JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009 2 3"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 JAARVERSLAG

3 INHOUDSOPGAVE voorwoord organogram vorming leerplichtonderwijs opleidingen werkervaring sociale economie trajectbegeleiding financieel verslag algemene vergadering raad van bestuur regionale stuurgroepen partners > 6 > 8 > 11 > 27 > 39 > 53 > 67 > 79 > 96 > 98 > 99 > 100 > 102 contactgegevens 4 5

4 VOORWOORD 2009 was op economisch vlak een crisisjaar. Voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie werd het dus in veel gevallen een extra moeilijk jaar om de aansluiting met de samenleving te maken. Groep INTRO gelooft in arbeid als hefboom voor ontwikkeling en integratie maar wanneer er geen of weinig werkaanbod is is een duurzame integratie via arbeid moeilijk. Bovendien is arbeid een hefboom maar zeker geen garantie op daadwerkelijke integratie. Het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen is gericht op een grotere tewerkstelling van de bijzondere doelgroepen. Daartoe kiest de Vlaamse overheid voor een intens activeringsbeleid. Groep INTRO gelooft in activering van haar deelnemers. Waar het activeringsbeleid van de overheid echter vooral op economische argumenten steunt, is activering voor Groep INTRO een middel in het verwerven van volwaardige participatie aan het maatschappelijk gebeuren. De doelstellingen van onze activeringsactiviteiten beogen de maximale ontplooiing van de deelnemer. Dit betekent dat de activering ook gericht is op sociaal, cultureel en zelfs politiek vlak. Voor Groep INTRO is het een uitdaging ook de maatschappelijke drempels en barrières die deze ontplooiing in de weg staan te helpen wegwerken en doorbreken. Meer sociale rechtvaar- digheid en solidariteit bewerkstelligen is een uitdaging die we samen met de deelnemers en met andere niet-gouvernementele organisaties, koepels en partners uit het middenveld aangaan en moeten blijven aangaan. Groep INTRO blijft in de eerste plaats inzetten op de algemene ontwikkeling van de deelnemer door vooral aandacht te hebben voor zijn talenten en door de verdere ontwikkeling van zijn competenties te stimuleren. In een verzwakte (en door de economische situatie steeds zwakker wordende) positie schuilt echter het gevaar dat een individugerichte benadering een schuldinducerend effect heeft. Waakzaamheid is dus geboden. De aandacht voor de groep is voor Groep INTRO dan ook een bewuste keuze en niet alleen een methodiek. Een keuze om ruimte te maken voor het delen van de zorgen van en tussen de deelnemers. Een keuze ook voor het (leren) ontwikkelen van sociale netwerken. Een keuze voor het leren aanwenden van de mogelijkheden in de eigen omgeving. Vanuit deze visie was Groep INTRO ook in 2009 actief in 7 sectoren. In dit jaarverslag bieden we u een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar doorspekt met getuigenissen van deelnemers. We wensen u veel leesplezier. Gab Benoot algemeen directeur VOORWOORD 6 7

5 ORGANOGRAM Algemene vergadering Directiecomité Raad van bestuur Regionale stuurgroepen Gab Benoot > Algemeen directeur Frederick Van Assche > Financieel directeur Johan Gaudissabois > Directeur regio West-Vlaanderen Lieven Monserez > Directeur regio Brussel Hilde Omblets > Directeur regio Limburg Herman Verhelst > Directeur regio Oost-Vlaanderen Lies Vereecke > Directeur regio Vlaams-Brabant Geert Staelens > Directeur regio Antwerpen Nationale medewerkers Stuurgroepen Directiecomité Algemeen directeur Financieel directeur Staf Nationaal secretariaat Comité preventie en bescherming op het werk Regiodirecteurs Coördinatorenoverleg Ondernemingsraad Kris Molemans > staf Annick Debognies > staf Liesbet Decroos > staf Annemie Criquilion > secretariaat Luc Verdickt > boekhouding Kenneth Tack > coördinator preventiedienst Koen Honoré > vertrouwenspersoon Ahlya Zahnoun > vertrouwenspersoon Sabine De Clercq > grafisch vormgever Jakob Decavel > wetenschappelijk medewerker Coördinatieteam Regiodirecteur Coördinator Sociaal overleg Regionaal secretariaat Logistiek Team Algemene medewerkersbijeenkomst Regionale medewerkersbijeenkomst ORGANOGRAM 8 9

6 VORMING 10 11

7 Doelstelling van de werksoort Vorming is een zeer laagdrempelig aanbod van vorming - in de vrije tijd - voor deelnemers uit bijzondere doelgroepen. Doelgroepen van het aanbod zijn hoofdzakelijk jonge asielzoekers, nieuwkomers en allochtonen, jongeren uit instellingen voor bijzondere jeugdzorg en jongeren met een beperking. Er is ook een beperkt aanbod voor andere doelgroepen (zie verder). De vorming is gericht op de versterking van de persoon en van zijn mogelijkheden tot integratie in de samenleving. We willen de deelnemers ondersteunen bij de ontwikkeling van een eigen (positieve) identiteit en bij het vinden van hun plaats in de samenleving. We willen ook deelnemers motiveren en activeren tot participatie in een groep. 1 WERKING IN 2009 Groep INTRO had in 2009 in elke regio een vormingsaanbod. Er is een structureel aanbod en een aanbod op vraag. We werken sterk op maat van de deelnemers. Het uitgangspunt voor elke activiteit zijn de competenties van de deelnemers op het moment dat ze een cursus volgen. Er is een basisstramien voor de verschillende cursussen. Naargelang de vraag van de toeleider, de noden van de deelnemers, de grootte van de groep enz. wordt dit stramien aangepast Vormingsaanbod voor jongeren > Jongeren uit de bijzondere jeugdzorg Er is een aanbod van persoonlijkheids- en sociale vorming (uitwisseling van ervaringen, ontwikkeling van een realistisch zelfbeeld, formulering van verwachtingen t.o.v. zichzelf en elkaar), lichamelijke vorming (vergroten van fysieke weerbaarheid, verleggen van grenzen, omgaan met hindernissen) en arbeidsgerichte vorming (werken aan arbeidsattitudes via de formulering van individuele werkpunten). > Asielzoekers en nieuwkomers Er is Twister voor asielzoekers en erkende vluchtelingen, vooral tussen 18 en 30 jaar. Doel van het project is de ontwikkeling van een instrument om asielzoekers en erkende vluchtelingen te ondersteunen bij de opbouw en uitbreiding van een sociaal netwerk en de ontwikkeling van positieve coping -strategieën. We willen daarbij uitdrukkelijk ruimte geven aan niet-talige communicatievormen. De ontwikkeling gebeurt in samenspraak met de doelgroep en bevoorrechte getuigen. Daarnaast loopt ook het project verder in het Asielzoekerscentrum in Steenokkerzeel (themagerichte vorming met extra aandacht voor de Nederlandse taal). Er is Spiegel voor jonge mannelijke asielzoekers (deelnemers inzicht geven in hun waarden en normen op vlak van relaties en seksualiteit en die leren plaatsen tegenover waarden en normen van andere culturen, in het bijzonder de Vlaamse cultuur). Er is voor anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 16 jaar, voor wie taal het belangrijkste obstakel is om volwaardig en actief aan te sluiten bij de samenleving. Er is het Open atelier voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers, kinderen van asielzoekers, politieke vluchtelingen of migranten in het kader van gezinshereniging. Er is ook een aanbod voor jongeren tussen 15 en 18 jaar zonder of met beperkte kennis van het Nederlands, met interesse in deeltijds leren en deeltijds werken en/ of met moeilijkheden binnen het voltijds systeem in het onderwijs. En tot slot zijn er initiatieven met het oog op vrijetijdsoriëntatie. > Jongeren met een beperking Voor jongeren met een beperking (b.v. een licht mentale handicap) of voor jongeren uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs zijn er thematische cursussen over pesten, seksualiteit, internet, budgetteren, vakantiejobs, budgetvriendelijk koken enz. Er is ook een cursus die deze jongeren voorbereidt op een zelfstandig leven. Er wordt gewerkt aan persoonlijke groei en zelfontplooiing en aan de ontwikkeling en versterking van sociale vaardigheden en bevordering van de keuzevaardigheid. Belangrijk is ook de oriëntatie naar vrije tijd en werk: ondersteuning in de zoektocht naar een aangename vrijetijdsbesteding en een aangepaste job.. > Toelichting bij de cijfers Gegevens over het aantal deelnemers, het aantal vormingsinitiatieven enz. vind je terug onder 3. Deelnemersgegevens. De investering voor de realisatie van een vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren ligt uiteraard hoger dan deze van een regulier vrijetijdsaanbod: de leefcontext van de jongeren, de complexiteit aan problemen waarmee deze jongeren worden geconfronteerd, hun attitude ten gevolge van hun leefcontext maken intensieve en professionele begeleiding noodzakelijk. in 2009 realiseerde Groep INTRO net geen deelnemersuren. Daarmee werd het vooropgestelde aantal van meer dan ruim overschreden. Het totaal aantal deelnemersuren is gespreid over een kleine deelnemers, ongeveer 370 vormingsinitiatieven en een goede vormingsuren. Gemiddeld tellen de groepen 8,5 deelnemers (met grote afwijkingen). Een vormingsinitiatief bestaat gemiddeld uit meer dan 25 vormingsuren. Een deelnemer volgt gemiddeld bijna 18 uur vorming. Omwille van het drempelverhogend karakter vinden we het niet aangewezen om jongeren die participeren aan een vormings- of vrijetijdsactiviteit, te vragen naar scholingsgraad, etnische afkomst, sociaal statuut enz. Daarover kunnen we dus geen gegevens presenteren. Toch zijn we er van overtuigd dat het doelgroepenbereik bijna 100% samenvalt met de beoogde doelgroep. Vaak worden jongeren immers toegeleid door intermediairen die specifiek voor deze doelgroepen werken Vormingsaanbod voor begeleiders van jongeren Groep INTRO heeft een vormingsaanbod onder de naam Lekker Divers ter ondersteuning van (lokale) jeugdwerkgroepen die willen nadenken over diversiteit en daaromtrent acties willen opzetten. 12 VORMING 13

8 Doel is de ondersteuning van positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit in het jeugdwerk en inzicht bieden omtrent bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren in jeugdorganisaties. Doelgroep zijn leidingsploegen of toekomstige leiders van jeugdorganisaties. De vorming wordt zowel inhoudelijk als methodisch opgezet vanuit de empowerment-gedachte en de interactieve aanpak. Het beoogde resultaat kan één of meer van de drie volgende stappen zijn: - visie ontwikkelen - toegang vereenvoudigen - langdurige participatie realiseren De inhoud van Lekker Divers vormt slechts de basis van waaruit een programma voor andere kadervormingsvragen wordt ontwikkeld. Enkele willekeurige voorbeelden: - KAJ-West-Vlaanderen: visieontwikkeling op de integratie en participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren in de KAJ - Chiro-Brussel: handvaten voor begeleiders bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag - Vereniging Marokkaanse Jongeren-Brussel: begeleiders en ouders bewust maken van ouderbetrokkenheid in het jeugdwerk - Jeugdwerking Genk-Zuid: aanboren, ontwikkelen en aanscherpen van de creativiteit van begeleiders - Chiro Limburg: zie hieronder In 2009 werden 15 activiteiten georganiseerd die aan de criteria van het vormingsaanbod voor jeugdwerkers onder de noemer Landelijk Jeugdwerk voldoen (cfr. decreet op het Vlaams jeugdbeleid). Daarmee werden 99 vormingsuren en deelnemersuren gerealiseerd. Dit betekent een groei t.o.v en dat was al een groei was t.o.v We zijn er zeker van dat er mits een gerichte communicatie en een duidelijke focus nog meer mogelijkheden zijn. > Chiro Limburg Een beetje speciaal was het gezamenlijk project van Chiro Limburg en Groep INTRO Limburg: Taal leef je in de jeugdbeweging. Het initiatief lag bij Chiro Limburg die de diversiteit van de plaatselijke groepen wilde bevorderen. Groep INTRO werd gevraagd om dit project mee te begeleiden. Voor vijf lokale groepen met voldoende draagkracht, werd een traject uitgestippeld waarbij de begeleiding intensief en kwalitatief werd begeleid in het werken naar een meer toegankelijke jeugdbeweging en de betekenis van maatschappelijke kwetsbaarheid. Het project werd in 2008 voorbereid, met o.a. bezoeken aan de lokale groepen. Uitvoering volgde in 2009 met o.a. vormingsdagen voor de leiding van die lokale groepen, begeleid door Groep INTRO en een disseminatiemoment waarbij het hele Limburgse jeugdwerklandschap werd uitgenodigd Andere doelgroepen Zoals hierboven al werd vermeld, is er ook een beperkt vormingsaanbod dat niet onder de noemer Vorming in de vrije tijd valt. Het gaat hier vooral om een aanbod voor ex-gedetineerden, werkstraffen, alternatieve maatregelen. Gedetineerden kunnen kort voor hun vrijlating een cursus sociale administratie volgen om zich op administratief vlak beter voor te bereiden op de periode na hun detentie. Ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden is een essentieel onderdeel van deze cursus. Dit is minstens even essentieel voor een herstart. Voor mensen met een werkstraf is er een vormingsaanbod waarin werkattitudes diepgaand worden getraind, opnieuw met ruime aandacht voor sociale vaardigheden en de ontwikkeling van zelfkennis. Ook voor minderjarige plegers van een als misdrijf omschreven feit is er een aanbod van groepsvorming en persoonlijkheidsvorming. En voor jongvolwassenen die gestraft zijn omwille van alcoholgebruik in het verkeer is er een cursus om hen te motiveren tot gedragsverandering en het opnemen van verantwoordelijkheid in het verkeer Altijd op maat, soms op vraag Vermits de basisdoelstelling van Groep INTRO empowerment is, moet er vanzelfsprekend sterk op maat gewerkt worden. Je kan niet empowerend werken als je niet vertrekt van de competenties zoals die al dan niet aanwezig zijn bij de jongeren op het moment dat ze een cursus volgen. Jongeren komen zelden rechtstreeks naar ons aanbod, ze worden meestal toegeleid. Een belangrijk deel van het programma wordt dus gerealiseerd op vraag van of in samenwerking met toeleiders. Meestal wordt het basisstramien aangepast aan de vraag van en in overleg met die toeleider. In overleg worden de vraag en de vormingsbehoeften verder geconcretiseerd. Werken op maat betekent voor ons: inspelen op wat de opdrachtgever wenst, maar zeker ook inspelen op de noden van de jongeren die aan het programma deelnemen. We maken dus een onderscheid tussen doelstellingen op maat en op vraag van de partner en doelstellingen op maat van de competenties, noden en behoeften van de jongeren. Ook het eigen aanbod ontstaat in een wisselwerking met partners (beschutte werkplaatsen, opvangcentra asielzoekers, BUSO-scholen, VDAB, ATB, OCMW ) die bepaalde noden signaleren en waar tegenover wij een aanbod formuleren Inclusief-exclusief Alhoewel we inschakeling in het reguliere vrijetijds- en vormingscircuit ondersteunen, menen we dat een specifiek aanbod nuttig, en voor een aantal doelgroepen en onderwerpen noodzakelijk is. Daarom werken we exclusief met b.v. projecten met anderstalige nieuwkomers, kansarme jonge vrouwen. Deze groepen worden juist bereikt omdàt het aanbod exclusief is. We zijn dus overtuigd van het belang van een exclusief aanbod voor bepaalde groepen in een bepaalde fase van hun leven. Tegelijk zien we dat als een tussenstap op weg naar het inclusieve aanbod. Omdat we geloven in inclusieve initiatieven willen we die ondersteunen. Dat vertaalt zich b.v. in de plaats die we in onze programma s vrijmaken voor vrijetijdsoriëntatie. Dat wil bijna altijd zeggen: oriëntatie op reguliere vrijetijdsinitiatieven Vernieuwing Sinds het einde van 2007 wordt er vanuit de Stuurgroep Vorming gewerkt aan verdieping en bijsturing van reeds gemaakte keuzes. Begin 2008 werd een eerste versie van een visietekst geformuleerd met daarin een algemeen kader 14 VORMING 15

9 (missie, kernwaarden, kwaliteitseisen), een definitie van vorming en het onderscheid met opleiding, de doelstellingen, de (primaire en secundaire) doelgroep, de uitgangspunten, de vormingsmethoden en het profiel van de vormingswerker. In het begin van 2009 boog het directiecomité zich over de visietekst en formuleerde een aantal bijsturingen en een opdracht voor de stuurgroep om een aantal punten te verhelderen (b.v. de plaats van projectmatig werken en de keuze voor exclusief versus inclusief werken). De Stuurgroep Vorming wil voldoende aandacht geven aan innovatie en onderzoekt hoe nieuwe initiatieven, die zich her en der (spontaan) ontwikkelen, bekend en vervolgens geïmplementeerd kunnen worden in de hele organisatie. Door nieuwe initiatieven uit te proberen in één regio kunnen die goed worden geëvalueerd en bijgestuurd alvorens ze in andere regio s te organiseren. Regionaal waren er in 2009 weer heel wat nieuwe initiatieven. Een willekeurige greep: een meerdaagse van jongeren uit een instelling voor bijzondere jeugdzorg, samen met een aantal bewoners van een asielcentrum, een theaterproject met bewoners van een asielcentrum, het gezamenlijke project met Chiro Limburg omtrent meer diversiteit, dat ook een belangrijk kadervormingsluik had, een project over normen en waarden inzake relaties en seksualiteit voor jonge nieuwkomers (Spiegel), een aanbod voor jongeren van + 18 die niet meer terecht kunnen in een persoonlijk ontwikkelingstraject (Vadrouille), vorming in groep voor mensen met een leefloon, vrijetijdsoriëntatie voor kinderen uit asielcentra (Kinderpret), vrijetijdsoriëntatie voor jonge ouders die in armoede leven enz. Nationaal werd het project Twister (als opvolger van Talent-ID) voorbereid in In 2009 is dit project in alle regio s uitgevoerd. Twister is een vormingsaanbod voor asielzoekers en erkende vluchtelingen. We willen hen ondersteunen bij de opbouw en uitbreiding van een sociaal netwerk en de ontwikkeling van positieve coping -strategieën. Daartoe wordt in de loop van 2009 een instrument ontwikkeld. We willen daarbij uitdrukkelijk ruimte geven aan niet-talige communicatievormen. De ontwikkeling van het instrument gebeurt in samenspraak met de doelgroep en bevoorrechte getuigen. Het aanbod is gericht op jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar die verblijven in een lokaal opvanginitiatief (LOI) of een opvangcentrum van het Rode Kruis of voor diezelfde leeftijdsgroep die erkend is als vluchteling. Een beperkter deel van het aanbod richt zicht tot de +30-jarigen. In grote lijnen zien we vier fasen in de evolutie naar volwaardige maatschappelijke participatie. Met ons aanbod spelen we daarop in: - ontmoeting en ontspanning - groei in de eigen groep - inzicht en een open oog naar de samenleving - volledige en gelijkwaardige deelname Voor elk programma hebben we een basisstramien dat we aanpassen aan de noden of wensen van de deelnemers of de suggesties van de begeleiders van het centrum, de dienst of de voorziening waarmee we samenwerken. Om de vier fasen te doorlopen bieden we een module aan waarin volgende aspecten aan bod komen: nabije omgeving verkennen, omgaan met verschil, sociale vaardigheden, toekomstdroom formuleren, netwerkmogelijkheden verkennen, netwerkplan uittekenen, netwerkplan uitvoeren. Dat gebeurt aan de hand van dialoog en discussie, informatie en voorlichting, excursies, wandelingen, verkenningen Overleg, samenwerking en kennis delen Groep INTRO begeeft zich vaak op het terrein waar welzijn, onderwijs, arbeid en vrije tijd elkaar tegenkomen. Contacten en ervaringen binnen die andere sectoren, gaven ons ook dit jaar weer een duidelijker en rijker beeld van de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare jongeren m.b.t. de beleving van vrije tijd. In de werksoort Vorming in de vrije tijd laten we ons zeker leiden door die inzichten. > Overleg Diverse medewerkers (regiodirecteurs, coördinatoren, teamverantwoordelijken, vormingswerkers enz.) nemen namens Groep INTRO op actieve wijze deel aan raden, overlegtafels, werkgroepen enz. Daar denkt Groep INTRO mee na over beleidsevoluties, visieontwikkeling, concrete projecten enz. met betrekking tot de werksoort Vorming in de vrije tijd. De medewerkers van Groep INTRO vullen deze vertegenwoordigingen in vanuit de missie van de organisatie en de belangen van haar doelgroep. Groep INTRO was ook in 2009 lid van de Commissie Jeugdwerk van de Vlaamse Jeugdraad, al werd dit engagement beperkt ingevuld. Wel is er het uitdrukkelijke voornemen om het vertegenwoordigingswerk grondig te herzien en zwaarder te investeren in netwerkvorming op nationaal vlak. Groep INTRO is lid van de meeste provinciale jeugdraden, preventiefora en initiatieven die aansluiten bij de structuren van de integrale jeugdhulp. Op regionaal niveau participeert Groep INTRO aan een aantal regionale welzijnsraden. Op gemeentelijk niveau neemt Groep INTRO deel aan een aantal gemeentelijke jeugdraden en aan enkele plaatselijke overlegplatformen. > Samenwerking Voor diverse projecten en initiatieven van de werksoort Vorming in de vrije tijd werkt Groep INTRO samen met lokale opvanginitiatieven, voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg (residentieel en ambulant), OKAN-klassen (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers), scholen voor Buitengewoon Secundair Onderwijs, Beschutte Werkplaatsen, gemeentelijke en stedelijke jeugddiensten, Rode Kruis-centra voor asielzoekers, Integratiediensten, Buurtopbouwwerk, VDAB en Arbeids- en Trajectbegeleiding, jeugd- en vrijetijdsinitiatieven, OCMW s en sociale werkplaatsen. > Kennis delen Uiteraard is er ons kadervormingsaanbod dat is gebaseerd op onze inzichten en ervaring met jongeren in een kwetsbare positie. Die inzichten en ervaring willen we delen met jeugdwerk dat zich naar jongeren in het algemeen richt. Voor enkele voorbeelden: zie hiervoor onder 1.2. Ook op andere manieren delen we onze kennis en ervaring. Zo is er b.v. onze betrokkenheid bij een initiatief van Chiro Limburg, die op het niveau van lokale groepen wilde werken aan een grotere diversiteit onder de leden en die daarvoor een vijftal lokale groepen met voldoende 16 VORMING 17

10 draagkracht zocht die het voortouw konden o.a. bezoeken aan de lokale groepen. Uitvoering nemen. Aan Groep INTRO vroegen ze om hen volgde in 2009 met o.a. vormingsdagen voor de te begeleiden in dat proces naar grotere diversiteit. Het project werd in 2008 voorbereid, met Groep INTRO. Zie hiervoor onder leiding van die lokale groepen, begeleid door PROJECTEN EN INITIATIEVEN De werksoort Vorming wordt aangeboden in voor mensen met een arbeidshandicap alle regio s. Hieronder vind je een overzicht van ( Veerkracht ) de belangrijkste projecten en initiatieven per regio in > Regio Kortrijk-Roeselare-Westhoek - vrijetijdsactiviteiten en vrijetijdsoriëntatie > Regio Antwerpen - kennismakings- en thematische modules - schakelgroep Mechelen - arbeidsoriëntatie - kadervorming - vakantiewerking dagprogramma s - open aanbod > Regio Brussel - werkervaringskampen - textielatelier, decoratietechnieken, body en - Hoezo! gezonde voeding - Talent-ID/Twister - opvoedingsondersteuning voor jonge, alloch- - Op eigen benen tone vrouwen - Springplank - themadagen i.s.m. KAV Intercultureel - Tofam Coachen en diversiteit - Multifacet - B.Leave: sociale administratie - Twister - Halte-R - Vadrouille - CAW Preventieproject - kadervorming - Tandem - competentiemanagment - kadervorming > Regio Brugge-Oostende - vrijetijdsoriëntatie voor jongeren uit BUSO- > Regio Limburg onderwijs (initiatief tot (re-)integratie) - Kifesh - vrijetijdsoriëntatie voor jongeren uit de bij- - Twister zondere jeugdzorg - Spiegel - vrijetijdsoriëntatie voor jongeren uit RKC - De Wiekslag Wingene - S. Inc. - PC-initiatie voor jongvolwassenen uit RKC - Hasselt en Maasme- Brugge chelen - computerklas en huiswerkbegeleiding voor - Wayang allochtone jongeren ( Virus ) - Rif Raf Genk en Rif Raf Noord-Limburg - attitude- en persoonsversterkende module - Creabox - Boomdag en Kinderpret - Obelisk - Go2 - Kadervorming > Regio Oost-Vlaanderen - Open Atelier en Nazorg, begeleiden naar zelfstandigheid - Talent-ID en Twister - Op Eigen Benen - groepsvorming voor jongeren uit de BJZ - thematische praatcafés (huren, budgetbeheer, kleine klussen, ) - meerdaagsen (b.v. survival GO2) - cultuursnack, sportwaaier, eurosnack,... oriëntering in het reguliere vrijetijdsaanbod - BOOM-dagen: ontmoetingsdagen voor jongeren uit de BJZ > Regio Vlaams-Brabant - Boomdagen: ontmoetingsmoment en vrijetijdsoriëntatie voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg - vrijetijdsoriëntatie voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg (weekend), voor asielzoekers uit OOC Alsemberg en OOC Steenokkerzeel, voor asielzoekers, gekoppeld aan ondersteuning van Nederlandse taal en onder vorm van een adventure weekend - Instroom: op weg naar werk met kortgeschoolde (langdurig) werkloze jongeren - Schakel: werking (vormingen en vrijetijdsoriëntatie) voor mensen met een beperking - t Klupke: kerngroep die activiteiten voor andere jongeren (uit onze werkingen) organiseert - t Jobke: praat- en ontmoetingscafé organiseert activiteiten voor de hele werking - werkgroep vijfdaagse: activiteit georganiseerd door werkgroepje samengesteld uit alle werkingen - vormingen op maat voor OCMW, PWA, LOI, asielcentra, scholen, instellingen bijzondere jeugdzorg - vrijetijds- en cultuuroriëntatie jongeren OOC Steenokkerzeel - BUSO-werking: vrijetijdsoriëntatie en vorming voor jongeren - buurtwerking Ruisbroek: uitbouw van een vrijetijdswerking 18 VORMING 19

11 3 DEELNEMERSGEGEVENS > Vormingsuren per regio 2009 Hieronder vind je de cijfergegevens m.b.t. het gerealiseerde aanbod Vorming in de vrije tijd. regio activiteiten voor jongeren kadervorming totaal > Deelnemersuren per regio 2008 regio activiteiten voor jongeren ANT / BO 6.789,05 BRU 6.767,25 KRW ,20 LIM ,10 OVL ,63 VLB ,50 Totaal ,73 kadervorming / 78,50 108,00 376,00 45,50 59,00 135,00 802,00 totaal / 6.875, , , , , , ,75 ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal > Deelnemers activiteiten 26,50 846, , , , , , ,95 4,00 0,00 16,75 2,00 76,50 0,00 0,00 99, ,50 846, , , , , , ,20 > Deelnemersuren per regio 2009 regio activiteiten voor jongeren kadervorming totaal activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal 181, , , , , , , ,15 62,00 0,00 224,75 80,00 947,00 0,00 0, ,75 243, , , , , , , ,90 > Deelnemers per regio 2008 regio activiteiten voor jongeren ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal / kadervorming / VORMING 20 21

12 > Deelnemers per regio 2009 > Vormingsuren regio activiteiten voor jongeren kadervorming activiteiten ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal / / / 273 Het verschil tussen het aantal deelnemers in Beide werkwijzen leiden tot een vertekening. De 2009 en 2008 is minder groot dan het lijkt. Er werkwijze van 2008 was verre van nauwkeurig werd een andere telling gehanteerd. In 2008 omdat er geen echt gemiddelde werd berekend werd er op een ruwe manier een gemiddelde (er werd op zicht gewerkt). De werkwijze van aantal deelnemers per initiatief bepaald. In 2009 was wel correct, maar het resultaat is vertekend werd het hoogst aantal deelnemers genoteerd B.v. als er bij een initiatief in 3 sessies dat op één van de sessies van een initiatief 9 mensen aanwezig waren en in één van de aanwezig was. sessies 32 mensen dan werden er 32 mensen meegeteld. Hiermee wordt enkel bepaald dat er minstens 32 mensen deelgenomen hebben aan het initiatief. Hiermee is niet het totaal aantal koppen bepaald. activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal > Deelnemers per vormingsuur activiteiten activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal > Vormingsuren per vormingsinitiatief activiteiten activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal > Vormingsinitiatieven per regio ,75 83, ,75 7,92 9,66 7,93 30,65 6,38 29, ,95 99, ,20 8,56 13a,24 8,61 26,38 6,60 25,59 > Vormingsinitiatieven activiteiten activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal > Deelnemersuren activiteiten regio ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal aantal cursussen activiteiten voor jongeren / aantal cursussen kadervorming / activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal ,75 802, , , , ,

13 > Vormingsinitiatieven per regio 2009 > Deelnemersuren per deelnemer regio aantal cursussen activiteiten voor jongeren aantal cursussen kadervorming ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal > Aantal vormingsinitiatieven per doelgroep per regio 2008 doelgroep ANT BO BRU KRW LIM OVL asielzoekers, nieuwkomers, allochtonen jongeren met een beperking jongeren uit de bijzondere jeugdzorg meerdere doelgroepen andere 3 Totaal > Aantal vormingsinitiatieven per doelgroep per regio 2009 doelgroep ANT BO BRU KRW LIM OVL asielzoekers, nieuwkomers, allochtonen jongeren met een beperking jongeren uit de bijzondere jeugdzorg meerdere doelgroepen andere Totaal VLB VLB / / / 15 Totaal Totaal activiteiten activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal 24,39 5,94 23,53 18,29 4,81 17,50 > Deelnemersuren per deelnemer per regio (enkel activiteiten voor jongeren ) 2009 regio deelnemersuren deelnemers deelnemersuren per deelnemer ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal 181, , , , , , , , ,11 35,53 27,42 25,04 24,94 10,76 22,62 18,29 > Opmerking Tussen de regio s zijn er verschillen in de registratiewijzen. We illustreren dit met een voorbeeld. Regio Oost-Vlaanderen splitst langlopende vormingen op tot aan elke volgende schoolvakantie. Als die vorming daarna verder loopt, wordt dat een nieuw initiatief met nieuwe deelnemers. Dat levert een relatief veel groter aantal initiatieven en deelnemers op naargelang het totaal aantal gerealiseerde deelnemersuren. Van de andere kant levert dat een relatief minder aantal vormingsuren per vormingsinitiatief. Deze verschillen in registratiewijzen proberen we in de loop van de volgende beleidsperiode weg te werken. 24 VORMING 25

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Vangoidtsenhoven Bert. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociaalculturele. Academiejaar 2004-2005

Vangoidtsenhoven Bert. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociaalculturele. Academiejaar 2004-2005 Exploratief onderzoek naar de bijdrage die het jeugdwerk kan leveren tot het toegankelijker maken van de jeugdhulpverlening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eindwerk in de Sociale en Culturele

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie