gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R bst02169 Dossiernummer februari 2013 Commissienotitie Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp. 1. Inleiding In het kader van Brainport 2020 zijn topprioriteiten vastgesteld als : bedrijven van wereldklasse, een innovatief MKB, sterke toeleverketens, een goed opgeleide beroepsbevolking, open innovatie en innovatiecampussen met mondiale uitstraling. Een aantal hiervan is in deze notitie over de Brainport Innovatie Campus aan de orde. Aan een dergelijk Campus is dringend behoefte om de toeleverketen te versterken, het MKB innoverend te doen zijn, de werkgelegenheid te behouden en te stimuleren en de beroepsbevolking een uitdagende en aantrekkelijke werkomgeving te bieden In Brainport 2020 is de ontwikkeling van de Brainport Innovatie Campus als een van de ambities genoemd. Eerder heeft de raad in 2009 een Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp vastgesteld en met dat Raadsbesluit de basis gelegd voor de realisatie van een Brainport Innovatie Campus (BIC) waar de toeleverende maakindustrie voor Original Equipment Manufacturers (OEM s) als ASML, FEI, Philips Healthcare, Océ Technologies kan opereren. Deze campus ligt in een groene omgeving, is optimaal bereikbaar over de weg en door de lucht en biedt een attractief internationaal vestigingsklimaat binnen Landelijk Strijp. De ambitie van samenhang tussen de 3 pijlers groen, bereikbaarheid en industrie levert op alle 3 fronten een sterke meerwaarde op, die nu uitgewerkt en ontwikkeld wordt. Tussen de OEM s en de supply-chain bedrijven groeit een open innovatie. De open supply-chain is een mechanisme waarin de OEM zich meer en meer concentreert op het bedenken van een eindproduct aan de voorkant, en de eindassemblage en het in de markt zetten van het eindproduct aan de achterkant, en waarin de toeleverende industrie het geheel van fasen daartussen voor haar rekening neemt. En dat inclusief de hele Design en Engineering die daarvoor nodig is! 80 % van de inspanningen komt daarmee bij de toeleverende industrie te liggen.

2 Open supply chain (bron: Brainport Industries - Brainport Industries Campus, discussiedocument draft 21) In oktober 2010 hebben wij u in commissieverband op de hoogte gesteld van de stand van zaken op dat moment, inclusief een toelichting door de heer Hans Duisters (Sioux) als vertegenwoordiger van Brainport Industries (B.I.), de coöperatieve vereniging waarin de toeleverende maakbedrijven zich hebben verenigd. Vervolgens hebben wij u op 12 juli 2011 met een Raadsinformatiebrief van de voortgang van de ontwikkelingen Landelijk Strijp op de hoogte gesteld. Later heeft de Raad ook het gebied bezocht. En recent nog hebben wij u in de MIP-bespreking en de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de voortgaande ontwikkelingen. Met deze notitie willen wij u opnieuw graag informeren over de vorderingen en de huidige stand van zaken. Wij vragen u de ontwikkelrichting van BIC te herbevestigen en kennis te nemen van de geschetste aanpak om te komen tot een go/no gobeslissing door uw raad medio De aanpak voorziet in de aanstelling van een kwartiermaker bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij die voor B.I. voor de periode tot juli 2013 de bakens zet voor een succesvolle start van de ontwikkeling van de campus. De kwartiermaker gaat voor B.I. onder aansturing van de Stuurgroep - een beslisdocument leveren waarin uitgewerkt zijn: de invulling van het Campusconcept, uitwerking van hun coöperatiemodel, een financieel haalbaar plan, voorbereiding van funding met selectie van mogelijke ontwikkelaars/beleggers, verzamelen van overeenkomsten met de eerste en volgende launching customers, en de mogelijkheden voor herstructurering van vrijvallende locaties op bestaande industrieterreinen. Om u tenslotte medio 2013 een advies tot finale goedkeuring van de ontwikkeling voor te leggen, als uitwerking van uw Raadsbesluit van

3 Bestuurlijk kader a Wettelijke taak <Klik hier voor toelichting> b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college De Ontwikkelingsvisie is in 2009 als Strategisch project in het MIP opgenomen. a Onvermijdelijk <Klik hier voor toelichting> Schets op hoofdlijnen sinds juli 2011 Het College heeft veelvuldig overleg gepleegd met de provincie en B.I. Ook ambtelijk heeft veel overleg met die instanties plaatsgevonden. Het primaire doel was om de Ontwikkelingsvisie uit 2009, die de ambitie en de contouren schetst voor een succesvolle campusontwikkeling, ook eigendom te laten worden van de provincie en van de bedrijven die zich op deze Campus voornemen te vestigen. En om deze visie nader uit te werken uiteraard. Wens en noodzaak Al vanaf de basis is er sprake van een vraaggestuurde aanpak. Reeds sinds 2008 zijn er contacten met deze industrietak, en bureau Berenschot heeft destijds een onderzoek naar behoeften van de doelgroep gedaan. Deze aanpak was nodig omdat voor de ontwikkeling van deze campus een omslag in denken nodig is. De ontwikkeling moet naar onze mening vooral gedragen worden door de bedrijven zelf. Immers, we spreken hier over de toeleverende bedrijven (in totaal in Nederland zo n 300) in de hightech-maakindustrie, die in belangrijke mate voor de OEM s werken. De kwaliteitsstandaard van deze industrietak in de hightech mechatronica en nanotechnologie is van absolute wereldklasse. In het algemeen gesproken hebben de toeleverende bedrijven een voorsprong van zo n 5 jaar opgebouwd ten opzichte van andere bedrijfsregio s in Europa en in de wereld. Die voorsprong zal uiteindelijk slinken of zelfs verdampen als zij zelf niet steeds waarden toevoegen: meer samenwerken, efficiency, R&D-ontwikkeling, vooral in open innovatie, goede afstemming met de kennisinstellingen, meer exposure, en mondiale branding. Dit noodzakelijke effect kunnen en willen zij alleen bereiken door bundeling van krachten, via de realisatie van een campus voor hun sector met een substantiële maat, kwaliteit en uitstraling. Deze bedrijven in onze regio willen en moeten frontrunner blijven. Bundeling van de bedrijven, wat zij dus specifiek willen, maakt hen ook makkelijk zichtbaar en vindbaar voor de wereldmarkt. Bovendien is zichtbaar dat een aantal van de betreffende bedrijven uit hun jasje groeien c.q. zich toch al oriënteren op nieuwbouw; dan is het goed om die bewegingen te stimuleren in een richting van een campus, die voldoet aan het provinciaal beleid verwoord in de Campusnotitie, en de gemeentelijke Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp. Bedrijven die sowieso al een drive hebben om te verplaatsen of uit te breiden kunnen als launching customers in een eerste cluster een aanjaagfunctie vervullen voor de verdere ontwikkeling daarna. 3

4 Ook de OEM s (Original Equipment Manufacturers) waar al deze toeleveranciers voor werken zijn betrokken in de ontwikkeling. Met name de grootste, ASML, is gemotiveerd om ondersteuning te leveren omdat ook zij het belang en de meerwaarde ziet van deze campusontwikkeling. Over de invulling van die ondersteuning gaat nader overleg plaatsvinden. Op bestuursniveau wil ASML in ieder geval een adviserende rol vervullen. Met een vertegenwoordiger vanuit het bestuur van ASML zal een adviesrol in de stuurgroep ingevuld worden. Afspraken daartoe zijn gemaakt. Door de mogelijkheden van samenwerking binnen een campus kan de maakindustrie zich ook minder afhankelijk maken van de huidige grote OEM s, en tevens streven naar het aantrekken van nieuwe OEM s / internationale bedrijven. Verder moet ook een versterkte band met het onderwijs zichtbaar worden. Het werven van technisch mbo/hbo-talent heeft een topprioriteit voor deze bedrijven in onze regio. De reden voor dit campusinitiatief ligt dus bij de toeleverende bedrijven zelf. De reden voor de gemeente om dit te faciliteren ligt in het behoud van de industrietak, en dus de werkgelegenheid, voor de stad en de regio, en versterking van de innovatieve kracht. Om de 2 e economie van Nederland nog sterker te maken en om de ambities Brainport 2020 te kunnen bewerkstelligen. De provincie staat, ook bestuurlijk, achter deze redenering en juicht het initiatief toe omdat met een dergelijke ontwikkeling invulling gegeven wordt aan de waarden en ambities van de provinciale Campusnotitie van augustus De motivatie voor een Brainport Innovatie Campus leunt op 4 pijlers: 4

5 1. een locatie met hoogwaardige faciliteiten; 2. focus op hoogwaardige ontwikkeling en productie 3. binding met kennisontwikkeling 4. open supply chain, eigen R&D Waarom hier De toevoeging aan de tweede economische motor van Nederland wordt steeds sterker zichtbaar aan de Noordwestkant van Eindhoven, een gebied en een ontwikkeling die als onderdeel van Brainport Avenue een opgave van landelijke betekenis worden. De ontwikkeling van de Brainport Innovatie Campus, die midden in de groene long (het Groene Raamwerk) komt te liggen en zeer goed bereikbaar is door haar zichtbare, strategische ligging, vormt daar een belangrijke pijler in. Realisatie van uiteindelijk 65 ha aan bedrijvencampus is mogelijk, een omvang die Brainport Industries op termijn nodig heeft. Verder ligt de locatie strategisch ten opzichte van het snelwegennet, de luchthaven en het spoor. Het GDC-terrein en Flight Forum, van belang voor de bedrijven waar we het hier over hebben, liggen in de directe nabijheid aan de andere kant van de A2. De aanwezigheid van logistieke bedrijven in de nabijheid van BIC op onder andere Flight Forum en GDC zijn van belang voor de supply-chain-campus. Ook zijn op GDC een OEM, FEI Company, en VDL gevestigd, eveneens belangrijke bedrijven voor deze branche. Brainport Industries geeft uitdrukkelijk aan dat zij hier de campus gerealiseerd wil hebben. Zoals zij het zelf zeggen: 1. Dit gebied biedt de mogelijkheid om de hightech maakindustrie daadwerkelijk en op vernieuwende wijze een eigen gezicht te geven aan de A2 cq. de Brainport Avenue. 2. Het gebied is optimaal multimodaal bereikbaar, mede door de directe nabijheid van Eindhoven Airport en het bereikbaarheidsprogramma dat daarvoor wordt uitgevoerd. 3. Beschikbare aanbod op bestaande terreinen komt niet overeen met wensbeeld (omvang en ambitieniveau) van de vraag naar een dergelijk park/campus. Ruimtebehoefte van ca. 65 ha in een parkachtige omgeving met uiteenlopende voorzieningen en gemeenschappelijke faciliteiten die tezamen stimulerend zijn voor afzetmarkt, arbeidsmarkt, kennisdeling, interactie en open innovatie. 4. Er is sprake van een aantrekkelijke groene omgeving die ruim voldoende ruimte biedt voor het situeren van de potentiële vraag waarbij tegelijkertijd de omgeving kan worden ingericht als parklandschap met ecologische en recreatieve verbindingen. Het plangebied heeft een totale omvang van 200 hectare. Alles bij elkaar betekent dit het creëren van een werkomgeving met verblijfskwaliteit, en een verblijfsomgeving waar ook gewerkt wordt. Behalve de positieve en wervende aspecten van samenwerking betekent de binding met het onderwijsveld en de parkomgeving met een hoogwaardige en inspirerende verblijfskwaliteit dat de 5

6 bedrijven makkelijker exposure maken naar het publiek (etalage), en de jeugd natuurlijker de bedrijven in beeld krijgt (daar wil ik werken). Niet de maakindustrie met overall en vuile handen maar een hedendaags beeld van een hightech / geavanceerde en aangename werkomgeving. De huidige campus HTCE is gericht op de hightech ontwikkelings-industrie. BIC wordt ook een campus voor de hightech industrie maar dan gericht op de maaksector (overwegend productiebedrijven dus met een sterke oriëntatie op eigen R&D). Hier is sprake van een complementaire, natuurlijke relatie. Beide zullen in de toekomst nauw aan elkaar gelinkt worden, wij voorzien evenals B.I. een stevige samenwerking. Het concept van BIC (vanwege het te realiseren volume en de logistieke behoeften zoals vrachtwagentransport op het terrein) is op de HTC-campus niet te realiseren. In de acquisitie zullen partijen in de toekomst meerwaarde door samenwerking zoeken. Businesscase Vanuit de geschetste gesprekken heeft B.I. uiteindelijk een stevige businesscase ontwikkeld, daarbij ondersteund door de inzet van de BOM. De business case is ontwikkeld met behulp van Demcon, Frencken Europe, Greentech Engineering, Holland Innovative, KMWE, NTS Group, Prodrive en Sioux Group. Een aantal van deze bedrijven heeft aangegeven zich vanaf 2016 op de Campus te willen vestigen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met ASML, Panalytical, Fei en Eindhoven Airport. Deze bedrijven ondersteunen het initiatief. Deze businesscase is nog niet gereed; de stand is nu dat er voldoende uitwerking en geloof is in voldoende animo vanuit het bedrijfsleven, doel van het komende halfjaar is een stevige en definitieve uitwerking, op weg naar een finaal raadsbesluit omstreeks juli Dan willen we echt commitment zien van betrokken bedrijven met bereidheid tot investeren, als voorwaarde om de volgende fase in te gaan, waaronder het starten met een bestemmingsplan. Ook hebben wij een eerste globale haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren, uitgaande vooralsnog van een traditionele exploitatiebenadering; de resultaten van dit onderzoek zijn betrokken bij de businesscase van B.I.. Dit onderzoek leert het volgende: 1. de ondernemers die geconsulteerd zijn, zijn in overwegende mate positief over het concept; 2. de ontwikkeling zal leiden tot een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid en economische groei, met een aantrekkende werking voor nieuwe start-ups; 3. kwalitatieve baten zoals internationale uitstraling van de sector en imagoverbetering richting het onderwijs en de arbeidsmarkt. 4. launching customers ( aanjagers ) zijn van belang om een stroom van bedrijven naar de campus te bereiken en nieuwe bedrijven te interesseren voor de kracht van de Campus; 6

7 5. de ontwikkeling van de bedrijven en een kwalitatieve instroom vanuit het onderwijs hangen nauw samen; 6. flankerend beleid op de bestaande bedrijventerreinen waar een deel van de bedrijven van de nieuwe campus vandaan zal komen, is nodig. Fasering Het hele gebied Landelijk Strijp beslaat zo n 1300 ha. Het deel ten noorden van de Anthony Fokkerweg tot aan knooppunt Batadorp - tussen het Beatrixkanaal en de A2 omvat een campus van ongeveer 65 ha bedrijventerrein opgenomen in een groene omgeving van 200 ha. BIC wordt bewust in fasen van elk zo n ha. ontwikkeld. Het succes van de eerste fase/cluster zal voor een belangrijk deel ook het succes van BIC als geheel bepalen. De grote meerderheid van de bedrijven uit de sector zal de keuze om wel of niet naar BIC te komen, laten afhangen van de daar al gevestigde bedrijven én reeds aanwezige voorzieningen. Het is van belang dat in het eerste cluster bedrijven komen die een aantrekkende werking hebben op de andere bedrijven uit de sector. Deze aantrekkingskracht komt vooral van bedrijven die producten afnemen van andere bedrijven verderop in de keten. Met andere woorden: de bedrijven vestigen zich graag in de buurt van hun (potentiele) afnemers/klanten. Een gefaseerde aanpak betekent bovendien een beredeneerbare risicospreiding: méér dan 15 hectare zal niet tegelijkertijd op de markt zijn. De vervolgbesluitvorming over volgende clusters kan afhankelijk zijn van het succes van het eerste cluster. Voor het eerste cluster wordt nu uitgegaan van zeker 20 ha bruto uitgeefbaar terrein. Brainport Industries heeft een inventarisatie van zo n 8 bedrijven die serieus geïnteresseerd zijn in vestiging in het eerste cluster van de Campus; deze zijn op aangeven van B.I. al goed voor ± 9 ha uitgeefbaar bedrijfsterrein; en daarin zijn het realiseren van shared facilities en shared services nog niet begrepen. Die worden in het eerste cluster al wel meegenomen. Shared facilities in eerste cluster Een van de belangrijke motivators is de bundeling van krachten van de deelnemende bedrijven. Samenwerken, en het delen van faciliteiten. Bijvoorbeeld het delen van dure investeringen zoals de bouw van (ultra) cleanrooms is voor een aantal van deze bedrijven uitermate interessant. Meerwaarde van zo n samenwerking en van beperken van investering zijn directe bijdragen aan de internationale concurrentiepositie. Zo willen de bedrijven onderdelen van hun processen delen; maar ook het delen van faciliteiten met kennisinstellingen is een aspect. Waar het onderwijs nu vaak nog eigen practica heeft met afgedankte spullen uit de industrie, kan het ook zo ingericht worden dat het onderwijs hun praktijkruimte in de bedrijven zelf kan inrichten met eigentijdse toegespitste apparatuur. Dan snijdt het mes aan veel kanten. 7

8 Er zal ook een High Tech Incubator (een specialistisch bedrijfsverzamelgebouw) worden ontwikkeld voor kleine bedrijfjes, starters en bedrijven die een eerste foothold op de BIC willen vestigen (bv. R&D). De ontwikkeling van een Technisch lab ruimte (clean room) en/of een prototype werkplaats in de eerste fase is sterk afhankelijk van de wensen van de launching customers. Op basis van gesprekken met bedrijven lijkt er verder behoefte aan de volgende shared facilities & services in het eerste cluster: projectruimtes, vergaderruimte, flexibele werkplekken, restaurant en catering, glasvezel/ict beheer en andere voorzieningen. Koppeling met de kennisleveranciers B.I. heeft 2 programma s voor kennisontwikkeling en integratie gemaakt c.q. gestart, te weten CFT en Teclab 2. De sector heeft naar eigen zeggen werk genoeg, maar kampt met een sterk gebrek aan gekwalificeerd personeel, vooral op MBO+ niveau. Een zware inspanning naar verbeterde samenwerking en afstemming met de onderwijsinstellingen is daarom zeer noodzakelijk. Dat erkennen de bedrijven en het onderwijs ook, reden waarom B.I. daar ook stevig op inzet. De Campus biedt extra mogelijkheden voor een versterkte relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De organisatiegraad van een campus is vaak hoger dan bij een regulier bedrijventerrein. Hierdoor is bundeling en afstemming van vraag en aanbod vanuit de markt beter te coördineren tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Samenwerking resulteert in beter geschoolde werknemers voor deze branche, kennis en beleving bij de studenten van de sector wat de aantrekkelijkheid voor werken in deze branche vergroot. Huidige bedrijfsterreinen Een deel van de potentiële vestigers op BIC is al in de regio gevestigd. B.I. schat inmiddels in dat 1/3 van de belangstellende bedrijven vanwege de campusstimulance verhuist van binnen de regio, dat 1/3 toch al gaat verhuizen vanwege de groei, en dat 1/3 van buiten de regio komt. Het realiseren van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven op de Campus en de verhuizing van bedrijven van elders in de regio naar de Campus heeft gevolgen voor de regionale bedrijventerreinmarkt. Om grote negatieve gevolgen uit te sluiten of in ieder geval te verminderen is bij de ontwikkeling van BIC flankerend beleid voor de bedrijventerreinenmarkt van belang. We onderscheiden twee onderdelen: 1. Niet verstoren van de vraag-aanbod-verhouding in de regio. Het stedelijk gebied heeft mede in RRO-verband 3 - in het kader van een nieuw BOR convenant de vraag-aanbod raming van bedrijventerreinen onder de loep genomen. 1 onderzoekscentrum voor productietechnologie en ketenoptimalisatie 2 Technology & Education laboratorium, een samenwerkingsverband tussen ROC Eindhoven, SPOMM en de High Tech bedrijven die zijn aangesloten bij Brainport Industries 3 Regionaal Ruimtelijk Overleg 8

9 Daaruit bleek dat er tot 2020 een fors overschot aan bedrijventerreinen op de markt zou komen. De kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen maar ook de terreinen die in uitgifte zijn, komen daarmee onder druk te staan. Het stedelijk gebied heeft vervolgens ook in R.R.O.verband haar plannen voor bedrijventerreinen flink teruggebracht. In het RRO overleg van is afgesproken dat 328 hectare in het stedelijk gebied op groen staat, waaronder de 1 e fase van BIC. In deze aanbodcapaciteit zitten ook de andere campussen in het stedelijk gebied. Groen betekent dat de ontwikkeling voor 2020 plaats kan vinden. Ook is in dat RRO overleg afgesproken dat 313 hectare op oranje staat in het stedelijk gebied. Deze terreinen worden pas na 2020 ontwikkeld als daar vraag naar is. Recent is daar nog 40 hectare aan toegevoegd. Dit geldt voor de reguliere bedrijventerreinen. De campussen nemen hier een aparte positie in. De campussen concurreren nagenoeg niet met de reguliere bedrijventerreinen. Bedrijven die kiezen voor een campus maken bewust die keuze vanuit de optiek dat verder groeien op een regulier bedrijventerrein niet de toekomst is. Deze bedrijven moeten gezamenlijk innoveren en een hoogwaardige omgeving hebben. Dat is niet mogelijk op een regulier terrein. Vandaar dat bij de vraag-aanbod-onderzoeken in het stedelijk gebied, de campussen buiten beschouwing zijn gelaten. Wel is aangegeven dat het ambitieniveau van de campussen hoog moet blijven. Want bij het verlagen van het ambitieniveau, door ook andere bedrijven toe te staan die daar eigenlijk niet thuishoren, ontstaat er concurrentie met de reguliere bedrijventerreinen. Dus daarin zit het sturingsmechanisme van campussen ten opzichte van bestaande bedrijven. 4 Voor de BIC is gezegd dat tot 2020 er inderdaad een behoefte is gesignaleerd van hectare. Maar ook dat de overige fasen van BIC na 2020 op de markt zullen komen. Het vullen van een campus met specifieke bedrijvigheid duurt langer dan het vullen van een regulier bedrijventerrein. De ontwikkeling van BIC is integraal onderdeel van de regionale herijking van werklocaties. De eerste fase van BIC is hierin akkoord bevonden door de 21 gemeenten. In het businessplan van B.I. staan de bedrijven genoemd die interesse hebben in de nieuwe locatie. Samen met de BOM zal zij dit meenemen in een plan van aanpak voor leegkomende panden. Naast de programmering van nieuwe bedrijventerreinen heeft het stedelijk gebied ook een regionaal 1-loket bedrijfshuisvesting opgericht. In dat loket worden aanvragen van bedrijven voor nieuwe huisvesting, via de gemeenten uit het stedelijk gebied, besproken. Conform landelijk en provinciaal beleid wordt de verhouding tussen vraag en aanbod gemanaged met behulp van de zogenaamde SER-ladder. Dit houdt in dat eerst nagegaan wordt of het bedrijf op de huidige locatie kan blijven zitten, als blijkt dat dit niet zo is, komt bestaand leegstaand vastgoed in the picture, als dat ook geen soelaas biedt dan volgt de laatste stap, dat is huisvesten op een nieuw terrein. 4 Zie ook RIB Uitgangspunten vernieuwde regionale samenwerking stedelijk gebied; 2R4893 9

10 Voorop staan wel de huisvestingswensen van het bedrijf. Het 1-loket is daarbij faciliterend. 2. Fasering Het is van belang in het oog te houden dat de hele ontwikkeling van BIC in fasen plaatsvindt, waarbij als gezegd niet meer dan 15 hectare tegelijkertijd extra op de markt komt. Bovendien zal naar raming van B.I. globaal 1/3 van de vestigers een terrein achterlaten binnen de regio (waarvan een deel binnen Eindhoven). Coöperatie B.I. wil een coöperatiemodel waarmee de ontwikkeling van de campus in samenspraak met de overheden uitgewerkt, geconcretiseerd en gerealiseerd gaat worden. Een coöperatie die in ieder geval bestaat uit een vertegenwoordiging van de betrokken bedrijven en kennisinstellingen, evenals facilities en services. Zij zullen daarin, in samenspraak met de gemeente en de provincie, ook uitwerken hoe de overheden hierin betrokken kunnen worden, evenals grondeigenaren, financiers en ontwikkelaars, en hoe samengewerkt wordt met andere partners zoals Eindhoven Airport, Brabantse Milieufederatie en Brabants Landschap. De coöperatie komt met een financieel haalbaar plan. Samenwerking overheden De gemeente heeft zich de afgelopen jaren fors ingespannen voor het in gang zetten van deze ontwikkeling. Nu partijen gemeente, provincie en B.I. het op hoofdlijnen eens zijn met de te volgen koers, zal de inbreng van B.I. en van de provincie nadrukkelijker inhoud kunnen krijgen. Op dit moment opteert de provincie voor het faciliteren van B.I. met het inzetten van personele capaciteit en kennis van zaken door de BOM. B.I. is via het model van de coöperatie de trekker van de verdere ontwikkeling en levert ook de bemensing voor een projectbureau. Met hulp van de BOM zal zij een kwartiermaker aanstellen voor de aanpak in de periode tot juli 2013 (zie verder in de volgende paragraaf). Overigens is de bedoeling dat een deel van de in de loop der jaren door de gemeente gepleegde investering in vooral personele inzet, gecompenseerd wordt uit de toekomstige exploitatie van het gebied. 2. Aanpak van het vervolg In de Stuurgroep Brainport Innovatie Campus van 1 november j.l. hebben de vertegenwoordigers van B.I. en de provincie en de drie wethouders, het College vertegenwoordigend, vastgesteld - na het bestuurlijk overleg tussen gemeente en provincie op 22 oktober j.l. - dat er voldoende vertrouwen is in de marktbehoefte en haalbaarheid van BIC 1e fase. Dit op basis van de gepresenteerde businesscase en de concrete betrokkenheid van de launching customers. B.I. is nu bezig met de verdere uitwerking van de diverse onderdelen van de businesscase. Een eigen projectbureau wordt ingericht, een tijdplanning wordt 10

11 opgemaakt, de organisatiestructuur met name gericht op de relatie met alle partners wordt geformuleerd en geformeerd. Een en ander in samenspraak met de beide overheden. De provincie faciliteert via de BOM de aanstelling van een kwartiermaker die voor B.I. voor de periode tot juli 2013 de bakens zet voor een succesvolle start van de ontwikkeling van de campus. De kwartiermaker moet verbindend zijn, maar ook de nodige proceservaring en financiële kennis inbrengen. B.I. gaat een beslisdocument leveren waarin uitgewerkt zijn: de invulling van het Campusconcept, uitwerking van hun coöperatiemodel, een financieel haalbaar plan, voorbereiding van funding met selectie van mogelijke ontwikkelaars/beleggers, verzamelen van overeenkomsten met de eerste en volgende launching customers, en de mogelijkheden voor herstructurering van vrijvallende locaties op bestaande industrieterreinen. Een en ander te regelen in een Samenwerkingsovereenkomst tussen B.I., provincie/bom en gemeente. De aanzet daartoe is besproken in de Stuurgroep van 26 november j.l.. Daarmee moet de voorziene besluitvorming rond juli 2013 een definitief moment van GO/NO GO worden voor de definitieve verdere ontwikkeling van deze Campus. 3. Financiën In de komende fase tot tekenen van samenwerkingsovereenkomst (zomer 2013) zal meer tot uitdrukking komen dat het realiseren van zo n belangrijke en omvangrijke campus bijdragen vraagt van alle stakeholders, de provincie / BOM en B.I.. De gemeente Eindhoven heeft in het traject tot nu toe de meeste kosten voor haar rekening genomen. (n.b. opgemerkt moet worden dat die kosten behalve de manuren voor de voorbereiding BIC de voorbereidingskosten gemaakt in het Groene Raamwerk en het Bereikbaarheidsplan omvatten). In het komende half jaar zal B.I. via de inzet van externe investeerders haar bijdrage leveren aan een productieve periode voor de oplevering van een inhoudelijke businesscase die een doorontwikkeling mogelijk maakt. De provincie zal via de BOM een kwartiermaker faciliteren die dit proces stuurt. Met deze afspraken wordt duidelijk zichtbaar dat de industrie inderdaad haar verantwoordelijkheid neemt. Bovendien wordt over een half jaar, wanneer de Raad zich uitspreekt, duidelijk wat van de overheden in het vervolgtraject verwacht wordt. Er komt ook minder accent te liggen op de overheidspartijen, we gaan van publieke logica naar private logica. Een tweede belangrijk aspect is dat dit project geen traditionele grondexploitatie wordt waarbij de gemeente alle risico's voor haar rekening neemt. Juist de samenwerking tussen provincie, B.I. en de gemeente moet meteen bij het begin tot afspraken leiden over inventarisatie, verdeling en afdekking van risico s. Ook wordt er gekeken naar interesse van andere investeerders. Op die manier wordt het financiële risico van de gemeente passend bij de economische situatie en onze opvatting over verantwoordelijkheid en niet-vrijblijvende betrokkenheid van de eindgebruikers in een vroegtijdig stadium. 11

12 Tot de volgende fase zal de gemeente dus beperkte ambtelijke capaciteit inzetten voor begeleiding, coördinatie, toetsing en advisering ten aanzien van het proces en de inhoud van de ontwikkeling. Na het bereiken van overeenstemming zullen we weer ambtelijk inzetten op het snel realiseren van de noodzakelijke ruimtelijke procedures. Tot aan definitieve besluitvorming zullen stedenbouwkundige procedures dus niet opgestart worden. In het MIP is hier rekening mee gehouden, zodat als er positief besloten wordt en er overeenstemming is tussen de betrokken partijen, de ruimtelijke procedures snel in gang gezet kunnen worden zodat voorwaarden gerealiseerd zijn op basis waarvan betrokken bedrijven tijdig kunnen investeren zodat ze in hun groei (en dus groei van banen) niet belemmerd worden. Verdere verplichtingen kunnen pas ontstaan zodra het financieel commitment blijkt van de andere partners en een go/no go-besluit door de Raad. 4. Voorstel Rond juli 2013 zijn wij voornemens om aan de raad een definitief voorstel aan te bieden in het kader van een concrete ontwikkeling van het eerste cluster van de Brainport Innovatie Campus in Eindhoven Noord-West. Wij stellen u voor: 1. de ontwikkelrichting van BIC te herbevestigen; 2. kennis te nemen van de geschetste aanpak om te komen tot een go/no gobeslissing (raadsbesluit beoogd medio 2013); 3. opmerkingen ten behoeve van een definitief raadsbesluit aan ons college kenbaar te maken. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, secretaris mvn/pd

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven

Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven Raadsbijeenkomst gemeente Oirschot, 10 mei 2016 Agenda Welkom door Piet Machielsen Onze uitdaging: Vanuit ons gebied Vanuit de ladder duurzame

Nadere informatie

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Jean van Zeeland Senior beleidsadviseur Programmamanager j.vanzeeland@sre.nl 0652065753 Naar een gemeenschappelijk ruimtelijk beeld

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

Twynstra Gudde. 3 december

Twynstra Gudde. 3 december Twynstra Gudde 3 december 2015 1 Twynstra Gudde 3 december 2015 2 Twynstra Gudde de 3 december 2015 3 Twynstra Gudde 3 december 2015 4 Twynstra Gudde 3 december 2015 5 Twynstra Gudde 3 december 2015 6

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vastgoed transacties in verband met vestiging techniekopleiding SBA ROC Eindhoven op bedrijventerrein De Hurk.

gemeente Eindhoven Betreft vastgoed transacties in verband met vestiging techniekopleiding SBA ROC Eindhoven op bedrijventerrein De Hurk. gemeente Eindhoven Raadsnummer ZO.R36ZZ.OOZ Inboeknummer robstoo46g Dossiernummer ora.ssr ag maart aoro Raads voorhangbrief Betreft vastgoed transacties in verband met vestiging techniekopleiding SBA ROC

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 17 december 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Invalshoeken 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Sociaal 14-10-2015 Jaarcongres BI 3 Sociaal Fabriek van de Toekomst Boeien, binden en behouden van technisch

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein

Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein gemeente Eindhoven 17R7147 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00163 B&W beslisdatum 07 februari 2017 Dossiernummer 17.06.651 Raadsvoorstel Vaststellen ontwikkelkader Kanaalzone-Campina terrein Inleiding Er

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS HEALT OVAT CAMP MMC INCUBATOR Máxima Medisch Centrum ontwikkelt voor startende bedrijven in de health-sector de MMC Incubator. Startups ontmoeten elkaar en profiteren van de directe nabijheid van medische

Nadere informatie

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Langstraatdag 4 december 2014 sociaal economisch team langstraat Ambtelijke capaciteit vrijmaken (20 + 20) Bestuurlijke afstemming Betrokkenheid van

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)/ Challenge-variant

Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)/ Challenge-variant h gemeente Eindhoven 16R6628 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01670 Beslisdatum B&W 1 december 2015 Dossiernummer 15.49.652 Raadsvoorstel Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5

Nadere informatie

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014 1 Brainport Industries Towards integrated supply networks Turnhout, 27 februari 2014 John Blankendaal Managing Director Coöperatie van 85 suppliers 2 Brainport Industries richt zich primair op 5 markten

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Partijen De ondergetekenden - Stichting Midpoint Brabant, gevestigd en kantoorhoudend te Tilburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 Aan bod komen: 1. Bureau Stedelijke Planning en de Ladder 2. Voor-

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Brainport Industries TIM 14, 18 oktober 2011

Brainport Industries TIM 14, 18 oktober 2011 Brainport Industries TIM 14, 18 oktober 2011 Marc Hendrikse Voorzitter Brainport Industries, CEO NTS-Group Start met onderzoek Meesters in de Maakindustrie 2 5 OEM s 14 1e lijns toeleveranciers 320 2/3e

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Locatiekeuze ambtelijke huisvesting lange termijn, vanaf 2020

Locatiekeuze ambtelijke huisvesting lange termijn, vanaf 2020 gemeente Eindhoven 16R6760 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00558 Beslisdatum B&W 26 april 2016 Dossiernummer 15.17.351 Raadsvoorstel Locatiekeuze ambtelijke huisvesting lange termijn, vanaf 2020 Inleiding

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Concept-Uitgiftebeleid. Bedrijventerreinen. Hoeksche Waard

Concept-Uitgiftebeleid. Bedrijventerreinen. Hoeksche Waard Concept-Uitgiftebeleid Bedrijventerreinen Hoeksche Waard Pg. 2 Inleiding Pg. 3 Kaders uitgiftebeleid Pg. 5 Beleidskader Pg. 6 Toelichting artikelen 1 Inleiding De wortels van het oude uitgiftebeleid liggen

Nadere informatie

Smart Industry in Brabant

Smart Industry in Brabant Smart Industry in Brabant 1 Waarom is (Smart) Industry belangrijk voor Brabant? Vergelijking met Nederland ~20% ~30% ~50% Industrial employment manufacturing industry Company R&D spending Bron: BOM 2 HTSM

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

AVvA Trade Port Noord en AVvA NV WOM Klavertje 4

AVvA Trade Port Noord en AVvA NV WOM Klavertje 4 Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp RIB nummer 2013 98 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder AVvA Trade Port Noord en AVvA NV WOM Klavertje 4 27 augustus 2013 Innovatieve en Excellente

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR PublicSpirit Aarnt Lantinga senior consultant November 2014 Organisatie & context SADC ontwikkelt binnen de Metropool Regio Amsterdam een samenhangende portfolio van hoogwaardige

Nadere informatie

Nota van B&W. OnderwerpOntwikkelingskader De Liede

Nota van B&W. OnderwerpOntwikkelingskader De Liede Nota van B&W OnderwerpOntwikkelingskader De Liede Portefeuillehouder drs. M. J. BeZuijen Collegevergadering 29 juni 2004 Inlichtingen Hans Poulssen (023-5676183) Registratienummer Samenvatting Op 9 maart

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO.

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO. 1 Arbeidsmarkt Creëert een stabiele arbeidsmarkt waarin de werkzoekende centraal staat. Voorzieningen zijn gericht op een leven lang leren. Bedrijfsleven en beroepsbevolking hebben een nauwe relatie, waarbij

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Gewijzigd Statenvoorstel

Gewijzigd Statenvoorstel Gewijzigd Statenvoorstel vergadering Mei 2017 Nummer 7005 Onderwerp Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Projectplan Waterfront Schiedam

Projectplan Waterfront Schiedam Projectplan Waterfront Schiedam Versie 4 februari 2008 Projectplan Waterfront Schiedam Deel 1 De herstructurering van Nieuw-Mathenesse Inhoud 1. Inleiding 2. Projectorganisatie en bemensing 3. Werkorganisatie

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving 2 A 3 B 4 5 6 7 C 8 9 1 11 10 2 A 3 Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving Met behoud van de parkachtige omgeving wordt een goed geoutilleerd businesspark ontwikkeld, dat zich verder

Nadere informatie

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven

Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven gemeente Eindhoven 16R6734 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00376 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.251 Raadsvoorstel Garantstelling Internationale School Eindhoven Inleiding Bij nieuwbouw

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; probleem of kans? Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 30 juni 2015

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; probleem of kans? Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 30 juni 2015 De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; probleem of kans? Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 30 juni 2015 De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; Probleem of kans? 1.

Nadere informatie

Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff

Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff Dairy Campus Initiatief Wageningen UR Livestock Research (LR), Van Hall Larenstein (VHL), AERES/ PTC+, Prov. Friesland, Gemeente

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's De ondergetekenden: CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's I. De gemeente Alphen aan den Rijn, vertegenwoordigd door verantwoordelijk wethouder Onderwijs, de heer M.H. du Chatinier, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

De industriële ambitie van de Brabantse Kempen

De industriële ambitie van de Brabantse Kempen De industriële ambitie van de Brabantse Kempen De industriële ontwikkeling van de Brabantse Kempen Op productie gerichte ambachten, zoals de maakindustrie en de agrosector, staan aan de basis van de bedrijvigheid

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Uitgifte blijft achter, aanbod blijft stijgen 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland

Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Functieprofiel Innovatiemanager Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Innovatiemanager De provincie Zuid-Holland is een bedrijvige, veelzijdige provincie met 3,5 miljoen inwoners op een gebied

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Economische visie Schieoevers

Economische visie Schieoevers Economische visie Schieoevers Koesteren en Stimuleren 8 november 2017 drs. Gilbert Bal Introductie Roots Beleidsadvies Gilbert Bal Specialist in vraagstukken op het snijvlak van ruimte, economie en vastgoed

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

R.L.H. de Haas 3794

R.L.H. de Haas 3794 Agendapunt commissie: 3.7 steller telefoonnummer email R.L.H. de Haas 3794 Rob.de.Haas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder wethouder Buiter onderwerp Economisch

Nadere informatie