1. Inhoudstabel p Media-overzicht 2005 p. 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inhoudstabel p. 1. 2. Media-overzicht 2005 p. 2"

Transcriptie

1 1. Inhoudstabel 1. Inhoudstabel p Media-overzicht 2005 p Doelstellingen en cliëntsysteem p Doelstellingen VAG p Beleidswerk p Nazorg p Info- en documentatie p Cliëntsysteem VAG p Beleid en organisatie p Raad van bestuur en dagelijks bestuur p Vrijwilligers en beroepskrachten cijfergegevens p Raad van bestuur p Provinciale afdelingen p Adoptieouders, geadopteerden, vrijwilligers p Boekendienst p Sociaal secretariaat p VAG Werking p Vorming p Praat- en vormingsavonden p Contactgezinnen p Algemene vergadering p Sociale kaart p Folder vormingsavonden p VAG Website p Educatief project Stilo, het blauwe kuikentje p Boekenbrochure p Dag van de adoptie p Opleiding rechterlijke orde p Conclusie vorming p Beleid p De nieuwe adoptiewet en het adoptiedecreet p Steunpunt Nazorg Adoptie p Bezoek kabinet minister van Welzijn Vervotte p Conclusie beleid p Binnenlandse en buitenlandse contacten p Publicaties VAG 2005 p Publicaties tijdschrift p Andere publicaties p Info- en documentatieverstrekking p Netwerkontwikkeling p Doorverwijzing, hulpverlening en juridisch advies p Permanentie p Team p Vorming p Tabellen en cijfers p Ontvangen vragen op relationeel niveau p Ontvangen vragen op inhoudsniveau p Provinciale afdeling p. 23 1

2 2. Media - overzicht 2005 De twee grote thema s die in 2005 het nieuws haalden waren adoptie door holebi s en de nieuwe adoptiewet en het adoptiedecreet. Op 10 september 2005 organiseerde de vereniging Actie voor het gezin een mars in het Brusselse Jubelpark tegen het wetsvoorstel voor adoptie door paren van hetzelfde geslacht. Dit wetsvoorstel werd ingediend door Guy Swennen (SPA). De vereniging is van oordeel dat een kind moet opgevoed worden door een mama en een papa, en niet door twee moeders en zeker geen twee vaders. Deze actie werd ook gesteund door de Gezinsbond en eerder conservatieve en godsdienstige organisaties en strekkingen. De Holebifederatie betreurt deze actie. Vele lesbische vrouwen worden zwanger via kunstmatige inseminatie. Adoptie mogelijk maken zou aan de mee-moeder dezelfde rechten en plichten geven als de biologische moeder. Ook stranden veel huwelijken omdat de man of vrouw ontdekt dat hij/zij holebi is. Het kind wordt dan opgevoed bij twee samengestelde gezinnen. CD&V opperde een systeem van zorgouderschap, dat door velen als ingewikkeld ervaren wordt. De nieuwe partners zouden daarmee zeer beperkte rechten en plichten ten opzichte van het kind krijgen. Elk besluit zou dan met vier personen moeten besproken worden. CD&V steunde eerst de holebi-adoptie, maar is dan teruggekrabbeld na conservatieve kritiek. Op 2 december 2005 keurde de Kamer het wetsvoorstel van Guy Swennen goed dat holebikoppels het recht geeft om kinderen te adopteren. Dit voorstel werd doorgestuurd naar de Senaat en verder behandeld in Ondertussen trad de nieuwe adoptiewet op 1 september 2005 in werking. Deze overgang verliep nogal chaotisch. De magistratuur die ingeschakeld werd in de adoptieprocedure was onvoldoende voorbereid en kandidaat-adoptiegezinnen die een dossier lopende hadden en dus in de overgangsfase zaten, bevonden zich in een juridisch vacuüm. KA die de voorbereiding en evaluatie reeds doorliepen, moesten zich nog een keer verantwoorden bij de jeugdrechter. Eind oktober 2005 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat op 16 december gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Dit voorstel stelt dat de beginseltoestemming die werd verkregen onder de oude wet drie jaar geldig is zonder dat de KA zich tot de jeugdrechtbank moeten wenden. Daarnaast maakte de wetsaanpassing adoptie mogelijk van kinderen die afkomstig zijn uit landen die geen adoptie kennen (zoals vb Marokko) en wordt een bewijs van goed gedrag en zeden gevraagd aan de KA die de procedure doorlopen. 2

3 3. Doelstellingen en cliëntsysteem 3.1 Doelstellingen VAG De doelstellingen van VAG zijn op te splitsen in: Beleidswerk Nazorg Info -en documentatie De structuur van de werking van VAG wordt bepaald door de Algemene vergadering en de raad van bestuur. Het beleid en het takenpakket wordt gelanceerd vanuit deze organen. Inhoudelijk wordt het dagelijks bestuur verantwoordelijk gesteld voor de ondersteuning van de werking. Provinciale afdelingen, contactgezinnen, boekendienst, sociaal secretariaat (inclusief info- en documentatiecentrum) zijn in het leven geroepen om de doelstellingen van VAG te realiseren Beleidswerk Beleidswerk is een belangrijke taak van VAG als enig en uniek belangenbehartigingswerk in Vlaanderen. VAG streeft sinds haar ontstaan naar het welzijn (vanuit de visie van de Rechten van het Kind) van geadopteerden en adoptiegezinnen. Op federaal en op Vlaams niveau fungeert VAG als gesprekspartner t.a.v. de overheid. Kind en Gezin ziet VAG als een koepel van rechtstreekse adoptiebetrokkenen. T.a.v. de pers vertegenwoordigt VAG de visie van de adoptiegezinnen op het adoptieveld. Overlegorganen, samenwerkingsverbanden worden aangemoedigd om een onderbouwd adoptiebeleid te bepleiten. Intern gebeurt binnen VAG intense informatie- uitwisseling tussen de bestaande formele en informele netwerken. Contactpersonen, VAG- leden en -besturen zorgen voor wederzijdse informatiedoorstroming van adoptiethema s en ervaringsdeskundigheid. Extern bouwt VAG talrijke overlegmomenten en samenwerkingsverbanden uit met derden. VAG vervult de stimulerende en ondersteunende functie op verschillende relatieniveaus. Ze streeft naar een breed uitgebouwd adoptieplatform van adoptiebetrokkenen Nazorg De nazorg verschaft door VAG situeert zich op twee domeinen. In de eerste plaats vertrekt VAG vanuit de preventiegedachte, zo ook op het domein van de nazorg. VAG begeleidt en verwijst daarnaast ook gezinnen door die problemen hebben die het opvoedingsondersteunende en preventieve overstijgen. Preventie gebeurt op verschillende manieren. (Kandidaat-) Adoptanten, hulpverleners, medische beroepskrachten en juristen worden op de hoogte gehouden van actuele en relevante thema s rond adoptie binnen de leefwereld van adoptiegezinnen. Via verschillende projectwerkingen doet VAG aan preventiewerk (informatieavonden, tijdschrift, vorming t.a.v. derden, boekendienst en achtergrondinformatie aanbieden). Het tijdschrift is als medium een belangrijk sensibiliseringsmiddel en kadert binnen de preventie. 3

4 T.a.v. het onderwijs vervult VAG een belangrijke functie bij het begeleiden van schoolse adoptieprojecten om zo te werken aan een goede beeldvorming en duiding van adoptie (educatief project Stilo, het blauwe kuikentje, infomapje adoptie, begeleiding info-documentatiecentrum). De begeleiding van adoptiegezinnen gebeurt op een informele wijze. In de provincies komen adoptieouders en geadopteerden op reguliere basis samen omdat ze één ding gemeenschappelijk hebben: adoptie (provinciale activiteiten, ). VAG wil de adoptiegezinnen daar waar mogelijk is opvoedingsondersteuning aanbieden. Wanneer de hulpvraag het preventieve overstijgt wordt het adoptiegezin gericht doorverwezen. Doorverwijzing en gerichte informatieverstrekking in het bestaande hulpverleningssysteem zorgt voor een specifiekere nazorg (sociale kaart voor adoptie in Vlaanderen). Samenwerkingsverbanden worden opgestart of verder uitgebouwd om betere nazorg te voorzien t.a.v. geadopteerden, adoptanten, kandidaat- adoptanten en afstandsouders. VAG zoekt samen met het gezin naar een hulpverleningsinstelling met professionaliteit en mét alertheid naar de adoptiesituatie toe. In het jaar 2005 werden de eerste stappen gezet naar de oprichting van het Steunpunt Nazorg Adoptie. Dit Steunpunt wordt vanaf januari 2007 het expertisecentrum rond nazorg in Vlaanderen. Gezien de taken van VAG grotendeels gelijk lopen met de taken van het Steunpunt, en er grote interesse is naar het uitwerken van nazorg, heeft VAG in 2005 een aanvraag ingediend bij Kind en Gezin naar oprichting van dit steunpunt. De onderhandelingen en besprekingen verlopen voornamelijk in Info- en documentatie Het doel van het verstrekken van informatie en het beschikbaar stellen van documentatie omtrent adoptie is de basis om te werken in het adoptieveld. De boekendienst, het info-en documentatie-centrum, de VAG , het driemaandelijks tijdschrift, de digitale nieuwsbrief, de infomap adoptie en de folders richten zich naar het cliëntsysteem. Binnenlandse en buitenlandse tijdschriften, boeken en artikels i.v.m. adoptie worden bijgehouden in het info- en documentatiecentrum. De actualiteit, deskundigheid, achtergrondinformatie en op schrift gestelde ervaringsdeskundigheid bieden de garantie om de nazorg en het beleidswerk na te streven. 3.2 CLIENTSYSTEEM VAG Intern bestaat het cliëntsysteem uit de adoptiedriehoek: afstandsouders, geadopteerde en adoptant. Extern bestaat het cliëntsysteem uit welzijnsdiensten, adoptiebetrokkenen, studenten, kandidaatadoptanten en derden. De geboorteouders spelen een belangrijke rol in het adoptiegebeuren. Een deel van de geboorteouders ervaren blijvende problemen rond de afstand. Ze krijgen door de omgeving vaak het stigma van schuldige opgeplakt. Geboorteouders ontvangen begrip en ondersteuning en worden betrokken om in openheid over adoptie te praten. Geboorteouders worden daarnaast doorverwezen naar bevoegde instanties zoals Kwadrant en het Zoekregister. We merken wel dat de groep afstandsouders zeer klein vertegenwoordigd is bij VAG. Waarschijnlijk is de nabijheid van de grote groep adoptieouders te bedreigend. De geadopteerden worden ondersteund in alle leeftijdscategorieën. De geadopteerde staat centraal in het adoptiegebeuren. Als adoptiekind ben je kwetsbaarder omdat je bent afgestaan. De aangeboren loyaliteit naar de biologische ouders is verbroken en een aangeleerde loyaliteit met de adoptanten dient gesmeed te worden. 4

5 In de voorbereidingsfase, bij de bemiddeling, bij de plaatsing en in de nazorg wordt grote aandacht gegeven aan de geadopteerde. In iedere situatie staat het welzijn van het kind centraal. Adoptie is de beste oplossing voor het kind als alle andere mogelijkheden van gezinsondersteuning uitgeput zijn. Dubbele loyaliteit, de zoektocht naar de identiteit en het aanvaarden van de adoptiestatus zijn de opdrachten die een geadopteerde doorkruist gedurende heel zijn leven. Adoptanten en kandidaat- adoptanten worden ondersteund in de voorbereidingsfase, tijdens de procedure en in de nazorg van het adoptiegebeuren. Steun en begeleiding gebeurt t.a.v. adoptanten als dit nodig blijkt in de gezinssituatie. De doelstellingen van VAG zijn gegroeid uit de betrokkenheid en de inzet van adoptanten als ervaringsdeskundigen. Adoptieouderschap vraagt specifieke opvoedingstaken en vaardigheden. Steun van professionelen en ervaringsdeskundigen verhoogt de draagkracht van het ouderschap. De interne doelgroep van de VAG wordt gevormd door de adoptiedriehoek : geboorteoudersgeadopteerde- adoptanten. De verschillende betekenisverleningen die iedere groep geeft aan adoptie, wordt onder de aandacht gebracht. Beleidswerk, nazorg, info- en documentatieverstrekking wordt voor de drie groepen voorzien. 5

6 4. Beleid en organisatie 4.1 Raad van bestuur en dagelijks bestuur Het afgelopen werkjaar kwam de raad van bestuur geregeld samen. Vanwege de centrale ligging in Vlaanderen vonden de vergaderingen plaats in C.C. De Ploter in Ternat. De vijf provincies zijn er vertegenwoordigd door één of twee personen. Gezien de raad van bestuur van VAG de belangrijke taak heeft spreekbuis te zijn voor de adoptiebetrokkenen naar het beleid toe, vinden we het van zeer groot belang dat het beleid van VAG gemaakt wordt door zoveel mogelijk adoptiebetrokkenen. Zo krijgen twee afgevaardigden per provinciale afdelingen, het mandaat te zetelen in de raad van bestuur van VAG. Zij krijgen de opdracht om de agendapunten van de raad van bestuur te bespreken met hun afdeling. Dit jaar werd gewerkt aan: Nieuwe adoptiewet/decreet, Steunpunt Nazorg Adoptie+ bezoek kabinet Welzijn, Dag van de adoptie op 25 september 2005, Aanpassing statuten, Nieuw tijdschrift VAG, Organisatie vormingsavonden, Familiedag op 9 september 2006, Varia en dagelijkse werking VAG. 4.2 Vrijwilligers en beroepskrachten - cijfergegevens Raad van bestuur De Raad van bestuur kwam in 2005 zes maal samen (28/01/05, 24/02/05, 19/05/05, 07/07/05, 30/08/05 en 20/10/05). Vier provincies zijn vertegenwoordigd door bestuursleden en vormen samen met de voorzitter (Bernard Van Steenkiste), secretaris (Marleen Bloemen) en penningmeester (Lucien Strypens) een groep van zeven vrijwilligers Provinciale afdelingen De provinciale besturen vergaderen (twee)maandelijks en organiseren praatavonden en activiteiten voor (kandidaat)adoptanten, geadopteerden en andere geïnteresseerden. In juni 2005 staakte VAG Antwerpen haar werkzaamheden en werd een nieuw bestuur opgericht. Eind 2005 maakten 4 personen deel uit van het VAG bestuur van Antwerpen. Tijdens deze periode bereidden ze een tweetal avonden voor, die doorgaan in februari en mei Gedurende 2005 werden 6 nieuwe vrijwilligers aangeworven (1 contactgezin en 4 nieuwe bestuursleden van VAG Antwerpen) en staakte 1 vrijwilliger haar werkzaamheid. 106 vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in de provinciale afdelingen van VAG. Elk contactgezin telt 1 of twee vrijwilligers, afhankelijk van de gezinssituatie. 6

7 Antwerpen Vlaams Brabant Oost- Vlaanderen West- Vlaanderen Limburg In 2004 waren 101 vrijwilligers vertegenwoordigend in de provinciale afdelingen, in 2005 waren dit er 106. Dit is een lichte stijging van ongeveer 5% Adoptieouders, geadopteerden, vrijwilligers Het totaal aantal vrijwilligers in 2005 per provinciale afdeling waren 120 adoptieouders en geadopteerden, waarvan 102 contactouders. In 2004 telde VAG 101 vrijwilligers waarvan 86 contactouders. Sommige contactouders (22 personen) zijn werkzaam in een provinciaal bestuur en hebben dus een dubbel mandaat binnen VAG. De vereniging telt 40 personen die zich vrijwillig inzetten voor de organisatie van de vormingsavonden van VAG (18 bestuursleden + 22 bestuurslid/contactouder). De twee vrijwilligers die de boekendienst van VAG vormen zijn tevens contactouder. 120 vrijwilligers van VAG 102 contactouders 18 bestuursleden 22 bestuursleden+ contactouder 78 contactouders 2 boeken -dienst Boekendienst Philip en Christiane Quintens verzorgen de boekendienst van VAG. Zij zoeken in samenwerking met het secretariaat naar nieuwe boeken inzake adoptie of aanverwante thema s en trekken erop uit met de boekenstand van VAG. In het jaar 2005 gingen Philip en Christiane een tweetal keer op verplaatsing. Daarnaast verzorgt Philip de boekhouding van de boekendienst en doet hij de aan en de verkopen. 10/09/2005: Bijeenkomst FINADO te Sint-Denijs-Westrem 25/09/2005: Dag van de Adoptie van VAG te Brugge 7

8 4.2.5 Sociaal secretariaat Betaalde beroepskrachten: Dagmar Warlop Halftijds administratief bediende Inge Demol Voltijds maatschappelijk assistente Lieselot Snoeck Halftijds maatschappelijk assistente sinds 19/09/2005 De voorzitter van VAG, Bernard Van Steenkiste, overlegt tweewekelijks 2 à 3 uur met de personeelsleden van het sociaal secretariaat. 8

9 5. VAG werking 5.1 Vorming Praat en vormingsavonden In 2005 werden 13 vormingsavonden georganiseerd. Deze praatavonden stonden onder leiding van de provinciale besturen, met logistieke ondersteuning vanuit het sociaal secretariaat. Adoptanten, kandidaat-adoptanten, studenten en geïnteresseerden bezochten deze avonden. Op een praatavond schommelt de aanwezigheid tussen 15 naar 40 tot soms 80 deelnemers. V.A.G. Vlaams Brabant 10/03 Eigen kinderen en adoptiekinderen Spreker: Nadine Meeus, VCOK 02/06 Nazorg inzake adoptie in Vlaanderen, wat met de sociale kaart Spreker: Inge Demol, coördinator VAG nationaal 24/11 Verwennen, positieve discriminatie en grenzen stellen Spreker: Bart Bisschops, psycholoog, deskundig in de adoptiethematiek V.A.G. Limburg 31/01 Assertiviteit voor (adoptie)jongeren Spreker: Anouk Drieskens, psychologe therapeute, deskundige in assertiviteitstraining voor kinderen en jongeren van 9 tot 18 jaar 14/03 Verwennen, positieve discriminatie en grenzen stellen Spreker: Bart Bisschops, psycholoog, deskundig in de adoptiethematiek 24/10 De rootsreis: voorbereidingen en ervaringen Spreker: panel met moderator Bart Bisschops, Psycholoog, deskundig in de adoptiethematiek 12/12 Positief omgaan met je kind Spreker: Rik Bloemen, Directeur Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Hasselt V.A.G. Antwerpen 15/03 Diversiteit en identiteit, hoe kan ik omgaan met de achtergrond van mijn kind? Spreker: Ann Somers, VCOK V.A.G. Oost-Vlaanderen 18/03 Verwennen, positieve discriminatie en grenzen stellen Is niet doorgegaan wegens ziekte van de spreker Bart Bisschops 18/11 Het nieuwe adoptiedecreet toegelicht: een praktische uiteenzetting 9

10 Spreker: Belinda Beerens, Cel adoptie, Kind en Gezin Brussel V.A.G. West-Vlaanderen 18/02 Assertiviteit bij (adoptie)kinderen Spreker: Carole Vandaele, Vormingswerker, werkzaam bij Triobla (erkend voorbereidingscentrum) 15/04 Gespreksgroep: Vragen en bedenkingen bij de opvoeding van mijn (adoptie)kind(eren) Moderator: Bernard Van Steenkiste, kinder- en adolescentenpsycholoog, adoptievader en voorzitter VAG 28/05 Workshop Djembé, zang en dans, voor jong en oud Begeleiding: Bovic 18/11 Een positief vonnis, en nu? Hoe maak ik de juiste keuzes qua leeftijd bij aankomst, geslacht en land van herkomst Spreker: Nadine Meeus, ontwikkelingspsychologe, werkzaam bij VCOK (erkend voorbereidingscentrum) Antwerpen O-Vl W-Vl Vl-Brabant Limburg In 2005 organiseerden de provinciale besturen van VAG 13 activiteiten. In vergelijking met 2004 is dit een daling van 6 activiteiten (bijna 40%). De organisatie van de dag van de adoptie op 25 september 2005 nam veel tijd van de VAG-vrijwilligers in beslag. 10

11 5.1.2 Contactgezinnen De contactgezinnen hebben als taak het verschaffen van ervaringsgerichte informatie aan alle geïnteresseerden in adoptie. Deze geïnteresseerden kunnen studenten zijn, hulpverleners, (kandidaat)- adoptiegezinnen, media en anderen. In 2005 konden we 8 nieuwe contactgezinnen verwelkomen. Eind 2005 beschikte VAG over 51 contactgezinnen. Deze vrijwilligers van VAG werden zowel persoonlijk als via de gecontacteerd met vragen naar ervaringsgerichte informatie Algemene vergadering Op 24 februari 2005 vond de jaarlijkse algemene vergadering van VAG plaats in Ternat. Het jaarverslag en de begroting van 2004 werden voorgelegd en besproken. 6 vrijwilligers, 2 personeelsleden en een stagiaire van VAG waren aanwezig Sociale kaart Het VAG secretariaat wordt regelmatig gecontacteerd met een hulpvraag. Gezien het preventieve karakter van het takenpakket van de vereniging, worden hulpvragers bij VAG vaak doorverwezen naar de bestaande hulpverlening. Een handig instrument om elke unieke vraag op maat door te verwijzen is de adoptiekaart. Deze adoptiekaart is een aanvulling op de huidige sociale kaart van de hulpverlening in Vlaanderen. Want ook al zijn adoptiekinderen in eerste instantie gewoon kinderen, hun achtergrond werkt door in hun ontwikkeling waardoor zij soms speciale aandacht nodig hebben. De huidige adoptiekaart bevat informatie over 200 organisaties, personen en instellingen in Vlaanderen die ervaring hebben met de adoptiethematiek. VAG vindt het belangrijk dat mensen met een hulpvraag gericht kunnen doorverwezen worden. Deze adoptiekaart is daarbij een handig hulpmiddel en wordt vaak gebruikt door de medewerkers van het VAG secretariaat. In 2005 werd VAG geconfronteerd met 4019 hulpvragen, waarvan 216 personen (ongeveer 5%) doorverwezen werden met behulp van de adoptiekaart. Meer informatie kunt u vinden op het einde van dit jaarverslag Folder vormingsvonden Tijdens de maanden maart - juni 2005 troffen de provinciale afdelingen van VAG hun voorbereidingen voor de planning van de vormingsavonden, en dit voor het werkjaar Het systeem waarbij VAG een folder publiceert met alle avonden van een werkjaar, heeft succes bij zowel de vrijwilligers van VAG als de (kandidaat-) adoptanten. De praktische organisatie van de vormingsavonden is via deze methode voor de provinciale afdelingen van VAG minder belastend: in tegenstelling tot voorgaande jaren werden de sprekers en locaties immers op voorhand bepaald. De vrijwilligers van VAG kunnen deze vrijgekomen tijd besteden aan het zich verdiepen in bepaalde thema s en de verbetering van de werking van VAG, alsook aan het uitwisselen van informele informatie. Dit laatste zorgt onrechtstreeks tot de motivatie en het dynamisme van een provinciaal bestuur. 11

12 Het is de bedoeling dat de maatschappelijk assistente de deelname aan de verschillende provinciale vergaderingen afbouwt zodat de provincies autonoom kunnen werken. Op die manier kan de vrijgekomen tijd aan andere projecten van VAG besteed worden. In het jaar 2005 organiseerden de provinciale besturen van VAG 13 activiteiten voor adoptiegezinnen (cfr ) naast de grootschalige organisatie van de dag van de adoptie op 25 september VAG website De website van VAG werd opgemaakt door de maatschappelijk assistente Inge Demol. Zij beheert de webstek en vult ook de nieuwe informatie aan. De website bevat informatie over: - de werking van VAG - de contactgezinnen en provinciale afdelingen - de boekenstand - de projecten (vb Stilo) - de adoptieprocedure - de nieuwe adoptiewetgeving - de familiedagen (zoals de dag van de adoptie) - de mogelijkheid om informatie via mail aan te vragen - relevante linken - en nog veel meer In 2005 bezochten ongeveer personen de website van VAG Educatief project Stilo, het blauwe kuikentje Stilo, het blauwe kuikentje is een verhaal over een adoptiekuiken om kinderen bewust te maken van de diversiteit in onze samenleving. Het is een project ontstaan vanuit de behoefte naar informatieverstrekking en nazorg voor adoptiegezinnen en het kleuteronderwijs. Dit project bestaat uit een animatiefilmpje en een educatieve materialenkoffer die kan uitgeleend worden gedurende drie weken. 12

13 5.1.8 Boekenbrochure Elke maand wordt het info-en documentatiecentrum van VAG uitgebreid met nieuwe boeken, nieuwe tijdschriften en eindwerken. Deze nieuwe informatie wordt systematisch geïnventariseerd in een databestand. Op basis van deze gegevens wordt de boekenbrochure opgemaakt, die dienst doet als inventaris van onze info-en documentatiecentrum. In 2005 werden 580 boekenbrochures opgemaakt en verzonden naar (kandidaat-)adoptanten en andere geïnteresseerden. 350 boekenbrochures werden verspreid via VCOK (voorbereidingscentrum) en 230 via de infomapjes van VAG Dag van de adoptie Na een pauze van 6 jaar, besliste de raad van bestuur van VAG om opnieuw een dag van de adoptie te organiseren. Tot en met september 2005 maakte deze organisatie een belangrijk deel van de algemene werking uit. De vijfde dag van de adoptie ging door op zondag 25 september 2005 in het Boudewijnseapark te Brugge. Meer dan 1000 personen (adoptiegezinnen, kandidaat-adoptieouders, geadopteerden, familie en vrienden, hulpverleners, enz ) zakten die dag af naar het adoptie-evenement. Deze familiedag zorgde enerzijds voor momenten van ontmoeting en anderzijds had deze dag ook een sterk informatief en vormend karakter. Tijdens deze dag kwamen prominente adoptiedeskundigen aan het woord, waarbij verscheidene thema s tijdens voordrachten en workshops werden gebracht. De dag van de adoptie werd op 25 september 05 in het VTM-nieuws vermeld. Het programma bestond uit: - Voormiddag: Adoptieverhalen: Een panel bestaande uit adoptiebetrokkenen vertelden hun levensverhaal. De moderator was Jan Van Langendonck, Radio 1 presentator en adoptievader. Meer dan 300 geïnteresseerden bezochten deze workshop. - Namiddag: Tijdens de namiddag gingen de drie workshops telkens twee maal door: 1 e workshop: het thema was "Adoptie: een optie voor het kind en zijn/haar gezin? en werd gebracht door Prof. Dr. Femmie Juffer (Leerstoel adoptie, Universiteit Leiden te Nederland). Deze workshop werd twee maal bezocht door een 200-tal personen en was bijgevolg volzet. De 2 e workshop bracht als thema "En toen ontstond gehechtheid... Krachtlijnen uit de hedendaagse gehechtheidstheorie". De spreker was Greet Geenen (KULeuven, onderzoeksgroep psychotherapie en dieptepsychologie, doctoraat over hechting). Greet Geenen sprak tot tweemaal toe een groep van 130 personen toe. Deze workshop was ook volzet. Ann Somers (psychologe, coördinator VCOK-adoptie Gent) was spreker van de 3 e workshop met thema De impact van openheid op adoptie. Tijdens de eerste sessie bezochten 120 personen de workshop. De tweede groep bestond uit een 150-tal personen en was volzet. 13

14 De kinderen werden opgevangen door een professioneel team van animatoren en artiesten: Circusvoorstelling Hoetchacha: Enthousiaste en speelse jongelingen brachten een heus circus voor jong en oud, waarin iedereen zijn gekste kanten liet zien. Speelkaravaan Circus Hoetchacha: Gedurende de ganse namiddag verzorgden de circusartiesten het animatiegebeuren voor de kinderen. Zij zetten in de sportzaal in het Boudewijnseapark een heus speelplein op waar kinderen zich naar hartelust konden uitleven. Begeleiding in het attractiepark Geschoolde jongeren in het jeugdwerk hebben de kinderen (van 6 tot 12 jaar) begeleid in het attractiepark. Voorleeshoekje: De allerkleinsten konden genieten van leuke en spannende verhalen in een knus hoekje. Vrij toegang tot het attractiepark: Ieder kon vrij gebruik maken van het attractiepark. Schminken: Thierry Vermeire, adoptievader en contactouder van VAG, schminkte zeker wel 60 kinderen op deze adoptiedag. Baby en kinderopvang Baby s konden rustig spelen en slapen in een kalme ruimte, onder begeleiding van een onderwijzeres. Deze vijfde dag van de adoptie werd afgesloten met een spetterende en voor VAG exclusieve dolfijnenshow in het dolfinarium. Uit de evaluatieformulieren van de deelnemers van de adoptiedag bleek dat het merendeel tevreden was. Zowel inhoudelijk als animatief was de dag geslaagd. Alleen jammer dat de loketten de grote opkomst aan het begin van de dag niet vlotjes konden verwerken Opleiding Rechterlijke Orde Op 21 en 22 november 2005 werd een opleiding georganiseerd om de magistraten een overzicht te geven van het nieuwe wettelijke kader en om hen voor te bereiden op de nieuwe taken die zij moeten uitvoeren. Bernard Van Steenkiste, psycholoog en voorzitter van VAG, nam deel aan deze vorming en gaf op 22 november een voordracht over de psychologische aspecten van de adoptie voor ouders en kinderen en de nazorg Conclusie vorming Het VAG secretariaat werkte het afgelopen jaar voornamelijk aan de voorbereiding en organisatie van de dag van de adoptie, die plaatsvond op 25 september 2005 in het Boudewijnseapark te Brugge. De overige werking werd opgevolgd en ondersteund, zonder ruimte voor nieuwe projecten. VAG geeft de voorkeur aan de uitbouw van de bestaande werking. Wij zijn van mening dat men net zoals bij een huis eerst de fundamenten versterkt vooraleer men met de inrichting begint. 14

15 5.2. Beleid Vanuit de taak naar belangenverdediging van adoptiegezinnen, is VAG op beleidsvlak de spreekbuis naar de pers, de media en de overheid toe De nieuwe adoptiewet en het adoptiedecreet Op 1 september 2005 ging de nieuwe adoptiewet van start. Deze gebeurtenis ging gepaard met een lange periode van overleg en voorbereiding met de sector. Ook leverde de nieuwe adoptiewetgeving heel wat verwarring op bij mensen die reeds voor 1 september met de adoptieprocedure gestart waren. De periode voor 1 september 05 was er één van grondige studie zodat we klaar waren voor de vele vragen van de (kandidaat-)adoptanten. Na 1 september werd het VAG secretariaat overspoeld met vragen over de nieuwe wetgeving, de overgangsmaatregelen (mensen die reeds gestart waren voor de start van de nieuwe adoptiewet), de vele onduidelijkheden en de onwetendheid bij de magistratuur. De tijd gaf raad en het aantal vragen en klachten verminderden zienderogen naarmate het jaar verstreek Steunpunt Nazorg Adoptie Sinds de start van de adoptiewet op 1 september 2005 werden een aantal stappen in de adoptieprocedure aangepast. Voor sommige zaken had de overheid onvoldoende financiële middelen, zoals de uitbouw van de nazorg. Het adoptiedecreet vermeldt de oprichting van een Steunpunt Nazorg Adoptie die operatief kan worden vanaf 1 januari VAG bekeek het takenpakket van het Steunpunt Nazorg Adoptie, vergeleek die met de eigen taken en diende een aanvraag in bij Kind en Gezin voor de oprichting van het Steunpunt. VAG signaleert al jaren een tekort aan nazorg in Vlaanderen en wil daar via dit Steunpunt en samen met de adoptiesector en bestaande hulpverlening iets aan doen. Tijdens de tweede periode van 2005 kreeg VAG van haar Raad van Bestuur toestemming om de Vereniging voor Kind en Adoptiegezin om te vormen tot een Steunpunt Nazorg Adoptie. Deze periode diende ook als voorbereiding op de bijeenkomst met de adoptiesector begin 2006, waarvoor een werktekst met ideeën rond nazorg werd geschreven Bezoek kabinet minister van Welzijn Vervotte Op vrijdag 16 september 2005 werd een delegatie van VAG uitgenodigd op het kabinet van minister Vervotte. Het thema oprichting Steunpunt Nazorg stond op de agenda. Het kabinet bevestigde dat men het Steunpunt Nazorg Adoptie geschreven heeft volgens het takenpakket van de Vereniging voor Kind en Adoptiegezin. Zij ondersteunden ook de vraag van VAG om het Steunpunt Nazorg Adoptie uit te bouwen Conclusie beleid 2005 was een turbulent jaar inzake adoptie en beleid: een nieuwe wet ging van kracht en VAG bereidde zich voor op een eventuele omvorming naar een Steunpunt Nazorg Adoptie. 15

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen expertisecentrum d mentie jaarverslag 2012 Vlaanderen inhoud Voorwoord 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4 Missie en visie 4 Gerealiseerde activiteiten Vlaamse convenant 6 Regionale expertisecentra

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD 1 sur 93 25/07/2007 19:38 Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (Daniëlle De Vooght) home lijst scripties

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK www.grislubbeek.tk JAARVERSLAG 2007 1 Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Inleiding Voorwoord 3. Wie was er lid in 2006? 4. Voorstelling kernlidorganisaties

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU 2 0 12 SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Jaarverslag. Kinderen vragen tijd

Jaarverslag. Kinderen vragen tijd 3-14 Kinderen vragen tijd Jaarverslag Hoe komt het Kinderrechtencommissariaat op voor rechten van kinderen? Hoe detecteert, signaleert en adviseert het? Waar knelt het voor kinderen en hun rechten? 13-14

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie