Evaluatieverslag Nederweert Steunpunt Mantelzorg 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatieverslag Nederweert Steunpunt Mantelzorg 2010"

Transcriptie

1 1 Evaluatieverslag Nederweert Steunpunt Mantelzorg 2010 Thuishulpcentrale Midden Limburg Alberickstraat 3c 5922BL Venlo 11 mei 2011 MP

2 2 Urenbesteding mantelzorgconsulent Mevrouw Van Diesen heeft gevraagd om een verantwoording te geven van de bestede uren van de mantelzorgconsulent in In het hieronder uitgewerkte evaluatieverslag 2010 worden de volgende gewerkte uren op onderdelen verantwoord: - Steunpunt mantelzorg 220 uur - Projecten 178 uur - Totaal 398 uur In de praktijk worden uiteraard meer uren gemaakt die niet precies zijn toe te wijzen aan concrete activiteiten. Deze kunnen we niet exact benoemen. In totaal is de mantelzorgconsulent wekelijks bruto 10 uur per week ingezet. Mart Peters

3 3 1. Steunpunt Mantelzorg 2010 Steunpunt mantelzorg/ individuele hulpverlening In de gemeente Nederweert is een steunpunt Mantelzorg gevestigd in het gebouw van De Zorgggroep, Kapelaniestraat 3 in Nederweert. Het steunpunt mantelzorg is bereikbaar op maandagmiddag (spreekuur uur) en woensdagochtend. Huisbezoek door de mantelzorgconsulent kan ook op een ander dagdeel gepland worden bijvoorbeeld op de woensdagmiddag als het kantoor in Nederweert ook beschikbaar is voor de consulent. De mantelzorgconsulent, Stienke Postulart, heeft in 2010 via spreekuren en de inzet voor de nieuwsbrief mantelzorg, externe relaties, PR en de regionale component van de Dag van de Mantelzorg 220 uur aan het steunpunt besteed, exclusief de projecten. Individuele ondersteuning Aan de spreekuren heeft de consulent 120 uur besteed. n 2010 is er aan 111 mantelzorgers diensten verleend. De consulente heeft 185 contacten gehad en aandacht besteed aan 72 individuele hulpvragen. 175 mantelzorgers namen deel aan de activiteiten. Aantal individuele contacten: gemeente contacttype aantal Nederweert onbekend 3 Nederweert brief 8 Nederweert bureaubezoek 33 Nederweert 17 Nederweert huisbezoek 10 Nederweert overig 25 Nederweert telefonisch 89 totaal 185 Er wordt geregistreerd in het Mezzo registratiesysteem. Vanaf januari 2011 is het systeem zo ingericht dat de gegevens voor rapportages zo specifiek mogelijk uit het systeem zijn te halen. Nieuwsbrief mantelzorg De nieuwsbrief is 4x per jaar verschenen. Het Steunpunt Nederweert heeft enkele artikelen en de agenda van het Steunpunt in de nieuwsbrief gepubliceerd. Aantal abonnees 31 december 2010: x 4 uur = 16 uur

4 4 Relaties / contacten/ PR Het Steunpunt Nederweert plaatst minimaal eenmaal per maand, maar meestal vaker, een persbericht in de lokale media. Bestede tijd 12 uur. Inmiddels is een uitgebreid netwerk opgebouwd van relaties en intermediairs.pr en netwerk blijft een doorlopend aandachtspunt. Bestede tijd 40 uur. Er is een folder over het Steunpunt Mantelzorg opgesteld die breed verspreid is door de vrijwilligers in de gemeente Nederweert. Bestede tijd 8 uur. Dag van de Mantelzorg Regionale actie Mensen konden mantelzorgers uit de Gemeente Nederweert aanmelden voor een attentie in de vorm van een bloemetje. Deze mantelzorgers kregen op de Dag van de Mantelzorg, 10 november het bloemetje aangeboden. Doel van de actie is: - de directe omgeving van de mantelzorger gevoeliger maken voor de problematiek van de mantelzorger - bekende mantelzorgers een attentie aanbieden - nog niet bekende mantelzorgers een bloemetje aanbieden en hen in de gelegenheid stellen in de toekomst te worden geïnformeerd over voor mantelzorgers relevante zaken/activiteiten. Op 10 november 2010 is aan 89 mantelzorgers in de gemeente Nederweert een bloemetje aangeboden door een achttal vrijwilligers. Bestede tijd 24 uur.

5 5 2. Projecten Opstellen projectplannen In het begin van 2010 is speciale aandacht besteed aan het opstellen van de diverse projectplannen: mantelzorgsalon, preventieve huisbezoeken, gastlessen; begeleiding vrijwilligers, cursus mantelzorg in balans. Inzet van de mantelzorgconsulent gemiddeld per plan inclusief voorbespreking 2,5 uur 5 x 2 uur = 12,5 uur Vrijwilligers Ca. 10 Vrijwilligers worden vanuit het Steunpunt mantelzorg ingezet om mantelzorgondersteuning mede vorm te geven. Zij zijn vaak het gezicht van het Steunpunt Mantelzorg. Zij wonen al jaren in de gemeente Nederweert en veel inwoners uit Nederweert kennen de vrijwilligers inmiddels. Dit heeft een drempelverlagend effect. Activiteiten waarbij vrijwilligers ingezet worden - Mantelzorgsalon - Gastvrouw als ondersteuning bij de uitvoering van cursussen - Deelname WMO platform. Een vrijwilligster tevens mantelzorger neemt deel aan het WMO platform en koppelt terug naar de mantelzorgconsulent en de andere vrijwilligers. - Uitvoering gastlessen op basisscholen - Dag van de Mantelzorg regionaal bezorgen van presentje - Preventieve huisbezoeken - Administratieve ondersteuning met name bij het invoeren van gegevens in het Mezzo registratiesysteem. De vrijwilligers zijn een zeer belangrijk onderdeel van de mantelzorgondersteuning in Nederweert. De groep is gemotiveerd en inmiddels zeer goed thuis op het gebied van de mantelzorg. De mantelzorgconsulent begeleidt de vrijwilligers en draagt zorg voor de uitvoering van een vrijwilligersbeleid waaronder vrijwilligerscontract, onkostenvergoeding en deskundigheidsbevordering. De mantelzorgconsulent heeft 8 maal per jaar overleg met alle vrijwilligers. Tijdens dit overleg komen alle activiteiten waarbij vrijwilligers betrokken zijn telkenmale aan de orde. Daarnaast wordt er met de werkgroep van de Dag van de Mantelzorg na de zomervakantie 5x bij elkaar gekomen om de dag te organiseren. 2 x per jaar wordt het vrijwilligersbeleid besproken met de vrijwilligers en wordt dit waar nodig bijgesteld. De consulent verzorgt jaarlijks een uitstapje voor de vrijwilligers van Nederweert. - 8 x / jaar overleg vrijwilligers 0verleg incl. voor en nawerk 32 uur - Begeleiding Werkgroep Dag van de Mantelzorg incl.voor- en nawerk 20 uur Deskundigheidsbevordering door consulent: 6 uur Totaal 58 uur De consulent geeft aan dat het begrote aantal uren iets lager zijn begroot dan daadwerkelijk uitgevoerd. Begin 2010 is een uitstapje voor de vrijwilligers georganiseerd en uitgevoerd wat extra tijd heeft gekost. Totaal besteed: 68 uur

6 6 Mantelzorgsalon De mantelzorgsalon biedt gelegenheid aan mantelzorgers om in een informele sfeer met anderen te praten over hun ervaringen en emoties. Elkaars verhalen herkennen en erkenning van ieders situatie kunnen het zorgen makkelijker/draaglijker maken. Daarnaast biedt de mantelzorgsalon afwisselend ontspanningsactiviteiten en wordt aan de hand van een thema informatie en advies gegeven. Men kan per keer deelnemen. Gemiddeld nemen er personen deel. Bijeenkomsten mantelzorgsalon 2010 April Take Care (DVD) Mei Wandeling Weerterbos Juni Lezing Marion van de Waardeburg Grenzen stellen September Lezing incontinentie Oktober Intuïtief schilderen November Take Care met discussie en evaluatie December Kerststukje maken (Zie bijlage 1 voor de evaluatie) Begroot: 10 bijeenkomsten x 1,5 uur= 15 uur. Daadwerkelijk in 2010: 1,5 uur per bijeenkomst x 7 = 10,5 uur Preventieve huisbezoeken De mantelzorgconsulent heeft aan een vijftal vrijwilligers van het Steunpunt mantelzorg een scholingsprogramma voor vier bijeenkomsten opgesteld, voorbereid en uitgevoerd. In december 2010 zijn deze vrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg van start gegaan met preventieve huisbezoeken. Er wordt als volgt te werk gegaan: een van de vrijwilligers belt een aantal geregistreerde mantelzorgers en zet vervolgens verzoeken voor een preventief huisbezoek uit aan een van de geschoolde vrijwilligers. Tijdens een preventieve gesprek kunnen zaken aan het licht komen die de zorg voor de mantelzorger zouden kunnen verlichten/ veraangenamen, met als doel de zorgsituatie zo in te richten dat de mantelzorger in staat wordt gesteld lange(re) tijd mantelzorg te leveren zonder dat deze overbelast raakt. Wanneer de mantelzorger echt zaken wilt veranderen/ regelen in de zorgsituatie, sluit de vrijwilliger dit kort met de consulent en gaat de mantelzorgconsulent hiermee aan de slag. Omdat door persoonlijke omstandigheden 3 van de 5 vrijwilligers geen mogelijkheid hadden om zich in december in te kunnen zetten voor de huisbezoeken, kunnen we in 2011 pas rapporteren over de resultaten. Reeds nu blijkt het een voordeel dat vrijwilligers die bij mantelzorgers bekend zijn een makkelijkere ingang hebben bij mantelzorgers thuis. Begroot: - Inzet mantelzorgconsulent 6 uur per maand, 10 maanden per jaar 60 uur - Halfjaarlijks gezamenlijk overleg en verslaglegging en nawerk 2 x 4 uur 8 uur Totaal 68 uur De meeste tijd is in 2010 besteed aan de scholing van de vrijwilligers. Vier bijeenkomsten inclusief voorbereiding, uitvoering en evaluatie: 4x 5 uur= 20 uur Inzet maand december: 6 uur Eenmaal halfjaarlijks overleg 4 uur Totaal 30 uur

7 7 Gastlessen op basisscholen Jonge mantelzorgers lopen het gevaar dat hun opleiding en persoonlijke ontwikkeling in de knel komt. De benadering van deze groep vraagt om aansluiting bij hun leefstijl en communicatiemiddelen, aangepaste activiteiten en contact met leeftijdsgenoten. In het schooljaar 2008/ 2009 hebben de twee vrijwilligers gezamenlijk bij twee basisscholen een gastles verzorgd. Vanuit die ervaring zijn in 2010 weer gastlessen door vrijwilligers verzorgd meestal voor leerlingen van groep 8, soms in groep 7. De activiteit bestaat uit het verzorgen van één gastles per schooljaar per groep. Deze gastles wordt verzorgd door deskundigen, twee goed opgeleide vrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg. Tijdens deze gastles wordt uitleg gegeven over wat mantelzorg is, wat het inhoudt om voor iemand te zorgen, hoe je steun kunt geven en steun kunt vragen. Tijdens de gastles wordt er gebruik gemaakt van verscheidene werkvormen (film, verhaal, spel) zo is er de mogelijkheid om aan het einde van de gastles het mantelzorgkwartet te spelen of een bordspel. In 2010 is in 7 groepen een gastles gegeven. De gastlessen worden zeer goed ontvangen en beoordeeld. Ook voor 2011 zijn er weer nieuwe afspraken vastgelegd. Begroot en daadwerkelijk uitgevoerd in 2010: Uren consulent 7 x 4 uur = 28 uur Rabo-project werkende mantelzorgers Ook voor dit project is een apart projectplan opgesteld. Het was de bedoeling een project uit te voeren in Nederweert( 1/5 ), Weert ( 3/5) en Cranendonck ( 1/5) Rabobank Weert-Cranendonck heeft op 13 mei 2009 een avond georganiseerd voor mantelzorgers uit deze gemeenten. Doelstelling van de Rabobank was de regionale mantelzorgers in het zonnetje zetten en vooral hun leefwereld leren kennen. Vastgesteld kan worden dat deze doelstelling verwezenlijkt is. Er kan met trots worden teruggekeken op een zeer geslaagde avond, getuige ook de vele positieve interne en externe reacties. De positieve verhalen achteraf hebben voor het gewenste PR effect gezorgd. De Rabobank wil graag meer betekenen voor de mantelzorgers in gemeente Weert, Nederweert en Cranendonck. Er zal een stagiaire worden geworven (HBO/afstudeeropdracht). Hierbij wordt gedacht aan de studierichting arbeids- en organisatiepsychologie of communicatie. Deze zal met onderstaande onderzoeksvraag aan de slag gaan: Hoe ervaren de werknemers van organisaties in de regio Weert en Nederweert momenteel het personeelsbeleid ten aanzien van mantelzorgers en welke maatregelen zien de werkende mantelzorgers als noodzakelijk om in de toekomst tot een mantelzorgvriendelijk(er) personeelsbeleid te komen? In het project "Mantelzorg en arbeid " worden activiteiten op verschillende terreinen opgenomen in het belang van werkende mantelzorgers. Er wordt samen met P&O-afdelingen van een aantal bedrijven in de regio gewerkt aan een doorlichting en aanvulling van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, dit o.a. door middel van interviews met werkende mantelzorgers Alhoewel er tijd en moeite in de voorbereiding van het project is gestoken en de gemeenten Weert en Nederweert achter het project stonden heeft het project uiteindelijk geen doorgang gevonden. In de tijd die is verstreken tussen de contacten met de Rabobank in 2009 en het groen licht voor uitvoering van het project mei 2010 is er bij de Rabobank een gewijzigd standpunt. Citaat: Het vervolgtraject een onderzoek bij bedrijven naar werkende mantelzorgers is door omstandigheden nog niet opgepakt. Gezien een combinatie van factoren is het prioriteren van dit onderzoek voor onze bank en mij nu niet mogelijk. Alleen geld geven doet geen recht aan de oorspronkelijke intenties. Ik wil niets uitsluiten voor later ( 2011) maar voor nu kan dit project en onderzoek geen prioriteit krijgen. Het spijt mij niet anders te kunnen berichten.

8 8 (Citaat uit mail van Jos Borghouts, sr. Adviseur Coörperatie. Rabobank Weerterland en Cranendonck d.d. 23 juni 2010) Wellicht een kans voor 2011? Er zijn inmiddels enkele projecten voor werkende mantelzorgers in Noord- en Midden Limburg gestart. Inzet mantelzorgconsulent voor uitvoering van het projectplan en voorbereidende werkzaamheden: 8 uur. Cursus Mantelzorg in Balans Doelgroep: overbelaste mantelzorgers en mantelzorgers die dreigen overbelast te raken door de veelal langdurige zorg voor de naaste. Een intakegesprek voorafgaand aan de cursus bepaalt uiteindelijk de geschiktheid tot deelname aan de cursus. Er is in Nederweert een cursus Mantelzorg in balans uitgevoerd. (Zie projectplan) De deelnemers waren enthousiast over de cursus, waarin het centrale thema de balans tussen draagkracht en draaglast van de mantelzorger was. Er waren in totaal 14 deelnemers. Een bovenverwachting hoog aantal, er was aanvankelijk uitgegaan van 10 deelnemers. In 2011 zal opnieuw een cursus worden georganiseerd Begroot: - Voorbereiding: organisatie van de cursus, publiciteit en werving van de deelnemers 5 uur - Intake deelnemers (1 uur per deelnemer) = 10 uur - Evaluatie cursus: 2 uur 17 uur Daadwerkelijk: Doordat er 14 deelnemers waren zijn er 4 extra intakegesprekken gevoerd Extra inzet van uren: 4 x 1 uur = 4 uur 17 uur + 4 uur = 21 uur Dag van de Mantelzorg Lokale actie In samenwerking met het Steunpunt Weert is een lokale activiteit georganiseerd. Mantelzorgers uit Weert en Nederweert is een educatieve en humoristische activiteit aangeboden met High Tea bij Don Bosco te Weert. Een geslaagde activiteit waaraan van de130 deelnemers, ca. 60 deelnemers uit Nederweert afkonstig waren. Voor de lokale activiteit is separaat subsidie verleend.

9 9 Bijlage 1 Evaluatie Mantelzorgsalon Evaluatie n.a.v. bijeenkomst in januari er zijn toen veel geluiden gehoord wat de meerwaarde is van de mantelzorgsalon. Deze willen we middels deze bijeenkomst op papier zetten. 1. Wat vond u van de organisatie van de mantelzorgmiddagen? - Goed georganiseerd, het is een wisselwerking tussen de vrijwilligers en mantelzorgers, er wordt naar ons geluisterd - Het is een veilige omgeving om dingen te bespreken - Veel steun en geborgenheid - Gezelligheid - Stuk herkenning, aan een half woord genoeg - Saamhorigheid - Begeleiding door vrijwilligers is goed, iedereen luistert en komt aan t woord. - Je leert van elkaar - Men is erg open naar elkaar, is erg prettig - We verstaan elkaar. 2. Hoe ervaart u deze middagen? - Informatief - Gezellig - Fijn om bij elkaar te zijn er ontstaat een band met elkaar 3. Wat vindt u van de begeleiding deze middagen? - Uitstekend! - De begeleiding door de vrijwilligers wordt als zeer positief ervaren - De vrijwilligers doen het vanuit het hart! - Zijn zeer prettig in de omgang. 4. Welke mantelzorgsalon heeft u t meest aangesproken? (meerdere antwoorden mogelijk) - Ontspanning tijdens ontspanningsbijeenkomsten is erg belangrijk, even niet met het zorgen bezig zijn! - Schilderen is dubbel; eerst creatief en daarna de analyse. Met je handen laat je zien wat je van binnen bezighoudt en wat er in je omgaat. Soms confronterend maar je leert jezelf er beter door kennen. Men is dan erg open naar elkaar. - Zorgboerderij bezoeken spreekt erg aan! - Bezoek Toon Hermans Huis heel interessant, had er een heel andere voorstelling van - Ik kijk heel erg naar de mantelzorgsalon-dagen uit! - Bewegen op muziek was een fijne bijeenkomst - Assertiviteit door Marion van de Waardenburg een erg waardevolle bijeenkomst. - Themabijeenkomsten, fijn dat je wat kunt leren - Je staat op zo n middag stil bij wat je allemaal doet, daardoor zelfwaardering, ik mag trots zijn op mezelf! - Mensen zitten niet in zelfde situatie kijken er anders tegenaan. - Mensen herkennen/erkennen mantelzorg niet in andere situaties (bv een vrouwenvereniging)

10 10 5. Ontbreekt er iets aan de mantelzorgsalon? - 6. Hoe weet u van de mantelzorgsalon-middagen - Via het Steunpunt Mantelzorg - Weekblad Nederweert - Nieuwsbrief -Door kennissen die mij er attent op maakten 7. wat vindt u t fijnst aan de middagen? - Even wat anders dan zorgen - De afwisseling tussen thema en ontspanning vinden de meesten erg prettig. - Afschakelen - Over de situatie kunnen praten met een buitenstaander biedt ontspanning - Uitlaatklep - Bent naar buiten toe veel meer gesloten dan bij het steunpunt mantelzorg om reacties te voorkomen als Heb je het daar nu alweer over? - Mensen die geen mantelzorger zijn snappen het vaak niet. Je kiest er toch zelf voor? Schei er dan mee uit, als het zo zwaar is zijn vaak gehoorde reacties van buitenstaanders. 8. Heeft u een thema waar u het graag over wilt hebben tijdens een mantelzorgsalon? - Thema: Hoe sta ik in de mantelzorgsituatie - Financiën en mantelzorg (MZC, PGB, belastingteruggave, zorgverzekeraar) - Ik wil rust, maar hoe? - Bezoek Toon Hermans Huis Weert in 2011

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Jonge mantelzorgers in Simpelveld / Bocholtz

Jonge mantelzorgers in Simpelveld / Bocholtz Jonge mantelzorgers in Simpelveld / Bocholtz 2015-2016 Jonge mantelzorgers hebben soms een dagtaak Je schrikt van het aantal handen dat omhoog gaat in zo n klas Sinds enkele jaren verzorgt het Steunpunt

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse

Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Mantelzorgondersteuning Hillegom en Lisse Beste mantelzorger, Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar met informatie voor mantelzorgers uit Hillegom en Lisse. Wij informeren u middels deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Voorjaar 2017 Respijtdagen

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Voorjaar 2017 Respijtdagen Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Voorjaar 2017 Het is alweer tijd voor de nieuwsbrief van voorjaar 2017. Een hartelijk welkom voor de nieuw geregistreerde mantelzorgers. U ontvangt hopelijk al de andere

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Wanneer je zorgt voor een partner, kind of naaste uit je omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel kan het een uitdaging zijn balans te vinden in de

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 1 Inhoud: Voorbereidingen blz. 3 Onderling Sterk vereniging in Meppel blz. 4 Downpower op de basisscholen blz. 5 Wmo Markt blz. 6 Informatie avond aan

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul

Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul 1 Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul Wat is mantelzorg? Er is een essentieel verschil tussen mantelzorgers en vrijwilligers: mantelzorg overkomt je als het ware, terwijl vrijwilligerswerk een bewuste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: Literatuurlijst. Rapport onderzoek naar Centraal Punt Mantelzorg Aa en Hunze

Inhoudsopgave. Bijlage: Literatuurlijst. Rapport onderzoek naar Centraal Punt Mantelzorg Aa en Hunze Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Literatuuronderzoek 3 3. Interviews met medewerkers (steun)punten mantelzorg 5 4. Focusgroep bijeenkomst met professionals en (ex)mantelzorgers 8 5. Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een ziek of gehandicapt

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Project Sterk in zorg en werk! Mantelzorg bespreekbaar op de werkvloer (15 januari 15 maart 2015)

COMMUNICATIEPLAN. Project Sterk in zorg en werk! Mantelzorg bespreekbaar op de werkvloer (15 januari 15 maart 2015) COMMUNICATIEPLAN Project Sterk in zorg en werk! Mantelzorg bespreekbaar op de werkvloer (15 januari 15 maart 2015) Algemeen Situatiebeschrijving Dit communicatieplan maakt deel uit van het project Sterk

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Augustus 2014

Nieuwsbrief Augustus 2014 Nieuwsbrief Augustus 2014 Lieve Mensen, Wat een zomer hebben we hè? Ik hoor nu af en toe mensen puffen dat het wel wat minder mag.toch is het wel genieten hoor. De wens die ik koesterde om eindelijk weer

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Dementie

Ontmoetingscentrum Dementie Ontmoetingscentrum Dementie Thuiszorg Samen zorgen, niet vergeten De zorg voor iemand met een ernstig geheugen - probleem kan heel zwaar zijn. U loopt tegen veel vragen en problemen op. Hoe kunt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Inhoudsopgave 1 Werk en Mantelzorg 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Handreiking 1 Flexibilisering - Handreiking 2 Bekendheid en Bespreekbaarheid - Handreiking 3 Rolverdeling mantelzorgvriendelijkpersoneelsbeleid

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar staan open voor

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

INFOKAART ONDERSTEUNING MANTELZORG

INFOKAART ONDERSTEUNING MANTELZORG INFOKAART ONDERSTEUNING MANTELZORG In deze infokaart wordt een aanzet gemaakt voor punten die van belang zijn bij het ondersteunen van mantelzorg. Naast deze infokaart zijn er infokaarten over mantelzorg

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Jaarverslag Preventie 2011. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen

Jaarverslag Preventie 2011. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag Preventie 2011 Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag 2011: Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening. Januari 2012. Pagina 2 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Bekijk de actuele vragen en reageer!

Bekijk de actuele vragen en reageer! Subscribe Share Past Issues Translate Haarlemmermeervoorelkaar doet je goed! Bekijk deze e-mail in je browser Beste Carline, Iets goeds doen voor iemand kan al met iets kleins. Van het aansluiten van een

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

BUDDYZORG LIMBURG de organisatie

BUDDYZORG LIMBURG de organisatie BUDDYZORG LIMBURG de organisatie Doelstelling Buddyzorg biedt sociaal emotionele steun en begeleiding aan mensen (cliënten), die lijden aan de belasting van een ernstige, chronische en/of levensbedreigende

Nadere informatie

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg

Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg Eenzaamheid onder mantelzorgers Jolanda Elferink, Expertisecentrum Mantelzorg 4-06-13 Inhoud - In welke mantelzorgsituaties kom je eenzaamheid tegen? - Welke drie stappen kun je zetten om eenzaamheid te

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Samen werken aan het verminderen van overbelasting

Samen werken aan het verminderen van overbelasting Samen werken aan het verminderen van overbelasting Doelgroep Wij zijn begonnen met 3 bij ons bekende Marokkaanse mantelzorgers, die alledrie balanceerde op het randje van afknappen. Zij hadden dezelfde

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Inhoudsopgave Voorwoord 1 Voorleeskring 2 Themacollectie 2 Wisselcollectie 3 Instellingsabonnement 3 Daisyspeler 4 Informatiebijeenkomst Anders lezen

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze

Offerte voor. Gemeente AA en Hunze ~~q lz ijn Aa en Hun Ze 5tzchtinl1 Offerte voor Gemeente AA en Hunze "mantelzorgers in Beeld" fase 1: Q-meting van activiteiten CPM Offerte Mantelzorgers in Beeld fase 1: a-meting centraal punt mantelzorg

Nadere informatie

Beste mantelzorger en andere lezers,

Beste mantelzorger en andere lezers, Beste mantelzorger en andere lezers, Als u klaar bent met het doornemen van de verslagen die gemaakt zijn van de tafelgesprekken ontstaat ongetwijfeld bij u de vraag of nu op al de punten die genoemd worden

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx.

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 1 januari 016 Jordaansingel 0. 781GP Haaksbergen. Tel. 03-71396. directie@piusx.eu Basisschool Pius X Luizencontrole Na de vakantie zijn de kinderen gecontroleerd op

Nadere informatie