Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - - (0165)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15"

Transcriptie

1 2007 Jaarverslag Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - - (0165)

2 Inleiding 1 De Kruisvereniging: een gewaardeerde marktspeler Op de bres voor welzijn en goede zorg Als zelfstandige vrijwilligersorganisatie met een eenvoudige structuur is de Regionale Kruisvereniging West-Brabant in 2007 een goed middel gebleken om de burgers te vertegenwoordigen in de zorg. Want de tijd dat één organisatie problemen kon oplossen hebben we echt achter ons gelaten. Het is dan ook goed om te zien dat in deze tijd van verzakelijking, schaalvergroting, krimpende gezondheidsbudgetten en oplopende wachtlijsten de organisaties elkaar ook steeds meer gaan opzoeken. Ze kunnen elkaar prima aanvullen. Zo heeft de kruisvereniging in de afgelopen jaren het initiatief genomen om met diverse partners in zorg in zee te gaan. Zaak is nu om in die nieuwe omstandigheden die koers te kiezen die het beste is voor de leden. Daar wordt nu stevig aan getrokken. Want de kruisvereniging heeft een extern bureau in de hand genomen dat op dit moment een verkenning uitvoert naar de meest wenselijke richting die het kruiswerk op zou moeten gaan. Daarbij worden ook de plaatselijke afdelingen betrokken. In maart 2007 werd een zogenoemde creatief strategische sessie gehouden met het bestuur van de Regionale Kruisvereniging en vertegenwoordigers van de lokale kruisverenigingen. Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en mensen uit de zorg over hun visie op het werk van de kruisvereniging in West-Brabant. De organisaties geven ook aan open te staan voor wat de kruisvereniging aan verlangens heeft. Daar is het ons in die samenwerking ook om te doen. Dat we gezamenlijk en solidair met elkaar in West-Brabant voor goede zorg en welzijn zorgen. Dat is natuurlijk vanaf haar oprichting de kern van het kruiswerk. En dat geven we nu langs deze weg opnieuw vorm. Vertrekpunt is en blijft de leden. Wij willen als Kruisvereniging scherper gaan kiezen uit het grote aanbod van diensten, producten en samenwerkingspartners. Onze insteek is om in onze keuzes daarin de vraag van onze leden centraal te stellen. Daar zijn we voor, daar zetten wij ons voor in. Voor het beste aanbod tegen de redelijkste prijs zodat onze leden daar hun voordeel mee kunnen doen. We behartigen hun belangen als het om zorg en welzijn gaat.

3 2 Voorwoord De Regionale Kruisvereniging West-Brabant is aangekomen op een keerpunt in haar bestaan. We staan op dat keerpunt door ontwikkelingen in de zorg, zoals de markt-werking en vraagsturing. Daardoor moeten onze leden meer voor eigen rekening nemen. Wij merken ook dat zij tegen meer bureaucratie aanlopen. Ze beklagen zich ook over het gebrek aan afstemming tussen de verschillende zorgverantwoordelijken. En over de verschraling in de zorg. Wat overbl-ijft, is meer onduidelijkheid en onzekerheid. Wij zien deze ontwikkelingen als een bewijs voor het bestaansrecht van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Een Kruisver-eniging die opkomt voor de belang-en van de leden en daarmee ook voor de samenle-ving als geheel, als het gaat om goede zorg en welzijn. Dit is wat onze leden van ons verwachten. Dit is ook wat wij als bestuur willen waarmaken. Wij zien het als een grote verantwoordel-ijkheid én als onze plicht. Een plicht die wij alleen kunnen vervullen als er een vruchtbare samenwerking is tussen alle bij zorg en welzijn betrokken partijen. Daarom hebben wij onze samenwerkingspartners, andere zorgaanbieders en de overheid kritisch gevolgd in En daar gaan we mee door. Als we ontevreden zijn, zullen we dat laten merken en in gesprek gaan. Zijn we tevreden, dan laten we dat ook luid en duidelijk aan iedereen weten. Henk van Tilborg voorzitter Regionale Kruisvereniging West-Brabant Want het enige wat telt is dat we gezamenlijk en solidair met elkaar in West-Brabant voor goede zorg en welzijn zorgen. Dat is vanaf haar oprichting de kern van het kruiswerk. Daar zetten we ons al bijna honderd jaar voor in, en dat zullen we blijven doen. Henk van Tilborg voorzitter Regionale Kruisvereniging West-Brabant

4 Organisatie 3 Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering is de voltallige vergadering van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Twee maal per jaar wordt een dergelijke vergadering gehouden. Het Algemeen Bestuur heeft dan gelegenheid om beleidsen financiële zaken en alles wat daar tussen zit te presenteren en te verdedigen. De Algemene Ledenvergadering beslist uiteindelijk over de plannen. In 2007 vonden twee Algemene Ledenvergaderingen plaats. De behandelde agendapunten: Agenda Algemene Ledenvergadering Datum :12 december 2007 Tijd : uur Locatie : vergaderzaal, Albertdonk 4 te Roosendaal 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag vorige vergadering d.d Ledenaantal 6. Kenniscentrum WMO 7. verslag ronddetafelbijeenkomst Rapport onderzoek toekomst Kruisvereniging 9. Begroting W.v.t.t.k./Rondvraag 11. Sluiting Het kruiswerk is diep in West-Brabant verankerd. Er zijn maar liefst 26 plaatselijke kruisverenigingen, met eigen besturen en een keur aan vrijwilligers. Samen hebben deze lokale verenigingen ruim huishoudens. Zij kunnen bij de plaatselijke afdelingen aankloppen met hun wensen en zorgen. De 26 verenigingen zijn ondergebracht in zeven clusters : Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant is de overkoepelende club van de plaatselijke kruisverenigingen. De Regionale wordt bestuurd door de Algemene Ledenvergadering. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke afdelingen. De Algemene Ledenvergadering heeft uit haar midden een Algemeen Bestuur gekozen. Deze bestaat uit één vertegenwoordiger uit ieder cluster. Het Algemeen Bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering gemandateerd om het beleid uit te voeren. Agenda Algemene Ledenvergadering Datum :12 juni 2007 Tijd : uur Locatie : vergaderzaal, Albertdonk 4 te Roosendaal 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag vorige vergadering d.d Jaarverslag Jaarrekening toelichting 7. Jaarrekening Toekomst Kruisvereniging 9. Ledenaantal 10. W.v.t.t.k./Rondvraag 11. Sluiting

5 4 Organisatie Cluster Steenbergen Ruud Blok Cluster Moerdijk Frans Fakkers Cluster Haldeberge Ine Wildeman Dagelijkse taken: De dagelijkse taken worden uitgevoerd door het dagelijks bestuur. Dat bestaat uit: -- Henk van Tilborg, voorzitter -- Ruud Blok, secretaris -- Frans Fakkers, penningmeester -- Jürgen Stoop, vice-voorzitter Zij koppelen hun activiteiten terug naar het Algemeen Bestuur. Cluster Bergen op zoom Jürgen Stoop Cluster Roosendaal Henk van Tilborg Cluster Rucphen Denie de Jong In het jaar 2007 kwam het Algemeen Bestuur zes keer bijeen: in januari, maart, april, mei, september, november. Standaard staan de volgende punten op de agenda: evaluatie samenwerkingspartners, ingekomen stukken, conceptverslagen, ledenlijsten, evaluatie cursusbureau, jaarverslag, kwartaalrapportages verenigingsbureau, voortgang Kruisvensters, planning bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen, bijzondere projecten, begrotingen, jaarrekening. Verder stond het jaar 2007 in het teken van het onderzoek naar de toekomst van de Regionale Kruisvereniging West- Brabant. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit één afgevaardigde per cluster. Het Algemeen Bestuur bestuurt de kruisvereniging volgens de begroting en het beleidsplan die in de Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld. De taken van het Algemeen Bestuur zijn: het beleid vastleggen erop toezien dat het beleid gevolgd wordt de inspraak van en communicatie naar niet-bestuurs leden waarborgen door het uitschrijven van vergaderingen Er zijn 2 soorten vergaderingen: Algemeen Bestuursvergadering (gem. 6 maal per jaar) Algemene Ledenvergadering (2 maal per jaar) De inhoud van de bestuursvergaderingen wordt per kwartaal via Verenigingsnieuws gecommuniceerd naar de plaatselijke afdelingen. Verenigingsnieuws is het interne blad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Rekenkamer De kruisvereniging kent ook een zogenoemde rekenkamer. Die heeft als taken gevraagd en ongevraagd adviezen geven en kritisch de begroting voor de komende vijf jaar te bekijken. De rekenkamer bestaat uit één afgevaardigde per cluster. Op dit moment bestaat de rekenkamer uit: Cluster Roosendaal: Jac Bovens Cluster Steenbergen: Kees de Bruijn Cluster Bergen op Zoom: John Loos rekenkamer: van links naar rechts; Kees de Bruijn, Jonh Loos & Jac Bovens

6 Organisatie 5 Verenigingsbureau Op het verenigingsbureau werken drie personen parttime. Farida Ouahssain :bureaucoördinator Jeanne van Minderhout :administratief medewerkster Lilian de Ruyter :administratief medewerkster Het verenigingsbureau verzorgt de ledenadministratie. Daarnaast is het een belangrijk informatiepunt voor leden van de Kruisvereniging en ook niet-leden. Het bureau geeft informatie over het lidmaatschap, thuiszorg, uitleen, huurartikelen, zorgwinkels, servicepakket, cursussen et cetera. Het verenigingsbureau staat de leden met raad en daad terzijde. En geven een goed, betrouwbaar en onafhankelijk advies. De bellers hebben niet alleen standaardvragen over het lidmaatschap, de zorgwinkels, het ledenvoordeel, acceptgirokaarten, ledenkaarten of uitleenartikelen. Ook bellen ze voor zaken die helemaal niets te maken hebben met de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Zo vraagt men informatie over woninghuur, huishoudelijk hulp, hulp in de zorg of telefoonnummers van overheidsinstanties of EHBO-verenigingen. Of een beller wil gewoon zijn zorgverhaal kwijt. Opvallend was dat in de laatste maanden 2007 veel mensen belden over de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning). Er kwamen klachten over de indicering, de kwaliteit over de huishoudelijke hulp, of het PGB (persoonsgebonden budget). De drukste periode in 2007 was het 1e kwartaal en 4e kwartaal. Gemiddeld kwamen in deze twee perioden ruim telefoontjes binnen. Verder levert het verenigingsbureau hand- en spandiensten aan de plaatselijke kruisverenigingen. Het verenigingsbureau helpt bijvoorbeeld met het organiseren van gezondheidsmarkten. Het bureau verzorgt dan de administratie. Of één of meerdere medewerksters staan als vrijwilliger op de markt, zoals bij de gezondheidsmarkt van kruisvereniging Dinteloord/De Heen. links naar rechts, Lilian de Ruijter, Jeanne van Minderhout & Farida Ouahssain

7 6 Koers in 2007 Vrijwilligersorganisatie De Regionale Kruisvereniging West-Brabant maakt zich al bijna honderd jaar sterk voor zorg en welzijn. Natuurlijk is zorg in de tijd veranderd. Net als de kruisvereniging, omdat zij inspeelt op ontwikkelingen en soms voorop loopt, omdat het moet. Want de kruisvereniging heeft maar één belang. Dat is het realiseren van goede zorg en welzijn voor haar leden en ook voor de samenleving. En dat is ieders belang. De kruisvereniging zet zich in voor haar leden. Dat zijn momenteel ruim huishoudens. Oftewel ruim mensen die goed zijn voor zo n 120 miljoen per jaar aan investeringen in de zorg. Het betekent dat een op de drie West-Brabanders lid is. En dat aantal groeit. Want de leden maken zich zorgen over de ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals marktwerking en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ze zien zorg en welzijn afbrokkelen. Ze lopen tegen nog meer bureaucratie aan. Ze moeten meer zelf betalen. Ze klagen over het gebrek aan afstemming tussen de verschillende zorgverantwoordelijken. Ze zien de menselijke maat in de zorg verschralen. Er is te weinig tijd, te veel verschillende handen aan één bed, om maar eens wat te noemen. Daarom komt de kruisvereniging nu sterker dan ooit op voor haar leden en voor de samenleving. De bijna honderdjarige solidariteit is springlevend, en wel op drie manieren. Als ledenorganisatie. Het belang van de leden als het om zorg en welzijn gaat staat voor de kruisvereniging centraal. Voor hen maakt de kruisvereniging zich sterk. Als servicedienst. De leden van de kruisvereniging krijgen aantrekkelijke voordelen op diensten en producten op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Als zorgconsumentenbond. De kruisvereniging staat op de bres voor een goede kwaliteit van zorg en welzijn. Zorgconsumentenbond Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de kruisvereniging vooral thuiszorg en kraamhulp. Door toedoen van de overheid is dat niet meer. Veel zorgtaken van de kruisvereniging werden overgeheveld naar thuiszorgorganisaties. De kruisvereniging heeft geen zorgtaken meer, maar heeft wel nog altijd hetzelfde doel: zij vecht voor goede zorg en welzijn. Een voorbeeld is het verdwijnen van steeds meer zorg uit de kleine dorpen en gemeenten, zoals de bloedprikdienst. Dit gebeurt bijvoorbeeld om kosten te besparen. Een doorn in het oog van veel leden van de kruisvereniging. Zij willen dat de zorg zo dicht mogelijk bij huis blijft. Daarom heeft de vereniging in de afgelopen jaren op diverse plaatsen uitleenservicepunten opgezet. In deze punten kunnen leden om de hoek terecht voor uitleenartikelen voor zorg. En hebben diverse lokale afdelingen de bloedprikdienst weten te behouden of terug te brengen. De kruisvereniging spoort aanbieders van zorg en gemeenten aan om beter in te spelen op de behoefte en vraag van de consument. De vereniging neemt dan ook initiatieven om met hen samen te werken. Een aantal aanbieders en ook gemeenten juichen deze ontwikkeling toe. Vooral omdat ze er zelf bij gediend zijn dat zij weten wat er leeft onder de burgers. samenwerkingspartners De Regionale Kruisvereniging West-Brabant werkt hard aan het ontwikkelen van diensten en producten die aansluiten op de plaatselijke behoeften van haar West- Brabantse leden. Want de kruisvereniging is ervan overtuigd dat vooral kleinschalige lokale initiatieven bijdragen aan het iets leefbaarder maken van de samenleving. De Kruisvereniging werkt samen met diverse zorgpartners in de regio. Surplus, tantelouise, Thuiszorg West-Brabant,

8 Koers in Groenhuysen, GGZ WNB, Medicura, TimmersMedizorg en Kraamcentrum DAT, Zorgverzekeraar VGZ en Zorgverzekeraar CZ. Goede afspraken, service, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de trefwoorden waarop de Kruisvereniging haar samenwerkingspartners selecteert. De kruisvereniging biedt aanbieders via het ledenblad Kruisvenster een platform om hun aanbod te doen. Zo kan de Kruisvereniging haar leden voorlichten over de keuzemogelijkheid in de regio. Daarnaast heeft ze aantrekkelijk korting weten te regelen. uitleenpunten Dit zijn kleine filialen waar leden terecht kunnen voor uitleenartikelen en informatie. Doel is om wie zorg nodig heeft het hem of haar zo makkelijk mogelijk te maken. Bij ziekte of na een ongeval kunnen de kruisleden onder meer krukken, bedklossen en rolstoel ophalen of het wordt thuisgebracht. De uitleenpunten in de regio zijn opgezet samen met Stichting Groenhuysen en tantelouise, deze werden het afgelopen jaar drukbezocht. Totaal leenden ruim leden. Dat is 19% meer dan in Uit een door zorgwinkel Medicura gehouden klantenenquête blijkt dat men het fijn vindt als ze in de buurt gebruik kunnen maken van deze service. onderzoek De Regionale Kruisvereniging West-Brabant gaf het onderzoeksbureau Communciation Concert de opdracht voor het uitvoeren van een marktinventarisatie, het ontwikkelen van een marktvisie en het maken van een strategische marketingcommunicatie. In de visie is het programma van eisen voor commerciële en niet-commerciële samenwerkingspartners opgenomen. In maart 2007 werd een zogenoemde creatief strategische sessie gehouden met het bestuur van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en vertegenwoordigers van de lokale kruisverenigingen. Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met verschillende organisatie en mensen uit de zorg over hun visie op het werk van de kruisvereni- ging in West-Brabant. De organisaties staan positief tegenover de kruisvereniging en een eventuele samenwerking. Ze gaven allemaal aan dat het een enorme plus is dat de Kruisvereniging opereert vanuit haar leden. In november 2007 vond er een rondetafelgesprek plaats met de geïnterviewde organisaties. Geïnterviewde organisaties: Medicura BV, zorgkantoor Breda, Surplus, Timmers Medizorg, Stichting Groenhuysen, Zorgverzekeraar VGZ, Zorgverzekeraar CZ, Thuiszorg West-Brabant, tantelouise, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Kraamcentrum DAT, Avans Hogeschool, Tweede-Kamerfrachtie PvdA. Tijdens de rondedetafelbijeenkomst presenteerde het onderzoeksbureau Communication Concert in het kort haar bevindingen en aanbevelingen. Er werd tijdens het onderzoek intensief gesproken met maatschappelijke sleutelfiguren die voor de Regionale Kruisvereniging West- Brabant van belang zijn. De Algemene Ledenvergadering van december 2007 ging akkoord met de aanbevelingen. Samen met het Algemeen Bestuur is er een lijst samengesteld dat dient als basis voor het actie/beleidsplan voor de komende jaren. 1. Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 2. PGB Persoonsgebonden Budget (samenhang met Wmo en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 3. Kennisbank 4. rechtsbijstand/ mediation 5. marktleider van de vraag 6. digitaal zorgportaal 7. infodesk/ Zorgconsulent 8. ledenpanel 9. derde geldstroom genereren

9 8 Koers in 2007 In december 2007 gaf de Algemene Ledenvergadering het Algemeen Bestuur de opdracht onderzoek te doen naar de praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Algemene Ledenvergadering gaf dit onderwerp prioriteit naar aanleiding van een discussie over de nieuwe koers van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. De kern van die door de Algemene Ledenvergadering unaniem onderschreven nieuwe koers is dat Regionale Kruisvereniging West-Brabant voor haar leden en alle inwoners van West-Brabant meer invloed moet gaan uitoefenen op de keten van zorg en welzijn in de regio. De kruisvereniging staat sterk De belangrijkste conclusie van de marktinventarisatie die Communication Concert uitvoerde is dat de Regionale Kruisvereniging West-Brabant sterk staat. Zij staat sterk in een tijd waar zorgaanbieders zakelijker en commerciëler worden, waar er meer competitie en openheid in de zorg ontstaat, maar waar er ook meer en meer onduidelijkheid ontstaat voor iedereen die zorg nodig heeft. Er liggen veel kansen voor de kruisvereniging. Deze kansen en de daarbij behorende aanbevelingen werden op 22 november 2007 gepresenteerd tijdens een rondetafelgesprek bij de Kruisvereniging. Veel van de aanwezigen op die 22ste november hebben meegewerkt aan het onderzoek. Zij waren gekomen om de uitkomsten en de reactie van het bestuur van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant te vernemen. Die uitkomsten gaven aan dat er kansen te over zijn voor de kruisvereniging. Zij kan haar positie als gewaardeerde samenwerkingspartner uitbouwen, een nog betere serviceorganisatie worden voor de leden en nog beter de belangen van de leden behartigen. Maar ook rollen als zorgconsumentenbond of zorgconsulent behoren tot de mogelijkheden. De Kruisvereniging staat op een keerpunt en heeft voldoende mogelijkheden heeft om zich verder te ontwikkelen en zich dieper te verankeren in de samenleving. Een keerpunt is nooit zonder consequenties. Dit geldt ook voor de kruisvereniging. Het werven en binden van leden zal hoger op de agenda moeten komen te staan. De vereniging zal tegemoet moeten komen aan de stijgende behoefte aan preventie en voorlichting. Tegelijkertijd moet er ingespeeld worden op de competitie en openheid in de zorg. Het is belangrijk om de betrokkenheid van de vrijwilligers en de leden nieuw leven in te blazen zodat de lokale inbedding van de vereniging versterkt wordt. Inspirerende en uitdagende communicatie is nodig om de positie van de kruisvereniging te versterken.

10 Koers in Missie De Kruisvereniging De Regionale Kruisvereniging West-Brabant......maakt zich sterk voor goede zorg en welzijn...luistert daarom naar haar leden en naar de samenleving...let daarom scherp op het aanbod, de kwaliteit en prijs...trekt daarom als het nodig is aan de bel bij zorgaanbieder of gemeente...neemt daarom initiatieven voor nog betere zorg en welzijn

11 10 Koers in 2007 MANIFEST RKV WEST-BRABANT MARKTLEIDER VAN DE VRAAGZIJDE RKV West-Brabant staat sterk. Zij staat sterk omdat ze stevig is verankerd in de lokale en regionale gemeenschap in West-Brabant. Bijna keer per jaar wordt RKV West-Brabant benaderd door inwoners van West-Brabant met allerlei vragen die zorg en welzijn aangaan. Jong en oud, man en vrouw, autochtoon en allochtoon, ze weten allemaal de weg te vinden naar RKV West-Brabant. RKV West-Brabant staat sterk omdat ze van en voor de leden is, omdat ze opkomt voor een goede en betaalbare zorg en welzijn én omdat ze solidair is met alle medemensen. RKV West-Brabant staat sterk omdat ze meer dan huishoudens als betalende leden heeft. Deze huishoudens vertegenwoordigen meer dan West-Brabanders, die per jaar minimaal 150 miljoen euro investeren in de zorg alleen al. RKV West-Brabant staat sterk omdat ze een steun en toeverlaat is voor de leden. Leden waarvan zij de belangen behartigt als het om goede en betaalbare zorg en welzijn gaat. RKV West-Brabant staat sterk omdat ze onafhankelijk en zelfstandig is. En tegelijkertijd staat ze sterk omdat zij een gewaardeerde samenwerkingspartner is. RKV West-Brabant staat sterk in een tijd waarin zorgaanbieders zakelijker en commerciëler worden. RKV West-Brabant staat sterk in een tijd waarin meer competitie en openheid in de zorg ontstaat. RKV West-Brabant moet ook sterk staan, omdat er door al die veranderingen meer en meer onduidelijkheid ontstaat voor iedereen die zorg nodig heeft en omdat het welzijn van de medemens haar zo na aan het hart ligt. RKV West-Brabant bevindt zich door al die veranderingen op een keerpunt van waaruit zij zich verder zal ontwikkelen en zich nog dieper zal verankeren in de samenleving. RKV West-Brabant zal een actievere rol spelen in het stelsel van zorg en welzijn. De vereniging zal zich meer inzetten voor de stijgende behoefte aan preventie en voorlichting. Ze zal de lokale inbedding van de vereniging versterken door de vrijwilligers intensiever te ondersteunen. Het werven en binden van de leden aan de vereniging komt hoger op de agenda. En inspirerende en uitdagende communicatie zal de positie van RKV West-Brabant verder versterken. RKV West-Brabant roept de diverse spelers in het veld van zorg en welzijn op tot verregaande en goed gestructureerde samenwerking op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Samenwerking waarbij het gezamenlijk realiseren van de beste zorg en welzijn voor iedereen voorop staat.

12 Activiteiten 11 Activiteiten plaatselijke verenigingen De plaatselijke afdelingen komen op voor de burgers. Ze helpen daar waar ze kunnen. Ze organiseren onder meer plaatselijk evenementen, informatiedagen, gezondheidsmarkten, cursussen. En dit allemaal gratis of voor een maatschappelijk prijsje. Hieronder treft u de activiteiten van een aantal plaatselijke verenigingen. Kruisvereniging Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat De kruisvereniging financierde zes damesfietsen voor de Stichting Vrouwen Integratie Vandaag (V.I.V.). Deze in 2005 opgerichte stichting heeft als doel het vergroten van de betrokkenheid bij de samenleving en vermindering van sociaal isolement van vrouwen van buitenlandse afkomst door participatie, emancipatie en integratie. In ruil voor het gebruik van de vergaderruimte van tante Louise betaalde de kruisvereniging de vervoerskosten voor groepen licht dementerende ouderen uit het ABG, die wekelijks wandelen op het terrein van GGZ Westelijk Noord-Brabant. Een eenmalige financiële bijdrage is verstrekt voor het boek 100 jaar levenservaring over het leven en werk van mevrouw Annie Vredenburg uit Bergen op Zoom. Tot slot werden de activiteiten Bewegen en Ontspannen (Bergen op Zoom) en Bewegen voor Ouderen (Halsteren en Lepelstraat) ondersteund, door leden van de kruisvereniging een korting van 2,00 te geven. Kruisvereniging Huijbergen Tweemaal is er een bloeddrukonderzoek gehouden voor de Huijbergse bevolking. Kruisvereniging Hoogerheide/Woensdrecht De cursus Bewegen en Ontspannen voor 55-plussers werd financieel ondersteund. Kruisvereniging Hoeven Er was een inloopochtend diabetici (een activiteit van de diabetesvereniging). Deze ochtend wordt meerdere malen herhaald. Een cursus Nordic walking: 6 avonden in april/mei, met ruim 20 deelnemers. leden van de kruisvereniging een korting van 19. Op twee avonden werd een cursus Tiltechniek georganiseerd, samen met de mantelzorg. Per avond namen 8 personen deel. Naast deze activiteiten was het Oudenbossche bestuur vertegenwoordigd in het Platform Gehandicapten Halderberge, Zorgbelang, Commissie Gezondheid/Zorg KBO), Waardig oud worden in Nederland, Samen Verder (CVA) en het Netwerk Palliatieve Zorg. Kruisvereniging Dinteloord/De Heen De kruisvereniging heeft het startsein gegeven met betrekking tot de uitleen van o.a. kinderwagens, buggies, maxicosies etc. Hiervoor is een reclamecampagne opgestart en een tweetal kinderwagens e.d. aangeschaft. In De Nieuwe Haven te Dinteloord heeft vijf keer het ministeunpunt plaatsgevonden. Het ministeunpunt is in samenwerking met Schoonenberg gehoorcomfort en Van der Ham Optiek. Leden van de kruisvereniging konden op dit steunpunt hun oren en ogen laten testen. Ook konden de leden vetmeting doen. Er hebben gemiddeld 15 deelnemers hun oren en ogen laten testen. In 2007 zijn er twee AED-punten gerealiseerd, te wete Sporthal De Buitelstee en de Tennisvereniging Dinteloord. Het consultatiebureau in De Heen is dankzij de kruisvereniging gehandhaafd gebleven. Kruisvereniging Fijnaart/Heijningen Er zijn gesprekken gevoerd over de vestiging van een Gezondheidscentrum in Fijnaart met Surplus. Daarbij zijn ook betrokken het Rode Kruis, de Seniorenraad, de ouderenbond ANBO en KBO, de Dorpsraad Fijnaart. Het bestuur nam deel aan informatieavonden georganiseerd door de gemeente Halderberge met als thema Gezondheid in Halderberge. Ook was er bestuurlijk overleg met de EHBO-verenigingen over AED-apparatuur. Kruisvereniging Oudenbosch Ruim 90 personen namen deel aan de herhalingscursus Reanimatie. Op de cursus Nordic Walking via AVo-Oudenbosch kregen cursus leren omgaan met de computer

13 12 Ledenaantal Hieronder treft u een overzicht van het ledenaantal per cluster, per plaatselijke kruisvereniging. Het ledenaantal in 2007 was op 31 december 2007: De kruisvereniging heeft ook leden buiten de hieronder genoemde plaatsen. Cluster Bergen op Zoom Bergen op Zoom/ Halsteren/ Lepelstraat Cluster Roosendaal Roosendaal Heerle/Moerstraten Nispen Wouw/Wouwse Plantage totaal Cluster Steenbergen Steenbergen Dinteloord/DeHeen Kruisland Nieuw Vossemeer totaal

14 Ledenaantal 13 Cluster Halderberge Bosschenhoofd Fijnaart/Heijningen Hoeven Oud-Gastel/Stampersgat Oudenbosch Standdaarbuiten Willemstad totaal Cluster Rucphen Rcuphen Schijf Sprundel Zegge Sint Willebrord totaal Cluster Woensdrecht Huijbergen Hoogerheide/Woensdrecht Ossendrecht Putte totaal

15 14 Diensten Servicepakket De kruisvereniging heeft voor haar leden een uitgebreid serviepakket op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Want of je nu gezond bent of ziek, wie dat wil moet zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Het pakket is voor iedereen aantrekkelijk. Het biedt hulp en gemak voor jong en oud, met aantrekkelijke kortingen die oplopen tot 50 procent. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid. De nieuwe diensten verschijnen in het ledenblad Kruisvenster en op de website. Elk kwartaal ontvangen de leden bij het Kruisvenster extra ledenvoordeel bonnen. Op vertoon van deze bonnen en het geldig lidmaatschapspasje ontvangen de leden extra korting. Voor het servicepakket werkt de kruisvereniging samen met onder meer opticiens, audiciens, kappers, pedicures, orthopedische winkels et cetera. In 2007 hebben ook veel mensen gebruik gemaakt van het servicepakket, in totaal Registratie servicepakket 2007 Service Cluster Bergen op Zoom Cluster Roosendaal Cluster Halderberge Cluster Cluster Woensdrecht Cluster Steenbergen Totaal Bewegen en Sport Pedicure Kapper Kleding Tandprothese Podologie Voetreflex Audicien Orthopedie Opticien Sportmassage Tuin Zwemmen Totaal Bergen op Zoom Roosendaal Halderberge Rucphen Woensdrecht Steenbergen Totaal pedicurebehandeling op de gezondheidsmarkt

16 Diensten 15 Zorgreizen Het was geweldig, mevrouw Rademaker-Dekker uit Roosendaal is nog vol van haar uitstapje met Zorgreizen Lindetours. In oktober 2007 ging ze met een toerbus een weekje naar Limburg, samen met een groep mindervalide en hulpbehoevende vakantiegangers. Als lid van de kruisvereniging kreeg je korting op deze reis. Ik ga volgend jaar weer mee, zeker weten. Lindetours organiseert reizen met zorg. Op vakantie wordt degenen die zorg nodig heeft op professionele manier begeleid door gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorgorganisatie Family Care. Dit is een door de AWBZ toegelaten zorgorganisatie die gespecialiseerd is in het verplegen, verzorgen en begeleiden van mensen tijdens hun vakantie. Mevrouw Rademaker- Dekker: Die hulpen waren geweldig. Je hoefde niet eens je koffer te dragen, die worden voor je in je hotelkamer gezet. Het enige wat we moesten doen was eten, drinken en ons amuseren. Er werd zo goed gezorgd voor iedereen. In tegenstelling tot haar reisgenoten behoefde ze zelf geen zorg. Alleen, ze heeft last van een trombosebeen. Ze moet daarom voldoende beenruimte in de bus hebben zodat ze wat bewegen kan. Mevrouw Rademaker-Dekker: Ik had daarover van te voren gebeld. Toen maakten ze een aparte zitplaats voor mij in de bus, met voldoende beenruimte. Geweldig toch? deze mensen bereiden zich voor op een reis naar Limburg leden krijgen 5% korting op de reissom bij Lindetours Samenwerkingspartners Aanbod: Per kwartaal bieden de samenwerkingspartners van de Regionale Kruisvereniging exclusieve kortingen aan de leden. TimmersMedizorg: Adviesdagen over borstprothese Diabetes meter controle dag & gratis voetcontrole Beenmeetdagen Medicura zorgwinkel: Zitdag: advies over comfortabele stoelen De week van moeder en kind Korting op M-line matrassen Ligdag Stichting Groenhuysen: Korting op verschillende cursussen Inloophuis voor het leren omgaan met kanker: 2 gratis lessen Surplus: Korting op verschillende cursussen GGZ Westelijk Noord-Brabant: Korting op verschillende cursussen. Kraamcentrum DAT: Gratis DAT handdoek en een waardecheque van 25 euro om spulletje uit te zoeken in het DitWinkeltje. Gratis cursussen. CZ Zorgverzekeraar: 5% korting op de basis en 5% korting op de aanvullende verzekering VGZ zorgverzekeraar: 5% korting op de basis en 5% korting op de aanvullende verzekering (niet geldig op doelgroepenpakketten)

17 16 Diensten...over De Kruisvereniging West-Brabant SDW (Stichting Dag- en Woonvoorziening) over De Kruisvereniging... Mensen met een verstandelijke beperking moeten een volwaardige plek in onze samenleving kunnen innemen, zegt de heer Ament. Daarvoor is samenwerking belangrijk. Wij kunnen er niet in ons eentje voor zorgen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met WVS (Werkvoorzieningschap), waar cliënten van ons gedetacheerd zijn. Wij zijn een schakel in de keten van zorg. Zo kunnen SDW en De Kruisvereniging elkaar ook aanvullen. Potentiële cliënten van ons leren SDW kennen via De Kruisvereniging. En De Kruisvereniging kan ons weer wijzen op lokale wensen voor zorg. Op die manier kunnen we met elkaar zorgen voor een zorgzamere samenleving. WVS (Werkvoorzieningschap) over De Kruisvereniging... Corina Konings, directeur WVS Diensten, hoopt natuurlijk dat leden van De Kruisvereniging profijt zullen hebben van de samenwerking die beide partijen zijn aangegaan. Zo willen oudere mensen het liefste zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar heb je een tuin, dan kan dat lastig worden, die vergt namelijk onderhoud. Verwaarlozing van het groen kan dan op de loer liggen. Niet iedereen heeft ook groene vingers. Voor die mensen bijvoorbeeld kan onze afdeling groenvoorziening hun tuin winterklaar komen maken. En met korting, want ze zijn lid van De Kruisvereniging. Gemeente Roosendaal over De Kruisvereniging... De Roosendaalse wethouder Kees Jongmans ziet in de zoektocht naar andere zorg ook een rol voor De Kruisvereniging weggelegd. Absoluut. Hij heeft daar ook een reden voor. Wij kunnen veel leren en gebruikmaken van dergelijke cliëntorganisaties die nauw betrokken zijn bij de burgers. De Kruisvereniging bereikt veel West-Brabanders, heeft een grote achterban, is laagdrempelig en toegankelijk. Zo toegankelijk zijn onze loketten niet. Er is richting gemeente nog altijd een drempel. Samenwerkingspartners van De Kruisvereniging: Alle aandacht

18 Cursussen Leden van de Kruisvereniging kunnen diverse gezondheidscursussen volgen, met aantrekkelijke kortingen. Die organiseert de vereniging met zorgpartners in de regio. De kruisvereniging heeft altijd al cursussen gegeven over gezondheid. Die traditie houdt de kruisvereniging vast. Omdat ze het belangrijk vindt gezondheidsvoorlichting te geven. Het cursusbureau van de Kruisvereniging coördineert het cursusaanbod. De cursussen zelf worden gegeven door professionals van West-Brabantse zorginstellingen of door professionals met een eigen praktijk. Ze hebben veel ervaring met het geven van gezondheidsvoorlichting. Kortom, het zijn betrouwbare en deskundige partijen. Cursus Leren Masseren: Cobi Oonincx volgde de cursus Leren Masseren via de Kruisvereniging. Ze kijkt er met enthousiasme op terug. Ik vind het leuk om massage te geven. Mijn man sport veel, en een enkele keer heeft ie het dan wel eens in zijn rug. Dan masseer ik die pijnlijke plek, maar eigenlijk weet je niet of je het goed doet. Daarom wilde ik het graag leren. Ik heb de beginnerscursus gevolgd en de vervolgcursus. In de eerste cursus richt je je op de schouder, rug en nek. In de vervolgcursus doe je ook de benen. Je krijgt wat theorie en je oefent veel, met je mede-cursisten en natuurlijk ook thuis. Je leert waar de spieren precies lopen en je leert de juiste bewegingen te maken. Die worden ook goed beschreven in het naslagwerkje wat je krijgt. Tijdens de cursus ontdek je dat je eerst maar wat deed. Je oefent verschillende bewegingen, zoals kneden en strijken. Ik heb er veel aan gehad, je beheerst natuurlijk alleen maar de basistechnieken, maar als ik nu ga masseren weet ik wat ik moet doen en niet moet doen. Cursus In de put, uit de put: Mevrouw Van Dijk (66) en de heer Van den Broek (70) hebben de cursus In de put, uit de put gevolgd via de Kruisvereniging. Mevrouw Van Dijk omschrijft de cursus: Je leert lichter te leven. De cursus is een trapje waarmee je uit de put klimt. De cursus heeft mij vooral geleerd: je moet lopen om te weten dat de wereld mooi is. De heer Van den Broek: Ik kreeg een cd mee naar huis om me te leren ontspannen. Ik heb er beter door leren slapen, het woelen ging weg. Ook leerde ik structureel na te gaan wat ik leuk vind om te doen. Dan schreef ik een rijtje op en koos ik er een uit en die ging ik dan doen. Het staat zwart op wit, dat geeft houvast. De rode draad van de cursus is dat je leert om structureel niet met negatieve gedachten bezig te zijn. Daardoor ga je uiteindelijk ook positiever leven. Er was ook veel animo voor de cursus Nordic Walking en Leren masseren. Voor de cursus Leren masseren, die onder andere ook door sporters wordt bezocht, zijn er wachtlijsten. Diensten Enkele reacties van deelnemers van de Geheugencursus: Blij dat ik het gedaan heb, veel van geleerd; Ik heb het gevoel dat ik het niet alleen heb, het is fijn om met anderen er over te kunnen praten zonder schaamtegevoel; de cursus heeft me handvatten gegeven, ik heb me beter leren concentreren, bewust alles leren doen. Over de cursus Aandacht voor allochtone familieleden met een psychische aandoening vertelde een deelnemer: Nu pas weet ik wat mijn zoon heeft. De cursussen worden aangekondigd via het Kruisvenster en de website. De leden profiteren van kortingen die oplopen tot 30%. Niet alle cursussen zijn daadwerkelijk gegeven. Telefonische verzoeken Wederom veel verzoeken voor een cursus assertiviteit, doorverwezen naar o.a. Traverse en Berkenpad. Cursus ondersteuning bij opvoeding van jonge kinderen, doorverwezen Thuiszorg West-Brabant Assertiviteitstraining / weerbaarheidtraining voor pubers. Verzoeken voor cursussen zwangerschap, doorverwezen naar Thuiszorg West-Brabant Cursus weerbaarheid voor ouderen, doorverwezen Oudijk Coaching en training. Cursus blaastraining, door verwezen naar een fysiotherapeut. Slaap- en Yogacursussen. EHBO-cursussen doorverwezen naar de EHBOvereniging. Er komen ook regelmatig verzoeken van particulieren die een cursus aanbieden, zoals Yoga, voetreflexmassage en Tai Chi. cursus Leren Masseren 17

19 18 Diensten Samenwerkingspartners Cursussen assertiviteit kind en echtscheiding ouders van pubers gespreksgroep voor rouwenden die een partner verloren hebben lichte dagen, donkere dagen head up, cursus voor jongeren met depressieve klachten grip op je dip in de put, uit de put, jaar succesvol ouder worden met in de put, uit de put geen paniek; omgaan met stress op het werk omgaan met depressieve mensen cursus voor familieleden van jong dementerenden aandacht voor allochtone familieleden leven met een chronische ziekte ziekenverzorging thuis 10 minuten massage klassieke ontspannende massage omgaan met de rolstoelgebruiker verplaatsen van mensen met een handicap beter omgaan met vergeetachtigheid geheugencursus omgaan met rolstoel en rollator bewegen is voor iedereen leren masseren voor beginners leren masseren voor gevorderden wokshop leren masseren til- en transfertechnieken Nordic Walking cursus Leren Masseren

20 Zorgwinkels Via de Regionale Kruisvereniging konden verpleegartikelen gratis geleend worden. Deze werden opgehaald in de Zorgwinkels of een van de vier uitleenpunten van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. De Regionale Kruisvereniging heeft daartoe een samenwerkingsverband met Medicura B.V.. Deze exploiteert twee Zorgwinkels, in Roosendaal aan de Kade 51 en in Bergen op Zoom aan de Antwerpsestraat 149. Alles voor uw gezondheid, onder één dak De Medicura Zorgwinkel is een speciaalzaak met een uitgebreid assortiment om zolang mogelijk gezond en zelfstandig te blijven of waardoor het mogelijk is om in eigen vertrouwde omgeving te herstellen. Leden en niet-leden konden er terecht voor praktische hulpmiddelen en verpleegartikelen zoals rollators, seniorenbedden, rolstoelen, douchekrukken, wandbeugels en sta-op-stoelen, maar ook voor artikelen voor moeder en kind en gezondheidsartikelen zoals bloeddrukmeters. Leden hebben 15% korting ontvangen op al hun aankopen. Daarnaast konden er ook allerlei hulpmiddelen gehuurd worden, zoals hometrainers en sta-op stoelen. Ook op de huurprijs hebben leden een korting van 15% ontvangen. Aanbiedingskrant Elk kwartaal heeft de Zorgwinkel samen met Timmers- Medizorg een aanbiedingskrant verspreid onder de leden van de Regionale Kruisvereniging. Daarnaast was er elke kwartaal een voordeelcheque bij het Kruisvenster gevoegd voor speciale korting voor Kruisleden op een speciaal Diensten artikel uit het assortiment. De leden hebben veelvuldig gebruik gemaakt van deze speciale aanbiedingen. Speciale actiedagen in de Zorgwinkels Medicura adviseert de Kruisleden graag over speciale artikelen in haar winkel. In 2007 zijn er ligdagen, zitdagen en borstvoedingsdagen georganiseerd in de Zorgwinkels. Via het Kruisvenster zijn de leden op de hoogte gebracht van deze actiedagen. In de Zorgwinkels was er extra expertise aanwezig om eenieder onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers op een ontspannen ma-nier te adviseren over respectievelijk matrassen, bedden, sta-op stoelen en borstkolven en aanverwante artikelen. Het assortiment van de Medicura Zorgwinkels was tijdens deze dagen helemaal up-to-date zodat mensen de nieuwste hulpmiddelen konden bekijken en eventueel uitproberen. De klanten werden tijdens deze dagen beloond met een passend presentje. Méér dan productadvies Ik heb jarenlang in de thuiszorg gewerkt. Het klinkt gek, maar in de Medicura Zorgwinkel kan ik minstens zoveel voor mensen betekenen. Klanten weten vaak niet waar ze heen moeten voor hulp. De zorgwereld zit ingewikkeld in elkaar. Dankzij onze ervaring kunnen wij klanten wegwijs maken in de vele mogelijkheden die er voor hen zijn. Op productgebied, maar ook op het gebied van vergoedingen en hulp via de thuiszorg. Dan zie je mensen opfleuren: éindelijk een advies waar ik iets mee kan Medewerkster Zorgwinkel. 19 Registratie uitleen hulpmiddelen 2007 Uitleen Cluster Bergen op Zoom Cluster Roosendaal Cluster Halderberge Cluster Rucphen Cluster Woensdrecht Cluster Steenbergen Totaal Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bergen op Zoom Roosendaal Halderberge Rucphen Woensdrecht Steenbergen Totaal

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel

Wijkzuster krijgt landelijke prijs: de ZonMw Parel Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant SPECIAAL VOOR U: Inhoud GRATIS PASHOUDER September 2012 Jaargang 14, nr. 3 Oplage: 40.000 exemplaren Pagina 2 Welzorg opent zorgwinkel in Roosendaal

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie