Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Community Innovation Survey (CIS) 2012 Datum: 31 oktober 2014

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde bestanden betreffende de Innovatie- en R&D-enquête voor de verslagperiode , oftewel CIS Dit CIS 2012 bestand is door het CBS samengesteld. 2

3 Versiegeschiedenis Versie CIS 2012V1 De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: WEIGHT12 is de ophoogfactor die gebruikt dient te worden voor ophoging naar de totale populatie. De koppelsleutel voor bedrijfseenheden is de be_id (het bedrijfsidentificatienummer). Het format van deze variabele is Numeriek. Met deze variabele kunnen bijvoorbeeld de ABR-bestanden gekoppeld worden met PS (Productiestatistiek) en R&Dgegevens. In een aantal gevallen zal de waarde van de sbi08_2digit afwijken van de basis (sbi08). Dit zal zich voornamelijk, maar niet alleen, voordoen bij de sbi08 met de waardes 70000, , en (holdings en concerns). Voorzichtigheid is geboden bij tellingen op sbi08 niveau. Om te komen tot de publicatietellingen dient uit te worden gegaan van de variabele sbi08_2digit. Indien gesproken wordt over innovatieve bedrijven dan betreft dit bedrijven met ten minste één van de volgende innovaties: product, proces, afgebroken of nog lopende, organisatie of marketing innovatie. In het bestand kunnen deze worden geselecteerd door middel van de selectie INNO=1. Indien wordt gesproken over technologische innovatoren dan betreft dit enkel bedrijven met ten minste één van de volgende innovaties: product, proces, afgebroken of nog lopende innovaties. In het bestand kunnen deze worden geselecteerd door middel van de selectie INNOACT=1. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding 2 Versiegeschiedenis 3 1. Inleiding 7 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 8 Microdatabestand 8 Algemene informatie 8 Recordbeschrijving 8 Populatieafbakening 8 Kwaliteit 8 Ophoogfactoren 9 Verplichte-, vrijwillige vragen 9 3. Bestandsopbouw en toelichting 10 Bestandsopbouw van het microdatabestand 10 Toelichting op de variabelen 18 SBI08, SBI08_2DIGIT 18 Variabelen INNO t/m INMKT 18 Voorkomende waarden van de variabelen 19 5

6 6

7 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) ter beschikking voor onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de Innovatie- en R&Denquête voor de verslagperiode oftewel CIS Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt van het microdatabestand per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. Bij dit rapport zijn de volgende bijlagen beschikbaar. - Bijlage Innovatie-enquêteformulier CIS Bijlage 2 CIS2012_HARMONISED SURVEY QUESTIONNAIRE_v15 - Bijlage 3 Steekproeftrekking voor de CIS

8 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Microdatabestand Algemene informatie Economische statistieken beogen iets te vertellen over een verzameling van elementen met bepaalde (gelijke) kenmerken: de doelpopulatie. Het vaststellen en registreren van de elementen die tot een doelpopulatie behoren, is een belangrijke stap in het productieproces van economische statistieken. Voor bedrijven en instellingen gebeurt dit in het Algemeen Bedrijvenregister, het ABR. Het ABR vormt de ruggengraat van het statistisch proces. In het ABR-systeem worden bedrijven en instellingen, met hun identificatie- en structuurgegevens, vastgesteld en geregistreerd in voor statistisch onderzoek geschikte eenheden. Dit worden statistische eenheden genoemd. De ondernemingsgroep (OG) is de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde personen waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. De OG wordt beschouwd als de feitelijke actor in financiële processen, met name het financierings- en het inkomensverdeling proces. De OG wordt als statistische eenheid gebruikt door de Statistiek Financiën van Ondernemingen (SFO). De bedrijfseenheid (BE_ID) is de feitelijke actor in het productieproces en heeft de volgende kenmerken: autonoom, beschrijf baar en extern- ofwel marktgericht. Binnen een bedrijfseenheid wordt er in de regel maar één economische activiteit (volgens de SBI) uitgeoefend. In de praktijk komen wel nevenactiviteiten voor. De bedrijfseenheid is de statistische eenheid voor de productiestatistieken en de korte termijn statistieken. Recordbeschrijving Een record in het hier beschreven microdatabestand geeft per bedrijfseenheid (BE_ID) informatie over Innovatie en R&D (Research&Development). Populatieafbakening Het populatiebestand is gebaseerd op het Gecoördineerde Populatiebestand van 1 december 2012, zoals op die datum bekend bij het ABR (Algemeen Bedrijvenregister). Kwaliteit Het microdatabestand is een gaafgemaakt en deels geïmputeerd bestand. Dit betekent dat het CBS controles en correcties op de variabelen heeft uitgevoerd en waar nodig partiële non-respons heeft geïmputeerd. Voor de controles en imputatie is gebruik gemaakt van Eurostat programmatuur voor de Community Innovation Survey. Deze innovatie-enquête is de zevende die geharmoniseerd in Europees verband plaatsvond. Het eindbestand vormt de basis voor de uitkomsten in Statline, de elektronische databank van het CBS. Mits gewerkt wordt met het ophooggewicht, Weight12 zoals beschreven op 8

9 pagina 3, dan komen de uitkomsten van dit microdatabestand overeen met de cijfers in de volgende tabel: Maatwerktabel Topsectoren Ophoogfactoren De responderende bedrijven vormen een afspiegeling van de totale bedrijvenpopulatie in Nederland (ABR-populatie van december 2012). Per stratum (bepaald door de bedrijfsactiviteit sbi 2-digit - en grootteklasse van het bedrijf) wordt een ophoogfactor bepaald. Gegeven voor een stratum: het aantal responderende bedrijven (n) en totaal aantal (N) bedrijven in de gecoördineerde populatieschatting (zie Demografie van bedrijven), wordt de ophoogfactor WEIGHT12 = N/n. Als binnen een stratum niet voldoende responderende bedrijven zijn, of het stratum bevat niet voldoende bedrijven, worden strata net zo lang samengevoegd tot het probleem is verholpen. Hierbij worden in eerste instantie grootteklassen samengevoegd tot publicatiegrootteklassen, en vervolgens bedrijfsactiviteiten tot publicatieniveau. Verplichte-, vrijwillige vragen Een gedeelte van de vragenlijst betreft vragen waarbij de invulling verplicht is. In de vragenlijst Bijlage Innovatie-enquêteformulier CIS zijn deze vragen roze gemarkeerd. De vrijwillige vragen zijn groen gemarkeerd. 9

10 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen in het microdatabestand. Nr Variabele en omschrijving Form. 1 be_id F11 Bedrijfsidentificatienummer 2 Weight12 F8.5 Ophoogfactor CIS sbi08 A5 Standaard BedrijfsIndeling SBI sbi08_2digit A2 Standaard BedrijfsIndeling SBI dgitniveau 5 gksbs12 A2 Originele gk_sbs (Structural Business Statistics) grootteklasse werkzame personen 6 ho A2 1.1 Locatie Hoofdkantoor 7 turn10 F11 A1 Hoeveel bedroeg de totale omzet van uw bedrijf in 2010? (1000 euro) 8 turn12 F11 A1 Hoeveel bedroeg de totale omzet van uw bedrijf in 2012? (1000 euro) 9 emp10 F11 A2 Hoeveel werknemers had uw bedrijf gemiddeld in 2010 in dienst? 10 emp12 F11 A2 Hoeveel werknemers had uw bedrijf gemiddeld in 2012 in dienst? 11 empud F8.2 A3 Hoeveel procent van de werkzame personen in uw bedrijf had in 2012 een hbo- of wo-diploma? 12 rallx F8.2 B6 Totale innovatie-uitgaven in rrdeng F11 C1 Eigen R&D onderzoek met eigen personeel 14 rrdex F11 C2 Innovatie-activiteiten: Uitbestede R&D 15 rmac F11 C2 Innovatie-activiteiten: Aankoop machines, apparatuur en software 16 roek F11 C2 Innovatie-activiteiten: Aankoop van andere externe kennis 17 rtr F11 C2 Innovatie-activiteiten: Opleiding 18 rmar F11 C2 Innovatie-activiteiten: Marktintroductie van innovatie 19 rdsg F11 C2 Innovatie-activiteiten: Ontwerp/Design 20 rpre F11 C2 Innovatie-activiteiten: Andere voorbereidingen 21 funloc F11 D1 Overheidssteun ontvangen van Lokale of regionale overheden 10

11 Nr Variabele en omschrijving Form. 22 fungmt F11 D1 Overheidssteun ontvangen van Nationale overheid (inclusief agentschappen of ministeries) 23 funeu F11 D1 Overheidssteun ontvangen van Europese Unie (inclusief EUkaderprogramma's) 24 funrtd F11 D2 Overheidssteun ontvangen via deelname aan zevende kader-programma voor onderzoek en technologische ontwikkelingen van de EU 25 enmrg F11 E1 Heeft uw bedrijf in de afgelopen 3 jaar periode : gefuseerd met een ander bedrijf of een ander bedrijf overgenomen 26 enout F11 E1 Heeft uw bedrijf in de afgelopen 3 jaar periode : bepaalde activiteiten afgestoten of uitbesteed 27 ennweur F11 E1 Heeft uw bedrijf in de afgelopen 3 jaar periode : nieuwe dochterondernemingen opgericht in Nederland of andere Europese landen 28 ennwoth F11 E1 Heeft uw bedrijf in de afgelopen 3 jaar periode : nieuwe dochterondernemingen opgericht buiten Europa 29 marloc F11 E2 Afzetmarkt: Lokaal/regionaal binnen Nederland 30 marnat F11 E2 Afzetmarkt: Heel Nederland 31 mareur F11 E2 Afzetmarkt: Overig Europa 32 maroth F11 E2 Afzetmarkt: Overige werelddelen 33 larmar F11 E3 Afzetmarkt: Belangrijkste markt in termen van omzet in inpdgd F11 F1 Goederen die voor úw bedrijf nieuw of sterk verbeterd zijn 35 inpdsv F11 F1 Diensten die voor úw bedrijf nieuw of sterk verbeterd zijn 36 initgd F11 F2 Productinnovatie goederen: ontwikkeld door bedrijf zelf 37 initsv F11 F2 Productinnovatie diensten: ontwikkeld door bedrijf zelf 38 intogd F11 F2 Productinnovatie goederen: ontwikkeld door bedrijf zelf samen met andere bedrijven of instellingen 39 intosv F11 F2 Productinnovatie diensten: ontwikkeld door bedrijf zelf samen met andere bedrijven of instellingen 40 inadgd F11 F2 Productinnovatie goederen: ontwikkeld door aanpassing van goederen of diensten die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen 41 inadsv F11 F2 Productinnovatie diensten: ontwikkeld door aanpassing van goederen of diensten die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen 11

12 Nr Variabele en omschrijving Form. 42 inothgd F11 F2 Productinnovatie goederen: ontwikkeld door uitsluitend andere bedrijven of instellingen 43 inothsv F11 F2 Productinnovatie diensten: ontwikkeld door uitsluitend andere bedrijven of instellingen 44 newmkt F11 F3 Productinnovaties Nieuw voor uw markt? 45 newfrm F11 F3 Productinnovaties Alleen nieuw voor uw bedrijf 46 turnmar F11 F4 Productinnovaties Omzetaandeel Nieuw voor uw markt? 47 turnin F11 F4 Productinnovaties Omzetaandeel Alleen nieuw voor uw bedrijf 48 turnung F11 F4 Productinnovaties Omzetaandeel Onveranderd of slechts licht veranderd 49 inpdfc F11 F5 Productinnovaties Een noviteit voor Nederland? 50 inpdfe F11 F5 Productinnovaties Een noviteit voor Europa? 51 inpdfw F11 F5 Productinnovaties Een noviteit voor de wereld? 52 fwturn F11 F6 Productinnovaties Hoeveel procent van uw totale omzet in 2012 heeft deze wereldnoviteit opgeleverd? 53 inpspd F11 G1 Procesinnovatie Nieuwe/verbeterde methoden voor de productie van goederen of diensten. 54 inpslg F11 G1 Procesinnovatie Nieuwe/verbeterde methoden voor de logistiek (levering of distributie) van uw goederen of diensten. 55 inpssu F11 G1 Procesinnovatie Nieuwe/verbeterde methoden voor ondersteunende activiteiten voor uw processen, zoals onderhoudssystemen of aankoop-, boekhoudkundige of calculatiemethoden. 56 initps F11 G2 Procesinnovatie Wie heeft deze procesinnovatie ontwikkeld: Uw bedrijf zelf 57 intops F11 G2 Procesinnovatie Wie heeft deze procesinnovatie ontwikkeld: Uw bedrijf samen met andere bedrijven of instellingen 58 inadps F11 G2 Procesinnovatie Wie heeft deze procesinnovatie ontwikkeld: Uw bedrijf door aanpassing van processen die oorspronkelijk ontwikkeld zijn door andere bedrijven of instellingen 59 inothps F11 G2 Procesinnovatie Wie heeft deze procesinnovatie ontwikkeld: Uitsluitend andere bedrijven of instellingen 60 inpsnm F11 G3 Procesinnovatie Heeft uw bedrijf gedurende procesinnovaties geïntroduceerd die nieuw voor uw markt waren? 12

13 Nr Variabele en omschrijving Form. 61 inaba F11 H1 Heeft uw bedrijf innovatie-activiteiten verricht voor het ontwikkelen en implementeren van product- of procesinnovaties die in de periode zijn afgebroken? 62 inong F11 H1 Heeft uw bedrijf innovatie-activiteiten verricht voor het ontwikkelen en implementeren van product- of procesinnovaties die eind 2012 nog niet waren afgerond? 63 sentg F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Intern, binnen uw bedrijf of ondernemingengroep 64 ssup F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Markt. Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software 65 sclpr F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Markt. Afnemers 66 scom F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Markt. Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak 67 sins F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Markt. Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten 68 suni F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Onderwijs en onderzoekinstellingen. Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs 69 sgmt F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Onderwijs en onderzoekinstellingen. Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen 70 scon F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Andere bronnen. Conferenties, beurzen, tentoonstellingen 71 sjou F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Andere bronnen. Wetenschappelijke tijdschriften en publicaties 72 spro F11 H2 Innovatie-activiteiten: Mate van belang. Andere bronnen. Brancheorganisaties en overige organisaties 73 co F11 I1 Heeft uw bedrijf in de periode bij innovatie-activiteiten samengewerkt met andere bedrijven of instellingen? 74 co11 F11 I2 Andere bedrijven binnen uw concern NL 75 co12 F11 I2 Andere bedrijven binnen uw concern, ander eur.land 76 co13 F11 I2 Andere bedrijven binnen uw concern, VS 77 co14 F11 I2 Andere bedrijven binnen uw concern, China of India 78 co15 F11 I2 Andere bedrijven binnen uw concern, overige landen 79 co21 F11 I2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software NL 13

14 Nr Variabele en omschrijving Form. 80 co22 F11 I2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software, ander eur.land 81 co23 F11 I2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software, VS 82 co24 F11 I2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software, China of India 83 co25 F11 I2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software, overige landen 84 co31 F11 I2 Afnemers NL 85 co32 F11 I2 Afnemers, ander eur.land 86 co33 F11 I2 Afnemers, VS 87 co34 F11 I2 Afnemers, China of India 88 co35 F11 I2 Afnemers, overige landen 89 co41 F11 I2 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak NL 90 co42 F11 I2 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak, ander eur.land 91 co43 F11 I2 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak, VS 92 co44 F11 I2 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak, China of India 93 co45 F11 I2 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak, overige landen 94 co51 F11 I2 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten NL 95 co52 F11 I2 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten, ander eur.land 96 co53 F11 I2 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten, VS 97 co54 F11 I2 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten, China of India 98 co55 F11 I2 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten, overige landen 99 co61 F11 I2 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs NL 100 co62 F11 I2 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs, ander eur.land 101 co63 F11 I2 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs, VS 102 co64 F11 I2 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs, China of India 103 co65 F11 I2 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs, overige landen 14

15 Nr Variabele en omschrijving Form. 104 co71 F11 I2 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen NL 105 co72 F11 I2 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen, ander eur.land 106 co73 F11 I2 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen, VS 107 co74 F11 I2 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen, China of India 108 co75 F11 I2 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen, overige landen 109 pmos F11 I3 Welk van deze samenwerkingspartners (1 7) vond u het meest waardevol voor de innovatie-activiteiten van uw bedrijf? 110 cmpat F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Octrooien. 111 cmrcd F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Industriële ontwerpen 112 cmco F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Auteursrechten 113 cmctm F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Handelsmerken 114 cmltad F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Korte doorlooptijden 115 cmcpx F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Complexiteit van de goederen of diensten 116 cmsec F11 J1 Concurrentievermogen van uw bedrijf. Geheimhouding 117 orgbup F11 K1 Organisatorische innovatie: Nieuwe bedrijfsprocedures (ketenintegratie, supply chain management, herontwerp bedrijfsprocessen, kennismanagement etc.) 118 orgwkp F11 K1 Organisatorische innovatie: Nieuwe methodes voor het organiseren van professionele verantwoordelijkheden en het nemen van beslissingen 119 orgexr F11 K1 Organisatorische innovatie: Nieuwe methodes om externe relaties met andere bedrijven of instellingen te organiseren 120 mktdgp F11 L1 Marketinginnovatie: Ingrijpende veranderingen in het esthetisch ontwerp of de verpakking van goederen of diensten, anders dan veranderingen die de functionele of gebruikseigenschappen van het product betreffen 121 mktpdp F11 L1 Marketinginnovatie: Gebruik van nieuwe media of technieken voor reclame voor producten 122 mktpdl F11 L1 Marketinginnovatie: Nieuwe methodes voor de positionering van een product in de markt of nieuwe verkoopkanalen 123 mktpri F11 L1 Marketinginnovatie: Nieuwe methodes voor prijsstellingen van goederen of diensten 124 pubdom F11 M1 Inkoop door overheid en innovatie. Nederlandse overheidsorganisaties 15

16 Nr Variabele en omschrijving Form. 125 pubfor F11 M1 Inkoop door overheid en innovatie. Buitenlandse overheidsorganisaties 126 pbinct F11 M2 Inkoop door overheid en innovatie. Heeft uw bedrijf innovatieactiviteiten uitgevoerd als onderdeel van die contracten? Ja, want de innovatieactiviteiten waren vereist volgens het contract 127 pbnoct F11 M2 Inkoop door overheid en innovatie. Heeft uw bedrijf innovatieactiviteiten uitgevoerd als onderdeel van die contracten? Ja, maar de innovatieactiviteiten waren niet vereist volgens het contract 128 pbnoinn F11 M2 Inkoop door overheid en innovatie. Heeft uw bedrijf innovatieactiviteiten uitgevoerd als onderdeel van die contracten? Nee 129 goturn F11 N1 Hoe belangrijk waren de volgende doelen voor uw bedrijf in de periode ? Verhoging omzet 130 gomkt F11 N1 Hoe belangrijk waren de volgende doelen voor uw bedrijf in de periode ? Verhoging marktaandeel 131 gocos F11 N1 Hoe belangrijk waren de volgende doelen voor uw bedrijf in de periode ? Verlaging kosten 132 goprf F11 N1 Hoe belangrijk waren de volgende doelen voor uw bedrijf in de periode ? Verhoging winstmarges 133 stmkeur F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Ontwikkelen van nieuwe markten binnen Europa 134 stmkoth F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Ontwikkelen van nieuwe markten buiten Europa 135 stihcos F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Verlaging van interne operationele kosten 136 stexcos F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Verlaging van kosten van aangeschafte goederen of diensten 137 stinnpd F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Introductie van nieuwe of sterk verbeterde goederen of diensten 138 stmkt F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Versterken van de marketing van goederen en diensten 139 stflex F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Vergroten van de flexibiliteit en klantgerichtheid van uw organisatie 140 stall F11 N2 Hoe belangrijk waren de volgende strategieën voor het bereiken van uw doelen? Strategische verbintenissen aangaan met andere bedrijven of instellingen 141 obspr F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Sterke prijs concurrentie 16

17 Nr Variabele en omschrijving Form. 142 obsql F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Sterke concurrentie op het gebied van productkwaliteit of naamsbekendheid 143 obslde F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Gebrek aan vraag 144 obscp F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Innovaties door concurrenten 145 obsdmk F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Markt gedomineerd door gevestigde ondernemingen 146 obsprs F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Gebrek aan gekwalificeerd personeel 147 obsfin F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Gebrek aan financiële middelen 148 obsamk F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Hoge kosten voor het toetreden tot nieuwe markten 149 obsreg F11 N3 In welke mate vormden de volgende factoren een belemmering voor het bereiken van uw doelen in de periode ? Hoge kosten voor het voldoen aan overheidsregels of wettelijke verplichtingen 150 inno F11 Bedrijven met innovatie 151 non_inno F11 Bedrijven zonder innovatie 152 innoact F11 Product en/of proces innovatie en/of afgebroken nog lopende innovatie 153 innorgmk F11 Organisatie en/of marketing innovatie 154 inpdt F11 Product innovatie 155 inpcs F11 Proces innovatie 156 inabainong F11 Afgebroken en/of nog niet voltooide innovatie 157 inorg F11 Organisatie innovatie 158 inmkt F11 Marketing innovatie 17

18 Toelichting op de variabelen SBI08, SBI08_2DIGIT De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een classificatie van economische activiteiten en wordt door het CBS o.a. gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun hoofdactiviteit. Meer informatie over SBI 2008 op SBI Voor Remote Access en On-site gebruikers is de codelijst te vinden op \8_Utilities\Code_Listings\bedrijfsindelingen\. Variabelen INNO t/m INMKT Aan het eind van het bestand zitten nog enkele afgeleide variabelen, die gebruikt worden voor publicaties, deze zijn samengesteld uit de andere variabelen. naam omschrijving afleiding INNO bedrijven met innovatie INPDGD=1 or INPDSV=1 or INPSPD=1 or INPSLG=1 or INPSSU=1 or INABA=1 or INONG=1 or ORGBUP=1 or ORGWKP=1 or ORGEXR=1 or MKTDGP=1 or MKTPDP=1 or MKTPDL=1 or MKTPRI=1 NON_INNO INNOACT INNORGMK bedrijven zonder innovatie product en/of proces innovatie en/of afgebroken nog lopende innovatie organisatie en/of marketing innovatie INPDGD=0 and INPDSV=0 and INPSPD=0 and INPSLG=0 and INPSSU=0 and INABA=0 and INONG=0 and ORGBUP=0 and ORGWKP=0 and ORGEXR=0 and MKTDGP=0 and MKTPDP=0 and MKTPDL=0 and MKTPRI=0 INPDGD=1 or INPDSV=1 or INPSPD=1 or INPSLG=1 or INPSSU=1 or INABA=1 or INONG=1 ORGBUP=1 or ORGWKP=1 or ORGEXR=1 or MKTDGP=1 or MKTPDP=1 or MKTPDL=1 or MKTPRI=1 INPDT product innovatie INPDGD=1 or INPDSV=1 INPCS proces innovatie INPSPD=1 or INPSLG=1 or INPSSU=1 INABAINONG afgebroken en/of nog niet voltooide innovatie INABA=1 or INONG=1 INORG organisatie innovatie ORGBUP=1 or ORGWKP=1 or ORGEXR=1 INMKT marketing innovatie MKTDGP=1 or MKTPDP=1 or MKTPDL=1 or MKTPRI=1 18

19 Voorkomende waarden van de variabelen Documentatierapport CIS 2012V1 In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. sbi08 Standaard BedrijfsIndeling SBI 2008 sbi08_2digit Standaard BedrijfsIndeling SBI dgitniveau gksbs werkzame personen 10 1 werkzaam persoon 21 2 werkzame personen 22 3 of 4 werkzame personen 30 5 tot 10 werkzame personen tot 20 werkzame personen tot 50 werkzame personen tot 100 werkzame personen tot 150 werkzame personen tot 200 werkzame personen tot 250 werkzame personen tot 500 werkzame personen of meer werkzame personen tot 1000 werkzame personen tot 2000 werkzame personen of meer werkzame personen rrdeng 0 Nee 1 Ja, doorlopend (permanent R&D personeel in dienst) 2 Ja, incidenteel rrdex t/m maroth 0 Nee 1 Ja larmar 0 Onbekend 1 Lokaal/regionaal binnen Nederland 2 Heel Nederland 3 Overig Europa 4 Overige werelddelen inpdgd t/m newfrm 0 Nee 1 Ja inpdfc t/m inpdfw 0 Nee 1 Ja 2 Onbekend 19

20 inpspd t/m inong 0 Nee 1 Ja sentg t/m spro 0 Mate van belang, Niet gebruikt 1 Mate van belang, Laag 2 Mate van belang, Gemiddeld 3 Mate van belang, Hoog co t/m co75 0 Nee 1 Ja pmos 1 Andere bedrijven binnen uw concern 2 Leveranciers van apparatuur, materialen, componenten of software 3 Afnemers 4 Concurrenten of andere bedrijven in uw bedrijfstak 5 Consultants, commerciële laboratoria of particuliere R&D-instituten 6 Universiteiten of andere instellingen voor hoger onderwijs 7 Overheids- of openbare onderzoeksinstellingen cmpat t/m cmsec 0 Mate van effectiviteit, Niet gebruikt 1 Mate van effectiviteit, Laag 2 Mate van effectiviteit, Gemiddeld 3 Mate van effectiviteit, Hoog orgbup t/m pubfor 0 Nee 1 Ja pbinct t/m pbnoinn 1 van toepassing 1 van toepassing 1 van toepassing goturn t/m obsreg 0 Mate van belang, Niet van toepassing 1 Mate van belang, Hoog 2 Mate van belang, Gemiddeld 3 Mate van belang, Laag 20

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB)

Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Re-integratievoorzieningen die ingezet zijn door gemeenten (SRGVOORZIENINGTAB) Datum: 5 februari 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb. Michiel van Galen, Katja Logatcheva en Elsje Oosterkamp

Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb. Michiel van Galen, Katja Logatcheva en Elsje Oosterkamp Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb Michiel van Galen, Katja Logatcheva en Elsje Oosterkamp Dat smaakt naar meer! Innovatie in het Nederlandse levensmiddelen-mkb Michiel

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Identificatie ondernemingen met buitenlandse investeringen

Identificatie ondernemingen met buitenlandse investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie BNM Sector Statistische analyse Postbus 4481 6401 CZ Heerlen Identificatie ondernemingen met buitenlandse investeringen Methodologisch rapport Oscar Lemmers Kennisgeving:

Nadere informatie

Nulmeting Chemie. In opdracht van: SenterNovem. Project: 2008.101. Publicatienummer: 2008.101 0913. Datum: Utrecht, 25 september 2009

Nulmeting Chemie. In opdracht van: SenterNovem. Project: 2008.101. Publicatienummer: 2008.101 0913. Datum: Utrecht, 25 september 2009 Nulmeting Chemie In opdracht van: SenterNovem Project: 2008.101 Publicatienummer: 2008.101 0913 Datum: Utrecht, 25 september 2009 Auteurs: Dr. Tom Poot Bram Kaashoek, MSc Dr. Ir. Hans Schaffers Evert Jan

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2013

ICT, kennis en economie 2013 ICT, kennis en economie 2013 ICT, kennis en economie 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2011

ICT, kennis en economie 2011 ICT, kennis en economie 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1

Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Datum: 9 oktober 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Juli 2011 Dennis Hunink Rogier Blokhuis Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Clusters,

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Verklaring van tekens

Verklaring van tekens ICT kennis en economie 2015 ICT, kennis en economie 2015 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2010

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 25 maart 2011 Inhoud Voorwoord 3 1. Verslag van de Directeur-Generaal van de Statistiek 4 2. Centrale Commissie voor de Statistiek 9 3. Uitvoering van het statistisch programma 10 4. Methodologie

Nadere informatie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie TNO-rapport TNO 2015 R10132 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 22 januari 2015 Auteur(s) Annelieke van der

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Nulmeting ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- G o vernment (B2G) drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Zoetermeer, juni 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

I.1 Informatie- en communicatietechnologie

I.1 Informatie- en communicatietechnologie I. Methodologie I.1 Informatie- en communicatietechnologie De afkorting ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Informatietechnologie en communicatietechnologie lijken tegenwoordig onafscheidelijk,

Nadere informatie

IT auditing bij splitsing in de energiesector

IT auditing bij splitsing in de energiesector IT auditing bij splitsing in de energiesector Naam: Robbert van der Pol MSc Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfscoach: Danny Suykerbuyk MSc Informatics & Economics, Erasmus

Nadere informatie

Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie

Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie Enquête naar de structuur van de ondernemingen: beschrijving en methodologische informatie Doelstelling De enquête naar de structuur van de ondernemingen (hierna ook structuurenquête genoemd) heeft als

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

Octrooien in Nederland

Octrooien in Nederland Octrooien in Nederland Analyse van de innovatiekracht in regio s, sectoren en grootteklassen eim Dit onderzoek is gefinancierd door de Kamer van Koophandel en het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap,

Nadere informatie

Vooruit met procesinnovatie

Vooruit met procesinnovatie Vooruit met procesinnovatie Michiel de Nooij Joost Poort Onderzoek in opdracht van Stichting Industriebeleid & Communicatie (SIC) Amsterdam, juni 2005 SEO-rapport nr. 814 ISBN 90-6733- 295-X Copyright

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie