Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012 Datum: 31 oktober 2014

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde bestanden betreffende de Innovatie- en R&D-enquête voor de verslagperiode , oftewel CIS Dit CIS 2012 bestand is door het CBS samengesteld. 2

3 Versiegeschiedenis Versie CIS 2012V1 De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: WEIGHT12 is de ophoogfactor die gebruikt dient te worden voor ophoging naar de totale populatie. De koppelsleutel voor bedrijfseenheden is de be_id (het bedrijfsidentificatienummer). Het format van deze variabele is Numeriek. Met deze variabele kunnen bijvoorbeeld de ABR-bestanden gekoppeld worden met PS (Productiestatistiek) en R&Dgegevens. In een aantal gevallen zal de waarde van de sbi08_2digit afwijken van de basis (sbi08). Dit zal zich voornamelijk, maar niet alleen, voordoen bij de sbi08 met de waardes 70000, , en (holdings en concerns). Voorzichtigheid is geboden bij tellingen op sbi08 niveau. Om te komen tot de publicatietellingen dient uit te worden gegaan van de variabele sbi08_2digit. Indien gesproken wordt over innovatieve bedrijven dan betreft dit bedrijven met ten minste één van de volgende innovaties: product, proces, afgebroken of nog lopende, organisatie of marketing innovatie. In het bestand kunnen deze worden geselecteerd door middel van de selectie INNO=1. Indien wordt gesproken over technologische innovatoren dan betreft dit enkel bedrijven met ten minste één van de volgende innovaties: product, proces, afgebroken of nog lopende innovaties. In het bestand kunnen deze worden geselecteerd door middel van de selectie INNOACT=1. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding 2 Versiegeschiedenis 3 1. Inleiding 7 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 8 Microdatabestand 8 Algemene informatie 8 Recordbeschrijving 8 Populatieafbakening 8 Kwaliteit 8 Ophoogfactoren 9 Verplichte-, vrijwillige vragen 9 3. Bestandsopbouw en toelichting 10 Bestandsopbouw van het microdatabestand 10 Toelichting op de variabelen 18 SBI08, SBI08_2DIGIT 18 Variabelen INNO t/m INMKT 18 Voorkomende waarden van de variabelen 19 5

6 6

7 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) ter beschikking voor onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de Innovatie- en R&Denquête voor de verslagperiode oftewel CIS Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt van het microdatabestand per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. Bij dit rapport zijn de volgende bijlagen beschikbaar. - Bijlage Innovatie-enquêteformulier CIS Bijlage 2 CIS2012_HARMONISED SURVEY QUESTIONNAIRE_v15 - Bijlage 3 Steekproeftrekking voor de CIS

8 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Microdatabestand Algemene informatie Economische statistieken beogen iets te vertellen over een verzameling van elementen met bepaalde (gelijke) kenmerken: de doelpopulatie. Het vaststellen en registreren van de elementen die tot een doelpopulatie behoren, is een belangrijke stap in het productieproces van economische statistieken. Voor bedrijven en instellingen gebeurt dit in het Algemeen Bedrijvenregister, het ABR. Het ABR vormt de ruggengraat van het statistisch proces. In het ABR-systeem worden bedrijven en instellingen, met hun identificatie- en structuurgegevens, vastgesteld en geregistreerd in voor statistisch onderzoek geschikte eenheden. Dit worden statistische eenheden genoemd. De ondernemingsgroep (OG) is de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde personen waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. De OG wordt beschouwd als de feitelijke actor in financiële processen, met name het financierings- en het inkomensverdeling proces. De OG wordt als statistische eenheid gebruikt door de Statistiek Financiën van Ondernemingen (SFO). De bedrijfseenheid (BE_ID) is de feitelijke actor in het productieproces en heeft de volgende kenmerken: autonoom, beschrijf baar en extern- ofwel marktgericht. Binnen een bedrijfseenheid wordt er in de regel maar één economische activiteit (volgens de SBI) uitgeoefend. In de praktijk komen wel nevenactiviteiten voor. De bedrijfseenheid is de statistische eenheid voor de productiestatistieken en de korte termijn statistieken. Recordbeschrijving Een record in het hier beschreven microdatabestand geeft per bedrijfseenheid (BE_ID) informatie over Innovatie en R&D (Research&Development). Populatieafbakening Het populatiebestand is gebaseerd op het Gecoördineerde Populatiebestand van 1 december 2012, zoals op die datum bekend bij het ABR (Algemeen Bedrijvenregister). Kwaliteit Het microdatabestand is een gaafgemaakt en deels geïmputeerd bestand. Dit betekent dat het CBS controles en correcties op de variabelen heeft uitgevoerd en waar nodig partiële non-respons heeft geïmputeerd. Voor de controles en imputatie is gebruik gemaakt van Eurostat programmatuur voor de Community Innovation Survey. Deze innovatie-enquête is de zevende die geharmoniseerd in Europees verband plaatsvond. Het eindbestand vormt de basis voor de uitkomsten in Statline, de elektronische databank van het CBS. Mits gewerkt wordt met het ophooggewicht, Weight12 zoals beschreven op 8

