Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld"

Transcriptie

1 Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van uur en van uur t: (0485) f: (0485) e: w: Bureau Sint Anthonis Paulusstraat 1, 5845 DZ Sint Anthonis t: (0485) Bureau Boxmeer Bilderbeekstraat 44, 5831 CX Boxmeer t: (0485) Bureau Grave Trompetterstraat 7, 5361 EP Grave t: (0486) Bureau Mill en St. Hubert Oranjeboomstraat 9, 5451 BL Mill t: (0485) Advies- en Informatiepunt Cuijk Sociaal Raadslieden Werk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk t: (0485) Inloopspreekuur di t/m vrij van uur Telefonisch bereikbaar di t/m vrij van uur Advies- en Informatiepunt Boxmeer Sociaal Raadslieden Werk De Weijer: De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer t: (0485) Inloopspreekuur ma t/m do van uur Telefonisch bereikbaar ma t/m do van uur Centrum Jeugd en Gezin t: (lokaal tarief) Telefonisch spreekuur ma t/m vrij van uur Waar kan ik met mijn vraag of probleem terecht? Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk: Steun voor iedereen! Schuldhulpverlening Voor mensen in financiële problemen bieden de maatschappelijk werkers, budgetbegeleiders en sociaal raadsvrouwen van het RMC verschillende vormen van hulp, afhankelijk van de ernst van de problemen. Is schuldhulpverlening nodig dan is een brede, integrale aanpak gewenst: vaak spelen er naast financiële ook psychosociale problemen. De gemeenten in het Land van Cuijk hebben ons in 2008 gevraagd hoe de totale aanpak zo aangepast kan worden dat meer cliënten geholpen kunnen worden. We hebben daarvoor een plan van aanpak voorgelegd waarin het RMC het hoofdaannemerschap vormgeeft, zowel op het gebied van preventie, als van de daadwerkelijke hulpverlening, én de nazorg. Daarbij is een goede samenwerking nodig met netwerkpartners als de sociale diensten, de Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen en bewindvoerders. In 2009 gaan de sociale diensten in het Land van Cuijk op in één intergemeentelijke sociale dienst en zal een besluit genomen worden over de invulling van de schuldhulpverlening. Ook onder jongeren neemt de schuldenproblematiek toe. Samen met Radius en de bibliotheek heeft het RMC een lezing gegeven in Boxmeer. Doel was ouders te informeren over hoe jongeren omgaan met schulden, hoe hen op te voeden op financieel vlak. Ze kregen tips mee over sparen, werken, belonen en dergelijke. Verder is gesproken over wat de overheid doet en kan doen en hoe de samen leving (media) het uitgavenpatroon beïnvloedt. Bemoeizorg Bemoeizorg is hulpverlening aan mensen die dringend hulp en zorg nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen en/of ervoor weglopen. Het Land van Cuijk kent het Bemoeizorgteam waarin RMC, GGZ Oost Brabant, Verdihuis en Novadic-Kentron sinds voorjaar 2005 samenwerken. Dat gebeurt altijd in het belang van de cliënt. Het organisatiebelang moet op de tweede plaats kunnen komen. Dat is soms lastig, maar ó zo belangrijk bij bemoeizorg om verder te kunnen. Aanmeldingen Het aantal aanmeldingen blijft met 18 constant. Aanmel - dingen kwamen binnen via huisartsen, collega s, politie, familieleden. En ook via de overlastplatforms die in elk van onze gemeenten ingericht zijn. Ieder kwartaal kwamen politie, woningstichting Maasland, sociale dienst, GGZ Oost Brabant, Novadic-Kentron en RMC daarin bij elkaar om ernstig zorg - wekkende zorgmijders te bespreken. Aanpak huiselijk geweld Vanaf 1 januari 2009 is de Wet tijdelijke uithuisplaatsing van kracht. In Brabant Noordoost is met de provincie, justitie, politie en onze partners in de hulpverlening gezocht naar een juiste aanpak daarbij. Dit heeft geresulteerd in een interventieteam dat bij huiselijk geweldzaken in crisissituaties de coördinatie en afstemming doet. Het RMC heeft in aansluiting daarop afgelopen jaar haar werkwijze en structuur aangepast om vervolgstappen snel en doeltreffend te kunnen oppakken. Zes maatschappelijk werkers zijn als aandachtsfunctionarissen benoemd; zij begeleiden slachtoffers én daders. Het RMC neemt ook tweewekelijks deel aan het casusoverleg huiselijke geweld in Veiligheidshuis Oss.

2 Centrum Jeugd en Gezin Sinds 22 april 2008 is het Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk 4 operationeel, hét loket voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen over opvoeden en opgroeien. Iedereen in het land van Cuijk kan hier terecht. Met de deskundigheid van de (school)maatschappelijk en jeugdpreventie werkers leverden we een grote bijdrage aan het loket. Vragen gaan over de opvoeding of over echtscheidingsproblematiek. Of over het gedrag van een kind. Een kind of jongere kan ook zelf bellen of mailen als hij ergens mee zit. Inzet Het RMC bemenste vanaf 22 april 2008 elke vrijdag van 9.00 tot uur het telefonisch spreekuur. Op de overige werkdagen namen de GGD, MEE en de thuiszorg dit voor hun rekening. Het aantal vragen blijft nog wat achter bij de verwachting. Daarom zal er in 2009 meer aandacht zijn voor het zichtbaarder maken van het Centrum Jeugd en Gezin. Via een speciale jongerenwebsite konden jongeren chatten met een jeugdmaatschappelijk werker. Hiervan werd geen gebruik gemaakt. Daarom is dit per 1 januari 2009 omgezet in een mogelijkheid om te mailen. Triple P Vanuit Triple P zijn door onze maatschappelijk werkers de eerste lezingen gegeven. Triple P is een methodiek waarmee we ouders of opvoeders kunnen meegeven hoe ze een kind positief en met plezier opvoeden. Triple P staat voor positief pedagogisch programma. Deelnemers zijn enthousiast. 4 Het RMC werkt met GGD Hart voor Brabant, MEE Noordoost Noord-Brabant, Thuiszorg Pantein en Radius samen in het Centrum Jeugd en Gezin, onder regie van de gemeenten in het Land van Cuijk. Meldpunt Discriminatie Vanaf 2005 heeft het RMC een Meldpunt Discriminatie inge richt, de laatste jaren in samenwerking met Basta! Meldpunt Discriminatie Brabant Noord. Op 9 oktober 2008 kreeg de samenwerking een nieuwe impuls toen burgemeester Leo Schoots van de gemeente Cuijk deze verder formaliseerde. Hiermee voldoen de gemeenten in het Land van Cuijk aan de wettelijke verplichting per 1 januari 2009 een antidiscriminatie voorziening te hebben. Op grond van kenmerken die er niet toe doen mensen uitsluiten van werk, een veilige woonomgeving, groei en carrière, van deelname aan het openbare leven. Dat is discriminatie. Kwetsend en diep ingrijpend in de levens van hen die het mee maken. Schadelijk voor de samen leving. Maar: maar weinig mensen durven te melden dat ze slachtoffer zijn van discrimi natie. Daarom is er nog weinig tegen te beginnen. Waar kun je discriminatie melden? Bij de Advies- en Informatiepunten kan iedereen gevallen van discriminatie melden of over ervaren discriminerend gedrag een klacht indienen. De meldingen en klachten die er binnen - komen, worden landelijk geregistreerd. In 2008 waren er 3 meldingen. Meldingen en klachten kunnen ook rechtstreeks of via een klachtenformulier ingediend worden bij Basta! (zie Kwaliteitszorg Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht de manier waarop we onze taken uitvoeren te verbeteren, in het belang van de cliënt. HKZ 5 en INK 6 Met ingang van 2008 zijn we HKZ-gecertificeerd. Hiermee laten we zien dat we professioneel bezig zijn en kwaliteit kunnen waarborgen. Toetsingsorganisatie TNO heeft in mei bevestigd dat ons kwaliteitssysteem volgens de plan-docheck-act cyclus goed werkt. De verbeterpunten uit 2007 zijn naar hun tevredenheid opgepakt. Ze waren onder de indruk van onze platte organisatiestructuur met de zelf sturende teams, het Forum als intern beleids- en communicatieorgaan en het scholingssysteem Action Learning. Bij het uitwisselingsprogramma Uitmuntend leiderschap willen ze het RMC graag betrekken! Vanuit het INK-model is het jaarplan voor 2009 opgesteld. Dit model helpt ons te focussen op de gebieden waar ver - beteringen mogelijk zijn. Kwaliteitsslag In 2008 al gestart, zullen we in 2009 doorgaan met het verder verhogen van de transparantie en de kwaliteit binnen het RMC. Hiertoe zijn en worden procesbeschrijvingen aangepast om taken en verantwoordelijkheden beter te kunnen afbakenen. Medewerkers hebben zich geschoold in de Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie. Door meerdere methodieken ter beschikking te hebben, kunnen zij hun cliënt nog beter op maat ondersteunen. Leren In 2008 kwamen alle medewerkers in het kader van Action Learning één dagdeel per zes weken samen om thema s te bespreken. Dat waren onder andere timemanagement, het (werken met het) signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, het Nibud budgetteringsprogramma en persoonlijkheidsstoornissen. Soms verzorgde een medewerker de bijeenkomst, soms een extern deskundige. Alle uitvoerende werkers en het management zijn in 2008 gestart met de cursus Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie. Ze leerden hoe de cliënt zich bewust kan worden van zijn eigen kracht, verantwoordelijk - heden en mogelijkheden en hoe hij daarmee zijn situatie gemakkelijker kan hanteren. Zelf doen en ervaren beklijft immers beter, maar vraagt een meer coachende rol van de hulpverlener. Eind februari 2009 zal iedereen de cursus hebben afgerond. Alle RMC-maatschappelijk werkers werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Zij zijn ingeschreven in het beroepsregister maatschappelijk werkers. Daarmee bieden we verantwoorde zorg. Geen officiële klachten Twee cliënten overwogen een klacht in te dienen. Na contact met de manager besloten zij hun klacht niet verder door te zetten. Cliënt tevreden In april en mei is in een klanttevredenheidsonderzoek aan onze cliënten gevraagd naar hun ervaringen met het RMC. We kregen zeer positieve reacties. 5 HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector 6 INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit

3 Een blik vooruit In 2009 staat er op strategisch en beleidsgebied veel te gebeuren. Aandacht is nodig voor overproductie en hoe hiermee om te gaan én voor de implementatie in het RMC van Zorg voor jeugd. Ook staat de ontwikkeling van het ouderenbeleid, het Centrum Jeugd en Gezin, huiselijk geweld en de inbreng van het RMC in de Wet maatschappelijke ondersteuning op de rol. De samenwerking met de ketenpartners is in het kader van deze wet en van de versterking van de kwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Verder houden we nieuwe huisvesting in Cuijk, Mill, Sint Anthonis en Grave op de agenda, net als het scholingsplan en het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes bij cliënten, ketenpartners én medewerkers. Ook is er aandacht voor PR en starten we een verbeterplan voor registratie en dossiervorming. Evaluatie leiderschapsstructuur Het is gewenst de structuur van leiderschap te evalueren en zonodig te herzien. In 2005 is het RMC door een personele unie verbonden met GGZ Oost-Brabant. In díe tijd was dat een goede oplossing. Maar in de afgelopen vier jaar is er veel veranderd. Het RMC is qua aantal medewerkers verdubbeld. Onze taken en positie zijn gewijzigd door allerlei ontwikkelingen in de samenleving: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de wijzigingen in de AWBZ en de rol van de zorgverzekeraars bijvoorbeeld. Ook voor de GGZ Oost Brabant heeft dit verregaande consequenties. Ze richt zich steeds meer op specialistisch aanbod en de tweede lijn, terwijl het RMC als eerstelijnsvoorziening juist zonder inbreng van verwijzers is in te zetten. De samenwerking met GGZ Land van Cuijk blijft zeker van belang, maar de vraag is of dat in een personele unie dient te zijn. Aandachtspunt voor 2009 is de verbijzondering die gaande is in de hulpverlening. Geeft deze ontwikkeling wel de meerwaarde die we zoeken? We krijgen steeds meer aandachtsfunctionarissen en kleine structuren: Zorg voor jeugd, Jong in de buurt, Veiligheidshuis. Het kan nodig zijn, maar het kost gelet op overleg, afstemming en de vervanging die geregeld moet zijn relatief veel tijd. Tijd die dan niet aan de cliënt zelf besteed kan worden. Daarnaast wil het Algemeen Maatschappelijk Werk generalist blijven: een eerstelijnsvoorziening die jong én oud kan helpen. Waar kan ik met mijn vraag of probleem terecht? Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk: Ook in 2009 een steun voor iedereen! Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk (RMC); Redactie: Elise Overes, Com-dt Malden; Eindredactie: Trees Holla, RMC; Foto medewerkers: Josephine Dekkers, RMC; Vormgeving: Verheij & Van der Heide, Arnhem; Drukwerk: Trioprint, Nijmegen; Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen Jaarverslag 2008: inspirerend en vol activiteit Het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk biedt vrij toegankelijke, kosteloze dienstverlening aan alle inwoners van Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave, en Mill en St. Hubert.

4 2008: inspirerend en vol activiteit Voor het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk (RMC) was 2008 een goed jaar 1. We hebben HKZ 2 -gecertificeerd binnen het beschikbare budget gedaan wat de opdrachtgevers van ons verwachtten en de cliënten zijn positief over de begeleiding. Dat betekende wel hard werken voor ieder van de 32 medewerkers om aan alle vragen te kunnen voldoen. Fantastisch dat bij hen het enthousiasme voor het werk en voor de organisatie zeer groot blijft: dat werkt heel inspirerend, leidt tot continue verbetering én het personeelsverloop is al jaren nihil. Nieuwe ontwikkelingen Binnen het reguliere pakket zijn we ook volop bezig met nieuwe ontwikkelingen: het RMC vindt dat kansen gepakt moeten worden als ze zich voordoen. In het belang van de cliënt 3. Algemeen Maatschappelijk Werk De vragen binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk zijn divers. De gedachte is de cliënt te stimuleren om binnen zijn mogelijkheden en binnen zijn sociale omgeving zo optimaal mogelijk te functioneren. Waar hij zelf keuzes kan maken wordt hij geactiveerd dit te doen en waar dat moeilijk wordt, begeleiden we hem zodanig dat hij zo goed en zo lang mo ge - lijk zelfstandig kan functioneren. Dit jaar is gestart met het scholen van alle medewerkers in een oplossingsgerichte methodiek die erop gericht is cliënten in hun kracht te zetten. Jeugd en jongeren Enthousiast over de mogelijkheden zijn we ingestapt in het Centrum Jeugd en Gezin. Bovendien zijn we er actief bij betrokken hoe de sluitende jeugdketen in het Land van Cuijk het beste is te realiseren. Daarnaast is het signalerings - systeem Zorg voor jeugd ingevoerd. We onderschrijven de opvatting dat het in ieders belang is dat de jeugd een goede ontwikkeling doormaakt. De ouders zijn de eerstverantwoordelijken, maar opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Het is belangrijk hen te begeleiden en indien nodig door te ver - wijzen als de situatie daarom vraagt. Het Jeugdpreventiewerk en het Schoolmaatschappelijk Werk vormen daarbij via jongerenvindplaatsen en scholen een linking pin naar de andere hulpverleners. Verheugend dat het Schoolmaatschappelijk Werk in Cuijk, Grave en Sint Anthonis en nu ook in Mill & St. Hubert is ingezet en dat in de gemeente Boxmeer een pilot op twee basisscholen goed is gestart. In 2009 valt daar het besluit of alle basisscholen zich kunnen aansluiten. 1 Eind maart 2009 is het tabellenboek verschenen, met een verantwoording in cijfers over Dit is op te vragen via 2 HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector 3 Cliënt: overal waar we een mannelijke vorm gebruiken, bedoelen we ook de vrouwelijke vorm. Bij het RMC werken zo n 30 breed opgeleide maatschappelijk werkers en sociaal raadsvrouwen. Een aantal heeft zich gespecialiseerd. Denk aan hulp bij financiële problemen, de opvoeding, problemen in de relatie, etc. OGGZ Ouderen Armoede Interculturalisatie We dachten mee hoe de Openbare geestelijke gezondheidszorg, voorheen AWBZ gefinancierd, nu bij de gemeenten vorm - gegeven kan worden. We werkten in 2008 in verschillende gemeenten mee aan het project Ouderenproof, en/of gemeentelijke projecten rond eenzaamheid bij ouderen. Geïnventariseerd is wat ouderen zelf zouden willen. Een consultatiepunt waar ze met hun vragen terecht kunnen, is volgens hen belangrijk. Onze Advies- en Informatiepunten in Boxmeer en Cuijk kunnen daarin een interessante rol spelen vanwege hun grote kennis van de sociale kaart en van financiële en juridische zaken. Belangrijk is dat de projecten in 2009 handen en voeten krijgen op persoonsniveau. Dat geldt ook voor de projecten rond armoedebestrijding en interculturalisatie die in 2008 hebben gelopen. In Boxmeer krijgt het Advies- en Informatiepunt een grotere rol binnen het armoedebeleid. In Cuijk werken de gemeente, Radius, en het RMC samen om aan beide projecten concreet invulling te geven. Inzetten op samenwerking In 2008 is het RMC ook op directieniveau gaan participeren in overlegvormen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Doel is te kijken hoe de samenwerking tussen de instellingen versterkt kan worden. Verder blijven we eraan werken het contact met de huisartsen en met andere disciplines in de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken. Dit levert aantoonbaar meerwaarde op voor de cliënt. We zijn ingestapt in het landelijk dementieprogramma dat het Land van Cuijk samen met de kop van Noord-Limburg draait met middelen van zorgverzekeraars. GGZ Land van Cuijk en Noord- Limburg, Pantein én de huisartsen zijn hiervan de trekkers. Organisatie De GGZ Oost Brabant waarmee we een personele unie hebben, heeft in 2008 een andere structuur gekregen. In 2009 bekijken we wat dit voor het RMC betekent. Verder kunnen alle medewerkers op een andere locatie dan hun werkplek inloggen op het RMC-netwerk voor hun urenregistratie en mail. Daarnaast is voor schoolmaatschappelijk werkers en jeugdpreventie wer kers de mogelijkheid gerealiseerd om op afstand ook op het RMCnetwerk te kunnen werken. Personeelsvertegenwoordiging Het RMC heeft een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van drie leden. Deze besprak met het management regelmatig de belangrijkste ontwikkelingen. Voor de medewerkers vormt de PVT een middel om daar actief bij betrokken te zijn en invloed te hebben op het beleid. Voor het RMC is het een mogelijkheid het draagvlak voor beslissingen te vergroten. Voor iedereen?! Iedereen moet gebruik kunnen maken van de diensten van het RMC, zonder tussenkomst van of verwijzing door anderen. De gemeenten willen dat de hulp voor hun burgers zo dichtbij en zo bereikbaar mogelijk is want elke inwoner moet de kans krijgen zelfstandig te functioneren en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dat vraagt om adequate samenwerking met ketenpartners. Maar bovenal om een laagdrempelige voorziening, een professionele vraaggerichte houding, proactief en oplossingsgericht werken en om respect voor elkaar. Daar zijn we ook in 2008 steeds alert op geweest.

5 Algemeen Maatschappelijk Werk Het RMC kreeg ook in 2008 vragen op alle leefgebieden. De tendens dat mensen bij het maatschappelijk werk aankloppen met vragen op meer leefgebieden tegelijk, zette door. Onze ingewikkelde maatschappij vraagt veel van iedereen. Het is dan goed om met de professionals van het maatschappelijk werk de lastige kwesties te kunnen aanpakken. In iedere gemeente in het Land van Cuijk was en is er op werkdagen een spreekuur. Onderwerpen De vragen gaan over de opvoeding, huisvesting, (geen) werk, stress en angsten, huiselijk geweld en verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook over financiële kwesties en gemeentelijke voorzieningen. Over echtscheiding, eenzaamheid, seksualiteit, discriminatie en cultuurverschillen, identiteit en leeftijdgerelateerde vraagstukken. Onze maatschappelijk werker zoekt samen met de cliënt jong of oud(er) naar een passend antwoord. Hij levert maatwerk, zodat de cliënt weer meer grip krijgt op zijn situatie. Individuele en groepshulpverleningstrajecten AMW inclusief JMW* Boxmeer Cuijk Grave Mill & St. Hubert Sint Anthonis Totaal * AMW: Algemeen Maatschappelijk Werk; JMW: Jeugdmaatschappelijk Werk Ik ben met vlagen emotioneel of snel geïrriteerd. Snauw dan man en kinderen af. Ik ken dat eigenlijk niet van mezelf. Waardoor komt dat en hoe kom ik weer goed in mijn vel? Deze mevrouw vertelde de maatschappelijk werker terloops dat haar vader én schoonvader een half jaar geleden zijn overleden. Voor de maatschappelijk werker reden om dóór te vragen. Dat kan zeker de oorzaak zijn, al helemaal omdat mevrouw zelf dacht dat ze het verlies goed had verwerkt. Maar een rouwproces moet zijn beloop hebben. Ook al is het even geleden, het verdriet mag er zijn. Logisch dat iemand af en toe nog uit balans is. Niets mis mee. Ons advies: laat het verdriet toe, praat erover met je naasten en vertel de kinderen na een wat overtrokken reactie of uitbarsting waarom dat was. Dan weten ze dat het niet aan hen ligt. Mevrouw gaf aan blij te zijn geweest met het gesprek. Er waren geen vervolggesprekken nodig, maar ze weet dat de deur van het maatschappelijk werk altijd openstaat. Er hoeft geen groot probleem te zijn om bij ons aan te kloppen. Een gewone vraag kan ook Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk: Steun voor iedereen! Schoolmaatschappelijk Werk én Jeugdpreventiewerk De leefwereld van de jeugd wordt steeds intenser en complexer. Hoe sneller je op knelpunten kunt inspelen vroegsignalering hoe beter dit is voor de jeugdige en de ouders. Problemen moeten worden voorkómen of in een zo vroeg mogelijk stadium worden aangepakt. Daarop hebben we in 2008 flink ingezet. Schoolmaatschappelijk Werk Het Schoolmaatschappelijk Werk werkte in 2008 op basis - scholen en het voortgezet onderwijs in alle gemeenten in het Land van Cuijk, want ook in Boxmeer is een pilot gestart op twee basisscholen. Uit evaluaties blijkt dat scholen er positief over zijn en dat zij meerwaarde ervaren van een maatschappelijk werker in hun school. Deze zijn ook vaak de verbindende schakel tussen hen en andere hulp verleners in een gezin. Schoolmaatschappelijk Werk Aantal scholen Aanmeldingen schooljaar 07-08* Basis- en speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs ROC/MBO * Vergelijking met is hier niet mogelijk vanwege de instroom in 2008 van basisscholen in de gemeenten Mill & St. Hubert en Boxmeer. Jeugdpreventiewerk Jeugdpreventiewerk werkt voor 12- tot 23-jarigen met risico - gedrag. Het zijn vooral jongeren die vanwege een gering probleembesef, een geringe motivatie en/of een negatieve kijk op de reguliere voorzieningen, zelf moeilijk de weg naar deze voorzieningen weten te vinden. Net als in 2007 is vorig jaar veel tijd besteed aan het begeleiden van individuele casussen en aan netwerkonderhoud. Daarnaast is het convenant Jong in de buurt ondertekend. Politie, Radius en RMC werken hierin samen om problemen sneller te signaleren, af te stemmen welke aanpak de juiste is en dan ook sneller in te grijpen. Dit moet de kwaliteit van leven voor de jongere verhogen én overlast voorkomen. In 2008 is een onderzoek gestart of en hoe de rol van de jeugdpreventiewerker in het Veiligheidshuis versterkt kan worden. Want naast de aandacht voor corrigerend optreden zou ook meer gelet moeten worden op de psycho - sociale kant en de sociale context (familie, groep) van de jongere: waarom vertoont hij dit gedrag? Peter van 21 komt via Way 2 Go bij het Jeugdpreventiewerk omdat het hem niet lukt een opleiding te volgen of werk te vinden. Hij heeft al veel hulp gehad met wisselend resultaat. Na het winnen van Peters vertrouwen dat duurde even regelt de jeugdpreventiewerker samen met hem een uitkering. Vanwege zijn schulden zoeken ze contact met schuldhulpverlening en regelen ze beschermingsbewind. De jeugdpreventiewerker stimuleert Peter naar het Volwassenenonderwijs te gaan en zoekt samen met hem naar een passende dagbesteding. Peter doet nu Vmbo én vrijwilligerswerk, wil dingen uit zijn verleden verwerken en leren omgaan met zijn beperkingen. Binnenkort start hij bij de GGZ met begeleiding. Het traject van Peter laat zien dat het Jeugdpreventiewerk fungeert als een spin in het web die met heel veel instanties samenwerkt.

6 Advies- en Informatiepunt Onze sociaal raadsvrouwen in de Advies- en Informatie - punten Boxmeer en Cuijk beantwoordden ook in 2008 vragen over allerlei vooral praktische zaken. De vragen worden wel steeds complexer. De meeste gingen over uitkeringen, belastingen, consumentenzaken en wonen. De raadsvrouwen hielpen daarnaast met het invullen van formulieren en verwezen door. Ze onder steunden in kwesties van bezwaar of beroep en bij het maken van afspraken. En ze waren praatpaal en klankbord, bemiddelden tussen hun cliënt en instanties als het UWV. Ook zijn de cliënten, gevraagd en ongevraagd, gewezen op voorzieningen waar ze nog geen gebruik van maakten. In Boxmeer werd net als in voorgaande jaren één uur per week een spreekuur gehouden voor GGZ-cliënten en/of hun begeleiders. Contacten en vragen Boxmeer Cuijk Totaal Klantcontacten Hulpvragen Meer op afspraak We zagen dat steeds meer mensen op afspraak komen en dat het aantal hulpvragen per contact toeneemt. Het aantal korte contacten en contacten zonder uitwerktijd neemt af. In Cuijk zijn daarom bij wijze van proef in 2008 de spreekuurtijden aangepast. Dit geeft meer gelegenheid afspraken in te plannen en per afspraak is er meer tijd om de vele vragen te beantwoorden. De ervaringen waren heel positief. In 2009 zal ook Boxmeer de spreekuurtijden aanpassen. Contactmogelijkheden Telefoon Inloopspreekuur Afspraak Overig (huisbezoek bijvoorbeeld) Zo n 44,5% van de cliënten was Nederlander, tegen 42% in Net als in 2007 had 84% van de cliënten een minimum inkomen. Kennis op peil Belangrijk is dat de sociaal raadsvrouwen op de hoogte zijn van alle actuele regelgeving. In 2008 is ingezet op het op peil houden van de kennis over geschillencommissies, sociale verzekeringen en voorzieningen. Presentaties en voorlichting zijn gegeven in Mill, Grave, Boxmeer en Cuijk (in de Turkse en Marokkaanse moskee). Dit deden we ook bij Mantelzorg Land van Cuijk, GGZ begeleid wonen en de SWOGB. Thema s waren lokale voorzieningen, pensioenen, wet- en regelgeving, belastingen en minima - beleid. Groepswerk Afgelopen jaar was een topjaar voor onze groepscursussen en trainingen. Zowel qua aantal (27 tegen 21 in 2007) als qua waardering: deelnemers reageerden zeer positief. Groepswerk / doelgroep Aantal groepen (niets vermeld, dan voor iedereen) In balans / basisgroep voor vrouwen 1 1 Assertiviteit 3 4 Partnergroep 1 1 Rondkomen met Inkomen 1 1 Rouwverwerking 1 1 En Wij dan? / kinderen van gescheiden ouders 3 1 Beter omgaan met pubers / oudercursus 4 3 Opvoeden zo! / oudercursus 3 2 Met zin ouder worden / 70+groep 1 1 Jongvolwassenen / jarigen 1 Sovatrainingen* / 7-9 jarigen 4 2 Sovatrainingen / 9-12 jarigen 3 3 Schulden en nu verder 1 1 * Sovatraining: sociale vaardigheidstraining Locatie De cursussen zijn meestal in Boxmeer en Cuijk gegeven. In 2008 is Opvoeden zo! ook in Sint Anthonis aangeboden. Er was veel animo voor. Ouders hebben aangegeven dergelijke cursussen vaker te willen. In Cuijk, Sint Anthonis en Mill zijn in samenwerking met Thuiszorg Pantein op de basisscholen sociale vaardigheids - trainingen gegeven. In Mill is een groepscursus voor kinderen van gescheiden ouders aangeboden. Sterker worden door samen te werken aan gestelde doelen, te leren van elkaar. Dat is de kracht van groepswerk. Ander cursusonderwerp? Het actuele aanbod voor 2009 staat op AMW. Meer weten over een ander onderwerp? Meld het via Als er meer vraag naar is, is ook daarover wellicht een cursus of training samen te stellen. Samen delen, elkaar een spiegel voorhouden en stimuleren. Herkenbaarheid, erkenning, leren van elkaars aanpak. Dat kan met groepswerk. Bovendien bereik je een grote groep mensen met dezelfde problematiek. Gratis, onafhankelijk en anoniem Het Advies- en Informatiepunt werkt voor de inwoners van het Land van Cuijk gratis en onafhankelijk van welke instantie ook. Mensen kunnen er anoniem terecht, telefonisch, tijdens het inloopspreekuur of op afspraak. Iedere vraag wordt serieus genomen en actief opgepakt. istockphoto

Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen. Jaarverslag 2009: Op eigen benen samen verder!

Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen. Jaarverslag 2009: Op eigen benen samen verder! Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen Jaarverslag 2009: Op eigen benen samen verder! Het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk biedt vrij toegankelijke, kosteloze

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen. Jaarverslag 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl

Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen. Jaarverslag 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen Jaarverslag 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl Ontwikkelingen en belangrijkste cijfers Het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 4 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk Bedrijfsmaatschappelijk werk Jeugdmaatschappelijk werk Sociaal-juridische dienstverlening

Algemeen maatschappelijk werk Bedrijfsmaatschappelijk werk Jeugdmaatschappelijk werk Sociaal-juridische dienstverlening Algemeen maatschappelijk werk Bedrijfsmaatschappelijk werk Jeugdmaatschappelijk werk Sociaal-juridische dienstverlening Als u hulp nodig hebt, staat Aanzet voor u klaar. Hebt u problemen in uw relatie,

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

VEELZIJDIG, LAAGDREMPELIG EN DOELGERICHT!

VEELZIJDIG, LAAGDREMPELIG EN DOELGERICHT! JAARVERSLAG 2007 VEELZIJDIG, LAAGDREMPELIG EN DOELGERICHT! 2008, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we doen

Wie we zijn en wat we doen Wie we zijn en wat we doen Wie we zijn en wat we doen Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt.

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Aan de slag. Geestelijk gezond

Aan de slag. Geestelijk gezond Direct aan de slag Geestelijk gezond Iedereen streeft naar een gezond leven. Daarin past de zorg voor lichaam en geest. Niet alleen omdat mensen daar zelf bij gebaat zijn, maar ook omdat onze omgeving

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Een goed gesprek, een steun in de rug

Een goed gesprek, een steun in de rug Een goed gesprek, een steun in de rug Veelzijdig in zorg Maatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

schoolinfo schooljaar 2013 2014 nummer 3 16 september 2013

schoolinfo schooljaar 2013 2014 nummer 3 16 september 2013 de schoolinfo 16 september 2013 schooljaar 2013 2014 nummer 3 Contact met de school Babynieuws U kunt de school als volgt bereiken: telefonisch: (0485) 381200 mailadres: mariannevdboomen@gmail.com Wijziging

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

5 januari 2017 S. Dohmen 5772

5 januari 2017 S. Dohmen 5772 Aan de leden van de gemeenteraad Maatschappelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013 CJG 2013 in vogelvlucht 195 hulptrajecten op locatie 348 hulptrajecten in het onderwijs 53 hulptrajecten in de kinderopvang 8803 bezoeken aan website 260 Facebook-likes 157 Twitter-followers 95 ouders

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties Perspectief op gewoon leven Wat we leren van evaluaties Stichting Perspectief, juni 2005 Aanleiding De LFB komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. De LFB heeft de ervaring

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel 2e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning Jacqueline van Rijn 6 Juni 2008 Inhoud Presentatie Geschiedenis Missie, taken en functies Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie