O N D E R W I J S V I S I T A T I E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O N D E R W I J S V I S I T A T I E"

Transcriptie

1 O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e n r a a d 14 juni 2011

2 D e o n d e r w i j s v i s i t a t i e A g r o - e n b i o t e c h n o l o g i e Ravensteingalerij 27, bus Brussel tel.: Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden op het VLHORA-secretariaat. Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige ronde Wettelijk depot: D/2011/8689/21 2

3 voorwoord De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten grondslag liggende motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie in Vlaanderen. De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september 2008 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van de continue kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de accreditatie van de opleiding. De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de hogescholen en van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts een momentopname biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie slechts één fase is in het proces van kwaliteitszorg. De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie. De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogescholen betrokken was bij de voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de secretaris van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd. Marc Vandewalle secretaris-generaal Bert Hoogewijs voorzitter 3

4 4

5 inhoudsopgave voorwoord... 3 inhoudsopgave... 5 deel hoofdstuk 1 de onderwijsvisitatie Agro- en biotechnologie inleiding de betrokken opleidingen de visitatiecommissie samenstelling taakomschrijving werkwijze oordeelsvorming indeling van het rapport hoofdstuk 2 het domeinspecifiek referentiekader Agro- en biotechnologie inleiding domeinspecifieke competenties gehanteerde input domeinspecifieke competenties besluit hoofdstuk 3 de opleidingen in vergelijkend perspectief hoofdstuk 4 vergelijkende tabel kwaliteitsaspecten deel hoofdstuk 1 Hogeschool Gent hoofdstuk 2 Katholieke Hogeschool Kempen hoofdstuk 3 Katholieke Hogeschool Sint-Lieven hoofdstuk 4 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen bijzonder kwaliteitskenmerk Praktijkgericht onderzoek hoofdstuk 5 Provinciale Hogeschool Limburg bijzonder kwaliteitskenmerk ICT bijlagen

6 6

7 deel 1 algemeen deel 7

8 8 o n d e r w i j s v i s i t a t i e A g r o - e n b i o t e c h n o l o g i e

9 Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Agro- en biotechnologie 1.1 inleiding In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie, die zij in het najaar van 2009 en het voorjaar van 2010 in opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft onderzocht. Dit initiatief past in de werkzaamheden van de hogescholen en van de VLHORA met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 1.2 de betrokken opleidingen De opleiding Agro- en biotechnologie wordt door vijf hogescholen aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: - 31 maart, 1 en 2 april 2010 Hogeschool Gent - 26, 27 en 28 april 2010 Katholieke Hogeschool Kempen - 2, 3 en 4 december 2009 Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - 24, 25 en 26 februari 2010 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen - 10, 11 en 12 februari 2010 Provinciale Hogeschool Limburg 1.3 de visitatiecommissie samenstelling De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. De visitatiecommissie werd samengesteld door het bestuursorgaan van de VLHORA in haar vergadering van 4 september De visitatiecommissie die de Hogeschool Gent bezocht. Voorzitter en domeindeskundige: Onderwijsdeskundige: Domeindeskundige: Student: Aart de Kruif Rita Duchêne Lieve Herman Karlijn Van den Bon De visitatiecommissie die de Katholieke Hogeschool Kempen bezocht. Voorzitter en domeindeskundige: Onderwijsdeskundige: Domeindeskundige: Student: Aart de Kruif Rita Duchêne Lieve Herman Pieter-Jan Indemans o n d e r w i j s v i s i t a t i e A g r o - e n b i o t e c h n o l o g i e 9

10 De visitatiecommissie die de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven bezocht heeft. Voorzitter en domeindeskundige: Onderwijsdeskundige: Domeindeskundige: Domeindeskundige: Student: Aart de Kruif Rita Duchêne Lieve Herman Arie de Jong Karlijn Van den Bon De visitatiecommissie die de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen en de Provinciale Hogeschool Limburg bezocht. Voorzitter en domeindeskundige: Onderwijsdeskundige: Domeindeskundige: Domeindeskundige: Student: Aart de Kruif Rita Duchêne Lieve Herman Arie de Jong Pieter-Jan Indemans Indien een commissielid omwille van persoonlijke redenen niet kon deelnemen aan een (gedeelte van een) visitatiebezoek, werden diens aandachtspunten behandeld door de andere leden van de visitatiecommissie, eventueel steunend op de vragen en opmerkingen die het commissielid tijdens vroegere bezoeken aangebracht had. Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de visitatie van de opleiding Agro- en biotechnologie waren dit: Projectbegeleider: Secretaris: Klara De Wilde Wim De Cleyn taakomschrijving De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: - een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; - een integraal oordeel over de opleiding; - suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering. Op aanvraag van de opleiding geeft de commissie een beoordeling van de voorgedragen bijzondere kwaliteitskenmerken. De beoordeling van het bijzonder kwaliteitskenmerk heeft geen invloed op de globale beoordeling van de opleiding en het accreditatiebesluit van de NVAO werkwijze De visitatie van de opleiding Agro- en biotechnologie aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september o n d e r w i j s v i s i t a t i e A g r o - e n b i o t e c h n o l o g i e

11 Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. - fase 1, de installatie van de commissie; - fase 2, de voorbereiding; - fase 3, het visitatiebezoek; - fase 4, de schriftelijke rapportering. Fase 1 De installatie van de visitatiecommissie Op 9 september 2009 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd. De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september 2008 en een toelichting van het ontwerp van domeinspecifiek referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen eindwerken en/of stageverslagen. Fase 2 De voorbereiding De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en aan de opleidingen bezorgd. Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie. Fase 3 Het visitatiebezoek De VLHORA heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie van de opleiding. De bezoekschema s werden opgenomen als bijlage 4. Tijdens de visitatie werd gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten. Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. Na de gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel per facet en per onderwerp gegeven. Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit te spreken. o n d e r w i j s v i s i t a t i e A g r o - e n b i o t e c h n o l o g i e 11

12 Fase 4 De schriftelijke rapportering De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. Daarnaast werden - waar wenselijk en/of noodzakelijk - aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor verbetering geformuleerd. Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogescholen gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken. De visitatiecommissie stelde ook een vergelijkend gedeelte op. Hierin worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de visitatie vergelijkenderwijs weergegeven. Tevens werden de oordelen per onderwerp, per facet en per hogeschool in een vergelijkende tabel weergegeven. Het vergelijkende deel en de vergelijkende tabel werden samen met het antwoord van de visitatiecommissie op de reacties van de opleidingen en het definitieve opleidingsrapport aan de hogescholen toegezonden. Het vergelijkende deel, de vergelijkende tabel en de opleidingsrapporten worden samengebracht in het visitatierapport van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie oordeelsvorming De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten. De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/of variant nodig is, wordt dit aangegeven in het rapport. De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het domeinspecifiek referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in andere instellingen van hoger onderwijs. Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september Op het niveau van de facetten volgen de oordelen een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, goed en excellent. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel voldoende of onvoldoende luiden. 12 o n d e r w i j s v i s i t a t i e A g r o - e n b i o t e c h n o l o g i e

13 1.4 indeling van het rapport Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de visitatiecommissie in hoofdstuk 2 het domeinspecifiek referentiekader op basis waarvan zij de gevisiteerde opleidingen heeft beoordeeld. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste conclusies en bevindingen van de commissie per facet vergelijkenderwijs weergegeven en tot slot worden in hoofdstuk 4 de toegekende scores in tabelvorm samengevat. In het tweede deel van het rapport brengt de commissie verslag uit over de gevisiteerde opleidingen. Voor elke afzonderlijke hogeschool en dus voor elke afzonderlijk gevisiteerde opleiding kan u een deelrapport terugvinden. De deelrapporten bevatten de aanbevelingen die de commissie doet ten aanzien van elke afzonderlijke hogeschool en zijn gemakshalve geordend naar alfabetische volgorde van de benaming van de hogescholen. o n d e r w i j s v i s i t a t i e A g r o - e n b i o t e c h n o l o g i e 13

14 14 d o m e i n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r

15 Hoofdstuk 2 Het domeinspecifiek referentiekader Agro- en biotechnologie 2.1 inleiding Voor iedere groep van opleidingen wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de commissie gebruikt wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de opmaak van het domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure 1 aan voor de opstelling ervan. Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk. 2.2 domeinspecifieke competenties gehanteerde input referentiekaders van de opleidingen - Hogeschool Gent - Katholieke Hogeschool Kempen - Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Katholieke hogeschool Zuid-West-Vlaanderen - Provinciale Hogeschool Limburg brondocumenten onderschreven door werkveld - Beschrijving van het werkveld van de gegradueerde in de landbouw en biotechnologie met aanvullend beroepsprofiel van de landbouwer (mei 1996) - Opleidingsprofiel van de gegradueerde in landbouw en biotechnologie (maart 1997) - Algemene (minimale) competenties Dublin descriptoren domeinspecifieke competenties gemeenschappelijke domeinspecifieke competenties Het domeinspecifiek referentiekader voor de professioneel gerichte bacheloropleiding wordt ingedeeld in algemene competenties, algemene beroepsgerichte competenties en beroepsspecifieke competenties. 1 De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA onder de rubriek visitatie & accreditatie. d o m e i n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r 15

16 Algemene competenties - (Beroepsspecifiek) kunnen redeneren; - (Beroepsspecifieke) informatie zelfstandig en kritisch kunnen verwerven en verwerken; - Kennis, inzichten en vaardigheden kunnen toepassen in uiteenlopende beroepssituaties; - Zelfstandig bepaalde taken kunnen uitvoeren als beginnend beroepsbeoefenaar ; - Kritisch kunnen reflecteren op het beroepsspecifieke functioneren; - Inzicht in de beperktheden van de eigen beroepsspecifieke competenties en de bereidheid om deze via het volgen van opleiding weg te werken (levenslang leren); - Courante leidinggevende en managementtaken kunnen uitvoeren; - Realistische doelen kunnen stellen en werkzaamheden planmatig kunnen aanpakken; - Geconfronteerd met nieuwe beroepsspecifieke problemen door combinatie van bestaande oplossingen planmatig een eigen oplossing kunnen genereren/tot stand brengen of op externe deskundigheid een beroep kunnen/willen doen; - Kunnen omgaan met vraagstukken waarvan het probleem niet op voorhand duidelijk is omschreven en waarop standaardprocedures niet van toepassing zijn; - Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling; - Het kunnen communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken; - In correct Nederlands mondeling en schriftelijk over beroepsspecifieke onderwerpen kunnen communiceren met vertegenwoordigers van het eigen beroepenveld en met vertegenwoordigers van andere beroepenvelden. Algemene beroepsgerichte competenties - In team in een internationale, multiculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving kunnen samenwerken en hierin op een efficiënte manier kunnen communiceren; - Beroepsspecifieke inzichten kunnen gebruiken om een grote variëteit aan authentieke (en dus complexe) professionele problemen zelfstandig te kunnen definiëren en analyseren en om zinvolle oplossingsstrategieën te kunnen ontwikkelen en toe te passen; - Beroepsspecifieke inzichten kunnen gebruiken voor het uitvoeren van uiteenlopende en authentieke beroepsopdrachten in overeenstemming met beroepsspecifieke vereisten; - Begrip en betrokkenheid hebben ontwikkeld m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen samenhangend met de toepassing van beroepsspecifieke inzichten en gebruiken. Beroepsspecifieke competenties - Verantwoord en duurzaam kunnen omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal, in de agro- en biotechnologische sectoren; - Technisch - technologisch vaardig zijn in de agro- en biotechnologische sectoren; - Economisch verantwoord handelen in de agro- en biotechnologische sectoren; - Een werkeenheid kunnen managen in de agro- en biotechnologische sectoren; - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren in de agro- en biotechnologische sectoren. Daarenboven worden per afstudeerrichting de volgende doelstellingen nagestreefd. De afstudeerrichting Agro-industrie vertrekt vanuit het begrip ketenbeheersing (van gaffel tot vork ). In deze afstudeerrichting wordt de bereiding en de bewaring van voedingsmiddelen onderwezen vertrekkende van de grondstof tot de distributie en de consumptie. De nadruk ligt op de beheersing van de veiligheid en de kwaliteit van het voedsel van producent tot consument. De afstudeerrichting Dierenzorg vertrekt vanuit de begrippen 'dierenwelzijn' en 'dierengedrag' In deze afstudeerrichting worden de problematiek en de huidige maatschappelijke tendensen behandeld met betrekking tot het fokken, houden, trainen, verzorgen van en omgaan met grote en kleine (huis)dieren. 16 d o m e i n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r

17 De afstudeerrichting Groenmanagement vertrekt vanuit het begrip 'groenbeheer' in overeenstemming met de zorg voor een beter leefmilieu. De afstudeerrichting Landbouw omvat vooral het fokken, houden, verzorgen van en omgaan met landbouwdieren. Akkerbouw komt aan bod als productiemethode van veevoeders of voor de verwerkende industrie. In het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen is er aandacht voor dierenwelzijn, voor innovatieve en duurzame landbouw, voor kwaliteitsvolle productie ten voordele van veilig voeder en voedsel en voor rendabele mechanisatie. De afstudeerrichting Tuinbouw vertrekt vanuit het begrip 'teeltmanagement', in overeenstemming met de zorg voor een kwaliteitsvolle primaire tuinbouwsector. Daarbij is er aandacht voor mechanisatie, energie-efficiëntie, de relatie van primaire productie ten opzichte van de mogelijke verwerking van tuinbouwproducten en voor innovatie. De afstudeerrichting Voedingsmiddelentechnologie omvat de bewerkings- en verwerkingsprocessen van primaire producten tot veilige en gezonde voedingsmiddelen. Aandacht wordt besteed aan levensmiddelenmicrobiologie en aan de verschillende productieprocessen zoals die van zuivel, groenteconserven, vleeswaren,... Tevens komen de ketenbewaking en HACCP aan bod. De afstudeerrichting Biotechnologie steunt op drie pijlers: cel- en genbiotechnologie, voeding en milieu. De nadruk ligt op laboratoriummethoden. Veel aandacht wordt besteed aan labomanagement en bioveiligheid en de eisen voor de competentie van beproevingslaboratoria en de plaats van de analist in dit geheel. Ook de wettelijke en maatschappelijke aspecten komen aan de orde. 2.3 besluit De commissie heeft de domeinspecifieke competenties geformuleerd rekening houdend met de diversiteit binnen de opleidingen. De commissie heeft bewust niet gekozen voor een gedetailleerde opsomming van opleidingsonderdelen binnen elk specialisatiedomein maar voor een algemene formulering van de vereiste competenties. De commissie zal tijdens de visitatie nagaan in hoeverre de specifieke invulling van het curriculum leidt tot de realisatie van de competenties. d o m e i n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r 17

18 18 d e o p l e i d i n g i n v e r g e l i j k e n d p e r s p e c t i e f

19 Hoofdstuk 3 De opleidingen in vergelijkend perspectief Woord vooraf In dit hoofdstuk geeft de visitatiecommissie in vergelijkend perspectief een overzicht van haar bevindingen over de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie in Vlaanderen. De commissie besteedt bij de vergelijking vooral aandacht aan elementen die haar het meest in het oog gesprongen zijn of die zij belangrijk acht, en aan vaststellingen die zij in meerdere rapporten heeft gedaan. Het is niet de bedoeling om de individuele opleidingsrapporten in detail te herhalen. Waar relevant worden voorbeelden van goede praktijk aangehaald. De vijf hogescholen die deze opleiding in Vlaanderen aanbieden, behoren tot verschillende associaties. Drie hogescholen (KaHo Sint-Lieven, K.H.KEMPEN en KATHO) behoren tot de associatie K.U.Leuven, één (HOGENT) is geassocieerd met de UGent en de PHL werkt samen met de UHasselt. De afstudeerrichtingen die de verschillende hogescholen binnen de opleiding Agro- en biotechnologie aanbieden verschillen van hogeschool tot hogeschool. Oorspronkelijk lag de nadruk vooral op de klassieke richtingen, zoals landbouw en agro-industrie. De laatste jaren is de nadruk veel meer komen te liggen op richtingen als groenmanagement en dierenzorg. Vooral de uitbouw van de richting dierenzorg die nog maar enkele jaren jong is en veel aantrekkingskracht heeft op de jeugd, heeft veel energie gekost en heeft veel creactiviteit gevergd van de betreffende hogescholen. Door het aanbieden van deze richting is immers het aantal studenten plotseling sterk toegenomen. Op enkele scholen is het studentenaantal zelfs bijna verdubbeld in enkele jaren tijd. Daardoor is ook de grote zorg die uit het visitatierapport van 2004 herhaaldelijk naar voren komt ( De commissie maakt zich zorgen over het beperkte aantal studenten ) opgelost. De commissie wil twee elementen benadrukken die zij belangrijk vindt in de beoordeling van de opleidingen. In de eerste plaats is er het probleem van de instroom van de studenten. Deze is dermate divers dat het bijzonder moeilijk is om het alle studenten in het eerste jaar naar de zin te maken. Voor sommigen is de aangeboden leerstof te veel en te moeilijk, voor anderen vormt dit totaal geen probleem. Al met al leidt deze situatie tot een hoog uitvalspercentage en tot veel teleurstelling. De commissie zou graag zien dat dit aspect meer aandacht krijgt en dat op een of andere manier getracht wordt de voorlichting en selectie van de studenten tijdens (of zelfs voor) het eerste jaar te verbeteren. Ten tweede is internationalisering nog steeds een probleem. Buitenlandervaring opdoen is ook voor een professionele bachelor van groot belang. Het verruimt het gezichtsveld en laat bij jonge mensen meestal een onuitwisbare indruk na. De commissie is dan ook van mening dat het dringend noodzakelijk is daar meer werk van te maken en een verblijf in het buitenland verplicht te stellen voor alle professionele bachelors Agro- en biotechnologie. Tenslotte wenst de commissie haar waardering uit te spreken voor het bijzonder vlotte verloop van de visitaties en de gedegenheid waarmee de verschillende zelfevaluatierapporten zijn gemaakt. De gesprekken vonden in een open sfeer plaats waarbij door alle betrokkenen zowel de positieve als de nog te verbeteren punten belicht werden. De commissie was eveneens aangenaam getroffen door het enthousiasme van de opleidingsverantwoordelijken en lectoren. Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding Facet 1.1 Niveau en oriëntatie Dit facet betreft de doelstellingen die de hogescholen hebben vooropgesteld met betrekking tot het beheersen van de algemene competenties, de algemene beroepsgerichte competenties en de beroepsspecifieke competenties. Alle opleidingen hebben dit facet in hun algemene beleidsvisie opgenomen. De doelstellingen d e o p l e i d i n g i n v e r g e l i j k e n d p e r s e c t i e f 19

20 bieden aan de opleiding een kader en een filosofie aan waarmee deze hun onderwijs vorm kunnen geven. De opleidingen voldoen aan de decretale vereisten betreffende het bestrijken van de verschillende competenties en de concrete invulling van deze competenties naar de opleidingen toe. Alhoewel de commissie over het algemeen een goede beleidsvisie vond, lijkt de realisatie ervan soms te veel af te hangen van enkele personen. Ze adviseert daarom te streven naar een gecoördineerd beleidsplan waarin de beleidsvisie stevig verankerd kan worden. Op zijn beurt moet het beleidsplan duidelijk en goed verwoord omgezet worden in een actieplan met een eigentijdse en moderne invulling, waarbij de gehele opleiding betrokken is. De commissie vindt wel dat de doelstellingen en competenties in een aantal gevallen concreter geformuleerd kunnen worden zowel naar inhoud als naar niveau en per afstudeerrichting zodat ze ook concreter kunnen geïnventariseerd en bijgestuurd worden. De commissie vindt ook dat er meer aandacht mag gaan naar enkele belangrijke sociale competenties in het werkveld zoals flexibiliteit en samenwerking. Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen De commissie stelde vast dat de eindkwalificaties van de studenten aansluiten bij de eisen die door het werkveld en door vakgenoten aan de opleiding Agro- en biotechnologie worden gesteld. De eindkwalificaties zijn over het algemeen in voldoende mate getoetst bij het beroepenveld. Het beheersen van de domeinspecifieke competenties ligt op een voldoend hoog niveau. De commissie heeft vastgesteld dat de meeste hogescholen veelvuldige contacten met het werkveld hebben. Daar waar dit minder het geval is, vraagt de commissie om de doelstellingen van de opleiding beter te vergelijken met de noden van het werkveld en daaruit de nodige conclusies te trekken om mogelijke lacunes op te vullen. Het overleg met het werkveld moet in enkele gevallen beter gestructureerd worden. De opleidingsverantwoordelijken vertonen een grote verantwoordelijkheidszin betreffende dit facet van de opleiding. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Relatie tussen doelstellingen en inhoud De commissie stelde vast dat het opleidingsprogramma van alle hogescholen voldoende waarborgen biedt om de eindkwalificaties wat niveau, oriëntering en domeinspecifieke eisen betreft, te bereiken. De eindkwalificaties zijn voldoende terug te vinden in de verschillende onderdelen van de programma s. Soms is er echter meer duidelijkheid nodig in verband met de specialisatiegraad van de afstudeerrichtingen zowel naar de voorlichting van de studenten toe als naar cursusinhoud en communicatie. De commissie vraagt aandacht voor het gestructureerd werken aan de beroepsspecifieke competenties in alle opleidingsonderdelen. Tussen de opleidingen werden wel betrekkelijk grote verschillen vastgesteld wat het competentiegericht leren betreft. Vooral het meten van de bereikte graad van eindkwalificatie blijkt niet altijd eenvoudig te zijn. Toch gaan de opleidingen op een doordachte manier om met de brede waaier aan competenties die nodig zijn voor de verschillende specialisaties, zoals vastgesteld kon worden bij de vele practica en stages. De omvang van het programma, de beperkte duur van de opleiding en de aard van de instroom aan studenten zijn factoren die het bereiken van de beoogde eindkwalificaties in een aantal gevallen bemoeilijken. De opleidingsverantwoordelijkheden zijn zich hier echter van bewust. In hoeverre vakken als talen, boekhouding en ondernemersvaardigheden in het programma moeten worden opgenomen, blijft een vraag die niet eenvoudig beantwoord kan worden. Toch is de commissie van mening dat dergelijke vakken in bepaalde specialisatierichtingen niet mogen ontbreken. 20 d e o p l e i d i n g i n v e r g e l i j k e n d p e r s p e c t i e f

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Marketingcommunicatie The New School for Information Services Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en

Nadere informatie

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 23 december 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland Opleiding tot Verpleegkundige Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2012 2/69 NQA Hogeschool Inholland: Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie