Een koning als geen ander!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een koning als geen ander!"

Transcriptie

1 Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen naar voor en buigen voor het grote kruis vooraan vooraleer ze gaan zitten. Ondertussen zingen we INTREDELIED Wij mogen sprekend op God lijken. Hij brengt ons samen in een kring, waar wij elkaar de handen reiken: de laatste wordt steeds eersteling. De rollen zijn ons voorgeschreven: de koning komt als één die dient om machtigen de les te lezen, de armen delen in de winst. Wij scholen samen rond de schriften: de weg wordt vóór ons uitgelegd. Woorden doorbreken onze driften; mens Gods, uit duister opgedregd. Vermenigvuldig dan de vreugde waarmee gij rijk gezegend zijt om in de wereld te getuigen van liefde en goedgunstigheid. () WELKOM, INLEIDING EN KRUISTEKEN Goedemorgen en van harte welkom in deze viering, we verwelkomen vandaag speciaal onze vormelingen die met ons willen meevieren door samen met ons te bidden en te zingen. Mag ik jullie alvast uitnodigen om samen met mij een kruisteken te maken als teken van het vertrouwen en geloof in + De Vader + De Zoon + en de Heilige Geest. Amen [misdienaar brengt hosties aan deze komen centraal op het altaar] NEVENDIENST UITNODIGEN OM NAAR HUN LOKAAL TE GAAN SCHULDBELIJDENIS Lieve God, stuur ons op weg in de geest van Jezus, Jouw Zoon: leer ons nieuwe wegen van goedheid banen, paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; leer ons het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons egoïsme. Le. 1 Wij zoeken naar vrede, naar gerechtigheid, naar solidariteit tussen mensen. Jij bent hierbij een licht in de duisternis. Jij wijst ons de weg. Heer God, wij willen vragen, leer ons je Woord te dragen, leer ons het slechte laten. Heer God vergeef het ons. Le. 1 Wij verlangen naar echte menselijkheid, naar Gods nabijheid onder mensen. Zoals de herders vinden wij die in Jou, een Mensenkind onder de mensen. Heer God, wij willen vragen, leer ons je Woord te dragen, leer ons het slechte laten. Heer God vergeef het ons. Le. 1 Wij verdwalen soms langs donkere wegen. Maar als een schaduw trek Jij met ons mee _4ingw&b_chrkon_hildegart.docx pag. 1

2 Jij wil voor ons, een open deur en een vindplaats zijn waar geborgenheid en vertrouwen en liefde is. Heer God, wij willen vragen, leer ons je Woord te dragen, leer ons het slechte laten. Heer God vergeef het ons. Bescherm en behoed ons, Vader zoals Jij Jezus tot Jouw Zoon hebt gemaakt Koning noemen we hem vandaag, want koninklijk mooi was zijn manier van leven en daarom zingen we dit loflied: GLORIA: Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid; Aan hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid. Verkondigt hem en looft zijn naam, bezingt zijn wondermacht; dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht. Aanbidt en dankt de Koningszoon, die in de wereld kwam, en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam. Nu nodigt Hij zijn broeders uit op 't grote koningsfeest En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede Geest. OPENINGSGEBED. God, onze Vader, Wij verlangen ernaar om Jou beter te leren kennen Jij bent heilig, God ver en hoog boven alles verheven, God in het vuur en de wolk maar tegelijk ons zo nabij. Laat Je hier vinden. zodat we op krachten kunnen komen bij jou en bij elkaar en zelf een bron van leven worden voor de mensen dichtbij en veraf. LEZING (naar Ezechiël 34) Le. 1 God zei tot de profeet Ezechiël: Ik ben kwaad op de herders van Israël. Ze zorgen niet voor hun schapen. Ze kleden zich wel met de wol en eten de schapen op als ze vet genoeg zijn, maar intussen zorgen ze er niet voor. Ze behandelen de schapen hard en ruw. De zwakke en gewonde dieren laten ze aan hun lot over. Zieke schapen verzorgen ze niet en als er schapen verloren lopen, dan zoeken ze ze niet op, zodat de wilde dieren ze kunnen verscheuren en opeten. Mijn schapen dolen rond over de bergen en over de heuvels omdat niemand zich erom bekommert en ze geen goede herders hebben. Daarom zal ik zelf naar omzien naar mijn kudde: als mijn schapen verloren gelopen zijn, _4ingw&b_chrkon_hildegart.docx pag. 2

3 zal ik ze veilig terugbrengen naar de stal. De gewonde schapen zal ik een verband aanleggen. De zieke dieren zal ik extra verzorgen. Ik zal ze een goede herder geven, die voor mijn schapen zal zorgen zoals het moet. Die ervoor zorgt dat mijn kudde in vrede kan leven en dat alle wilde dieren uit het land verdreven worden. Zo sprak God tot de profeet Ezechiël. TUSSENZANG (van Opbergen Jan / 'Zo vriendelijk en veilig als het licht') De vorsten dwingen ons tot volgzaamheid en noemen zich daarom weldoende mensen. Zij geven brood in ruil voor zwijgzaamheid, buigen de wereld naar hun eigen wensen. Zij gaan de weg van ongerechtigheid, hun zucht naar macht is altijd zonder grenzen. Zo mag het onder ons niet langer zijn. Wij zullen al wat klein is, zoeken dienen. Wij die uit naam van God geroepen zijn steeds op te komen voor de ongezienen, voor alwie leeft in armoe en in pijn. Zo laat ons verder heersen door te dienen. EVANGELIE Al. De Heer zij met U En met uw Geest We lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus Al. Lof zij U Christus +++ Wanneer de Mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed? Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen? De koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie, _4ingw&b_chrkon_hildegart.docx pag. 3

4 alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan. Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan en tegen hen zal Hij zeggen: Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen. Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen, Ik was naakt en jullie hebben Me niet gekleed, Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie hebben niet naar Me omgezien. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we U niet geholpen? Dan zal Hij hun antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij gedaan. Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven. Tot zover dit evangelie. TOELICHTING Hildergart Vandaag vieren we het feest van Christus Koning. Eeuwenlang gaf men hierbij een zeer triomfalistisch beeld van Jezus, passend bij een triomfalistische Kerk Tegenwoordig hebben we niet enkel ons beeld van de machtige Kerk bijgesteld maar ook ons beeld van Jezus. Zeker als we teruggrijpen naar de eerste bronnen over Jezus, moeten we beseffen dat dit triomfalistische plaatje helemaal niet klopt! De tekst van Ezechiël stuurt ons al een beetje naar de juiste interpretatie: God wordt er beschreven als een goede herder die zorgt voor zijn kudde. Dit was een oproep aan de leiders van Juda om net zoals God te handelen tegenover hun onderdanen. Later werden de joden overrompeld door de Assyriërs en de Babyloniërs. Ze werden in ballingschap gestuurd, daarna werden ze overheerst door de Grieken, de Romeinen... Daarom keken veel tijdgenoten van Jezus uit naar de komst van de Messias, de koning der koningen, een koning die te vergelijken is met koning David, hun geliefde koning die ze op handen dragen, en onder wie ze voor het eerst een relatieve vrede kenden. Maar de manier waarop Jezus Messias was, was voor sommigen verrassend en voor anderen ontgoochelend. Hij kiest voor dienen en delen ipv voor macht en bezit. Hij gaat naar Jeruzalem niet als de koning die aan de politieke verwachtingen van de joden beantwoordt en de Romeinen verdrijft, maar als een 'koning' die trouw is aan God en het recht van de armen en verdrukten beschermt. Een koning die op een kruis sterft. Het is deze Jezus die wij voor ogen moeten houden. Een Jezus die we kunnen ontmoeten in elke lijdende mens, elke verdrukte, elke hongerige, elke dorstige, elke zieke. Pas als we Jezus zien doorheen de andere, kunnen we de Andere met een hoofdletter ontmoeten. En de tekst van het evangelie zegt het nog een stuk straffer: we zullen op ons gedrag naar al die minste mensen toe, beoordeeld worden! Onlangs stond er een mooie tekst van Marcel Verhelst in Kerk en Leven. Hij heeft zelfs een prijs gewonnen met zijn verhaal over God die aan de mens vertelt hoe we naar Hem en ook naar Jezus moeten kijken Ik lees het jullie graag voor: _4ingw&b_chrkon_hildegart.docx pag. 4

5 Mijn geliefde, Zopas vernam ik dat je mij zoekt. Dat maakt me blij en dus kom ik je zeker tegemoet. Al eeuwen help ik mensen om mij te vinden. Dat is heel eenvoudig, hoor: ik kom gewoon in hun leven. Vaak ben ik wel teleurgesteld als ze mij niet herkennen. Dat komt omdat ze al een voorstelling van mij gemaakt hebben en menen te weten hoe ik er moet uitzien. Daar zitten ze dan tevergeefs naar uit te kijken, terwijl ze er blind voor blijven dat ik heel dichtbij ben. Ik moet dikwijls lachen om de gekke beelden die ze van mij maken. Zoals een danser met vier armen of een guitige olifant. Bij The Simpsons ben ik een grote reus in zijn hemd. Met zijn lompe voeten dreigt hij Homer wel eens te verpletteren. Best leuk, maar dat maakt mij toch triestig. Want zo ben ik helemaal niet en ik zit echt niet ergens boven de wolken almachtig te zijn. Toch krijgen mensen dat maar niet uit hun hoofd. Ik moet per se de grote baas zijn, die de wetten stelt voor alles en iedereen. Maar iemand die baas over je speelt, daar heb je toch alleen maar schrik van? Neen, zo iemand ben ik niet. Ik wil liefhebben, niet heersen. Wat ik noodzakelijke vor-men van liefde vind, moet je niet mijn geboden noemen. Want ik weet waarom je mij zoekt. Daarom ben ik al dicht bij jou vanaf je geboorte. Toen je als baby voor het eerst je oogjes opende, zag je niet een hoop genetisch materiaal waaruit je door de evolutie voortgekomen was, maar iemand die zich glimlachend over je boog en liefde uitstraalde. Dat maakte je rustig, want onbewust kreeg je het vertrouwen dat het die liefde was die je leven mogelijk zou maken. Dit heeft zich wellicht al duizend keer herhaald in je leven. Als je dat echt wil zien, dan zie je dat ook: hoe er overal iets op de mensen afkomt dat getuigt van mijn grote liefde. Het doet je leven. Het doet je geloven in jezelf. Het wordt je voortdurend geschonken door andere mensen. Maar soms ook door gelukkige omstandigheden, door de natuurlijke gang van zaken, kortom door alles waardoor je kansen krijgt om je leven uit te bouwen. Het doet je groeien, het maakt je vrij en zelfstandig. Dat het ben ik dus. Mijn aanwezigheid kan je ook weerbaarder maken als lijden en verdriet op je afkomen. Daar sta ik even hulpeloos tegenover als jij. Maar ik bén er. Ik kén je noden en wil je er doorheen helpen. Het verhaal gaat dat ik lang geleden al aan Mozes verteld heb wie, of liever, hoe ik ben: Ik ben Jahweh, zei ik, dat is Ik-zal-er-altijd-zijn en Ik heb de noodkreten van mijn volk gehoord. Als jij je daar op een dag allemaal bewust van wordt, kom je mij wel op het spoor. Dan ontdek je dat de bron van al die liefde zonder grenzen is en dat ze alles overstijgt, ook het kwaad en het lijden en zelfs de dood. Sommigen noemen het Liefde, met een hoofdletter. Dat heb ik graag. Want dat is wel het mooiste beeld dat ze van mij kunnen maken. Ja, fluister ik dan: dat bén ik. Een Liefde die blijft en die je doet leven. Ook als je doodgaat. Of als er niemand anders meer voor je is. Maak dus alstublieft maar geen gekke voorstellingen meer van mij, want dan loop je mij mis. Doe liever zoals Jezus van Nazaret. Die wist dat ik in hem aanwezig was en toonde dat in het openbaar: hij bejegende alle mensen, zonder onderscheid, liefdevol. Hij schonk ze leven, hoop en toekomst en gaf daar zelfs zijn eigen leven voor. Daarom noemden ze hem mijn Zoon. Dat heb ik altijd fijn gevonden. Ook al is het weer een beeld uit de mensenwereld, zoals Jezus en zijn vrienden mij ook Vader noemen. Dat heb ik veel liever dan Heer of Koning of Almachtige. Al die bazen, weet je nog? Als een goede vader heb ik Jezus dan ook niet in de steek gelaten toen hij gekruisigd werd. Ik ben nog altijd bij hem en hij is nog altijd bij mij. Zo gaat dat tussen een goede vader en een goede zoon of dochter. Zo zal het ook gaan tussen jou en mij. Zoek dus maar niet langer. Ik kom zelf wel naar je toe. Met een warme groet, Ik-zal-er-altijd-zijn _4ingw&b_chrkon_hildegart.docx pag. 5

6 GELOOFSBELIJDENIS. Al. Al. Ik geloof dat God de aarde voor de mensen heeft geschapen om er een leefbare wereld van te maken, waar gerechtigheid, gelijkwaardigheid en vrede alom aanwezig zijn. Ik geloof niet in een wereld die beheerst wordt door eindeloos streven naar bezit en macht, die roofbouw pleegt op onze aarde, die onderdrukking en discriminatie voortbrengt, die mensen gevangen zet omdat ze naar de waarheid zoeken die angst oproept om het zwijgen op te leggen, en die zegt dat wapens nodig zijn om onze vrijheden en privileges te verdedigen. Ik geloof in een omgekeerde weg, de weg van profeten die Gods toekomst zien, de weg die Jezus ons voorging in woord en daad de weg die zovelen inspireerde tot op vandaag. Zo roept Jezus ons op tot navolging en opstandigheid. Zo zet Hij ons aan het dromen van een menswaardige toekomst voor iedereen blank of zwart, rijk of arm, allemaal Jouw kinderen. En met die droom maken wij Gods Rijk werkelijk. Amen. VOORBEDEN ϛ na elke voorbede steekt een misdienaar wierook aan V4 V5 Samen bidden, maakt ons sterker, bevestigt onze dromen en verandert minstens altijd de realiteit in onszelf. Omdat wij geloven dat God naar ons luistert bidden we daarom: Laat ons bidden om recht. Maar bidden wij niet zomaar om recht, niet om een goddelijke ingreep van boven af waardoor in een handomdraai een eind wordt gemaakt aan honger en dorst, aan armoede en uitbuiting. Want Gij, God, hebt ons immers gegeven ogen en handen, harten en hoofden, om zelf een weg van gerechtigheid-voor-allen te gaan. Daarom durven wij wel bidden: om sterkte en solidariteit om maatschappelijke tederheid die ons in staat stellen het recht voor allen dichterbij te brengen. Laat ons bidden. Laat onze woorden stijgen. Laat ons bidden voor het milieu. Maar bidden wij niet zomaar voor een zuiver leefmilieu dat als bij toverslag uit de hemel neerdaalt, _4ingw&b_chrkon_hildegart.docx pag. 6

7 zonder dat wij de handen uit de mouwen moeten steken, zonder zelf onze wijze van leven te veranderen. Want Gij God, hebt ons geschapen en geroepen naar Uw beeld. Gij hebt ons Uw zorg voor leven ingeblazen Uw trouw aan de aarde, Uw liefde voor alles wat leeft. Daarom durven en mogen wij bidden: om doorzicht in de mechanismen die maken dat de aarde verder vervuilt; om bekering waardoor wij zelf ophouden met het schenden van de aarde. Daarvoor willen wij bidden met grote aandrang. Laat onze woorden stijgen. Goede God, Jij, bron van ons leven, aanvaard onze vragen en gebeden en maak zo dit samenzijn tot een feest, een Koninklijke samenzijn met Jezus, Jouw Zoon en onze broeder. TAFELGEBED (ZONDER CONSECRATIE!!!) Die genoemd werd: Jesjoe, Jezus zoon van David en Basteba zoon van Ruth en zoon van Boaz, zoon van Juda en van Tamar, zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt, heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven, levend brood en ware wijnstok, die, geliefd en onbegrepen, werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim, als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal, die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten, die mijn waarheid is geworden: Hem gedenk ik hier en noem ik als een dode die niet dood is, als een levende geliefde die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen, helpman reisgenoot en broeder van de allerminste mensen. die ten dage dat Hij rondging door de dorpen van zijn landstreek mensen aantrok en bezielde hen verzoende met elkaar die niet steil en ongenaakbaar niet hooghartig als een heerser maar in knechtsgestalte leefde _4ingw&b_chrkon_hildegart.docx pag. 7 ( )

8 die zijn leven voor zijn vrienden (voorz.) prijsgaf, door een vriend verraden, die getergd tot op het kruis, voor zijn vijand heeft gebeden die van God en mens verlaten is gestorven als een slaaf. die gestrooid is in de akker, als het kleinste van de zaden, die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden om in mensen, mens te worden die verborgen in zijn God onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen die ons groet vanuit zijn verte die ons aankijkt van dichtbij als een kind, een vriend, een ander, Hem gedenk ik hier en noem ik en beveel Hem bij je aan als een levende geliefde (voorz.) als de mens die naast je is. ONZE VADER (GESPROKEN) [kinderen uitnodigen om samen met de misdienaars rond het altaar te komen] Al. Onze Vader, die in de hemelen zijt VREDESWENS Geroepen tot vrede: dat zijn we allemaal. Niet de vrede die onrecht toedekt. Niet de vrede van gemakkelijke leugens. Maar geroepen tot sjaloom: Gods vrede die gedragen wordt door liefde, waarheid en gerechtigheid. Laten wij die Vrede van God aan elkaar doorgeven vrede voor jou [de kinderen nu specifiek aanspreken om hen te vragen de vrede te gaan wensen aan hun mama s en papa s en aan de mensen in de kerk ] UITNODIGING TOT DE COMMUNIE. Rond deze tafel worden wij uitgenodigd om volgeling te worden en Jezus weg te gaan. Gelukkig wij allen, die Zijn uitnodiging horen, die zich geroepen weten om aan deze maaltijd deel te nemen. Al. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, COMMUNIE _4ingw&b_chrkon_hildegart.docx pag. 8

9 COMMUNIELIED Wie, wie, wie mag onze koning zijn? Wie, wie, wie is meer dan schone schijn? De stoerste niet! En de knapste niet! De kleinste jongen is Gods favoriet Wie, wie, wie mag dicht bij Jezus zijn? Wie mag meedoen? Wie is nog te klein? Alleen wie geeft om wie achterbleef, want groot is wie voor and're mensen leeft. NEVENDIENST ZENDING EN ZEGEN Vandaag hoorden we dat God zich laat ontmoeten in een mens in nood. Het evangelie gaf ons antwoord op de vraag: Waar komt het in ons leven op aan? Naar welke maatstaf zullen wij beoordeeld worden? Wat je gedaan hebt voor de geringste van mijn broeders heb je gedaan voor Mij! was het antwoord Laat ons dit dan ook zo goed mogelijk in praktijk brengen. Met deze boodschap wil ik deze viering eindigen net zoals we vandaag begonnen zijn, onder de zegen van + de Vader, + de Zoon en de + Heilige Geest. Amen _4ingw&b_chrkon_hildegart.docx pag. 9

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

Met jongeren gelovig op weg. In goed gezelschap. begeleidersmap voor bijeenkomsten in voorbereiding op het vormsel

Met jongeren gelovig op weg. In goed gezelschap. begeleidersmap voor bijeenkomsten in voorbereiding op het vormsel Met jongeren gelovig op weg In goed gezelschap begeleidersmap voor bijeenkomsten in voorbereiding op het vormsel eerste bijeenkomst Saulus kiest voor Jezus 5 tweede bijeenkomst Saulus krijgt een nieuwe

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie