Rapport Polisprofiel November 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Polisprofiel November 2015"

Transcriptie

1 Rapport Polisprofiel November

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Vragenlijst Polisprofiel Interpreteren van de resultaten Opzet Resultaten Profiel deelnemers Onderwerpen Polisprofiel Ranking Vergoedingen zorgverleners Aanvullingen Resultaten subgroepen Vorm Polisprofiel Conclusie Bijlage I

4 1 Vragenlijst Polisprofiel Veel mensen vinden het kiezen van een nieuwe zorgverzekering moeilijk, gezien de verscheidenheid aan regels en polissen. De Consumentenbond en Patiëntenfederatie NPCF vinden dat zorgverzekeraars hun klanten goed moeten informeren over de inhoud van de polissen die zij aanbieden. Deze informatie moet toegankelijk en vergelijkbaar zijn. Daarom willen Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond een product ontwikkelen dat inzicht in de polis verschaft, een zogenaamd Polisprofiel. Om duidelijk te krijgen welke punten consumenten van belang vinden bij het kiezen voor een polis, is een vragenlijst uitgezet onder het Zorgpanel van Patiëntenfederatie NPCF. 1.1 Interpreteren van de resultaten De vragenlijst is naar alle panelleden van het Zorgpanel van Patiëntenfederatie NPCF gestuurd. Het gehele NPCF Zorgpanel heeft ongeveer leden en is niet volledig representatief voor de algemene Nederlandse bevolking wat betreft leeftijd en geslacht. Het panel bevat iets meer vrouwen dan mannen en jonge mensen zijn ondervertegenwoordigd. Wat betreft regio en opleidingsniveau is het panel redelijk vergelijkbaar met de algemene bevolking (CBS, 2013). Verder zijn in dit onderzoek mensen met een chronische ziekte oververtegenwoordigd. Daarom zijn de resultaten voor de groepen chronisch zieken en niet-chronisch zieken opgesplitst in de analyse. Ook naar de verschillen binnen leeftijdscategorieën is gekeken. 1.2 Opzet De resultaten geven inzicht in de informatie die consumenten belangrijk vinden om te hebben bij het kiezen van een zorgverzekering. De verschillende onderdelen die aan bod kwamen : Informatie over contracten met zorgverleners Informatie over kosten en eigen risico Informatie over acceptatie voor de aanvullende verzekering Informatie over service Vorm van de informatie De vragen zijn voorafgegaan door enkele regels uitleg. 4

5 2 Resultaten De vragenlijst is ingevuld door 7957 deelnemers. 2.1 Profiel deelnemers De geslachten zijn redelijk gelijk verdeeld. Van de deelnemers is 48,2% man en 51,8% vrouw. De leeftijdsverdeling is als volgt: Tot 35 2% 35 tot 50 12% 70 en ouder 23% 50 tot 70 63% Figuur 1. Leeftijdsverdeling deelnemers Van de deelnemers is 80% chronisch ziek. 20% heeft geen chronische aandoening. De verdeling qua opleiding is te zien in Figuur 2. Laag opgeleid 12% Hoog opgeleid 45% Middelbaar opgeleid 43% Figuur 2. Verdeling qua opleiding deelnemers 2.2 Onderwerpen Polisprofiel 5

6 In de vragenlijst zijn de volgende vragen gesteld ten aanzien van de inhoud van een Polisprofiel: Als ik kies voor een polis wil ik weten...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis)....bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt....bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt....welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga....of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert..of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen..of mijn zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft voor medische hulpmiddelen....hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering....hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering....hoeveel korting ik krijg in ruil voor een vrijwillig eigen risico....welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico....of ik de complete jaarlijkse premie in januari kan betalen en hoeveel korting ik dan krijg....of ik mijn verplicht eigen risico verspreid over 12 maanden mag betalen....of op mijn polis collectiviteitskorting wordt toegepast....of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden....wat andere mensen van deze zorgverzekering vinden....hoe ik in contact kan komen met de zorgverzekeraar....hoe ik herhaalmedicatie moet bestellen....of de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling doet. Zie Bijlage I, Tabel 1 voor een overzicht van de gemiddelde scores op alle bovenstaande onderwerpen. Zie Tabel 2 (Bijlage I) voor de gemiddelde scores op alle onderwerpen opgesplitst voor chronisch zieken en niet-chronisch zieken en Tabel 3 (Bijlage I) voor de gemiddelde scores op alle onderwerpen opgesplitst voor verschillende leeftijdscategorieën. 2.3 Ranking Deelnemers hebben in eerste instantie het belang van de onderwerpen beoordeeld met een cijfer tussen 0 en 10. Nadat alle onderwerpen aan bod zijn gekomen, is aan de deelnemers gevraagd een ranking (top 5) te maken van de onderwerpen die zij het meest belangrijk vinden bij het kiezen voor een polis. De cijferbeoordelingen en de gewogen scores van de ranking voor de gehele doelgroep zijn vervolgens vergeleken. De top 10 cijferbeoordelingen en de top 10 gewogen scores betreffen dezelfde onderwerpen. Aan de deelnemers is gevraagd een top 5 te presenteren van bovengenoemde onderwerpen. Tabel 4 (Bijlage I) biedt een overzicht van de gewogen scores op elk onderwerp voor de gehele steekproef. De 5 belangrijkste onderwerpen blijken de volgende: Als ik kies voor een polis wil ik weten 1....wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis) bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt. 6

7 Wanneer we deze top 5 uitbreiden naar een top 10 en vervolgens vergelijken met de 10 onderwerpen met de hoogste gemiddelde scores (Tabel 5, Bijlage I), valt op dat deze uit dezelfde onderdelen bestaan. Top 10 gewogen scores: Als ik kies voor een polis wil ik weten...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis)....bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt....hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering....hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering....bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt..of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen....welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga....of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert....welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico....of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden. 2.4 Vergoedingen zorgverleners Bij de vragen over vergoedingen (bij welke/hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt) zijn subvragen gesteld om inzicht te krijgen voor welke zorgverleners men informatie over deze vergoedingen het meest belangrijk vindt. De top 4 zorgverleners waarbij informatie over welke zorg volledig vergoed wordt het belangrijkst wordt bevonden: 1. Medisch specialisten 2. Huisarts 3. Apotheek 4. Fysiotherapeut De top 4 zorgverleners waarbij informatie over de hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg het belangrijkst wordt bevonden: 1. Medisch specialisten 2. Huisarts 3. Fysiotherapeut 4. Apotheek Zie Tabel 10 en 11 (Bijlage I) voor de gewogen scores van de verschillende zorgverleners. Deelnemers vulden naast de gegeven zorgverleners voornamelijk tandartsen, ziekenhuizen, beoefenaars van alternatieve geneeswijzen en opticiens aan. 2.5 Aanvullingen In de vragenlijst was ruimte om aanvullingen op bovenstaande onderwerpen te doen. De selectie in de enquête blijkt goed de lading te dekken. Sommige mensen melden dat ze alle relevante informatie willen weten. Dit verklaart waarschijnlijk de hoge scores op vrijwel alle onderwerpen. 7

8 Sommige deelnemers missen een vraag over vergoedingen. Omdat de inhoud van het basispakket voor alle polissen hetzelfde is, is deze vraag niet relevant voor het Polisprofiel. Verschillende mensen geven aan graag te weten of er (online) inzicht in de gemaakte kosten en gebruikte zorg kan worden gegeven en of rekeningen gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast wordt door sommigen informatie over de manier van declareren en uitbetalingstermijn benoemd. Verder hechten sommige panelleden belang aan kwaliteitsinformatie. Welke kwaliteitsparameters hanteren zorgverzekeraars voor het sluiten van contracten met zorgverleners? 2.6 Resultaten subgroepen De resultaten zijn opgesplitst voor chronisch zieken en niet-chronisch zieken, maar ook voor vier verschillende leeftijdscategorieën. Zie voor de resultaten die deze subgroepen betreffen Bijlage I, Tabel 2, 3, 6, 7, 8 en 9. Er zijn binnen de top 10 nauwelijks verschillen gevonden binnen de groepen. We kunnen daaruit concluderen dat één Polisprofiel voor de totale groep voldoet aan de wensen van alle subdoelgroepen. 2.7 Vorm Polisprofiel Om consumenten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zijn ook vragen met betrekking tot de vorm van het Polisprofiel gesteld. De resultaten staan vermeld in Figuur 6 en 7. Nee 4,8% Ja 95,2% Figuur 3. Vindt u het belangrijk dat iedere zorgverzekeraar de informatie op dezelfde manier presenteert? De meest genoemde redenen voor een uniforme presentatie zijn meer duidelijkheid, overzichtelijkheid en betere vergelijkbaarheid. 8

9 3,1% Op internet via de algemeen toegankelijke website van mijn zorgverzekeraar 24,2% 17,1% 14,8% Op internet via het afgeschermde mijn zorgpolis deel van mijn zorgverzekeraar Op een brief bij het jaarlijkse polisaanbod van mijn zorgverzekeraar 40,8% Per bij het jaarlijkse polisaanbod van mijn zorgverzekeraar Anders, namelijk Figuur 4. Hoe wilt u de informatie ontvangen van de zorgverzekeraar? 40,8% van de deelnemers geeft aan dat zij de informatie het liefst per brief bij het jaarlijkse polisaanbod van de zorgverzekeraar ontvangen. Daarmee is deze vorm de populairste. Met 24,2% ontvangt de informatie bij voorkeur per bij het jaarlijkse polisaanbod. 17,1% van de deelnemers ziet de informatie het liefst op internet via de algemeen toegankelijke website van de zorgverzekeraar. 14,8% wilde de informatie graag via het afgeschermde, persoonlijke gedeelte van de website in te willen zien. Van de mensen die Anders, namelijk selecteerden, geeft het grootste gedeelte aan dat het niet uitmaakt, of anders of het liefst een combinatie van eerder genoemde mogelijkheden te zien (zowel per post als online bijvoorbeeld). Verder willen sommige panelleden aan de informatie via een (website van een) onafhankelijke partij te willen krijgen. Een enkeling kiest voor informatie per telefoon. 9

10 3 Conclusie en verantwoording Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond onderzochten wat mensen belangrijk vinden bij het kiezen van een zorgverzekering. Het Polisprofiel moet mensen bij het ontvangen van een nieuwe polis op deze punten attenderen. Door de informatie op dezelfde manier inzichtelijk te maken, worden zorgverzekeringen beter vergelijkbaar. Belangrijke keuze-informatie De onderwerpen voor het Polisprofiel zijn gekozen op basis van de resultaten van kwantitatief (focusgroepen) en kwalitatief onderzoek. Enkele conclusies uit de focusgroepen luiden: Er is veel onduidelijkheid rondom zorgverzekeringen, wenselijk om meer informatie te krijgen. Contractering (in het bijzonder voor sommige zorgvormen) en de gevolgen zijn lastig Een deelnemer vermeldt dat ze vijf volle dagen bezig is geweest met het uitzoeken van een zorgverzekering. Ze denkt daarom dat er wel het een en ander kan verbeteren aan de informatievoorziening rondom zorgverzekeringen. Een ander heeft een chronisch ziek kind en merkt daardoor hoe moeilijk het is om helder te krijgen bij welke verzekeraar je goed zit en bij wie je moet zijn. Een zorgdirecteur in de focusgroep ziet dat veel mensen in achterstandswijken worstelen met het afsluiten zorgverzekeringen. Veel mensen kiezen bijvoorbeeld voor een budgetpolis om goedkoper uit te zijn, maar uiteindelijk veel meer moeten betalen. Enkele onderwerpen die in een Polisprofiel aan de orde moeten komen genoemd in de focusgroepen zijn *inzicht in contractering *inzicht in eigen kosten * inzicht in medicatiebeleid * gelden er aanvullende voorwaarden voor vergoedingen * type polis en uitleg erover * vergoeding per aandoening/ziektebeeld. Een samenvatting van de genoemde onderwerpen hebben we gevoegd in een vragenlijst om ook kwantitatieve ondersteuning te krijgen in welke informatie consumenten wensen. Aan de hand van een vragenlijst is dit uitgezet onder een panel en via een link was het ook voor anderen dan panelleden in te vullen; in totaal waren er 7957 deelnemers. Van alle items is uitgevraagd hoe belangrijk het gevonden werd door te scoren van De resultaten zijn terug te vinden in tabel 1. Tevens is er een ranking uitgevraagd wat van alle punten de belangrijkste vijf werden gevonden. Daar komen gewogen scores uit (zie tabel 4) die hebben we genomen als uitgangspunt voor het profiel. Overigens is de top 10 van beide lijstjes vergelijkbaar. De volgorde verschilt maar dezelfde elementen staan in de top 10 in beide waarderingen, dus zowel op cijfer als op gewogen score. Opvallend was dat nagenoeg alle vragen hoog scoorden. Hierbij hoort volgens ons de conclusie dat consumenten behoefte hebben aan veel informatie vooraf. Het beoogde profiel moet echter wel behapbaar blijven dus laagst scorende elementen worden niet opgenomen, ook al scoorden die niet veel lager dan de rest. Niet opgenomen in de eerste versie van het polis profiel zijn ook sommige elementen die wel hoog eindigen. Onder andere de premie. Deze informatievraag eindigde hoog in beide lijstjes maar plaatsen we niet in het profiel. Reden is dat prijs een van de elementen is die veelal wel duidelijk wordt gecommuniceerd en altijd is gekoppeld aan het polis aanbod. Toch is dit duidelijk wel een element dat consumenten mee willen meewegen in hun keuze voor een polis daarom moet het wel strikt gekoppeld worden aan het te verstrekken profiel. Daarom moet in het vervolg bij de prijs ook het profiel gegeven worden. Dus communiceren over je product is communiceren met prijs én profiel. Op die manier hoeft de prijs niet meer specifiek in het profiel vermeld te worden. Daarnaast waren er nog andere elementen die wel hoog scoorden maar niet opgenomen zijn. Redenen hiervoor zijn; het gaat om een profiel voor bij een basis verzekering. Informatie over aanvullende verzekeringen is hierin niet passend. Aanvullende verzekeringen kunnen individueel verschillen basis verzekeringen moeten voor iedereen gelijk worden aangeboden en daar leent een standaard profiel zich dus voor. 10

11 het profiel is bruikbaar voor een iedereen die geïnteresseerd is in de desbetreffende polis en daarom kan het geen informatie bieden die specifiek voor ieder individu geldt in zijn of haar situatie. Elementen als kortingen door individuele situaties kunnen dus niet vermeld worden. Vorm Polisprofiel Men is het erover eens dat uniformiteit in presentatie van de informatie van belang is. De redenen hiervoor zijn de duidelijkheid, overzichtelijkheid en betere vergelijkbaarheid die een uniform overzicht schept. Over de manier van informatie ontvangen zijn deelnemers verdeeld, al blijkt een brief bij het jaarlijkse polisaanbod van de verzekeraar is de populairste optie. 11

12 Bijlage I Tabel 1. Gemiddelde waardering van verschillende soorten informatie (van hoog naar laag) die belangrijk kunnen worden geacht bij het kiezen voor een zorgverzekering over de hele steekproef, waarbij 1 staat voor ik hoef het niet te weten en 10 voor ik wil het per se weten. Vraag Als ik kies voor een polis wil ik weten Gemiddelde voor de hele steekproef (N=7957)...hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering. 9,29...hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering. 9,27...bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt. 9,09...of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden. 8,96...welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga. 8,78...welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico. 8,74.of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen. 8,68...bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt. 8,67...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis). 8,63...of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert. 8,63.of mijn zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft voor medische hulpmiddelen. 8,55...hoe ik in contact kan komen met de zorgverzekeraar. 8,41...of op mijn polis collectiviteitskorting wordt toegepast. 8,39...hoe ik herhaalmedicatie moet bestellen. 8,14...of de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling doet. 8,10...of ik mijn verplicht eigen risico verspreid over 12 maanden mag betalen. 7,73...hoeveel korting ik krijg in ruil voor een vrijwillig eigen risico. 6,43...wat andere mensen van deze zorgverzekering vinden. 6,37...of ik de complete jaarlijkse premie in januari kan betalen en hoeveel korting ik dan krijg. 6,21 12

13 Tabel 2. Gemiddelde waardering van verschillende soorten informatie (in volgorde van de vragenlijst) die belangrijk kunnen worden geacht bij het kiezen voor een zorgverzekering opgesplitst voor chronisch zieken en niet-chronisch zieken, waarbij 1 staat voor ik hoef het niet te weten en 10 voor ik wil het per se weten. Vraag Als ik kies voor een polis wil ik weten Gemiddelde: Chronisch zieken Gemiddelde: Nietchronisch zieken Afwijking...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis). (N=6366) (N=1591) 8,62 8,68-0,06...bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt. 8,68 8,64 0,04...bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt. 9,10 9,06 0,04...welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga. 8,77 8,81-0,04...of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert. 8,66 8,53 0,13.of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen. 8,73 8,45 0,28.of mijn zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft voor medische hulpmiddelen. 8,61 8,32 0,29...hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering. 9,26 9,28-0,02...hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering. 9,31 9,21 0,10...hoeveel korting ik krijg in ruil voor een vrijwillig eigen risico. 6,17 7,49-1,32...welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico....of ik de complete jaarlijkse premie in januari kan betalen en hoeveel korting ik dan krijg....of ik mijn verplicht eigen risico verspreid over 12 maanden mag betalen. 8,73 8,77-0,04 6,06 6,82-0,76 7,84 7,30 0,54...of op mijn polis collectiviteitskorting wordt toegepast. 8,39 8,37 0,02...of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden. 9,00 8,83 0,17...wat andere mensen van deze zorgverzekering vinden. 6,37 6,37 0,00...hoe ik in contact kan komen met de zorgverzekeraar. 8,44 8,27 0,17...hoe ik herhaalmedicatie moet bestellen. 8,19 7,92 0,27...of de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling doet. 8,10 8,09 0,01 13

14 Tabel 3. Gemiddelde waardering van verschillende soorten informatie (in volgorde van de vragenlijst) die belangrijk kunnen worden geacht bij het kiezen voor een zorgverzekering opgesplitst voor verschillende leeftijdscategorieën, waarbij 1 staat voor ik hoef het niet te weten en 10 voor ik wil het per se weten. Vraag Als ik kies voor een polis wil ik weten...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis)....bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt....bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt....welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga....of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert..of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen..of mijn zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft voor medische hulpmiddelen....hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering....hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering....hoeveel korting ik krijg in ruil voor een vrijwillig eigen risico....welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico....of ik de complete jaarlijkse premie in januari kan betalen en hoeveel korting ik dan krijg....of ik mijn verplicht eigen risico verspreid over 12 maanden mag betalen....of op mijn polis collectiviteitskorting wordt toegepast....of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden....wat andere mensen van deze zorgverzekering vinden....hoe ik in contact kan komen met de zorgverzekeraar. Gem. Tot 35 jaar (N=145) Gem. 35 tot 50 jaar (N=963) Gem. 50 tot 70 jaar (N=4982) Gem. 70 en ouder (N=1839) 8,63 8,71 8,71 8,39 8,32 8,67 8,74 8,52 9,07 9,14 9,14 8,93 8,57 8,82 8,89 8,48 7,92 8,44 8,76 8,44 8,00 8,64 8,74 8,58 7,40 8,35 8,62 8,56 9,37 9,30 9,32 9,11 9,29 9,41 9,32 9,14 6,43 6,50 6,60 5,97 8,24 8,64 8,83 8,60 6,32 6,06 6,23 6,22 7,35 7,88 7,87 7,32 7,79 8,28 8,38 8,53 8,29 8,95 9,04 8,84 6,28 6,50 6,41 6,20 7,59 8,16 8,45 8,50...hoe ik herhaalmedicatie moet bestellen. 7,23 8,04 8,18 8,17...of de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling doet. 7,08 7,66 8,14 8,30 14

15 Tabel 4. Gewogen scores van de verschillende onderwerpen (van hoog naar laag) die mensen van belang vinden bij het kiezen van een zorgverzekering. Hoe hoger de score, hoe belangrijker. Vraag Gewogen score: gehele steekproef*...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis) bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga....of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden of ik mijn verplicht eigen risico verspreid over 12 maanden mag betalen of op mijn polis collectiviteitskorting wordt toegepast. 338.of mijn zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft voor medische hulpmiddelen....of de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling doet hoe ik in contact kan komen met de zorgverzekeraar. 142.anders of ik de complete jaarlijkse premie in januari kan betalen en hoeveel korting ik dan krijg....hoeveel korting ik krijg in ruil voor een vrijwillig eigen risico hoe ik herhaalmedicatie moet bestellen wat andere mensen van deze zorgverzekering vinden * De gewogen score wordt als volgt berekend: de deelnemer maakt een top 5, met op positie 1 de belangrijkste optie en op 5 de minst belangrijke. De optie die als nummer 1 is gekozen telt mee voor 1 punt en iedere optie daarna gaat steeds minder meetellen om uiteindelijk tot een gewogen gemiddelde te komen. Dus ieder geselecteerd item op positie 1 telt mee voor 1 punt, ieder geselecteerd item op positie 2 telt mee voor ½ punt, ieder geselecteerd item op positie 3: telt mee voor 1/3 punt, enzovoorts. 15

16 Tabel 5. Verschillen tussen gemiddelde en gewogen scores voor de hele steekproef. De cijfers geven de plek in de ranking aan. Vraag Als ik kies voor een polis wil ik weten...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis). Plek in ranking op gewogen score Plek in ranking op gemiddelde score bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt. 5 8.of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen....welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden of ik mijn verplicht eigen risico verspreid over 12 maanden mag betalen of op mijn polis collectiviteitskorting wordt toegepast of mijn zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft voor medische hulpmiddelen of de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling doet hoe ik in contact kan komen met de zorgverzekeraar anders of ik de complete jaarlijkse premie in januari kan betalen en hoeveel korting ik dan krijg hoeveel korting ik krijg in ruil voor een vrijwillig eigen risico hoe ik herhaalmedicatie moet bestellen wat andere mensen van deze zorgverzekering vinden

17 Tabel 6. Gewogen scores van de verschillende onderwerpen (in volgorde van de vragenlijst) die mensen van belang vinden bij het kiezen van een zorgverzekering opgesplitst voor chronisch zieken en niet-chronisch zieken. Hoe hoger de score (in een kolom), hoe belangrijker. Vraag Als ik kies voor een polis wil ik weten...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis). Gewogen score: Chronisch zieken (N=6366) Gewogen score: Niet-chronisch zieken (N=1591) bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen..of mijn zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft voor medische hulpmiddelen hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering hoeveel korting ik krijg in ruil voor een vrijwillig eigen risico welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico....of ik de complete jaarlijkse premie in januari kan betalen en hoeveel korting ik dan krijg....of ik mijn verplicht eigen risico verspreid over 12 maanden mag betalen of op mijn polis collectiviteitskorting wordt toegepast of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden wat andere mensen van deze zorgverzekering vinden hoe ik in contact kan komen met de zorgverzekeraar hoe ik herhaalmedicatie moet bestellen of de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling doet anders * De gewogen score wordt als volgt berekend: de deelnemer maakt een top 5, met op positie 1 de belangrijkste optie en op 5 de minst belangrijke. De optie die als nummer 1 is gekozen telt mee voor 1 punt en iedere optie daarna gaat steeds minder meetellen om uiteindelijk tot een gewogen gemiddelde te komen. Dus ieder geselecteerd item op positie 1 telt mee voor 1 punt, ieder geselecteerd item op positie 2 telt mee voor ½ punt, ieder geselecteerd item op positie 3: telt mee voor 1/3 punt, enzovoorts. ** Verschillen tussen de categorieën in absolute scores zijn niet voor interpretatie vatbaar, gezien de ongelijke verdeling van mensen over de categorieën. De relevante vergelijking voor deze tabel betreft de volgorde van de waardering van onderwerpen. 17

18 Tabel 7.Verschillen tussen de gewogen scores van chronisch zieken en de gewogen scores van nietchronisch zieken. De cijfers geven de plek in de ranking aan. Vraag Als ik kies voor een polis wil ik weten Ranking chronisch zieken Ranking niet-chronisch zieken...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis) bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt. 5 5.of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen....welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden of ik mijn verplicht eigen risico verspreid over 12 maanden mag betalen..of mijn zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft voor medische hulpmiddelen of op mijn polis collectiviteitskorting wordt toegepast of de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling doet anders hoe ik in contact kan komen met de zorgverzekeraar hoe ik herhaalmedicatie moet bestellen of ik de complete jaarlijkse premie in januari kan betalen en hoeveel korting ik dan krijg hoeveel korting ik krijg in ruil voor een vrijwillig eigen risico wat andere mensen van deze zorgverzekering vinden

19 Tabel 8. Gewogen scores van de verschillende onderwerpen (in volgorde van de vragenlijst) die mensen van belang vinden bij het kiezen van een zorgverzekering opgesplitst in vier leeftijdscategorieën. Hoe hoger de score (in een kolom), hoe belangrijker. Vraag Als ik kies voor een polis wil ik weten...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis)....bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt....bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt....welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga....of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert..of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen..of mijn zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft voor medische hulpmiddelen....hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering....hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering....hoeveel korting ik krijg in ruil voor een vrijwillig eigen risico....welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico....of ik de complete jaarlijkse premie in januari kan betalen en hoeveel korting ik dan krijg....of ik mijn verplicht eigen risico verspreid over 12 maanden mag betalen....of op mijn polis collectiviteitskorting wordt toegepast....of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden....wat andere mensen van deze zorgverzekering vinden....hoe ik in contact kan komen met de zorgverzekeraar. Gewogen score: Tot 35 jaar (N=145) Gewogen score: 35 tot 50 jaar (N=963) Gewogen score: 50 tot 70 jaar (N=4982) Gewogen score: 70 en ouder (N=1839) hoe ik herhaalmedicatie moet bestellen of de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling doet anders * De gewogen score wordt als volgt berekend: de deelnemer maakt een top 5, met op positie 1 de belangrijkste optie en op 5 de minst belangrijke. De optie die als nummer 1 is gekozen telt mee voor 1 punt en iedere optie daarna gaat steeds minder meetellen 19

20 om uiteindelijk tot een gewogen gemiddelde te komen. Dus ieder geselecteerd item op positie 1 telt mee voor 1 punt, ieder geselecteerd item op positie 2 telt mee voor ½ punt, ieder geselecteerd item op positie 3: telt mee voor 1/3 punt, enzovoorts. ** Verschillen tussen de categorieën in absolute scores zijn niet voor interpretatie vatbaar, gezien de ongelijke verdeling van mensen over de categorieën. De relevante vergelijking voor deze tabel betreft de volgorde van de waardering van onderwerpen. 20

21 Tabel 9.Verschillen tussen de gewogen scores binnen de vier leeftijdscategorieën. De cijfers geven de plek in de ranking aan. Vraag Als ik kies voor een polis wil ik weten Tot 35 jaar 35 tot 50 jaar 50 tot 70 jaar 70 en ouder...wat voor soort polis ik kies (naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis)....bij welke zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt....hoeveel premie ik betaal voor de basisverzekering....hoeveel premie ik betaal voor de aanvullende verzekering....bij hoeveel zorgverleners de zorg volledig vergoed wordt....welk bedrag wordt vergoed als ik naar een niet gecontracteerde zorgverlener ga..of mijn zorgverzekeraar voorkeursbeleid heeft voor medicijnen....welke soorten zorg niet meetellen voor mijn verplicht eigen risico....of er voorwaarden zijn om geaccepteerd te worden....of ik mijn verplicht eigen risico verspreid over 12 maanden mag betalen....of mijn zorgverzekeraar een omzetplafond hanteert....of op mijn polis collectiviteitskorting wordt toegepast....of de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling doet..of mijn zorgverzekeraar een voorkeursbeleid heeft voor medische hulpmiddelen....of ik de complete jaarlijkse premie in januari kan betalen en hoeveel korting ik dan krijg hoe ik herhaalmedicatie moet bestellen hoeveel korting ik krijg in ruil voor een vrijwillig eigen risico....hoe ik in contact kan komen met de zorgverzekeraar....wat andere mensen van deze zorgverzekering vinden anders

22 Tabel 10. Voor welk type zorgverleners vindt u het vooral belangrijk om te weten of de volledige zorg vergoed wordt? Hoe hoger de score, hoe belangrijker. Type zorgverlener Gewogen score* Medisch specialisten 5811 Huisarts 4047 Apotheek 1893 Fysiotherapeut 1522 POH-er GGZ/Psychiater/Psycholoog/Psychotherapeut 417 Anders 251 Audicien 210 Podotherapeut 145 Diëtist 66 * De gewogen score wordt als volgt berekend: de deelnemer maakt een top 3, met op positie 1 de belangrijkste optie en op 3 de minst belangrijke. De optie die als nummer 1 is gekozen telt mee voor 1 punt en iedere optie daarna gaat steeds minder meetellen om uiteindelijk tot een gewogen gemiddelde te komen. Dus ieder geselecteerd item op positie 1 telt mee voor 1 punt, ieder geselecteerd item op positie 2 telt mee voor ½ punt, ieder geselecteerd item op positie 3 telt mee voor 1/3 punt. Tabel 11. Voor welk type zorgverleners vindt u het vooral belangrijk om te weten welk bedrag vergoed wordt als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat? Hoe hoger de score, hoe belangrijker. Type zorgverlener Gewogen score* Medisch specialisten 5831 Huisarts 2926 Fysiotherapeut 1953 Apotheek 1788 POH-er GGZ/Psychiater/Psycholoog/Psychotherapeut 548 Audicien (gehoorapparaat) 345 Anders 339 Podotherapeut (zooltjes) 265 Diëtist 150 * De gewogen score wordt als volgt berekend: de deelnemer maakt een top 3, met op positie 1 de belangrijkste optie en op 3 de minst belangrijke. De optie die als nummer 1 is gekozen telt mee voor 1 punt en iedere optie daarna gaat steeds minder meetellen om uiteindelijk tot een gewogen gemiddelde te komen. Dus ieder geselecteerd item op positie 1 telt mee voor 1 punt, ieder geselecteerd item op positie 2 telt mee voor ½ punt, ieder geselecteerd item op positie 3 telt mee voor 1/3 punt. 22

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland. Zorgverzekering 2016 Collectiviteitscontracten 2016 KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2%

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2% Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u vindt dit factsheet en alle andere Aanvullende

Nadere informatie

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015 Vera Vreeswijk Logopedist Raadhuisstraat 100C 2406 AH Alphen aan den Rijn tel: 06-57 11 63 70 E-mail: v.vreeswijk@logopedie-alphencentrum.nl www.logopedie-alphencentrum.nl Informatie zorgverzekeringen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

Rapport meldactie Keuze zorgverzekering

Rapport meldactie Keuze zorgverzekering Rapport meldactie Keuze zorgverzekering Chantal van Harten, beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Titia Lekkerkerk, teammanager Patiëntenfederatie NPCF Oktober 2015 Rapport Keuze zorgverzekering Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen

Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen Onderzoek collectieve Zorgverzekeringen INVENTARISATIE VAN BEHOEFTEN EN ERVARINGEN VAN MENSEN MET DE ZIEKTE VAN CROHN EN COLITIS ULCEROSA. Periode: 10 mei t/m 13 juni 2016 Daniëlle van der Horst Tineke

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Workshop Mijn zorgverzekering

Workshop Mijn zorgverzekering Workshop Mijn zorgverzekering Welkom! Even voorstellen: Mark Salm, PCOB-adviseur van RISK Henrica de Vries, manager Communicatie & Marketing PCOB Programma workshop Korte kennisquiz Voorlichting Overstappen,

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Komt u binnenkort naar het St. Anna Ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Kijk ook op de website van uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars 1 Vergoeding van zorg Strekking van de vraag: Wordt de beugel van een 12-jarig kind vergoed? Strekking van het

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Verleun, A., Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt?

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt? VvAA Zilveren Kruis Achmea Verzekering Mix Jong Pakket Mix Gezin Pakket Mix Mix Plus 2 Plus 3 Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis 4 sterren Zorg en Zekerheid AV Totaal Op zoek naar een verzekeraar

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Eigen risico in de zorg

Eigen risico in de zorg Patiënteninformatie Eigen risico in de zorg Wat is het eigen risico en wanneer is dat van toepassing? 1234567890-terTER_ Eigen risico in de zorg Wat is het eigen risico en wanneer is dat van toepassing?

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

De exclusieve Louwman Zorgpolis.

De exclusieve Louwman Zorgpolis. De exclusieve Louwman Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! Voordelen van de Louwman Zorgpolis bij Agis Zorgverzekeringen Gezinnenpolis met ruime

Nadere informatie

Meldactie Huisartsenzorg Maart 2016 R. van Pijkeren, MSc, beleidsmedewerker Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Maart 2016

Meldactie Huisartsenzorg Maart 2016 R. van Pijkeren, MSc, beleidsmedewerker Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Maart 2016 Meldactie Huisartsenzorg Maart 2016 R. van Pijkeren, MSc, beleidsmedewerker Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Maart 2016 Rapport meldactie Huisartsenzorg De Patiëntenfederatie 2016 1 COLOFON De Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is Welkom Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is Het verzekeren van zorg kan zoveel simpeler en socialer. Dat vinden wij, intwente. Samen met DSW Zorgverzekeraar bieden we inwoners van Twente een zorgverzekering

Nadere informatie

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg Algemeen Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg - 2016 i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voordat u naar het ziekenhuis gaat 2.1 Geldige verwijzing 2.2 Spoedeisende

Nadere informatie

Uw werkgever zorgt voor u!

Uw werkgever zorgt voor u! Uw werkgever zorgt voor u! Via mijn werk verzekeringen is een aantrekkelijk en compleet verzekeringspakket met collectief voordeel, aangeboden door uw werkgever en Aon. U heeft keuze uit verschillende verzekeringen,

Nadere informatie

Welke service biedt uw zorgverzekeraar?

Welke service biedt uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 12 Welke service biedt uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar is de laatste jaren sterk veranderd. Via uw zorgverzekeraar krijgt u uw zorgkosten vergoed. Wij horen graag van u hoe

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065 CvA/LOGA 16/17

ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065 CvA/LOGA 16/17 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) - betreft Collectieve zorgverzekering 2017 Samenvatting ons kenmerk ECWGO/U201601142 Lbr: 16/065

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent OHRA Zorgverzekering 2013 Direct weten waar u aan toe bent Inhoud Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Alles voor betere zorg Bij CZ hebt u grip op uw zorgverzekering. Zo kunt u rekenen op advies over de zorgverzekering

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2016 NS 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2016 Inhoud Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Aanvullende verzekeringen 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat krijgt u vergoed?

Nadere informatie

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Wat vindt u nou echt belangrijk aan een zorgverzekering? Een zo laag mogelijke premie? De hoogte van de

Nadere informatie

De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering!

De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering! De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! De BOVAG Zorgpolis: bijzonder compleet, bijzonder voordelig. De BOVAG Zorgpolis biedt je

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Respons Van 6 tot en met 11 december 2005 is aan 883 panelleden van 18 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over hun mening, hun verwachtingen

Nadere informatie

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker NPCF Corrien van Haastert, beleidsmedewerker

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars ONDERZOEK NAAR DE TELEFONISCHE INFORMATIEVERSTREKKING DOOR ZORGVERZEKERAARS TIJDENS DE OVERSTAPPERIODE december 016 Inhoud Inleiding 4 De scores

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze?

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? 13 juni 2014 Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2014

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Specifieke Zorgrapportage VGZ Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Conclusie en advies Conclusie VGZ gaat haar aanvullende verzekeringen drastisch aanpassen. De bestaande verzekeringpakketten worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 31 mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda

Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Verslag consumentenonderzoek zorgsector Breda Inleiding: In het kader van het project economische barometer is in 2012 gekozen voor het onderwerp zorgverlening en vooral het gebruik van de zorgverleners,

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Ga naar defriesland.nl/logisch voor de logische redenen Bereken uw premie met korting op defriesland.nl/ collectiefverzekerd

Nadere informatie

De Zorgverzekeringskaart

De Zorgverzekeringskaart De Zorgverzekeringskaart Effectiviteit van de Zorgverzekeringskaart Basisverzekering Wicher Meinema Petra Kramer Jullie situatie Zorgverzekeraars Nederland heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier.

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier. Brochure 2014 1 2 Politie Zorgpolis Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief, ondersteunend medewerker

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2016

CZ Zorgverzekeringen 2016 CZ Zorgverzekeringen 2016 Fincover 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 NS SPF 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie

De exclusieve PGA Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering!

De exclusieve PGA Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering! De exclusieve PGA Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! Voordelen van de PGA Zorgpolis bij Agis Zorgverzekeringen Gezinnenpolis met ruime vergoeding

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering Brochure 2015 1 2 De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschik baar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en behoeften.

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie.

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie. Productinformatie Avero Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Met deze restitutiepolis van Avéro Achmea bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De kosten die uw zorgverleners in rekening brengen, zullen wij

Nadere informatie

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 100222-Bijsl Welkom b21 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt DSW? 4 Uw basisverzekering in 2010 5 De premies 6 Onze website 7 Gemakkelijk overstappen!

Nadere informatie

Ontvang korting via je werk. Je zorgverzekering goed geregeld met de BOVAG Zorgpolis. Logisch dat jij je bij ons verzekert.

Ontvang korting via je werk. Je zorgverzekering goed geregeld met de BOVAG Zorgpolis. Logisch dat jij je bij ons verzekert. Je zorgverzekering goed geregeld met de BOVAG Zorgpolis. Logisch dat jij je bij ons verzekert. Ga voor meer informatie naar bovagzorgpolis.nl Ontvang korting via je werk Ontvang via BOVAG Zorgpolis een

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015: overstappen?

Zorgverzekering 2015: overstappen? Zorgverzekering 2015: overstappen? Samenvatting Aandachtspunten bij kiezen zorgverzekering 1. Uw zorgverzekeringspolis kan ieder jaar veranderen. Kijk elk jaar uw zorgverzekering goed na en vraag u af

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering Brochure 2016 1 2 De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschik baar is wanneer u het nodig hebt en aansluit bij uw wensen en behoeften.

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2016 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid!"#$%% *+,-./,01230456+47+8+49:5+:; U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u voor de beste zorg kiest. Met een zorgverzekering

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Zorgverzekering speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken Bent u

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie