1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.De structuur van het Kwaliteitshandboek"

Transcriptie

1 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader 4.a De organisatiestructuur 4.b Het overzicht en de werking van de overlegorganen 4.c De deelname aan de externe overlegorganen 4.d Het inzetten van de middelen 4.e Het beheren van de documenten van het kwaliteitshandboek 4.f.1 De intake 4.f.2 Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomst 4.f.3 Het beëindigen van de ondersteuning 4.f.4 Het organiseren van het collectief overleg met de gebruikers 4.f.5 Het afhandelen van klachten van gebruikers 4.f.6 Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers 4.f.7 De tijdelijke afzonderingsmaatregelen 4.g De organisatiegerichte processen 5 De zelfevaluatie Herkenbaarheid van de financiering door het agentschap 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening Aanbod van de voorziening t Klavertje is erkend als dagcentrum voor het opnemen, ten laste van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, van 25 volwassenen met een handicap, niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken. t Klavertje omvat twee dagcentra, op verschillende locaties:

2 - de Heuf, Groenstraat 87 te 3530 Houthalen-Helchteren, - de Botermijn, Hoogstraat 10 te 3580 Beringen. Daarnaast is er sinds januari 2011 een atelier semi-industrieel werk, de Werkmix, in de Donkweg 49 te Zonhoven. Dit atelier is een samenwerking tussen t Klavertje en Sint Gerardus te Diepenbeek. Tenslotte voorziet t Klavertje in begeleid werk, voor gebruikers die dit wensen. t Klavertje heeft ook een erkenning als tehuis voor niet werkenden voor het opnemen van 11 motorisch gehandicapte volwassenen, in het stelsel van nursing of bezigheid. De naam van de woonvorm is Laekerveld en is gelegen Lakerweg 43 te Houthalen-Helchteren. Tenslotte hebben we sinds 01/04/2011, 1 plaats DIO (Dienst Inclusieve Ondersteuning), welke tevens in Laekerveld ingevuld wordt. In 2013 zal woonvorm Beukenveld van start gaan, gelegen Beukenstraat 12 te 3583 Paal-Beringen. De doelgroep van t Klavertje omvat volwassen personen met een fysieke handicap met eventuele bijkomende mentale beperkingen en personen met een niet-aangeboren hersenletsel. In dagcentrum de Heuf kunnen gemiddeld 14 personen met een handicap terecht. In dagcentrum de Botermijn kunnen gemiddeld 11 volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel terecht. Daarnaast gaan er dagelijks ongeveer 7 gebruikers van t Klavertje naar de Werkmix. In Laekerveld I kunnen 13 personen met een handicap wonen. In Laekerveld 2 kunnen 15 personen met een handicap wonen. In Beukenveld kan zorg worden geboden aan 20 personen met een handicap. t Klavertje is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Erkenningsnummer Tehuis niet-werkenden: , dagcentrum: , ambulante diensten: Het laatste erkenningsbesluit dateert van Voor bijkomende informatie verwijzen wij naar de folders van de verschillende afdelingen en werkvormen. Daarnaast kan men ook terecht op de website vzw Stijn. Kenbaar maken van het aanbod. folder t Klavertje folder Dagcentrum de Heuf folder Dagcentrum de Botermijn folder Werkatelier de Werkmix folder begeleid werken folder Laekerveld folder Beukenveld website vzw Stijn: Deze folders worden verspreid aan elke mogelijke nieuwe gebruiker (zie 4.f.1 De intake), aan elk nieuw personeelslid, aan de stagiaires en vrijwilligers en aan derden indien zij erom vragen. 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader 1. Missie, visie en waarden van t Klavertje Wij bieden aangepaste dagbesteding en kleinschalige woonopvang voor volwassen personen met een fysieke handicap en/of NAH, binnen de regio Midden- en West-Limburg. We doen al het mogelijke om levenslang de aangepaste ondersteuning en begeleiding te bieden.

3 We zijn een dynamische organisatie en streven voortdurend naar kwalitatieve verbetering, zonder de betaalbaarheid uit het oog te verliezen. We verdiepen en verspreiden onze expertise. 2. Missie van vzw Stijn t Klavertje maakt deel uit van vzw Stijn en onderschrijft de missie van de vzw. Zie Kompas. 3. Doelstellingen en strategie t Klavertje. De strategie en de doelstellingen staan beschreven in een strategiekaart. Daarin staat ook beschreven op welke manier wij de doelstellingen willen bereiken, via de hefbomen. Om de vijf jaar worden de doelstellingen en de strategie herbekeken en aangepast. De volledige strategiekaart kan op eenvoudige vraag aan een directielid verkregen worden. DOELSTELLING 1 GARANT STAAN VOOR KWALITATIEF GOEDE ZORG. Goede zorg komt de komende jaren onder verhoogde druk, maar als t Klavertje blijven we streven naar goede (basis)kwaliteit. We zoeken naar een evenwicht tussen de vraag van de gebruiker en onze deskundigheid en mogelijkheden. We streven ernaar om onze zorgverlening steeds verder te verbeteren. DOELSTELLING 2 EEN AANGENAAM WERKKLIMAAT ZIJN MET OOG VOOR DIVERSITEIT WAAR PERSONEEL GESTIMULEERD WORDT HUN TALENTEN TE ONTWIKKELEN t Klavertje is een plaats waar graag en goed gewerkt wordt. Er is een goede mix binnen het personeel, van jongere en oudere mensen, van zeer ervaren collega s tot frisse nieuwelingen. Er is aandacht voor de combinatie van het eigen gezin met het werk, en voor de gezondheid van de werknemers. Er is een positieve sfeer en cultuur. Elke werknemer krijgt kansen om zijn of haar talenten in te zetten en om verder te groeien. DOELSTELLING 3 EEN CREATIEVE EN DYNAMISCHE ORGANISATIE ZIJN We zijn en blijven een creatieve en dynamische organisatie, met voldoende autonomie binnen vzw Stijn. We richten ons op het verder uitbouwen van de projecten die gestart zijn (o.a. de Werkmix, begeleid werk, Beukenveld) en op de plannen die er liggen (locatie Botermijn, vernieuwing Heuf, tweede project in samenwerking met Sint Gerardus). We staan open voor nieuwe vragen van gebruikers en voor nieuwe initiatieven. We bouwen actief de werking van t Klavertje verder uit, voornamelijk met het oog op verankering en verdieping. We gaan vlot en creatief om met wat er zich aandient. HEFBOOM 1 SYSTEMATISCH IN DIALOOG GAAN MET DE GEBRUIKER, MET HET OOG OP EEN ZO GROOT MOGELIJKE KWALITEIT VAN LEVEN Onze gebruikers hebben recht op een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Binnen dienstencentrum t Klavertje willen we daar maximaal aan bijdragen. Dit wordt gewaarborgd door op een systematische manier in dialoog te gaan met de gebruiker en eventueel diens familie, binnen de handelingsplanning of via een andere methodiek. We gaan als gelijkwaardige partners met elkaar om en zoeken naar mogelijkheden om de talenten van gebruikers in te zetten in de organisatie. De gebruiker zelf bepaalt in welke richting het handelingsplan en de zorg gaat, in dialoog met de begeleiding.

4 Wanneer de gebruiker een vraag stelt waar wij niet dadelijk een antwoord op kunnen bieden, gaan we verder op zoek. Als het mogelijk is, passen we ons aanbod aan. In het andere geval verwijzen we door. HEFBOOM 2 AANBIEDEN VAN EEN DUIDELIJK BASISPAKKET PER ZORGVORM Omdat we garant willen staan voor een goede kwaliteit van zorg, bepalen we een uitgebalanceerd basispakket per zorgvorm. Welke zorg vinden we minimaal, over welke aspecten van de zorg valt er niet te onderhandelen. Dit pakket zal een bepaalde prijs krijgen. De kandidaat-gebruiker kiest al dan niet voor dit pakket. Over bijkomende zaken kan wel onderhandeld worden. Dit kan dan worden verkregen binnen t Klavertje, binnen vzw Stijn of daarbuiten. Dit pakket verschilt per zorgvorm. HEFBOOM 3 HARTELIJK OMGAAN MET VRIJWILLIGERS We gaan op een hartelijke manier om met onze vrijwilligers, zowel de vrijwilligers in de dagelijkse werking als die binnen de Raad van Toezicht en Vriendenkringen. We zetten de talenten van vrijwilligers in, betrekken hen bij de werking en laten onze appreciatie voelen. We zetten een duidelijk vrijwilligersbeleid uit. We willen tevreden vrijwilligers die op een positieve manier praten over hun vrijwilligerswerk, en misschien dan zo nieuwe vrijwilligers meebrengen. HEFBOOM 4 ONZE EXPERTISE VERDIEPEN EN VERSPREIDEN We weten welke deskundigheid we in huis hebben en willen die behouden en verder verdiepen. We vinden het belangrijk om onze deskundigheid met betrekking tot de doelgroep (NAH en fysieke handicap) te behouden. We zien expertise als het geheel van deskundigheid en competenties van de mensen binnen onze organisatie, op allerlei vlakken. We geven medewerkers de kans vorming te volgen waar ze hun talenten in kunnen ontwikkelen. Het volgen van vorming werkt motiverend en geeft uitdaging, en de medewerkers worden competenter. We zorgen voor een goede terugkoppeling van vorming naar de collega s en de werking. We zijn ervan overtuigd dat het opdoen van kennis en ervaring leidt tot een betere zorg voor de gebruikers. We verspreiden de expertise die in onze organisatie aanwezig is, zowel binnen vzw Stijn als daarbuiten. We zijn bereid tot het geven van vorming of het gaan getuigen. HEFBOOM 5 KIEZEN VOOR WAARDEREND LEIDERSCHAP We kiezen voor waarderend leiderschap. Daarbij vertrekken we vanuit het talent van elke medewerker en het recht om te groeien. Er wordt voldoende uitdaging geboden, rekening houdende met de draagkracht van de medewerker. Hierbij wordt ook gekeken naar de combinatie werk-gezin, de gezondheid, en naar de eigenheid van die werknemer: oud, jong, ervaren, nieuw, ambitieus, Elke medewerker krijgt de nodige ondersteuning doorheen de volledige loopbaan. We willen op een open en positieve manier met elkaar omgaan binnen het dienstencentrum. Er is weinig afstand tussen de medewerker en de leidinggevende. We besteden aandacht aan communicatie en feedback, en aan het werken binnen een team. De medewerker krijgt inspraak in de werking en de organisatie. HEFBOOM 6 PLATTE ORGANISATIESTRUCTUUR BEHOUDEN t Klavertje is een kleine organisatie met een platte organisatiestructuur. Er is een directieteam met een werkbaar aantal leden en de direct leidinggevenden maken er deel van uit.

5 Daardoor is er een vlotte communicatie tussen de basis en de directie. Het beslissingsniveau wordt zo laag mogelijk gehouden en alle personeelsleden krijgen inspraak in de werking en de organisatie. Ook voor gebruikers is er weinig afstand tot de directie. HEFBOOM 7 FINANCIEEL GEZOND EVENWICHT BEHOUDEN We zijn een gezonde en financieel solide organisatie. We hebben aandacht voor efficiëntie en voor het beperken van de overheadkosten. We behouden de gemeenschappelijke diensten binnen vzw Stijn en kijken waar we die eventueel kunnen uitbreiden. We zoeken naar alternatieve middelen en gaan creatief om met de middelen die we hebben. We blijven investeren in een goede, aangepaste infrastructuur en accommodatie. We genereren voldoende inkomsten om onze opdracht waar te maken. We zoeken creatief naar mogelijke middelen. HEFBOOM 8 GOED SAMENWERKEN MET RAAD VAN TOEZICHT EN VRIENDENKRINGEN Er is een duidelijke taakinhoud voor de Raad van Toezicht en de Vriendenkringen en er is een goede taakverdeling onderling en met dienstencentrum. Er zijn afspraken rond het combineren van verschillende mandaten en rond samenwerking. Er is een goede samenstelling van Raad van Toezicht en de Vriendenkringen, met de juiste mensen op de juiste plaats. Er is wederzijds respect en appreciatie voor ieders inzet. HEFBOOM 9 PROACTIEF INSPELEN OP DE WIJZIGENDE TOEKOMST De overheid heeft met het nieuwe kwaliteitsdecreet en met het perspectief 2020 de trend gezet voor de komende jaren. We wachten niet tot het zover is, maar gaan actief werken aan de voorbereidingen. We maken kostprijsberekeningen voor de verschillende zorgvormen en leren uit de ervaring van het werken met persoonlijke assistentiebudgetten en verzekeringsbudgetten. We werken samen met reguliere diensten, mantelzorgers, vrijwilligers, en willen dit verder uitbouwen. We willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. We profileren ons op een positieve manier naar de buitenwereld. Mogelijke cliënten moeten ons kennen en de weg naar ons vinden. We staan open voor vragen en zijn flexibel in ons aanbod. We laten zien op welke manier wij de middelen besteden. We vinden duurzaamheid belangrijk en hebben hier aandacht voor. HEFBOOM 10 INSPRAAK HEBBEN IN VZW STIJN EN IN HET BELEID We zijn een actieve partner binnen vzw Stijn. We vinden onze autonomie belangrijk, maar zijn bereid tot solidariteit en dialoog. We delen onze kennis en expertise en nemen deel aan overlegorganen binnen vzw Stijn. We maken gebruik van de schaalgrootte en de ondersteunende diensten. 4. Geschreven referentiekader: waar staan wij voor binnen t Klavertje? Mensen met een handicap zijn mensen zoals u en ik. Ze hebben elk hun eigen mogelijkheden, eigen persoonlijkheid, eigen waarden en normen. Ze hebben, net als andere mensen, rechten en plichten. Iedere mens draagt dan ook een stuk verantwoordelijkheid, voor zichzelf en voor de andere. Iedere mens heeft het recht zijn of haar eigen leven vorm te geven. Binnen dienstencentrum t Klavertje gaan we op een gelijkwaardige manier om met elkaar. We vertrekken vanuit wederzijds respect, voor ieder mens, met of zonder handicap. Respectvolle

6 omgang is dan ook een competentie die voor elk personeelslid binnen dienstencentrum t Klavertje noodzakelijk is. Gelijkwaardig is niet hetzelfde als gelijk. Doorheen de respectvolle omgang wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de personen met een handicap. We streven naar het maximaal benutten van de mogelijkheden, en komen waar nodig tegemoet aan de beperkingen. We hebben respect voor de eigenheid van elke persoon, voor ieders integriteit. We blijven voortdurend in dialoog met de persoon. Mensen met een handicap zijn vaak afhankelijk van anderen. Net daarom is het extra belangrijk dat de omgang op een respectvolle en gelijkwaardige manier gebeurt. De begeleiding neemt een ondersteunende en coachende rol aan. Om een gelijkwaardige relatie uit te bouwen, is het noodzakelijk dat gebruikers inspraak hebben. Hiervoor wordt op regelmatige basis gebruikersoverleg georganiseerd en zijn er de officiële gebruikersraden. We streven naar een open communicatie tussen gebruikers en personeel. Er wordt informatie doorgegeven en de mening van de gebruikers wordt gevraagd. De mening van gebruikers is zeer waardevol en wordt telkens meegenomen in de besluitvorming. We maken een onderscheid tussen informatierecht, adviesrecht en beslissingsrecht. Waar mogelijk, wordt er gestreefd naar adviesrecht op collectief vlak. Op het individuele vlak kiezen we ervoor de gebruiker zoveel als mogelijk zelf zijn/haar leven te laten bepalen, dis is beslissingsrecht. Communicatie is een complex gegeven. We kiezen voor open communicatie. De gebruiker wordt betrokken bij nagenoeg alle communicatie die op hem/haar betrekking heeft. Een gelijkwaardige omgang houdt in dat er goede afspraken worden gemaakt en dat deze wederzijds worden nageleefd. Duidelijkheid is belangrijk: wat moet er gebeuren, wanneer, wat kan nu of moet later, om welke reden gebeuren dingen (niet), De gebruiker krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft, maar het is geen verhaal van u vraagt, wij draaien. Soms zijn er beperkingen omwille van de organiseerbaarheid van de werking. Hiervoor wordt begrip gevraagd. Samen wordt gezocht naar een goed antwoord op de vragen van de gebruiker. Er is aandacht voor de privacy van de gebruikers. Privacy is een persoonlijk gebeuren. Iedere mens hecht aan andere zaken belang. Hiermee wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. Om de gepaste ondersteuning te kunnen bieden aan de gebruikers, is het vaak nodig dat er heel wat informatie wordt gedeeld. De informatie wordt verzameld in het dossier van de gebruiker. De gebruiker heeft inspraak in de samenstelling van het dossier. Relevante informatie wordt gedeeld aan de mensen van het eigen team. Ieder personeelslid is gebonden aan het beroepsgeheim en wordt gevraagd om bewust en discreet om te gaan met gevoelige informatie. De relatie tussen gebruiker en begeleider blijft een professionele relatie. Er kan vertrouwelijke informatie worden gedeeld met een begeleider, maar dit blijft niet in een strikt persoonlijke sfeer. Privacy heeft ook een ruimtelijk aspect. Het spreekt voor zich dat de individuele studio van de bewoners een privé-ruimte is. Anderen gaan er maar binnen na goedkeuring van de bewoner. Maar ook binnen de dagcentra, waar het groepsgebeuren meer op de voorgrond staat, is er aandacht voor ruimtelijke privacy bij het toiletbezoek, het rusten, een individueel gesprek, 5. Geschreven referentiekader voor grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers. Grensoverschrijdend gedrag is elke handeling (of het nalaten van een handeling) die resulteert in een significante inbreuk op de rechten, de lichamelijke of psychische integriteit, de waardigheid of

7 het welbevinden van een persoon met een handicap. Een handeling (of het nalaten van een handeling) is grensoverschrijdend omdat de persoon met een handicap dit als grensoverschrijdend beleeft, en/of omdat redelijkerwijze kan aangenomen worden dat de handeling of het nalaten van een handeling schade kan berokkenen of omdat dit handelen als onethisch wordt beoordeeld. Grensoverschrijdend gedrag kan de vorm aannemen van geweld en van seksueel grensoverschrijdend gedrag Geweld is elke vorm van onderdrukkend, kleinerend, angstinducerend gedrag ten aanzien van de zorggebruiker (verbaal of niet-verbaal), komende van een zorgverlener, andere medewerker, groepsgenoten, derden of familieleden - dat ervaren wordt door de gebruiker zelf en/of door anderen als negatief, ongewenst of gedwongen en geenszins kan verantwoord worden vanuit een noodzakelijke medische of pedagogische benadering. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksueel georiënteerd gedrag - verbaal of niet-verbaal, bewust of onbewust, komende van om het even wie - dat ervaren wordt door de gebruiker zelf en/of door anderen (zorgverleners, familie of derden) als negatief, ongewenst of gedwongen en geenszins kan verantwoord worden vanuit een noodzakelijke medische of pedagogische benadering. t Klavertje respecteert steeds de eigenheid van de gebruiker en gaat op een respectvolle manier met hem of haar om. Er is expliciet aandacht voor de eigen privacy en integriteit. Grensoverschrijdend gedrag heeft hier geen plaats. Grensoverschrijdend gedrag komt voor. Veel gebruikers zijn extra kwetsbaar op het vlak van grensoverschrijdend gedrag, door hun grote afhankelijkheid van anderen bij verzorgingsmomenten, door ontremd gedrag van zichzelf of anderen, door het moeten samenleven in groep, Het is van belang om dit te onderkennen en om signalen van grensoverschrijdend gedrag te herkennen. Vaak zit dit onderwerp in de taboesfeer, waardoor er het risico bestaat dat mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. We streven dan ook naar een open houding en een goede registratie. Vaak worden we geconfronteerd met vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, meer dan met duidelijke feiten. Het signaleren van een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag dat na onderzoek ongegrond blijkt, is geenszins een beroepsfout. Het niet melden van een vermoeden of een feit wel. We zijn ons ervan bewust dat er een kans is op onterechte beschuldigingen. Iedereen gaat dan ook zorgvuldig om met deze materie. Aandacht voor grensoverschrijdend gedrag mag niet tot gevolg hebben dat er een verkrampte houding ontstaat in het begeleiden van de gebruikers, waarbij alle risico uit de weg wordt gegaan en er geen plaats meer is voor affectie of lichamelijkheid in de omgang. Grensoverschrijdend gedrag kan in geen enkele zin getolereerd worden, ook niet in de privésfeer. Het gedrag moet zo snel als mogelijk worden gestopt, en de betrokkenen moeten de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. We benadrukken de verantwoordelijkheid van iedereen die wordt geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag: er is een morele verplichting om dit te melden, en slachtoffers niet in de steek te laten. Werkwijze bij het opstellen en wijzigen van missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader. In het kader van de strategische planning van dienstencentrum t Klavertje worden de missie en visie om de vijf jaar beoordeeld. De laatste keer dat dit gebeurde was november 2012.

8 Indien nodig worden wijzigingen en aanvullingen aangebracht en worden deze ook besproken op de teamvergaderingen, de gebruikersraden en de Raad van Toezicht. De directeur is hiervoor verantwoordelijk en plaatst dit op de agenda van het directieteam (zie jaarplanning directieteam). Deze wijzigingen en aanvullingen worden kenbaar gemaakt in het jaarverslag en op de website. Kenbaar maken Bij nieuwe personeelsleden en nieuwe gebruikers worden de folders strategiekaart, Waar staan we voor binnen t Klavertje en Geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag meegeven en toegelicht (zie checklist bij aanwerving van nieuwe personeelsleden en checklist info voor nieuwe gebruikers).

9 4.a. De organisatiestructuur Organigram. Raad van Bestuur vzw Stijn Raad van Toezicht Directeur René Roex Pedagoog Miet Vandeberg Maatschappelijk werker Hilde Snyers Zorgconsulent Geertje Indeherberg Logistiek verantwoordelijke (1) Alex Appeltans Administratief medewerker Bea Lijnen, Myriam Lijnen Jobcoaches Greet Vanbilsen, Inge Vanesch Verantwoordelijke De Heuf Lieve Henraat Verantwoordelijke De Botermijn Sandra Bossaerts Verantwoordelijke De Werkmix Corinne Vanstraelen Verantwoordelijke Laekerveld Hilde Vanoppen Begeleider in team Begeleider in team Begeleider in team Begeleider in team Chauffeur Ergotherapeut Poetsvrouw/-man Verpleegkundige Poetsvrouw/-man Chauffeur Poetsvrouw/-man Poetsvrouw/-man 1) De logistiek verantwoordelijke is tevens preventie adviseur.

10 Kenbaar maken. Bij de opname van elke nieuwe gebruiker wordt het organogram overhandigd (zie checklist info nieuwe gebruikers). Bij de indiensttreding van een nieuw personeelslid wordt het organogram overhandigd aan het betrokken personeelslid (zie checklist bij indiensttreding nieuwe personeelsleden). Het organogram wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt jaarlijks overhandigd of overgemaakt aan de gebruikers, het personeel en aan de inspectie. Het jaarverslag verschijnt ook op de website van vzw Stijn, t Klavertje, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Alle opgenomen functieprofielen zijn van toepassing tot Zie bijlagen. 4.b Het overzicht en de werking van de overlegorganen 1. Overlegorganen vzw Stijn 1.1. Algemene Vergadering vzw Stijn Leden De leden van de Algemene Vergadering worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en bestaan uit al de leden van de verbonden vzw s Steunfondsen of Vriendenkring en de eventuele andere aanvaarde leden. Niet alle leden hebben stemrecht. Elke Raad van Toezicht van een centrum duidt jaarlijks aan welke van zijn leden stemrecht hebben in de Algemene Vergadering. Het aantal stemgerechtigden wordt bepaald op basis van het aantal gebruikers van het centrum gebruikers: 3 afgevaardigden gebruikers: 4 afgevaardigden gebruikers: 5 afgevaardigden 150 en meer gebruikers: 6 afgevaardigden De leden van de Raad van Bestuur, uitgezonderd de directeurcoördinator, zijn stemgerechtigde leden. De niet-stemgerechtigde leden hebben een adviserende stem. De directeurcoördinator, de directieleden van de verschillende centra en de waarnemers van de gebruikers in de Raden van Toezicht en de Raad van Bestuur, worden uitgenodigd als waarnemer. Voor het dienstencentrum t Klavertje zijn de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Vriendenkring lid van de Algemene Vergadering. De directeur en leden van de Raad van Toezicht worden als waarnemer uitgenodigd. Taak De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn statutair vastgelegd: - Goedkeuren van het jaarverslag, het financieel verslag van het voorbije jaar en de begroting van het komende jaar. - Benoemen en ontslaan van de leden van de Algemene Vergadering. - Aanstellen en ontslaan van de voorzitter uit de leden van de Raad van Bestuur. - Opstellen en wijzigen van de statuten.

11 - Benoemen en ontslaan van de revisor. Vergaderritme Eenmaal per jaar Schriftelijk verslag bij secretariaat vzw Stijn en bij de directeur van t Klavertje Raad van Bestuur vzw Stijn Doel De Raad van Bestuur heeft als opdracht de gezamenlijke juridische verantwoordelijkheid te dragen. Om de autonomie van de voorzieningen te respecteren, wenst hij geen beslissingen te nemen tegen de adviezen van de Raad van Toezicht in, tenzij deze adviezen het algemeen beleid of belang van vzw Stijn of de belangen van één of meerdere dienstencentra zouden schaden. De Raad van Bestuur dient te controleren of de strategische opties van een bepaald dienstencentrum niet in conflict komen met de opties van andere dienstencentra en of de financiële doelstellingen van de centra realistisch zijn. Gezien juridische verantwoordelijkheid dienen alle overeenkomsten of transacties met derden van alle dienstencentra officieel door de Raad van Bestuur bevestigd, bekrachtigd en geacteerd te worden. Leden Minimum 4 en maximum 11 leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering. De leden worden benoemd op voorstel van de Raad van Bestuur. Een beheerder wordt benoemd voor een termijn van zes jaar, op zulke wijze dat telkens na het verstrijken van twee jaar één derde van de beheerders van rechtswege ontslagnemend is. Bij de benoeming wordt bepaald wanneer het mandaat verstrijkt. De directeurcoördinator is uit hoofde van zijn functie stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur. Beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige leden genomen. De regel is echter dat men consensus nastreeft. Worden steeds uitgenodigd op de vergadering van de Raad van Bestuur maar zijn geen lid : - de directeurs die lid zijn van het coördinatieteam; - de vertegenwoordiger van de gebruikers; - de verslaggever. Taak - Voordragen van leden voor de Algemene Vergadering van vzw Stijn. - Voordragen van nieuwe leden van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering. - Benoemen van de ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder. - Aanduiden en machtigen van beheerders als vertegenwoordigers van vzw Stijn in de verschillende vzw's Steunfonds of Vriendenkring. - Selecteren, benoemen en ontslaan van de directeurcoördinator - In overleg met de directie en/of Raad van Toezicht : selecteren, benoemen en ontslaan van de stafmedewerkers vanaf niveau licentiaat en de directieleden van de centra - Coördineren en beslissen in verband met vergunningen en erkenningen voor bouw- en werkingssubsidies verstrekt door VIPA of VAPH. - Vertegenwoordiging bij de lokale en regionale overheden. - Beslissen in verband met de verwerving van onroerende goederen. - Coördineren en beslissen in verband met de investeringen in onroerend goed. - Openen en sluiten van bankrekeningen. - Leningen aangaan bij de vzw's Steunfonds of Vriendenkring en bij derden. - Goedkeuren, (eventueel aanpassen) en opvolgen van de beleidsplannen, de werkingsbegroting,

12 de investeringsbegroting en de kwaliteitswerking van de verschillende centra. - Vertegenwoordigers aanduiden van vzw Stijn in externe overlegorganen. Vergaderritme Eenmaal per maand Schriftelijk verslag bij secretariaat vzw Stijn en bij de directeur van t Klavertje Coördinatieteam vzw Stijn Leden Het Coördinatieteam bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de directeurcoördinator, en de algemeen directeurs van de verschillende voorzieningen van vzw Stijn. Taak - Voorbereiden van de vergadering van de Raad van Bestuur. - Voorbereiden van de vergadering van de Centrale Raad. - Voorbereiden van de vergaderingen van de Centrale Ondersteuningscellen. - Waken over het ontstaan en behouden van een samenhorigheidsgevoel, door het correct naleven van de gemeenschappelijke Visie en Missie. - Uitbouwen van instrumenten om de middelen eerlijk te verdelen. - Opmaken van een gezamenlijk strategisch plan op lange termijn en een gezamenlijk beleidsplan - Adviseren van het jaarlijks beleidsplan per dienstencentrum. Vergaderritme Maandelijks, 3u per vergadering Schriftelijk verslag bij secretariaat vzw Stijn en de directeur van t Klavertje Centrale Raad vzw Stijn Doel De Centrale Raad is een instrument van vzw Stijn om vorming, intervisie en informele contacten te organiseren in verband met organisatieontwikkeling of andere actuele thema s in de organisatie van de gehandicaptenzorg. Leden - Personeelsleden van de centra voorgesteld door de directeur en aanvaard door de Raad van Bestuur. - De directeurcoördinator en bestuurderauditor - De leden van de Raad van Bestuur - Stafmedewerkers coördinatiecentrum - Genodigden in functie van de agenda Vergaderritme Minstens twee maal per jaar, 3 of 6 uur per vergadering naargelang het thema Centrale Ondersteuningscellen (COC) Leden Centrale Ondersteuningscellen worden gevormd door leden van de Raden van Toezicht, deskundige vrijwilligers en personeelsleden van de verschillende centra. Ze worden aangesteld door de Raad van Bestuur. Taak

13 Uitwerken van adviezen omtrent specifieke onderwerpen. Op dit ogenblik bestaan er volgende COC : - automatisering - aankopen - gebruikers - werknemers - financiering - vrijwilligerswerking - verzekeringen - sociale dienst - preventieadviseurs - vertrouwenspersonen - palliatieve zorgen. Vanuit t Klavertje wordt er deelgenomen aan: De intervisiegroep N.A.H.: deelname door de pedagoog Vergaderritme: 3 keer per jaar, 3 u per vergadering De werkgroep vorming, deelname door de pedagoog. Vergaderritme: 6 keer per jaar, 3 u per vergadering Verslag N-schijf De C.O.C. vrijwilligers, deelname door de verantwoordelijke Laekerveld. Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3 u per vergadering Verslag N-schijf De C.O.C. sociale dienst: deelname door de maatschappelijk assistent Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3 u per vergadering Verslag N-schijf De C.O.C pedagogen en psychologen: deelname door de pedagoog. Vergaderritme: 4 keer per jaar, 3 u per vergadering Verslag N-schijf De C.O.C. personeelsbeleid: deelname door de directeur Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3 u per vergadering Verslag N-schijf De C.O.C. aankopen: deelname door de logistiek verantwoordelijke Vergaderritme: 2 keer per jaar, 2 u per vergadering. Geen verslag. De C.O.C. vertrouwenspersonen: deelname door de vertrouwenspersoon Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3u per vergadering Verslag N schijf De werkgroep palliatieve zorgen: deelname door de zorgconsulent Vergaderritme: 2 keer per jaar, 3u per vergadering Verslag N schijf De C.O.C. preventie-adviseurs: deelname door de preventie-adviseur Vergaderritme: 10 keer per jaar, 3u per vergadering Verslag N schijf 1.6. De verbonden vzw s (steunfondsen, vriendenkring ) Doel Per dienstencentrum is er een afzonderlijke vzw om de plaatselijke betrokkenheid juridisch te verankeren.

Kwaliteitshandboek 4.6. Procedures 4.6.16. Het detecteren en gepast reageren op misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers

Kwaliteitshandboek 4.6. Procedures 4.6.16. Het detecteren en gepast reageren op misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers khb 4.6.16 - versie 2 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/05/2008 DOEL - De voorziening respecteert steeds de eigenheid van de gebruiker en aanvaardt

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN DIENSTENCENTRUM LIMBURGSE STICHTING AUTISME 1 FUNCTIEDOEL De verantwoordelijke woonopvang ondersteunt de directeur in de dagelijkse leiding

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

INHOUD. 1. Structuur van het kwaliteitshandboek

INHOUD. 1. Structuur van het kwaliteitshandboek INHOUD 1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.1 Doel 1.2 Opbouw 1.3 Verspreiding en bekendmaking 1.4 Bijlage structuur van dit kwaliteitshandboek: - gebruikte afkortingen - legende stroomdiagram 2.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL

FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL FUNCTIEPROFIEL PEDAGOOG/PSYCHOLOOG DIENSTENCENTRUM: DE WITTE MOL 1 FUNCTIEDOEL Leefgroepen en bewonersgerichte diensten begeleiden en adviseren in hun werking met personen (zowel kinderen als volwassenen)

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO)

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) 1. Algemene bepalingen Dit charter werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht dd 15.11.2012 en door de gebruikersraden dd 29/11/2012 (De Heuf), 18/10/2012

Nadere informatie

Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf: 26/03/10

Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf: 26/03/10 Pagina 1 van 8 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf: Documenteigenaar: Doel - het organiseren van de interne communicatie en het overleg (SMK 4.1) - het bevorderen van de interdisciplinaire werking (SMK

Nadere informatie

Dienstencentrum Groenhoef. Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012

Dienstencentrum Groenhoef. Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012 Dienstencentrum Groenhoef Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012 Programma Verwelkoming Door de Heer Benoît De Ceunynck, voorzitter raad van toezicht Groenhoef Toelichting bij het project Door

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BEGELEIDER WOONVORM DIENSTENCENTRUM GROENHOEF

FUNCTIEPROFIEL BEGELEIDER WOONVORM DIENSTENCENTRUM GROENHOEF FUNCTIEPROFIEL BEGELEIDER WOONVORM DIENSTENCENTRUM GROENHOEF 1 FUNCTIEDOEL Je staat in voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van de zorggebruikers van Groenhoef. 2 POSITIE OF PLAATS IN DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie 5.1 oc 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Kwaliteitscoördinator Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toepassingsgebied Alle elementen van het kwaliteitshandboek,

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN 1. GEBRUIKERSGERICHTHEID 1.1. Overleg tussen de gebruiker en de voorziening op individueel en collectief vlak 1.1.1 Informatierecht: De voorziening en de gebruiker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef Doel Deze procedure beschrijft hoe de individuele zorgvraag van elke gebruiker door de pedagogisch medewerkers wordt opgenomen en hoe deze finaal vorm krijgt in een individuele dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Leefgroepmedewerker. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Leefgroepmedewerker. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie Functie: Leefgroepmedewerker FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor de dagelijkse, continue ondersteuning van de bewoners van de leefgroep met een meervoudige

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT

F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5 Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT Voorziening: Nummer: Adres: e-mail adres website Erkenning: Huis in de stad Z107 A099

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang FUNCTIEBESCHRIJVING BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE OPVANG Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Doel van de functie Begeleid(st)er buitenschoolse

Nadere informatie

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN BEGELEID WERKEN Wat is begeleid werken? Voor wie is begeleid werken? Wie organiseert begeleid werken? DE PRAKTIJK: SUPPORTED EMPLOYMENT BEGELEID WERKEN Enkele praktijkvoorbeelden.

Nadere informatie

Zorginspectie. Auditrapport

Zorginspectie. Auditrapport Zorginspectie Koning Albert II-laan 35, bus 3 3 BRUSSEL Tel. 2 553 34 34 Fax 2 553 34 35 E-mail: contact@zorginspectie.be Auditrapport Naam voorziening Heilig Hart Adres LEERNSESTEENWEG 53 98 Deinze Telefoon

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: JAARVERSLAG 2015 Donkweg 49, 3520 Zonhoven, 011/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be www.dab.stijn.be Voorwoord Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een woelige periode. Vanuit de overheid wil men thuisbegeleiding

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur Doel Deze procedure legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: elke klacht wordt geregistreerd elke klacht wordt geanalyseerd op elke klacht feedback wordt gegeven op elke gegronde

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.3 Deelname aan externe overlegorganen. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.3 Deelname aan externe overlegorganen. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb 4.3.-versie 1 1/6 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikel 46 1 en 2, bijlage 3,4 c DEELNAME AAN EXTERNE OVERLEGORGANEN

Nadere informatie

Maatschappelijk assistent

Maatschappelijk assistent DIENSTENCENTRUM SINT-GERARDUS DIEPENBEEK 4.1. Organisatiestructuur: functieprofielen 4.1./332. Maatschappelijk assistent Beoordeeld door: de sociale dienst op 08-06-2011 Goedgekeurd door: het directieteam

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK vzw Onbeperkt

KWALITEITSHANDBOEK vzw Onbeperkt Jouw beperking is realiteit. Jouw persoonlijke kwaliteiten zijn een feit. Wij streven naar inclusie, in volle creativiteit. Inleiding 1. Het aanbod van onze vzw 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Visie 2.2. Waarden

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Facilitair coördinator

Facilitair coördinator DIENSTENCENTRUM SINT-GERARDUS DIEPENBEEK 4.1. Organisatiestructuur: functieprofielen 4.1./41. Facilitair coördinator Beoordeeld door: de algemeen directeur Goedgekeurd door: de raad van toezicht op 29-09-2009

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

REAGEREN OP GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG T.A.V. GEBRUIKERS. GOEDGEKEURD: RAAD VAN BESTUUR

REAGEREN OP GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG T.A.V. GEBRUIKERS. GOEDGEKEURD: RAAD VAN BESTUUR BEOORDEELD ALGEMEEN DIRECTEUR KWALITEITSHANDBOEK GOEDGEKEURD: RAAD VAN BESTUUR Pagina 1 Khb 4.6.6 Grensoverschrijdend gedrag GELDIG VANAF 1. DOEL. Het nemen van maatregelen tegen geweld en misbruik ten

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4.7. Organisatiegerichte processen Het evalueren van het personeel. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 4.7. Organisatiegerichte processen Het evalueren van het personeel. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb 4.7.3. versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 46 1/2 en bijlage 3,4 g) TOEPASSINGSGEBIED Alle personeelsleden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE WOONVORM DIENSTENCENTRUM GROENHOEF

FUNCTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE WOONVORM DIENSTENCENTRUM GROENHOEF FUNCTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE WOONVORM DIENSTENCENTRUM GROENHOEF 1 FUNCTIEDOEL Je staat in voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van de zorggebruikers van Groenhoef. Daarnaast bewaakt jede medische

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL : LEEFGROEPBEGELEIDER IN DE WOONVORM

FUNCTIEPROFIEL : LEEFGROEPBEGELEIDER IN DE WOONVORM FUNCTIEPROFIEL : LEEFGROEPBEGELEIDER IN DE WOONVORM DIENSTENCENTRUM T WEYERKE 1 FUNCTIEDOEL De begeleider biedt een antwoord op de zorgvragen van de bewoners. Dit in samenwerking met ouders/familie, collega

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.

VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T. VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T. antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

LEESWIJZER. Dossiers worden steekproefsgewijs geïnspecteerd. Het resultaat van dit onderzoek wordt per thema in een samenvattende tabel gebundeld.

LEESWIJZER. Dossiers worden steekproefsgewijs geïnspecteerd. Het resultaat van dit onderzoek wordt per thema in een samenvattende tabel gebundeld. LEESWIJZER Toegepaste wetgeving - Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

F1-Auditrapport versie060424 Pagina 1 van 11. De dienst Inspectie is ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT

F1-Auditrapport versie060424 Pagina 1 van 11. De dienst Inspectie is ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT F1-Auditrapport versie060424 Pagina 1 van 11 De dienst Inspectie is ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT Nummer: Adres: Erkenning: Dienstverleningscentrum Heilig Hart Z123 Leernsesteenweg 53 te 9800

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 9/09/2015

Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 9/09/2015 in het MFC, het 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 9/09/2015 Procedurehouder: Orthopedagogische dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toepassingsgebied Het opstellen, uitvoeren, evalueren

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker Versie k 1/6 Beoordeeld : C. Windels Paraaf : Goedgekeurd : R. Vanhoorne Paraaf : Geldig vanaf : 21 maart 17 DOEL De voorziening garandeert medezeggingschap aan de cliënten en de bewindvoerders en wilt

Nadere informatie

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE 57140513.JV-C1 DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE VRAGENLIJST VOOR BESTUURSLEDEN Wij verzoeken u de vragenlijst individueel in te vullen. Het is niet de bedoeling uw kennis te

Nadere informatie

Medewerker Sport en cultuur

Medewerker Sport en cultuur DIENSTENCENTRUM SINT GERARDUS DIEPENBEEK 4.1. Organisatiestructuur: functieprofielen 4.1./35. Medewerker Sport en cultuur Medewerker Sport en cultuur 1 Functiedoel Het organiseren en, indien nodig, begeleiden

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

PRIVACY. 1. Privacy. 2. Hoe kunnen we de privacy van onze cliënten waarborgen? 2.1. Op lichamelijk gebied.

PRIVACY. 1. Privacy. 2. Hoe kunnen we de privacy van onze cliënten waarborgen? 2.1. Op lichamelijk gebied. PRIVACY Bij de dagdagelijkse invulling van onze opdracht, het verlenen van zorg-op-maat aan volwassenen met een verstandelijke handicap, worden we herhaaldelijk geconfronteerd met het begrip privacy en

Nadere informatie

OMGAAN MET PRIVACY VAN CLIËNTEN IN MONSHEIDE

OMGAAN MET PRIVACY VAN CLIËNTEN IN MONSHEIDE OMGAAN MET PRIVACY VAN CLIËNTEN IN MONSHEIDE Privacy is de mogelijkheid om in eigen milieu geheel zichzelf te kunnen zijn, een persoonlijke levenssfeer te kunnen uitbouwen, een eigen ruimte te kunnen scheppen

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie