Voortgangsrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport 2009-2010"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw 1

2 2

3 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw Dit voortgangsrapport werd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2010 te Gent goedgekeurd. René De Pauw Voorzitter Koen Ideler Secretaris - penningmeester 3

4 4

5 Inhoud INHOUD... 5 WOORD VOORAF... 9 DEEL 1: BESCHRIJVING VAN DE WERKING BINNEN DE DOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSPLAN BELEIDSUITDAGING 1: VISIE A. BESCHRIJVING Diversiteitsbeleid Integrale toegankelijkheid Onze werking naar partners en publiek Onze interne werking Visie op leren en de educatieve functie Visie op de culturele functie B. TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BELEIDSUITDAGING 2: DIENSTVERLENING A. BESCHRIJVING In samenwerking vormingsactiviteiten opzetten We werken in enkele gemeenten samen met partners een seizoensprogammatie uit Met partners in de regio zoeken we, proactief en in aansluiting op hun werking, naar (duurzame) samenwerking op het vlak van specifieke thema s, formules en doelgroepen We geven opvolging aan specifieke vragen naar vormingsactiviteiten Ondersteuning Begeleiden bij het ontwikkelen van een vormingsbeleid en het organiseren van vormingsactiviteiten Deelnemen aan of organiseren van overlegplatforms Doorverwijzen naar de geschikte aanbieder Freelancerswerking Educatieve zoekrobot (= organiseer zelf) Freelancersontmoetingsdag Recrutering en intake van freelancers Opvolging en begeleiding van freelancers WIKI-DMS-Forum voor leesgroepbegeleiders Infoknooppunt voor niet-formele vorming Educatieve kaart van onze regio Leer- en cultuurmarkten, vormingsbeurzen Samenwerking met de Stap Inventariseren vormingslokalen in de regio Bepalen van behoeften Behoeften aan aangepaste vormingen B. TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN UIT HET BELEIDSPLAN

6 BELEIDSUITDAGING 3: EIGEN AANBOD A. BESCHRIJVING Inhoudelijke ontwikkeling van ons aanbod Thematische diversiteit Behoeftegericht werken Visie op leren Uitwerken van een rolbeschrijving per themagebied Een aanbod vorm geven vanuit de culturele functie Vernieuwende initiatieven Opleiding voor begeleiders Werken naar doelgroepen Vrijwilligers Maatschappelijk kwetsbare groepen Etnisch-culturele minderheden Afspraken i.v.m. de organisatie van ons vormingsaanbod B. TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BELEIDSUITDAGING 4: EXTERNE COMMUNICATIE A. BESCHRIJVING De creatie en de implementatie van een vernieuwde huisstijl Verdere ontwikkeling van het tijdschrift Goedgevonden Uitbouw van de website Bijkomende promotie van het eigen aanbod ings Projectpromotie en flankerende promotie voor cursussen Vormingplus-promotie Pers: audiovisuele media, kranten en tijdschriften Promotie via regionale kanalen Voorstellingsfolder voor partners Goedgebrieft, de nieuwsbrief voor partners B. TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BELEIDSUITDAGING 5: INTERNE WERKING A. BESCHRIJVING Medewerkersbeleid Functieomschrijvingen en functioneringsgesprekken Deskundigheidsontwikkeling Vrijwilligersbeleid IKZ-beleid Opvolgen van het jaarplan Zichtbaar maken van de werking via gegevensregistratie Interne evaluatie in het kader van de lerende organisatie Interne communicatie Beleidsplanning voor Financieel beleid/administratief beleid Prijsbeleid cursussen Samenwerkingsovereenkomsten met partners en aannemingsovereenkomsten met freelancers Cursusadministratie, algemene administratie en externe communicatie ICT Wiki s voor Vormingplus Group-Office Scarabee Bestuurlijke werking Bestuursvergaderingen

7 B. TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN UIT HET BELEIDSPLAN DEEL 2: VERHOUDING VAN DE WERKING T.O.V. DE DECRETALE BEOORDELINGSELEMENTEN HET PUBLIEKSBEREIK DE MATE WAARIN DE VOLKSHOGESCHOOL KANSENGROEPEN BEREIKT, OF VIA HET WERKEN MET MULTIPLICATOREN VAN BETEKENIS IS VOOR KANSENGROEPEN DE SPREIDING VAN HET AANBOD OVER DE REGIO DE WIJZE VAN BEKENDMAKING VAN HET AANBOD DE DIVERSITEIT VAN HET AANBOD DE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING VAN HET AANBOD DE BESCHIKBARE INFRASTRUCTUUR DE PROFESSIONELE UITBOUW DE NETWERKVORMING DE SAMENWERKING MET DE GESPECIALISEERDE VORMINGSINSTELLINGEN DE EIGEN BIJDRAGE AAN HET OVERLEG MET DE VOLKSHOGESCHOLEN UIT DE ANDERE REGIO S DE INVULLING VAN DE CULTURELE EN GEMEENSCHAPSVORMENDE FUNCTIE HET AANTAL UREN PROGRAMMA S DEEL 3: EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 2009 IN CIJFERS AANTAL ACTIVITEITEN EN VORMINGSUREN ALGEMEEN OVERZICHT PER THEMAGEBIED OVERZICHT PER PROGRAMMATIEVORM OVERZICHT PER SEIZOEN OVERZICHT PER GEMEENTE DEELNEMERSBEREIK BIJLAGEN BIJLAGE 1: ACTIVITEITENLIJST BIJLAGE 2: BESCHRIJVING VAN ENKELE PRAKTIJKEN DAG VAN DE DIALOOG OUDERS ALS ONDERZOEKERS DZJAMBO! EEN LEESGROEP IN JOUW BIB! FILOCAFÉ ZOMERS KOKEN OP DE BIOBOERDERIJ BIJLAGE 3: PERSONEELSLIJST EN OVERZICHT GEVOLGDE OPLEIDINGEN BIJLAGE 4: LIJST AV PER 31/12/

8 8

9 Woord vooraf In 2009 bouwden we de werking verder uit volgens de sporen die in 2007 en 2008 zijn getrokken. Enkele belangrijke vernieuwingen in 2009 zijn: 1. De uitbreiding van de seizoensprogrammatie in de regio buiten Gent door een samenwerking met de stad Deinze en de gemeente Knesselare. 2. Een verhoging, gespreid over de hele regio, van het aantal specifieke samenwerkingen met partners. Het gaat onder meer om projecten zoals Met oud en jong van lied naar song in Maldegem en St-Laureins, om de Dag van de Dialoog in Gent. 3. We gingen ook van start met de programmatie van Spring Mee, een open vormingsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen. 4. De start van het uitwerken van een meerjarenplan interculturaliseren en het aangaan van een Grundtvig leerpatnershap Immigrants as active citizens by choice voor de periode 1 augustus 2009 tot 1 augustus In 2010 leggen we dezelfde accenten. We ontwikkelen verder op dezelfde sporen en volgen de gestarte initiatieven verder op. Het eerste deel van dit voortgangsrapport beschrijft de evaluatie van onze werking in 2009 en de plannen voor 2010 binnen de doelstellingen van het beleidsplan. De plannen voor 2010 worden genummerd in acties. In Deel 2 verhouden we onze werking t.o.v de 13 decretaal bepaalde beoordelingselementen. In Deel 3 maken we een cijfermatige analyse van onze educatieve activiteiten. De bijlagen bevatten een activiteitenlijst, een beschrijving van enkele educatieve praktijken, een personeelslijst en een overzicht van de gevolde opleidingen en een lijst van de algemene vergadering. Ter voorbereiding van dit voortgangsrapport organiseerden we met het team eind 2009 een jaarplanningsdag. Iedere medewerker gaf ook input of schreef mee aan bepaalde delen van dit voortgangsrapport. 9

10 10

11 Deel 1: Beschrijving van de werking binnen de doelstellingen van het beleidsplan 11

12 12

13 Beleidsuitdaging 1: Visie Vanuit een duidelijke en gemeenschappelijke visie ontwikkelen en verfijnen wij verder onze kijk op de opdrachten en taken van de regionale volkshogeschool. A. Beschrijving 1.1. Diversiteitsbeleid In oktober 2007 keurden we het diversiteitsplan goed op de Raad van Bestuur. Dit diversiteitsplan omvat een visie op diversiteit en een actieplan. Het actieplan wordt opgedeeld in drie luiken 1. Doelen en acties i.v.m. integrale toegankelijkheid 2. Doelen en acties i.v.m. onze diensten 3. Doelen en acties i.v.m. onze interne werking Hieronder geven we een beschrijving van de specifieke acties die in 2009 werden gerealiseerd en de specifiek geplande acties voor Integrale toegankelijkheid We stellen ons als doel om onze werking tegen eind 2010 integraal toegankelijk te maken. Dit betekent dat onze interne werking, aanbod en communicatie effectief bereikbaar, betreedbaar, betaalbaar en bruikbaar is voor iedereen. Dat mensen er onafhankelijk en op gelijkwaardige wijze aan kunnen deelnemen. De uitgangspunten voor een integraal toegankelijke werking staan nader omschreven in het diversiteitsplan. Voor deze uitgangspunten hebben we permanente aandacht Actie 1: In 2009 was er expliciet aandacht voor de onderstaande acties. Deze actie werd uitgevoerd zoals gepland. 1. Op basis van het ATO-rapport werden enkele kleine aanpassingen aangebracht aan onze gebouwen. In één vormingslokaal en aan het onthaal werden ringleidingen geïnstalleerd. 2. We zorgden voor een goede communicatie over de bereikbaarheid van onze lokalen n.a.l.v. de geplande infrastructuurwerken aan het Sint-Pietersstation Onze werking naar partners en publiek Enerzijds willen we onze diensten zo inclusief mogelijk uitbouwen door zoveel mogelijk drempels weg te nemen en randvoorwaarden te faciliteren. Anderzijds willen we gerichte inspanningen ondernemen naar kansarmen, personen met een beperking, mensen uit een etnisch-culturele minderheid. We hebben hiervoor aandacht in alle delen van onze werking naar partners en publiek: het opzetten van vormingsactiviteiten, ondersteuning, freelancerswerking, infoknooppunt, behoeftedetectie en bekendmaking. De uitgangspunten staan nader omschreven in ons diversiteitsplan In 2009 hebben we enkele specifieke acties gerealiseerd in onze werking naar partners en publiek (cf actie 21, actie 30, actie 31, actie 36)

14 De acties in onze werking naar partners en publiek die ons diversiteitsbeleid helpen realiseren staan beschreven onder de acties 18, 26, 27, Onze interne werking We integreren in ons algemeen beleid, in het personeelsbeleid en het financieel beleid de principes en acties uit het diversiteitsplan. We nemen jaarlijks de verantwoordelijkheid in het plannen, uitvoeren en evalueren van dit beleid Actie 2: Deze actie werd uitgevoerd zoals gepland. 1. We volgden de geplande acties voor 2009 op en formuleerden nieuwe acties voor De voorziene middelen voor opvolging van het ATO-rapport, voor communicatie acties en voor werkingsmiddelen voor vormingsinitiatieven in het kader van het diversiteitsbeleid werden aangewend. 3. Extra actie: In 2009 startten we een begeleidingsproces met Intercultureel Netwerk Gent (ING) om een strategisch meerjarenplan interculturaliseren uit te werken. In 2009 maakten we vooral een interne en externe analyse en hebben we de aanzet gegeven tot een strategie In 2010 leggen we de klemtoon op het verder uitwerken van een actieplan interculturaliseren (cf actie 27 ) Visie op leren en de educatieve functie 2009 Op 30 maart 2009 organiseerden we onze tweede freelancersontmoeting. Het doel was om de band aan te halen met Vormingplus Gent-Eeklo en samen de kwaliteit van onze educatieve activiteiten te bevorderen. Er werden twee workshops georganiseerd: 1. de kunst van het zelf vragen stellen (begeleiding: Yves Larock, Stichting Lodewijk de Raet) 2. levendig en creatief leren in een groep, kennismaken met het TGI-model (begeleiding: Mieke De Veuster) (cf actie 13) We volgden de evoluties rond EVC s op via infomomenten van SoCius en FOV (cf actie 24) In 2010 doen we het volgende 1. We volgden de evoluties rond EVC s op via infomomenten van SoCius en FOV. 2. We verkennen nieuwe denkwijzen omtrent een visie op leren en bekijken wat deze kunnen betekenen voor onze visie op leren en de educatieve functie. (cf actie 21) 1.3. Visie op de culturele functie 2009 In 2009 bespraken we een nieuwe visietekst op de culturele functie. Daarna hielden we met het team een denkoefening over hoe we met concrete initiatieven invulling kunnen geven aan het cultureel project water. Dit is een project met de drie Oost-Vlaamse Vormingpluscentra voor de periode (cf actie 26). 14

15 2010 In 2010 geven we invulling aan het provinciaal project water van de drie Oost-Vlaamse Vormingpluscentra (cf actie 23). 15

16 B. Toetsing aan de doelstellingen uit het beleidsplan Strategische doelstelling 1 : Eind 2009 is onze werking aantoonbaar gestoeld op onze gemeenschappelijk gedeelde visie. Operationele doelstelling 1.1. : Eind 2006 hebben we met alle geledingen van de organisatie een gemeenschappelijk visie ontwikkeld op onze decretale opdrachten en taken. Indicator : Eind 2006 is er een gemeenschappelijk gedragen visietekst i.v.m. de decretale opdrachten en taken, goedgekeurd door de Raad van Bestuur en opgenomen in de kwaliteitsdocumentatie. Deze doelstelling is gerealiseerd in Operationele doelstelling 1.2. : Vanaf 2007 communiceren wij duidelijk over onze eigen visie in alle contacten met de regelgevende en subsidiërende overheden. Indicator : Vanaf 2007 worden het jaarplan, het jaarverslag en de rapportages voor de subsidiërende overheden gecheckt op de kenmerken, die deel uitmaken van onze visie op de decretale opdrachten en taken 2009 en 2010 In deel 1 van het voortgangsrapport beschrijven we voor onze werking de realisaties van het voorbije jaar en de plannen voor het komende jaar. In deel 2 omschrijven we hoe we invulling geven aan de culturele en de gemeenschapsvormende functie. Deze doelstelling is gerealiseerd. Operationele doelstelling 1.3. : Tegen eind 2007 hebben wij een visie ontwikkeld over de inclusieve werking van onze organisatie. Indicator : Eind 2007 is er een gemeenschappelijk gedragen visietekst en stappenplan i.vm. diversiteitsbeleid, goedgekeurd door de Raad van Bestuur en opgenomen in de kwaliteitsdocumentatie. Deze doelstelling is gerealiseerd in Operationele doelstelling 1.4. : Tegen eind 2009 is onze gemeenschappelijke visie aantoonbaar geconcretiseerd in onze werking. Indicator : In elk jaarverslag vanaf 2006 is er een hoofdstuk opgenomen i.v.m. (a) de keuzes die we dat jaar gemaakt hebben vanuit onze visie en (b) de effecten van deze keuze op onze werking Indicator : Uit de evaluatie van onze werking eind 2009 blijkt dat onze visie geïmplementeerd is en 2010 In deel 1 van het voortgangsrapport beschrijven we voor onze werking de realisaties in 2009 en de plannen voor In deel 2 wordt bij de beoordelingselementen omschreven hoe we invulling geven aan de culturele en de gemeenschapsvormende functie in 2009 en hoe we dit in 2010 willen invullen. De interne analyse van onze werking i.f.v. de opmaak van een nieuw beleidsplan toont aan dat we onze werking ontwikkeld hebben in de richting van onze visie. Deze analyse gaf ook aan wat we minder goed doen en hoe we onze werking willen 16

17 bijsturen. In het beleidsplan zullen deze nieuwe keuzes worden ingevoegd. Deze doelstelling is gerealiseerd. 17

18 18

19 Beleidsuitdaging 2: Dienstverlening Om samenwerking te stimuleren met onze potentiële partners, investeren we in een samenhangende dienstverlening die zij als waardevol en inzetbaar (h)erkennen. A. Beschrijving Eind 2006 formuleerden we 7 diensten om onze decretale opdrachten uit te bouwen: 1. Een vormingsaanbod, gespreid in de regio voor een groter en divers publiek 2. Freelancerwerking 3. Infoknooppunt 4. Behoeftebepaling 5. Bekendmaking 6. Partners ondersteunen 7. Beleidsgericht werken We beschrijven hieronder onze samenwerking met partners in het kader van deze diensten. De dienst bekendmaking wordt uitgebreid beschreven onder beleidsuitdaging 4. De dienst beleidsgericht werken wordt niet langer apart uitgewerkt, maar is een aspect van de andere diensten. Door het uitbouwen van deze diensten willen we onze rol als motor van de niet-formele vorming in de regio waarmaken. We willen hierbij ook toewerken naar meer coördinatie en afstemming van het niet-formele vormingsaanbod in de regio. Dit doen we ondermeer door 1. het opstellen van een educatieve kaart van onze regio en het ontsluiten van informatie over educatieve behoeften. 2. op basis van deze informatie in samenwerking met partners een afgestemd aanbod te ontwikkelen. 3. het begeleiden van gemeenten en regionale organisaties bij het ontwikkelen van een afgestemd aanbod in hun werkingsgebied. 4. deel te nemen aan verschillende overlegplatforms in de regio. 5. het bekendmaken van het globale aanbod in de regio 6. het organiseren van activiteiten in samenwerking en afstemming met partners. Om een samenwerking rond één of meerdere van deze diensten vorm te geven, bouwen we netwerken uit met freelancers, vormingsinstellingen, organisaties, gemeenten en sleutelfiguren in de regio Actie 3: Deze actie werd uitgevoerd zoals gepland. In 2009 bouwden we netwerken uit met gemeenten, organisaties en sleutelfiguren in onze regio, o.a.: 1. We voerden een gesprek met de cultuurambtenaar van Lochristi om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. 2. We contacteerden en bevroegen regionale organisaties in het Meetjesland actief rond natuur, milieu en streekverkenning in functie van afstemming van het aanbod. Uit de bevraging bij de betreffende organisaties (VELT, CVN, Inverde, Mondina, Landelijke Gilden, Natuurpunt en partners, Plattelandscentrum, Regionaal landschap, Erfgoedcel, gidsenvereniging en toerisme Meetjesland) bleek dat verder overleg in deze fase niet nodig was omdat er weinig of geen vragen en behoeften zichtbaar waren die om invulling vroegen. 19

20 3. Onze contacten met de stedelijke bibliotheek Gent om de samenwerking uit te breiden leidde in 2009 nog niet tot een concreet resultaat. 4. Met Circa, cultuurcentrum Gent, werden samenwekingsmogelijkheden afgetast en werd een aanbod vorm gegeven n.a.v. de Week van de Amateurkunsten We stelden onze werking voor op het bibliotheekoverleg Meetjeslandse bibliotheken van COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) en gingen het gesprek aan over vorming in deze bibliotheken. 6. We volgden de werking op van COMEET door te zetelen in de Adviesgroep en de werkgroepen. Dit maakt het tegelijk mogelijk om in deze regio ons netwerk te verstevigen en uit te breiden. 7. We onderzochten de bestaande praktijken van samenwerking met sociaal-culturele verenigingen in de verschillende volkshogescholen en organiseerden een focusgroepsgesprek met beroepskrachten van verenigingen in voorbereiding van het beleidsplan De regionale en provinciale koepels van sociaal-culturele verenigingen ontvangen de digitale nieuwsbrief, Goedgebrieft. 8. In een verkennend gesprek met de coördinator van de Brede Schoolwerking in Gent onderzochten we de mogelijkheden tot samenwerking. Dit wordt in 2010 verder onderzocht. 9. We namen deel aan de vergaderingen van de cultuurraad Gent Actie 1 : In 2010 bouwen we netwerken uit met gemeenten, organisaties en sleutelfiguren in onze regio, o.a.: 1. We zetelen in de Adviesgroep, volgen de werkgroepen van COMEET op en werken het reflectietraject op de werking van COMEET mee uit. 2. We nemen deel aan de vergaderingen van de Cultuurraad Gent. 3. We onderzoeken met Circa verder hoe we een aanbod kunnen uitbouwen en spreiden in de buurten en deelgemeenten van Gent. 4. We knopen verdere gesprekken aan met de bibliotheek van Lochristi en met de cultuurbeleidscoördinator van Melle In samenwerking vormingsactiviteiten opzetten Samen vormingsactiviteiten opzetten is onze voornaamste vorm van samenwerking met partners in de regio. Deze samenwerking krijgt vorm langs drie strategieën: 1. We werken in enkele gemeenten samen met partners een seizoensprogammatie uit. 2. Met partners in de regio zoeken we proactief en in aansluiting op hun werking naar (duurzame) samenwerking op het vlak van specifieke thema s, formules en doelgroepen. 3. We geven opvolging aan specifieke vragen naar vormingsactiviteiten We werken in enkele gemeenten samen met partners een seizoensprogammatie uit. We willen op een beperkt aantal plaatsen - goed gespreid in de regio - een seizoensprogrammatie uitwerken. We kiezen voor een samenwerking met gemeenten die een uitstraling hebben op omliggende gemeenten en die in staat zijn vorming te verankeren in hun werking. De samenwerking met deze partners verloopt gestructureerd. Jaarlijks organiseren we een evaluatie- en planningsgesprek. De afspraken en engagementen worden vastgelegd in een samenwerkingsnota. In de periode van uitvoering zijn er veelvuldige contacten ter opvolging Actie 4: Deze actie werd uitgevoerd zoals gepland. In 2009 realiseerden we de volgende acties i.v.m. de seizoensprogrammaties in de regio: 20

21 1. We volgden de bestaande structurele samenwerkingen op met de volgende partners: het GC t Groenendal in Merelbeke, de bibliotheek Oosterzele, het CC Evergem, het CC De Herbakker in Eeklo, de bibliotheek Knesselare en het Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen in Deinze. 2. In het najaar 2009 zijn we in samenwerking met het Cultuurcentrum Wachtebeke gestart met de organisatie van een bescheiden aantal vormingsactiviteiten. Het vormingsprogramma krijgt inhoudelijk vorm door overleg met de cultuurfunctionaris en de Seniorenclub die verbonden is aan het Cultuurcentrum. Op langere termijn wordt een verbreding van thema s en doelgroepen nagestreefd. 3. We bouwden de samenwerking met de stad Deinze verder uit in de vorm van een seizoensprogrammatie in het Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen en de bibliotheek Deinze. Deze programmatie gebeurt in een planningsteam bestaande uit de centrumleidster van het dienstencentrum, de bibliothecaris en de cultuurbeleidscoördinator. 4. In de gemeente Knesselare werd er vorming gepland in afstemming met andere lokale partners. Via dit netwerk konden we in afstemming met het bestaande aanbod vorming organiseren en konden we in samenwerking met verschillende lokale partners (bibliotheek, CM-afdeling, KVLV-afdeling, RVT, dienstencentrum) een lokaal gedragen vormingsaanbod verzorgen Actie 2 : We ondernemen de volgende acties i.v.m. een gespreide seizoensprogrammatie in de regio: 1. We volgen de bestaande samenwerkingen in functie van seizoensprogrammatie in onze regio op met de volgende partners in zeven gemeenten uit onze regio: bibliotheek Deinze en Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen in Deinze, bibliotheek Knesselare, CC Evergem, CC De Herbakker in Eeklo, GC t Groenendal in Merelbeke, bibliotheek Oosterzele, CC Wachtebeke. In samenspraak met deze partners gaan we zoveel mogelijk het gesprek aan met vertegenwoordigers of toeleiders uit de gemeente teneinde een optimale gedragenheid van het vormingsaanbod te creëren. 2. We overleggen met relevante partners (in eerste instantie met Circa) in Gent om te onderzoeken of en hoe we een vormingsaanbod gespreid in Gent kunnen organiseren Met partners in de regio zoeken we, proactief en in aansluiting op hun werking, naar (duurzame) samenwerking op het vlak van specifieke thema s, formules en doelgroepen. Naast de seizoensprogrammatie in enkele gemeenten in onze regio, zoeken we ook met andere partners samenwerking voor specifieke activiteiten. We willen onze werking ook op deze manier verankeren in de regio en door de krachten te bundelen nieuwe activiteiten organiseren en een nieuw publiek aanspreken. De meeste van deze activiteiten vragen een intens overleg en samenwerking met alle betrokken actoren en zijn dus tijdsintensief Actie 5: In 2009 zetten we sterk in op het ontwikkelen van samenwerkingen rond vorming aansluitend op de werking van partners. De voorziene acties werden uitgevoerd. 1. In samenwerking met het bibliotheekoverleg ZOVLA (Zuid-Oost-Vlaanderen), het streekgericht biblitoheekbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender werkten we een vormingsaanbod over poëzie uit. Deze samenwerking leidde tot vier vormingen (beschouwend en creatief) tussen Poëziedag 2009 en Poëziedag Dit project liet ons toe met vijf bibliotheken (Sint-Martens-Latem, De Pinte, Gavere, Zulte, Nazareth) uit ons werkingsgebied 21

22 samen te werken. Naar aanleiding van die vormingen groeide er in de bibliotheek Gavere een poëzieleesgroep. 2. I.s.m. Kompas vzw, het onthaalbureau Gent, organiseerden we de interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo (cf actie 31). 3. I.s.m. het Huis van het Nederlands organiseerden we Dzjambo-zomer, vier uitstappen in Vlaanderen voorbereid door de Dzjambo-vrijwilligers voor nieuwkomers die een NT2 aanbod volgen (cf actie 31). 4. I.s.m. de Stedelijke Bibliotheek Gent organiseerden we 12 leesgroepen. Voor de leesgroepbegeleiders werd een intervisietraject opgezet i.s.m. Leesweb. 5. Het intergenerationeel vormingsproject over cultureel erfgoed Met oud en jong van liedje naar song werd uitgevoerd en loopt verder in Dit project, met middelen van de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met de Erfgoedcel Meetjesland van COMEET, het Plattelandscentrum Meetjesland en de cultuurdienst Maldegem, leidde tot de volgende acties in 2009: o Creatieve workshops over muzikaal erfgoed in Maldegem op de Dag van de Intergenerationele Solidariteit, tijdens de Week van de Amateurkunsten, op 29 april 2009: workshop a capella, workshop rappen in t Maldegems, workshop radio maken, workshop De Lange Zangtafel, workshop Dans. o Voorstelling van het project als praktijkvoorbeeld op de studiedag Rewind & FastForward (23/10/2009) van FARO over intergenerationeel werken in de cultureel-erfgoedsector. o Uitwerken van het educatieve pakket Creatief aan de slag met muzikaal erfgoed : publicatie en cd. 6. We startten een samenwerking met het Plattelandscentrum Meetjesland in Sint- Laureins over vorming, aansluitend bij het thema van plattelandsbeleving. Dit resulteerde in een programmatie van drie vormingen in Met Circa, cultuurcentrum Gent, werden n.a.l.v. de week van de amateurkunsten enkele workshops georganiseerd. Deze gingen helaas niet door wegens te weinig inschrijvingen. 8. I.s.m. de federaties van allochtone zelforganisaties (VOEM en FZOVL) werkten we een project uit rond de Europese en Vlaamse verkiezingen. Vormingplus zette een kadervorming op voor de kadervrijwilligers van de aangesloten zelforganisaties. Een drietal organisaties organiseerden nadien vorming voor hun eigen achterban (cf actie 31). 9. I.s.m. Intercultureel Netwerk Gent en de Integratiedienst van de stad Gent organiseerde we op 27 oktober de Dag van de Dialoog. In totaal waren 30 organisatie betrokken bij de organisatie van 22 dialoogtafels. Er namen 150 Gentenaars deel (cf actie 31). 10. In het voorjaar werd het filocafé georganiseerd met het Volkshuis in Gent. Sinds het najaar 2009 gaat het filocafé door in café Het Onverwacht Geluk. We organiseerden ook de estafette filocafé mee. Deze ging in 2009 door in Antwerpen met een 50-tal deelnemers. 11. Tijdens de Week van de Vrijwilliger, die plaatsvond van 1 tot 8 maart 2009, organiseerden we in Deinze, Eeklo en Gent in totaal 12 kennismakingsbezoeken voor kandidaat-vrijwilligers aan organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Negen bezoeken hebben effectief plaatsgevonden (cf actie 29). 12. Samen met de Gezinsbond afdeling Gent organiseerden we de infosessie Onze kinderen veilig online. Deze werd helaas afgelast wegens te weinig inschrijvingen. 13. I.s.m. het Poëziecentrum Gent organiseerden we poëzieleesgroepen. In het najaar 2009 werd een tweede poëzieleesgroep opgestart. 14. I.s.m. Academie Levenseinde, LEIF (Levenseinde Informatie Forum) en CMD (Centrum Morele Dienstverlening) werd een lezing georganiseerd rond euthanasie en wilsbeschikking. Vanuit deze samenwerking werd voor 2010 samen met LEIF en 22

23 het Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo een cursus aspecten van het levenseinde uitgewerkt rond de thema s patiëntenrechten, wilsbeschikking, euthanasie en palliatieve zorg. 15. Samen met de erkende levensbeschouwelijke organisaties in Gent, HVV Oost- Vlaanderen en CCV werd een reeks Levensbeschouwelijke bezoeken georganiseerd. Wegens te weinig inschrijvingen konden deze helaas niet doorgaan. 16. Samen met de Gezinsbond werd een oefenschool voor ouders rond grenzen stellen georganiseerd. 17. I.s.m. de andere Oost-Vlaamse Vormingpluscentra en CEDES organiseerden we een training voor welzijnswerkers en sociaal-cultureel werkers over de gezondsheidskuur van nonkel Tuur. Dit is een vormingspakket om met kansarmen te werken rond gezondheid (cf actie 30). 18. We namen deel aan het project Ouders als onderzoekers van het VCOK door het begeleiden van een oudergroep (cf actie 30). 19. I.s.m. CM-Midden-Vlaanderen werd een cursus NLP georganiseerd in Deinze, Eeklo en Gent. 20. We continueerden de samenwerking met Imavo en het Masereelfonds in Gent voor de organisatie van een reeks rond kopstukken uit de filosofie. 21. I.s.m. de stad Gent, Dienst sociale voorzieningen, werd een vorming georganiseerd over de Vlaamse en Europese verkiezingen (cf actie 30). 22. Samen met de Alzheimer Liga, het gemeentebestuur en de bibliotheek van Oosterzele organiseerden we een lezing met prof. Christine Van Broeckhoven over De genetica van de ziekte van Alzheimer 2010 Actie 3 : We gaan o.a. de volgende specifieke samenwerkingen aan: 1. We overleggen met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van bibliotheken over een mogelijk vormingsaanbod in het kader van de Bibliotheekweek of als onderdeel van hun uitbreidingsactiviteiten. 2. We plannen vormingsactiviteiten in de gemeenten Sint-Laureins en Maldegem in het kader van de Week van de Amateurkunsten. 3. Het intergenerationeel vormingsproject over cultureel erfgoed Met oud en jong van liedje naar song loopt verder in We werken samen met het Plattelandscentrum Meetjesland aan een vormingsaanbod over landbouw en plattelandsbeleving en hanteren hierbij verschillende invalshoeken. 5. We werken samen met lokale partners in het kader van het provinciaal project over water (i.s.m. de drie Oost-Vlaamse Vormingplussen). 6. We organiseren de interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo. 7. We participeren verder aan het project Ouders als onderzoekers. 8. We organiseren verder leesgroepen i.s.m. de Stedelijke Bibliotheek Gent. 9. We organiseren verder poëzieleesgroepen met het Poëziecentrum Gent. 10. We organiseren het filocafé in Gent. 11. Samenwerking met LEIF en Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo rond aspecten van het levenseinde. 12. We organiseren oefenscholen voor ouders i.s.m. de Gezinsbond. 13. We organiseren een nieuwe Dag van de Dialoog in We werken mee aan de Week tegen racisme in Gent We geven opvolging aan specifieke vragen naar vormingsactiviteiten Organisaties die een vormingsvraag hebben, kunnen ons contacteren. Indien mogelijk organiseren we samen met hen een vormingsactiviteit. Indien we zelf geen aanbod beschikbaar hebben, verwijzen we hen door naar de geschikte aanbieder. 23

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI BELEIDSPLAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDWERKING 2015-2020 Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie