Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Voorwoord. Inleiding. Raad van Beheer. Secretariaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Voorwoord. Inleiding. Raad van Beheer. Secretariaat"

Transcriptie

1 Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Voorwoord Jaarverslag 2002 Inleiding Raad van Beheer Secretariaat Redactieraad Bibliotheek- & archiefgids Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer Sectie Openbare Bibliotheken Vakgroep Jeugdbibliotheken Sectie Schoolbibliotheken Sectie Wetenschappelijke Bibliotheken en Documentaire Informatie Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen Activiteiten V.U.: Peter Van den Broeck, Kontichstraat 159, 2650 Edegem 2003 jaarverslag.indd 1 5/02/03, 15:23

2 VOORWOORD Geachte VVBAD-leden, In alle stilte werd de VVBAD het voorbije jaar 80 jaar. Mensen van die leeftijd noemt men hoogbejaard en zelfs de meest fervente voorstanders van het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd zullen bevestigen dat 80-jarigen het wat kalmer aan mogen doen. Bij de VVBAD was er nochtans niets te merken van de rust van een 80-jarige. Het decreet op het lokaal cultuurbeleid en de daaruit voortvloeiende beheersovereenkomst tussen onze Vereniging en de Vlaamse Regering biedt de VVBAD nieuwe kansen. De opdracht die we gekregen hebben is moeilijk maar fundamenteel: een structureel overleg organiseren tussen de verschillende bibliotheeksectoren en ook de archiefwereld om op die manier tot een betere afstemming en tot een beter aanbod te komen. In de loop van dit jaar heeft de VVBAD een nieuwe medewerker aangeworven: Bruno Vermeeren. Naast specifieke opdrachten in het kader van onze opdracht van de Vlaamse regering, zal Bruno specifiek de secties AHD en SB van nabij opvolgen. Ook het beleidsplan dat door de Vereniging opgesteld werd in uitvoering van de beheersovereenkomst, werd door de Vlaamse Administratie goedgekeurd. Het wordt de komende jaren stapsgewijs uitgevoerd. Binnen de secties en subsecties werden opnieuw heel wat activiteiten georganiseerd. Het is meer dan verheugend om te mogen vaststellen dat de belangstelling van de leden voor onze activiteiten nog steeds groeit. Verleden jaar verscheen de vijfde uitgave van de Vlabidoc-gids. Deze gids is doorheen de jaren een onmisbaar instrument geworden om zijn weg te vinden in de Vlaamse wereld van de informatie. In het najaar werd ook onze webstek in een nieuw kleedje gestoken. Dit jaar volgde het mededelingenblad Info. Ik wil nog een welgemeend dank u wel zeggen aan alle bestuursleden die door hun vrijwillige inzet mee het blijvend succes van de VVBAD mogelijk maken. Tenslotte ook een woord van dank aan de hele personeelsploeg. Geert Puype Algemeen Voorzitter 2 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 2 5/02/03, 15:23

3 INLEIDING Het jaar 2002 is druk geweest, o.m. omdat het aantal taken van de Vereniging voortdurend toeneemt. Nieuw is dat al niet meer. De sinds enige tijd ingezette ingrijpende veranderingen die onze sectoren en beroepen ondergaan verplichten ons bij te blijven en steeds nieuwe middelen in te zetten. Centraal in 2002 stond de uitwerking van een beleidsplan, voor 5 jaar, de eerste keer dat we dat deden. De eerste bouwsteen daarvan is het actieplan, dat voor 2003 geldt, en dat elk jaar opnieuw bekeken en geëvalueerd moet worden. Het blijkt nuttig om zelf eens de krijtlijnen uit te schrijven van datgene waarmee we bezig zijn, en zo voor ons zelf na te gaan in welke richting(en) we verder moeten. In 2002 verscheen een nieuwe Vlabidoc met beschrijvingen van archieven, bibliotheken en documentatiecentra, met 97 landelijke en regionale organisaties, samenwerkingsverbanden en opleidingsinstituten en met 16 elektronische discussielijsten. De gids is geïndexeerd op namen van instellingen, personen en onderwerpen en bevat een overzicht van het archief-, bibliotheek- en documentatiewezen in Vlaanderen. Hij vormt de meest volledige gids over archieven, bibliotheken en documentatiecentra in Nederlandstalig België, en is nu on-line te raadplegen. Online te raadplegen zijn sinds dit jaar ook ons wetenschappelijk tijdschrift Bibliotheek- & archiefgids en al de verslagen van de vergaderingen. In het najaar werd de website in zijn geheel vernieuwd. De bedoeling is een maximum aan informatie aan de verschillende secties te verlenen. Op die manier kan ook de intersectorale samenwerking bevorderd worden, een doelstelling waarvoor we het voorbije jaar een nieuwe beleidsmedewerker, Bruno Vermeeren, mochten verwelkomen. We organiseerden eveneens druk bezochte studiedagen. De centrale doelstellingen van die studiedagen lijken aan te slaan: dat iedereen zich moet bijscholen, dat iedereen zijn gading moet kunnen vinden in het aanbod van de VVBAD, en dat we de evoluties in de sector op de voet moeten volgen. Myriam Lemmens Algemeen Secretaris VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 3 5/02/03, 15:23

4 VVBAD RAAD VAN BEHEER 1. Samenstelling van de Raad van Beheer Algemeen Voorzitter: Geert Puype ( ) Vice-Voorzitter: Wim De Vos ( ) Algemeen Secretaris: Myriam Lemmens ( ) Penningmeester: Simone De Landtsheer ( ) Redactievoorzitter: Peter Van den Broeck ( ) Leden: Theo Boeckx (WDI), Jo Cooymans (OB), Beatrice De Clippeleir (OKBV), Mark De Neef (OB), Chris Goetschalckx (SB), Sissi Loostermans (SB), Jo Rademakers (WDI), Maike Somers (OB), Marcel Van Campen (AHD), Rita Van de Wiele (OB),Willy Vanderpijpen (WDI), Johan Vannieuwenhuyse (AHD). Ward Bosmans, Frida Martens, Hugo Van Tricht en Marc Lievens waren geen kandidaat meer voor een volgend mandaat. Marc Storms, directeur VVBAD, neemt deel aan de vergaderingen. 2. Vergaderingen Data van de vergaderingen 24 januari maart 2002 met de voorjaars-algemene Ledenvergadering in Zaal Rubens, Statiestraat 175, Berchem: de verkiezing van de Raad van Beheer, de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2001, de uitreiking van de Ger Schmookprijs en de voorstelling van de nieuwe VVBAD-medewerker, Bruno Vermeeren. 14 mei juni oktober 2002 met de najaars-algemene Ledenvergadering: goedkeuring van de begroting en het actieplan december 2002 Bestuursleden kunnen de verslagen van de vergaderingen raadplegen op de website van de VVBAD (met een paswoord). Aanwezigheden Geert Puype A A A A A A Wim De Vos A A A V V A Simone De Landtsheer A A A A A A Myriam Lemmens A A A A A A Peter Van den Broeck V A V Marc Storms A A A A A A Theo Boeckx A A A A A A 4 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 4 5/02/03, 15:23

5 Jo Cooymans V Beatrice De Clippeleir A A V V Mark De Neef A A A A A A Chris Goetschalckx A V A A A A Sissi Loostermans A A A V A V Jo Rademakers A V V A A Maike Somers A V A A Marcel Van Campen V A V A A A Rita Van de Wiele V V V A A V Willy Vanderpijpen A A V A A A Johan Vannieuwenhuyse A V A A A A Frida Martens A nvt nvt nvt nvt nvt (1) Hugo Van Tricht V nvt nvt nvt nvt nvt (1) A= aanwezig V= Verontschuldigd nvt = niet van toepassing (1) Hugo Van Tricht en Frida Martens maken vanaf 12 maart geen deel meer uit van de Raad van Bestuur. Gemiddeld waren er 12 leden aanwezig op de Raad van Beheer. 3. Vertegenwoordiging Mandaten bij externe organisaties/commissies Cocobi (de Coördinatiecommissie Bibliotheekopleiding): Chris Peeters, Martin Kellens, Beatrice De Clippeleir, Marc Storms Cocobi maakt geen deel meer uit van de VLOR, maar de dienst voor onderwijsontwikkeling zal Cocobi ondersteunen voor het opstellen van opleidingsprofielen, cfr. Info, nr 11, p. 37. Nederlandse Taalunie Werkgroep SABIDO, het Vlaams-Nederlandse Samenwerkingsverband Bibliotheek- en Documentatiewezen biedt de Nederlandse Taalunie een platform voor ontmoeting en overleg tussen organisaties uit de Vlaamse en Nederlandse bibliotheek- en documentatiesector (http://www.kb.nl/ kb/resources/frameset_kb.html?/kb/bst/sabido/sa9802bp.html): Marc Storms vertegenwoordigt de VVBAD. VOWB: Frida Martens (http://www.libis.be/vowb/). Provincie Antwerpen, Raad van Cultuur: Hugo Van Tricht vertegenwoordigde hier de VVBAD, maar de VVBAD neemt ontslag uit deze Raad omdat de VVBAD vooral op Vlaams niveau werkzaam is. Informatie en maatschappij: verdedigt de belangen van de sector i.v.m auteursrecht, reprogafierecht, en de nieuwe ontwikkelingen hier rond. Geert Puype, Wim De Vos en Marc Storms vertegenwoordigen de VVBAD. Occasionele vertegenwoordiging/deelname congressen Eblida (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations): Marc Storms en Wim De Vos. Wim volgde in Londen op 1 februari de Workshop over The European Copyright Directive the Last Chapter, over de nationale implementatie van de richtlijn over auteursrecht (2001/29/EG) die op 22 juni 2001 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 5 5/02/03, 15:23

6 VVBAD RAAD VAN BEHEER van kracht werd. (www.eblida.org). Eblida council meeting, Den Haag Marc Storms. (Information Europe verschijnt alleen nog elektronisch) Ifla Glasgow 2002 (http://www.ifla.org/iv/ifla68/prog02.htm): Geert Puype, Marc Storms, Simone De Landtsheer. Studiedag Archivarissen. 36ste internationale rondetafel-conferentie Marseilles (13-16 november 2002): Comment la Société soit-elle, les archives? Johan Vannieuwenhuyse. On-line Conferentie Nederland op 16 en 17 april in De Doelen, Rotterdam: Geert Puype. (http://www.onlineconferentie.nl) 4. Werkgroepen en commissies Werkgroep SERV Martin Kellens (OB), Johan Vannieuwenhuyse (AHD), Myriam Lemmens (SB), Chris Goetschalckx (SB), Geert Puype (VVBAD), (i.s.m. het VCOB en het VOWB). De beroepsprofielen bibliotheekmedewerker en informatiebemiddelaar werden gefinaliseerd. Ze worden opgenomen op de infobank beroepenstructuren en beroepsprofielen Het ontwerp-beroepsprofiel bibliothecaris-informatiemanager staat op de website van de VVBAD. Werkgroep Beleidsplan VVBAD ( ) De VVBAD sloot op 30 januari 2002 een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, waarbij de VVBAD de taak kreeg structureel overleg te organiseren en waarvoor zij een extra-subsidie kreeg. De Vereniging omschrijft in een vijfjarenbeleidsplan hoe zij dit wil aanpakken. Voor de uitwerking van het beleidsplan werd een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de verschillende secties: Willy Vanderpijpen (WDI) Geert Puype (OB), Marc Storms, Marcel Van Campen (AHD), Myriam Lemmens (SB). Op de verschillende bestuursvergaderingen werd het beleidsplan bediscussieerd, verder uitgewerkt en geconcretiseerd in jaarlijkse actieplannen. Via publicatie op de website VVBAD en in Info (nr. 9 ) kan iedereen het beleidsplan lezen. Een werkgroep (Wim De Vos, Johan Vannieuwenhuyse, Myriam Lemmens, Geert Puype en Marc Storms) zal een memorandum opstellen voor de nieuwe regering. Werkgroep Aanwerving Wim De Vos (voorzitter), Marc Storms, Rita Van de Wiele, Johan Vannieuwenhuyse, Myriam Lemmens, Peter Van den Broeck De werkgroep tekende het profiel uit van de nieuwe medewerker voor de VVBAD, die vooral de intersectorale samenwerking moet stimuleren. Bruno Vermeeren werd vanaf 1 april 2002 aangenomen als beleidsmedewerker VVBAD. Werkgroep Vlabidoc Marc Storms, Martin Kellens, Myriam Lemmens, Els Bervoets, Willy Vanderpijpen, Julien Van Borm, Claudine Huyghe, Gustaaf Janssens. De leden van de werkgroep geven in de Vlabidoc een overzicht van het archief-, bibibliotheek- en documentatiewezen in Vlaanderen. 6 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 6 5/02/03, 15:23

7 Werkgroep Elektronische leeromgeving Op de studiedag Welke toekomst voor wetenschappelijke bibliotheken? werd o.m. gesteld dat bibliotheken in hun voortbestaan bedreigd worden als zij niet alert reageren op gewijzigde (leer)omstandigheden. Een werkgroep elektronische leeromgeving werd opgericht (intersectoraal): Veerle Kerstens, Paul Nieuwenhuysen, Theo Boeckx, Chris Peeters, Hilde Sels, Alexander Stierman, Dirk Desaever, Chris Goetschalckx en Myriam Lemmens. 5. Personeel Vaste medewerkers Marc Storms: directeur (38/38). Bruno Vermeeren: beleidsmedewerker (vanaf april deeltijds en vanaf augustus 38/38). Marijke Hoflack: redactiesecretaris (19/38). Marc Engels: secretariaatsmedewerker (38/38). Annie Van de Abeele: onderhoud (3/38). Tijdelijke medewerkers Evi Vanthuyn: jobstudente op het secretariaat van de VVBAD voor de Vlabidoc, juli Rudi Steynmans: stagiair boekhouding Lessius Hogeschool Antwerpen 144 stageuren. Sven Cuypers: Campus Anna Theresia Mortsel, september 2002-juni Karl Vandenbussche: Koninklijk Technisch Atheneum Lier, september 2001-juni Activiteiten Aanwerving Bruno Vermeeren, beleidsmedewerker. Bruno Vermeeren studeerde wijsbegeerte en IBW ( GAS; 2000 GGS). Beleidsplan (cfr supra, 4). Actieplan 2003: Hierin komt aan bod hoe de beleidsdoelstellingen gerealiseerd moeten worden. Het actieplan bestaat uit een samenvoeging van de actieplannen van de verschillende besturen, waaraan een algemeen luik is toegevoegd dat nadruk legt op structureel overleg. Ger Schmookprijs De Ger Schmookprijs werd uitgereikt aan Edward Vanhoutte voor zijn verhandeling Zorgen voor later: Argumenten voor de Wetenschappelijke bestudering van de Vlaamse Muzikale en Literaire Archieven, Bibliotheken en Bewaarplaatsen, zie Info, nr.4, p Conferentie SERV: cfr. Supra, 4. Auteurswetgeving: Implementatie EU-richtlijn Auteursrechten in de informatiemaatschappij, cfr. Info, nr.2, p , Info 6/7, p. 35, Info 11, p. 42, opgevolgd en gestuurd door Informatie en maatschappij, cfr. Supra, 4. Senator Monfils(PRL) heeft een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 7 5/02/03, 15:23

8 VVBAD RAAD VAN BEHEER de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, (2-704), waarin hij een opname van de verplichte technische uitzondering in de Belgische auteurswetgeving van voorstelt. Het voorontwerp van wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij verscheen op 18 februari 2002 op de website van het ministerie van justitie. Feed-back werd gevraagd. De bevoegdheid voor auteursrechten werd uiteindelijk toevertrouwd aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Charles Picqué. Dit heeft tot gevolg dat Justitie hierover geen beslissingsbevoegdheid meer heeft. Het recente wetsvoorstel van J. Schauvliege (CD&V) gaat verder dan Monfils en houdt rekening met het sociale belang en de sociale impact van het auteursrecht. Zij vraagt meer uitzonderingen op het absolute verbodsrecht op te nemen (reproductierecht, distributierecht en mededelingsrecht). De omzetting van de Europese richtlijn is nog niet opgenomen in de Belgische wetgeving. VVBAD-website: vormgeving structuur en inhoud werden volledig veranderd. Via deze vernieuwde website kunnen de informatieprofessionals en belangstellenden geïnformeerd worden over de VVBAD-activiteiten en /of op de hoogte blijven van de evoluties in hun vakgebied. Bibliotheek- & archiefgids: nu ook full-text op de website van de VVBAD. Expertise-databank: de VVBAD werkt samen met de Nederlandse Taalunie (Sabido) aan de uitwerking van een expertise-databank. Overleg met NVB in Utrecht op 1 februari: Geert Puype en Marc Storms. Reflectiedag 14 augustus Brussel KB, 14 augustus. Geert Puype, Wim De Vos, Simone De Landtsheer, Myriam Lemmens. Uitdieping van een aantal thema s i.v.m. de toekomst van de sector en van de VVBAD, en overleg over de werking van de Vereniging. Info, Mededelingenblad van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. De nieuwsbrief voor de leden verschijnt maandelijks (niet in augustus). Vlabidoc/Vlabidoc-online: de meest volledige gids over archieven, bibliotheken en documentatiecentra in Nederlandstalig België met een vijfde volledig herziene uitgave in 2002, nu ook online toegankelijk via IP of via paswoord. 7. Toekomst Er bestaat nauwelijks twijfel dat de versnelde evolutie van de bibliotheek-, archief en documentatiesector zich ook de komende jaren zal voortzetten. De hype rond heel de elektronische informatie mag dan al zijn ten onder gegaan in de beurscrash van technologie-aandelen, de technologische evolutie blijft zich razend snel doorzetten, in een veel nuchterder en meer rationele omgeving. Voor ons blijft het zaak op de hoogte te blijven van wat elke technologische vernieuwing kan betekenen voor onze sector en ons beroep. Zo valt het op dat vandaag op het internet de portaalsites volop in opgang zijn, ook in ons land en bij onze eigen overheden, maar dat bij de ontwikkeling van bij deze in essentie op ontsluiting gerichte websites de traditionele informatie-ontsluiters die wij zijn niet altijd echt betrokken worden. Een antwoord vinden op de vraag waarom dat zo is, is echter geen eenvoudige zaak. 8 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 8 5/02/03, 15:23

9 Nochtans kan ook daar een meerwaarde liggen: dat wij kunnen voortbouwen op onze technieken van ontsluiting uit het pre-elektronische tijdperk en tegelijkertijd vanuit onze ervaring de rijkdom, maar ook de lacunes van de elektronische informatie kunnen inschatten. Zo zullen wij bijvoorbeeld op Informatie 2003 de problematiek van de e-leeromgeving centraal stellen. Daarbij zullen we ons niet alleen afvragen in welke mate de informatie-ontsluiting gericht kan worden op elektronisch uitgebouwde leerprogramma s en technieken, maar ook waar het internet tekort schiet tegenover traditionele vormen van onderwijs en informatie. Belangrijk in ons beroep blijft het klantgericht denken, waarbij ons productengamma elektronisch en niet-elektronisch zo breed mogelijk moet zijn om zoveel mogelijk aan de informatiebehoeften van die klant te kunnen beantwoorden. De meerwaarde van ons beroep moet er zoals in het verleden bij de gedrukte materialen in blijven bestaan dat wij heel veel wegen kennen in de kennissamenleving waarvan de doorsnee-gebruiker niet op de hoogte is en dat wij hem/haar daarin de weg wijzen. En uiteraard is de kwaliteit van die kennis die wij hebben van doorslaggevend belang voor de tevredenheid van de klant. We moeten mee evolueren en snel reageren. Ook in 2003 zal onze werking daarrond draaien, met het al genoemde Informatie 2003, met een gepland studiebezoek aan de belangrijkste bibliotheken en documentatiecentra in Londen, of met onze studiedagen. Tegelijk moeten we ambiëren meer te wegen op het beleid en de beleidskeuzes, via ons beleidsplan, via het memorandum dat we zullen opstellen voor de verkiezingen, via de diverse beleidswerkgroepen waaraan we deelnemen. Het blijft veel en hard werken. Maar een wereld die beweegt is ook zo veel fascinerender dan één die stilstaat. VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 9 5/02/03, 15:23

10 VVBAD SECRETARIAAT Voor het eerst verschijnt in het jaarverslag van de VVBAD een afzonderlijk hoofdstuk over de werking van het secretariaat. Uit contacten met leden én bestuursleden bleek dat de interne werking van de VVBAD onvoldoende bekend is, waarbij men zich moeilijk kan voorstellen wat er op het secretariaat allemaal gebeurt en wie waarbij betrokken is. Medewerkers - taakverdeling De dagelijkse leiding van het secretariaat is in handen van Marc Storms, directeur VVBAD, in dienst sinds Hij is verantwoordelijk voor het financiële en het personeelsbeleid. Hij volgt de vergadering van de Raad van Beheer, het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen en van het sectiebestuur Openbare Bibliotheken. Daarnaast stelt hij Info samen, onderhoudt de webpagina s en is verantwoordelijk voor talrijke externe contacten. Marijke Hoflack werkt sinds 1990 als redactiesecretaris voor Bibliotheek- & archiefgids. Zij ondersteunt de redactieraad en onderhoudt de contacten met de auteurs, de drukker, de fotograaf en de cartoonist. Zij zorgt ook voor de advertentiewerving. Kopij opspeuren, de artikels nalezen op taal, ze aanpassen aan de richtlijnen, illustraties zoeken tot en met de lay-out van het tijdschrift, horen tot haar dagelijkse activiteiten. Tussendoor verzorgt zij interviews met mensen uit het beroepsveld. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het taalkundig nazicht van Info, Bibscoop en andere publicaties. Marijke werkt deeltijds (19 uur/week) Bruno Vermeeren versterkte in april 2002 de secretariaatsploeg als beleidsmedewerker. Het hoofdaccent in zijn werkzaamheden ligt bij de decretale opdracht toegekend aan de VVBAD inzake structureel overleg en samenwerking. Bruno volgt ook de secties Archief en Hedendaags Documentbeheer en Schoolbibliotheken en beheert de Vlabidoc-databank. Hij volgt op dinsdag de initiatie Bibliotheek- Documentatie- en Informatiekunde: groep Archiefkunde in de Bibliotheekschool van Gent. Als u met de VVBAD telefoneert, krijgt u wellicht Marc Engels aan de lijn. Hij begon in 1994 als secretariaatsmedewerker. Marc verwerkt de inschrijvingen voor studiedagen en congressen, en beheert de ledendatabank en alle abonnementen met inbegrip van de lidmaatschappen. Hij volgt de Vakgroep Jeugdbibliothecarissen en begeleidt in samenwerking met Marc Storms de stagiair van Anna Theresia Mortsel. Ook de lay-out van Info, Bibscoop en diverse folders en de fotobewerking van Bibliotheek- & archiefgids behoren tot zijn takenpakket. Daarnaast onderhoudt hij ook de contacten met de drukker en is hij verantwoordelijk voor de facturatie, de uitgaande post (met inbegrip van de verzending van Info) en het merendeel van het kopieerwerk. Maandelijks is er een intern werkoverleg met deze medewerkers, geregeld is er ook een stafoverleg. In een tijdsbestek van 3 uur per week zorgt Annie Van den Abeele voor netjes opgeruimde vergaderlokalen en bureaus. Daarnaast doet de VVBAD een beroep op stagiairs. Meer info zie RvB. 10 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 10 5/02/03, 15:23

11 Werking Het vergaderlokaal van de VVBAD werd in 2002 druk gebruikt. Er hadden niet minder dan 60 vergaderingen plaats en er werden 8 workshops georganiseerd, waarbij het secretariaat zorgde voor het boeken van de vergaderzaal, de schikking van tafels en stoelen, drank, en uiteraard opruimen. Ook 7 externe organisaties maakten in 2002 gebruik van het vergaderlokaal Info s werden verstuurd naar de leden. Het mededelingenblad van de VVBAD verscheen 11 maal. Het februarinummer bevatte het jaarverslag 2001, het septembernummer het beleidsplan De 6 nummers van Bibliotheek- & archiefgids werden verzonden naar adressen. (zie ook Redactieraad). Aantal inschrijvingen voor studiedagen en workshops. (zie overzicht Studiedagen). In 2002 werd de Vlabidoc-gids geactualiseerd bibliotheken en archieven werden aangeschreven. Dit waren de adressen van de gids , aangevuld met een 300-tal nieuwe adressen. De VVBAD schakelde het mailbedrijf Publimail in om de gepersonaliseerde brieven te verspreiden antwoorden werden opgenomen. Het overzicht van samenwerkingsverbanden en overlegorganen werd uitgebreid en voor het eerst werden elektronische discussielijsten opgenomen. Drukkerij Steylaerts drukte 700 exemplaren, waarvan er in verzonden werden. 94 bibliotheken tekenden in 2002 in op de on line versie van de Vlabidoc die draait onder WebSpirs op de server van de firma IVS. De VVBAD verspreidt sinds 2002 de publicaties van de Stichting Archiefpublicaties (SAP Nederland) in België. 45 publicaties werden besteld en geleverd. De werd in het najaar 2002 grondig onder handen genomen. In samenwerking met het externe bedrijf BartB werd een nieuwe structuur bedacht en werden extra faciliteiten toegevoegd. Zo kunnen derden rechtstreeks vacatures of activiteiten toevoegen en bevat de website ook een bedrijvendatabank. Een uitgebreid verslag over de wijzigingen verscheen in Info 2003/1. telde in hits. De omschakeling van de frank naar de euro verplichtte de VVBAD tot de aanschaf van een ander boekhoudkundig pakket. Na grondig onderzoek werd in februari 2002 Bob geïnstalleerd door het bedrijf Okapi. Naast algemene en analytische boekhouding, beheert Bob ook bankoverschrijvingen en kan het gekoppeld worden aan excel en word. De klanten- (o.a. leden) en leveranciersgegevens worden verwerkt in Mafact. Met dit customer relationship managementpakket worden de abonnementen beheerd en facturen opgesteld. Het werkt naadloos samen met Bob. Mafact draait als multiuser, Bob als single user op de VVBAD-server. De omschakeling naar de nieuwe pakketten verliep feilloos. In totaal werden in inkomende facturen geboekt, 1363 uitgaande en 11 kredietnota s. We beheren 3479 klanten en leveranciers. De inkomende en uitgaande telefoons, briefwisseling en het verkeer worden niet geteld. De cijfers uit de boekhouding geven een indicatie: er werd in 2002 voor ,28 euro postzegels aangekocht en voor 1.277,66 euro getelefoneerd. In januari 2002 werd de ISDN-router vervangen door ADSL-toegang. VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 11 5/02/03, 15:23

12 VVBAD SECRETARIAAT Bijscholing Marc Storms , Finse ambassade te Brussel , Kabinet Anciaux over de omzetting van EU richtlijn 2001/ , De Haagse Lobby, Den Haag, Eblida council meeting , Antwerpen: voorstelling en bespreking provinciaal beleidsplan provincie Antwerpen , Glasgow, IFLA-congres , Kopenhagen, congres European policy for public libraries , Brussel, Goethe Institut, the Virtual Library Bruno Vermeeren september 2002 juni 2003 te Gent initiatie Bibliotheek- Documentatie- en Informatiekunde: groep Archiefkunde in de Bibliotheekschool , Gent: openingscolloquium Liberaal Archief , Leuven: reflectiedag cultureel erfgoed , Brussel: voorstelling Archiefbank Vlaanderen , Brussel, Goethe Institut, the Virtual Library , Brussel, Vlaams Theaterinstituut, discussiepodium theatraal erfgoed Voordrachten Auteur (extern) Marijke Hoflack Vertaling Guideline Handling of legal issues in the technical environment (Pulman) Marc Storms Voordracht voor de Postuniversitaire opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer over bibliotheken, te VUB Toelichting over het VVBAD-beleidsplan voor WeBram, te OB Zwijndrecht Tekst over de Vlaamse openbare bibliotheken voor de revue Bibliothèques 2003/2 van de Association des Bibliothécaires Français n.a.v. le Salon du Livre de Paris Vertaling Guideline The public interest in access to copyright protected materials (Pulman) Bruno Vermeeren Vertaling Guideline Management practices and models for co-operation and partnerships (Pulman) Voordracht over de samenwerking tussen bibliotheken, archieven en musea voor de informatiedag van Cultivate en Pulman, te KB Brussel 12 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 12 5/02/03, 15:23

13 REDACTIERAAD BIBLIOTHEEK- & ARCHIEFGIDS 1. Samenstelling Redactievoorzitter: Peter Van den Broeck ( ) Redactiesecretaris: Marijke Hoflack Redactieleden: Theo Boeckx (Ufsia, ); Mia Brugmans (Interbrew, ); Jo. Cooymans (openbare bibliotheek Lier, ); Beatrice De Clippeleir (Wenk, ); Johan Eeckhout (openbare bibliotheek Gent, ); Noël Geirnaert (stadsarchief Brugge, ); Etienne Jacobs (openbare bibliotheek Bornem, ); Gustaaf Janssens (Archief van het Koninklijk Paleis, ); Myriam Lemmens (Provinciale Hogeschool Limburg, ); Paul Nieuwenhuysen (VUB, ); Saskia Scheltjens (PMMK, ); Marc Storms (directeur VVBAD, ); Rita Van de Wiele (openbare bibliotheek Mechelen, ). Aan het eind van 2002 zijn enkele redactieleden geen kandidaat om hun mandaat te verlengen: Gustaaf Janssens geeft de fakkel door aan Godfried Kwanten (Kadoc) Etienne Jacobs neemt ontslag vanaf eind december 2002 Voor de sectie Openbare Bibliotheken komen twee nieuwe leden de redactie versterken vanaf 2003: Mark De Neef (openbare bibliotheek Aalst) Marleen Maes (openbare bibliotheken Antwerpen) Het mandaat van de nieuwe redactieleden loopt tot eind 2004, net als dat van de hele redactie. Per sectie kunnen er hoogstens zes en minstens twee afgevaardigden deel uitmaken van de redactieraad. Tijdens de ALV in oktober werden nieuwe redactieleden gekozen. Er werd geopteerd om binnen elke sectie redactieleden voor een periode van twee en van vier jaar te verkiezen. Zo wordt voorkomen dat alle leden van een sectie op hetzelfde moment wegvallen, en kan de continuïteit beter gewaarborgd worden. 2. Vergaderingen Data van de vergaderingen 21 januari 2001, 18 maart 2002, 3 juni 2002, 23 september en 25 november Er waren gemiddeld 7,5 van de 15 redactieleden aanwezig VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 13 5/02/03, 15:23

14 REDACTIERAAD BIBLIOTHEEK- & ARCHIEFGIDS Aanwezigheden A = aanwezig V = verontschuldigd - = afwezig nvt = niet van toepassing Dag Maand Theo Boeckx A V A A A Mia Brugmans V A V V V Jo. Cooymans Beatrice De Clippeleir V V V A A Johan Eeckhout A A A A A Noël Geirnaert A A V A A Marijke Hoflack A A A A A Etienne Jacobs V A A V V Gustaaf Janssens A A V A A Myriam Lemmens A A A A A Paul Nieuwenhuysen V V V A V Saskia Scheltjens V V V V A Marc Storms A V V V V Peter Van den Broeck V A A A A Rita Van de Wiele V V V V V 3. Activiteiten 3.1 Een tijdschrift om de twee maanden In 2002 werden zes nummers van Bibliotheek- & archiefgids uitgebracht. Ze werden gedrukt bij Enschedé-Van Muysewinkel in Brussel-Evere. Het tweede nummer telde 16 pagina s extra. Daarmee wou de redactie de overvloed van kopij op dat moment wegwerken. Auteurs moesten toen immers soms een zestal maanden wachten voor hun artikel gepubliceerd werd. Vanaf de zomer was het echter sprokkelen om de nummers gevuld te krijgen. De toestroom van de kopij is dus zeer onregelmatig, en dat is wellicht deels te verklaren doordat de redactie afhankelijk is van het vrijwilligerswerk van de auteurs. De activiteiten voor het tijdschrift verlopen volgens een min of meer vast stramien. Op de redactievergaderingen worden pas gepubliceerde nummers geëvalueerd, wordt de planning voor de komende nummers opgemaakt en worden nieuwe thema s aangebracht. 3.2 Bibliotheek- & archiefgids on line In 2002 werd elk nummer ook elektronisch ter beschikking gesteld van de abonnees en de leden. Zij kregen daartoe een username en een paswoord toegestuurd nadat ze hun lid- of abonnementsgeld hadden betaald. De toepassing voor de digitale versie is voortgevloeid uit de module die voor Informatie 2001 werd ontwikkeld en heeft de redactie niets gekost. Er zijn twee luiken: één voor het beheer, en een tweede voor de gebruiker. Enkel dat laatste is zichtbaar voor de gebruiker. 14 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 14 5/02/03, 15:23

15 Kernfuncties Er is veel aandacht besteed aan de beveiliging via naam en paswoord, met de asp- techniek (application service protocol); de gegevens worden beheerd in een databank; voor elk lid/abonnee kan worden ingesteld waar hij toegang toe heeft: enkel het tijdschrift, enkel de teksten van informatie 2001, verslagen van de bestuursvergaderingen, alles De teksten worden gebundeld per gedrukt nummer: op de startpagina verschijnen enkele categorieën, bijvoorbeeld: 'Bibliotheek- & archiefgids 2002/1'; Wie daarop klikt, komt bij een overzicht van alle artikels die onder dat nummer gebundeld zijn. Zo wordt het mogelijk de artikels van een bepaalde jaargang toegankelijk te houden voor iedereen die voor dat jaar lidgeld betaald heeft, ook nadat die het lidmaatschap heeft opgezegd. De standpunten zijn voor iedereen toegankelijk. Van de artikels kunnen niet-leden de auteursgegevens en de abstracts raadplegen, niet de volledige tekst. Ook recensies en kronieken zijn afgesloten voor niet-leden. De redactie blijft ook na deze realisatie voortwerken aan een optimale digitale Bibliotheek- & archiefgids. 3.3 Het lezerspanel van Bibliotheek- & archiefgids Het lezerspanel wordt voor de tweede keer bijeengeroepen in november Ondanks een rondvraag voor een geschikte datum voor iedereen, zijn slechts twee leden naar de vergadering kunnen komen. De meeste leden waren op het laatste moment verhinderd. Omdat de leden van het lezerspanel intussen al wat op de hoogte zijn met de werking van de redactie, wordt voorgesteld ze uit te nodigen om op een andere manier mee te werken aan het tijdschrift: als correspondent, recensent, redactielid 3.4 Het actieplan van de redactie Als onderdeel van het beleids- en actieplan van de VVBAD, heeft ook de redactie in 2002 haar actieplan opgesteld. Een samenvatting van de belangrijkste acties voor De redactie is als onafhankelijk werkend orgaan verantwoordelijk voor het wetenschappelijk tijdschrift Bibliotheek- & archiefgids. Zij ziet toe op een evenredige vertegenwoordiging van en een evenwichtig aanbod uit alle sectoren. Zij wil de beroepsbeoefenaren via wetenschappelijke bijdragen ondersteunen in hun werking, door ze op regelmatige tijdstippen te informeren over realisaties en ontwikkelingen in hun eigen sector én in aanverwante sectoren. Zo wil zij ook wederzijdse kennis, samenwerking en overleg bevorderen. Zes nummers per jaar blijft het opzet, voortaan zowel gedrukt als digitaal. De redactie wil een meer actieve politiek gaan voeren om kopij te verwerven: naast het passief wachten op inzendingen, wil zij verslaggevers zoeken, een correspondent, interviewers Het contact met de lezers wordt onderhouden via het lezerspanel en lezersenquêtes. VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 15 5/02/03, 15:23

16 SECTIE ARCHIEF- EN HEDENDAAGS DOCUMENTBEHEER 1. Samenstelling Voorzitter: Johan Vannieuwenhuyse (Provinciaal archief West-Vlaanderen Brugge, ). Secretaris: Annie Meiresonne (Archief UVC Brugmann Brussel, ). Leden: Geertrui Coppens (Liberaal Archief Gent, ), Hilde De Bruyne (OCMWarchief Brugge, ), Noël Geirnaert (Stadsarchief Brugge, ), Gustaaf Janssens (Archief Koninklijk Paleis Brussel, ), Godfried Kwanten (KADOC Leuven, ), Véronique Laureys (Archief Senaat Brussel, ), Kaat Leeman (Archief Zusters van Liefde Gent, ), Patrick Temmerman (SOMA Brussel, ), Marcel Van Campen (Archief Nationale Bank Brussel, ), Nico Van Campenhout (Stadsarchief Lokeren, ), Patrick Van den Nieuwenhof (Archief Vrije Universiteit Brussel, ), Anne-Marie Van der Meersch (Archief Universiteit Gent, ), Karin Vandermeersch (Provinciaal archief Oost-Vlaanderen Gent, ), Michel Vermote (AMSAB Gent, ). Bruno Vermeeren, beleidsmedewerker VVBAD, neemt deel aan de vergaderingen. 2. Vergaderingen Data van de vergaderingen 22 februari, 24 mei en 11 oktober. Er waren gemiddeld 12 van de 16 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. Aanwezigheden Geertrui Coppens A A - Hilde De Bruyne A A A Noël Geirnaert A A V Gustaaf Janssens A A A Godfried Kwanten A A V Véronique Laureys V V A Kaat Leeman A A - Annie Meiresonne A A A Patrick Temmerman A - V Marcel Van Campen V V A Nico Van Campenhout V - - Patrick Van den Nieuwenhof A A A Anne-Marie Van der Meersch A A A Karin Vandermeersch A A A Johan Vannieuwenhuyse A A A Bruno Vermeeren nvt A A Michel Vermote A V A 16 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 16 5/02/03, 15:23

17 3. Vertegenwoordiging 3.1 Mandaten bij externe organisaties/commissies De voorzitter vertegenwoordigde de sectie in de Raad van Beheer-VVBAD, in de Begeleidings- en Evaluatiecommissie van het Max-Wildiersfonds (FWO-Vlaanderen), in de Stuurgroep van het project Archiefbank Vlaanderen, in de Ad-hoccommissie Archieven, Documentatiecentra en Bewaarbibliotheken, in de Toetsingscommissie van het project Culturele Archiefnoden in Vlaanderen en in de Adviesraad van de Interuniversitaire Gespecialiseerde Opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer. Inge Schoups vertegenwoordigde de sectie in Cocobi. 3.2 Occasionele vertegenwoordiging/deelname congressen André Vandewalle vertegenwoordigde de sectie op de Duitse archiefdagen (Trier- Duitsland, september), de voorzitter op de XXXVIste Internationale Ronde Tafelconferentie voor archieven (Marseille-Frankrijk, november). 4. Samenstelling werkgroepen en commissies 4.1. Werkgroep Wetgeving en Beleid (WWB) Samenstelling: Lieve Aerts, Lieve Arnouts, Karel Degryse, Bart Hellinck, Betty Hoornaert (secretaris), Véronique Laureys, Griet Maréchal, Frankie Schram, Patrick Van den Nieuwenhof (voorzitter), Johan Vannieuwenhuyse, Hilde Van Ongevalle, Juul Verhelst. Kalender van de vergaderingen: 14 mei, 4 juli, 22 november (samen met de werkgroep Gemeentearchief). Doel: bespreken van initiatieven en problemen rond archiefwetgeving en privacywetgeving, ondersteunende teksten en acties opzetten voor de beleidsmakers Werkgroep Gemeentearchief (WG) Samenstelling: Jan Anckaer, Jan Anseeuw, Lieve Arnouts, Ann Augustyn, Marc Bastijns, Johan Braet, Leen Charles, Virgine Coumans, Hilde De Bruyne, Bart De Keyser, Jean Houssiau, Michel Igual, Cedric Jolling, Hermione L Amiral, Griet Maréchal, Rik Opsommer, Inge Schoups, Thérèse Symons, Peter Van Assche, Karin Vandermeersch, Willy Van de Vijver, André Vandewalle (voorzitter), Rudy Vanhalewyn, Piet Veldeman, Isabelle Verheire (secretaris). Kalender van de vergaderingen: 18 januari, 29 maart, 31 mei, 30 augustus, 22 november (samen met de werkgroep Wetgeving en Beleid). Doel: bespreken van specifieke problemen omtrent OCMW-, stads- en gemeentearchieven Werkgroep bedrijfsarchief (WB) Samenstelling: Mariet Calsius, Gerda Debleecker, Ineke De Langhe, Maria De Waele, Nicole Doyen, Nancy Lockkamper, Caroline Six, Peter Van Assche, Marcel Van Campen (voorzitter), Patrick Van den Nieuwenhof, Joris Vanderborght, Jan Van Goethem, Marc Van Pottelberghe, Emiel Vantongelen. Kalender van de vergaderingen: 10 januari, 21 maart, 3 juni, 30 september. Doel: bespreken van specifieke problemen omtrent bedrijfsarchieven. VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 17 5/02/03, 15:23

18 SECTIE ARCHIEF- EN HEDENDAAGS DOCUMENTBEHEER 4.4. Werkgroep Automatisering (WA) Samenstelling: Filip Boudrez, Marc Nelissen, Frank Scheelings, Koen Seys, Patrick Temmerman (voorzitter), Willem Vanneste (secretaris), Peter Van Windekens, Sofie Waeyenbergh. Kalender van de vergaderingen: 21 maart. Doel: bestuderen en bevorderen van de informaticaontwikkelingen in archieven, bestuderen van de problematiek rond wetgeving en automatisering, organiseren van elektronische discussiegroep Elardo Werkgroep Internationale Contacten (WIC) Samenstelling: occasionele medewerkers onder coördinatie van Gustaaf Janssens. Doel: op een gestructureerde wijze contacten onderhouden met buitenlandse collega s en met buitenlandse zusterverenigingen; de aanwezigheid van Vlaamse archivarissen op wetenschappelijke bijeenkomsten in het buitenland bevorderen. 5. Activiteiten 5.1. De sectie verzorgde de rubriek In archieftijdschriften gelezen voor Bibliotheek- & archiefgids. In alle nummers van Info werd actuele informatie over het archiefwezen in binnen- en buitenland aangeboden. Verder verschenen in Bibliotheek- & archiefgids meer diepgaande archiefartikels Er werden 3 studiedagen georganiseerd: op 27 april te Brussel in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, Kadoc en Amsab over de valorisering, raadpleegbaarheid en openbaarheid van archieven ten bate van de onderzoeker, op 22 mei te Antwerpen samen met de sectie Wetenschappelijke Bibliotheken & Documentaire Informatie over Voor eeuwig verloren. Documentontsluiting, -beheer en -valorisering, een prewetenschappelijke bezigheid of wetenschappelijke arbeid? en op 3 december te Gent over Archiefselectie in Vlaanderen: de proef op de som? De sectie was medeorganisator van het tweede Erfgoedweekend, dat op 20 en 21 april doorgang vond De sectie ondersteunde de opleiding Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde - Groep Archiefkunde aan de Bibliotheekschool van Gent. 6. Toekomst Speciale actiepunten in 2003 zullen zijn: de uitgave van de Acta - Huldeboek Griet Maréchal naar aanleiding van de studiedag van 3 december; het medeorganiseren van het derde Erfgoedweekend met opendeurdagen of andere wervende activiteiten in archieven; het organiseren van een archiefreis naar Spanje (4 tot 17 mei 2003); het organiseren van een archiefluik op Informatie 2003 ; het beter op mekaar afstemmen van de bestaande archiefopleidingen; het uitbouwen van structurele contacten met de ministeriële kabinetten en de politieke wereld. 18 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 18

19 SECTIE OPENBARE BIBLIOTHEKEN 1. Samenstelling Voorzitter: Marc Lievens (OB Zottegem ) Ondervoorzitter: Hugo Verhenne (VCOB ) Secretaris: Karine Leen (OB Genk ) Leden: Jo Cooymans (OB Lier, ); Mark De Neef (OB Aalst, ); Danie De Sadeleer (OB Leuven, ); Martin Kellens (OB Houthalen-Helchteren, ); Marc Lievens (OB Zottegem, ); Wim Maes (OB Lommel, ); Geert Puype (OB Menen, ); Ann Stul (OB Tielt, ); Rita Van Wiele (OB Mechelen, ); Hugo Van Tricht (OB Antwerpen, ); Hugo Verhenne (VCOB, ) Nieuwe leden: Katrijn De Meyer (OB Etterbeek, ); Maike Somers (OB Niel, ); Edwin Van Troostenberghe (OB Middelkerke, ) Vertegenwoordiging: Ingrid Vandekelder (SOB Brussel); Trui Galle (Vakgroep Jeugdbibliotheekwerk) aanwezig met specifieke agenda. Marc Storms, directeur VVBAD neemt deel aan de vergaderingen. Hugo van Tricht neemt ontslag als bestuurslid. Nieuwe leden vanaf januari 02: Lut Geypens (OB Beringen), Robert Verheyen (SBB Limburg) tot september 02 Nieuwe leden vanaf februari 02: Antoon Verbeke (OB Ichtegem) Nieuwe leden vanaf november 02: Els Luyckfasseel (SBB Limburg), Marleen Maes (OB Antwerpen) 2. Vergaderingen Het sectiebestuur vergadert maandelijks uitgezonderd juli en augustus. De vergaderingen hebben plaats in het vergaderlokaal van de VVBAD te Berchem of op locatie in een (nieuwe) bibliotheek: op in Etterbeek. Aanwezigheden A = aanwezig V = verontschuldigd - = afwezig nvt = niet van toepassing dag maand Jo Cooymans V V V - - Katrijn De Meyer A V V A - V V V V V - Mark De Neef A A A A A V - A A A A Danie De Saedeleer A A A V V V A A A A A Lut Geypens A A A V A A - A A V A Martin Kellens V V A V A V - A V A A Karine Leen A A A V A V V A A A V VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 19

20 SECTIE OPENBARE BIBLIOTHEKEN dag maand Marc Lievens A A A A V A A V A V V Els Luyckfasseel A V Marleen Maes A A Wim Maes A A A A - A A A V A A Geert Puype A A A A V A A V V A A Maike Somers A A V V A V A A A A - Marc Storms A A A A A A A A A A A Ann Stul V A A V A V A V A A V Ingrid Vandekelder V A V V V A V V V A V Rita Van De Wiele A V V - V V A A A V A Hugo Van Tricht V V A V V V - V V nvt nvt Edwin van Troostenberghe A A A V A A - A A A - Antoon Verbeke - - A - A V A A V A A Hugo Verhenne A A A A A V A A A A A Robert Verheyen A A A V V V V V Vertegenwoordiging Enkele sectieleden vertegenwoordigen de VVBAD in andere organisaties of commissies. Commissie Bibliotheken (Raad van Cultuur Vlaamse Gemeenschap): Ingrid Vandekelder, Hugo Verhenne Raad voor Cultuur provincie Antwerpen: Hugo Van Tricht, plaatsvervanger Marc Storms SERV: beroepenstructuur: Martin Kellens, Geert Puype 4. Samenstelling werkgroepen en commissies Personeel Paul Gervoyse, Geertje Descheemaeker, Marc Storms, Frieda Verdonck, Danie De Sadeleer, Jeanine Schamp, Marc Lievens Cocobi Martin Kellens, Marc Storms 5. Activiteiten Schriftelijke en mondelinge contacten met: Minister B. Anciaux ivm allerhande onduidelijkheden mbt de provinciale subsidies ; Minister P. Van Grembergen i.v.m. personeelsstatuut ; Minister P. Dewael i.v.m. herstructurering van het Vlaams advies en overlegstelsel. 20 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 20

Het Vlaams Instituut. tijdschrift voor bibliotheek & archief

Het Vlaams Instituut. tijdschrift voor bibliotheek & archief tijdschrift voor bibliotheek & archief 2013 9 Audiovisueel erfgoed Het Vlaams Instituut voor Archivering Periodiciteit: Maandelijks December 2013 Afgiftekantoor: Turnhout Erkenningsnummer: P802070 Gebruikersonderzoek

Nadere informatie

een interessant werkterrein?

een interessant werkterrein? tijdschrift voor bibliotheek & archief 2012 2 Museumarchieven, een interessant werkterrein? Stefaan Jacobs over de Bibliotheek Queteletfonds Wat doet u met Creative Commons? Hoe krijg je het archief verkocht?

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

Dood of springlevend?

Dood of springlevend? tijdschrift voor bibliotheek & archief 2011 8 De Paris Principles Dood of springlevend? Digitale data raadpleegbaar houden: meer dan het behoud van data De Bibus. Stilstaan bij het eerste jaar onderweg

Nadere informatie

kroniek AFDELING JEUGD

kroniek AFDELING JEUGD kroniek AFDELING JEUGD 2006 WOORD VOORAF 2006 was een bijzonder jaar voor de Vlaamse overheid. Beter Bestuurlijk Beleid of kortweg BBB, het grootscheepse vernieuwingsproject dat in 1999 werd opgestart

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen expertisecentrum d mentie jaarverslag 2012 Vlaanderen inhoud Voorwoord 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4 Missie en visie 4 Gerealiseerde activiteiten Vlaamse convenant 6 Regionale expertisecentra

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

De kunst van het bewaren, vernietigen is de kunst

De kunst van het bewaren, vernietigen is de kunst Vrije Universiteit Brussel Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer Proef ingediend voor het behalen van de graad van Master na Master

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD 1 sur 93 25/07/2007 19:38 Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (Daniëlle De Vooght) home lijst scripties

Nadere informatie

JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012

JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012 JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012 INHOUD Inleiding... 3 Interne werking erfgoedcel... 4 Personeelsbeleid... 4 Interne communicatie... 5 Externe communicatie... 5 Dienstverlening... 9 Vorming...10 Beleidsontwikkeling...12

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

24 mei. Scandic Crown Hotel - Borgerhout. Jaarverslag 2011

24 mei. Scandic Crown Hotel - Borgerhout. Jaarverslag 2011 24 mei 2012 Scandic Crown Hotel - Borgerhout Jaarverslag 2011 INHOUDSTAFEL Woord vooraf 1 INLEIDING EN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2 SAMENSTELLING EN WERKING BESTUUR 3 BOEKHANDELS BREIDEN UIT, VERDWIJNEN,

Nadere informatie

jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving

jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving jaarplan 2012 cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving Antwerpen, 7 juni 2013 Inhoud 0 Inleiding... 3 SD 1 Kennis opbouw over het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving en kennisverspreiding...

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

archief en museum voor het vlaams leven te brussel

archief en museum voor het vlaams leven te brussel ers, leerkrachten, ambtenaren en kaderleden, die tot nut van t algemeen hun vrije tijd en hun hele levensengagement investeerden in onze Vlaams-Brusselse Vlaamse Beweging. Die was origineel, waardig, eigenzinnig

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Memorandum van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) voor de verkiezingen van 2014 Tien prioriteiten Vlaams

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Toerisme Vlaanderen

Jaarverslag 2008 Toerisme Vlaanderen Jaarverslag 2008 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen is een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het agentschap staat in voor de promotie en de marketing

Nadere informatie