EINDTERMEN POST HBO COMMERCIEEL VASTGOED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDTERMEN POST HBO COMMERCIEEL VASTGOED"

Transcriptie

1 EINDTERMEN POST HBO COMMERCIEEL VASTGOED 1. Inleiding De Post HBO opleiding Commercieel Vastgoed is opgebouwd uit acht afzonderlijk te volgen cursusblokken en één workshop. Alle cursusblokken en de workshop worden afgesloten met een examen. Daarnaast wordt de gehele opleiding afgerond met het schrijven en verdedigen van de eindscriptie. Een relevante HBO-opleiding is het vooropleidingsniveau dat vereist is. Indien men niet over deze vooropleiding beschikt, dient men te starten met het BOG-Propedeuse cursusblok. Deze cursus is de inleiding op de Post HBO opleiding Commercieel Vastgoed. De Post HBO opleiding Commercieel Vastgoed is opgebouwd rondom een algemene doelstelling die afgeleid is van het deskundigheidsprofiel specialist op het gebied van commercieel vastgoed. Daarnaast kennen alle acht de cursusblokken en de workshop eigen eindtermen die in relatie staan met de algemene doelstelling. Deze eindtermen zijn onderverdeeld naar hoofdonderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen. Het BOG- Propedeuse cursusblok heeft geheel op zichzelf staande eindtermen, die in een apart hoofdstuk worden genoemd. 2. Algemene doelstelling van de post-hbo opleiding Commercieel Vastgoed Na afronding van de Post HBO opleiding Commercieel Vastgoed voldoet de deelnemer aan het onderstaande deskundigheidsprofiel: De specialist commercieel vastgoed: - kan op deskundige wijze de waardebepaling van commercieel vastgoedobjecten kan uitvoeren in opdracht van verschillende marktpartijen, zoals beleggers, financiers, projectontwikkelaars, vastgoedmanagers, overheden, non-profitinstellingen en de particuliere commercieel vastgoedmarkt. Hierbij worden alle aspecten op publiekrechtelijk, privaatrechtelijk en fiscaal gebied op de juiste manier geïnterpreteerd; - kan optreden als professionele gesprekspartner en adviseur op het gebied van commercieel vastgoed voor de verschillende marktpartijen, zoals beleggers, financiers, projectontwikkelaars, vastgoedmanagers, overheden, non-profitinstellingen en de particuliere commercieel vastgoedmarkt en bezit de daarbij behorende marktkennis; - kan door middel van presentatietechnieken aantonen dat hij naast inhoudelijk onderlegd te zijn, ook representatief overkomt. De specialist Commercieel Vastgoed is in staat met presentatievaardigheden en communicatie opdrachten te werven en marktpartijen van het juiste advies te voorzien; - heeft inzicht in eigen grenzen op het gebied van deskundigheid en weet wanneer een externe deskundige geraadpleegd moet worden. 3. BOG Cursusblok Bouwkunde en Projectontwikkeling a. Projectontwikkeling Na het volgen van het onderdeel projectontwikkeling weet u: - welke partners bij de projectontwikkeling betrokken zijn; - wat de verantwoordelijkheid is van alle betrokken partners; - hoe de partners gecontracteerd worden; - welke soort opdrachten aan een architect gegeven wordt; - welke soort risico s bij de planfase spelen;

2 - wat de begrippen planopzet, structuurplan en definitief ontwerp betekenen; - wat het begrip bestek in het kader bij het totstandbrenging betekent; - wat de stand van contractering is als het gaat om de bestekfase en de start van de bouw; - welke vormen er van uitvoering zijn; - wat de aandachtsgebieden van de ontwikkelaar bij de uitvoering zijn; - wat een beheerorganisatieplan inhoudt; - wat het principe van een prestatie bestek inhoudt; - wat het begrip Bouwbesluit inhoudt en wat deze regelgeving beoogt en beslaat; - dat er door de rijksoverheid vastgestelde procedures bestaan voor de Ruimtelijke Ordening van gebiedsontwikkeling tot solitaire ontwikkelingen; - wat de rol van de bedrijfsmakelaar is in: de initiatieffase het ontwikkelingsstadium het realisatietraject de exploitatiefase; - welke kaders aan milieueisen er zijn die door de rijksoverheid worden nagestreefd; - wat het doel is van het Veiligheids- en Gezondheidsplan en het Glazenwassersbesluit. - inzage geven in de beoordeling door beleggers bij aankoop/verwerving van commercieel vastgoed; - haalbaarheids- en berekeningsmodellen toepassen; - de gebruikersmarkt benaderen; - het begrip kwaliteit vertaald in een technische omschrijving becommentariëren; - omgaan met de aspecten die bij grondverwerving een rol spelen; - de fase van de planrealisatie omschrijven aan de hand van de in de syllabus aangegeven onderwerpen; - het verschil aangeven tussen de begrippen kwaliteit en prestatie; - gebruik maken van checklisten ten aanzien van huurderswensen; - de consequenties overzien die uit het prestatie bestek voortkomen; en heeft u inzicht in: - de rol van de projectontwikkelaar; - de eisen die vanuit projectontwikkeling gesteld worden; - de manier waarop het begrip kwaliteit vertaald wordt naar een technische omschrijving; - hoe de wijze van het benaderen van de gebruikersmarkt verloopt; - welke aspecten bij grondverwerving een rol spelen en weet u wat deze aspecten inhouden; - de invulling van een functionele plattegrond; - welke opleveringsperikelen zich kunnen voordoen en hoe hiermee omgegaan dient te worden. b. Installaties Na het volgen van het onderdeel installaties weet u: - in algemene zin hoe de werking is van technische installaties in gebouwen, zowel elektronisch als werktuigbouwkundig; - in algemene zin hoe de aanleg plaatsvindt van technische installaties in gebouwen, zowel elektronisch als werktuigbouwkundig; - wat de globale bouwkosten zijn van technische installaties in relatie tot verschillende gebouwen; - wat de bouwkosten zijn van technische varianten;

3 - wat de laatste ontwikkelingen zijn, zoals klimaatgevels, koude-oplslag en energiebalans. en bent u bekend met: - de regelgeving bij gebouwgebonden technische installaties; - de ontwerpuitgangspunten. c. Onderhoud en gebreken Na het volgen van het onderdeel onderhoud en gebrek - bedrijfs onroerend goed zowel in het ontwerpstadium alsmede in de gebruiksfase beoordelen op de noodzakelijke beheerskosten; - door gebruik van de hoofdkenmerken van een gebouw en met behulp van marktconforme kostenkengetallen op een Europese genormeerde wijze de onderhoudskosten bepalen voor hoog-, midden- en laagniveau; - met behulp van hulplijsten voor handmatig en geautomatiseerde systemen bouwfouten, verouderingsaspecten en materiaalgebreken herkennen, dit alles gekoppeld aan vermelding van de oorzaken, de relevante herstelmaatregelen en de marktconforme herstelkosten; - aangeleverde onderhoudsplanningen van adviesbureaus toetsen op de feitelijke informatie en deze controleren op de aspecten: inventarisatie inspectiewaarnemingen de relatie van de technische staat en de onderhoudskosten welke zijn opgenomen in de meerjaren eindrapportage; - uw eindrapportage inhoudelijk onderbouwen en bewijskracht aanleveren met betrekking tot de feitelijke waarnemingen, de weegfactoren hierbij zijn: onderscheid in de gebrekensoorten intensiteit van het gebrek omvang waarin de fouten, gebreken en/of verouderingen voorkomen; - met urgentieparameters vastleggen welke activiteiten nodig zijn op de voorkeursaspecten van de gebruiker/huurder, bijvoorbeeld veiligheid, bedrijfsproces, etc. - door middel van een quick scan opname methode een realistische situatie weergeven op een overzichtelijke wijze en tegen geringe advieskosten; - door middel van meerdere voorbeelden de opdrachtgevers inzicht verschaffen van adviesproducten anno 2001 met betrekking tot het beheren van bedrijfs onroerend goed. d. Bouwkosten Na het volgen van het onderdeel bouwkosten weet u: - wat het begrip economische veroudering van onroerend goed inhoudt; - welke methodieken er zijn voor de bewaking van investeringskosten; kunt u: - de hoofdlijnen van de kostenparagraaf van een bouwproject volgen; - de kostenprocessen volgen en corrigeren; - deskundigen aansturen op het gebied van bouweconomie; en heeft u inzicht in: - de kostenbepalende factoren ten behoeve van nieuwbouw en herontwikkeling van commercieel onroerend goed; - het ontwikkelingsproces van onroerend goed in relatie tot de opbouw en sturing van de kostenparagraaf; - oorzakelijk verband tussen ontwerp en kostenniveau; - sturingsmechanismen voor bouwmanagement; - de bouw budgetbepaling geredeneerd vanuit de marktwaarde.

4 e. Inspectietocht gebouwen Na het volgen van het onderdeel inspectietocht gebouwen weet u: - wat het doel is van bouwinspectie; - welke juridische aspecten ten aanzien van inspectie van belang zijn; - wanneer de inspectie door hem/haar zelf kan gebeuren of wanneer een specialist ingeschakeld dient te worden; - wat de definities zijn van bouwdelen, de onderhoudsmaatregelen en de bijbehorende urgenties; - wat de NL-SfB en STABU codering inhoudt; - wat de uitgangspunten zijn van de wet ARBO; - wat (mede op basis van de aangereikte checklisten en prijzentabellen) de meest voorkomende onderhoudstechnische gebreken en onderhoudsmaatregelen zijn; - op objectieve wijze de staat van onderhoud vast te stellen en te rapporteren op onderstaande aspecten: staat van onderhoud benodigde onderhoudsmaatregelen onderhoudskosten condities urgenties; - beoordelen of een derde partij objectief de staat van onderhoud heeft vastgesteld en gerapporteerd; - bouwkundige gebreken vast stellen gebaseerd op een objectieve visuele inspectie van de onderstaande onderdelen: terrein fundering gevels gevelopeningen daken interieur; - installatietechnische gebreken vaststellen of opdracht verstrekken aan een gespecialiseerd bureau inzake de volgende installaties: waterinstallaties gasinstallaties warmwaterinstallaties koelinstallaties brandblusinstallaties ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties middenspanningsinstallaties laagspanningsinstallaties; - met behulp van vragen en checklist objectief gegevens vast te leggen inzake bodemverontreiniging, asbestproblematiek en koelmiddelen; - met behulp van een normenboek vast stellen wat de exploitatiekosten zijn van de verschillende soorten commercieel vastgoed objecten. 3.2 BOG Cursusblok Beleggingen, financiële rekenkunde en rendementsanalyse a. Rendementsanalyse en financiële rekenkunde Na het volgen van het onderdeel rendementsanalyse en financiële rekenkunde kunt u: - de belleggingswaarde uitrekenen op basis van de DCF-methode; - de marktwaarde uitrekenen op basis van de BAR- en NAR-methode; - de IRR van een project berekenen bij een gegeven investerings- en huurprijsniveau; - het BAR en het NAR van een vastgoedobject uitrekenen; - op diverse manieren een restwaarde vaststellen;

5 - grondwaarden uitrekenen onder diverse soorten vastgoed; - de rendementswaarde van een project uitrekenen; - een risico analyse uitvoeren voor de haalbaarheid van een vastgoedobject; - de grondwaarde onder een complex met diverse functies (zoals woningen, kantoren, winkels) uitrekenen; - de BTW-opslag uitrekenen bij niet belaste verhuur; - op niveau meepraten over de financiële aspecten van erfpacht; - alternatieve financieringsconstructies te begrijpen. b. ROZ/IPD Vastgoedindex Na het volgen van het onderdeel ROZ/IPD Vastgoedindex weet u: - wat de ROZ/IPD Vastgoedindex inhoudt; - wat voor analyses de belegger via de ROZ/IPD Vastgoedindex kan doen in de praktijk; - uitleggen hoe de belegger met de ROZ-resultaten omgaat. c. Beleggen in onroerend goed Na het volgen van het onderdeel Beleggen in onroerend goed heeft u inzicht in: - het beleggen in commercieel onroerend goed in zijn algemeenheid, zoals het doel, de mogelijkheden, de bijzonderheden en welke beleggers er op de markt actief zijn; - waarom een belegger wil beleggen in commercieel onroerend goed; - hoe de aanbiedingsprocedure van commercieel onroerend goed aan een belegger verloopt; - waar u als bedrijfsmakelaar mee rekening moet houden ten aanzien van uw relatie met de belegger; - de technische- en commerciële beoordeling van commercieel onroerend goed die uitgevoerd wordt door een belegger; - zelf een voor de belegger adequate aanbieding van een commercieel onroerend goed project opstellen. 3.3 BOG Cursusblok Marketing a. De ondernemer centraal Na het volgen van het onderdeel de ondernemer centraal kunt u: - het bedrijfsmodel neerzetten dat als uitgangspunt dient voor de gehele cursus; - omgaan met bedrijfskruispunten; en heeft u kennis over: - de basistheorieën bedrijfskunde. b. Waardecreatie Na het volgen van het onderdeel waardecreatie heeft u: - inzicht in de ( nog op te bouwen) eigen kracht van de eigen organisatie waarmee een voor de doelgroep relevante en ten opzichte van de concurrentie onderscheidende positie kan worden opgebouwd die langdurig in de markt kan worden gehandhaafd. c. Vermogencreatie in de interne organisatie Na het volgen van het onderdeel vermogencreatie in de interne organisatie heeft u inzicht in: - de dynamiek van een organisatie; - de (bij)sturingsmogelijkheden van een organisatie; - de middelen om noodzakelijke en ingrijpende veranderingen door te voeren;

6 en weet u: - hoe u in de organisatie alle neuzen in de gewenste richting kan krijgen; - hoe u ervoor kunt zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent en eigen initiatieven neemt. d. De extern gerichte organisatie en de one to one gerichte onderneming Na het volgen van de onderdelen de extern gerichte organisatie en de one to one one gerichte onderneming heeft u: - inzicht in de klantgerichte organisatie; - een klantendatabase opbouwen; - een accountplan schrijven. e. Performance-meting: brug tussen zijn en willen Na het volgen van het onderdeel performance-meting heeft u: - inzicht in de werking van benchmarks; - de werking van de balanced score card begrijpen; - de gevaren van de balanced score card onderkennen; - de balanced score card hanteren. f. Trends herkennen en vertalen Na het volgen van het onderdeel trends herkennen en vertal - het belang onderkennen van de veranderingen in de omgeving van de onderneming; en heeft u inzicht in: - de consequenties van die veranderingen voor het beleid naar de markt en voor de eigen onderneming. g. Strategisch kiezen Na het volgen van het onderdeel strategisch kiezen heeft u inzicht in: - de verschillende moderne managementtheorieën; - de moderne managementtheorieën vertalen naar de eigen (kleine) makelaardij; - een strategie definiëren; - een stappenplan kunnen maken BOG Cursusblok Privaatrecht a. Verbintenisrecht Na het volgen van het onderdeel verbintenisrecht kunt u: - de ontwikkelingen van de bestaande jurisprudentie en de daarbij behorende rechtsontwikkeling doorzien; - juridische implicaties en eventuele aansprakelijkheden beoordelen; - de cliënt adviseren omtrent juridische implicaties en aansprakelijkheden; - mogelijke knelpunten signaleren in de praktijk; - de behandelde juridische onderwerpen relateren aan het kader van de standaard koopakte van de NVM; en

7 - bent u op de hoogte van de bestaande jurisprudentie met betrekking tot bovenstaande onderwerpen. b. Huurrecht Na het volgen van het onderdeel huurrecht heeft inzicht in: - de huurovereenkomst met betrekking tot 1624-bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte in het bijzonder; - een aantal specifieke huurrechtelijke onderwerpen met betrekking tot bedrijfsruimte, zoals beëindiging, onderhuur en indeplaatsstelling; en bent u op de hoogte van: - de nieuwe wetgeving op het gebied van huurrecht bedrijfsruimte. c. Goederenrecht Na het volgen van het onderdeel goederenrecht heeft u kennis over: - het goederenrecht in algemene zin; en heeft u inzicht in: - het wettelijk begrippenkader en de dwarsverbanden tussen de diverse wettelijke regelingen uit het Burgerlijk Wetboek; - de voor goederenrecht belangrijke wetsartikelen van de boeken 3, 5 en 6 BW; - de voor de praktijk relevante hypotheekbedingen. d. Rechtspersonenrecht Na het volgen van het onderdeel rechtspersonenrecht heeft u inzicht in: - de verschillende rechtsvormen en samenwerkingsvormen waarin de (bedrijfs)makelaars hun bedrijf alleen of met anderen kunnen uitoefen, zoals: de maatschap; de vennootschap onder firma; de commanditaire vennootschap; de stichting; de coöperatie; de N.V.; de BV. e. Milieurecht Na het volgen van het onderdeel milieurecht kunt u: - de juridische risico s van bodemverontreiniging voor een koper of verkoper van onroerend goed inschatten; - aan de hand van de Wet bodembescherming onderzoeken in hoeverre een koper of verkoper van onroerend goed met het bevoegde overheidsgezag te maken kan krijgen; - de contractuele aansprakelijkheid bij bodemverontreiniging beoordelen, ingeval koper en verkoper reeds een koopovereenkomst hebben gesloten; - de contractuele aansprakelijkheid bij bodemverontreiniging (mede) vormgeven door het conformiteitsvereiste in de koopovereenkomst nader te concretiseren; - de contractuele aansprakelijkheid bij bodemverontreiniging (mede) vormgeven door een keuze te maken uit een aantal bestaande milieuclausules en deze zonodig aan te passen aan de specifieke wensen en belangen van de koper of de verkoper. f. Insolventierecht Na het volgen van het onderdeel insolventierecht heeft u: - basiskennis van de verschillen tussen het faillissement, de surséance van betaling en het faillissement; - bijzondere kennis van de gevolgen van de regelingen voor bestaande overeenkomsten, daaronder begrepen koop en huur;

8 - basiskennis van de verschillende regelingen met betrekking tot het tegengaan van misbruik van faillissementsrecht; en weet u: - welke partijen bij de verschillende regelingen betrokken zijn en (globaal) wat hun verschillende rollen zijn; - welke soorten crediteuren er zijn en hun onderlinge posities. g. Privaatrecht diversen Na het volgen van dit het onderdeel privaatrecht diversen heeft u kennis over: - de juridische aspecten bij fusies en overnames en in het bijzonder over de overname van een vastgoedorganisatie; - de juridische aspecten die een rol spelen bij grensoverschrijdende transacties; - met betrekking tot internationaal privaatrecht het toepasselijke recht in de verschillende relaties vaststellen in de volgende fasen: contractuéle fase; goederenrechtelijke fase; internationale cessie; en heeft u inzicht in: - de rol van de (bedrijfs)makelaar bij een due diligence onderzoek; het stelsel van de tuchtregeling. 3.5 BOG Cursusblok Fiscaliteiten a. Winstbepaling: Na het volgen van het onderdeel winstbepaling weet u: - welke principes ten grondslag leggen aan de bepaling van de jaarwinst, voor zowel de Wet inkomsten belasting 2001 als voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969; - het verschil tussen uitgaven voor onderhoud en voor verbetering bij onroerend goed; - wat de redenen zijn waarom en wanneer de afschrijving een bron van conflict kunnen vormen; - wat de fiscale mogelijkheden zijn in geval van verontreinigde grond; - de fiscale gevolgen zijn van de voornaamste financieringsinstrumenten; - met globale kennis over de rechtspraak, een herinvesteringsreserve en een kostenegalisatie-reserve toepassen; b. Overdrachtsbelasting Na het volgen van het onderdeel overdrachtsbelasting weet u: - dat de verkrijging van juridisch eigendom van onroerend goed belast is; - de verkrijging van economisch eigendom belast is en wat dit inhoudt; - in welke gevallen niet belast is; - in welke meest voorkomende situaties een vrijstelling van toepassing is; - in welke gevallen een vermindering van de verschuldigde overdrachtsbelasting van toepassing is en welke berekening hieraan ten grondslag ligt; - waarover overdrachtsbelasting verschuldigd (maatstaf van heffing) is; - onder welke voorwaarden verkrijging van aandelen belast is met overdrachtsbelasting; - wat de voornaamste bepalingen zijn met betrekking tot beperkte rechten;

9 - met welke formele bepalingen een verkrijger en diens wederpartij te maken kunnen krijgen; - de overdrachtsbelasting berekenen. c. Omzetbelasting Na het volgen van het onderdeel omzetbelasting weet u: - wie als ondernemer en wie als belastingplichtige wordt kwalificeerd; - hoe het systeem werkt en dan met name ten aanzien van de consequenties van een vrijgestelde prestatie; - op welke wijze de BTW-heffing ter zake van een levering van een onroerende zaak verloopt en kent hierbij met name het onderscheid tussen bouwterrein en gebouw; - hoe in detail de herzieningsregeling werkt; - wat de betekenis is van het begrip vervaardigen en de belangrijkste rechtspraak hieromtrent; - op welke wijze de BTW-heffing bij verhuur van onroerend goed in elkaar zit; - beoordelen in welke gevallen belaste levering of belaste verhuur aantrekkelijk is en wat de in acht te nemen voorwaarden zijn; - de samenloopbepalingen van overdrachtsbelasting en omzetbelasting in de meest voorkomende situaties toepassen. 3.6 BOG Cursusblok Financiering a. Financiering Na het volgen van het onderdeel financiering weet u: - wat het onderscheid is tussen de ingehouden reservers van een onderneming en de opgebouwde voorzieningen; - wat het effect is wijzigingen in de waarderingsmethoden op het resultaat alsmede de solvabiliteit van een onderneming; - welke aandachtspunten een finacier betrekt bij haar afweging of een onderneming gefinancierd kan worden; - de aanvullende risico s aangeven die optreden bij de financiering van natuurlijke personen; - de rentabiliteit, de solvabiliteit en de liquiditeit van een onderneming vast te stellen; - met behulp van de staat van herkomst en de besteding der middelen de liquiditeitenstroom binnen een onderneming vast te stellen; - zelf een kritische gesprekspartner zijn bij het beoordelen van de financiële gegoedheid van een onderneming. b. Juridische aspecten Na het volgen van het onderdeel juridische aspecten weet u: - wat de positie is van het hypotheekrecht binnen de Nederlandse wetgeving; - wat de verschillende hypotheekvormen zijn en hun onderlinge verschillen; - aan welke wettelijke eisen een levering moet voldoen; - wat de voornaamste hypotheekclausules zijn en wat hun rol is bij de zakelijke credietverlening; - wat de eisen zijn die spelen bij het recht van parate executie; - weet welke juridische aspecten spelen bij een sale-and leaseback constructie.

10 c. Financiering tijdens de bouw Na het volgen van het onderdeel financiering tijdens de bouw weet u: - welke bijkomende risico s door financiers optreden bij het verstrekken van bouwfinanciering; - welke beoordelingscriteria de verschillende soorten kredietverstrekkers (institutionele beleggers, hypotheekbanken, handelsbanken, fondsen e.a.) hanteren bij hun kredietbeleid; - welke fincieringsvormen door financiers gehanteerd worden bij bouwfinancieringen; - welke rendementscriteria verschillende marktpartijen hanteren bij hun investeringsbeslissingen inzake vastgoed. 3.7 BOG Cursusblok Publiekrecht a. Wet op de ruimtelijke ordening Na het volgen van het onderdeel wet op de ruimtelijke ordening weet u: - welke overheden zich bezig houden met het maken van ruimtelijke plannen, als bedoeld in de WRO; - welke gevolgen verbonden zijn aan concrete beleidsbeslissingen; - welke instrumenten beschikbaar zijn in het kader van de verticale coördinatie en wie die instrumenten kan toepassen; - wie bevoegd is de Nimby-regeling toe te passen; - voor welke gebieden de gemeenteraad verplicht is een bestemmingsplan vast te stellen; - voor welke gebieden de gemeenteraad bevoegd is een bestemmingsplan vast te stellen; - waaruit een bestemmingsplan bestaat; - wat in de toelichting bij een bestemmingsplan opgenomen dient te worden; - wat de functie is van de gebruiksvoorschriften in een bestemmingsplan; - wat verstaan wordt onder de toverformule en in welke gevallen deze kan worden toegepast; - wat verstaan wordt onder overgangsrecht in een bestemmingsplan; - welke tijdstippen relevant zijn voor het overgangsrecht met betrekking tot bestaande bouwwerken en het gebruik; - wat verstaan wordt onder een aanlegvergunning; - wanneer een aanlegvergunning aangevraagd dient te worden; - waar de toetsingscriteria voor een aanlegvergunning zijn opgenomen; - in welke gevallen een aanlegvergunning geëist kan worden en in welke gevallen niet; - wat verstaan wordt onder een uitwerkingsplan respectievelijk een wijzigingsplan; - wat verstaan wordt onder een bouwverbod in een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsplicht en wat het effect daarvan is; - wat een voorbereidingsbesluit is; - wat de gevolgen van een voorbereidingsbesluit zijn; - wie een voorbereidingsbesluit kan vaststellen; - de deelnemer kan aangeven wanneer een bestemmingsplan in werking treedt en wanneer een bestemmingsplan onherroepelijk wordt; - aan welke criteria een vrijstelling artikel 15 WRO dient te voldoen; - wanner vrijstelling artikel 17 WRO kan worden toegepast; - in welk geval de verschillende vrijstellingsmogelijkheden artikel 19 WRO toegepast kunnen worden; - wat verstaan wordt onder een exploitatieverordening; - wat in de exploitatieverordening is geregeld; - wie een exploitatieverordening vaststelt; - of het verplicht is een exploitatieverordening vast te stellen; - op welke wijze kostenverhaal van infrastructurele werken door de gemeente kan plaats vinden;

11 - wat verstaan wordt onder planschade; - in welke gevallen een claim om planschade kan worden ingediend; - welke criteria een rol spelen bij de vraag omtrent de beoordeling van een planschadeclaim. - de plannen benoemen en de functies van deze plannen uitleggen; - de procedure voor deze ruimtelijke plannen aangeven, in het bijzonder het bestemmingsplan; - de rechtsbescherming tegen deze plannen aangeven; - aangeven of en zo ja binnen welke termijn deze plannen herzien moeten worden; - de hiërarchie tussen deze plannen aangeven; - aangeven wat verstaan wordt onder concrete beleidsbeslissingen; - uitleggen wat verstaan wordt onder verticale coördinatie; - de deelnemer kan de rechtsbescherming tegen de toepassing van de instrumenten in het kader van de verticale coördinatie aangeven; - uitleggen wat verstaan wordt onder de Nimby-regeling in de WRO; - aangeven in welk geval van de Nimby-regeling gebruik kan worden gemaakt; - de functie van de toelichting bij een bestemmingsplan aangeven; - de verschillende soorten bestemmingsplannen benoemen en uitleggen wat de functie daarvan is; - de procedure van een uitwerkingsplan/wijzigingsplan aangeven; - de rechtsbescherming tegen een uitwerkingsplan/wijzigingsplan aangeven; - de rechtsbescherming tegen een voorbereidingsbesluit aangeven; - de verschillende vrijstellingsmogelijkheden in de WRO benoemen; - de verschillende vrijstellingsmogelijkheden ex artikel 19 WRO benoemen; - de verschillende procedures artikel 19 WRO en de daaraan te stellen eisen aangeven. b. Woningwet Na het volgen van het onderdeel Woningwet weet u: - welke voorschriften in het Bouwbesluit zijn opgenomen; - rond welke uitgangspunten het Bouwbesluit is opgebouwd; - wat de functie is van het Bouwbesluit; - wat de inhoud van de Bouwverordening is; - wat de functie van de Bouwverordening is; - of het verplicht is een bouwverordening vast te stellen; - de deelnemer kan aangeven in welke gevallen een toets plaats dient te vinden aan de welstand - wat de zwaarte is van een welstandsadvies; - wie adviseert over de welstand; - waar de criteria omtrent de welstand opgenomen zijn; - in welke gevallen een bouwvergunning is vereist, een melding kan worden gedaan of sprake is van een vrij bouwwerk; - wat de toetsingscriteria voor de verschillende bouwwerken zijn; - binnen welke termijn beslist moet worden op een aanvraag om bouwvergunning en een melding en wat de gevolgen zijn indien niet tijdig een besluit wordt genomen; - wat onder een bouwwerk wordt verstaan; - wat onder een gebouw wordt verstaan; - wanneer een van rechtswege verleende bouwvergunning kan ontstaan en wanner niet; - wanneer een aanvraag om bouwvergunning kan worden ingetrokken; - wat verstaan wordt onder een woonvergunning als vermeld in artikel 60 van de Woningwet;

12 - de voorrang tussen bestemmingsplan/bouwverordening aangeven; - de driedeling in bouwwerken in de Woningwet uitleggen; - de mogelijke beslissingen op een aanvraag om bouwvergunning aangeven; - de verschillende aanhoudingsgronden in artikel 50 tot en met 55 van de Woningwet benoemen en de effecten daarvan aangeven; - de mogelijkheden voor anticipatie op grond van artikel 50, lid 4 tot en met 6 en artikel 51, lid 3 aangeven; - de rechtsbescherming tegen een bouwvergunning en een melding aangeven. c. Wet op de stads- en dorpsvernieuwing Na het volgen van het onderdeel Wet op de stads- en dorpsvernieuwing weet u: - wat verstaan wordt onder een Leefmilieuverordening; - wat het effect is van een Leefmilieuverordening; - voor welke termijn een Leefmilieuverordening kan worden vastgesteld; - de deelnemer kan aangeven welke instrumenten de gemeente ter beschikking komen als een Leefmilieuverordening van kracht is; - de procedure voor de tot stand koming van een Leefmilieuverordening aangeven alsmede de rechtsbescherming daartegen. d. Grondpoltiek Na het volgen van het onderdeel grondpolitiek weet u: - wat verstaan wordt onder actieve en onder passieve grondpolitiek; - wat verstaan wordt onder publiek-private samenwerking (PPS); - wat de voordelige en nadelige effecten zijn van een PPS bezien vanuit gemeentestandpunt; - welke kosten van door de gemeente aan te leggen kosten van infrastructuur verhaald kunnen worden op de initiatiefnemer van een plan; - welke procedure door de gemeente gevolgd dient te worden om tot kostenverhaal te komen; - welke rechtsbeschermingmogelijkheid aanwezig is ten aanzien van de mogelijkheid tot kostenverhaal; - welke wijze kostenverhaal door de gemeente op juridisch verantwoorde wijze kan plaats vinden; - in welke gevallen kostenverhaal kan plaats vinden op grond van de baatbelasting ex artikel 222 van de gemeentewet en welke criteria daarvoor gelden; - welke mogelijkheden van kostenverhaal door de jurisprudentie niet geaccepteerd zijn. e. Wet bodembescherming Na het volgen van het onderdeel Wet bodembescherming weet u: - vanuit welke vier aspecten de publiekrechtelijke regelgeving over (bodem)verontreiniging is geschied; - in welke gevallen de staat kan overgaan tot verhaal van kosten van bodemsanering; - de kandidaat kan aangeven wat verstaan wordt onder zorg- en meldplicht bij nieuwe bodemverontreinigingen en wat de consequenties daarvan zijn; - welke bevelen in het kader van de Wet bodembescherming kunnen worden gegeven, aan wie en welke voorwaarden daarbij gelden; - wat verstaan wordt onder een (gedeeltelijk) onschuldig eigenaar en wat daarvan de consequenties zijn; - in welke gevallen een aankoopplicht bestaat van gemeentezijde van woningen op ernstig verontreinigde grond; - welk overgangsbeleid de rijksoverheid hanteert ten aanzien van de sanering van de bodem;

13 - de structuur en de kenmerken van de Wet Bodembescherming aangeven; - de algemene strekking en de algemene filosofie ten aanzien van de kosten van bodemsanering aangeven. f. Wet voorkeursrecht gemeenten Na het volgen van het onderdeel Wet voorkeursrecht gemeenten weet u: - in welke gevallen de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing kan worden verklaard en welke criteria daarbij in acht dienen te worden genomen; - de procedure voor de vestiging van het voorkeursrecht aangeven; - de aanbiedingsprocedure op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten aanduiden; - de deelnemer kan aangeven in welke gevallen de gemeente de nietigheid van transacties kan inroepen die zijn aangegaan met de kennelijke strekking het gemeentelijk belang bij het voorkeursrecht te frustreren; en bent u bekend met: - de laatste jurisprudentie van de Hoge Raad inzake samenwerkingsovereenkomsten en kan deze aanduiden en verklaren. g. Onteigening Na het volgen van het onderdeel onteigening weet u: - in welke gevallen onteigening kan plaats vinden; - in welke fasen de onteigeningsprocedure onderscheiden kan worden en wat in welke procedure aan de orde is; - welke criteria de jurisprudentie stelt ten aanzien van onteigening; - aangeven waar het recht tot onteigening is verankerd; - de procedure bij onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuishuisvesting aangeven. 3.8 BOG Cursusblok Waardebepaling a. Vastgoedwaardering algemeen Na het volgen van het onderdeel vastgoed waardering algeme - werken met de verschillende waardebegrippen en waarderingsmethoden; - gedeeltelijk werken met de ROZ-IPD uigangspunten (conventiemodel); - de gebruikers van taxatierapporten een taxatie kunnen uitleggen (gesprekspartner voor professionele marktpartij). b. Grondwaardetaxaties en waardering van beperkte rechten Na het volgen van het onderdeel grondwaardetaxaties en waardering van beperkte rechten kunt u:

14 - de juridische beperkingen van het recht van erfpacht t.o.v. eigen grond vertalen naar de taxatie van het recht van erfpacht; - de juridische beperkingen van het opstalrecht t.o.v. eigen grond vertalen naar de taxatie van het recht van opstal; - de geëigende tabellen toepassen voor de taxatie van het recht van vruchtgebruik; - de waarde bepalen van bloot eigendom; - de totale waarde splitsen in een grond- en opstalcomponent. c. Wettelijke waarderingsdoeleinden I (schadeloosstelling onteigening bedrijfsobjecten) Na het volgen van het onderdeel wettelijk waarderingsdoeleinden in het kader van schadeloosstelling onteigening bedrijfsobject - de complexiteit van onteigening doorgronden, met name bij liquidatie en reconstructie van bedrijven en bent u vertrouwd met het jargon; - een ruwe opbouw van een schadeloosstelling construeren en bent u vertrouwd met de reikwijdte van diverse schadetitels; Daarnaast heeft u: - kennis gemaakt met enige jurisprudentie en kent u de vindt van gerechtelijke uitspraken. d. Wettelijke waarderingsdoeleinden II (Waardering in het kader van de jaarrekening en van de Wet WOZ) Na het volgen van onderdeel wettelijke waarderingsdoeleinden in het kader van de jaarrekening en de Wet WOZ weet u: - wat de verschillende waardebegrippen inhouden in relatie tot de onderliggende wetgeving WOZ en onder andere het Besluit Waardering Activa; - een gemeentelijk taxatieverslag van een bezwaarprocedure beoordelen; en heeft u inzicht in: - enkele methodische verschillen tussen: wettelijke taxaties onderhandse markt gebruikelijke taxaties gemeentelijke WOZ-taxaties - het beoordelen van een gemeentelijk taxatieverslag van een bezwaarprocedure. e. Waardering recreatie, horeca e.d. projecten Na het volgen van het onderdeel waardering recreatie, horeca e.d. project - de juridische en bedrijfseconomische aspecten onderkennen; - een geëigende waarderingsmethoden toepassen. f. Vastgoedwaardering huurprijsherziening Na het volgen van het onderdeel vastgoedwaardering huurprijsherziening kunt u: - werken met de huurprijsherzienings-methoden van 7a: 1624 BW bedrijfsruimte; - het ten volle interpreteren van een taxatie van een huurprijsherziening ex. 7a: 1624 BWbedrijfsruimte. g. Herbouwwaardebepaling Na het volgen van het onderdeel herbouwwaardering kunt u:

15 - aan de hand van het gedemonstreerde model tot een herbouwwaardebepaling komen voor een bedrijfsgebouw. h. Algemene taxatiepraktijk (toepassing) Na het volgen van het onderdeel algemene taxatiepraktijk kunt u: - de relevante methodieken toepassen in de praktijk, te weten: de inkomstenbenadering; BAR, NAR en Kapitalisatiemethode; de kostenbenadering: gecorrigeerde vervangingswaarde; herontwikkeling; hergebruik. BOG Workshop Winkels a. Winkels algemeen - de cursist is op de hoogt van de nieuwste ontwikkelingen, zowel op het terrein van de distributieplanologische verandering, als op het terrein van de individuele winkels; b. Distributieplanologische veranderingen Na het volgen van het onderdeel distributieplanologische verandering - verandering in de winkelgebieden plaatsen en analyseren; en weet u: - op welke wijze diverse marktpartijen op de veranderingen reageren en welke gevolgen dit heeft voor het winkelmilieu. c. Individuele winkels Na het volgen van het onderdeel individuele winkels weet u: - hoe individuele winkelbedrijven reageren op de voornoemde distributieplanologische veranderingen. d. Strategische analyse Na het volgen van het onderdeel strategische analyse kunt u: - op basis van eenvoudige diagnose technieken winkelcentra analyseren en de verkregen informatie omzetten in adviezen aan derden. e. Advisering in zakelijke markten Na het volgen van het onderdeel advisering in zakelijke markten weet u: - welke nieuwe ontwikkelingen zich op de diverse winkelniveaus afspelen; - een aantal tools hanteren om de advieswerkzaamheden beter uit te kunnen voeren; en bent u op de hoogte van: - een aantal begrippen die in de moderne adviespraktijk veel gebruikt worden. f. Winkelcentrum- en stadscentrumdiagnose Na het volgen van de onderdelen winkelcentrum- en stadscentrumdiagnose weet u: - wat de basiselementen zijn voor het beoordelen van winkelgebieden; - winkelgebieden beoordelen. g. De binnenstad Na het volgen van het onderdeel de binnenstad weet u:

16 - welke problemen zich in binnensteden voor winkels afspelen; - welke ontwikkelingen zich voordoen in binnensteden; - hoe de te verwachten ontwikkelingen zullen zijn.

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN Eindtermen, toetsmatrijs en cesuur praktijktoets Wonen versie 1.2 (juli 2013) 1 Opzet van de praktijktoets Elke kandidaat krijgt een praktijktoets

Nadere informatie

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS Bedrijfsmatig Vastgoed Opzet van de praktijktoets De Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed bestaat uit twee toetsonderdelen en vindt plaats op twee afzonderlijke toetsmomenten/-dagen.

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer Erwin de Bos 5 juni 2008 Inhoud Stand van zaken Kernpunten Wro Structuurvisie Bestemmingsplan Projectbesluit Beheersverordening Grondexploitatie Planschade Overgangsrecht

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Bouw en projectontwikkeling

Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Bouw en projectontwikkeling Het slagen van een bouwproject staat of valt bij een goede samenwerking tussen partijen. Bouw Bouwen is samenwerken.

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Landelijk Vastgoed

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Landelijk Vastgoed TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS Landelijk Vastgoed Opzet van de praktijktoets De praktijktoets LV bestaat uit twee onderdelen: 1. Het maken van een volledig taxatierapport, met daarin de berekening

Nadere informatie

Eindtermen, Toetstermen, Taxonomie, Toetsmatrijs en Cesuur MA/MMW Deskundige Marktanalyse - Taxateur

Eindtermen, Toetstermen, Taxonomie, Toetsmatrijs en Cesuur MA/MMW Deskundige Marktanalyse - Taxateur ,, Taxonomie, Toetsmatrijs en Cesuur MA/MMW Deskundige Marktanalyse - Taxateur De programmabeschrijvingen worden in het volgende schema gegoten: PROGRAMMABESCHRIJVING Toetsonderwerpen Toetsdoelstelling

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Havenhoofd 7. Havenhoofd 7, Almere. Koopprijs: ,-

Havenhoofd 7. Havenhoofd 7, Almere. Koopprijs: ,- Havenhoofd 7 Koopprijs: 695.000,- Kantoor Algemene Informatie TE KOOP ALS BELEGGING Horecaruimte in verhuurde staat in -Haven Adres: Havenhoofd 7 te -Haven Zeer aantrekkelijke mogelijkheid om te beleggen

Nadere informatie

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE 'EXPLOITATIEVERORDENING GRONINGEN 1998

TOELICHTING OP DE 'EXPLOITATIEVERORDENING GRONINGEN 1998 TOELICHTING OP DE 'EXPLOITATIEVERORDENING GRONINGEN 1998 Algemeen In het kader van de gemeentelijke grondpolitiek zullen regels moeten worden gesteld inzake het verhaal van kosten van de aanleg van voorzieningen

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

Nieuw grondbeleid en nieuwe woningnood (in diverse smaken)

Nieuw grondbeleid en nieuwe woningnood (in diverse smaken) Nieuw grondbeleid en nieuwe woningnood (in diverse smaken) Wooncongres 11 oktober 2016 Herman de Wolff (TU Delft) en Rogier Titulaer (gemeente Amersfoort) Delft University of Technology Challenge the future

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) Uitgave: augustus 2013 DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Dukaatpassage Dukaatpassage 25-29, Lelystad. Koopprijs: ,- k.k.

Dukaatpassage Dukaatpassage 25-29, Lelystad. Koopprijs: ,- k.k. Dukaatpassage 25-29 Koopprijs: 295.000,- k.k. Algemene Informatie TE KOOP / TE HUUR Horeca Adres: Dukaatpassage 25-29 te. Grote restaurantruimte met circa 122 zitplaatsen en circa. 10 zitplaatsen aan de

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS) Uitgave: augustus 2010 Leskern DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht

Nadere informatie

Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE

Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE Vragenlijst bij de verkoop inzake het object: het appartementsrecht en verdere aanhorigheden Burgemeester van Lennepweg 3 A-6 te 2101 RE HEEMSTEDE 1. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het huis in eigendom

Nadere informatie

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul T.a.v. de afdeling Bouwen en Wonen Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Nadere informatie

College VU Amsterdam. Taxeren van kantoren. drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545

College VU Amsterdam. Taxeren van kantoren. drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545 College VU Amsterdam Taxeren van kantoren drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545 1 Taxeren 2 1. Theorie 2. Praktijk 1. Theorie 3 1. Theorie 1a. Theorie Wat is waarde? 4 1b. Doel 1c. Waardebegrip

Nadere informatie

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen!

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! 06-03-14 & Eendracht maakt macht Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! Bezwaar WOZ- waarde & Makelaardij John Schokker Eendracht maakt macht Welkom Eendracht

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

Makassarweg 77. Makassarweg 77, Almere. Huurprijs: 600,- per maand

Makassarweg 77. Makassarweg 77, Almere. Huurprijs: 600,- per maand Makassarweg 77 Huurprijs: 600,- per maand Kantoor Algemene Informatie TE HUUR: Moderne, commerciële ruimte aan de Makassarweg 77 in Buiten Locatie De Makassarweg ligt in -Buiten nabij NS Station Oostvaarders.

Nadere informatie

PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen?

PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen? PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen? Bij het ter perse gaan van deze tweede nieuwsbrief ligt de ontwerp NEN 3569, handelend over vlakglas voor gebouwen, voor commentaar ter inzage.

Nadere informatie

EBC*L Junior Leerdoelencatalogus

EBC*L Junior Leerdoelencatalogus EBC*L Junior Leerdoelencatalogus Maart 2011 International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A-1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu 1-5_Lernzielkatalog-A/B_V3 EBC*L Int. & KWE e.v.

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Lingewaard 15INT00561

Gemeente Lingewaard. Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Lingewaard 15INT00561 15INT00561 Grondprijzenbrief 2015 Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Lingewaard gehanteerde methodiek weer voor grondwaardebepaling voor bouwrijpe

Nadere informatie

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening 2010 De 2 e wijziging gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen in Titel 2 in het kader van de inwerkingtredning van de Wet algemene

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Bedrijfsmatig Vastgoed (BV)

Eind- en toetstermen Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) Eind- en toetstermen Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) Aanvullende theorie Taxateur O.Z. Dit document is geldig vanaf mei 2012 INHOUDSOPGAVE TAXONOMIE 3 TOETSTERMEN MAKELAARDIJ 4 TOETSMATRIJS EN CESUUR MAKELAARDIJ

Nadere informatie

Tegemoetkoming in planschade 2014

Tegemoetkoming in planschade 2014 Tegemoetkoming in planschade 2014 Achtergrond informatie De Wet ruimtelijke ordening stelt in artikel 6.1 dat belanghebbenden die schade hebben geleden door een ruimtelijk besluit in aanmerking kunnen

Nadere informatie

Markerkant Markerkant 14 11, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 2.950,- per maand Koopsom: Nader overeen te komen.

Markerkant Markerkant 14 11, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 2.950,- per maand Koopsom: Nader overeen te komen. Markerkant 14 11 Huurprijs: 2.950,- per maand Koopsom: Nader overeen te komen. Algemene Informatie Bedrijfspand op een uitstekende locatie! Deze functionele bedrijfsruimte met kantoor is onderdeel van

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord...v

INHOUD. Voorwoord...v INHOUD Voorwoord...v Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht Vincent Sagaert...1 1. Inleiding...1 2. Veelheid aan wettelijke regelingen in de ondergrond...2 2.1. Regelgeving in verband

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Inleiding Introductie: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Financiële regie van ontwikkelingen (incl.

Nadere informatie

Camerastraat 6 en 8. Camerastraat 6 en 8, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar

Camerastraat 6 en 8. Camerastraat 6 en 8, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar Camerastraat 6 en 8 Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR DEELVERHUUR IS BESPREEKBAAR!! Representatieve bedrijfsruimte en/of kantoorruimte Adres: Camerastraat 6 en 8

Nadere informatie

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan.

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan. Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance Inhoudsopgave Inleiding 3 Verkooptraject 4 Waardebepaling 5 Over de Jong & Laan corporate finance 6 1.

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Aanvullende theorie Rentmeester. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Aanvullende theorie Rentmeester. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding tot Rentmeester NVR Aanvullende theorie Rentmeester seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend

Nadere informatie

1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak?

1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1.1. Inleiding....................................................... 1 1.1.1. Wat is eigenlijk een onroerende zaak?.......................... 1

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing

Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing 1 Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector Brieven & beleidsbesluiten Besluit van 19 februari

Nadere informatie

Zorgvastgoedcoöperatie. Juridische aspecten. Mr. J(an) P.A.M. van Balen 16 mei 2013

Zorgvastgoedcoöperatie. Juridische aspecten. Mr. J(an) P.A.M. van Balen 16 mei 2013 Zorgvastgoedcoöperatie Juridische aspecten Mr. J(an) P.A.M. van Balen 16 mei 2013 Zorgvastgoedcoöperatie ( ZVC ) De vennootschapsrechtelijke organisatievorm (bijv. de ZVC) is afhankelijk van vele factoren;

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur. fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom Memorandum AAN T. A. V. VAN D A T U M 3 juli 2015 Gemeente Utrecht mevrouw mr. M.C. Don prof. dr. R.N.G. van der Paardt - belastingadviseur B E T R E F T fiscale aspecten omzetten erfpacht naar vol eigendom

Nadere informatie

Xenonstraat 162. Xenonstraat 162, Almere. Huurprijs: 850,- per maand

Xenonstraat 162. Xenonstraat 162, Almere. Huurprijs: 850,- per maand Xenonstraat 162 Huurprijs: 850,- per maand Kantoor Algemene Informatie TE HUUR Multifunctionele bedrijfsunit Adres: Xenonstraat 162 te Deze fraaie bedrijfsruimte met kantoor is gebouwd in 2006 en maakt

Nadere informatie

Schoutstraat 49. Schoutstraat 49, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 1.390.000,- k.k.

Schoutstraat 49. Schoutstraat 49, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 1.390.000,- k.k. Schoutstraat 49, Schoutstraat 49 Koopprijs: 1.390.000,- k.k. Neem contact op Schoutstraat 49, Algemene Informatie Unieke beleggingskans in het centrum van Almere Stad. Kantoorgebouw "Het Schouthuis" Adres:

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 23 april 2007 Agenda nr: 9 Onderwerp: planschadeclaim van de heer en mevrouw Tuinman, Emmabergweg 11, 6301 RD Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Transistorstraat 51 C.

Transistorstraat 51 C. Transistorstraat 51 C. Koopprijs: 349.000,- k.k. Algemene Informatie TE KOOP Kantoorvilla Adres: Transistorstraat 51 C te Almere De beschikbare kantoorvilla is gelegen op bedrijventerrein de Uitgeverij

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand Randstad 20 25 Huurprijs: 3.490,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Randstad 2025 te Almere-Stad Kantoorpand van uitstekende kwaliteit op zichtlocatie Ligging: Het kantoorpand is gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1

TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1 Bij dit taxatierapport behoort het Normblad TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1 --------------------------------------------------------------------- A. OPDRACHT/OPNAME Datum opdracht Naam

Nadere informatie

2015D22099 LIJST VAN VRAGEN

2015D22099 LIJST VAN VRAGEN 2015D22099 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over Erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene Voorwaarden Taxatie-Totaal.nl (versie januari 2011) Voor zowel de toegang tot en het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl als de daarop aangeboden dienstverlening van taxatie-totaal.nl

Nadere informatie

Grote Markt 181. Grote Markt 181, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.300,- per maand

Grote Markt 181. Grote Markt 181, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.300,- per maand Grote Markt 181, Grote Markt 181 Huurprijs: 3.300,- per maand Neem contact op Grote Markt 181, Algemene Informatie TE HUUR: Horecaruimte in het stadshart van Almere. GROTE MARKT 181 te ALMERE STAD Locatie

Nadere informatie

Raaltepad 31-33. Raaltepad 31-33, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 150.000,- k.k.

Raaltepad 31-33. Raaltepad 31-33, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 150.000,- k.k. Raaltepad 31-33 Koopprijs: 150.000,- k.k. Algemene Informatie TE KOOP: Multifunctionele kantoor-/praktijkruimte nabij Almere Centrum Adres: Raaltepad 31-33 te Almere-Stad Dit zelfstandige, kleinschalige

Nadere informatie

Deelreglement Grondverwerving & Schadevergoedingen

Deelreglement Grondverwerving & Schadevergoedingen DR-GVS2-X Deelreglement Grondverwerving & Schadevergoedingen Jaar 2 Uitgave: januari 2011 DR-GVS2-X 1 1 Algemeen Naast dit reglement is het Examenreglement Koninklijke PBNA (A2000) van toepassing. 2 Doelstellingen

Nadere informatie

Wigstraat 25! Wigstraat 25!, Gebied 11 Lelystad. Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar

Wigstraat 25! Wigstraat 25!, Gebied 11 Lelystad. Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar Wigstraat 25! Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. Adres: Wigstraat 25 te Lelystad. OPPERVLAK: Het oppervlak van de beschikbare

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Gemeente Emmen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr. Raadsvoorstel Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: 014-2014 Opsteller: Marijn Hartgerink Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade De Centrale As Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Projectbureau De Centrale As Postbus 213 9250 AE Burgum Met dit formulier

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD bijlage Algemeen Examenreglement BOB bv 9011.13 NADERE BEPALINGEN VOOR TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD 1 Examencommissie (artikel 4) Technisch Beheerder/Opzichter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) BIBOB vragenlijst Horeca, prostitutie en speelautomaten Bibob vragenlijst Aanvraag omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.1, lid 1, onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvullende vragen

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen

Tijdig Starten met Stoppen NJU/VGZ Themadag Tijdig Starten met Stoppen Paul Overwater Manager MKB Adviseurs & Henri Brom Senior adviseur Overname & Opvolging Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling Fiscale aspecten Mogelijkheden

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE)

IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) IMPLEMENTATIEPLAN HERZIENE WONINGWET (NOVELLE) DAEB portefeuille portefeuille HOOFDLIJNEN IMPLEMENTATIE HERZIENE WONINGWET Bepalen strategie 1. Richting kiezen Uitvoeren scheiding 2. Uitwerken administratieve/juridische

Nadere informatie

Markerkant Markerkant 13 10, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 294,- per maand

Markerkant Markerkant 13 10, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 294,- per maand Markerkant 13 10 Huurprijs: 294,- per maand Algemene Informatie Markerkant 1310 te Almere Kantoorruimte vanaf 24 m² voor ZZP ers, en tot ca.1.000 m² voor grotere ondernemingen. Element Almere is dé perfecte

Nadere informatie

Overzicht wetten en enkele specifieke wetsartikelen

Overzicht wetten en enkele specifieke wetsartikelen Overzicht wetten en enkele specifieke wetsartikelen Relevante wetgeving: - Algemene Wet Bestuursrecht - Wet op de Ruimtelijke Ordening - Woningwet - Bouwbesluit 2003 - Huisvestingswet - Wet op de stads-

Nadere informatie

Transistorstraat 51 C

Transistorstraat 51 C Transistorstraat 51 C Huurprijs: 900,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Kantoorvilla Adres: Transistorstraat 51 C te Almere De beschikbare kantoorvilla is gelegen op bedrijventerrein de Uitgeverij

Nadere informatie

Ketelmeerstraat 192. Ketelmeerstraat 192, Lelystad. Huurprijs: vanaf 425,- per maand

Ketelmeerstraat 192. Ketelmeerstraat 192, Lelystad. Huurprijs: vanaf 425,- per maand Ketelmeerstraat 192 Huurprijs: vanaf 425,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Representatieve kantoorruimte Adres: Ketelmeerstraat 192 te. De bereikbaarheid met de auto is uitstekend, niet alleen van

Nadere informatie

Procedureregeling planschadevergoeding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen;

Procedureregeling planschadevergoeding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen; Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen; gelet op de artikelen 49 en 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, besluit vast te stellen

Nadere informatie

Televisieweg 12. Televisieweg 12, Almere-Stad Almere. Huurprijs: ,- per jaar

Televisieweg 12. Televisieweg 12, Almere-Stad Almere. Huurprijs: ,- per jaar Televisieweg 12 Huurprijs: 49.000,- per jaar Algemene Informatie Bedrijfsruimte met kantoor Adres: Televisieweg 12 te Almere Stad. Almere-Stad kent een heldere en logische infrastructuur, die het zoeken

Nadere informatie

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0 Preambule Dit beoordelingskader is toegesneden op de praktijk van de RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed. De RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed functioneert in een context samen met een RgdBOEI Adviseur.

Nadere informatie

Privaatrechtelijk spoor; overeenkomsten over grondexploitatie

Privaatrechtelijk spoor; overeenkomsten over grondexploitatie Actualiteiten Grondexploitatiewet 2011 VNG Privaatrechtelijk spoor; overeenkomsten over grondexploitatie mr. Jan Frans de Groot & mr. Arjen de Snoo 1 Indeling Aanleiding Verordening m.b.t. de grondexploitatie

Nadere informatie

1.817 m 2 Bouwgrond TE KOOP. Hoofdweg 64 Klarenbeek

1.817 m 2 Bouwgrond TE KOOP. Hoofdweg 64 Klarenbeek 1.817 m 2 Bouwgrond TE KOOP Hoofdweg 64 Klarenbeek Object/ligging Het betreft hier een bouwkavel gelegen in Klarenbeek. Klarenbeek is een lintdorp in de provincie Gelderland, ten oosten van Apeldoorn en

Nadere informatie

Grondexploitatie, rekenen en tekenen

Grondexploitatie, rekenen en tekenen Grondexploitatie, rekenen en tekenen Inbo academie Marleen Sanders 17 september 2009 Onderwerpen Planproces en context van haalbaarheid Haalbaarheid gebiedsontwikkelingen Businesscase Grondexploitatie

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE Gemeente Landgraaf Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Maart 2010 N.b.: hoewel nu ook nog planschadeclaims kunnen worden ingediend op grond van oude wetgeving (artikel 49 WRO)

Nadere informatie

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Syllabus en voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving EBC*L International,

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding Huurbeleid voor scholen 29 maart 2012 Karin Soldaat Inhoud Inleiding Huur en medegebruik door kinderopvang Wettelijk kader verhuur en medegebruik Hoogte huurtarief Belangrijke aspecten huurbeleid 2 Wie

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS

MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 17-2013

BTW-nieuwtjes 17-2013 BTW-nieuwtjes 17-013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 06-7071710 KvK Arnhem 0913609 1. Nieuw vastgoedbesluit

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Neringpassage Neringpassage 66-68, Lelystad. Huurprijs: 1.875,- per maand

Neringpassage Neringpassage 66-68, Lelystad. Huurprijs: 1.875,- per maand Neringpassage 66-68 Huurprijs: 1.875,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Representatieve winkelruimte Adres: Neringpassage 66-68 te Aantrekkelijke winkelruimte van circa 180 m² b.v.o. gelegen in het

Nadere informatie

Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint

Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint INNOVATION SESSION GROENEWOUT - JUNE 27 TH 2017 Breda June 27th, 2017 Dries Castelein DC&I Development De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie