Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld"

Transcriptie

1 Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van uur en van uur t: (0485) f: (0485) e: w: Bureau Sint Anthonis Paulusstraat 1, 5845 DZ Sint Anthonis t: (0485) Bureau Boxmeer Bilderbeekstraat 44, 5831 CX Boxmeer t: (0485) Bureau Grave Trompetterstraat 7, 5361 EP Grave t: (0486) Bureau Mill en St. Hubert Oranjeboomstraat 9, 5451 BL Mill t: (0485) Advies- en Informatiepunt Cuijk Sociaal Raadslieden Werk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk t: (0485) Inloopspreekuur di t/m vrij van uur Telefonisch bereikbaar di t/m vrij van uur Advies- en Informatiepunt Boxmeer Sociaal Raadslieden Werk De Weijer: De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer t: (0485) Inloopspreekuur ma t/m do van uur Telefonisch bereikbaar ma t/m do van uur Centrum Jeugd en Gezin t: (lokaal tarief) Telefonisch spreekuur ma t/m vrij van uur Waar kan ik met mijn vraag of probleem terecht? Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk: Steun voor iedereen! Schuldhulpverlening Voor mensen in financiële problemen bieden de maatschappelijk werkers, budgetbegeleiders en sociaal raadsvrouwen van het RMC verschillende vormen van hulp, afhankelijk van de ernst van de problemen. Is schuldhulpverlening nodig dan is een brede, integrale aanpak gewenst: vaak spelen er naast financiële ook psychosociale problemen. De gemeenten in het Land van Cuijk hebben ons in 2008 gevraagd hoe de totale aanpak zo aangepast kan worden dat meer cliënten geholpen kunnen worden. We hebben daarvoor een plan van aanpak voorgelegd waarin het RMC het hoofdaannemerschap vormgeeft, zowel op het gebied van preventie, als van de daadwerkelijke hulpverlening, én de nazorg. Daarbij is een goede samenwerking nodig met netwerkpartners als de sociale diensten, de Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen en bewindvoerders. In 2009 gaan de sociale diensten in het Land van Cuijk op in één intergemeentelijke sociale dienst en zal een besluit genomen worden over de invulling van de schuldhulpverlening. Ook onder jongeren neemt de schuldenproblematiek toe. Samen met Radius en de bibliotheek heeft het RMC een lezing gegeven in Boxmeer. Doel was ouders te informeren over hoe jongeren omgaan met schulden, hoe hen op te voeden op financieel vlak. Ze kregen tips mee over sparen, werken, belonen en dergelijke. Verder is gesproken over wat de overheid doet en kan doen en hoe de samen leving (media) het uitgavenpatroon beïnvloedt. Bemoeizorg Bemoeizorg is hulpverlening aan mensen die dringend hulp en zorg nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen en/of ervoor weglopen. Het Land van Cuijk kent het Bemoeizorgteam waarin RMC, GGZ Oost Brabant, Verdihuis en Novadic-Kentron sinds voorjaar 2005 samenwerken. Dat gebeurt altijd in het belang van de cliënt. Het organisatiebelang moet op de tweede plaats kunnen komen. Dat is soms lastig, maar ó zo belangrijk bij bemoeizorg om verder te kunnen. Aanmeldingen Het aantal aanmeldingen blijft met 18 constant. Aanmel - dingen kwamen binnen via huisartsen, collega s, politie, familieleden. En ook via de overlastplatforms die in elk van onze gemeenten ingericht zijn. Ieder kwartaal kwamen politie, woningstichting Maasland, sociale dienst, GGZ Oost Brabant, Novadic-Kentron en RMC daarin bij elkaar om ernstig zorg - wekkende zorgmijders te bespreken. Aanpak huiselijk geweld Vanaf 1 januari 2009 is de Wet tijdelijke uithuisplaatsing van kracht. In Brabant Noordoost is met de provincie, justitie, politie en onze partners in de hulpverlening gezocht naar een juiste aanpak daarbij. Dit heeft geresulteerd in een interventieteam dat bij huiselijk geweldzaken in crisissituaties de coördinatie en afstemming doet. Het RMC heeft in aansluiting daarop afgelopen jaar haar werkwijze en structuur aangepast om vervolgstappen snel en doeltreffend te kunnen oppakken. Zes maatschappelijk werkers zijn als aandachtsfunctionarissen benoemd; zij begeleiden slachtoffers én daders. Het RMC neemt ook tweewekelijks deel aan het casusoverleg huiselijke geweld in Veiligheidshuis Oss.

2 Centrum Jeugd en Gezin Sinds 22 april 2008 is het Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk 4 operationeel, hét loket voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen over opvoeden en opgroeien. Iedereen in het land van Cuijk kan hier terecht. Met de deskundigheid van de (school)maatschappelijk en jeugdpreventie werkers leverden we een grote bijdrage aan het loket. Vragen gaan over de opvoeding of over echtscheidingsproblematiek. Of over het gedrag van een kind. Een kind of jongere kan ook zelf bellen of mailen als hij ergens mee zit. Inzet Het RMC bemenste vanaf 22 april 2008 elke vrijdag van 9.00 tot uur het telefonisch spreekuur. Op de overige werkdagen namen de GGD, MEE en de thuiszorg dit voor hun rekening. Het aantal vragen blijft nog wat achter bij de verwachting. Daarom zal er in 2009 meer aandacht zijn voor het zichtbaarder maken van het Centrum Jeugd en Gezin. Via een speciale jongerenwebsite konden jongeren chatten met een jeugdmaatschappelijk werker. Hiervan werd geen gebruik gemaakt. Daarom is dit per 1 januari 2009 omgezet in een mogelijkheid om te mailen. Triple P Vanuit Triple P zijn door onze maatschappelijk werkers de eerste lezingen gegeven. Triple P is een methodiek waarmee we ouders of opvoeders kunnen meegeven hoe ze een kind positief en met plezier opvoeden. Triple P staat voor positief pedagogisch programma. Deelnemers zijn enthousiast. 4 Het RMC werkt met GGD Hart voor Brabant, MEE Noordoost Noord-Brabant, Thuiszorg Pantein en Radius samen in het Centrum Jeugd en Gezin, onder regie van de gemeenten in het Land van Cuijk. Meldpunt Discriminatie Vanaf 2005 heeft het RMC een Meldpunt Discriminatie inge richt, de laatste jaren in samenwerking met Basta! Meldpunt Discriminatie Brabant Noord. Op 9 oktober 2008 kreeg de samenwerking een nieuwe impuls toen burgemeester Leo Schoots van de gemeente Cuijk deze verder formaliseerde. Hiermee voldoen de gemeenten in het Land van Cuijk aan de wettelijke verplichting per 1 januari 2009 een antidiscriminatie voorziening te hebben. Op grond van kenmerken die er niet toe doen mensen uitsluiten van werk, een veilige woonomgeving, groei en carrière, van deelname aan het openbare leven. Dat is discriminatie. Kwetsend en diep ingrijpend in de levens van hen die het mee maken. Schadelijk voor de samen leving. Maar: maar weinig mensen durven te melden dat ze slachtoffer zijn van discrimi natie. Daarom is er nog weinig tegen te beginnen. Waar kun je discriminatie melden? Bij de Advies- en Informatiepunten kan iedereen gevallen van discriminatie melden of over ervaren discriminerend gedrag een klacht indienen. De meldingen en klachten die er binnen - komen, worden landelijk geregistreerd. In 2008 waren er 3 meldingen. Meldingen en klachten kunnen ook rechtstreeks of via een klachtenformulier ingediend worden bij Basta! (zie Kwaliteitszorg Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht de manier waarop we onze taken uitvoeren te verbeteren, in het belang van de cliënt. HKZ 5 en INK 6 Met ingang van 2008 zijn we HKZ-gecertificeerd. Hiermee laten we zien dat we professioneel bezig zijn en kwaliteit kunnen waarborgen. Toetsingsorganisatie TNO heeft in mei bevestigd dat ons kwaliteitssysteem volgens de plan-docheck-act cyclus goed werkt. De verbeterpunten uit 2007 zijn naar hun tevredenheid opgepakt. Ze waren onder de indruk van onze platte organisatiestructuur met de zelf sturende teams, het Forum als intern beleids- en communicatieorgaan en het scholingssysteem Action Learning. Bij het uitwisselingsprogramma Uitmuntend leiderschap willen ze het RMC graag betrekken! Vanuit het INK-model is het jaarplan voor 2009 opgesteld. Dit model helpt ons te focussen op de gebieden waar ver - beteringen mogelijk zijn. Kwaliteitsslag In 2008 al gestart, zullen we in 2009 doorgaan met het verder verhogen van de transparantie en de kwaliteit binnen het RMC. Hiertoe zijn en worden procesbeschrijvingen aangepast om taken en verantwoordelijkheden beter te kunnen afbakenen. Medewerkers hebben zich geschoold in de Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie. Door meerdere methodieken ter beschikking te hebben, kunnen zij hun cliënt nog beter op maat ondersteunen. Leren In 2008 kwamen alle medewerkers in het kader van Action Learning één dagdeel per zes weken samen om thema s te bespreken. Dat waren onder andere timemanagement, het (werken met het) signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, het Nibud budgetteringsprogramma en persoonlijkheidsstoornissen. Soms verzorgde een medewerker de bijeenkomst, soms een extern deskundige. Alle uitvoerende werkers en het management zijn in 2008 gestart met de cursus Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie. Ze leerden hoe de cliënt zich bewust kan worden van zijn eigen kracht, verantwoordelijk - heden en mogelijkheden en hoe hij daarmee zijn situatie gemakkelijker kan hanteren. Zelf doen en ervaren beklijft immers beter, maar vraagt een meer coachende rol van de hulpverlener. Eind februari 2009 zal iedereen de cursus hebben afgerond. Alle RMC-maatschappelijk werkers werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Zij zijn ingeschreven in het beroepsregister maatschappelijk werkers. Daarmee bieden we verantwoorde zorg. Geen officiële klachten Twee cliënten overwogen een klacht in te dienen. Na contact met de manager besloten zij hun klacht niet verder door te zetten. Cliënt tevreden In april en mei is in een klanttevredenheidsonderzoek aan onze cliënten gevraagd naar hun ervaringen met het RMC. We kregen zeer positieve reacties. 5 HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector 6 INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit

3 Een blik vooruit In 2009 staat er op strategisch en beleidsgebied veel te gebeuren. Aandacht is nodig voor overproductie en hoe hiermee om te gaan én voor de implementatie in het RMC van Zorg voor jeugd. Ook staat de ontwikkeling van het ouderenbeleid, het Centrum Jeugd en Gezin, huiselijk geweld en de inbreng van het RMC in de Wet maatschappelijke ondersteuning op de rol. De samenwerking met de ketenpartners is in het kader van deze wet en van de versterking van de kwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Verder houden we nieuwe huisvesting in Cuijk, Mill, Sint Anthonis en Grave op de agenda, net als het scholingsplan en het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes bij cliënten, ketenpartners én medewerkers. Ook is er aandacht voor PR en starten we een verbeterplan voor registratie en dossiervorming. Evaluatie leiderschapsstructuur Het is gewenst de structuur van leiderschap te evalueren en zonodig te herzien. In 2005 is het RMC door een personele unie verbonden met GGZ Oost-Brabant. In díe tijd was dat een goede oplossing. Maar in de afgelopen vier jaar is er veel veranderd. Het RMC is qua aantal medewerkers verdubbeld. Onze taken en positie zijn gewijzigd door allerlei ontwikkelingen in de samenleving: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de wijzigingen in de AWBZ en de rol van de zorgverzekeraars bijvoorbeeld. Ook voor de GGZ Oost Brabant heeft dit verregaande consequenties. Ze richt zich steeds meer op specialistisch aanbod en de tweede lijn, terwijl het RMC als eerstelijnsvoorziening juist zonder inbreng van verwijzers is in te zetten. De samenwerking met GGZ Land van Cuijk blijft zeker van belang, maar de vraag is of dat in een personele unie dient te zijn. Aandachtspunt voor 2009 is de verbijzondering die gaande is in de hulpverlening. Geeft deze ontwikkeling wel de meerwaarde die we zoeken? We krijgen steeds meer aandachtsfunctionarissen en kleine structuren: Zorg voor jeugd, Jong in de buurt, Veiligheidshuis. Het kan nodig zijn, maar het kost gelet op overleg, afstemming en de vervanging die geregeld moet zijn relatief veel tijd. Tijd die dan niet aan de cliënt zelf besteed kan worden. Daarnaast wil het Algemeen Maatschappelijk Werk generalist blijven: een eerstelijnsvoorziening die jong én oud kan helpen. Waar kan ik met mijn vraag of probleem terecht? Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk: Ook in 2009 een steun voor iedereen! Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk (RMC); Redactie: Elise Overes, Com-dt Malden; Eindredactie: Trees Holla, RMC; Foto medewerkers: Josephine Dekkers, RMC; Vormgeving: Verheij & Van der Heide, Arnhem; Drukwerk: Trioprint, Nijmegen; Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen Jaarverslag 2008: inspirerend en vol activiteit Het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk biedt vrij toegankelijke, kosteloze dienstverlening aan alle inwoners van Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave, en Mill en St. Hubert.

4 2008: inspirerend en vol activiteit Voor het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk (RMC) was 2008 een goed jaar 1. We hebben HKZ 2 -gecertificeerd binnen het beschikbare budget gedaan wat de opdrachtgevers van ons verwachtten en de cliënten zijn positief over de begeleiding. Dat betekende wel hard werken voor ieder van de 32 medewerkers om aan alle vragen te kunnen voldoen. Fantastisch dat bij hen het enthousiasme voor het werk en voor de organisatie zeer groot blijft: dat werkt heel inspirerend, leidt tot continue verbetering én het personeelsverloop is al jaren nihil. Nieuwe ontwikkelingen Binnen het reguliere pakket zijn we ook volop bezig met nieuwe ontwikkelingen: het RMC vindt dat kansen gepakt moeten worden als ze zich voordoen. In het belang van de cliënt 3. Algemeen Maatschappelijk Werk De vragen binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk zijn divers. De gedachte is de cliënt te stimuleren om binnen zijn mogelijkheden en binnen zijn sociale omgeving zo optimaal mogelijk te functioneren. Waar hij zelf keuzes kan maken wordt hij geactiveerd dit te doen en waar dat moeilijk wordt, begeleiden we hem zodanig dat hij zo goed en zo lang mo ge - lijk zelfstandig kan functioneren. Dit jaar is gestart met het scholen van alle medewerkers in een oplossingsgerichte methodiek die erop gericht is cliënten in hun kracht te zetten. Jeugd en jongeren Enthousiast over de mogelijkheden zijn we ingestapt in het Centrum Jeugd en Gezin. Bovendien zijn we er actief bij betrokken hoe de sluitende jeugdketen in het Land van Cuijk het beste is te realiseren. Daarnaast is het signalerings - systeem Zorg voor jeugd ingevoerd. We onderschrijven de opvatting dat het in ieders belang is dat de jeugd een goede ontwikkeling doormaakt. De ouders zijn de eerstverantwoordelijken, maar opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Het is belangrijk hen te begeleiden en indien nodig door te ver - wijzen als de situatie daarom vraagt. Het Jeugdpreventiewerk en het Schoolmaatschappelijk Werk vormen daarbij via jongerenvindplaatsen en scholen een linking pin naar de andere hulpverleners. Verheugend dat het Schoolmaatschappelijk Werk in Cuijk, Grave en Sint Anthonis en nu ook in Mill & St. Hubert is ingezet en dat in de gemeente Boxmeer een pilot op twee basisscholen goed is gestart. In 2009 valt daar het besluit of alle basisscholen zich kunnen aansluiten. 1 Eind maart 2009 is het tabellenboek verschenen, met een verantwoording in cijfers over Dit is op te vragen via 2 HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector 3 Cliënt: overal waar we een mannelijke vorm gebruiken, bedoelen we ook de vrouwelijke vorm. Bij het RMC werken zo n 30 breed opgeleide maatschappelijk werkers en sociaal raadsvrouwen. Een aantal heeft zich gespecialiseerd. Denk aan hulp bij financiële problemen, de opvoeding, problemen in de relatie, etc. OGGZ Ouderen Armoede Interculturalisatie We dachten mee hoe de Openbare geestelijke gezondheidszorg, voorheen AWBZ gefinancierd, nu bij de gemeenten vorm - gegeven kan worden. We werkten in 2008 in verschillende gemeenten mee aan het project Ouderenproof, en/of gemeentelijke projecten rond eenzaamheid bij ouderen. Geïnventariseerd is wat ouderen zelf zouden willen. Een consultatiepunt waar ze met hun vragen terecht kunnen, is volgens hen belangrijk. Onze Advies- en Informatiepunten in Boxmeer en Cuijk kunnen daarin een interessante rol spelen vanwege hun grote kennis van de sociale kaart en van financiële en juridische zaken. Belangrijk is dat de projecten in 2009 handen en voeten krijgen op persoonsniveau. Dat geldt ook voor de projecten rond armoedebestrijding en interculturalisatie die in 2008 hebben gelopen. In Boxmeer krijgt het Advies- en Informatiepunt een grotere rol binnen het armoedebeleid. In Cuijk werken de gemeente, Radius, en het RMC samen om aan beide projecten concreet invulling te geven. Inzetten op samenwerking In 2008 is het RMC ook op directieniveau gaan participeren in overlegvormen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Doel is te kijken hoe de samenwerking tussen de instellingen versterkt kan worden. Verder blijven we eraan werken het contact met de huisartsen en met andere disciplines in de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken. Dit levert aantoonbaar meerwaarde op voor de cliënt. We zijn ingestapt in het landelijk dementieprogramma dat het Land van Cuijk samen met de kop van Noord-Limburg draait met middelen van zorgverzekeraars. GGZ Land van Cuijk en Noord- Limburg, Pantein én de huisartsen zijn hiervan de trekkers. Organisatie De GGZ Oost Brabant waarmee we een personele unie hebben, heeft in 2008 een andere structuur gekregen. In 2009 bekijken we wat dit voor het RMC betekent. Verder kunnen alle medewerkers op een andere locatie dan hun werkplek inloggen op het RMC-netwerk voor hun urenregistratie en mail. Daarnaast is voor schoolmaatschappelijk werkers en jeugdpreventie wer kers de mogelijkheid gerealiseerd om op afstand ook op het RMCnetwerk te kunnen werken. Personeelsvertegenwoordiging Het RMC heeft een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van drie leden. Deze besprak met het management regelmatig de belangrijkste ontwikkelingen. Voor de medewerkers vormt de PVT een middel om daar actief bij betrokken te zijn en invloed te hebben op het beleid. Voor het RMC is het een mogelijkheid het draagvlak voor beslissingen te vergroten. Voor iedereen?! Iedereen moet gebruik kunnen maken van de diensten van het RMC, zonder tussenkomst van of verwijzing door anderen. De gemeenten willen dat de hulp voor hun burgers zo dichtbij en zo bereikbaar mogelijk is want elke inwoner moet de kans krijgen zelfstandig te functioneren en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dat vraagt om adequate samenwerking met ketenpartners. Maar bovenal om een laagdrempelige voorziening, een professionele vraaggerichte houding, proactief en oplossingsgericht werken en om respect voor elkaar. Daar zijn we ook in 2008 steeds alert op geweest.

5 Algemeen Maatschappelijk Werk Het RMC kreeg ook in 2008 vragen op alle leefgebieden. De tendens dat mensen bij het maatschappelijk werk aankloppen met vragen op meer leefgebieden tegelijk, zette door. Onze ingewikkelde maatschappij vraagt veel van iedereen. Het is dan goed om met de professionals van het maatschappelijk werk de lastige kwesties te kunnen aanpakken. In iedere gemeente in het Land van Cuijk was en is er op werkdagen een spreekuur. Onderwerpen De vragen gaan over de opvoeding, huisvesting, (geen) werk, stress en angsten, huiselijk geweld en verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook over financiële kwesties en gemeentelijke voorzieningen. Over echtscheiding, eenzaamheid, seksualiteit, discriminatie en cultuurverschillen, identiteit en leeftijdgerelateerde vraagstukken. Onze maatschappelijk werker zoekt samen met de cliënt jong of oud(er) naar een passend antwoord. Hij levert maatwerk, zodat de cliënt weer meer grip krijgt op zijn situatie. Individuele en groepshulpverleningstrajecten AMW inclusief JMW* Boxmeer Cuijk Grave Mill & St. Hubert Sint Anthonis Totaal * AMW: Algemeen Maatschappelijk Werk; JMW: Jeugdmaatschappelijk Werk Ik ben met vlagen emotioneel of snel geïrriteerd. Snauw dan man en kinderen af. Ik ken dat eigenlijk niet van mezelf. Waardoor komt dat en hoe kom ik weer goed in mijn vel? Deze mevrouw vertelde de maatschappelijk werker terloops dat haar vader én schoonvader een half jaar geleden zijn overleden. Voor de maatschappelijk werker reden om dóór te vragen. Dat kan zeker de oorzaak zijn, al helemaal omdat mevrouw zelf dacht dat ze het verlies goed had verwerkt. Maar een rouwproces moet zijn beloop hebben. Ook al is het even geleden, het verdriet mag er zijn. Logisch dat iemand af en toe nog uit balans is. Niets mis mee. Ons advies: laat het verdriet toe, praat erover met je naasten en vertel de kinderen na een wat overtrokken reactie of uitbarsting waarom dat was. Dan weten ze dat het niet aan hen ligt. Mevrouw gaf aan blij te zijn geweest met het gesprek. Er waren geen vervolggesprekken nodig, maar ze weet dat de deur van het maatschappelijk werk altijd openstaat. Er hoeft geen groot probleem te zijn om bij ons aan te kloppen. Een gewone vraag kan ook Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk: Steun voor iedereen! Schoolmaatschappelijk Werk én Jeugdpreventiewerk De leefwereld van de jeugd wordt steeds intenser en complexer. Hoe sneller je op knelpunten kunt inspelen vroegsignalering hoe beter dit is voor de jeugdige en de ouders. Problemen moeten worden voorkómen of in een zo vroeg mogelijk stadium worden aangepakt. Daarop hebben we in 2008 flink ingezet. Schoolmaatschappelijk Werk Het Schoolmaatschappelijk Werk werkte in 2008 op basis - scholen en het voortgezet onderwijs in alle gemeenten in het Land van Cuijk, want ook in Boxmeer is een pilot gestart op twee basisscholen. Uit evaluaties blijkt dat scholen er positief over zijn en dat zij meerwaarde ervaren van een maatschappelijk werker in hun school. Deze zijn ook vaak de verbindende schakel tussen hen en andere hulp verleners in een gezin. Schoolmaatschappelijk Werk Aantal scholen Aanmeldingen schooljaar 07-08* Basis- en speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs ROC/MBO * Vergelijking met is hier niet mogelijk vanwege de instroom in 2008 van basisscholen in de gemeenten Mill & St. Hubert en Boxmeer. Jeugdpreventiewerk Jeugdpreventiewerk werkt voor 12- tot 23-jarigen met risico - gedrag. Het zijn vooral jongeren die vanwege een gering probleembesef, een geringe motivatie en/of een negatieve kijk op de reguliere voorzieningen, zelf moeilijk de weg naar deze voorzieningen weten te vinden. Net als in 2007 is vorig jaar veel tijd besteed aan het begeleiden van individuele casussen en aan netwerkonderhoud. Daarnaast is het convenant Jong in de buurt ondertekend. Politie, Radius en RMC werken hierin samen om problemen sneller te signaleren, af te stemmen welke aanpak de juiste is en dan ook sneller in te grijpen. Dit moet de kwaliteit van leven voor de jongere verhogen én overlast voorkomen. In 2008 is een onderzoek gestart of en hoe de rol van de jeugdpreventiewerker in het Veiligheidshuis versterkt kan worden. Want naast de aandacht voor corrigerend optreden zou ook meer gelet moeten worden op de psycho - sociale kant en de sociale context (familie, groep) van de jongere: waarom vertoont hij dit gedrag? Peter van 21 komt via Way 2 Go bij het Jeugdpreventiewerk omdat het hem niet lukt een opleiding te volgen of werk te vinden. Hij heeft al veel hulp gehad met wisselend resultaat. Na het winnen van Peters vertrouwen dat duurde even regelt de jeugdpreventiewerker samen met hem een uitkering. Vanwege zijn schulden zoeken ze contact met schuldhulpverlening en regelen ze beschermingsbewind. De jeugdpreventiewerker stimuleert Peter naar het Volwassenenonderwijs te gaan en zoekt samen met hem naar een passende dagbesteding. Peter doet nu Vmbo én vrijwilligerswerk, wil dingen uit zijn verleden verwerken en leren omgaan met zijn beperkingen. Binnenkort start hij bij de GGZ met begeleiding. Het traject van Peter laat zien dat het Jeugdpreventiewerk fungeert als een spin in het web die met heel veel instanties samenwerkt.

6 Advies- en Informatiepunt Onze sociaal raadsvrouwen in de Advies- en Informatie - punten Boxmeer en Cuijk beantwoordden ook in 2008 vragen over allerlei vooral praktische zaken. De vragen worden wel steeds complexer. De meeste gingen over uitkeringen, belastingen, consumentenzaken en wonen. De raadsvrouwen hielpen daarnaast met het invullen van formulieren en verwezen door. Ze onder steunden in kwesties van bezwaar of beroep en bij het maken van afspraken. En ze waren praatpaal en klankbord, bemiddelden tussen hun cliënt en instanties als het UWV. Ook zijn de cliënten, gevraagd en ongevraagd, gewezen op voorzieningen waar ze nog geen gebruik van maakten. In Boxmeer werd net als in voorgaande jaren één uur per week een spreekuur gehouden voor GGZ-cliënten en/of hun begeleiders. Contacten en vragen Boxmeer Cuijk Totaal Klantcontacten Hulpvragen Meer op afspraak We zagen dat steeds meer mensen op afspraak komen en dat het aantal hulpvragen per contact toeneemt. Het aantal korte contacten en contacten zonder uitwerktijd neemt af. In Cuijk zijn daarom bij wijze van proef in 2008 de spreekuurtijden aangepast. Dit geeft meer gelegenheid afspraken in te plannen en per afspraak is er meer tijd om de vele vragen te beantwoorden. De ervaringen waren heel positief. In 2009 zal ook Boxmeer de spreekuurtijden aanpassen. Contactmogelijkheden Telefoon Inloopspreekuur Afspraak Overig (huisbezoek bijvoorbeeld) Zo n 44,5% van de cliënten was Nederlander, tegen 42% in Net als in 2007 had 84% van de cliënten een minimum inkomen. Kennis op peil Belangrijk is dat de sociaal raadsvrouwen op de hoogte zijn van alle actuele regelgeving. In 2008 is ingezet op het op peil houden van de kennis over geschillencommissies, sociale verzekeringen en voorzieningen. Presentaties en voorlichting zijn gegeven in Mill, Grave, Boxmeer en Cuijk (in de Turkse en Marokkaanse moskee). Dit deden we ook bij Mantelzorg Land van Cuijk, GGZ begeleid wonen en de SWOGB. Thema s waren lokale voorzieningen, pensioenen, wet- en regelgeving, belastingen en minima - beleid. Groepswerk Afgelopen jaar was een topjaar voor onze groepscursussen en trainingen. Zowel qua aantal (27 tegen 21 in 2007) als qua waardering: deelnemers reageerden zeer positief. Groepswerk / doelgroep Aantal groepen (niets vermeld, dan voor iedereen) In balans / basisgroep voor vrouwen 1 1 Assertiviteit 3 4 Partnergroep 1 1 Rondkomen met Inkomen 1 1 Rouwverwerking 1 1 En Wij dan? / kinderen van gescheiden ouders 3 1 Beter omgaan met pubers / oudercursus 4 3 Opvoeden zo! / oudercursus 3 2 Met zin ouder worden / 70+groep 1 1 Jongvolwassenen / jarigen 1 Sovatrainingen* / 7-9 jarigen 4 2 Sovatrainingen / 9-12 jarigen 3 3 Schulden en nu verder 1 1 * Sovatraining: sociale vaardigheidstraining Locatie De cursussen zijn meestal in Boxmeer en Cuijk gegeven. In 2008 is Opvoeden zo! ook in Sint Anthonis aangeboden. Er was veel animo voor. Ouders hebben aangegeven dergelijke cursussen vaker te willen. In Cuijk, Sint Anthonis en Mill zijn in samenwerking met Thuiszorg Pantein op de basisscholen sociale vaardigheids - trainingen gegeven. In Mill is een groepscursus voor kinderen van gescheiden ouders aangeboden. Sterker worden door samen te werken aan gestelde doelen, te leren van elkaar. Dat is de kracht van groepswerk. Ander cursusonderwerp? Het actuele aanbod voor 2009 staat op AMW. Meer weten over een ander onderwerp? Meld het via Als er meer vraag naar is, is ook daarover wellicht een cursus of training samen te stellen. Samen delen, elkaar een spiegel voorhouden en stimuleren. Herkenbaarheid, erkenning, leren van elkaars aanpak. Dat kan met groepswerk. Bovendien bereik je een grote groep mensen met dezelfde problematiek. Gratis, onafhankelijk en anoniem Het Advies- en Informatiepunt werkt voor de inwoners van het Land van Cuijk gratis en onafhankelijk van welke instantie ook. Mensen kunnen er anoniem terecht, telefonisch, tijdens het inloopspreekuur of op afspraak. Iedere vraag wordt serieus genomen en actief opgepakt. istockphoto

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie