Introductie tot Supply Chain Control Towers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie tot Supply Chain Control Towers"

Transcriptie

1 Introductie tot Supply Chain Control Towers en doorkijk naar potentiële ontwikkelingen voor POM West- Vlaanderen en Greenport Venlo Innovation Center Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. " Henry Ford RebelGroup 06 juli

2 1. Supply Chain Control Towers als samenwerkingsstimulatoren Ongeveer 20 à 30 percent van de vrachtwagens die ons logistieke landschap doorkruisen zijn leeg. De overige gevulde vrachtwagens kennen bovendien maar een beladingsgraad 60 à 70 percent. Het verplaatsen van lucht is kostelijk en inefficiënt. Bovendien levert het ook een onnodige belasting van het milieu op. Deze argumenten overtuigen verladers om hun goederentransport zo optimaal als mogelijk in te plannen. De vrijheidsgraden in deze planning wordt echter wel beperkt door het kader waarin de operaties zich bevinden, zoals product-specifieke eigenschappen (bv de bederfbaarheid van het product) of de logistieke setting (bv Just-In-Time Delivery). Deze maken het moeilijk om de gemiddelde beladingsgraad substantieel te verhogen. Tenzij wanneer men samenwerkt en stromen kan bundelen en/of de logistieke keten kan ontspannen. Deze ruimte voor optimalisatie verklaart dan ook het ontspruiten van diverse Supply Chain Control Towers in het logistieke landschap. Een Control Tower is, tenminste in logistieke context, een platform dat visibiliteit in inbound- en outboundstromen aanbiedt. Op die manier kunnen de verschillende stromen door coördinatie optimaal afgestemd worden. Een concept dat sterk te vergelijken is met een controletoren in de luchtvaart, die de bewegingen van het vliegverkeer coördineert. Op basis van een gecentraliseerde visie laat het platform toe dat fysieke goederenstromen, informatiestromen en financiële stromen gebundeld worden, met een positieve impact op efficiëntie en ecologie. Deze efficiëntie wordt op een eerste niveau gecreëerd door het op het optimaal benutten van middelen en het efficiënt plannen van goederenstromen. Toch rijken de kansen van bundelen van goederenstromen verder. Het bundelen van stromen verhoogt immers ook de te transporteren volumes wat in enkele gevallen ook toelaat een modal shift te bewerkstelligen, gezien de te transporteren volumes op deze manier sneller de kritische massa behalen om transportmodi naast trucks rendabel te maken. In dit document zoomen we kort even in op het concept Control Tower: de belangrijke bouwstenen en succesfactoren, mogelijke verschijnvormen van het concepten en diens uitdagingen en specificiteit. Vervolgens lichten we toe waar wij mogelijkheden voor de regio West-Vlaanderen Venlo zien en hoe men deze kansen kan concretiseren. 2

3 2. Belangrijke ingrediënten voor een slagkrachtige Control Tower 2.1. Overstijgen van technologie Hoewel de basis van een Control Tower de verzameling en verwerking van informatie is, volstaat een adequate technologie of software zeker niet om deze rol op te nemen. Integendeel. Een Supply Chain Control Tower wordt immers gebouwd door deskundig personeel en unieke business processen die de samenwerking met partners mogelijk maakt. Deze 3 bouwstenen van een Control Tower (mensen, processen en technologie) worden vaak voorgesteld in een driehoeksrelatie. (Bron: RebelGroup 2014, o.b.v. Capgemini) Een Control Tower werkt enkel indien deze 3 bouwstenen kwaliteitsvol aanwezig zijn én indien ze goed op elkaar zijn afgestemd Neutraliteit als spil Welke fysieke verwezenlijking een controletoren moet aannemen, is nog ambigu. Een Control Tower kan men zien als een afdeling, een bedrijf, een systeem, een filosofie en wellicht nog veel meer. Wel is het zeker dat de organisatie een zekere neutraliteit moet kunnen garanderen indien de Control Tower haar rol adequaat wil uitvoeren. Gezien samenwerkingsverbanden een hoge mate van vertrouwen vereisen en de Control Tower een sterke impact heeft in de logistieke keten van de partners en dus de kwaliteit van dienstverlening, is het dus eerder onwaarschijnlijk dat één van de direct betrokken partners de rol op zich zal nemen. 3

4 3. Mogelijke varianten van de Supply Chain Control Tower Hoewel men de Supply Chain Control Tower conceptueel sterk kan kaderen, merkt men in de verschijningsvorm toch vele verschillen onder de bestaande voorbeelden vandaag. Een mogelijke classificatie is de graad van implementatie 1. Dit leidt tot volgende onderverdeling: Interne Control Tower; Verticale Control Tower; Horizontale Control Tower; Cross chain Control Tower (4C) De graad van implementatie wordt bepaald door de relatie tussen de partners die transparantie in hun inbound- en outboundstromen aanbieden aan de Control Tower. Men kan dan, over het algemeen, stellen dat de interne Control Tower de meest toegankelijke implementatie is, aangezien de partners (in dit geval verschillende departementen) reeds een relatie hebben opgebouwd. Bovendien deelt men reeds processen en informatie. Toch verschiet men vaak van de drempels inzake transparantie die intern bestaan. Verder in het hoofdstuk gaan we naar meer uitdagende en complexe varianten, doch met grote kansen op vlak van optimalisatie Interne Control Tower De interne Control Tower heeft als doel de muren in de organisatie te doorbreken en zo operationele interne processen te verbeteren. De interne Control Tower zal door middel van het creëren van één realiteit leiden naar interne optimalisatie. Dit type Control Tower wordt voornamelijk geïmplementeerd in grootschalige organisaties, waarbij de verschillende departementen vaak hun eigen doelstellingen en operaties organiseren. Vaak kent de organisatie ook distributiehubs die geografisch verspreid zijn. De interne Control Tower is vaak meer toegankelijk dan de varianten die verder in dit hoofdstuk besproken zullen worden. Toch kan ook de implementatie van dit systeem reeds uitdagingen ondervinden, zoals het gelijkstellen van bestaande processen en de connectie met andere 1 Deze classificatie werd overgenomen van Dinalog & CapeGroep,

5 systemen. Voorbeeld van een interne Control Tower Aviko, een Nederlandse aardappelverwerker, beschikt over fabrieken in 6 verschillende Europese landen en verschillende magazijnen verspreid over het continent. Een kleine 10 jaar geleden ontdekte men dat lokale planning leidt naar lokale optimalisatie, terwijl gecentraliseerde planning leidt naar optimalisatie op organisatieniveau. Voor Aviko is het voornamelijk efficiëntie gecreëerd door het optimaliseren van beleveringsroutes dat het verschil maakt. Bron: Marcel te Lindert, Supply Chain Movement, Verticale Control Tower Bij de implementatie van een verticale Control Tower streeft men naar een optimalisatie van het transport binnen de productieketen. Het uitwisselen van informatie binnen een leveranciers-klantenrelatie maakt immers het afstemmen van inkomende en uitgaande goederenstromen mogelijk. Het bewerkstelligen van een verticale Control Tower in een logistieke keten vergt wel de bereidwilligheid van de partners inzake transparantie. De samenwerking vereist inzicht van beide netwerken. Voorbeeld van een verticale Control Tower Agilent Technologies, een hoogtechnologische-meetinstrumenten-producent, werkt met meer dan belangrijke leveranciers en onderaannemers wereldwijd. Deze verschillende partijen in de keten hebben elk een belangrijke toegevoegde waarde op een uitgerekend moment in het productieproces. Het logistieke proces dat dit wereldwijd verspreid productieproces mogelijk maakt dient dus erg robuust te zijn. Door de economisch onzekere tijden in 2009, kreeg de keten voorraadproblemen, waardoor het hele ketenproces in het nauw werd gedreven. Dit overtuigde Agilent Technologies een verticale Control Tower op te zetten. Voor de keten is vooral het creëren van inzicht in elkaars voorraad cruciaal om productie op elkaar af te stemmen. Bron: James A. Cooke, Supply Chain Quarterly, Horizontale Control Tower Vergelijkbare ketens hebben vaak een congruent logistiek patroon waardoor de kansen voor het maximaliseren van de beladingsgraad hoog zijn. Horizontale Control Towers, met een zicht op 5

6 de in- en outboundstromen van deze vergelijkbare ketens, zijn dan ook vaak effectief en leiden naar optimalisatie op sectorniveau. Vertrouwen is in deze samenwerking wel erg van belang. Werken met vergelijkbare ketens betekent immers vaak werken met concurrerende ketens, die vaak erg veel belang hechten aan de vertrouwensgevoeligheid van zulke logistieke informatie. De neutrale rol en betrouwde rol van de horizontale controletoren is dan ook van cruciaal belang voor een goede en duurzame werking. Ook de IT-systemen van de samenwerkende partners dient matuur te zijn om privacy te verzekeren. Een ander cruciaal elementen van de horizontale samenwerking is het sterk uitwerken van spelregels. Belangrijk is dat men formeel de mechanismes die instaan voor het rechtvaardig verdelen van de kostenvoordelen bepaalt en opvolgt. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het aantal logische argumenten, zijn vaak een veelvoud van het aantal betrokken partners. Bij een samenwerking tussen twee partners, zou men er al snel vanuit kunnen gaan dat beide partners 50% van het voordeel krijgen. Het voordeel verdwijnt immers als één van de twee partners de samenwerking beëindigd. Maar is dit mechanisme ook nog eerlijk als één van de partners 80% van het volume levert en de andere maar 20%? Om dit op een onderbouwde en billijke manier te kunnen ondervangen, kan een eenvoudige verdeelsleutel à rato van het ingebrachte volume worden gehanteerd. Deze volumegebaseerde verdeelsleutel kan dan gebruikt worden om de geconsolideerde winsten, net door de horizontale samenwerking, te verdelen onder de samenwerkende partijen, op een billijke wijze. Voorbeeld van een horizontale Control Tower: Reo-Venlo shuttle De REO-Venlo shuttle is een innovatief project waarmee een dagelijkse, klokvaste verbinding voor het gezamenlijk transport van verse groenten en fruit tussen de REO Veiling en Fresh Park Venlo in Nederland mogelijk wordt gemaakt. De shuttle is ontstaan uit een uniek samenwerkingsverband tussen de REO Veiling, Franken Transport en de Venlose traders Frankort & Koning, Weyers en Staay-Van Rijn. Dankzij de shuttle kunnen West-Vlaamse producten niet enkel goedkoper, maar ook efficiënter en duurzamer getransporteerd worden. De shuttle werd gerealiseerd onder begeleiding van de POM West-Vlaanderen en het Innovatiecentrum Greenport Venlo Cross chain Control Tower (4C) De cross chain controletoren heeft, zoals de horizontale Control Tower, ook inzicht in de in- en outboundstromen van verschillende ketens. Bij een 4C gaat men echter niet enkel vergelijkbare ketens onder de loep nemen, maar bundelt men verschillende schakels uit verschillende 6

7 ketens. Het uiteindelijke doel van 4C is het creëren van schaalvoordelen door samenwerking binnen en tussen ketens. De meerwaarde van een cross chain Control Tower zit in de verzameling van heel verschillende stromen, wat de kans op het vinden van complementaire logistieke stromen vergroot. Transportstromen zijn complementair indien ze gelijkaardig of net invers zijn. Gelijkaardige stromen laten bundeling toe; inverse stromen zorgen voor bezetting van retourstromen. Gezien een cross chain Control Tower een breed netwerk heeft, is de kans op complementaire en dus kansrijke goederenstromen groter in vergelijking met de varianten van de controletoren besproken hierboven. Men kan dus stellen dat een 4C het ultieme model van een control tower impliceert, waarbij de regierol optimaal kan ingezet worden. Een invulling van de regisseursrol kent dan ook alvast volgende voordelen (gebaseerd op Dinalog, 2011): een beter overzicht, betere afstemming en bundeling van activiteiten; besparingen in supply chain kosten door combineren van lading; een lagere druk op het milieu; nieuwe bedrijvigheid met meer werkgelegenheid; nieuwe kennis die ook toepasbaar is in andere supply chains; een grotere aantrekkingskracht voor buitenlandse bedrijven. Voorbeeld van een 4C Momenteel loopt een project, gestimuleerd door de POM Vlaams-Brabant, waarbij verschillende verladers met een hoog aandeel parcel- en palletstromen binnen Europa op zoek zijn naar bundeling en optimalisatie. Een eerste efficiëntieslag zou het beperken van de waaier van leveranciers inzake expresszendingen zijn. Op termijn zullen verladers samen met een geschikte partner logistieke dienstverlener naar een concrete oplossing zoeken om de processen van de verschillende verladers en van de logistieke dienstverlener op elkaar af te stemmen en zo een meer efficiënt en geïntegreerd proces op te zetten. Bron: RebelGroup, 2014 Samenwerking van verladers, logistiek dienstverleners, logistieke support dienstverleners en kennisinstellingen is nodig om de concepten en technieken voor het Cross Chain Control Center te ontwikkelen en het 4-C vorm te geven. De definitie van samenwerking impliceert hier dus wel degelijk het bestaan van langere-termijn-partnerships. Hierdoor verandert wel degelijk een klanten-leveranciersrelatie. Doel is inzicht te creëren in de processen en diens beperkingen achter de diensten van zowel klant als leverancier, waardoor efficiëntiekansen inzichtelijk worden. 7

8 Overzicht Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende varianten van een Supply Chain Control Tower. (Bron: RebelGroup, 2014 o.b.v. CapeGroup) 8

9 4. Inzichten vanuit veilingsbril inzake mogelijke Control Towers met het oog op huidige acties POM GVIC Specifieke inzichten voor veilingen (VRM en REO) De reeds opgezette samenwerkingsverbanden, REO-shuttle en sierteeltshuttle, zijn allemaal onder te brengen op niveau horizontale control towers ; Veiling Roeselare en Veiling Rhein-Maas worden als een neutrale partij ervaren door de verschillende spelers; o Zowel voor de verladers (in dit geval producenten / eigenaren van groenten en sierteel); o Als door de verschillende logistieke dienstverleners (met name de transporteurs) 4.2. Mogelijke positionering en rol veilingen (VRM en REO) Een veiling is van nature een distributie- en consolidatiepunt, maar kan hier een stap verder in gaan door pro-actief: o transportcorridors (naar de belangrijkste afzetgebieden van de veiling) op te zetten door: Samenwerking te initiëren, faciliteren en uit te werken tussen verschillende telers; Zoeken van logistieke dienstverleners(s) die vanuit een community-concept open en transparant wil werken; o Logistiek concept(en) uit te werken die de problematiek van retourstromen (CC denen en veilingkarren) ondervangen, net omdat de veiling: Een neutrale partij is en kan zijn die dit verder helpt te professionaliseren; schaalvoordelen kan genereren ten opzichte van individuele teler (community-effect); o een publiek samenwerkingsverband met type POM of GVIC op te starten en uit te werken: Provinciale / regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen maximaal de neutraliteit te kunnen borgen; POM en GVIC hebben alle tools ter beschikking om, samen met de veiling, horizontale control towers uit te werken, namelijk: o Freight flow mapping / Data mapping tool; Rekenmodel gebaseerd op Totale Logistieke Kostencalculator (TLK); Non-Disclosure Agreement (NDA s); Memorandum of Understanding (MoU). Een eenvoudig gain sharing -model opzetten, beheren en uitvoeren: Praktijkvoorbeeld is het consolidatiepotje uit REO-shuttle; o verrekeningen op week/maandbasis; 9

10 data mbt volumes zijn direct in het bezit van de veiling; veiling biedt schaalvoordelen om uit te breiden naar andere (bijkomende) telers. Versterken en verankeren van slagkracht veiling naar telers toe (lange termijn verankering win-win voor zowel veiling als telers). 10

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Auteurs: Buck Consultants International, Marcel Michon (hoofdauteur) Agrotechnology

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

best practices in credit management jaarboek 2007

best practices in credit management jaarboek 2007 best practices in credit management jaarboek 2007 best practices in creditmanagement een kwestie van aanpakken Hoe een bedrijf het credit management precies aanpakt, is natuurlijk een zaakkwestie van ervaring

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Colofon Auteur Rico Luman ING Economisch Bureau rico.luman@ing.nl 06-83648954 Redactieraad

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

4PL volgens de spelregels

4PL volgens de spelregels pag.: 1 van 6 4PL volgens de spelregels - Arkenis pleit voor duidelijke omkadering 4PL-concept - Bron: Business Logistics, juni 2006, pp. 54-59 Auteur: BDV Logistics and supply chain management horen ze

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Stoppen met operationeel inkopen

Stoppen met operationeel inkopen Stoppen met operationeel inkopen Als ketenintegratie nog geen onderdeel is van uw strategie dan is nu het moment om te beginnen. TRADECLOUD B.V. Molengraaffsingel 12 2629JD Delft The Netherlands 0031-15-30

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 1 2 Inhoudsopgave MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen 27

Nadere informatie

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers BESPAREN OP ONDERHOUD: De oplossingen van zeven ICT-leveranciers Investeringen die onder druk staan, begrotingen die naar beneden worden bijgesteld: de financiële crisis is ook bij corporaties goed merkbaar.

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Stad Antwerpen Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 I Aan de slag met stedelijke distributie 8 1 Wat verstaan we onder

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners EEN SUPPLY CHAIIN MODEL VOOR INTERHOME ONDERZOEK NAAR EEN OP IICT EN IINTERNET GEBASEERDE DISTRIBUTI IE LLOGI ISTIEK VOOR IINTERHOME N..V.. Affsttudeerrscrri iptti ie geschrreven in i hett kaderr van de

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie