1. Inhoudstabel p Media-overzicht 2005 p. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inhoudstabel p. 1. 2. Media-overzicht 2005 p. 2"

Transcriptie

1 1. Inhoudstabel 1. Inhoudstabel p Media-overzicht 2005 p Doelstellingen en cliëntsysteem p Doelstellingen VAG p Beleidswerk p Nazorg p Info- en documentatie p Cliëntsysteem VAG p Beleid en organisatie p Raad van bestuur en dagelijks bestuur p Vrijwilligers en beroepskrachten cijfergegevens p Raad van bestuur p Provinciale afdelingen p Adoptieouders, geadopteerden, vrijwilligers p Boekendienst p Sociaal secretariaat p VAG Werking p Vorming p Praat- en vormingsavonden p Contactgezinnen p Algemene vergadering p Sociale kaart p Folder vormingsavonden p VAG Website p Educatief project Stilo, het blauwe kuikentje p Boekenbrochure p Dag van de adoptie p Opleiding rechterlijke orde p Conclusie vorming p Beleid p De nieuwe adoptiewet en het adoptiedecreet p Steunpunt Nazorg Adoptie p Bezoek kabinet minister van Welzijn Vervotte p Conclusie beleid p Binnenlandse en buitenlandse contacten p Publicaties VAG 2005 p Publicaties tijdschrift p Andere publicaties p Info- en documentatieverstrekking p Netwerkontwikkeling p Doorverwijzing, hulpverlening en juridisch advies p Permanentie p Team p Vorming p Tabellen en cijfers p Ontvangen vragen op relationeel niveau p Ontvangen vragen op inhoudsniveau p Provinciale afdeling p. 23 1

2 2. Media - overzicht 2005 De twee grote thema s die in 2005 het nieuws haalden waren adoptie door holebi s en de nieuwe adoptiewet en het adoptiedecreet. Op 10 september 2005 organiseerde de vereniging Actie voor het gezin een mars in het Brusselse Jubelpark tegen het wetsvoorstel voor adoptie door paren van hetzelfde geslacht. Dit wetsvoorstel werd ingediend door Guy Swennen (SPA). De vereniging is van oordeel dat een kind moet opgevoed worden door een mama en een papa, en niet door twee moeders en zeker geen twee vaders. Deze actie werd ook gesteund door de Gezinsbond en eerder conservatieve en godsdienstige organisaties en strekkingen. De Holebifederatie betreurt deze actie. Vele lesbische vrouwen worden zwanger via kunstmatige inseminatie. Adoptie mogelijk maken zou aan de mee-moeder dezelfde rechten en plichten geven als de biologische moeder. Ook stranden veel huwelijken omdat de man of vrouw ontdekt dat hij/zij holebi is. Het kind wordt dan opgevoed bij twee samengestelde gezinnen. CD&V opperde een systeem van zorgouderschap, dat door velen als ingewikkeld ervaren wordt. De nieuwe partners zouden daarmee zeer beperkte rechten en plichten ten opzichte van het kind krijgen. Elk besluit zou dan met vier personen moeten besproken worden. CD&V steunde eerst de holebi-adoptie, maar is dan teruggekrabbeld na conservatieve kritiek. Op 2 december 2005 keurde de Kamer het wetsvoorstel van Guy Swennen goed dat holebikoppels het recht geeft om kinderen te adopteren. Dit voorstel werd doorgestuurd naar de Senaat en verder behandeld in Ondertussen trad de nieuwe adoptiewet op 1 september 2005 in werking. Deze overgang verliep nogal chaotisch. De magistratuur die ingeschakeld werd in de adoptieprocedure was onvoldoende voorbereid en kandidaat-adoptiegezinnen die een dossier lopende hadden en dus in de overgangsfase zaten, bevonden zich in een juridisch vacuüm. KA die de voorbereiding en evaluatie reeds doorliepen, moesten zich nog een keer verantwoorden bij de jeugdrechter. Eind oktober 2005 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat op 16 december gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Dit voorstel stelt dat de beginseltoestemming die werd verkregen onder de oude wet drie jaar geldig is zonder dat de KA zich tot de jeugdrechtbank moeten wenden. Daarnaast maakte de wetsaanpassing adoptie mogelijk van kinderen die afkomstig zijn uit landen die geen adoptie kennen (zoals vb Marokko) en wordt een bewijs van goed gedrag en zeden gevraagd aan de KA die de procedure doorlopen. 2

3 3. Doelstellingen en cliëntsysteem 3.1 Doelstellingen VAG De doelstellingen van VAG zijn op te splitsen in: Beleidswerk Nazorg Info -en documentatie De structuur van de werking van VAG wordt bepaald door de Algemene vergadering en de raad van bestuur. Het beleid en het takenpakket wordt gelanceerd vanuit deze organen. Inhoudelijk wordt het dagelijks bestuur verantwoordelijk gesteld voor de ondersteuning van de werking. Provinciale afdelingen, contactgezinnen, boekendienst, sociaal secretariaat (inclusief info- en documentatiecentrum) zijn in het leven geroepen om de doelstellingen van VAG te realiseren Beleidswerk Beleidswerk is een belangrijke taak van VAG als enig en uniek belangenbehartigingswerk in Vlaanderen. VAG streeft sinds haar ontstaan naar het welzijn (vanuit de visie van de Rechten van het Kind) van geadopteerden en adoptiegezinnen. Op federaal en op Vlaams niveau fungeert VAG als gesprekspartner t.a.v. de overheid. Kind en Gezin ziet VAG als een koepel van rechtstreekse adoptiebetrokkenen. T.a.v. de pers vertegenwoordigt VAG de visie van de adoptiegezinnen op het adoptieveld. Overlegorganen, samenwerkingsverbanden worden aangemoedigd om een onderbouwd adoptiebeleid te bepleiten. Intern gebeurt binnen VAG intense informatie- uitwisseling tussen de bestaande formele en informele netwerken. Contactpersonen, VAG- leden en -besturen zorgen voor wederzijdse informatiedoorstroming van adoptiethema s en ervaringsdeskundigheid. Extern bouwt VAG talrijke overlegmomenten en samenwerkingsverbanden uit met derden. VAG vervult de stimulerende en ondersteunende functie op verschillende relatieniveaus. Ze streeft naar een breed uitgebouwd adoptieplatform van adoptiebetrokkenen Nazorg De nazorg verschaft door VAG situeert zich op twee domeinen. In de eerste plaats vertrekt VAG vanuit de preventiegedachte, zo ook op het domein van de nazorg. VAG begeleidt en verwijst daarnaast ook gezinnen door die problemen hebben die het opvoedingsondersteunende en preventieve overstijgen. Preventie gebeurt op verschillende manieren. (Kandidaat-) Adoptanten, hulpverleners, medische beroepskrachten en juristen worden op de hoogte gehouden van actuele en relevante thema s rond adoptie binnen de leefwereld van adoptiegezinnen. Via verschillende projectwerkingen doet VAG aan preventiewerk (informatieavonden, tijdschrift, vorming t.a.v. derden, boekendienst en achtergrondinformatie aanbieden). Het tijdschrift is als medium een belangrijk sensibiliseringsmiddel en kadert binnen de preventie. 3

4 T.a.v. het onderwijs vervult VAG een belangrijke functie bij het begeleiden van schoolse adoptieprojecten om zo te werken aan een goede beeldvorming en duiding van adoptie (educatief project Stilo, het blauwe kuikentje, infomapje adoptie, begeleiding info-documentatiecentrum). De begeleiding van adoptiegezinnen gebeurt op een informele wijze. In de provincies komen adoptieouders en geadopteerden op reguliere basis samen omdat ze één ding gemeenschappelijk hebben: adoptie (provinciale activiteiten, ). VAG wil de adoptiegezinnen daar waar mogelijk is opvoedingsondersteuning aanbieden. Wanneer de hulpvraag het preventieve overstijgt wordt het adoptiegezin gericht doorverwezen. Doorverwijzing en gerichte informatieverstrekking in het bestaande hulpverleningssysteem zorgt voor een specifiekere nazorg (sociale kaart voor adoptie in Vlaanderen). Samenwerkingsverbanden worden opgestart of verder uitgebouwd om betere nazorg te voorzien t.a.v. geadopteerden, adoptanten, kandidaat- adoptanten en afstandsouders. VAG zoekt samen met het gezin naar een hulpverleningsinstelling met professionaliteit en mét alertheid naar de adoptiesituatie toe. In het jaar 2005 werden de eerste stappen gezet naar de oprichting van het Steunpunt Nazorg Adoptie. Dit Steunpunt wordt vanaf januari 2007 het expertisecentrum rond nazorg in Vlaanderen. Gezien de taken van VAG grotendeels gelijk lopen met de taken van het Steunpunt, en er grote interesse is naar het uitwerken van nazorg, heeft VAG in 2005 een aanvraag ingediend bij Kind en Gezin naar oprichting van dit steunpunt. De onderhandelingen en besprekingen verlopen voornamelijk in Info- en documentatie Het doel van het verstrekken van informatie en het beschikbaar stellen van documentatie omtrent adoptie is de basis om te werken in het adoptieveld. De boekendienst, het info-en documentatie-centrum, de VAG , het driemaandelijks tijdschrift, de digitale nieuwsbrief, de infomap adoptie en de folders richten zich naar het cliëntsysteem. Binnenlandse en buitenlandse tijdschriften, boeken en artikels i.v.m. adoptie worden bijgehouden in het info- en documentatiecentrum. De actualiteit, deskundigheid, achtergrondinformatie en op schrift gestelde ervaringsdeskundigheid bieden de garantie om de nazorg en het beleidswerk na te streven. 3.2 CLIENTSYSTEEM VAG Intern bestaat het cliëntsysteem uit de adoptiedriehoek: afstandsouders, geadopteerde en adoptant. Extern bestaat het cliëntsysteem uit welzijnsdiensten, adoptiebetrokkenen, studenten, kandidaatadoptanten en derden. De geboorteouders spelen een belangrijke rol in het adoptiegebeuren. Een deel van de geboorteouders ervaren blijvende problemen rond de afstand. Ze krijgen door de omgeving vaak het stigma van schuldige opgeplakt. Geboorteouders ontvangen begrip en ondersteuning en worden betrokken om in openheid over adoptie te praten. Geboorteouders worden daarnaast doorverwezen naar bevoegde instanties zoals Kwadrant en het Zoekregister. We merken wel dat de groep afstandsouders zeer klein vertegenwoordigd is bij VAG. Waarschijnlijk is de nabijheid van de grote groep adoptieouders te bedreigend. De geadopteerden worden ondersteund in alle leeftijdscategorieën. De geadopteerde staat centraal in het adoptiegebeuren. Als adoptiekind ben je kwetsbaarder omdat je bent afgestaan. De aangeboren loyaliteit naar de biologische ouders is verbroken en een aangeleerde loyaliteit met de adoptanten dient gesmeed te worden. 4

5 In de voorbereidingsfase, bij de bemiddeling, bij de plaatsing en in de nazorg wordt grote aandacht gegeven aan de geadopteerde. In iedere situatie staat het welzijn van het kind centraal. Adoptie is de beste oplossing voor het kind als alle andere mogelijkheden van gezinsondersteuning uitgeput zijn. Dubbele loyaliteit, de zoektocht naar de identiteit en het aanvaarden van de adoptiestatus zijn de opdrachten die een geadopteerde doorkruist gedurende heel zijn leven. Adoptanten en kandidaat- adoptanten worden ondersteund in de voorbereidingsfase, tijdens de procedure en in de nazorg van het adoptiegebeuren. Steun en begeleiding gebeurt t.a.v. adoptanten als dit nodig blijkt in de gezinssituatie. De doelstellingen van VAG zijn gegroeid uit de betrokkenheid en de inzet van adoptanten als ervaringsdeskundigen. Adoptieouderschap vraagt specifieke opvoedingstaken en vaardigheden. Steun van professionelen en ervaringsdeskundigen verhoogt de draagkracht van het ouderschap. De interne doelgroep van de VAG wordt gevormd door de adoptiedriehoek : geboorteoudersgeadopteerde- adoptanten. De verschillende betekenisverleningen die iedere groep geeft aan adoptie, wordt onder de aandacht gebracht. Beleidswerk, nazorg, info- en documentatieverstrekking wordt voor de drie groepen voorzien. 5

6 4. Beleid en organisatie 4.1 Raad van bestuur en dagelijks bestuur Het afgelopen werkjaar kwam de raad van bestuur geregeld samen. Vanwege de centrale ligging in Vlaanderen vonden de vergaderingen plaats in C.C. De Ploter in Ternat. De vijf provincies zijn er vertegenwoordigd door één of twee personen. Gezien de raad van bestuur van VAG de belangrijke taak heeft spreekbuis te zijn voor de adoptiebetrokkenen naar het beleid toe, vinden we het van zeer groot belang dat het beleid van VAG gemaakt wordt door zoveel mogelijk adoptiebetrokkenen. Zo krijgen twee afgevaardigden per provinciale afdelingen, het mandaat te zetelen in de raad van bestuur van VAG. Zij krijgen de opdracht om de agendapunten van de raad van bestuur te bespreken met hun afdeling. Dit jaar werd gewerkt aan: Nieuwe adoptiewet/decreet, Steunpunt Nazorg Adoptie+ bezoek kabinet Welzijn, Dag van de adoptie op 25 september 2005, Aanpassing statuten, Nieuw tijdschrift VAG, Organisatie vormingsavonden, Familiedag op 9 september 2006, Varia en dagelijkse werking VAG. 4.2 Vrijwilligers en beroepskrachten - cijfergegevens Raad van bestuur De Raad van bestuur kwam in 2005 zes maal samen (28/01/05, 24/02/05, 19/05/05, 07/07/05, 30/08/05 en 20/10/05). Vier provincies zijn vertegenwoordigd door bestuursleden en vormen samen met de voorzitter (Bernard Van Steenkiste), secretaris (Marleen Bloemen) en penningmeester (Lucien Strypens) een groep van zeven vrijwilligers Provinciale afdelingen De provinciale besturen vergaderen (twee)maandelijks en organiseren praatavonden en activiteiten voor (kandidaat)adoptanten, geadopteerden en andere geïnteresseerden. In juni 2005 staakte VAG Antwerpen haar werkzaamheden en werd een nieuw bestuur opgericht. Eind 2005 maakten 4 personen deel uit van het VAG bestuur van Antwerpen. Tijdens deze periode bereidden ze een tweetal avonden voor, die doorgaan in februari en mei Gedurende 2005 werden 6 nieuwe vrijwilligers aangeworven (1 contactgezin en 4 nieuwe bestuursleden van VAG Antwerpen) en staakte 1 vrijwilliger haar werkzaamheid. 106 vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in de provinciale afdelingen van VAG. Elk contactgezin telt 1 of twee vrijwilligers, afhankelijk van de gezinssituatie. 6

7 Antwerpen Vlaams Brabant Oost- Vlaanderen West- Vlaanderen Limburg In 2004 waren 101 vrijwilligers vertegenwoordigend in de provinciale afdelingen, in 2005 waren dit er 106. Dit is een lichte stijging van ongeveer 5% Adoptieouders, geadopteerden, vrijwilligers Het totaal aantal vrijwilligers in 2005 per provinciale afdeling waren 120 adoptieouders en geadopteerden, waarvan 102 contactouders. In 2004 telde VAG 101 vrijwilligers waarvan 86 contactouders. Sommige contactouders (22 personen) zijn werkzaam in een provinciaal bestuur en hebben dus een dubbel mandaat binnen VAG. De vereniging telt 40 personen die zich vrijwillig inzetten voor de organisatie van de vormingsavonden van VAG (18 bestuursleden + 22 bestuurslid/contactouder). De twee vrijwilligers die de boekendienst van VAG vormen zijn tevens contactouder. 120 vrijwilligers van VAG 102 contactouders 18 bestuursleden 22 bestuursleden+ contactouder 78 contactouders 2 boeken -dienst Boekendienst Philip en Christiane Quintens verzorgen de boekendienst van VAG. Zij zoeken in samenwerking met het secretariaat naar nieuwe boeken inzake adoptie of aanverwante thema s en trekken erop uit met de boekenstand van VAG. In het jaar 2005 gingen Philip en Christiane een tweetal keer op verplaatsing. Daarnaast verzorgt Philip de boekhouding van de boekendienst en doet hij de aan en de verkopen. 10/09/2005: Bijeenkomst FINADO te Sint-Denijs-Westrem 25/09/2005: Dag van de Adoptie van VAG te Brugge 7

8 4.2.5 Sociaal secretariaat Betaalde beroepskrachten: Dagmar Warlop Halftijds administratief bediende Inge Demol Voltijds maatschappelijk assistente Lieselot Snoeck Halftijds maatschappelijk assistente sinds 19/09/2005 De voorzitter van VAG, Bernard Van Steenkiste, overlegt tweewekelijks 2 à 3 uur met de personeelsleden van het sociaal secretariaat. 8

9 5. VAG werking 5.1 Vorming Praat en vormingsavonden In 2005 werden 13 vormingsavonden georganiseerd. Deze praatavonden stonden onder leiding van de provinciale besturen, met logistieke ondersteuning vanuit het sociaal secretariaat. Adoptanten, kandidaat-adoptanten, studenten en geïnteresseerden bezochten deze avonden. Op een praatavond schommelt de aanwezigheid tussen 15 naar 40 tot soms 80 deelnemers. V.A.G. Vlaams Brabant 10/03 Eigen kinderen en adoptiekinderen Spreker: Nadine Meeus, VCOK 02/06 Nazorg inzake adoptie in Vlaanderen, wat met de sociale kaart Spreker: Inge Demol, coördinator VAG nationaal 24/11 Verwennen, positieve discriminatie en grenzen stellen Spreker: Bart Bisschops, psycholoog, deskundig in de adoptiethematiek V.A.G. Limburg 31/01 Assertiviteit voor (adoptie)jongeren Spreker: Anouk Drieskens, psychologe therapeute, deskundige in assertiviteitstraining voor kinderen en jongeren van 9 tot 18 jaar 14/03 Verwennen, positieve discriminatie en grenzen stellen Spreker: Bart Bisschops, psycholoog, deskundig in de adoptiethematiek 24/10 De rootsreis: voorbereidingen en ervaringen Spreker: panel met moderator Bart Bisschops, Psycholoog, deskundig in de adoptiethematiek 12/12 Positief omgaan met je kind Spreker: Rik Bloemen, Directeur Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Hasselt V.A.G. Antwerpen 15/03 Diversiteit en identiteit, hoe kan ik omgaan met de achtergrond van mijn kind? Spreker: Ann Somers, VCOK V.A.G. Oost-Vlaanderen 18/03 Verwennen, positieve discriminatie en grenzen stellen Is niet doorgegaan wegens ziekte van de spreker Bart Bisschops 18/11 Het nieuwe adoptiedecreet toegelicht: een praktische uiteenzetting 9

10 Spreker: Belinda Beerens, Cel adoptie, Kind en Gezin Brussel V.A.G. West-Vlaanderen 18/02 Assertiviteit bij (adoptie)kinderen Spreker: Carole Vandaele, Vormingswerker, werkzaam bij Triobla (erkend voorbereidingscentrum) 15/04 Gespreksgroep: Vragen en bedenkingen bij de opvoeding van mijn (adoptie)kind(eren) Moderator: Bernard Van Steenkiste, kinder- en adolescentenpsycholoog, adoptievader en voorzitter VAG 28/05 Workshop Djembé, zang en dans, voor jong en oud Begeleiding: Bovic 18/11 Een positief vonnis, en nu? Hoe maak ik de juiste keuzes qua leeftijd bij aankomst, geslacht en land van herkomst Spreker: Nadine Meeus, ontwikkelingspsychologe, werkzaam bij VCOK (erkend voorbereidingscentrum) Antwerpen O-Vl W-Vl Vl-Brabant Limburg In 2005 organiseerden de provinciale besturen van VAG 13 activiteiten. In vergelijking met 2004 is dit een daling van 6 activiteiten (bijna 40%). De organisatie van de dag van de adoptie op 25 september 2005 nam veel tijd van de VAG-vrijwilligers in beslag. 10

11 5.1.2 Contactgezinnen De contactgezinnen hebben als taak het verschaffen van ervaringsgerichte informatie aan alle geïnteresseerden in adoptie. Deze geïnteresseerden kunnen studenten zijn, hulpverleners, (kandidaat)- adoptiegezinnen, media en anderen. In 2005 konden we 8 nieuwe contactgezinnen verwelkomen. Eind 2005 beschikte VAG over 51 contactgezinnen. Deze vrijwilligers van VAG werden zowel persoonlijk als via de gecontacteerd met vragen naar ervaringsgerichte informatie Algemene vergadering Op 24 februari 2005 vond de jaarlijkse algemene vergadering van VAG plaats in Ternat. Het jaarverslag en de begroting van 2004 werden voorgelegd en besproken. 6 vrijwilligers, 2 personeelsleden en een stagiaire van VAG waren aanwezig Sociale kaart Het VAG secretariaat wordt regelmatig gecontacteerd met een hulpvraag. Gezien het preventieve karakter van het takenpakket van de vereniging, worden hulpvragers bij VAG vaak doorverwezen naar de bestaande hulpverlening. Een handig instrument om elke unieke vraag op maat door te verwijzen is de adoptiekaart. Deze adoptiekaart is een aanvulling op de huidige sociale kaart van de hulpverlening in Vlaanderen. Want ook al zijn adoptiekinderen in eerste instantie gewoon kinderen, hun achtergrond werkt door in hun ontwikkeling waardoor zij soms speciale aandacht nodig hebben. De huidige adoptiekaart bevat informatie over 200 organisaties, personen en instellingen in Vlaanderen die ervaring hebben met de adoptiethematiek. VAG vindt het belangrijk dat mensen met een hulpvraag gericht kunnen doorverwezen worden. Deze adoptiekaart is daarbij een handig hulpmiddel en wordt vaak gebruikt door de medewerkers van het VAG secretariaat. In 2005 werd VAG geconfronteerd met 4019 hulpvragen, waarvan 216 personen (ongeveer 5%) doorverwezen werden met behulp van de adoptiekaart. Meer informatie kunt u vinden op het einde van dit jaarverslag Folder vormingsvonden Tijdens de maanden maart - juni 2005 troffen de provinciale afdelingen van VAG hun voorbereidingen voor de planning van de vormingsavonden, en dit voor het werkjaar Het systeem waarbij VAG een folder publiceert met alle avonden van een werkjaar, heeft succes bij zowel de vrijwilligers van VAG als de (kandidaat-) adoptanten. De praktische organisatie van de vormingsavonden is via deze methode voor de provinciale afdelingen van VAG minder belastend: in tegenstelling tot voorgaande jaren werden de sprekers en locaties immers op voorhand bepaald. De vrijwilligers van VAG kunnen deze vrijgekomen tijd besteden aan het zich verdiepen in bepaalde thema s en de verbetering van de werking van VAG, alsook aan het uitwisselen van informele informatie. Dit laatste zorgt onrechtstreeks tot de motivatie en het dynamisme van een provinciaal bestuur. 11

12 Het is de bedoeling dat de maatschappelijk assistente de deelname aan de verschillende provinciale vergaderingen afbouwt zodat de provincies autonoom kunnen werken. Op die manier kan de vrijgekomen tijd aan andere projecten van VAG besteed worden. In het jaar 2005 organiseerden de provinciale besturen van VAG 13 activiteiten voor adoptiegezinnen (cfr ) naast de grootschalige organisatie van de dag van de adoptie op 25 september VAG website De website van VAG werd opgemaakt door de maatschappelijk assistente Inge Demol. Zij beheert de webstek en vult ook de nieuwe informatie aan. De website bevat informatie over: - de werking van VAG - de contactgezinnen en provinciale afdelingen - de boekenstand - de projecten (vb Stilo) - de adoptieprocedure - de nieuwe adoptiewetgeving - de familiedagen (zoals de dag van de adoptie) - de mogelijkheid om informatie via mail aan te vragen - relevante linken - en nog veel meer In 2005 bezochten ongeveer personen de website van VAG Educatief project Stilo, het blauwe kuikentje Stilo, het blauwe kuikentje is een verhaal over een adoptiekuiken om kinderen bewust te maken van de diversiteit in onze samenleving. Het is een project ontstaan vanuit de behoefte naar informatieverstrekking en nazorg voor adoptiegezinnen en het kleuteronderwijs. Dit project bestaat uit een animatiefilmpje en een educatieve materialenkoffer die kan uitgeleend worden gedurende drie weken. 12

13 5.1.8 Boekenbrochure Elke maand wordt het info-en documentatiecentrum van VAG uitgebreid met nieuwe boeken, nieuwe tijdschriften en eindwerken. Deze nieuwe informatie wordt systematisch geïnventariseerd in een databestand. Op basis van deze gegevens wordt de boekenbrochure opgemaakt, die dienst doet als inventaris van onze info-en documentatiecentrum. In 2005 werden 580 boekenbrochures opgemaakt en verzonden naar (kandidaat-)adoptanten en andere geïnteresseerden. 350 boekenbrochures werden verspreid via VCOK (voorbereidingscentrum) en 230 via de infomapjes van VAG Dag van de adoptie Na een pauze van 6 jaar, besliste de raad van bestuur van VAG om opnieuw een dag van de adoptie te organiseren. Tot en met september 2005 maakte deze organisatie een belangrijk deel van de algemene werking uit. De vijfde dag van de adoptie ging door op zondag 25 september 2005 in het Boudewijnseapark te Brugge. Meer dan 1000 personen (adoptiegezinnen, kandidaat-adoptieouders, geadopteerden, familie en vrienden, hulpverleners, enz ) zakten die dag af naar het adoptie-evenement. Deze familiedag zorgde enerzijds voor momenten van ontmoeting en anderzijds had deze dag ook een sterk informatief en vormend karakter. Tijdens deze dag kwamen prominente adoptiedeskundigen aan het woord, waarbij verscheidene thema s tijdens voordrachten en workshops werden gebracht. De dag van de adoptie werd op 25 september 05 in het VTM-nieuws vermeld. Het programma bestond uit: - Voormiddag: Adoptieverhalen: Een panel bestaande uit adoptiebetrokkenen vertelden hun levensverhaal. De moderator was Jan Van Langendonck, Radio 1 presentator en adoptievader. Meer dan 300 geïnteresseerden bezochten deze workshop. - Namiddag: Tijdens de namiddag gingen de drie workshops telkens twee maal door: 1 e workshop: het thema was "Adoptie: een optie voor het kind en zijn/haar gezin? en werd gebracht door Prof. Dr. Femmie Juffer (Leerstoel adoptie, Universiteit Leiden te Nederland). Deze workshop werd twee maal bezocht door een 200-tal personen en was bijgevolg volzet. De 2 e workshop bracht als thema "En toen ontstond gehechtheid... Krachtlijnen uit de hedendaagse gehechtheidstheorie". De spreker was Greet Geenen (KULeuven, onderzoeksgroep psychotherapie en dieptepsychologie, doctoraat over hechting). Greet Geenen sprak tot tweemaal toe een groep van 130 personen toe. Deze workshop was ook volzet. Ann Somers (psychologe, coördinator VCOK-adoptie Gent) was spreker van de 3 e workshop met thema De impact van openheid op adoptie. Tijdens de eerste sessie bezochten 120 personen de workshop. De tweede groep bestond uit een 150-tal personen en was volzet. 13

14 De kinderen werden opgevangen door een professioneel team van animatoren en artiesten: Circusvoorstelling Hoetchacha: Enthousiaste en speelse jongelingen brachten een heus circus voor jong en oud, waarin iedereen zijn gekste kanten liet zien. Speelkaravaan Circus Hoetchacha: Gedurende de ganse namiddag verzorgden de circusartiesten het animatiegebeuren voor de kinderen. Zij zetten in de sportzaal in het Boudewijnseapark een heus speelplein op waar kinderen zich naar hartelust konden uitleven. Begeleiding in het attractiepark Geschoolde jongeren in het jeugdwerk hebben de kinderen (van 6 tot 12 jaar) begeleid in het attractiepark. Voorleeshoekje: De allerkleinsten konden genieten van leuke en spannende verhalen in een knus hoekje. Vrij toegang tot het attractiepark: Ieder kon vrij gebruik maken van het attractiepark. Schminken: Thierry Vermeire, adoptievader en contactouder van VAG, schminkte zeker wel 60 kinderen op deze adoptiedag. Baby en kinderopvang Baby s konden rustig spelen en slapen in een kalme ruimte, onder begeleiding van een onderwijzeres. Deze vijfde dag van de adoptie werd afgesloten met een spetterende en voor VAG exclusieve dolfijnenshow in het dolfinarium. Uit de evaluatieformulieren van de deelnemers van de adoptiedag bleek dat het merendeel tevreden was. Zowel inhoudelijk als animatief was de dag geslaagd. Alleen jammer dat de loketten de grote opkomst aan het begin van de dag niet vlotjes konden verwerken Opleiding Rechterlijke Orde Op 21 en 22 november 2005 werd een opleiding georganiseerd om de magistraten een overzicht te geven van het nieuwe wettelijke kader en om hen voor te bereiden op de nieuwe taken die zij moeten uitvoeren. Bernard Van Steenkiste, psycholoog en voorzitter van VAG, nam deel aan deze vorming en gaf op 22 november een voordracht over de psychologische aspecten van de adoptie voor ouders en kinderen en de nazorg Conclusie vorming Het VAG secretariaat werkte het afgelopen jaar voornamelijk aan de voorbereiding en organisatie van de dag van de adoptie, die plaatsvond op 25 september 2005 in het Boudewijnseapark te Brugge. De overige werking werd opgevolgd en ondersteund, zonder ruimte voor nieuwe projecten. VAG geeft de voorkeur aan de uitbouw van de bestaande werking. Wij zijn van mening dat men net zoals bij een huis eerst de fundamenten versterkt vooraleer men met de inrichting begint. 14

15 5.2. Beleid Vanuit de taak naar belangenverdediging van adoptiegezinnen, is VAG op beleidsvlak de spreekbuis naar de pers, de media en de overheid toe De nieuwe adoptiewet en het adoptiedecreet Op 1 september 2005 ging de nieuwe adoptiewet van start. Deze gebeurtenis ging gepaard met een lange periode van overleg en voorbereiding met de sector. Ook leverde de nieuwe adoptiewetgeving heel wat verwarring op bij mensen die reeds voor 1 september met de adoptieprocedure gestart waren. De periode voor 1 september 05 was er één van grondige studie zodat we klaar waren voor de vele vragen van de (kandidaat-)adoptanten. Na 1 september werd het VAG secretariaat overspoeld met vragen over de nieuwe wetgeving, de overgangsmaatregelen (mensen die reeds gestart waren voor de start van de nieuwe adoptiewet), de vele onduidelijkheden en de onwetendheid bij de magistratuur. De tijd gaf raad en het aantal vragen en klachten verminderden zienderogen naarmate het jaar verstreek Steunpunt Nazorg Adoptie Sinds de start van de adoptiewet op 1 september 2005 werden een aantal stappen in de adoptieprocedure aangepast. Voor sommige zaken had de overheid onvoldoende financiële middelen, zoals de uitbouw van de nazorg. Het adoptiedecreet vermeldt de oprichting van een Steunpunt Nazorg Adoptie die operatief kan worden vanaf 1 januari VAG bekeek het takenpakket van het Steunpunt Nazorg Adoptie, vergeleek die met de eigen taken en diende een aanvraag in bij Kind en Gezin voor de oprichting van het Steunpunt. VAG signaleert al jaren een tekort aan nazorg in Vlaanderen en wil daar via dit Steunpunt en samen met de adoptiesector en bestaande hulpverlening iets aan doen. Tijdens de tweede periode van 2005 kreeg VAG van haar Raad van Bestuur toestemming om de Vereniging voor Kind en Adoptiegezin om te vormen tot een Steunpunt Nazorg Adoptie. Deze periode diende ook als voorbereiding op de bijeenkomst met de adoptiesector begin 2006, waarvoor een werktekst met ideeën rond nazorg werd geschreven Bezoek kabinet minister van Welzijn Vervotte Op vrijdag 16 september 2005 werd een delegatie van VAG uitgenodigd op het kabinet van minister Vervotte. Het thema oprichting Steunpunt Nazorg stond op de agenda. Het kabinet bevestigde dat men het Steunpunt Nazorg Adoptie geschreven heeft volgens het takenpakket van de Vereniging voor Kind en Adoptiegezin. Zij ondersteunden ook de vraag van VAG om het Steunpunt Nazorg Adoptie uit te bouwen Conclusie beleid 2005 was een turbulent jaar inzake adoptie en beleid: een nieuwe wet ging van kracht en VAG bereidde zich voor op een eventuele omvorming naar een Steunpunt Nazorg Adoptie. 15

16 5.3 Binnenlandse en buitenlandse contacten Binnenlandse contacten en samenwerking K&G: adoptieoverleg, besprekingen van de kwartaalverslagen van VAG, brainstorm Steunpunt Nazorg Adoptie, vergaderingen rond de nieuwe adoptiewetgeving. Kabinet: Vergadering inzake Steunpunt Nazorg Adoptie. Concentra Media: Samenwerkingscontract publiceren van artikels in de kranten Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Contacten in het kader van de dag van de adoptie: stad Brugge, provincie West-Vlaanderen, Stad Brugge, Nationale Loterij, universiteit Leuven en Gent, Universiteit Leiden te Nederland, kinderanimatie, sprekers voor workshops, onderwijsinstellingen, Adoptiesector: Adoptiediensten, voorbereidingscentra, evaluatiecentra: samenwerking elk op eigen terrein (verspreiden info vormingsavonden, doorgeven contactgezinnen, samenwerking projecten, uiteenzettingen vormingsavonden, enz ). Buitenlandse contacten en samenwerking WAN: Deelname aan Congres te Utrecht, Femmie Juffer: spreker op de dag van de adoptie ADOC: Informatie internationaal en Nederlands onderzoek + contacten dag van de adoptie Lava: Op zaterdag 19 november brachten 7 bestuursleden van LAVA een bezoek aan VAG. LAVA is een onafhankelijke adoptieoudervereniging uit Nederland die in 2001 werd opgericht 5.4 Publicaties VAG Publicaties tijdschrift Totale oplage: maart e jaargang nr.1 Oplage juni e jaargang nr.2 Oplage september e jaargang nr.3 Oplage december e jaargang nr.4 Oplage 800 Medewerkers: Dagmar Warlop, Inge Demol, Bernard Van Steenkiste, Barbara Delagrange, Tara Mortier, Liesbet Denys, Magda Vande Ginste, R. Hoksbergen, Nadine Meeuws, Chris Verschooren, Philip Quintens, Kathy Degraeve, Kind en Gezin, Ann Somers, Holebifederatie, Gerd en Eddy, Lieselot Snoeck, Adoc, Roel Truyers, Joris Saerens, Geert Janssens. Redactie: Bernard van Steenkiste, Inge Demol, Dagmar Warlop en Lieselot Snoeck Het tijdschrift van VAG wil informeren en wetenschappelijke, juridische, kortom, kwalitatieve artikels publiceren met behulp van de middelen die VAG ter beschikking heeft. 16

17 5.4.2 Andere publicaties Dit zijn de publicaties met andere doeleinden. Totale oplage: 6459 Folders vormingsavonden: 3000 Folders VAG: 1000 Jaarverslagen 2004: 99 Boekjes video Stilo: 6 Folders Dag van de adoptie: 1800 Info-doc boekjes: Info- en documentatieverstrekking Info- en documentatiecentrum Ontleningen en aanvragen educatief materiaal 2005: 160 Boeken en video s: 142 Artikels, tijdschriften en eindwerken: 18 Infomappen: Boeken en video's Artikels en tijdschriften Infomappen De sterke stijging van de infomappen in 2005 is deels te wijten aan de grotere vraag via de website, het feit dat de nieuwe leden ook een infomap ontvangen en de bekendmaking van VAG via de dag van de adoptie. In 2005 werden in totaal 382 items ontleend. In vergelijking met 2004 (305 ontleningen) is dit een stijging van ongeveer 25%. Bezoekers info-en documentatiecentrum 2005: 45 Geadopteerden: 0 Studenten: 18 Adoptanten: 6 Kandidaat-adoptanten: 21 In het jaar 2004 bezochten 33 personen het info-en documentatiecentrum van VAG. De meeste bezoekers hadden een persoonlijk gesprek met de maatschappelijk assistente van VAG. De kandidaat-adoptieouders hadden vooral informatieve vragen, de adoptanten wensten begeleiding. Deze individuele bezoeken namen elk ongeveer 1 à 2 uur in beslag. Deze thema s komen ook bij dezelfde doelgroepen aan bod tijdens telefonische contacten. Deze cijfergegevens worden op het einde van dit jaarverslag vermeld. 17

18 Boekenverkoop In 2005 werden 742 boeken verkocht. In vergelijking met 2004 (616 boeken) is de verkoop in 2005 met 20% gestegen. Vooral op de dag van de adoptie werden heel veel boeken verkocht. De bestsellers worden in de tabel weergegeven: Adotpie kleuterboekje Teksten van adoptiekaartjes 31 Wereldkind When you were born in China Wiebeltje Kleine ijsbeer Het eerste jaar na aankomst Gedichtjes over adoptie En ik, en ik, en ik Aan de top van de meest verkochte boeken staat het adoptiekleuterboekje. Op nummer twee staat het boek van VAG Mag je zelf je mama en papa kiezen? Dankzij de familie Quintens (Philip en Christiane) verloopt de verkoop optimaal! 23 nieuwe boeken De referenties verwijzen naar de boekenlijst die telkens in bijlage van het VAG-tijdschrift wordt gevoegd. Ref. 10 Ref. 15a Ref. 16a Ref. 17 Ref. 20 Ref. 25 Ref. 32a Ref. 34 Ref. 42 Ref. 60 Ref. 61 Ref. 68a Ref. 100 Ref. 127 Ref. 128 Ref. 129 Ref. 130 Ref. 131 Ref. 132 Ref. 133 Ref. 134 Ref. 135 Ref. 136 Twee gezichten van de maan Verbinding verbroken Bodemloos bestaan Chinese aarde Het verhaal van Tracy Baker Marie-Li Yasmin Spelend opvoeden Wachten op Zach Als hechten moeilijk is Het adoptieboek Wouter CD Voor de tweede keer adopteren When you were born in Korea I wish for you a beautiful life Wanting a daughter Adoptie en kinderdagverblijf Tanden in een doosje Gloeiende voeten Adoptie mijn levenslijn Liefs uit Bogota Het mekkerende wolfje Kinderen zoals ik 18

19 5.6 Netwerkontwikkeling Sensibilisering in beeldvorming van adoptie en info-uitwisseling werden verzorgd vanuit VAG aan derden. Nieuwe of bestaande samenwerkingsmogelijkheden werden onderzocht en uitgebouwd. De contacten kunnen teruggevonden worden bij de rubriek binnenlandse en buitenlandse contacten. 5.7 Doorverwijzing, hulpverlening en juridisch advies VAG verwijst door naar de adoptiediensten, Kind en Gezin, geadopteerdenwerkingen, contactgezinnen en welzijnsdiensten. De sociale kaart is een handig hulpmiddel voor gerichte doorverwijzing. VAG gaf in 2005 vooral juridische informatie omtrent de nieuwe adoptiewetgeving en het nieuwe decreet. In sommige gevallen werd doorverwezen naar de juridische dienst van K&G of een adoptiedienst. Het merendeel van de hulpvragers zijn adoptanten. Zij hadden vragen rond volgende thema s: zoektochten, racisme, hechtingsproblematiek, leeftijdsaanpassing en doorverwijzing. 5.8 Permanentie Permanentie secretariaat : MA : 9u00-12u00 en 13u30-17u00 DI: 9u00-12u00 en 13u30-18u00 WOE: 9u00-12u00 en 13u30-18u00 DO: 9u00-12u00 Vrij: 9u00-12u00 In 2006 werd de permanentie op dinsdag veranderd naar 17u Team Geregeld komen de maatschappelijk assistenten (Inge Demol en Lieselot Snoeck), en de administratief bediende (Dagmar Warlop) samen om de dagelijkse werking te bespreken en te plannen. Herhaaldelijk wordt team gehouden tussen de voorzitter van VAG (Bernard Van Steenkiste), de maatschappelijk assistenten en de administratief bediende. Tijdens deze vergaderingen komen thema s aan bod zoals interne communicatie, beleid, evaluatie, planning en bespreking werking sociaal secretariaat. Van februari tot april 05 volgt Tara, stagiaire maatschappelijk werk, stage bij VAG. In het werkjaar maakt Sofie, stagiaire van Dagmar, deel uit van het team. In het werkjaar versterkt Glenn, stagiair van Dagmar, het VAG-team. 7. Vorming Inge Demol: Interactieacademie groepen in organisaties te Antwerpen: 14/01/05, 18/02/05, 18/03/05, 15/04/05, 27/05/05, 10/06/05 Lieselot Snoeck: WAN- studiedag Utrecht: Aangeboren of aangeleerd 14/10 te Utrecht Infosessie over de nieuwe wet betreffende de rechten van vrijwilligers 19/12 te Brugge Dagmar Warlop: Infosessie over de nieuwe wet betreffende de rechten van vrijwilligers, 19/12 te Brugge 19

20 8. Tabellen en cijfers 8.1 Ontvangen vragen relationeel niveau Telefoons Brieven E -mails Totaal Intern VAG Derden Dokter/med. wereld Welzijnsdienst Kand. Adoptanten Geadopteerde Adoptant Student Andere Totaal In 2005 ontving het VAG-secretariaat via telefoon, post en vragen tegenover 3355 vragen in Dit is een stijging van 664 vragen ofwel 20%. We zien dat de stijging hoofdzakelijk te wijten is aan de binnenkomende s (+ 816 of + 45%), waarbij we denken aan de vele inschrijvingen voor de Dag van de adoptie telefoons brieven s We zien in 2005 een stijging van contacten met kandidaat-adoptanten (+ 345 of + 57%) en adoptanten (+ 310 of + 46%). Sinds de publicatie van de website van VAG op internet ontvangen we meer informatievragen van adoptanten en kandidaat-adoptanten dan vorige jaren. Ook de organisatie van de adoptiedag heeft het aantal contacten van (kandidaat)adoptanten doen stijgen. De tabel vindt u op de volgende pagina. 20

1. Inhoudstabel. 1. Inhoudstabel p. 1

1. Inhoudstabel. 1. Inhoudstabel p. 1 1. Inhoudstabel 1. Inhoudstabel p. 1 2. Doelstellingen en cliëntsysteem p. 2 2.1 Doelstellingen VAG p. 2 3.1.1 Beleidswerk p. 2 3.1.2 Nazorg p. 2 3.1.3 Info- en documentatie p. 3 2.2 Cliëntsysteem VAG

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE A D O P T I E 1 INLEIDING Wie in zijn praktijk geconfronteerd wordt met een vrouw die ongewenst zwanger is en overweegt haar kind af te staan voor adoptie vindt in deze

Nadere informatie

JAARVERSLAG Jaarverslag 2010 Vereniging voor Kind en Adoptiegezin vzw

JAARVERSLAG Jaarverslag 2010 Vereniging voor Kind en Adoptiegezin vzw JAARVERSLAG 21 1 Jaarverslag 21 Vereniging voor Kind en Adoptiegezin vzw 1.Inhoudstabel 1. Inhoudstabel p. 2 2. Doelstellingen en cliëntsysteem p. 3 2.1 Doelstellingen VAG p. 3 2.1.1 Beleidswerk p. 3 2.1.2

Nadere informatie

Adoptie Stap voor stap

Adoptie Stap voor stap Adoptie Stap voor stap Heb je interesse om een kindje te adopteren? Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) maakt je graag wegwijs in de verschillende adoptieprocedures. Adoptiekinderen kunnen zowel weeskinderen

Nadere informatie

De informatiesessie Raadgevend Comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie 7 oktober 2013

De informatiesessie Raadgevend Comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie 7 oktober 2013 De informatiesessie Raadgevend Comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie 7 oktober 2013 Steunpunt Adoptie vzw Nieuw sinds 1 januari 2013 Bundeling expertise 3 pijlers: Informatie & voorbereiding Ondersteuning

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

Cijfergegevens werkjaar 2009. 1. Korte omschrijving van het project

Cijfergegevens werkjaar 2009. 1. Korte omschrijving van het project Cijfergegevens werkjaar 2009 1. Korte omschrijving van het project Het project heeft tot doel om geadopteerden en biologische verwanten op een verantwoorde en goed voorbereide manier terug dichter bij

Nadere informatie

Adoptie Stap voor stap

Adoptie Stap voor stap Adoptie Stap voor stap Heb je interesse om een kindje te adopteren? Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) maakt je graag wegwijs in de verschillende adoptieprocedures. Adoptiekinderen kunnen zowel weeskinderen

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we doen

Wie we zijn en wat we doen Wie we zijn en wat we doen Wie we zijn en wat we doen Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie: de voorbereiding van de kandidaat-adoptanten

Interlandelijke adoptie: de voorbereiding van de kandidaat-adoptanten Interlandelijke adoptie: de voorbereiding van de kandidaat-adoptanten Ann Somers Nadine Meeus We zullen ons in deze publicatie beperken tot interculturele of interlandelijke adoptie waarbij kinderen vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag. Steunpunt Adoptie vzw

Jaarverslag. Steunpunt Adoptie vzw Jaarverslag Steunpunt Adoptie vzw 2013 Voorwoord Het geheel is meer dan de som der delen. Steunpunt Adoptie vzw is een nieuwe organisatie. Er is vertrokken van vier organisaties (VCOKadoptie, Triobla,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF

MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF MOEDERSCHAPSVERLOF GEBOORTEVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF ADOPTIEVERLOF WETTELIJKE BASIS i Arbeidswet van 16 maart 1971. Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich af: tot wie u zich moet richten? welke procedures u moet volgen? welke gevolgen de adoptie heeft?

Nadere informatie

Hulp bij adoptie: gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. CJG-Eindhoven, 24 januari 2011 Cindy op den Buijs FIOM Rita Kobussen SAV

Hulp bij adoptie: gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. CJG-Eindhoven, 24 januari 2011 Cindy op den Buijs FIOM Rita Kobussen SAV Hulp bij adoptie: gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig CJG-Eindhoven, 24 januari 2011 Cindy op den Buijs FIOM Rita Kobussen SAV Kennismaking Adoptieprocedure Achtergrond kinderen Programma Wat maakt

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2. Het Onderzoek

NIEUWSBRIEF 2. Het Onderzoek NIEUWSBRIEF 2 ZonMw akkoord met Onderzoek Van maart tot juli 2009 hebben we een vooronderzoek uitgevoerd om een eerste indruk te krijgen over hoe het nu gaat met binnen Nederland geadopteerden en hun adoptieouders.

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Marielle Dekker Psycholoog Projectcoördinator

Marielle Dekker Psycholoog Projectcoördinator NIEUWSBRIEF ZonMw akkoord met Onderzoek Binnenlandse Adoptie in Nederland Van maart tot juli 2009 hebben we een vooronderzoek uitgevoerd om een eerste indruk te krijgen over hoe het nu gaat met binnen

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Portugal (update 02/2015)

Portugal (update 02/2015) Portugal (update 02/2015) Portugal is een republiek in het zuidwesten van Europa. Het land is sinds 1986 lid van de Europese Unie. Portugal behoort tot één van de armste landen van Europa. Het is een parlementaire

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET HOUDENDE DE REGELING VAN DE BINNENLANDSE ADOPTIE VAN KINDEREN

VOORSTEL VAN DECREET HOUDENDE DE REGELING VAN DE BINNENLANDSE ADOPTIE VAN KINDEREN VOORSTEL VAN DECREET HOUDENDE DE REGELING VAN DE BINNENLANDSE ADOPTIE VAN KINDEREN Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities Art. 1. Dit decreet

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; B.S. 29.08.2005; decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Activiteitenverslag Adoptie

Activiteitenverslag Adoptie Activiteitenverslag Adoptie 2013 4. Binnenlandse adoptie Inhoudstafel 1. Het Vlaams Centrum voor Adoptie 1.1 Informatieverstrekking... 4 p. 1.2 Inzage van adoptiedossiers... 5 p. 1.3 Partners... 7 p. 1.3.1

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE FOLDER? 01 HET VERTREKPUNT:

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Haïti (update 05/2013)

Haïti (update 05/2013) Haïti (update 05/2013) De eilandstaat in de Caribische Zee werd in januari 2010 getroffen door een zware aardbeving. De ramp kostte aan vele mensen het leven en maakte zo n 1,5 miljoen mensen dakloos.

Nadere informatie

Datum 29 juni 2009 Onderwerp Beantwoording vragen van het lid Langkamp (SP) over adopties uit Nigeria en Malawi

Datum 29 juni 2009 Onderwerp Beantwoording vragen van het lid Langkamp (SP) over adopties uit Nigeria en Malawi > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Steunpunt Adoptie vzw

Jaarverslag. Steunpunt Adoptie vzw Jaarverslag Steunpunt Adoptie vzw 2014 Tweeduizendveertien In dit jaarverslag blikken we terug op tweeduizendveertien. De dienstverlening werd uitgebouwd op maat van de doelgroepen en nieuwe opdrachten

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ 1 2 Missie en Waarden http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/missie-en-waarden/ 3 4 Opdracht Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/wat-doen-we/

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organogram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens ~ 93 ~ 7 Project opvoedingsondersteuning 7.1 Organogram project opvoedingsondersteuning Het project opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan aspirant-adoptiefouders die vanuit de VS willen adopteren Datum 17 oktober 2011 Onderwerp Informatiebrief Adopties

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Protocol omgaan met gescheiden ouders April 2015 We praten over een scheiding; hiermee bedoelen we zowel de ontbinding van een huwelijk, van een geregistreerd partnerschap als het uit elkaar gaan van ouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? INHOUD Wil je je inschrijven bij het VAPH? In deze brochure lees je hoe het multidisciplinair team (MDT) je hiermee kan helpen. De VAPH-experten

Nadere informatie

Honduras is het tweede armste land van Centraal-Amerika met bijna 8 miljoen inwoners waarvan meer dan 3 miljoen kinderen (onder 18 jaar).

Honduras is het tweede armste land van Centraal-Amerika met bijna 8 miljoen inwoners waarvan meer dan 3 miljoen kinderen (onder 18 jaar). Honduras Honduras is het tweede armste land van Centraal-Amerika met bijna 8 miljoen inwoners waarvan meer dan 3 miljoen kinderen (onder 18 jaar). 62% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Honduras

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Wij(k) in Verandering : een oefening in samenwerking tussen jeugdwerk en politie. Genk

Wij(k) in Verandering : een oefening in samenwerking tussen jeugdwerk en politie. Genk Wij(k) in Verandering : een oefening in samenwerking tussen jeugdwerk en politie Genk 09.11.2017 Wie is wie? Jinnih Beels: voormalig Dienst Diversiteit en wijkwerking Lokale Politie Antwerpen en Lokale

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN Nota Ref: N62o-14-07 Brussel, 15 december 2014 ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN In het kader van de opdracht Meer Europese samenwerking voor de sociale economie organiseert Kenniscentrum

Nadere informatie

nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale woonleningen - Stand van zaken

nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale woonleningen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Welkom. Testfase. Nieuwsbrief 2, Mei 2011

Welkom. Testfase. Nieuwsbrief 2, Mei 2011 Nieuwsbrief 2, Mei 2011 I N D I T N U M M E R : 1 Welkom 1 Testfase 2 Stand van zaken screening 4 Stand van zaken instroom 6 Varia 6 Onze contactgegevens Eerste resultaten zijn positief! Welkom De testfase

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Studenten Huisvesting, hierin vertegenwoordigd door de bestuurder, hierna te noemen "de SSH" en Bewonersoverleg Koepel SSH, hierin vertegenwoordigd door

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 10.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD 22365 e-mail : hans.demolder@bz.vlaanderen.be Voor de arbeidsvoorwaarden kan je onze website consulteren http://www.werkenvoorvlaanderen.be of contact opnemen

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. BENAMING Onder de benaming Ouderraad van de Vrije Basisschool De Knipoog te O.L.V.-Olen wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht. 2. ZETEL De zetel van de

Nadere informatie

Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin

Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin TOESPRAAK Toespraak van Naar aanleiding van Datum en uur Plaats JO VANDEURZEN STATEN-GENERAAL DAOPTIE 14.12, 9u-10u Koning Albert

Nadere informatie

info voor patiënten en familie kritieke diensten Vriendenkring van brandwondenpatiënten

info voor patiënten en familie kritieke diensten Vriendenkring van brandwondenpatiënten info voor patiënten en familie kritieke diensten Vriendenkring van brandwondenpatiënten Inhoud 01 De bewogen start... 4 02 De enthousiaste reis... 4 03 Het André Scheers Huis... 5 04 Gezond naar lichaam

Nadere informatie

Wat je moet weten: Jouw dossier

Wat je moet weten: Jouw dossier Wat je moet weten: Jouw dossier Wat is een dossier? Het CAW Brussel werkt met een elektronisch dossier. In je dossier houdt de hulpverlener informatie bij over: Wie je bent (de hulpvrager) Waar je hulp

Nadere informatie