Met de zalm de Maas af

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met de zalm de Maas af"

Transcriptie

1 Met de zalm de Maas af Mogelijkhed voor samwerking binn e NME- voor de basisvorming door datum vak vakcode studielast begeleiding Gilda Roozeboom 30 maart 2006 Master Thesis Ecohydrology (M-variant) ECTS Reina Kuiper (Stichting Reinwater), Maart Waterloo (VU) Bert van Oers (VU )

2 foto voorkant: IVN-Gelderland

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Onderzoeksopdracht Opbouw van het verslag 2 2. Opvatting over NME NME onderwijsvernieuwing Waardevolle natuur- milieueducatie Betrokkheid Kritische mingsvorming Handelingsperspectief De doct De leerling ctraal Plek van NME in de basisvorming Projectomschrijving Met voor e Maasgewet Schol voor Duurzaamheid Invulling van Met voor e Maasgewet Method Weer te gev informatie Educatieve De wijze waarop de informatie is verzameld Overzicht initiatiev Vooruitblik Het lesprogramma Aanvulling op uitgangspunt voor NME vanuit ervaring Verhald ontwerp Inspiratie voor e verhald ontwerp over de Maas Met de zalm de Maas af Samwerking Aandachtspunt Aanbeveling Conclusies 35 Literatuur 36 Dankwoord 37 Bijlag 1 Projectvoorstel Met voor e Maasgewet 2 Draaiboek voor de module Droge Voet (niet digitaal) 3 Overzicht initiatiev

4

5 1. Inleiding 1.1 Onderzoeksopdracht Dit onderzoek dit als voorbereiding voor e educatief in over het Maasstroomgebied. De ws om e educatie op te zett is ontstaan binn het netwerk Mosa Natura. Stichting Reinwater IVN Veriging voor natuur- milieueducatie (IVN), beide betrokk bij het netwerk, hebb de uitwerking hiervan op zich gom. Deze stage wordt begeleid vanuit Stichting Reinwater. Geschikte, al bestaande initiatiev van organisaties die actief zijn in het Maasstroomgebied zull e deel van de ingrediënt voor het nieuwe programma vorm. Hieronder vall bij voorbeeld educatieve activiteit material. Ook knis ervaring binn organisaties kunn e bijdrage lever aan het. Het invtariser van de al bestaande initiatiev vormt het doel van deze stage de eerste stap in het verder uitwerk van het. Dit valt uite in: - e overzicht mak van natuur- milieueducatieve initiatiev in het Maasstroomgebied daarin aangev hoe deze kunn bijdrag aan Met voor e Maasgewet. - aanbeveling schrijv voor de verdere ontwikkeling van het. Daarnaast heeft deze stage als nevdoel bij te drag aan de versterking van het netwerk Mosa Natura. Mosa Natura Verschillde organisaties in Nederland, België Frankrijk zett zich in voor e natuurlijker Maasstroomgebied. Om resultaat te kunn boek is samwerking tuss deze organisaties esstieel hebb zij het netwerk Mosa Natura opgericht. Het netwerk heeft twee hoofd. In e Maasatlas will zij e visie ontwikkel over natuur in het Maasstroomgebied rond e aantal voorbeeldgebied. Het tweede idee voor e is ontstaan tijds de netwerkbijekomst in december Tijds deze bijekomst is geconcludeerd dat de bewoners van het stroomgebied zich er te weinig van bewust zijn dat zij in e stroomgebied lev. E eerste opzet voor e educatief om bewustwording te vergrot is gemaakt door Stichting Reinwater. Dit draagt de werktitel Met voor e Maasgewet. Schets van Met voor e Maasgewet De onderbouw van de middelbare school is gekoz als voor het op te zett Met voor e Maasgewet. Het uiteindelijke moet in het hele stroomgebied van de Maas uitgevoerd kunn word. De scholier ler verschillde aspect van het stroomgebied beter kn zull zich daardoor meer betrokk verantwoordelijk voel. Met voor e Maasgewet is e vakoverstijgd gericht op het ler van zelf onderzoek do, e belangrijk leerdoel in de basisvorming. Leerling do het eig onderzoekje met behulp van de knis ervaring van ms die bij het Maasstroomgebied betrokk zijn, vanuit hun beroep, hobby of als bewoner. Door de opzet is het uitdagd motiverd voor de scholier: de onderwerp van de onderzoekjes zijn niet fictief, maar actueel in het stroomgebied maatschappelijk relevant. Ook ligt de keuze van het onderwerp bij de scholier zelf, waarmee het aansluit bij de interesse van de scholier. Het zal word afgeslot met e activiteit, waarin de leerling hun eindproduct of conclusies verwerk. Dit draagt bij aan het ontwikkel van e handelingsperspectief voor het omgaan met maatschappelijke problem. Zo kunn zij bijvoorbeeld de conclusies die zij uit de onderzoek trekk prester aan lokale bestuurders, waardoor ze knis mak met het invloed uitoef op beleid. Door de scholier ook handelingsperspectief te bied kunn ze de verworv betrokkheid ook uit omzett in handel. (Met voor e Maasgewet zal verder word toegelicht in hoofdstuk 3, het volledige voorstel is opgom in bijlage 1.) 1

6 Vervolg op de stage De resultat van deze stage zull als input di om de samwerking met de verschillde organisaties vorm te gev het lesmateriaal te ontwikkel. Hiermee zal eerst e pilot word uitgevoerd. Het Grsmaasgebied is uitgekoz als pilotgebied. Aan de pilot zull in ieder geval scholier in Nederlands Limburg meedo wellicht ook al Belgisch-Limburgse scholier. Na deze proeffase de evaluatie daarvan zal het ook door schol stroomop- -afwaarts word uitgevoerd. 1.2 Opbouw van het verslag Deze stage heeft geresulteerd in e overzicht van bestaande educatieve initiatiev in het Maasstroomgebied e invtarisatie van mogelijke bijdrag aan Met voor e Maasgewet. Onder deze initiatiev vall organisaties die educatie opzett uitvoer ook de, activiteit lesmaterial die zij aanbied. Om deze invtarisatie te mak aanbeveling te schrijv voor het verder uitwerk van het, valt deze stage uite in de volgde stapp. Verkning van NME Allereerst wordt in hoofdstuk 2 e inleiding gegev op de natuur- milieueducatie (NME) in relatie tot de onderwijsvernieuwing in het voortgezet onderwijs. Hierin wordt besprok wat het doel van NME is uit welke elemt e goed NME- bestaat dat aansluit bij de eis van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Deze uitgangspunt kom voort uit literatuurstudie. Inzoom op Met voor e Maasgewet Het kader waarbinn Met voor e Maasgewet verder zal word ontwikkeld, wordt in hoofdstuk 3 gegev. Verschillde organisaties kunn binn dit kader e bijdrage lever aan Met voor e Maasgewet. In hoofdstuk 4 word de punt in het overzicht vastgesteld waarmee elke organisatie beschrev zal word. Speciale aandacht is er voor één of kele educatieve per organisatie. Aan de hand van aandachtspunt wordt nagegaan hoe deze initiatiev in Met voor e Maasgewet verwerkt zoud kunn word. De aandachtspunt zijn bepaald aan de hand van de inzicht vanuit de literatuurstudie (hoofdstuk 2) de ws vanuit het netwerk Mosa Natura. Beschrijving van de initiatiev Hoofdstuk 5 bevat de resultat van de stage. In dit hoofdstuk word de organisaties hun beschrev. Naast de lidorganisaties van het netwerk Mosa Natura, word hier ook organisaties meegom die nog niet bij het netwerk betrokk zijn. Voortgang Met de gedurde deze stage verzamelde informatie wordt in hoofdstuk 6 vooruitgekek op de verdere ontwikkeling van het. Hiervoor zijn aandachtspunt gegev word aanbeveling gedaan. Als inspiratie voor de verdere uitwerking van Met voor e Maasgewet wordt in dit hoofdstuk ook e voorstel gedaan voor e mogelijke vorm die het lesprogramma kan krijg. De conclusies die hieruit voortkom zijn weergegev in hoofdstuk 7. 2

7 2. Opvatting over NME In dit hoofdstuk wordt beschrev wat kmerk zijn van goede natuur- milieueducatie. Dit vormt de achtergrond voor het beschrijv van verschillde organisaties (hoofdstuk 5) voor de aanbeveling voor de verdere vormgeving van Met voor e Maasgewet (hoofdstuk 6). 2.1 NME onderwijsvernieuwing Met voor e Maasgewet wordt ontworp als natuur- milieueducatief. Daarom zal in dit hoofdstuk dieper word ingegaan op NME. Ook wordt aandacht besteed aan de verandering die spel gespeeld hebb in het voorgezet onderwijs, zoals de invoering van de basisvorming (de onderbouw van het voortgezet onderwijs) de tweede fase (bovbouw). Beide zijn tuss ingevoerd zijn van belang omdat Met voor e Maasgewet binn de basisvorming zal word uitgevoerd. Achtergrond van NME Onze levswijze belast onbedoeld de ecologische draagkracht van de natuur. Deze belasting is dusdanig hoog, dat e andere omgang met de natuur als noodzakelijk wordt gezi. De belasting vindt vaak plaats ver bij ons vandaan, maar ook wanneer de effect wel dichtbij zijn, zijn ze vaak onzichtbaar. Daardoor is niet ieder zich ervan bewust wat de gevolg zijn van zijn handel. Natuur milieueducatie is onderwijs dat inzicht geeft in deze complee milieuproblem ms aanzet om hierin hun verantwoordelijkheid te nem. Dit uitgangspunt heeft e negatieve basis, de slechte invloed van het mselijk handel op de natuur, maar NME werkt ook verrijkd. Natuur- milieueducatie brgt ms in contact met de natuur, iets wat niet meer voor iedere vanzelfsprekd is. Giet van natuur verhoogt de kwaliteit van ons lev. Dit wordt wel vergelek met het giet van kunst. Dit giet belev is steeds vaker de basis voor NME, in plaats van e milieuprobleem als uitgangspunt. Eén van de plekk waar NME aandacht krijgt is binn het voortgezet onderwijs. Onderwijstak in het voortgezet onderwijs Het onderwijs is e vakgebied dat zich steeds ontwikkelt, door nieuwe inzicht in leerprocess ontwikkeling in de. Discussies over de vernieuwing van het voortgezet onderwijs hebb geleid tot de invoering van de basisvorming tweede fase. Traditioneel werd in het voortgezet onderwijs e introductie gegev op de wetschappelijke disciplines. Daarmee werd niet goeg bijgedrag aan de bredere pedagogische taak die onderwijs heeft. Door de vernieuwing wordt hieraan beter tegemoet gekom. De onderwijstak kunn als volgt word samgevat (Alblas, 1999, naar Kieviet, 1993): - voorbereiding op het maatschappelijk functioner, nu in de toekomst - voorbereiding op studie beroep - persoonlijke ontwikkeling Deze tak word hieronder verder uitgewerkt. Onderwijsvernieuwing De basisvorming heeft erzijds e funderd karakter, net als het primaire onderwijs waar het op volgt. Deze basisknis vaardighed word voor iedere van belang geacht voor e goed functioner in de, nu later. Daarnaast is de basisvorming voor leerling e oriënterde fase op zichzelf (wie b ik, wat wil ik, wat kan ik?), op hun ontwikkelingsmogelijkhed (hoe zou ik will word, hoe zou mijn lev eruit kunn zi, wat wil ik ler?) op de wereld van studie beroep (van der Mol et al., 2005). Deze periode van 3 (soms 2 of 4) jaar bestaat daarom uit 15 vakk die elke leerling moet volg, ongeacht het opleidingsniveau. Zo krijg leerling meer gelijke kans wordt beroepskeuze uitgesteld is de basisvorming daadwerkelijk e oriënterde fase. In de onderwijsvernieuwing is geformuleerd dat het onderwijs prikkelder zou moet word voor leerling dat vakk aan de 3

8 orde gesteld moet word vanuit het belang dat zij voor leerling hebb. Hiervoor zijn twee algeme didactische principes gegev. De less moet zich niet uitsluitd op de theorie richt, maar meer op vaardighed leerling moet actiever bij de less betrokk word. Verdere vernieuwing Uit de evaluatie van de basisvorming blijkt dat deze vernieuwing om verschillde red moeilijk zijn in te voer (conceptdocumt van de Onderwijsinspectie, 1999). E groot probleem is dat de vakk versnipperd zijn, terwijl juist samhang tuss vakk gecreëerd moet word. Knis vanuit verschillde vakgebied moet elkaar aanvull. NME is multidisciplinair dus bij uitstek geschikt om verschillde vakk sam aan de orde te stell. De algeme bestaande structuur binn schol van losse eiland van vakgroep, die vrijwel niet samwerk, bemoeilijkt het creër van samhang. Ook vind doct vooral hun eig vakk de ontwikkeling daarvan belangrijker dan de vakoverstijgde onderwijsdoel, waaronder vaardighed. Dit focuss op integratie van vakk is, naast e aantal andere, de red dat er te weinig tijd was voor uitgevers om voldode aandacht te gev aan vaardighed in de lesmethodes. Vaardigheidsdoel die niet word gehaald zijn evoudig onderzoek verricht, samwerk standpunt verwoord. Om aan het probleem van de versnippering tegemoet te kom wordt momteel e nieuwe wetgeving voorbereidt, die de schol meer vrij laat in het bepal van de invulling van hun programma alle de kerndoel formuleert. Het ontwerp daarvoor noemt 38 kerndoel, verspreid over 7 domein. Alvors naar deze kerndoel te kijk om de plek van NME in het basisonderwijs te bepal, zal nagegaan word wat belangrijke aspect zijn binn waardevolle natuur- milieueducatie. 2.2 Waardevolle natuur- milieueducatie Om te bepal hoe goede NME eruit ziet, wordt eerst verder ingegaan op de van NME. In het begin van het hoofdstuk is gesteld dat NME gericht is op de vorming van natuurbetrokk ms. Dit hoofddoel is uit te splits in het ontwikkel van: - Betrokkheid: ieder voelt zich betrokk bij zijn omgeving, zowel de natuurlijke omgeving als de. Onder betrokkheid verstaan we hier de waardering die iemand voor e object (het onderwerp van betrokkheid) heeft, het belang dat hij eraan hecht, de verantwoordelijkheid die hij ervoor voelt de gevoels die het bij hem oproept (Alblas, 1999). - Kritische mingsvorming: ieder is in staat op e kritische manier zich e ming te vorm over onderwerp met betrekking tot natuur, milieu de verschillde belang serieus in zijn afweging mee te nem. Daarvoor is knis van de natuur maatschappelijke process nodig. - Handelingsperspectief: ieder is zich er van bewust dat hij of zij invloed heeft op zijn omgeving heeft zich manier eig gemaakt om daadwerkelijk invloed uit te oef. NME is pas volledig als alle drie deze doel word nagestreefd. Zij vorm sam de onderbouwing voor het handel in de, vanuit de ontwikkeling van de leerling. Deze drie punt kom aan de orde in de paragrav De doct heeft e belangrijke rol in het leerproces, deze zal daarom aan de orde kom in Uiteindelijk moet in het onderwijs in het algeme zeker ook bij NME in het oog word gehoud dat de leerstof slechts e middel is om het doel, dat de leerling zich ontwikkelt, te bereik: de leerling ctraal ( 2.2.5) Betrokkheid Werkelijke natuurervaring Om gevoels van waardering voor de natuur te ontwikkel, moet jonger daadwerkelijk in contact kom met de natuur. Voor veel jonger is dit contact niet meer vanzelfsprekd. Hier ligt e taak voor NME. Margadant (1994) voegt daaraan toe dat het op verschillde manier belev van de natuur (als rustzoeker activiteitzoeker, met de natuur als onderwerp of als decor) gestimuleerd moet word om leerling te lat ontdekk welke manier van (in e 4

9 bepaalde situatie) het best bij h past. Natuur die deel is van de belevingswereld van jonger roept gevoels op zoals verwondering bewondering. Deze subjectieve gevoels van waardering spel mee in het mak van keuzes, waarin natuur- milieubelang spel. Vooral in de eig omgeving is belangrijk, zodat waardering voor natuur-dichtbij ontstaat. Deze waardering kan makkelijk gekoppeld word aan de knis die ieder uit ervaring heeft opgedaan over zijn eig omgeving. Zo word de bedreiging van de natuur-dichtbij gekoppeld aan deze ervaringsknis, niet slechts aan e theorie over bedreiging van natuur, zo kom gevoel knis sam. Houding tegover de natuur Uit het bovstaande komt naar vor dat de basis is voor de vorming van betrokkheid bij de natuur. Van daar uit kunn gevoels van zorgzaamheid verantwoordelijkheid voor de natuur ontstaan. Er is binn NME ook aandacht nodig voor het ontwikkel van deze verantwoordelijkheidsgevoels. Het is onwaarschijnlijk dat e zorghouding zich ontwikkelt in e omgeving waar ge zorg respect voor elkaar bestaan. Het leerklimaat is erg belangrijk voor de ontwikkeling van betrokkheid. In e op leerklimaat kunn leerling sam met de leergroep ervaring opdo, zodat deze ervaring ook in dialoog verwoord geïnterpreteerd kunn word. Om eig ervaring betekis te gev te reflecter op eig houding is het nodig dat leerling hierover met elkaar communicer. Door ervaring te del met medeleerling kan de betekis ervan ook voor de leerling zelf duidelijker guanceerder word. Steegs (2004) mist in NME het formuler van specifieke voor het ontwikkel van gevoels. Doelstelling voor begrijp (zie 2.2.2) handel ( 2.2.3) zijn er wel, maar ook voor gevoel zoud die boemd moet word. Zelf noemt hij: plezier belev aan de ontmoeting met natuur, verwantschap voel met andere levde wezs, eerbied hebb voor het lev misschi zelfs liefde voel voor de natuur. Het is wellicht moeilijk, maar wel degelijk mogelijk om gevoels aan de orde te stell in het onderwijs, zoals bij voorbeeld in onderwijsprogramma s over pest al gebeurt. Persoonsvormd onderwijs Uit de vorige alinea blijkt, dat persoonsvorming belangrijk is in NME. Er is discussie over de mate waarin onderwijs persoonsvormd moet zijn. Alblas (1999) pleit voor het zoek naar evwicht tuss de aandacht voor persoonlijke maatschappelijke doel. Hiervoor kijk we terug naar de in paragraaf 2.1 goemde onderwijstak. Met name bij NME (als onderwijsvorm) is vorming belangrijk, vanwege het ontwikkel van betrokkheid. In de onderwijstak kunn we e persoonlijk e maatschappelijk doel onderscheid. De leerling ontwikkelt zichzelf voor zichzelf tegelijk om daarmee deel te nem dus bij te drag aan de. E methode om de maatschappelijke doel te bereik is met het aanler van gedrag. In NME is dat het aanler van milieubewust gedrag. Deze aanpak zou verleidelijk kunn zijn, vooral omdat de aanpak van milieuproblem dringd is. Het belang van persoonlijke ontwikkeling mag echter niet over het hoofd word gezi dit uiteindelijk juist het maatschappelijk belang. Het ontwikkel van e milieubewuste houding is alle mogelijk door het persoonlijk verwerk van invloed van buitaf, niet door het aanler van gedrag. Bijkomd probleem is t eerste dat de inzicht over milieuvridelijk handel verander. Wanneer iemand niet handelt vanuit e milieubewuste houding, maar naar aangeleerd gedrag, werkt verandering van inzicht frustrerd. Daarnaast kan, wanneer gedrag wordt opgelegd, schijnzorg ontstaan: sociaal wselijk gedrag, ge zelf onderschrev waard norm. Betrokkheid kan alle ontstaan in e omgeving waarin de leerling kan eperimter met zijn gedrag naar de natuur toe waar niet is vastgesteld hoe hij met de natuur hoort om te gaan. Handel vanuit betrokkheid leidt juist tot proactieve deelname aan de. Het ontwikkel daarvan is e geleidelijk proces is e persoonlijke keuze. E persoonlijke waard zal alle overekom met e maatschappelijke waarde (e uiting van groepsconssus), wanneer deze is verbond met eig ervaring. Juist bij waard met betrekking tot natuur milieu is dit e belangrijk gegev, aangezi er vaak conflict zijn tuss persoonlijke maatschappelijke waard. 5

10 Op toekomst NME is ontstaan to de grote negatieve effect van de ms op het milieu zichtbaar werd, vanuit e negatief beeld. Voor het overbrg van NME is het belangrijk de toekomst juist positief te bader. E negatief beeld roept gevoels op van angst, wat kan leid tot vlucht voor het onderwerp zodat verantwoordelijkheid niet wordt ontwikkeld. Steegs (2004) badrukt dat NME erzijds moet lat zi dat milieuproblem wel degelijk groot zijn, maar ook dat wij deg zijn die deze ecologische ramp kunn afwd. E positieve associatie motiveert juist tot e actieve houding. Om actief mee te kunn do, moet de leerling zelf zijn invulling aan zijn toekomstbeeld kunn gev, ge vaststaand beeld van de toekomst aangereikt krijg. NME moet de toekomst bader als e op toekomst Kritische mingsvorming Fleibel toepasbare knis Er werd eerder al gesteld dat NME niet alle betrokkheid bij de natuur moet ontwikkel, maar ook het vorm van e kritische ming over onderwerp met betrekking tot natuur milieu. De natuurbetrokk ms kan dan in zijn keuzes voor bepaald gedrag reking houd met effect op natuur milieu belang van ander meem. De eerste stap in kritische mingsvorming is de knis opdo om de ming te onderbouw. Voor de onderwerp rond natuur milieu is dit zowel knis van process in de natuur als in de. Margadant (1994) concludeert dat het gescheid natuur- milieubeeld dat de meeste jonger hebb verhindert dat de samhang tuss beide duidelijk wordt. Er zijn zeer veel onderwerp die belangrijk zijn om in NME aan de orde te stell. Eiglijk meer dan mogelijk is. Door slechts e paar onderwerp te behandel, kan wel e inzicht verkreg word dat in verschillde situaties toepasbaar is. Het is daarom belangrijk dat leerling zich niet richt op het reproducer van knis, maar de knis ook zodanig verwerk, dat die fleibel inzetbaar is. Hiervoor is ook de manier waarop deze knis wordt aangereikt van belang. Alblas (1999) stelt dat er te weinig aandacht is in het onderwijs voor het fleibel inzetbaar mak van knis. Begripsontwikkeling zou volgs hem moet beginn met e concrete situatie, e situatie waarin het leerobject zintuiglijk waargom wordt. Met behulp van e leermodel kan de knis vervolgs in e nieuwe situatie word ontdaan van contetgebond eigschapp, de knis wordt daarmee abstracter. Het ler gebruik van symbol is e goede manier om abstract dk te ontwikkel. Symbol zijn ook e belangrijk communicatiemiddel tuss leerling, leergroep doct in het aanschouwelijk mak van process. (Alblas, 1999) De doct uit het onderzoek van Alblas (1999) vind het belangrijk dat leerling kritisch blijv t opzichte van de beschikbare knis deze niet beschouw als e statisch gegev. Leerling zoud zich er in het algeme beter bewust van moet zijn dat opvatting, die als waarheid word gepresteerd, afhankelijk zijn van de informatie die op dat momt beschikbaar is. Zeker op het gebied van natuur milieu is dat het geval. Knisontwikkeling in het onderwijs zou zich dus niet zozeer op feitknis moet richt, maar op het omgaan met beschikbare knis: het ontsluit vervolgs op waarde beoordel van informatie daaruit conclusies trekk. Inbedding van knis in ervaring In paragraaf kwam het belang van het koppel van knis ervaring al naar vor. Om dit nader toe te licht verwijst Alblas (1999) naar het constructivisme. Deze theorie badrukt het belang van de knis die iemand in zijn lev opdoet vanuit ervaring. Leerling verbind deze leefwereldknis met de knis die zij op school opdo. Het blijkt dat knis die ge relatie heeft met de leefwereld van de leerling grote kans heeft om buit school betekisloos onbruikbaar te zijn. De ervaring is de specie om de theorie te bind aldus één van de respondt in het onderzoek van Alblas (1999, 153). Daarom zou in het onderwijs niet slechts aandacht besteed moet word aan voorknis die op school is opgedaan, maar ook aan de knis die voortkomt uit ervaring. Internalisatie van knis houdt niet alle e beter begrip van het geleerde, maar ook dat de knis voor diege e persoonlijke betekis heeft gekreg. Zeker voor NME is het van belang te realiser dat knis gevoels onderling verbond zijn (Alblas 1999, naar Kieviet, ). In 6

11 het mak van persoonlijke afweging is de waardering voor de natuur belangrijk. Deze waardering komt voort uit het zowel ervar van de natuur als het hebb van knis over de natuur. Werkvorm Alblas (1999) noemt twee werkvorm die bijdrag aan het internaliser van knis. Nauwkeurig waarnem is e efficiënte manier om knis op te nem persoonlijke ervaring te verbind met knis. De waarneming vormt e refertie voor de theorie, voor andere situaties is concreet. Door nauwkeurig te kijk valt er ook aan object die iedere kt veel nieuws op, wat leerling erg verrassd vind. Dit verrassde in het bekde draagt bij aan het aannem van e op houding. Leerling lat waarnem is daarom voor e doct goed begin om vervolgs de theorie daaraan op te hang. E manier om e betere waarneming e goede conctratie bij leerling te stimuler (noodzakelijk voor nauwkeurig waarnem) is h te lat verwoord of beschrijv van wat ze zi (Alblas, 1999, 114). Dit waarnem kan deel zijn van, maar werkt ook goed in de klas. (Alblas noemt als voorbeeld het bestuder van levde insect.) E doe-elemt is motiverder dan kijk- luisterless. Tevs draagt het uitvoer van handeling bij aan het interioriser van handel, aldus Gal perin (Alblas, 1999). Ook in de concept-contetbadering wordt het uitvoer van activiteit gezi als e belangrijke onderdeel van het onderwijs. (fig. 1). Concept-contet badering In het biologieonderwijs signaleert de Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs dezelfde overdaad aan te behandel onderwerp e gebrek aan internalisatie van knis als in NME (begin 2.2.2). De commissie stelt daarom voor om de concept-contet badering te gebruik in het biologieonderwijs, tevs bij andere eacte vakk. (Deze badering wordt in figuur met e voorbeeld geïllustreerd, e uitgebreide toelichting is te vind in het basisdocumt van de commissie; Boersma, 2005.) De voornaamste verandering van deze badering t opzichte van het traditionele biologieonderwijs is dat leerling niet slechts concept (begripp) ler, maar dat deze aan de orde kom vanuit contet waarbinn deze biologische concept van belang zijn. Geschikte concept word geselecteerd door eerst de biologische knis te abstraher tot esstiële algeme geldde systeemconcept deze uit te werk tot concept die (1) sam e volledig beeld gev van de betekis van biologische knis in de samleving (2) betekisvol zijn voor de leerling. De contet waarbinn concept betekisvol zijn, zijn de leefwereldcontet (inspel op ervaringsknis) of contet die voor de leerling van belang zijn doordat hij zich daarbinn kan oriënter op e beroep (beroepscontet), of vaardighed dkwijz opdoet voor wetschappelijk onderwijs (wetschappelijke contet). De laatste is alle van belang voor VWOleerling. Deze methode is e concrete uitwerking van e methode om knis fleibel toepasbaar te mak. Contet:huisartspraktijk; deelnemers: patiënt, huisarts assistt maagdarm kanaal voedsel vertering concept: gezondheid voeding voedingsmiddel vitamine Contet: het gezin (huis)dier ziekte medicijn Figuur 1. Concept-contet badering; begrippnetwerk van specifieke knis rond het ctrale concept gezondheid. Binn e contet heeft iedere deelnemer e eig rol. Om zijn tak (activiteit) adequaat uit te kunn voer heeft de deelnemer biologische knis nodig. Hoewel de hoofdactiviteit binn zowel de huisartspraktijk als het gezin hetzelfde is (verzorg), is niet dezelfde knis relevant. Welke knis iemand nodig heeft, hangt altijd sam met de contet. 7

12 Optimaal leerproces Ler is het meest effectief wanneer de leerling betrokk wordt bij het gehele leertraject. Dan ontdekt hij zelf welke knis vaardighed hij nog ontbeert. Als hij dan kan wil deelnem aan de activiteit, maar dat nog niet zelfstàndig kan, is hij klaar voor e volgde stap in zijn ontwikkeling. Deze situatie noemt Vygotski (van Oers, 1995) de zone van naaste ontwikkeling. De leraar heeft in ontwikkeld onderwijs de taak om steeds deze situatie op te zoek de leerling te begeleid in het eig mak van de nieuwe knis vaardighed. Prikkelde, uitdagde educatie stimuleert leerling om zelf op onderzoek uit te gaan de daarvoor bodigde vaardighed te ler. E probleem dat de leerling niet met zijn huidige knis kan oploss, leidt tot de behoefte aan verdieping in informatie of het ler van vaardighed om het probleem op te loss. Volgs doct is de meest ideale leersituatie één waarin de leerling zo zelfstandig mogelijk leert (Alblas, 1999). De doct blijft in dit leerproces e belangrijke rol houd, waarop in paragraaf wordt teruggekom. In dit probleemgestuurd ler is steeds dezelfde opevolging te herkn. De stapp word weergegev in het IPPD-schema: Invtarisatie, Plan opstell, bevinding Prester Discussie met de klas naar aanleiding van de bevinding. Wanneer volgs dit schema in het onderwijs verschillde praktijksituaties met hetzelfde ctrale principe aan de orde word gebracht, oef leerling in het fleibel toepasbaar mak van knis. Doct zoud volgs Alblas (1999) het onderwijs eplicieter hierop moet richt, omdat dat nu meestal slechts terloops aan de orde komt. Met name tijds de invtarisatiefase in het IPPD-schema kan het nodig zijn dat de doct e ctrale rol inneemt als overdrager van knis. In dat geval sluit de theorie aan op het schema, doordat die nodig is voor het begrijp van het onderwerp krijgt de theorie betekis voor de leerling. Discussie Door discussie in de klas (zie bovgoemd IPPD-schema) ontwikkel leerling zowel de cognitieve als de affectieve aspect van het wet. Het uitwissel van ideeën draagt bij aan de verwerking van knis ervaring. Daarmee ontwikkelt de leerling e persoonlijk refertiekader waarin hij eig gevoels opvatting plaatst. Wat betreft begripsmatige knis hebb gesprekk in verschillde fases van het leertraject e functie. E inleidd gesprek activeert de voorknis van leerling. Discussie naar aanleiding van leerstof helpt om begripp te verduidelijk. Hieruit wordt duidelijk welke verdere verdieping gewst is, waarmee leerling betrokk word bij de vormgeving van het leertraject. Ook komt de veranderlijkheid van knis naar vor uit discussie. Naast dat de begripsmatige knis wordt geïnterioriseerd, wordt ook de houding van leerling door discussie verder ontwikkeld. Leerpsychologie ging lange tijd uit van het individu als onderwerp van studie keek daarin slechts weinig naar zijn omgeving. Het belang van de sociale omgeving (in schoolsituaties: medeleerling doct) werd hierdoor ondergewaardeerd in deze persoonlijke ontwikkeling. In het ler op school zou dat ook naar vor moet kom door leerling sam te lat ler, dus met feedback vanuit de sociale omgeving, de klas. In dergelijke discussies leert iemand ook reking te houd met belang van ander oeft hij in perspectiefwisseling. Het individu moet afstand kunn nem van zijn eig gezichtspunt zich kunn inlev in andermans ideeën, ming invalshoek. Zo kunn respect voor andere individu zorg voor de natuur ontstaan. Leerling moet vaardighed ontwikkel om met mingsverschill in zijn sociale omgeving om te gaan. Vraagstukk rondom natuur milieu kunn hiervoor e goed aanknopingspunt vorm. Standpunt zijn hierin in het algeme zeer uitelopd. Alblas (1999) constateert dat discussies over het milieu in het agrarisch onderwijs gevaar lop te verhard, waardoor het leerproces stagneert. Daarom mag in de leersituatie e sociaal cognitief conflict niet bedreigd onoverbrugbaar zijn. Alblas (1999) doet de volgde aanbeveling voor e op groepsdiscussie, die het liefst mede door de leerling inhoudelijk wordt bepaald: - De doct stelt milieuproblem verpakt aan de orde, als integraal onderdeel van e thema, e contet overstijgde vraag. - Van tevor moet door doct leerling overe gekom zijn volgs welke regels het gesprek verloopt. - De leerling moet inhoudelijk voorbereid zijn op het onderwerp, door inleidde less, e praktijkopdracht of zelfstudie. 8

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN

EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN EXPERTMEETING VIRTUEEL PLATFORM EN WAAG SOCIETY, AMSTERDAM 13 JUNI 2002 CREATIEVE LEEROMGEVINGEN Virtueel Platform 0) Inhoudsopgave 1) Inleiding 2 2) Presentatie Henk van Zeijts 3 Inspiratiebronnen Creative

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen.

de MBO krant Beheersing van het Duits is in de oostelijke grensregio s onontbeerlijk voor mbo ers. Maar dan wel nieuwe stijl, zoals bij ROC Nijmegen. 1 beroepsveriging doct MBO nummer 32 juni 2014 ROC Avtus werkt hard aan eig strategische beleidsplan Focus op Vakmanschap. Hoe pakt deze school dit aan wat zijn de succesfactor de leerpunt? Beheersing

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

Een rol van betekenis

Een rol van betekenis Een rol van betekenis Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het primaire proces in het mbo Eva Voncken Flora Breemer Colofon Een rol van betekenis; Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs Maart 2007 Marja van Graft Pierre Kemmers Verantwoording

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Meer dan een goede les

Meer dan een goede les 10. Meer dan een goede les door Joop van der Schee, Leon Vankan & Iris Pauw 10.1 Inleiding Tot zover heb je bij het doorwerken van dit vakdidactiekboek als het goed is al veel geleerd. In de eerste drie

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie