwijs zijn belangrijke onderwerpen in dit jaarplan. Dit onderwerp wordt een terugkerend agendapunt op het strategisch kenniscentrumoverleg (voorheen lectorenoverleg) dat in 2014 vijf keer zal plaatsvinden met lectoren, onderzoekers, hoofddocenten en managers externe betrekkingen van EAS, IGO en RMU met als doel te leren van elkaars ervaringen en best practices te delen; Onderzoek naar effectieve en efficiënte onderwijsvormen om middels praktijkgericht onderzoek de onderzoeksleerlijn te verrijken levert in 2014 nieuwe inzichten en concrete handvatten op. Experimenten met leerwerkgemeenschappen en afstudeersateliers geven de empirische onderbouwing; Elke lector adopteert één of twee opleidingen waaraan hij/zij: Advies geeft over de onderzoeksmethodes; Up-to-date marktkennis binnenbrengt en verbinding met bedrijfsleven maakt; Adviserend optreedt in de curriculumcommissie; Gesprekspartner is voor hoofddocenten die concreet de onderzoeksleerlijn vormgeven; Docenten opleidt in onderzoeksvaardigheden en de laatste technologie/kennis uit het werkveld; Brainstormt met docenten over de invulling van (delen van) de researchagenda. 13

16 Professionalisering Het kenniscentrum wil bijdragen aan de professionalisering van docenten. In 2014 organiseert het kenniscentrum een conferentie voor de docenten van EAS, IGO en RMU om dit doel te bereiken. Deze conferentie levert een professionaliseringsagenda op die dan aanvullend op de reeds bestaande inzet van individuele lectoren van start gaat. Kennisdeling en valorisatie Lectoren delen regelmatig bevindingen uit onderzoeksprojecten. In 2014 organiseert elke lector minimaal één kennisdelingsbijeenkomst, waarmee zij hun kennis, kunde en het kenniscentrum nadrukkelijk profileren; Er zullen minimaal vijf openbare lessen georganiseerd worden in 2014; Het aantal bijeenkomsten van Communities of practice zal worden uitgebreid met als doel gezamenlijk met onderwijs en bedrijfsleven te werken aan specifieke onderzoeksagenda s per programmalijn; Er verschijnen 20 publicaties van de hand van de lectoren in Externe financiering Om massa te voegen bij de focus en om samen met het bedrijfsleven te kunnen werken aan onderzoeksprojecten, zijn externe financiële middelen nodig. Voor de financiering van diverse projecten worden in 2014 subsidieaanvragen ingediend: een Europese subsidie aanvraag voor de financiering van Concept House Village vanaf 2015, twee nieuwe RAAK aanvragen en een TKI Energy aanvraag; CoE SMI wordt gezien als bron van extra middelen voor het aanstellen van onderzoeksdocenten. Kwaliteitszorg In 2014 dient stapsgewijs gewerkt te worden aan de operationalisering van de door 5H ontwikkelde set kernindicatoren. Doel is om in de eerste helft van 2014, met de diensten O&K en CS als initiatiefnemer en trekker, te komen tot eenduidige definities en eenduidige streefwaarden/richtlijnen voor de categorieën input, activity en output, usage en impact; In de tweede helft van 2014 dienen hierbij eenduidige meetinstrumenten gekozen dan wel ontwikkeld te worden en dient rondom de kernindicatoren een PDCA-cyclus te zijn ontwikkeld (wanneer meten we wat). Implementatie binnen de kenniscentra vindt gedurende deze periode stapsgewijs plaats, parallel aan het operationaliseringstraject; De invoering binnen de kenniscentra wordt afgerond in de eerste helft van Doel is om, met O&K als initiatiefnemer en trekker, in de eerste helft van 2014 een Handboek Kwaliteitszorg Onderzoek voor de kenniscentra ontwikkeld te hebben. De sleutelprocessen rondom onderzoek zullen hierin centraal staan. In de tweede helft van 2014 vindt de implementatie plaats, met O&K als initiatiefnemer en ondersteuner. 14

17 3.5 Impact-ambities en doelen per programmalijn en onderzoeksdomein Deze paragraaf vat de impact-ambities en doelstellingen samen van de verschillende lectoren in hun onderzoeksdomeinen, binnen de zeven programmalijnen van de gezamenlijke kenniscentra. Per onderzoeksdomein is in het bijlageboekje een uitgebreid werkplan opgenomen, met tevens een overzicht van activiteiten in Als bijlage is de overall samenvattende tabel toegevoegd (zie vanaf pagina 37). Situatie twee kenniscentra eind 2013: De lectoren zijn gevraagd om te beschrijven wat de actualiteit is in hun vakgebied en welke consequenties dat kan hebben voor het onderwijs aan Hogeschool Rotterdam. Gevraagd is te (her-) definiëren wat de ambities zijn met praktijkgericht onderzoek en hun 4-jarige lectorschap. Welk verschil wil je maken? Op onderwijs, beroepspraktijk en de wetenschap. 15

18 Programmalijn: Onderzoeksdomein 1 Impact-ambitie: Onderzoek Onderwijs Buitenwereld/Bedrijven Opmerking Building Stad & Water / Adaptief bouwen lector Rutger de Graaf het ontwikkelen en toepassen van nieuwe concepten op het gebied van adaptief bouwen en watermanagement. Daarbij richten wij ons op het opbouwen van de inzichten die nodig zijn om innovaties daadwerkelijk in te praktijk toe te passen en op te schalen. Op deze manier wil het lectoraat bij dragen aan de transformatie van Rotterdam tot een waterbestendige, aantrekkelijke en duurzame deltastad. De bijdrage van lectoraatscluster zal onder andere bestaan uit het publiceren van wetenschappelijke journal en conference papers en daarnaast het geven van presentaties en lezingen voor een wetenschappelijk publiek op nationale en internationale congressen. Ook is de ambitie om minimaal één promotietraject te starten. Het lectoraat stelt zich tot doel een verbinding te vormen tussen het werkveld en het onderwijs en de meest recente inzichten en thema s uit het werkveld ter beschikking te stellen aan het onderwijs. Vanuit Stad en Water wordt bijgedragen aan het onderwijs van verschillende opleidingen met name de opleiding van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO). De volgende impactambities zijn geformuleerd: Inbreng van nieuwe actuele maatschappelijke thema s in het onderwijs in de vorm van PI projecten, minoren, minoren+, afstudeerwerken en andere vakken uit het curriculum; Bijdragen aan het creëren van een inspirerende leeromgeving voor stages, minoren, leerwerkgemeenschappen, afstudeerplaatsen en communities of practice; Bijdragen aan aansluiting onderwijs op beroepspraktijk; Bijdragen aan internationalisering en ondernemerschap door inbrengen internationale casussen; Bijdragen aan versterking interdisciplinair samenwerken en onderzoeksvaardigheden door koppelen van verschillende opleidingen aan onderzoeksthema s lectoraat. Het lectoraat stelt zich tot doel het innovatievermogen van het werkveld te vergroten en door middel van toegepast onderzoek innovaties te ontwikkelen, toe te passen en meer inzicht over het werkveld op te bouwen. De bijdrage aan het werkveld drijvend bouwen zal bestaan uit het publiceren en presenteren voor een vakpubliek. Daarnaast wordt de Community of Practice Drijvend Bouwen (CoPD) uitgebreid. Lector Piet Dircke stopt per , de vacatureruimte zal worden ingevuld met dan wel extra inzet van docentonderzoekers, dan wel met een nieuwe lector. 16

19 Programmalijn: Onderzoeksdomein 2 Impact-ambitie: Onderzoek Onderwijs Buitenwereld/Bedrijven Building Sustainable Architecture and Urban (re)design lector Duzan Doepel de ambitie van het lectoraat is om de thematiek van bioklimatisch bouwen een prominentere positie te geven binnen de opleidingen: (interieur) architectuur, stedenbouw, planologie en bouwkunde. Door praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan het ontwikkelen van een ontwerpinstrumentarium om in de Nederlandse context klimaatvraagstukken integraal mee te kunnen nemen in ontwerpopgaven. De uiteindelijke doelstelling is om de uitkomsten van dit onderzoek te vertalen naar een publicatie: Climate and comfort as instruments for design. Integraal ontwerpen met klimaat en comfort (bioklimatisch ontwerpen) is geen standaard onderdeel van het onderwijscurriculum. Duurzaamheid wordt in het algemeen vanuit een technische invalshoek benadert. Studenten komen ad hoc in aanraking met onderdelen van deze thematiek, maar door het gebrek aan overzicht en continuïteit is het voor hen moeilijk om de lessen hieruit destilleren. De ambitie van het lectoraat is om deze thematiek een prominentere positie te geven binnen de opleidingen: (interieur) architectuur, stedenbouw, planologie en bouwkunde. De leerbedrijven in het SusAtelier spelen hierbij een grote rol. De maatschappelijke vraagstukken rondom klimaatverandering, energie en grondstoffenschaarste vragen een andere benadering en aanpak. Door praktijkgericht ontwerpend onderzoek ontwikkelt het lectoraat met marktpartijen integrale oplossingen met klimaatontwerp voor comfort als uitgangspunt. Dit vindt voor een belangrijk deel plaats in het koepelproject Concept House Village (CoP Duurzaam Bouwen) met de concept houses Retrofit, ReUse House, CHIBB en Ecobiokas. Programmalijn: Onderzoeksdomein 3 Impact-ambitie: Onderzoek Onderwijs Buitenwereld/Bedrijven Building Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid lector Christoph Maria Ravesloot door toepassing van laatste inhoudelijke kennis uit journal papers toe te passen in het eigen actie-onderzoek Het lectoraat streeft naar hoge wetenschappelijke ambities door toepassing van laatste inhoudelijke kennis uit journal papers toe te passen in het eigen actie-onderzoek. Daarnaast wordt dit actie-onderzoek met zo hoog mogelijk niveau van wetenschappelijke methodiek uitgevoerd. Op thema s van de verschillende opleidingen wordt gefocust op versnelling van invoering van duurzaamheid en MVO. Het didactisch concept binnen het onderwijs en onderzoek van het lectoraat is gebaseerd op zo n hoog mogelijke zelfstandigheid van studenten. Dat wordt bereikt door projectmatig groepswerk en door begeleiding in ateliers. Daarnaast wordt een deel van de begeleiding gedelegeerd naar bedrijven en organisaties in de praktijk. Voor de hogeschool levert dit kennis op van didactische leermethoden met minder contacturen en meer kwaliteit, zowel wetenschappelijk als praktijkgericht. De werkwijze van het lectoraat Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid sluit goed aan bij het nieuwe werken, de decentrale besturing van de overheid en bij enkele subsidieprogramma s als van de Stichting Innovatie Alliantie. De Hogeschool Rotterdam krijgt via het lectoraat ervaring in het schrijven, geaccepteerd krijgen, met succes uitvoeren en implementeren van praktijkgericht actie-onderzoek. Rondom het lectoraat is een groot en betrouwbaar netwerk van bedrijven en organisaties actief. 17

20 Programmalijn: Onderzoeksdomein 4a Impact-ambitie: Onderzoek Onderwijs Buitenwereld/Bedrijven Building Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement lector Gert Joost Peek zichzelf als herkenbaar Rotterdams kennisinstituut positioneren. Met het onderzoek naar de praktijk van stedelijke ontwikkeling waarin nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling vorm krijgen en zo vanuit de praktijk bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Daarnaast onderzoekt op wat voor wijze gebiedsontwikkeling kan bijdrage aan de brede maatschappelijk transitie naar een duurzame economie door het stimuleren van radicale innovaties, bijvoorbeeld door het creëren van open innovatiemilieus. Openbare les in Het onderwijs van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) waar nodig verrijkt worden met de nieuwste inzichten en werkwijzen van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Hierin gaat het steeds meer om interdisciplinaire en transdisciplinaire samenwerking, de duurzaamheidprestatie en nieuwe financieringsmodellen. De natuurlijke uitvalsbasis voor het lectoraat is de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie / Stedenbouw. Een concrete uitdaging ziet het lectoraat in het initiëren van kennisoverdracht over de facilities van de stad. De komende jaren de beroepspraktijk en het maatschappelijke middenveld sturen en ondersteunen om de omslag te maken naar gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Het lectoraat zal met onderzoek, publicaties en interventies bijdragen aan gebiedsontwikkelingen in de stad Rotterdam. Programmalijn: Onderzoeksdomein 4b Impact-ambitie: Onderzoek Onderwijs Buitenwereld/Bedrijven Opmerkingen Building Corporaties in coproductie associate lector Victor Dreissen kennis ontwikkelen bij studenten, bewoners en professionals waarmee zij corporaties en hun bewoners beter met elkaar kunnen verbinden. Met het onderzoek Bewoners aan het stuur kijken we kritisch naar de veronderstelde trend van vermaatschappelijking. In de aanstormende participatiemaatschappij zouden bewoners meer zeggenschap moeten hebben en meer zelfwerkzaamheid aan de dag leggen. Corporaties hebben participatie hoog op hun agenda staan maar moeten tegelijkertijd dichter bij hun kerntaak blijven, hun legitimiteit versterken en hun bedrijfskosten verlagen. Binnen dit speelveld onderzoeken we of bewoners wel behoefte hebben aan meer zeggenschap, zij de capaciteiten hebben om zeggenschap uit te oefenen, in welke vorm corporaties zeggenschap over willen en kunnen dragen en welke risico s hier bij spelen. Het thema Bewoners aan het stuur slaat een brug tussen de (bouw)technische opleidingen en de sociale en economische studies. Het onderzoek biedt kansen om studenten vanuit klantperspectief naar het werk van corporaties in al haar facetten te laten kijken. Studenten maken door gastcolleges, PI projecten, opdrachten voor minors en (afstudeer)stages kennis met dit werkgebied en de laatste trends op gebied van participatie en zeggenschap. Opdrachtgevers van het onderzoek zijn corporaties en organisaties uit de corporatiebranche. Er vindt regelmatig feedback plaats waarmee we directe aansluiting op de (toekomstige) beroepspraktijk proberen te borgen. Continuïteit van het onderzoek in 2014 is afhankelijk van de verlenging met de tweede 2-jaartermijn van de detachering van de associate lector. 18

ROTTERDAM GREEN CAPITAL

ROTTERDAM GREEN CAPITAL ROTTERDAM GREEN CAPITAL FEBRUARI 2014 Nature as the driving force for innovation COLOFON Titel Eindredactie Redactie Rotterdam Green Capital Activiteiten binnen de minor+ Rotterdam Green Capital Doesjka

Nadere informatie

COLOFON. 2015 RDM Centre of Expertise

COLOFON. 2015 RDM Centre of Expertise COLOFON GRAFISCH ONTWERP Medamo LOGO-ONTWERP &Associates DRUK Veenman+ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model Daarom Werken Wij met het rotterdams onderwijs model INHOUD Inleiding - De rode draad 4 1 Rotterdam 5 1.1 De vier Rotterdamse pijlers op een rij 8 1.2 Een Rotterdams assortiment 9 1.3 Een Rotterdamse

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise Een samenwerking met en voor het energiegerelateerde bedrijfsleven Tomorrow s Electricity Grid Met dank aan TUDelft, Prof. Van der

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie