Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) T.M. Verduijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) T.M. Verduijn"

Transcriptie

1 Fourth Party Logistics Service (4PL) T.M. Verduijn Begripsomschrijving Een Fourth Party Logistics Service biedt aan verladers een complete supply chain oplossing door het bijelkaar brengen, integreren en managen van middelen, competenties en technologien van verschillende dienstverlenende organisaties. Een belangrijke taak voor de 4PL service provider is het namens de verlader ontwerpen, inrichten, optimaliseren en aansturen van de supply chain in een snel veranderende omgeving. Toelichting Eisen aan logistieke in veranderende markten Onder invloed van steeds sneller veranderende consumentenwensen en de toenemende mogelijkheden van informatie technologie keren aanbodgestuurde ketens om tot vraag-gestuurde ketens, waarbij consumentenvraag sturend is voor productie en distributie. In toenemende mate bepaalt de consument wat, hoeveel en wanneer er geproduceerd en afgeleverd moet worden. Voor ondernemingen betekent dit dat bestaande productieprocessen, organisatiestructuren en vaste samenwerkingsverbanden in ketens niet meer voldoende flexibel zijn. In plaats van in vaste ketens zal steeds meer gewerkt worden met wisselende partners. Ketens of supply chains worden momentaan samengesteld binnen een groter netwerk van producerende en distribuerende organisaties op basis van een specifieke klantvraag. Deze trend wordt ook wel aangeduid als mass-customization. In responsieve en flexibele keten- en netwerkstructuren speelt logistiek een cruciale rol. Afstemming van logistieke processen in een netwerk van organisaties met productstromen tussen steeds wisselende partijen is een vraagstuk dat complexer is dan het aansturen en uitvoeren van steeds terugkerende productstromen. Er zijn dus kansen voor ondernemingen die voor een geheel netwerk van ondernemingen de logistieke aansturing kunnen verzorgen in alle aspecten, dus naast fysieke stromen ook informatie, financiele en juridische stromen. Fourth Party Logistics services providers zijn in staat om deze diensten te bieden. De kern van het 4PL concept is het bij elkaar brengen van de beste en meeste geschikte logistieke diensten en partijen voor het ondersteunen van een bepaalde supply chain en deze diensten te integreren tot een totaal oplossing. Ontwikkeling in logistieke dienstverlening In de evolutie naar supply chain netwerken zijn bedrijven in de uitvoering van de logistiek overgaan van inbesteding naar uitbesteding en nu naar 4PL dienstverlening. Deze ontwikkeling is weergegeven in figuur 1.

2 4PL Outsourcing 1980s-1990 s Insourcing 1970s-1980s Greater Functional Integration Broader Operational Autonomy 4PL Business Process Management 3PL providers IT service providers 3PL providers Internal logistics operations Figuur 1: Evolutie van uitbesteding in de supply chain (Gattorna, 1998) De rol van 4PL kan van andere rollen van logistiek dienstverleners worden onderscheiden aan de hand van figuur 2. Hierin worden verschillende soorten logistieke dienstverlening onderscheiden (KPMG, 2000). Een asset based provider bezit transportmiddelen die worden aangewend voor het vervoer van verladers. De asset based provider beschikt niet over een eigen netwerk. Het vervoer is volledig vraagafhankelijk. Een network operator biedt een verlader een aantal standaard diensten aan, gebruik makend van eigen middelen. Voor het transport wordt gebruik gemaakt van een eigen netwerk. Een network operator heeft dus meerdere vestigingen. De dedicated logistics service provider biedt meedere semi-klant specifieke diensten aan, waarbij hoge service- en kwaliteitsniveaus gehaald worden. De dedicated logistics service provider voert logistieke activiteiten uit als een intergraal onderdeel van de operatie van de verlader. Een logistics solution provider biedt standaard of klantspecifieke oplossingen aan voor specifieke sectoren en ontwerpt en implementeert specifieke oplossingen die voor meedere verladers worden ingezet. De 4PL biedt supply chain oplossingen en management van alle door de verlader gebruikte logistieke dienstverleners. Deze logistiek dienstverlener optimaliseert de supply chain door voor elke logistieke activiteit de meeste geschikte dienstverlener te vinden.

3 Belang logistiek Belang communicatie en informatie flexibel netwerk keten stand alone geïntegreerd, stand alone Asset Based efficiëntie Network Operator + kwaliteit Dedicated Logistics Service + flexibiliteit Logsitics Solutions + innovativiteit 4PL Uitvoeren Verantwoordelijkheid Diversiteit activiteiten Eigen Geen eigen transportmiddelen transportmiddelen Figuur 2: Veranderende kenmerken van logistiek dienstverleners (KPMG, 2000) Figuur 2 geeft aan dat in de ontwikkeling van logistieke dienstverlening in de evolutie naar flexiblele netwerken de nadruk verschuift van efficiency en kwaliteit naar meer flexibiliteit en innovativiteit. Waar een asset based provider de nadruk legt op het zo efficient uitvoeren van transport voor een opdrachtgever, zal een 4PL de nadruk leggen op het vinden van de meeste geschikte combinatie transporteurs die een responsieve supply chain kunnen ondersteunen. Wie kan 4PL diensten aanbieden? Logistiek dienstverleners die nu aangeduid worden als 3PL hebben de mogelijkheid om door te groeien tot een 4PL. Het feit dat de operationele activiteiten weer uitbesteed worden en de 4PL alleen maar de aansturing van de partijen doet, biedt de mogelijkheid voor partijen buiten de logistieke sector om deze rol te vervullen. Te denken valt hierbij o.a. aan ICT bedrijven en magement consultants. ICT bedrijven die betrokken zijn zijn geweest bij de ontwikkeling van software op het logistieke gebied hebben het proces goed moeten analyseren en kunnen na het bouwen van de software tot de conclusie komen dat zij de opgedane kennis op meerdere wijze kunnen aanwenden. Op soortgelijke wijze kan het ook gebeuren dat consultant- en adviesbureaus de rol gaan vervullen van een 4PL. Ook financiele instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) kunnen deze rol gaan spelen. Immers, de netwerkeconomie is steeds meer een feit en de vraag wordt steeds groter wanneer, waar en hoe tussen welke partijen de verrekening van de geleverde goederen/diensten plaats vindt. (Kajim, 1999) De term Fourth Party Logistics Service (4PL) is een trade mark van Andersen Consulting. Door andere consultancy bedrijven worden voor deze trend of nieuwe vorm van logistieke dienstverlening andere namen gebruikt zoals Extended Logistics bij PriceWaterhouseCoopers.

4 Aandachtspunten Integratie van consultancy en logistieke dienstverlening Management consultants richten zich traditioneel op de strategische vraagstukken van de suppy chain: her-ontwikkeling en verandering. Deze oplossingen gaan steeds meer uit van optimaal gebruik van technologie en richten zich vooral op de missie en strategie van de organisatie. Logistiek dienstverleners richten zich op operationele vraagstukken: implementatie en uitvoering. Het onderscheid in deze traditionele taakverdeling vervaagt in 4PL omdat management consultants zich ook zijn gaan richten op implementatie en zelfs aansturing van processen, terwijl logistiek dienstverleners hun dienstenpakket uitbreiden met de traditionele consultancy vraagstukken en het adviseren over de mogelijkheden van nieuwe technologie voor het logistieke proces om klanten aan te trekken. In figuur 3 wordt aangegeven dat een 4PL oplossingen biedt die een combinatie zijn van de diensten van zowel management consultants als van logistiek dienstverleners. 4 PL supply chain solutions Management Consulting reinvention transformation Third Party Logistics implementation execution Figuur 3: 4PL supply chain solutions (Bade & Mueller, 1999) Het hoogste niveau van de 4PL oplossing is reinvention. Een belangrijke bron voor verbeteringen van prestaties zijn de synchronisatie van supply chain planning en uitvoering van activiteiten van verschillende supply chain partijen en het tot stand brengen van nauwe samenwerking tussen onafhankelijke ketenpartijen. Reinvention maakt gebruik van tranditionele vaardigheden voor supply chain advisering en stemt de missie en strategie van een organisatie af op de supply chain strategie om de supply chain van partners aan te passen en te integreren. Het tweede niveau van de 4PL oplossing is de verandering ( transformation ) in de wijze waarop de verschillende supply chain functions trachten verbeteringen te realiseren en hun eigen proces optimaliseren. Alle functies dienen nu gericht te worden op de geintegreerde supply chain oplossing. Het gaat hierbij om de functies verkoop en productie, planning, expeditie, inkoop, customer-support en IT ondersteuning en automatisering. Transformation maakt gebruik van stragische overwegingen, data analyses, process redesign, veranderingsmanagement en (informatie-) technologie om deze activiteiten te verbeteren en te integreren. Het derde niveau is implementatie ( implementation ). Een 4PL implementeert de gegeven aanbevelingen emn adviezen voor verbetering van de supply chain. Daarbij stemt het processen op elkaar af, integreert het de verschillende IT systemen die al aanwezig zijn bij de veschillende supply chain partners en verzorgt het de overgang van het operationele proces van de 4PL-oplossing. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met organisatieveranderingen. De factor mens is een belangrijke succesfactor in het overgangsproces naar het 4PL arrangement.

5 Het vierde niveau is uitvoering. Een 4PL neemt de verantwoordelijkheid voor de operationele aansturing van de verschillende supply chain functies en processen. De scope van deze verantwoordelijkheden is breder dan de traditionele diensten als transportmanagement en warehouse management. Een 4PL is instaat om ook in de uitvoering en planning de veschillende functies en processen op elkaar af te stemmen. Rol van informatie technologie Een belangrijke voorwaarde voor de 4PL om optimaal te kunnen functioneren is een goede (electronische) informatie uitwisseling met de partijen in het netwerk. De integratie van computersystemen of informatiestromen is een belangrijke vereiste die veel inspanning vergt. Een 4PL-samenwerkingsverband zal de beschikking moeten hebben over een IT architectuur waarin zijn geintegreerd onder meer de ERPsystemen van toeleveranciers, producenten en afnemers. Zijn er geen ERP systemen dan moeten IT-systemen worden ingeintegreerd die de business processes anderzijds ondersteunen. De transportmanagementsystemen (TMS) van transport- en logistiekebedrijven alsmede hun warehouse management systemen (WMS) moeten in de architectuur worden opgenomen en zullen moeten samenwerken met onder meer de IT-systemen die processen in de keten moeten gaat optimaliseren zoals routeplanningsystemen. Voor het optimaliseren van de keten zal een 4PL gebruik kunnen maken van een Advanced Planning Systeem (APS) dat bovenop de genoemde systemen als ERP, TMS en WMS kunnen gaan draaien. (Koever, 2000). Nieuwe ontwikkelingen zijn e-marketplaces en data-hubs. Dit zijn platformen waar logistieke capaciteit worden aangeboden en verhandeld en waar operationele logistieke data die voor meerdere ketenpartijen relevant kan worden uitgewisseld door samenwerkende 4PL s en logistieke dienstverleners (TNO, 2000). In het programma Intelligentie Logistieke Concepten (Connekt/KLICT) worden tools ontwikkeld voor data-sharing en planning die dienstverleners in staat stellen om logistieke processen in netwerkverband verder te optimaliseren. Instant probleemoplosser Probleem Een verlader heeft de afgelopen 15 jaar de supply chain geoptimaliseerd en aangepast aan gewijzigde omstandigheden door het het gehele logistieke proces uit te besteden aan dienstverleners. In deze periode is achtereenvolgens samengewerkt met drie verschillende logistiek dienstverleners. De verlader merkt echter dat het steeds moeilijker wordt om op deze manier de supply chjain aan te passen en te optimaliseren. Enerzijds zijn de eisen die aan de logistiek gesteld worden moelijker bij één logistiek dienstverlener te halen zijn en anderzijds is de overgang van de ene dienstverlener naar de andere telkens weer een enorme klus omdat organisatie als IT moet worden aangepast. Daarom is zijn vraag: Hoe kan ik als verlader bepalen of een 4PL arrangement een verbetering (flexibilisering, klanttevredenheid en efficiency) voor mijn supply chain is? Antwoord Om te bepalen of uw organisatie zou moeten investeren in een 4PL arrangement voor uw organisatie dienen de volgende vragen te worden beantwoord: Beschouwt u uw supply chain als belangrijke succesfactor voor het succes van uw gehele organisatie, maar niet elk logistiek proces een kern-competentie? Een 4PL biedt niet alleen de toegang tot expertise van logistiek dienstverleners, maar zorgt er ook voor dat de supply chain goed geconfigeerd en geoptimaliseerd blijft zodat het kan blijven bijdragen aan het succes van de organisatie. Als de supply

6 chain geen doorslaggevende succesfactor is kan de supply chain ook door een 3 rd party logistiek dienstverlener worden ondersteund. Heeft uw organisatie steeds meer moeite om met de toenemende complexiteit van de supply chain om te gaan? Dreigen de eisen die aan uw supply chain worden gesteld uw competenties te overvleugelen? Steeds wisselende eisen aan logistiek, korte doorlooptijden en toename in gebruik van IT in de supply chain betekent fequentere, snellere en meer ingrijpende veranderingen in de supply chain. Als de organisatie hier steeds meer tijd en moeite voor moet doen zonder dat het een kerncompetentie van de organisatie is dan kan een 4PL het ontwerp, implementatie en aansturing van de supply chain overnemen. Is uw suuly chain redelijk stabiel dan kan u het geheel nog goed overzien dan is uitbesteding van logistieke processen voldoende. Beschikt u over de technologie en kennis om verschillende delen van de supply chain te integreren of processen van verschillende logistiek dienstverleners te integreren? Wanneer verdere intergratie van de supply chain concurrentie- of kostenvoordelen kan opleveren en u beschikt niet over de technologie en kennis om deze integratie tot stand te brengen dan kan een 4PL uw daarin assisteren. Beschikt u over betere inzet van uw kapitaal dat nu is geinvesteerd ten behoeve van logsitieke middelen en activiteiten? Een 4PL biedt niet aleen de klassieke oplossing voor het vrijmaken van kapitaal in magazijnen en wagenpark door uitbesteding van deze diensten, maar ook op het gebied van automatisering kan een 4PL activiteiten en investeringen van een verlader overnemen, waarmee het beslag van kapitaal verder afneemt. Verwijzingen Virtuele Organisaties 3 rd Party Logistics Supply Chain Management E-marketplaces ERP Mass-customization Literatuur Bade, D.J., Mueller, J.K. (1999), New for the millenium: 4PL, Transport & Distribution, february, p Koever, L. (2000), Fourth Party Logistics neemt tactische activiteiten over, Tijschrift voor Inkoop en Logistiek, maart, nr 3., p Kajim, F.A.A. (1999), 4 th Party Logistics: nieuwe ketenconcepten in opmars, KLICT. Gattorna, J.L. (1998), Strategic Supply Chain Alignment,. John Gower, Aldershot. Vermunt, J., Binnekade, F. (2000), Nederland Distributieland, Den Haag. TNO Inro, et al. (1999), TRILOG-Europe, Delft, in opdracht van de Europese Commissie, DG Transport en Energie TNO Inro (2000), Intelligente Logistieke Concepten: voorstudie, Delft, in opdracht van Connekt, KLICT en Nederland Distributieland. KPMG (2000), ICT in logistiek en transport, Rotterdam, in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGTP.

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Auteurs: Buck Consultants International, Marcel Michon (hoofdauteur) Agrotechnology

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners EEN SUPPLY CHAIIN MODEL VOOR INTERHOME ONDERZOEK NAAR EEN OP IICT EN IINTERNET GEBASEERDE DISTRIBUTI IE LLOGI ISTIEK VOOR IINTERHOME N..V.. Affsttudeerrscrri iptti ie geschrreven in i hett kaderr van de

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

4PL volgens de spelregels

4PL volgens de spelregels pag.: 1 van 6 4PL volgens de spelregels - Arkenis pleit voor duidelijke omkadering 4PL-concept - Bron: Business Logistics, juni 2006, pp. 54-59 Auteur: BDV Logistics and supply chain management horen ze

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Information Integration Center

Information Integration Center BROCHURE Information Integration Center EENVOUD DOOR INTEGRATIE Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl BROCHURE INFORMATION INTEGRATION CENTER 2

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Ketenintegratie. Management Outlook. Jeroen van den Berg Consulting. Bij logistiek denken we aan dieseldampen, zware containers en plompe

Ketenintegratie. Management Outlook. Jeroen van den Berg Consulting. Bij logistiek denken we aan dieseldampen, zware containers en plompe Management Outlook Ketenintegratie Jeroen van den Berg Consulting Bij logistiek denken we aan dieseldampen, zware containers en plompe vierkante loodsen met deuren rondom waarin vorkheftrucks kriskras

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Stoppen met operationeel inkopen

Stoppen met operationeel inkopen Stoppen met operationeel inkopen Als ketenintegratie nog geen onderdeel is van uw strategie dan is nu het moment om te beginnen. TRADECLOUD B.V. Molengraaffsingel 12 2629JD Delft The Netherlands 0031-15-30

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Colofon Auteur Rico Luman ING Economisch Bureau rico.luman@ing.nl 06-83648954 Redactieraad

Nadere informatie

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013?

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013? Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013? Focusgebieden voor succes in omzet en winst We bevinden ons in een tijd van economische onzekerheid. Toch biedt 2013 ook weer kansen om vooruit te kijken. Groothandelaren

Nadere informatie