9 pagina 3, dan komen de uitkomsten van dit microdatabestand overeen met de cijfers in de volgende tabel: Maatwerktabel Topsectoren Ophoogfactoren De responderende bedrijven vormen een afspiegeling van de totale bedrijvenpopulatie in Nederland (ABR-populatie van december 2012). Per stratum (bepaald door de bedrijfsactiviteit sbi 2-digit - en grootteklasse van het bedrijf) wordt een ophoogfactor bepaald. Gegeven voor een stratum: het aantal responderende bedrijven (n) en totaal aantal (N) bedrijven in de gecoördineerde populatieschatting (zie Demografie van bedrijven), wordt de ophoogfactor WEIGHT12 = N/n. Als binnen een stratum niet voldoende responderende bedrijven zijn, of het stratum bevat niet voldoende bedrijven, worden strata net zo lang samengevoegd tot het probleem is verholpen. Hierbij worden in eerste instantie grootteklassen samengevoegd tot publicatiegrootteklassen, en vervolgens bedrijfsactiviteiten tot publicatieniveau. Verplichte-, vrijwillige vragen Een gedeelte van de vragenlijst betreft vragen waarbij de invulling verplicht is. In de vragenlijst Bijlage Innovatie-enquêteformulier CIS zijn deze vragen roze gemarkeerd. De vrijwillige vragen zijn groen gemarkeerd. 9

10 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen in het microdatabestand. Nr Variabele en omschrijving Form. 1 be_id F11 Bedrijfsidentificatienummer 2 Weight12 F8.5 Ophoogfactor CIS sbi08 A5 Standaard BedrijfsIndeling SBI sbi08_2digit A2 Standaard BedrijfsIndeling SBI dgitniveau 5 gksbs12 A2 Originele gk_sbs (Structural Business Statistics) grootteklasse werkzame personen 6 ho A2 1.1 Locatie Hoofdkantoor 7 turn10 F11 A1 Hoeveel bedroeg de totale omzet van uw bedrijf in 2010? (1000 euro) 8 turn12 F11 A1 Hoeveel bedroeg de totale omzet van uw bedrijf in 2012? (1000 euro) 9 emp10 F11 A2 Hoeveel werknemers had uw bedrijf gemiddeld in 2010 in dienst? 10 emp12 F11 A2 Hoeveel werknemers had uw bedrijf gemiddeld in 2012 in dienst? 11 empud F8.2 A3 Hoeveel procent van de werkzame personen in uw bedrijf had in 2012 een hbo- of wo-diploma? 12 rallx F8.2 B6 Totale innovatie-uitgaven in rrdeng F11 C1 Eigen R&D onderzoek met eigen personeel 14 rrdex F11 C2 Innovatie-activiteiten: Uitbestede R&D 15 rmac F11 C2 Innovatie-activiteiten: Aankoop machines, apparatuur en software 16 roek F11 C2 Innovatie-activiteiten: Aankoop van andere externe kennis 17 rtr F11 C2 Innovatie-activiteiten: Opleiding 18 rmar F11 C2 Innovatie-activiteiten: Marktintroductie van innovatie 19 rdsg F11 C2 Innovatie-activiteiten: Ontwerp/Design 20 rpre F11 C2 Innovatie-activiteiten: Andere voorbereidingen 21 funloc F11 D1 Overheidssteun ontvangen van Lokale of regionale overheden 10

11 Nr Variabele en omschrijving Form. 22 fungmt F11 D1 Overheidssteun ontvangen van Nationale overheid (inclusief agentschappen of ministeries) 23 funeu F11 D1 Overheidssteun ontvangen van Europese Unie (inclusief EUkaderprogramma's) 24 funrtd F11 D2 Overheidssteun ontvangen via deelname aan zevende kader-programma voor onderzoek en technologische ontwikkelingen van de EU 25 enmrg F11 E1 Heeft uw bedrijf in de afgelopen 3 jaar periode : gefuseerd met een ander bedrijf of een ander bedrijf overgenomen 26 enout F11 E1 Heeft uw bedrijf in de afgelopen 3 jaar periode : bepaalde activiteiten afgestoten of uitbesteed 27 ennweur F11 E1 Heeft uw bedrijf in de afgelopen 3 jaar periode : nieuwe dochterondernemingen opgericht in Nederland of andere Europese landen 28 ennwoth F11 E1 Heeft uw bedrijf in de afgelopen 3 jaar periode : nieuwe dochterondernemingen opgericht buiten Europa 29 marloc F11 E2 Afzetmarkt: Lokaal/regionaal binnen Nederland 30 marnat F11 E2 Afzetmarkt: Heel Nederland 31 mareur F11 E2 Afzetmarkt: Overig Europa 32 maroth F11 E2 Afzetmarkt: Overige werelddelen 33 larmar F11 E3 Afzetmarkt: Belangrijkste markt in termen van omzet in inpdgd F11 F1 Goederen die voor úw bedrijf nieuw of sterk verbeterd zijn 35 inpdsv F11 F1 Diensten die voor úw bedrijf nieuw of sterk verbeterd zijn 36 initgd F11 F2 Productinnovatie goederen: ontwikkeld door bedrijf zelf 37 initsv F11 F2 Productinnovatie diensten: ontwikkeld door bedrijf zelf 38 intogd F11 F2 Productinnovatie goederen: ontwikkeld door bedrijf zelf samen met andere bedrijven of instellingen 39 intosv F11 F2 Productinnovatie diensten: ontwikkeld door bedrijf zelf samen met andere bedrijven of instellingen 40 inadgd F11 F2 Productinnovatie goederen: ontwikkeld door aanpassing van goederen of diensten die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen 41 inadsv F11 F2 Productinnovatie diensten: ontwikkeld door aanpassing van goederen of diensten die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen 11

12 Nr Variabele en omschrijving Form. 42 inothgd F11 F2 Productinnovatie goederen: ontwikkeld door uitsluitend andere bedrijven of instellingen 43 inothsv F11 F2 Productinnovatie diensten: ontwikkeld door uitsluitend andere bedrijven of instellingen 44 newmkt F11 F3 Productinnovaties Nieuw voor uw markt? 45 newfrm F11 F3 Productinnovaties Alleen nieuw voor uw bedrijf 46 turnmar F11 F4 Productinnovaties Omzetaandeel Nieuw voor uw markt? 47 turnin F11 F4 Productinnovaties Omzetaandeel Alleen nieuw voor uw bedrijf 48 turnung F11 F4 Productinnovaties Omzetaandeel Onveranderd of slechts licht veranderd 49 inpdfc F11 F5 Productinnovaties Een noviteit voor Nederland? 50 inpdfe F11 F5 Productinnovaties Een noviteit voor Europa? 51 inpdfw F11 F5 Productinnovaties Een noviteit voor de wereld? 52 fwturn F11 F6 Productinnovaties Hoeveel procent van uw totale omzet in 2012 heeft deze wereldnoviteit opgeleverd? 53 inpspd F11 G1 Procesinnovatie Nieuwe/verbeterde methoden voor de productie van goederen of diensten. 54 inpslg F11 G1 Procesinnovatie Nieuwe/verbeterde methoden voor de logistiek (levering of distributie) van uw goederen of diensten. 55 inpssu F11 G1 Procesinnovatie Nieuwe/verbeterde methoden voor ondersteunende activiteiten voor uw processen, zoals onderhoudssystemen of aankoop-, boekhoudkundige of calculatiemethoden. 56 initps F11 G2 Procesinnovatie Wie heeft deze procesinnovatie ontwikkeld: Uw bedrijf zelf 57 intops F11 G2 Procesinnovatie Wie heeft deze procesinnovatie ontwikkeld: Uw bedrijf samen met andere bedrijven of instellingen 58 inadps F11 G2 Procesinnovatie Wie heeft deze procesinnovatie ontwikkeld: Uw bedrijf door aanpassing van processen die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen 59 inothps F11 G2 Procesinnovatie Wie heeft deze procesinnovatie ontwikkeld: Uitsluitend andere bedrijven of instellingen 60 inpsnm F11 G3 Procesinnovatie Heeft uw bedrijf gedurende procesinnovaties geïntroduceerd die nieuw voor uw markt waren? 12

13 Nr Variabele en omschrijving Form. 61 inaba F11 H1 Heeft uw bedrijf innovatie-activiteiten verricht voor het ontwikkelen en implementeren van product- of procesinnovaties die in de periode zijn afgebroken? 62 inong F11 H1 Heeft uw bedrijf innovatie-activiteiten verricht voor het ontwikkelen en implementeren van product- of procesinnovaties die eind 2012 nog niet waren afgerond? 63 sentg F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Intern, binnen uw bedrijf of ondernemingengroep 64 ssup F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Markt. Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software 65 sclpr F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Markt. Afnemers 66 scom F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Markt. Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak 67 sins F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Markt. Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten 68 suni F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Onderwijs en onderzoekinstellingen. Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs 69 sgmt F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Onderwijs en onderzoekinstellingen. Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen 70 scon F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Andere bronnen. Conferenties, beurzen, tentoonstellingen 71 sjou F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Andere bronnen. Wetenschappelijke tijdschriften en publicaties 72 spro F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Andere bronnen. Brancheorganisaties en overige organisaties 73 co F11 I1 Heeft uw bedrijf in de periode bij innovatie-activiteiten samengewerkt met andere bedrijven of instellingen? 74 co11 F11 I2 Andere bedrijven binnen uw concern NL 75 co12 F11 I2 Andere bedrijven binnen uw concern, ander eur.land 76 co13 F11 I2 Andere bedrijven binnen uw concern, VS 77 co14 F11 I2 Andere bedrijven binnen uw concern, China of India 78 co15 F11 I2 Andere bedrijven binnen uw concern, overige landen 79 co21 F11 I2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software NL 13

14 Nr Variabele en omschrijving Form. 80 co22 F11 I2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software, ander eur.land 81 co23 F11 I2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software, VS 82 co24 F11 I2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software, China of India 83 co25 F11 I2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software, overige landen 84 co31 F11 I2 Afnemers NL 85 co32 F11 I2 Afnemers, ander eur.land 86 co33 F11 I2 Afnemers, VS 87 co34 F11 I2 Afnemers, China of India 88 co35 F11 I2 Afnemers, overige landen 89 co41 F11 I2 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak NL 90 co42 F11 I2 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak, ander eur.land 91 co43 F11 I2 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak, VS 92 co44 F11 I2 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak, China of India 93 co45 F11 I2 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak, overige landen 94 co51 F11 I2 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten NL 95 co52 F11 I2 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten, ander eur.land 96 co53 F11 I2 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten, VS 97 co54 F11 I2 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten, China of India 98 co55 F11 I2 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten, overige landen 99 co61 F11 I2 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs NL 100 co62 F11 I2 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs, ander eur.land 101 co63 F11 I2 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs, VS 102 co64 F11 I2 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs, China of India 103 co65 F11 I2 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs, overige landen 14

15 Nr Variabele en omschrijving Form. 104 co71 F11 I2 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen NL 105 co72 F11 I2 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen, ander eur.land 106 co73 F11 I2 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen, VS 107 co74 F11 I2 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen, China of India 108 co75 F11 I2 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen, overige landen 109 pmos F11 I3 Welk van deze samenwerkingspartners (1 7) vond u het meest waardevol voor de innovatie-activiteiten van uw bedrijf? 110 cmpat F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Octrooien. 111 cmrcd F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Industriële ontwerpen 112 cmco F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Auteursrechten 113 cmctm F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Handelsmerken 114 cmltad F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Korte doorlooptijden 115 cmcpx F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Complexiteit van de goederen of diensten 116 cmsec F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Geheimhouding 117 orgbup F11 K1 Organisatorische innovatie: Nieuwe bedrijfsprocedures (ketenintegratie, supply chain management, herontwerp bedrijfsprocessen, kennismanagement etc.) 118 orgwkp F11 K1 Organisatorische innovatie: Nieuwe methodes voor het organiseren van professionele verantwoordelijkheden en het nemen van beslissingen 119 orgexr F11 K1 Organisatorische innovatie: Nieuwe methodes om externe relaties met andere bedrijven of instellingen te organiseren 120 mktdgp F11 L1 Marketinginnovatie: Ingrijpende veranderingen in het esthetisch ontwerp of de verpakking van goederen of diensten, anders dan veranderingen die de functionele of gebruikseigenschappen van het product betreffen 121 mktpdp F11 L1 Marketinginnovatie: Gebruik van nieuwe media of technieken voor reclame voor producten 122 mktpdl F11 L1 Marketinginnovatie: Nieuwe methodes voor de positionering van een product in de markt of nieuwe verkoopkanalen 123 mktpri F11 L1 Marketinginnovatie: Nieuwe methodes voor prijsstellingen van goederen of diensten 124 pubdom F11 M1 Inkoop door overheid en innovatie. Nederlandse overheidsorganisaties 15

16 Nr Variabele en omschrijving Form. 125 pubfor F11 M1 Inkoop door overheid en innovatie. Buitenlandse overheidsorganisaties 126 pbinct F11 M2 Inkoop door overheid en innovatie. Heeft uw bedrijf innovatieactiviteiten uitgevoerd als onderdeel van die contracten? Ja, want de innovatieactiviteiten waren vereist volgens het contract 127 pbnoct F11 M2 Inkoop door overheid en innovatie. Heeft uw bedrijf innovatieactiviteiten uitgevoerd als onderdeel van die contracten? Ja, maar de innovatieactiviteiten waren niet vereist volgens het contract 128 pbnoinn F11 M2 Inkoop door overheid en innovatie. Heeft uw bedrijf innovatieactiviteiten uitgevoerd als onderdeel van die contracten? Nee 129 goturn F11 N1 Hoe belangrijk waren de volgende doelen voor uw bedrijf in de periode ? Verhoging omzet 130 gomkt F11 N1 Hoe belangrijk waren de volgende doelen voor uw bedrijf in de periode ? Verhoging marktaandeel 131 gocos F11 N1 Hoe belangrijk waren de volgende doelen voor uw bedrijf in de periode ? Verlaging kosten 132 goprf F11 N1 Hoe belangrijk waren de volgende doelen voor uw bedrijf in de periode ? Verhoging winstmarges 133 stmkeur F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Ontwikkelen van nieuwe markten binnen Europa 134 stmkoth F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Ontwikkelen van nieuwe markten buiten Europa 135 stihcos F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Verlaging van interne operationele kosten 136 stexcos F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Verlaging van kosten van aangeschafte goederen of diensten 137 stinnpd F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Introductie van nieuwe of sterk verbeterde goederen of diensten 138 stmkt F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Versterken van de marketing van goederen en diensten 139 stflex F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Vergroten van de flexibiliteit en klantgerichtheid van uw organisatie 140 stall F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Strategische verbintenissen aangaan met andere bedrijven of instellingen 141 obspr F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Sterke prijs concurrentie 16

17 Nr Variabele en omschrijving Form. 142 obsql F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Sterke concurrentie op het gebied van productkwaliteit of naamsbekendheid 143 obslde F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Gebrek aan vraag 144 obscp F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Innovaties door concurrenten 145 obsdmk F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Markt gedomineerd door gevestigde ondernemingen 146 obsprs F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Gebrek aan gekwalificeerd personeel 147 obsfin F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Gebrek aan financiële middelen 148 obsamk F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Hoge kosten voor het toetreden tot nieuwe markten 149 obsreg F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Hoge kosten voor het voldoen aan overheidsregels of wettelijke verplichtingen 150 inno F11 Bedrijven met innovatie 151 non_inno F11 Bedrijven zonder innovatie 152 innoact F11 Product en/of proces innovatie en/of afgebroken nog lopende innovatie 153 innorgmk F11 Organisatie en/of marketing innovatie 154 inpdt F11 Product innovatie 155 inpcs F11 Proces innovatie 156 inabainong F11 Afgebroken en/of nog niet voltooide innovatie 157 inorg F11 Organisatie innovatie 158 inmkt F11 Marketing innovatie 17

18 Toelichting op de variabelen SBI08, SBI08_2DIGIT De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een classificatie van economische activiteiten en wordt door het CBS o.a. gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun hoofdactiviteit. Meer informatie over SBI 2008 op SBI Voor Remote Access en On-site gebruikers is de codelijst te vinden op \8_Utilities\Code_Listings\bedrijfsindelingen\. Variabelen INNO t/m INMKT Aan het eind van het bestand zitten nog enkele afgeleide variabelen, die gebruikt worden voor publicaties, deze zijn samengesteld uit de andere variabelen. naam omschrijving afleiding INNO bedrijven met innovatie INPDGD=1 or INPDSV=1 or INPSPD=1 or INPSLG=1 or INPSSU=1 or INABA=1 or INONG=1 or ORGBUP=1 or ORGWKP=1 or ORGEXR=1 or MKTDGP=1 or MKTPDP=1 or MKTPDL=1 or MKTPRI=1 NON_INNO INNOACT INNORGMK bedrijven zonder innovatie product en/of proces innovatie en/of afgebroken nog lopende innovatie organisatie en/of marketing innovatie INPDGD=0 and INPDSV=0 and INPSPD=0 and INPSLG=0 and INPSSU=0 and INABA=0 and INONG=0 and ORGBUP=0 and ORGWKP=0 and ORGEXR=0 and MKTDGP=0 and MKTPDP=0 and MKTPDL=0 and MKTPRI=0 INPDGD=1 or INPDSV=1 or INPSPD=1 or INPSLG=1 or INPSSU=1 or INABA=1 or INONG=1 ORGBUP=1 or ORGWKP=1 or ORGEXR=1 or MKTDGP=1 or MKTPDP=1 or MKTPDL=1 or MKTPRI=1 INPDT product innovatie INPDGD=1 or INPDSV=1 INPCS proces innovatie INPSPD=1 or INPSLG=1 or INPSSU=1 INABAINONG afgebroken en/of nog niet voltooide innovatie INABA=1 or INONG=1 INORG organisatie innovatie ORGBUP=1 or ORGWKP=1 or ORGEXR=1 INMKT marketing innovatie MKTDGP=1 or MKTPDP=1 or MKTPDL=1 or MKTPRI=1 18

19 Voorkomende waarden van de variabelen Documentatierapport CIS 2012V1 In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. sbi08 Standaard BedrijfsIndeling SBI 2008 sbi08_2digit Standaard BedrijfsIndeling SBI dgitniveau gksbs werkzame personen 10 1 werkzaam persoon 21 2 werkzame personen 22 3 of 4 werkzame personen 30 5 tot 10 werkzame personen tot 20 werkzame personen tot 50 werkzame personen tot 100 werkzame personen tot 150 werkzame personen tot 200 werkzame personen tot 250 werkzame personen tot 500 werkzame personen of meer werkzame personen tot 1000 werkzame personen tot 2000 werkzame personen of meer werkzame personen rrdeng 0 Nee 1 Ja, doorlopend (permanent R&D personeel in dienst) 2 Ja, incidenteel rrdex t/m maroth 0 Nee 1 Ja larmar 0 Onbekend 1 Lokaal/regionaal binnen Nederland 2 Heel Nederland 3 Overig Europa 4 Overige werelddelen inpdgd t/m newfrm 0 Nee 1 Ja inpdfc t/m inpdfw 0 Nee 1 Ja 2 Onbekend 19

20 inpspd t/m inong 0 Nee 1 Ja sentg t/m spro 0 Mate van belang, Niet gebruikt 1 Mate van belang, Laag 2 Mate van belang, Gemiddeld 3 Mate van belang, Hoog co t/m co75 0 Nee 1 Ja pmos 1 Andere bedrijven binnen uw concern 2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software 3 Afnemers 4 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak 5 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten 6 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs 7 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen cmpat t/m cmsec 0 Mate van effectiviteit, Niet gebruikt 1 Mate van effectiviteit, Laag 2 Mate van effectiviteit, Gemiddeld 3 Mate van effectiviteit, Hoog orgbup t/m pubfor 0 Nee 1 Ja pbinct t/m pbnoinn 1 van toepassing 1 van toepassing 1 van toepassing goturn t/m obsreg 0 Mate van belang, Niet van toepassing 1 Mate van belang, Hoog 2 Mate van belang, Gemiddeld 3 Mate van belang, Laag 20

Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013

Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Datum:14 januari 2016 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS)

Microdataservices. Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Documentatierapport Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen (Outward_FATS) Datum:23 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met loon; gemiddeld maandelijks bedrag aan loon van werknemers en directeur grootaandeelhouders (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Nadere informatie

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens ontslag via uwv/cwi (UWVONTSLAGTAB) Datum: 24 december 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB)

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Datum: 8 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM)

Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM) Datum: 20 augustus 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB)

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Datum:2 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum: 22 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Datum:13 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB)

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Datum: 8 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand (GRBSTAB) Datum: 19 mei 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB)

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:11 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Community Innovation Survey Regio 2008V1 (CIS_Regio)

Documentatierapport Community Innovation Survey Regio 2008V1 (CIS_Regio) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Community Innovation Survey Regio 2008V1 (CIS_Regio) Datum: 25 april 2012 Documentatierapport CIS_Regio 2008V1 Bronvermelding

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB)

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Datum: 1 december 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB)

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Datum: 28 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:2 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Statistiek Banen per bedrijf per gemeente (SWL-regio) Datum: 29 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport mutaties in de

Documentatierapport mutaties in de Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport mutaties in de woningvoorraad (VRLOBJECTWOONMUTTAB) 1999-2011 Datum: 26 september 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde 1999-2005 (OBJECTWONINGTAB) Datum: 24 september 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Documentatierapport Adresrugnummer met

Documentatierapport Adresrugnummer met Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (ADRESGWBTAB) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS)

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS)

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Datum: 12 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum:26 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Datum: 17 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS)

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Datum: 24 april 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Internationale Handel in

Documentatierapport Internationale Handel in Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Internationale Handel in goederen (IHG) Datum: 17 november 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die zorg zonder

Documentatierapport Personen die zorg zonder Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf in natura hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum: 16 februari 2015 12 mei 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes (NABIJHEIDVERKEERTAB) Datum: 1 december

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum:3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:31 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS)

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS) Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB)

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Datum: 5 februari 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:15 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:14 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS)

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Datum: 26 april 2013 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:22 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB) Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB) Datum:24 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Datum:14 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Mutaties van Verblijfsobjecten uit de BAG (VOORRMUTWOONNIETWOONTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Mutaties van Verblijfsobjecten uit de BAG (VOORRMUTWOONNIETWOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Mutaties van Verblijfsobjecten uit de BAG (VOORRMUTWOONNIETWOONTAB) Datum: 26 februari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Datum: 23 juli 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum: 8 junl 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:21 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum: 4 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Datum:10 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum: 17 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Datum:7 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS) Datum:15 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB)

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Datum: 14 augustus 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB)

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Datum:18

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum: 19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie