Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen"

Transcriptie

1 (15) Onderzoek Ondernemerspanel: Auteur Tineke Brouwers Het onderzoek Op 26 april 2012 kregen alle leden van het Ondernemerspanel van dat moment (352 personen) een met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nieuwegein in wilden vullen. Na drie weken hadden 85 panelleden de vragenlijst (gedeeltelijk) ingevuld. Dit komt neer op een respons van 25 procent. De uitkomsten zijn niet representatief voor alle ondernemers in Nieuwegein, maar geven wel een indicatief beeld. Deze vragenlijst gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen: ondernemen waarbij bedrijven en organisaties verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draagt bij aan een duurzaam Nieuwegein: een Nieuwegein waar we nu en in de toekomst prettig en gezond kunnen werken, wonen en recreëren. De gemeente werkt samen met ondernemers en inwoners aan een duurzaam Nieuwegein en vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook belangrijk. Ze geeft zelf het goede voorbeeld en stimuleert Nieuwegeinse ondernemers om ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Met deze vragenlijst willen we te weten komen wat u weet en vindt van MVO in Nieuwegein en of u zelf actief bent op dit gebied. Ook willen we te weten komen hoe MVO volgens u het beste gestimuleerd kan worden. In verband met betrouwbaarheid van uitspraken en met privacy zijn antwoord categorieën die door minder dan vijf panelleden zijn gekozen niet opgenomen in de notitie. In de tabel staat dan een streepje. Wanneer in de notitie gesproken wordt van onderneming worden zowel bedrijven als organisaties bedoeld. Wanneer in de notitie gesproken wordt van de panelleden, dan bedoelen we de panelleden die aan dit onderzoek hebben meegedaan, dus de respondenten. Samenvatting Ondernemers in Nieuwegein vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen (zeer) belangrijk, ze zijn vaak al actief op dit gebied of willen dit worden. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek onder het ondernemerspanel. 85 panelleden (25%) vulden de vragenlijst in over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): ondernemen waarbij bedrijven en organisaties verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. MVO draagt bij aan een duurzaam Nieuwegein: een Nieuwegein waar we nu en in de toekomst prettig en gezond kunnen werken, wonen en recreëren.

2 (15) De uitkomsten zijn niet representatief voor alle ondernemers in Nieuwegein, maar geven wel een indicatief beeld. MVO-inspanningen en motivatie 83% vindt het (zeer) belangrijk dat Nieuwegeinse ondernemingen maatschappelijk verantwoord ondernemen 1 *. 95% is ook actief op MVO-gebied: van het gebruik van groene stroom en/of spaarlampen/led lampen (46%) en het sponsoren van een lokale vereniging/organisatie (43%) tot het gebruik van Fairtrade producten (21%) en het rekruteren van een deel van de werknemers uit de bijstand of sociale werkvoorziening (WSW) (13%). 71% wil bovendien samen met andere Nieuwegeinse inwoners en ondernemers een actieve bijdrage leveren aan een duurzaam Nieuwegein: 11% wil MVO in Nieuwegein promoten, 7% wil meehelpen om nog meer winkels, bedrijven en organisaties in Nieuwegein Fairtrade te maken 2 (Fairtrade producten gebruiken/verkopen) en 40% wil wel een actieve bijdrage leveren aan een duurzaam Nieuwegein, maar weet (nog) niet precies hoe. 13% van de ondernemers rekruteert een deel van de werknemers uit de bijstand of sociale werkvoorziening (WSW). 23% doet dit nog niet, maar is hier wel toe bereid. Op de vraag waarom ondernemers actief zijn op het gebied van MVO antwoordt 88% dat ze het belangrijk vinden ( morele reden) en 36% vindt dat het nodig is om ook in de toekomst te kunnen blijven ondernemen. Financiële aantrekkelijkheid door kostenbesparing is een minder genoemde reden (16%). Communicatie en bekendheid 37% vindt dat Nieuwegein zich zou moeten profileren als stad waar ondernemingen maatschappelijk verantwoord ondernemen (aansluitend bij de ambities van de gemeente voor het duurzame bedrijvenpark Het Klooster en een duurzaam Nieuwegein). Als reden is meerdere keren genoemd dat het goed is voor de toekomst / dat het de lange termijnvisie weergeeft en dat goed voorbeeld doet volgen. 31% van de respondenten kent (andere) MVO-ondernemingen in Nieuwegein, zoals de gemeente Nieuwegein, Jos Scholman bedrijven en Green Village. 33% kent er geen en 36% weet het niet. De panelleden zijn ook gevraagd naar hun bekendheid met gemeentelijke projecten/activiteiten op het gebied van MVO: de realisatie van duurzaam bedrijvenpark Het Klooster is bij 39% bekend. Bij een derde van de panelleden zijn duurzaam inkopen (35%), oplaadpunten voor elektrische auto s (34%) en aanpak kantorenleegstand (33%) bekend. 12% kent geen van de genoemde projecten/activiteiten. 1 Vergelijk: 97% van het Inwonerspanel ( Activiteiten voor een duurzaam Nieuwegein, 2012) vindt het (zeer) belangrijk dat Nieuwegeinse ondernemingen maatschappelijk verantwoord ondernemen. 2

3 (15) Ruim de helft van de panelleden (58%) had nog nooit van de stichting Samen voor Nieuwegein 3 gehoord. Deze stichting inspireert, activeert en implementeert maatschappelijk betrokken ondernemen in Nieuwegein met als doel een brug te slaan tussen bedrijf en samenleving, de binding tussen beiden te verstevigen en daarmee de lokale samenleving te versterken. 10% had er wel van gehoord, maar wist niet (precies) wat de stichting doet. 11% kent wel de Beursvloer, maar wist niet dat Samen voor Nieuwegein deze organiseert. (16% is wel bekend met de stichting) De panelleden die (nog) geen Fairtrade producten gebruiken staan er meestal niet bij stil (20%). Andere genoemde reden is dat hun leverancier geen Fairtrade producten levert (14%). De panelleden blijven het liefst op de hoogte over MVO in Nieuwegein via internet, bijvoorbeeld de website van de gemeente (63%) en via De Molenkruier (43%). Bestaande Nieuwegeinse ondernemersverenigingen en netwerken spelen hierin ook een belangrijke rol (30%). Deze ondernemersverenigingen en netwerken zijn volgens 58% van de panelleden ook de beste kanalen om MVO te stimuleren doordat leden onderling kennis en ervaring uitwisselen. 38% geeft aan dat de gemeente dit actief kan uitdragen en ondernemingen erop aanspreken en 30% vindt dat ondernemingen hier zelf ook een rol in hebben door hun eigen MVO-activiteiten actief te communiceren. Ondernemingen communiceren nu nog beperkt over hun MVO-inspanningen en - activiteiten: 23% praat erover met andere ondernemers en 18% communiceert erover via hun website. 51% communiceert nog niet (actief) over hun MVOinspanningen en -activiteiten. Vervolg Om nóg meer ondernemers te stimuleren actief te worden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zal de nadruk de komende tijd liggen op communicatie. We willen de bekendheid van de al bestaande goede MVOvoorbeelden in de stad vergroten. Kansrijk hierbij is ondernemers zelf hun ervaringen laten delen, via ondernemersverenigingen en netwerken, maar ook op de gemeentelijke website. Op die manier kunnen we anderen inspireren en stimuleren deze goede voorbeelden te volgen. 3

4 (15) De resultaten De panelleden is gevraagd of ze, voor ze de introductie van het onderzoek lazen, wel eens gehoord hadden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijna alle panelleden (96%) had er wel eens van gehoord; 79% wist ook wat het betekent. Van de panelleden wist 83% dat maatschappelijk betrokken ondernemen een vorm is van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zeventien procent wist dit niet. Bijna alle panelleden zijn actief of het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (ruim 95%). Hen is gevraagd op welke manier hun onderneming actief is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het meest genoemd zijn wij gebruiken groene stroom en/of spaarlampen/led lampen (46%) en wij sponsoren een lokale vereniging / organisatie (43%). De antwoorden die in de categorie anders zijn divers. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 1.

5 (15) Grafiek 1: Op welke manier is uw onderneming actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? (n = 82) Wij gebruiken groene stroom en/of spaarlampen/led lampen 46% Wij sponsoren een lokale vereniging / organisatie 43% Wij verwerken en/of verkopen zo min mogelijk producten waar kinderarbeid aan te pas komt 33% Wij stimuleren medewerkers om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen in plaats van met de auto 31% Wij gebruiken gecertificeerd papier 27% Wij vragen, samen met een maatschappelijke organisatie, aandacht voor een maatschappelijk probleem / goed doel 22% Onze medewerkers doen vrijwilligerswerk bij een Nieuwegeinse organisatie en/of vereniging (eventueel deels onder werktijd) 21% Wij gebruiken Fairtrade producten 21% Wij stimuleren en faciliteren medewerkers om te sporten 21% Wij hebben houten meubels met FSC-label (of vergelijkbaar) 13% Wij rekruteren een deel van onze werknemers uit de bijstand of sociale werkvoorziening (WSW) 13% Wij verkopen Fairtrade producten 9% Anders 17%

6 (15) De panelleden die actief zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is gevraagd waarom hun onderneming actief is op dit gebied. Ze konden daarbij meerdere antwoorden aanvinken. In de categorie anders zijn de antwoorden divers. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 2. Grafiek 2: Waarom is uw onderneming actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? (n = 75) Omdat we het belangrijk vinden ('morele' reden) 88% Omdat het nodig is om ook in de toekomst te kunnen blijven ondernemen 36% Omdat het financieel aantrekkelijk is door kostenbesparing 16% Omdat medewerkers het belangrijk vinden 16% Anders 12%

7 (15) De panelleden die actief zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is gevraagd hoe ze communiceren over hun inspanningen / activiteiten op dit gebied. Een kwart (23%) geeft aan dit te doen door er met andere ondernemers over te praten en 18% communiceert erover via hun website. De helft van de panelleden (51%) geeft aan niet (actief) te communiceren over hun inspanningen / activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De antwoorden in de categorie anders zijn divers. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 3. Grafiek 3: Hoe communiceert u over uw inspanningen / activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? (n = 73) Door er met andere ondernemers over te praten 23% Via onze website 18% Via ons intranet / personeelsblad 8% Anders 14% Wij communiceren niet (actief) over onze inspanningen / activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 51% Van de panelleden kent 31% andere ondernemingen in Nieuwegein die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een aantal ondernemingen is meerdere keren genoemd, namelijk gemeente Nieuwegein, Jos Scholman bedrijven en Green Village. Daarnaast zijn nog 32 andere ondernemingen genoemd. Een derde (33%) kent geen andere ondernemingen in Nieuwegein die maatschappelijk verantwoord ondernemen en 36% weet het niet. Eenvijfde (22%) van de panelleden vindt het zeer belangrijk dat Nieuwegeinse ondernemingen maatschappelijk verantwoord ondernemen en 61% vindt dit belangrijk. Zes procent vindt het onbelangrijk en 10% weet het niet / heeft geen mening. De panelleden is gevraagd van welke projecten / activiteiten van de gemeente op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen ze wel eens gehoord / gelezen hebben. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 4.

8 (15) Grafiek 4: Kunt u aangeven van welke projecten / activiteiten van de gemeente op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen u wel eens gehoord/gelezen heeft? (n = 77) De realisatie van duurzaam bedrijvenpark Het Klooster 39% Duurzaam inkopen (inclusief het gebruik van Fairtrade producten) 35% Oplaadpunten voor elektrische auto's in Nieuwegein 34% Aanpak kantorenleegstand (bijv. door leegstaande panden een andere functie te geven) 33% Stimuleren van vrijwilligerswerk in Nieuwegein door stimuleren en faciliteren van NL DOET 31% Groene LED-straatverlichting 29% Duurzaam bouwen 26% Snoeien in regelgeving (vereenvoudigen en schrappen regels voor ondernemers) Stimuleren en faciliteren van maatschappelijk betrokken ondernemen door (financiele) ondersteuning van de Stichting Samen voor Nieuwegein "Vergroenen" van het eigen wagenpark, zowel bedrijfswagens als auto's voor dienstreizen 18% 21% 23% Specifieke aandacht voor lokaal ondernemerschap onder andere bij gemeentelijke aanbestedingen Medewerkers van de gemeente Nieuwegein die met hun gefietste woon-werk kilometers geld doneren aan een project van het Rode Kruis in Rundu Project Nieuwegein Energriek voor inwoners (stimuleren en faciliteren van energiezuiniger wonen) 14% 13% 16% CO2-neutrale post verzending, door de CO2-uitstoot te compenseren 9% Clienten van Reinaerde die in het Natuurkwartier (op de Kinderboerderij) werken 8% Van geen van bovenstaande projecten / activiteiten van de gemeente op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen had ik wel eens gehoord / gelezen 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

9 (15) Het meest bekend is de realisatie van duurzaam bedrijvenpark Het Klooster (39%). Bij een derde van de panelleden zijn duurzaam inkopen (35%), oplaadpunten voor elektrische auto s (34%) en aanpak kantorenleegstand (33%) bekend. Twaalf procent heeft van geen van de genoemde projecten / activiteiten gehoord / gelezen. De panelleden is gevraagd hoe volgens hen maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nieuwegein het beste gestimuleerd kan worden. Ruim de helft van de panelleden vindt dat dit het beste kan door kennis en ervaring uit te wisselen in de Nieuwegeinse ondernemers-/winkeliersverenigingen en netwerken (58%). Elf procent geeft aan het niet te weten / geen mening te hebben. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 5. Grafiek 5: Hoe kan maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nieuwegein volgens u het beste gestimuleerd worden? (n = 76) Door kennis en ervaring uit te wisselen in de Nieuwegeinse ondernemers-/winkeliersverenigingen en -netwerken 58% Doordat de gemeente dit actief uitdraagt en organisaties erop aanspreekt 38% Doordat ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen dit ook actief communiceren 30% Door inwoners te stimuleren bij hun inkopen te vragen om maatschappelijk verantwoord ondernemen 26% Doordat ondernemingen duurzaam inkopen en zo hun leveranciers (andere ondernemingen) vragen om duurzame producten en diensten 24% Door kennis en ervaring uit te wisselen in een nieuw op te richten MVO-netwerk in Nieuwegein 20% Door afspraken te maken, bijvoorbeeld in de vorm van een convenant of contract 18% Anders 8% Weet ik niet / geen mening 11%

10 (15) De panelleden die eerder in het onderzoek hebben aangegeven (nog) geen werknemers uit de bijstand of sociale werkvoorziening (WSW) te rekruteren (87%) is gevraagd of ze bereid zijn deze mensen in dienst te nemen of via detachering bij hen te laten werken. De helft (52%) is hier niet toe bereid. De volgende redenen worden genoemd: Geen personeel / ZZP-er (36%) Geen vacatures (18%) Daar is de onderneming te klein voor / daar leent de onderneming zich niet voor (18%). Een kwart (23%) is wel bereid dit te doen. Ook een kwart (25%) weet het niet / heeft geen mening. Om meer ondernemers aan te sporen mensen uit de bijstand of sociale werkvoorziening (WSW) (eventueel via detachering) in dienst te nemen, wil de gemeente een maatschappelijk contract (voorlopige werknaam) sluiten met ondernemers. De ondernemer committeert zich hiermee aan het (eventueel via detachering) in dienst nemen van deze mensen. De gemeente communiceert over de betreffende contracten en ondernemingen en daarmee over het goede voorbeeld dat zij stellen. De panelleden is gevraagd of ze positief staan tegenover het aangaan van zo n maatschappelijk contract. De helft van de panelleden (48%) staat hier positief tegenover, 16% niet. Een derde (36%) weet het niet / heeft geen mening. Van de panelleden vindt 37% dat Nieuwegein zich zou moeten profileren als stad waar ondernemingen maatschappelijk verantwoord ondernemen (aansluitend bij de ambities van de gemeente voor het duurzame bedrijvenpark Het Klooster en een duurzaam Nieuwegein). Als reden is meerdere keren genoemd dat het goed is voor de toekomst / dat het de lange termijnvisie weergeeft en dat goed voorbeeld doet volgen. Achttien procent vindt niet dat Nieuwegein zich op deze manier zou moeten profileren. De genoemde redenen zijn zeer uiteenlopend. Bijna de helft (46%) weet het niet / heeft geen mening. Stichting Samen voor Nieuwegein inspireert, activeert en implementeert maatschappelijk betrokken ondernemen in Nieuwegein. Met als doel een brug te slaan tussen bedrijf en samenleving, de binding tussen beiden te verstevigen en daarmee de lokale samenleving te versterken. Vanaf 750 per jaar kunt u partner worden van Samen voor Nieuwegein. Samen voor Nieuwegein helpt u om concreet invulling te geven aan betrokken ondernemerschap. Partners realiseren minimaal één match per jaar en krijgen daarnaast onder meer toegang tot de netwerkactiviteiten en evenementen zoals de Beursvloer en workshops. Bij workshops hebben partners voorrang bij inschrijving. Partners kunnen zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties zijn. (www.samenvoornieuwegein.nl) (Zoals gezegd maakt maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) integraal onderdeel uit van MVO.) De panelleden is gevraagd of ze, voor ze de introductie bij de vraag lazen, wel eens hadden gehoord van de stichting Samen voor Nieuwegein. Ruim de helft van de panelleden (58%) had nog nooit van de stichting gehoord. Zestien procent wist wat de stichting doet, maar is geen partner. Tien procent had er

11 (15) wel eens van gehoord, maar wist niet (precies) wat de stichting doet. Elf procent kent wel de Beursvloer, maar wist niet dat Samen voor Nieuwegein deze organiseert. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 6. Grafiek 6: Had u (voordat u de introductie van deze vraag las) wel eens gehoord van de stichting Samen voor Nieuwegein? (n = 74) Ja, ik weet wat de stiching doet, maar we zijn geen partner 16% Ja, ik had er wel eens van gehoord, maar ik wist niet (precies) wat de stichting doet 10% Nee, ik ken wel de Beursvloer, maar wist niet dat Samen voor Nieuwegein deze organiseert 11% Nee, ik had er nog nooit van gehoord 58% Van de panelleden heeft 10% interesse om in contact te komen met de stichting.

12 (15) De panelleden die eerder in het onderzoek hebben aangegeven (nog) geen Fairtrade producten te gebruiken (79%) is gevraagd wat hiervan de belangrijkste reden is. De meest genoemde reden is we staan er niet bij stil (20%). Twintig procent geeft aan wel Fairtrade producten te gebruiken. In de categorie anders lopen de genoemde redenen uiteen. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 7. Grafiek 7: Wat is de belangrijkste reden waarom uw onderneming (nog) geen Fairtrade producten koopt? (n = 56) We staan er niet bij stil 20% Onze leverancier levert geen Fairtrade producten Het kost ons teveel moeite, omdat we dan naar verschillende leveranciers/winkels moeten 14% 11% Anders 27% We gebruiken wel Fairtrade producten 20%

13 (15) De panelleden is gevraagd hoe ze geïnformeerd willen worden over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nieuwegein. Bijna tweederde (63%) wil geïnformeerd worden via internet, bijvoorbeeld de website van de gemeente Nieuwegein. Bijna de helft (43%) wil geïnformeerd worden via De Molenkruier. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 8. Grafiek 8: Hoe wilt u geïnformeerd worden over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nieuwegein? (n = 73) Via internet, bijvoorbeeld de website van de gemeente Nieuwegein 63% Via De Molenkruier 43% Via bestaande Nieuwegeinse ondernemersverenigingen en - netwerken 30% Via bedrijven / organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen 16% Via de winkels die Fairtrade producten verkopen 14% Anders 10% Ik wil niet geinformeerd worden over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nieuwegein 7% Er zijn verschillende manieren waarop u samen met andere Nieuwegeinse inwoners en ondernemers een actieve bijdrage kunt leveren aan een duurzaam Nieuwegein. Op welke manier zou u samen met andere Nieuwegeinse inwoners en ondernemers hier actief aan willen bijdragen? Veertig procent van de panelleden geeft aan dat (nog) niet te weten, maar het wel te willen. Elf procent geeft aan dit te willen doen door middel van meedenken over en actief meehelpen aan het promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nieuwegein (denktank / actiegroep). Zeven procent wil meehelpen om nog meer winkels, bedrijven en organisaties in Nieuwegein Fairtrade te maken (Fairtrade producten gebruiken/verkopen). In de categorie anders geeft een deel van de panelleden aan al actief bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een derde (31%) geeft aan niet samen met andere Nieuwegeinse inwoners en ondernemers een actieve bijdrage te willen leveren aan een duurzaam Nieuwegein. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 9.

14 (15) Grafiek 9: Op welke manier zou u samen met andere Nieuwegeinse inwoners en ondernemers een actieve bijdrage willen leveren aan een duurzaam Nieuwegein? (n = 72) Dat weet ik (nog) niet, maar ik zou het wel willen 40% Meedenken over en actief meehelpen aan het promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nieuwegein (denktank/actiegroep) Meehelpen om nog meer winkels, bedrijven en organisaties in Nieuwegein Fairtrade te maken (Fairtrade producten gebruiken/verkopen) 7% 11% Anders 13% We willen niet samen met andere Nieuwegeinse inwoners en ondernemers een actieve bijdrage leveren aan een duurzaam Nieuwegein 31%

15 (15) Het Ondernemerspanel In 2009 is er een digitaal panel van Nieuwegeinse ondernemers gevormd, het Ondernemerspanel. Het Ondernemerspanel bestaat uit een min of meer vaste groep Nieuwegeinse bedrijven die via internet reageert op actuele onderwerpen. Omdat het een bestaand panel is en het proces gedigitaliseerd is, krijgen we als gemeente snel een beeld van wat er leeft onder de Nieuwegeinse bedrijven. Met deze informatie kunnen we het gemeentelijke beleid verbeteren. Wanneer we kijken naar kenmerken als branche, grootteklasse (verdeling van bedrijven naar aantal fulltime medewerkers) en wijk dan zien we dat het Ondernemerspanel een goede afspiegeling is van het totale bedrijvenbestand in Nieuwegein. Kijk voor een actuele samenstelling van het Ondernemerspanel op

Onderzoek Inwonerspanel:

Onderzoek Inwonerspanel: 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 12 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1009 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst wilden

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast)

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast) 1 (9) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 september kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1005 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Rampen en crises

Onderzoek Digipanel: Rampen en crises Versie definitief Datum 26 november 2009 1 (7) Onderzoek Digipanel: Rampen en crises Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 28 oktober 2009 kregen alle panelleden van dat moment (856 personen) een

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 3 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1421 personen) een e- mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Ondernemersklimaat aantal bedrijven Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Ondernemersklimaat Hoe tevreden bent u over ondernemen in Nieuwegein? In oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van dat moment (354

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Versie definitief Datum 10 april 2008 1 (5) Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Auteur Tineke Brouwers Het zesde onderzoek: deel over winkelcentra Op 12 februari 2008 kregen alle panelleden van dat moment

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk

Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk Gemeenten en de spreiding van opdrachten voor schilderwerk september 2005 COLOFON Samenstelling Drs. M.H. (Mark) Gremmen drs. A.J.H. (Bert Jan)

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

OMNIBUSENQUETE 2012. Deelrapport: elektrisch rijden. Mei 2013. Simon Arndt, Directie BV, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

OMNIBUSENQUETE 2012. Deelrapport: elektrisch rijden. Mei 2013. Simon Arndt, Directie BV, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek Omnibusenquête 2012 deelrapport elektrisch rijden OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: elektrisch rijden Mei 2013 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie In opdracht van: Josée Boormans, Directie BV, afdeling

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, oktober 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

Een Stadspanelonderzoek

Een Stadspanelonderzoek Een Stadspanelonderzoek Laura de Jong September 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Bekend met De Nacht...

Nadere informatie

Debat. Debatbezoek. Onderwerpen van debat

Debat. Debatbezoek. Onderwerpen van debat Bewonerspanel Utrecht peiling maart 2011 Van 14 t/m 27 maart 2011 heeft de gemeente Utrecht een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over het bezoeken van debatten,

Nadere informatie

Peiling over Europa en EDIC

Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Datum: september 2013 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: (024) 329 98 89 emailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie

Enquête Havendijk bedrijven. Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast?

Enquête Havendijk bedrijven. Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast? Enquête Havendijk bedrijven Hoe belangrijk is de Havendijk voor bedrijven en wat kunnen zij bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast? Kenniscentrum MVS juli 2016 E n q u ê t e H a v e n d i j k

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Rapportage voor: Gemeente Den Haag Gemeentelijk Contact Center

Rapportage voor: Gemeente Den Haag Gemeentelijk Contact Center Rapportage voor: Gemeente Den Haag Gemeentelijk Contact Center Betreft panelronde: juni 2008 Onderwerp: Bereikbaarheid gcc Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag die met

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN Gemeente Moerdijk Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 176 Datum Oktober

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie