JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009 2 3"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 JAARVERSLAG

3 INHOUDSOPGAVE voorwoord organogram vorming leerplichtonderwijs opleidingen werkervaring sociale economie trajectbegeleiding financieel verslag algemene vergadering raad van bestuur regionale stuurgroepen partners > 6 > 8 > 11 > 27 > 39 > 53 > 67 > 79 > 96 > 98 > 99 > 100 > 102 contactgegevens 4 5

4 VOORWOORD 2009 was op economisch vlak een crisisjaar. Voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie werd het dus in veel gevallen een extra moeilijk jaar om de aansluiting met de samenleving te maken. Groep INTRO gelooft in arbeid als hefboom voor ontwikkeling en integratie maar wanneer er geen of weinig werkaanbod is is een duurzame integratie via arbeid moeilijk. Bovendien is arbeid een hefboom maar zeker geen garantie op daadwerkelijke integratie. Het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen is gericht op een grotere tewerkstelling van de bijzondere doelgroepen. Daartoe kiest de Vlaamse overheid voor een intens activeringsbeleid. Groep INTRO gelooft in activering van haar deelnemers. Waar het activeringsbeleid van de overheid echter vooral op economische argumenten steunt, is activering voor Groep INTRO een middel in het verwerven van volwaardige participatie aan het maatschappelijk gebeuren. De doelstellingen van onze activeringsactiviteiten beogen de maximale ontplooiing van de deelnemer. Dit betekent dat de activering ook gericht is op sociaal, cultureel en zelfs politiek vlak. Voor Groep INTRO is het een uitdaging ook de maatschappelijke drempels en barrières die deze ontplooiing in de weg staan te helpen wegwerken en doorbreken. Meer sociale rechtvaar- digheid en solidariteit bewerkstelligen is een uitdaging die we samen met de deelnemers en met andere niet-gouvernementele organisaties, koepels en partners uit het middenveld aangaan en moeten blijven aangaan. Groep INTRO blijft in de eerste plaats inzetten op de algemene ontwikkeling van de deelnemer door vooral aandacht te hebben voor zijn talenten en door de verdere ontwikkeling van zijn competenties te stimuleren. In een verzwakte (en door de economische situatie steeds zwakker wordende) positie schuilt echter het gevaar dat een individugerichte benadering een schuldinducerend effect heeft. Waakzaamheid is dus geboden. De aandacht voor de groep is voor Groep INTRO dan ook een bewuste keuze en niet alleen een methodiek. Een keuze om ruimte te maken voor het delen van de zorgen van en tussen de deelnemers. Een keuze ook voor het (leren) ontwikkelen van sociale netwerken. Een keuze voor het leren aanwenden van de mogelijkheden in de eigen omgeving. Vanuit deze visie was Groep INTRO ook in 2009 actief in 7 sectoren. In dit jaarverslag bieden we u een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar doorspekt met getuigenissen van deelnemers. We wensen u veel leesplezier. Gab Benoot algemeen directeur VOORWOORD 6 7

5 ORGANOGRAM Algemene vergadering Directiecomité Raad van bestuur Regionale stuurgroepen Gab Benoot > Algemeen directeur Frederick Van Assche > Financieel directeur Johan Gaudissabois > Directeur regio West-Vlaanderen Lieven Monserez > Directeur regio Brussel Hilde Omblets > Directeur regio Limburg Herman Verhelst > Directeur regio Oost-Vlaanderen Lies Vereecke > Directeur regio Vlaams-Brabant Geert Staelens > Directeur regio Antwerpen Nationale medewerkers Stuurgroepen Directiecomité Algemeen directeur Financieel directeur Staf Nationaal secretariaat Comité preventie en bescherming op het werk Regiodirecteurs Coördinatorenoverleg Ondernemingsraad Kris Molemans > staf Annick Debognies > staf Liesbet Decroos > staf Annemie Criquilion > secretariaat Luc Verdickt > boekhouding Kenneth Tack > coördinator preventiedienst Koen Honoré > vertrouwenspersoon Ahlya Zahnoun > vertrouwenspersoon Sabine De Clercq > grafisch vormgever Jakob Decavel > wetenschappelijk medewerker Coördinatieteam Regiodirecteur Coördinator Sociaal overleg Regionaal secretariaat Logistiek Team Algemene medewerkersbijeenkomst Regionale medewerkersbijeenkomst ORGANOGRAM 8 9

6 VORMING 10 11

7 Doelstelling van de werksoort Vorming is een zeer laagdrempelig aanbod van vorming - in de vrije tijd - voor deelnemers uit bijzondere doelgroepen. Doelgroepen van het aanbod zijn hoofdzakelijk jonge asielzoekers, nieuwkomers en allochtonen, jongeren uit instellingen voor bijzondere jeugdzorg en jongeren met een beperking. Er is ook een beperkt aanbod voor andere doelgroepen (zie verder). De vorming is gericht op de versterking van de persoon en van zijn mogelijkheden tot integratie in de samenleving. We willen de deelnemers ondersteunen bij de ontwikkeling van een eigen (positieve) identiteit en bij het vinden van hun plaats in de samenleving. We willen ook deelnemers motiveren en activeren tot participatie in een groep. 1 WERKING IN 2009 Groep INTRO had in 2009 in elke regio een vormingsaanbod. Er is een structureel aanbod en een aanbod op vraag. We werken sterk op maat van de deelnemers. Het uitgangspunt voor elke activiteit zijn de competenties van de deelnemers op het moment dat ze een cursus volgen. Er is een basisstramien voor de verschillende cursussen. Naargelang de vraag van de toeleider, de noden van de deelnemers, de grootte van de groep enz. wordt dit stramien aangepast Vormingsaanbod voor jongeren > Jongeren uit de bijzondere jeugdzorg Er is een aanbod van persoonlijkheids- en sociale vorming (uitwisseling van ervaringen, ontwikkeling van een realistisch zelfbeeld, formulering van verwachtingen t.o.v. zichzelf en elkaar), lichamelijke vorming (vergroten van fysieke weerbaarheid, verleggen van grenzen, omgaan met hindernissen) en arbeidsgerichte vorming (werken aan arbeidsattitudes via de formulering van individuele werkpunten). > Asielzoekers en nieuwkomers Er is Twister voor asielzoekers en erkende vluchtelingen, vooral tussen 18 en 30 jaar. Doel van het project is de ontwikkeling van een instrument om asielzoekers en erkende vluchtelingen te ondersteunen bij de opbouw en uitbreiding van een sociaal netwerk en de ontwikkeling van positieve coping -strategieën. We willen daarbij uitdrukkelijk ruimte geven aan niet-talige communicatievormen. De ontwikkeling gebeurt in samenspraak met de doelgroep en bevoorrechte getuigen. Daarnaast loopt ook het project verder in het Asielzoekerscentrum in Steenokkerzeel (themagerichte vorming met extra aandacht voor de Nederlandse taal). Er is Spiegel voor jonge mannelijke asielzoekers (deelnemers inzicht geven in hun waarden en normen op vlak van relaties en seksualiteit en die leren plaatsen tegenover waarden en normen van andere culturen, in het bijzonder de Vlaamse cultuur). Er is voor anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 16 jaar, voor wie taal het belangrijkste obstakel is om volwaardig en actief aan te sluiten bij de samenleving. Er is het Open atelier voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers, kinderen van asielzoekers, politieke vluchtelingen of migranten in het kader van gezinshereniging. Er is ook een aanbod voor jongeren tussen 15 en 18 jaar zonder of met beperkte kennis van het Nederlands, met interesse in deeltijds leren en deeltijds werken en/ of met moeilijkheden binnen het voltijds systeem in het onderwijs. En tot slot zijn er initiatieven met het oog op vrijetijdsoriëntatie. > Jongeren met een beperking Voor jongeren met een beperking (b.v. een licht mentale handicap) of voor jongeren uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs zijn er thematische cursussen over pesten, seksualiteit, internet, budgetteren, vakantiejobs, budgetvriendelijk koken enz. Er is ook een cursus die deze jongeren voorbereidt op een zelfstandig leven. Er wordt gewerkt aan persoonlijke groei en zelfontplooiing en aan de ontwikkeling en versterking van sociale vaardigheden en bevordering van de keuzevaardigheid. Belangrijk is ook de oriëntatie naar vrije tijd en werk: ondersteuning in de zoektocht naar een aangename vrijetijdsbesteding en een aangepaste job.. > Toelichting bij de cijfers Gegevens over het aantal deelnemers, het aantal vormingsinitiatieven enz. vind je terug onder 3. Deelnemersgegevens. De investering voor de realisatie van een vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren ligt uiteraard hoger dan deze van een regulier vrijetijdsaanbod: de leefcontext van de jongeren, de complexiteit aan problemen waarmee deze jongeren worden geconfronteerd, hun attitude ten gevolge van hun leefcontext maken intensieve en professionele begeleiding noodzakelijk. in 2009 realiseerde Groep INTRO net geen deelnemersuren. Daarmee werd het vooropgestelde aantal van meer dan ruim overschreden. Het totaal aantal deelnemersuren is gespreid over een kleine deelnemers, ongeveer 370 vormingsinitiatieven en een goede vormingsuren. Gemiddeld tellen de groepen 8,5 deelnemers (met grote afwijkingen). Een vormingsinitiatief bestaat gemiddeld uit meer dan 25 vormingsuren. Een deelnemer volgt gemiddeld bijna 18 uur vorming. Omwille van het drempelverhogend karakter vinden we het niet aangewezen om jongeren die participeren aan een vormings- of vrijetijdsactiviteit, te vragen naar scholingsgraad, etnische afkomst, sociaal statuut enz. Daarover kunnen we dus geen gegevens presenteren. Toch zijn we er van overtuigd dat het doelgroepenbereik bijna 100% samenvalt met de beoogde doelgroep. Vaak worden jongeren immers toegeleid door intermediairen die specifiek voor deze doelgroepen werken Vormingsaanbod voor begeleiders van jongeren Groep INTRO heeft een vormingsaanbod onder de naam Lekker Divers ter ondersteuning van (lokale) jeugdwerkgroepen die willen nadenken over diversiteit en daaromtrent acties willen opzetten. 12 VORMING 13

8 Doel is de ondersteuning van positieve aandacht en inspanningen omtrent diversiteit in het jeugdwerk en inzicht bieden omtrent bereiken, werken en omgaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren in jeugdorganisaties. Doelgroep zijn leidingsploegen of toekomstige leiders van jeugdorganisaties. De vorming wordt zowel inhoudelijk als methodisch opgezet vanuit de empowerment-gedachte en de interactieve aanpak. Het beoogde resultaat kan één of meer van de drie volgende stappen zijn: - visie ontwikkelen - toegang vereenvoudigen - langdurige participatie realiseren De inhoud van Lekker Divers vormt slechts de basis van waaruit een programma voor andere kadervormingsvragen wordt ontwikkeld. Enkele willekeurige voorbeelden: - KAJ-West-Vlaanderen: visieontwikkeling op de integratie en participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren in de KAJ - Chiro-Brussel: handvaten voor begeleiders bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag - Vereniging Marokkaanse Jongeren-Brussel: begeleiders en ouders bewust maken van ouderbetrokkenheid in het jeugdwerk - Jeugdwerking Genk-Zuid: aanboren, ontwikkelen en aanscherpen van de creativiteit van begeleiders - Chiro Limburg: zie hieronder In 2009 werden 15 activiteiten georganiseerd die aan de criteria van het vormingsaanbod voor jeugdwerkers onder de noemer Landelijk Jeugdwerk voldoen (cfr. decreet op het Vlaams jeugdbeleid). Daarmee werden 99 vormingsuren en deelnemersuren gerealiseerd. Dit betekent een groei t.o.v en dat was al een groei was t.o.v We zijn er zeker van dat er mits een gerichte communicatie en een duidelijke focus nog meer mogelijkheden zijn. > Chiro Limburg Een beetje speciaal was het gezamenlijk project van Chiro Limburg en Groep INTRO Limburg: Taal leef je in de jeugdbeweging. Het initiatief lag bij Chiro Limburg die de diversiteit van de plaatselijke groepen wilde bevorderen. Groep INTRO werd gevraagd om dit project mee te begeleiden. Voor vijf lokale groepen met voldoende draagkracht, werd een traject uitgestippeld waarbij de begeleiding intensief en kwalitatief werd begeleid in het werken naar een meer toegankelijke jeugdbeweging en de betekenis van maatschappelijke kwetsbaarheid. Het project werd in 2008 voorbereid, met o.a. bezoeken aan de lokale groepen. Uitvoering volgde in 2009 met o.a. vormingsdagen voor de leiding van die lokale groepen, begeleid door Groep INTRO en een disseminatiemoment waarbij het hele Limburgse jeugdwerklandschap werd uitgenodigd Andere doelgroepen Zoals hierboven al werd vermeld, is er ook een beperkt vormingsaanbod dat niet onder de noemer Vorming in de vrije tijd valt. Het gaat hier vooral om een aanbod voor ex-gedetineerden, werkstraffen, alternatieve maatregelen. Gedetineerden kunnen kort voor hun vrijlating een cursus sociale administratie volgen om zich op administratief vlak beter voor te bereiden op de periode na hun detentie. Ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden is een essentieel onderdeel van deze cursus. Dit is minstens even essentieel voor een herstart. Voor mensen met een werkstraf is er een vormingsaanbod waarin werkattitudes diepgaand worden getraind, opnieuw met ruime aandacht voor sociale vaardigheden en de ontwikkeling van zelfkennis. Ook voor minderjarige plegers van een als misdrijf omschreven feit is er een aanbod van groepsvorming en persoonlijkheidsvorming. En voor jongvolwassenen die gestraft zijn omwille van alcoholgebruik in het verkeer is er een cursus om hen te motiveren tot gedragsverandering en het opnemen van verantwoordelijkheid in het verkeer Altijd op maat, soms op vraag Vermits de basisdoelstelling van Groep INTRO empowerment is, moet er vanzelfsprekend sterk op maat gewerkt worden. Je kan niet empowerend werken als je niet vertrekt van de competenties zoals die al dan niet aanwezig zijn bij de jongeren op het moment dat ze een cursus volgen. Jongeren komen zelden rechtstreeks naar ons aanbod, ze worden meestal toegeleid. Een belangrijk deel van het programma wordt dus gerealiseerd op vraag van of in samenwerking met toeleiders. Meestal wordt het basisstramien aangepast aan de vraag van en in overleg met die toeleider. In overleg worden de vraag en de vormingsbehoeften verder geconcretiseerd. Werken op maat betekent voor ons: inspelen op wat de opdrachtgever wenst, maar zeker ook inspelen op de noden van de jongeren die aan het programma deelnemen. We maken dus een onderscheid tussen doelstellingen op maat en op vraag van de partner en doelstellingen op maat van de competenties, noden en behoeften van de jongeren. Ook het eigen aanbod ontstaat in een wisselwerking met partners (beschutte werkplaatsen, opvangcentra asielzoekers, BUSO-scholen, VDAB, ATB, OCMW ) die bepaalde noden signaleren en waar tegenover wij een aanbod formuleren Inclusief-exclusief Alhoewel we inschakeling in het reguliere vrijetijds- en vormingscircuit ondersteunen, menen we dat een specifiek aanbod nuttig, en voor een aantal doelgroepen en onderwerpen noodzakelijk is. Daarom werken we exclusief met b.v. projecten met anderstalige nieuwkomers, kansarme jonge vrouwen. Deze groepen worden juist bereikt omdàt het aanbod exclusief is. We zijn dus overtuigd van het belang van een exclusief aanbod voor bepaalde groepen in een bepaalde fase van hun leven. Tegelijk zien we dat als een tussenstap op weg naar het inclusieve aanbod. Omdat we geloven in inclusieve initiatieven willen we die ondersteunen. Dat vertaalt zich b.v. in de plaats die we in onze programma s vrijmaken voor vrijetijdsoriëntatie. Dat wil bijna altijd zeggen: oriëntatie op reguliere vrijetijdsinitiatieven Vernieuwing Sinds het einde van 2007 wordt er vanuit de Stuurgroep Vorming gewerkt aan verdieping en bijsturing van reeds gemaakte keuzes. Begin 2008 werd een eerste versie van een visietekst geformuleerd met daarin een algemeen kader 14 VORMING 15

9 (missie, kernwaarden, kwaliteitseisen), een definitie van vorming en het onderscheid met opleiding, de doelstellingen, de (primaire en secundaire) doelgroep, de uitgangspunten, de vormingsmethoden en het profiel van de vormingswerker. In het begin van 2009 boog het directiecomité zich over de visietekst en formuleerde een aantal bijsturingen en een opdracht voor de stuurgroep om een aantal punten te verhelderen (b.v. de plaats van projectmatig werken en de keuze voor exclusief versus inclusief werken). De Stuurgroep Vorming wil voldoende aandacht geven aan innovatie en onderzoekt hoe nieuwe initiatieven, die zich her en der (spontaan) ontwikkelen, bekend en vervolgens geïmplementeerd kunnen worden in de hele organisatie. Door nieuwe initiatieven uit te proberen in één regio kunnen die goed worden geëvalueerd en bijgestuurd alvorens ze in andere regio s te organiseren. Regionaal waren er in 2009 weer heel wat nieuwe initiatieven. Een willekeurige greep: een meerdaagse van jongeren uit een instelling voor bijzondere jeugdzorg, samen met een aantal bewoners van een asielcentrum, een theaterproject met bewoners van een asielcentrum, het gezamenlijke project met Chiro Limburg omtrent meer diversiteit, dat ook een belangrijk kadervormingsluik had, een project over normen en waarden inzake relaties en seksualiteit voor jonge nieuwkomers (Spiegel), een aanbod voor jongeren van + 18 die niet meer terecht kunnen in een persoonlijk ontwikkelingstraject (Vadrouille), vorming in groep voor mensen met een leefloon, vrijetijdsoriëntatie voor kinderen uit asielcentra (Kinderpret), vrijetijdsoriëntatie voor jonge ouders die in armoede leven enz. Nationaal werd het project Twister (als opvolger van Talent-ID) voorbereid in In 2009 is dit project in alle regio s uitgevoerd. Twister is een vormingsaanbod voor asielzoekers en erkende vluchtelingen. We willen hen ondersteunen bij de opbouw en uitbreiding van een sociaal netwerk en de ontwikkeling van positieve coping -strategieën. Daartoe wordt in de loop van 2009 een instrument ontwikkeld. We willen daarbij uitdrukkelijk ruimte geven aan niet-talige communicatievormen. De ontwikkeling van het instrument gebeurt in samenspraak met de doelgroep en bevoorrechte getuigen. Het aanbod is gericht op jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar die verblijven in een lokaal opvanginitiatief (LOI) of een opvangcentrum van het Rode Kruis of voor diezelfde leeftijdsgroep die erkend is als vluchteling. Een beperkter deel van het aanbod richt zicht tot de +30-jarigen. In grote lijnen zien we vier fasen in de evolutie naar volwaardige maatschappelijke participatie. Met ons aanbod spelen we daarop in: - ontmoeting en ontspanning - groei in de eigen groep - inzicht en een open oog naar de samenleving - volledige en gelijkwaardige deelname Voor elk programma hebben we een basisstramien dat we aanpassen aan de noden of wensen van de deelnemers of de suggesties van de begeleiders van het centrum, de dienst of de voorziening waarmee we samenwerken. Om de vier fasen te doorlopen bieden we een module aan waarin volgende aspecten aan bod komen: nabije omgeving verkennen, omgaan met verschil, sociale vaardigheden, toekomstdroom formuleren, netwerkmogelijkheden verkennen, netwerkplan uittekenen, netwerkplan uitvoeren. Dat gebeurt aan de hand van dialoog en discussie, informatie en voorlichting, excursies, wandelingen, verkenningen Overleg, samenwerking en kennis delen Groep INTRO begeeft zich vaak op het terrein waar welzijn, onderwijs, arbeid en vrije tijd elkaar tegenkomen. Contacten en ervaringen binnen die andere sectoren, gaven ons ook dit jaar weer een duidelijker en rijker beeld van de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare jongeren m.b.t. de beleving van vrije tijd. In de werksoort Vorming in de vrije tijd laten we ons zeker leiden door die inzichten. > Overleg Diverse medewerkers (regiodirecteurs, coördinatoren, teamverantwoordelijken, vormingswerkers enz.) nemen namens Groep INTRO op actieve wijze deel aan raden, overlegtafels, werkgroepen enz. Daar denkt Groep INTRO mee na over beleidsevoluties, visieontwikkeling, concrete projecten enz. met betrekking tot de werksoort Vorming in de vrije tijd. De medewerkers van Groep INTRO vullen deze vertegenwoordigingen in vanuit de missie van de organisatie en de belangen van haar doelgroep. Groep INTRO was ook in 2009 lid van de Commissie Jeugdwerk van de Vlaamse Jeugdraad, al werd dit engagement beperkt ingevuld. Wel is er het uitdrukkelijke voornemen om het vertegenwoordigingswerk grondig te herzien en zwaarder te investeren in netwerkvorming op nationaal vlak. Groep INTRO is lid van de meeste provinciale jeugdraden, preventiefora en initiatieven die aansluiten bij de structuren van de integrale jeugdhulp. Op regionaal niveau participeert Groep INTRO aan een aantal regionale welzijnsraden. Op gemeentelijk niveau neemt Groep INTRO deel aan een aantal gemeentelijke jeugdraden en aan enkele plaatselijke overlegplatformen. > Samenwerking Voor diverse projecten en initiatieven van de werksoort Vorming in de vrije tijd werkt Groep INTRO samen met lokale opvanginitiatieven, voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg (residentieel en ambulant), OKAN-klassen (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers), scholen voor Buitengewoon Secundair Onderwijs, Beschutte Werkplaatsen, gemeentelijke en stedelijke jeugddiensten, Rode Kruis-centra voor asielzoekers, Integratiediensten, Buurtopbouwwerk, VDAB en Arbeids- en Trajectbegeleiding, jeugd- en vrijetijdsinitiatieven, OCMW s en sociale werkplaatsen. > Kennis delen Uiteraard is er ons kadervormingsaanbod dat is gebaseerd op onze inzichten en ervaring met jongeren in een kwetsbare positie. Die inzichten en ervaring willen we delen met jeugdwerk dat zich naar jongeren in het algemeen richt. Voor enkele voorbeelden: zie hiervoor onder 1.2. Ook op andere manieren delen we onze kennis en ervaring. Zo is er b.v. onze betrokkenheid bij een initiatief van Chiro Limburg, die op het niveau van lokale groepen wilde werken aan een grotere diversiteit onder de leden en die daarvoor een vijftal lokale groepen met voldoende 16 VORMING 17

10 draagkracht zocht die het voortouw konden o.a. bezoeken aan de lokale groepen. Uitvoering nemen. Aan Groep INTRO vroegen ze om hen volgde in 2009 met o.a. vormingsdagen voor de te begeleiden in dat proces naar grotere diversiteit. Het project werd in 2008 voorbereid, met Groep INTRO. Zie hiervoor onder leiding van die lokale groepen, begeleid door PROJECTEN EN INITIATIEVEN De werksoort Vorming wordt aangeboden in voor mensen met een arbeidshandicap alle regio s. Hieronder vind je een overzicht van ( Veerkracht ) de belangrijkste projecten en initiatieven per regio in > Regio Kortrijk-Roeselare-Westhoek - vrijetijdsactiviteiten en vrijetijdsoriëntatie > Regio Antwerpen - kennismakings- en thematische modules - schakelgroep Mechelen - arbeidsoriëntatie - kadervorming - vakantiewerking dagprogramma s - open aanbod > Regio Brussel - werkervaringskampen - textielatelier, decoratietechnieken, body en - Hoezo! gezonde voeding - Talent-ID/Twister - opvoedingsondersteuning voor jonge, alloch- - Op eigen benen tone vrouwen - Springplank - themadagen i.s.m. KAV Intercultureel - Tofam Coachen en diversiteit - Multifacet - B.Leave: sociale administratie - Twister - Halte-R - Vadrouille - CAW Preventieproject - kadervorming - Tandem - competentiemanagment - kadervorming > Regio Brugge-Oostende - vrijetijdsoriëntatie voor jongeren uit BUSO- > Regio Limburg onderwijs (initiatief tot (re-)integratie) - Kifesh - vrijetijdsoriëntatie voor jongeren uit de bij- - Twister zondere jeugdzorg - Spiegel - vrijetijdsoriëntatie voor jongeren uit RKC - De Wiekslag Wingene - S. Inc. - PC-initiatie voor jongvolwassenen uit RKC - Hasselt en Maasme- Brugge chelen - computerklas en huiswerkbegeleiding voor - Wayang allochtone jongeren ( Virus ) - Rif Raf Genk en Rif Raf Noord-Limburg - attitude- en persoonsversterkende module - Creabox - Boomdag en Kinderpret - Obelisk - Go2 - Kadervorming > Regio Oost-Vlaanderen - Open Atelier en Nazorg, begeleiden naar zelfstandigheid - Talent-ID en Twister - Op Eigen Benen - groepsvorming voor jongeren uit de BJZ - thematische praatcafés (huren, budgetbeheer, kleine klussen, ) - meerdaagsen (b.v. survival GO2) - cultuursnack, sportwaaier, eurosnack,... oriëntering in het reguliere vrijetijdsaanbod - BOOM-dagen: ontmoetingsdagen voor jongeren uit de BJZ > Regio Vlaams-Brabant - Boomdagen: ontmoetingsmoment en vrijetijdsoriëntatie voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg - vrijetijdsoriëntatie voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg (weekend), voor asielzoekers uit OOC Alsemberg en OOC Steenokkerzeel, voor asielzoekers, gekoppeld aan ondersteuning van Nederlandse taal en onder vorm van een adventure weekend - Instroom: op weg naar werk met kortgeschoolde (langdurig) werkloze jongeren - Schakel: werking (vormingen en vrijetijdsoriëntatie) voor mensen met een beperking - t Klupke: kerngroep die activiteiten voor andere jongeren (uit onze werkingen) organiseert - t Jobke: praat- en ontmoetingscafé organiseert activiteiten voor de hele werking - werkgroep vijfdaagse: activiteit georganiseerd door werkgroepje samengesteld uit alle werkingen - vormingen op maat voor OCMW, PWA, LOI, asielcentra, scholen, instellingen bijzondere jeugdzorg - vrijetijds- en cultuuroriëntatie jongeren OOC Steenokkerzeel - BUSO-werking: vrijetijdsoriëntatie en vorming voor jongeren - buurtwerking Ruisbroek: uitbouw van een vrijetijdswerking 18 VORMING 19

11 3 DEELNEMERSGEGEVENS > Vormingsuren per regio 2009 Hieronder vind je de cijfergegevens m.b.t. het gerealiseerde aanbod Vorming in de vrije tijd. regio activiteiten voor jongeren kadervorming totaal > Deelnemersuren per regio 2008 regio activiteiten voor jongeren ANT / BO 6.789,05 BRU 6.767,25 KRW ,20 LIM ,10 OVL ,63 VLB ,50 Totaal ,73 kadervorming / 78,50 108,00 376,00 45,50 59,00 135,00 802,00 totaal / 6.875, , , , , , ,75 ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal > Deelnemers activiteiten 26,50 846, , , , , , ,95 4,00 0,00 16,75 2,00 76,50 0,00 0,00 99, ,50 846, , , , , , ,20 > Deelnemersuren per regio 2009 regio activiteiten voor jongeren kadervorming totaal activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal 181, , , , , , , ,15 62,00 0,00 224,75 80,00 947,00 0,00 0, ,75 243, , , , , , , ,90 > Deelnemers per regio 2008 regio activiteiten voor jongeren ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal / kadervorming / VORMING 20 21

12 > Deelnemers per regio 2009 > Vormingsuren regio activiteiten voor jongeren kadervorming activiteiten ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal / / / 273 Het verschil tussen het aantal deelnemers in Beide werkwijzen leiden tot een vertekening. De 2009 en 2008 is minder groot dan het lijkt. Er werkwijze van 2008 was verre van nauwkeurig werd een andere telling gehanteerd. In 2008 omdat er geen echt gemiddelde werd berekend werd er op een ruwe manier een gemiddelde (er werd op zicht gewerkt). De werkwijze van aantal deelnemers per initiatief bepaald. In 2009 was wel correct, maar het resultaat is vertekend werd het hoogst aantal deelnemers genoteerd B.v. als er bij een initiatief in 3 sessies dat op één van de sessies van een initiatief 9 mensen aanwezig waren en in één van de aanwezig was. sessies 32 mensen dan werden er 32 mensen meegeteld. Hiermee wordt enkel bepaald dat er minstens 32 mensen deelgenomen hebben aan het initiatief. Hiermee is niet het totaal aantal koppen bepaald. activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal > Deelnemers per vormingsuur activiteiten activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal > Vormingsuren per vormingsinitiatief activiteiten activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal > Vormingsinitiatieven per regio ,75 83, ,75 7,92 9,66 7,93 30,65 6,38 29, ,95 99, ,20 8,56 13a,24 8,61 26,38 6,60 25,59 > Vormingsinitiatieven activiteiten activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal > Deelnemersuren activiteiten regio ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal aantal cursussen activiteiten voor jongeren / aantal cursussen kadervorming / activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal ,75 802, , , , ,

13 > Vormingsinitiatieven per regio 2009 > Deelnemersuren per deelnemer regio aantal cursussen activiteiten voor jongeren aantal cursussen kadervorming ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal > Aantal vormingsinitiatieven per doelgroep per regio 2008 doelgroep ANT BO BRU KRW LIM OVL asielzoekers, nieuwkomers, allochtonen jongeren met een beperking jongeren uit de bijzondere jeugdzorg meerdere doelgroepen andere 3 Totaal > Aantal vormingsinitiatieven per doelgroep per regio 2009 doelgroep ANT BO BRU KRW LIM OVL asielzoekers, nieuwkomers, allochtonen jongeren met een beperking jongeren uit de bijzondere jeugdzorg meerdere doelgroepen andere Totaal VLB VLB / / / 15 Totaal Totaal activiteiten activiteiten voor jongeren kadervorming Totaal 24,39 5,94 23,53 18,29 4,81 17,50 > Deelnemersuren per deelnemer per regio (enkel activiteiten voor jongeren ) 2009 regio deelnemersuren deelnemers deelnemersuren per deelnemer ANT BO BRU KRW LIM OVL VLB Totaal 181, , , , , , , , ,11 35,53 27,42 25,04 24,94 10,76 22,62 18,29 > Opmerking Tussen de regio s zijn er verschillen in de registratiewijzen. We illustreren dit met een voorbeeld. Regio Oost-Vlaanderen splitst langlopende vormingen op tot aan elke volgende schoolvakantie. Als die vorming daarna verder loopt, wordt dat een nieuw initiatief met nieuwe deelnemers. Dat levert een relatief veel groter aantal initiatieven en deelnemers op naargelang het totaal aantal gerealiseerde deelnemersuren. Van de andere kant levert dat een relatief minder aantal vormingsuren per vormingsinitiatief. Deze verschillen in registratiewijzen proberen we in de loop van de volgende beleidsperiode weg te werken. 24 VORMING 25

14 LEERPLICHTONDERWIJS 26 27

15 DOEL In de werksoort Leerplichtonderwijs ondersteunen we leerplichtige jongeren bij de verwerving van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn op de arbeidsmarkt én bij de ontwikkeling van levensbreed inzetbare competenties. Het empowerment van de jongeren staat dus centraal. We willen hen sterker maken als persoon via een vormingsaanbod dat hun zelfvertrouwen doet groeien en dat hen weerbaarder maakt. DOELGROEP Veruit onze belangrijkste doelgroep zijn jongeren uit de systemen van Leren en Werken die het moeilijk hebben om een beroepsgerichte kwalificatie te halen. Het uitgangspunt van Leren en Werken is dat leerplichtige jongeren participeren aan een voltijds aanbod van activiteiten verspreid over de hele week, vertrekkend van hun talenten, interesses en noden. Leerplichtige jongeren moeten dus gedurende 28 uur per week actief zijn door een combinatie van leren (15u/week) en werken. Waar mogelijk wordt leren gecombineerd met regulier werk, waar dat niet kan met een brugproject of een voortraject. Zijn ze daar nog niet aan toe, dan kunnen jongeren een persoonlijke ontwikkelingstraject volgen (28u/week). Daarnaast hebben we een Time-out-aanbod voor jongeren uit ASO, TSO, BSO en BUSO en uit de systemen van Leren en Werken. 1 WERKING IN Leren Met de inwerkingtreding van het decreet Leren en Werken op 1 september 2008 kregen de autonome centra Deeltijdse Vorming die erkend waren voor de invulling van de deeltijdse leerplicht een andere invulling. Groep INTRO bleef actief in de Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden met Centra Leren en Werken Groep INTRO was en blijft actief als verstrekker van algemene, sociale en persoonlijkheidsvorming (7u/week) aan jongeren die zijn ingeschreven in een Centrum Leren en Werken (CLW), de vroegere Centra Deeltijds Onderwijs (CDO). Zo ondersteunt zij de competenties die jongeren nodig hebben om goed te functioneren in een brede maatschappelijke context. Groep INTRO werkt in een aantal CLW s ook mee aan de uitbouw van leerlinggebonden activiteiten (b.v. onthaalgroepen voor nieuwkomers, projectwerk, begeleiden van specifieke doelgroepen) Samenwerkingsverbanden met instellingen bijzondere jeugdzorg Groep INTRO heeft samenwerkingsverbanden met een aantal instellingen voor bijzondere jeugdzorg voor jongeren die wegens het verblijf in een instelling, (tijdelijk) niet in hun school terecht kunnen. Ook daar neemt zij hoofdzakelijk de algemene, sociale en persoonlijkheidsvorming voor haar rekening Werkplekleren De component leren (15u/week) is gekoppeld aan een component werkplekleren. Dat kan ingevuld worden door tewerkstelling binnen een bedrijf. Als dat niet haalbaar is, kan een brugproject een alternatief zijn. Maar soms is ook dat nog niet haalbaar. Voor die leerlingen organiseert Groep INTRO voortrajecten Brugprojecten > Doelgroep Brugprojecten zijn bedoeld voor jongeren die arbeidsbereid zijn, maar hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen en nood hebben aan opleiding en bemiddeling en aan gestructureerde opvang en begeleiding, vooraleer zij toe zijn aan reguliere tewerkstelling. > Doel Doel van het brugproject is de overstap van school naar werk te versoepelen. Ook het brugproject is een schakel in een arbeidsmarktgericht totaaltraject dat zou moeten leiden naar een gekwalificeerde uitstroom en doorstroom naar een reguliere tewerkstelling. Met de brugprojecten willen we de kansen op reguliere tewerkstelling verhogen door bij de jongere die werkattitudes te versterken die noodzakelijk zijn om een reguliere arbeidsplaats te verwerven of te behouden, door middel van een sterk begeleide werkervaring in een ondersteunende werkomgeving. Het brugproject situeert zich hiermee dus tussen het voortraject en een reguliere werkervaring. De brugprojecten van Groep INTRO worden organisatorisch opgenomen onder de werksoort Werkervaring (zie elders) Voortrajecten > Doel Een voortraject bereidt de leerlingen voor op hun integratie op de reguliere arbeidsmarkt. Ook het voortraject is een schakel in een arbeidsmarktgericht totaaltraject. Finaal doel is de gekwalificeerde uitstroom naar reguliere tewerkstelling. Met die voortrajecten wil Groep INTRO een betere doorstroom naar de arbeidsmarkt (en/of opleiding) realiseren en dus de kansen op reguliere tewerkstelling verhogen door de bereidheid en de mogelijkheden van de jongere om deel te nemen aan het reguliere arbeidscircuit te ontwikkelen, te versterken of te verhogen via begeleiding die inspeelt op de individuele behoeften (keuzevaardigheden, arbeidsattitudes en vaardigheden en loopbaanperspectief). > Doelgroep Voortrajecten zijn bestemd voor jongeren die nog niet in staat zijn om een contractuele relatie op de (semi-)arbeidsmarkt aan te gaan en/ of te respecteren en vertonen één of meerdere van volgende kenmerken: - hebben ondersteuning nodig om de vereiste basisattitudes te ontwikkelen - hebben ondersteuning nodig om meer keuze 28 LEERPLICHTONDERWIJS 29

16 bekwaam te worden - worden doorgaans geconfronteerd met een veelheid aan problemen, zij het tot op zekere hoogte (als die te groot zijn, horen die jonge- ren thuis in een persoonlijk ontwikkelingstra- ject) en vooral - hebben onvoldoende motivatie om te werken De jongeren zijn misschien arbeidsvaardig, misschien arbeidsrijp, misschien arbeidsbereid, maar zeker niet alle drie tegelijk. Uitzonderlijk gaat het om jongeren die na een mislukking op de arbeidsmarkt een aanpassing van hun traject nodig hebben Persoonlijke ontwikkelingstrajecten Voor jongeren die niet klaar zijn om te gaan werken en ook een voortraject of een brugproject lukken niet, is er een persoonlijk ontwikkelingstraject. Daar kunnen ze in hun eigen tempo werken aan een aantal vaardigheden en terug tot zichzelf komen, waardoor er kansen ontstaan om problemen op te lossen of ze een klein beetje achter zich te laten. > Doel Doel van het persoonlijk ontwikkelingstraject is het contact met de jongere te herstellen, hem te versterken als persoon en de band met de samenleving vooral wat betreft de context van leren en werken - te herstellen. > Doelgroep De persoonlijke ontwikkelingstrajecten zijn bedoeld voor jongeren met moeilijkheden op verschillende levensdomeinen (meerdere breuken in het persoonlijke en familiale leven, veel problemen tijdens de schoolgeschiedenis, verzeild in een hulpverleningstraject) die als gevolg daarvan nog niet in staat zijn om te functioneren in een arbeids- en prestatiegerichte context en nog niet sterk verankerd zijn in de samenleving, waarbij ze weinig betrokkenheid voelen Time-out > Doel Doel is een problematisch verlopen schoolbaan te deblokkeren, waardoor de meestal geringe binding van de jongere met de schoolcontext toch kan verbeteren en het risico op sociale uitsluiting kan verminderen. Time-out kan een alternatief zijn na de mogelijkheden die de school, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en de ouders kunnen inzetten. De dagelijkse interactie tussen de jongere en zijn schoolomgeving wordt tijdelijk onderbroken. Het gaat om een intensieve individuele en groepsbegeleiding mét nazorg en in samenspraak met andere begeleidende partners. Een Time-out-project is géén vergaarbak voor moeilijke leerlingen. Het gaat om een gerichte interventie, die er in het beste geval - toe moet leiden dat jongeren op een bevredigende manier in (hun) school kunnen blijven. Zowel leerling als school krijgen een rustpauze om dit mogelijk te maken. Zowel leerling als school kunnen nadenken over het incident, het gedrag, de relatie enz. Het Time-outprogramma is niet alleen gericht op reïntegratie in de school, maar ook op persoonlijkheidsvorming en maatschappelijke integratie. Dat gebeurt via aandacht voor de individuele crisissituatie van elke jongere en met de bedoeling om hem er als persoon sterker te laten uitkomen. Er wordt dus ook een beroep gedaan op zijn verantwoordelijkheid t.o.v. de huidige probleemsituatie. > Doelgroep Zowel jongeren uit ASO, BSO, TSO en jongeren uit BUSO type 1 onderwijsvorm 3 (lichte mentale handicap met integratie in gewoon leef- en werkmilieu tot doel) komen in aanmerking. Ook jongeren uit de systemen van leren en werken kunnen er terecht. Ze zijn tussen 12 en 18 jaar en komen uit alle onderwijsnetten. In principe worden jongeren met een psychiatrische problematiek, jongeren met druggebruik als hoofdprobleem of jongeren die ernstige criminele feiten hebben gepleegd niet opgenomen in een Time-out-project, omdat het doorgaans niet mogelijk is om met deze jongeren binnen dit kader de doelstelling te realiseren. Er lopen Time-out-projecten in Sint-Niklaas, Roeselare, Ieper, De Panne, Kortrijk, Oostende en Mechelen, Torhout en Halle Overleg Groep INTRO participeert aan overlegorganen. Diverse medewerkers (regiodirecteurs, coördinatoren, teamverantwoordelijken, vormingswerkers enz.) nemen namens Groep INTRO op actieve wijze deel aan overlegtafels, werkgroepen enz. i.v.m. Leren en Werken: reflectiegroep persoonlijke ontwikkelingstrajecten, sectoroverleg deeltijdse vorming, regionaal overlegplatformen, VDAB, Actiris, Schoolopbouwwerk enz. Via die weg draagt Groep INTRO bij aan beleidsevoluties, visieontwikkeling, concrete projecten enz. De medewerkers van Groep INTRO vullen deze vertegenwoordigingen in vanuit de missie van de organisatie en de belangen van haar doelgroep Vorming van de medewerkers Intern aanbod Elke regio heeft haar eigen VTO-aanbod (VTO = Vorming, Training en Opleiding). Daarnaast is er ook een nationaal VTO-aanbod voor de werksoort Leerplichtonderwijs. In 2009 werd dit toegespitst op de medewerkers in de P.O.T.- projecten. Voor hen organiseerden we op 26 maart een vormingsaanbod met o.m. volgende onderwerpen: specificiteit van P.O.T., profiel van P.O.T.-jongeren linken aan een evenwicht tussen een groeps- en een individuele benadering, peiling naar ondersteuningsbehoeften en een rode loper voor good is een nascholing jongeren- en trajectbegeleiding voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd en de deeltijdse vorming om de trajectbegeleiding te professionaliseren. Het wordt gerealiseerd door het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten vzw, samen met Leertijd en de Deeltijdse Vorming. Er is een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie systemen van Leren en Werken, die het nascholingsprogramma samenstelt en zorgt voor de voorbereiding, de uitwerking, de implementatie en de evaluatie. Een belangrijk deel van het vormingsaanbod voor P.O.T.-medewerkers wordt binnen dat ka- 30 LEERPLICHTONDERWIJS 31

17 1.7. Sturing van de werksoort De Stuurgroep Onderwijs die in 2009 vijfmaal vergaderde - is samengesteld uit de regionale coördinatoren onderwijs en wordt voorgezeten door een regiodirecteur, ondersteund door de nationale staf. Opdracht van de stuurgroep is de opvolging van het beleidsplan , beleidsvoorbereidend werk m.b.t. het decreet der aangeboden: werken in een team, omgaan Leren en Werken, de oproep Voortrajecten, de met agressie, motiveren en coachen van jongeren, omgaan met weerstanden, juridische en Time-outdossiers enz. deontologische aspecten van leerlingenbegeleiding. op het einde van 2009 drie werkgroepen Binnen de schoot van de stuurgroep werden heropgestart. Er werd ook 1 nieuwe werkgroep gestart. De werkgroep voortrajecten vergaderde drie maal, de werkgroep Time-out kwam twee maal bij elkaar en de werkgroep I-P.O.T. ook twee maal. Nieuw was de oprichting van de werkgroep Samenwerkingsverbanden (twee bijeenkomsten) voor de opvolging van de ASPV, leerlingebonden activiteiten en aanbod samenwerkingsverbanden BJZ. 2 OVERZICHT VAN DE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2.5. Regio Limburg - samenwerkingsverbanden Deeltijds Onderwijs: CLW Technicum Sint-Truiden, CLW Sint- Lodewijk Genk (vanaf september 2009 alleen nog in die laatste school) - voortrajecten Genk en Sint-Truiden - P.O.T. Limburg (Genk, Sint-Truiden en Maaskant) 2.6. Regio Oost-Vlaanderen - samenwerkingsverbanden Deeltijds Onderwijs: CLW VTI Sint-Lucas Oudenaarde, CLW VTS Sint-Niklaas, CLW VTI Trefpunt Dendermonde, CLW VTI2 De Kering Aalst, CLW De Rotonde Gent - samenwerkingsverbanden bijzondere jeugdzorg: RKJ De Sleutel en OOOC Luein - voortrajecten Gent, Eeklo, Sint-Niklaas - P.O.T. Gent, Sint-Niklaas, Dendermonde, Eeklo en Aalst - Time-out Sint-Niklaas 2.7. Regio Vlaams-Brabant - Voortrajecten Vilvoorde (t.e.m. juni 2009) - Time-out Halle (effectief opgestart vanaf september 2009) Voor de werksoort Leerplichtonderwijs was er in 2009 volgend aanbod in de verschillende regio s Regio Antwerpen - voortrajecten Mechelen - Time-out Mechelen Deze werking werd op het einde van 2009 stopgezet Regio Brugge-Oostende - samenwerkingsverbanden Deeltijds Onderwijs: VTI Brugge en Oostende - samenwerkingsverbanden bijzondere jeugdzorg: OOOC t LAAR, OOOC De Zandberg, OBC De Waai - samenwerkingsverbanden bijzondere jeugdzorg: OOOC De Waai - voortrajecten Brugge en Oostende - P.O.T. Brugge en Oostende - Time-out Oostende en Torhout 2.3. Regio Brussel - P.O.T. Brussel en Halle-Vilvoorde 2.4. Regio Kortrijk-Roeselare- Westhoek - samenwerkingsverbanden Deeltijds Onderwijs: VTI Kortrijk, VTI Roeselare - samenwerkingsverbanden bijzondere jeugdzorg: De Wijzer - voortrajecten Kortrijk en Roeselare - P.O.T. Kortrijk, Roeselare en Westhoek - Time-out Kortrijk, Roeselare, Ieper en De Panne - schoolexterne Time-out voor jongeren uit Kortrijkse scholen 3 DEELNEMERSGEGEVENS 3.1. Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden met CLW s Sinds de inwerkingtreding van het decreet Leren en Werken op 1 september 2008 werden urenleraar toegekend. naam aantal toegekende uren-leraar 2008 aantal toegekende uren-leraar 2009 CLW Brugge CLW Oostende CLW Gent CLW Sint-Niklaas CLW Dendermonde CLW Aalst CLW Oudenaarde CLW Kortrijk CLW Roeselare CLW poperinge 28 / CLW Genk 20 8 CLW Sint-Truiden 7 / 32 LEERPLICHTONDERWIJS 33

18 3.1.2 Samenwerkingsverbanden bijzondere jeugdzorg 3.4. I-P.O.T. Sinds de inwerkingtreding van het decreet Leren en Werken op 1 september 2008 werden urenleraar toegekend. naam De Waai T Laar e.a. RKJ Luein De Morgenster De Wijzer Totaal 3.2. Brugprojecten 3.3. Voortrajecten aantal leerlingen aantal leerlingen aantal leerlingen 2009 Groep INTRO bood in 2009 ook brugprojecten aan. Die cijfers vind je onder het hoofdstuk Werkervaring. Groep INTRO bood in 2009 voortrajecten aan onder de naam Travak. Na vier voortrajectoproepen, geïnitieerd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Gemeenschap, is Groep INTRO in 2009 in de viifde voortrajectperiode gestapt. naam urencontingent 2008 urencontingent 2009 Brugge-Oostende Kortrijk-Roeselare- Westhoek Limburg Oost-Vlaanderen vlaams-brabant Mechelen Totaal Brugge Oostende totaal Kortrijk Roeselare Westhoek totaal Brugge Oostende totaal Kortrijk Roeselare Westhoek / totaal / Op 1 september 2008 trad het decreet Leren en Werken in werking. Vanaf dat moment werden contingenten uitgedrukt in deelnemersuren - toegekend. Het contingent voor het schooljaar bleef identiek aan dat van het vorige schooljaar. regio BO Brugge Oostende BRU Brussel Halle KRW Kortrijk Roeselare Westhoek LIM OVL Aalst Gent Dendermonde Eeklo Sint-Niklaas Totaal dlnrsuren contingent contingent contingent contingent Time-out regio begeleide jongeren 2008 begeleide jongeren 2009 ANT Mechelen BO Oostende KRW Kortrijk Roeselare Westhoek LEERPLICHTONDERWIJS 34 35

19 regio begeleide jongeren 2008 begeleide jongeren 2009 OVL Sint-Niklaas VLB Halle Totaal begeleide jongeren 35 voorbereiding BESCHOUWING 25 jaar deeltijds onderwijs is ongemerkt voorbijgegleden! Van enig centraal gedragen initiatief ter ondersteuning van dit toch opmerkelijk jubileum is geen sprake. Verassend misschien, vooral in het licht van het decreet Leren & Werken dat in zijn tweede bestaansjaar zich inzake impact steeds dieper innestelt in het onderbewustzijn van iedereen die deze onderwijsvorm genegen is. Het verhaal begon immers onder een niet zo gunstig gesternte. Was de hertekening van het deeltijds onderwijsplaatje niet bedoeld voor de 3 leerwegen en waarom was het leerlingenwezen in die optiek dan zo duidelijk ontsnapt aan de hervormingsgedachte? Was het dan werkelijk zo dat enkel de vormingssector was aangepakt ter inbedding in het geheel en tot meerdere glorie van een optimaal ingevuld 4-fasenplan ontsproten aan het brein van een hervormingsgeïnspireerde minister en zijn kabinet? Voor Groep INTRO hoe dan ook de confrontatie met evenveel vraagtekens als uitdagingen. Wat betekent dus het decreet in de feiten na deze inleidende periode? Een aantal zaken op een rijtje... ROP s en andere overlegorganen Of we het nu toejuichen of niet: instappen in de nieuwe regeling betekende het opheffen van een niet onbelangrijk deel van onze autonomie. De autonome Centra Deeltijdse Vorming werden via het decreet met 1 pennentrek van de kaart geveegd en vervangen door de in fase 4 voorziene Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten waardoor we overduidelijk in een onderaannemersrol van onderwijs terecht kwamen. Klap op de vuurpijl was dan het toemaatje dat betrokken markt slechts 3 jaar gegarandeerd was voor de gekende en bestaande spelers waarna alles open gegooid wordt voor nieuwe aanbieders. Tevens werden jarenlang opgebouwde samenwerkingsverbanden met de CDO s van het vrije net eigenlijk vogelvrij verklaard wegens een niet structureel decretale inpassing. Een school die dit soort initiatieven mee in het bad nam deed dit nog meer dan vroeger met een opgave van eigen uren, elke samenwerking werd dan ook minutieus ontleed en enkel heropgestart op die plaatsen waar daadwerkelijk geloof heerste in de meerwaarde van coöperatie onderwijsvorming. Om de rol van alle partners binnen Leren & Werken duidelijk in kaart te brengen werden in alle RESOC s overlegplatformen geïnstalleerd waarbinnen ook Groep INTRO haar rol te vervullen had: de zogeheten ROP s. Een structuur die we van bij aanvang ook de nodige draagkracht mee wilden toebedelen. Immers een samen met de sociale partners, onderwijs en andere zinvolle derden (VDAB, CLB...) gedragen geheel kon enkel een meerwaarde zijn. Vandaag de dag dienen daar kanttekeningen bij geplaatst te worden: organen als VLOR en SERV zien de rol van betrokken instelling duidelijk anders met andere beleidspalers ter zake om maar 1 element te sorteren uit een veel lijviger evaluatie. Groep INTRO van haar kant moest toezien hoe in een aantal gevallen de besluitvorming der ROP s toch wel unilateraal leek uit te vallen: inzake voortrajecten kwamen kapers op de kust die in sommige (als dit bij de Voortrajecten) gevallen zeer welwillend tot de onderwijskoek werden toegelaten en die ons wat vertwijfeld achterlieten. Als dit zo vlot kon bij de voortrajecten (van oudsher toch 1 van onze sterktes), wat dan inzake de Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten? Om hierin te kunnen participeren hadden we toch onze autonomie als autonome Centra Deeltijdse Vorming opgegeven? Vertwijfeling is echter een slechte raadgever. Overtuigd van de eigen expertise ploegden we verder op de ontgonnen akker. Wat zijn dan de bevindingen op de vooravond van de evaluatie van VDB s inmiddels roemruchte decreet? KWALITEIT Anno 2010 stellen we vast dat de kwaliteit die Groep INTRO altijd hoog in het vaandel draagt meer dan ooit ons forte is. In een duidelijkere roep naar meer structurele erkenning vinden we partners in de VLOR en de SERV die mee aan de kar trekken om dit bij de bevoegde minister hard te maken. De kennis van het veld draagt in niet geringe mate bij tot de opnieuw meer voelbare waardering van onmiddellijk betrokken partners. Niet iedereen kan ons immers zo maar uit de markt duwen op een terrein dat we samen met een aantal bondgenoten van het eerste uur (de sector deeltijdse vorming) tot ons wettelijk erfgoed mogen rekenen. Ondanks de herbevestiging via onze stakeholders van het geloof in onze missie en de realisatie ervan, blijft een alerte houding primordiaal! Bij het begin van het nieuwe kalenderjaar wachten we immers nog steeds op een blijvende verankering van onze werking Bijzondere Jeugdzorg, blijven we geconfronteerd met ergerlijk lang op zich laten wachtende calls voor Time Out, Voor- en andere trajecten, blijven we sukkelen met jaarlijks te hernieuwen dossiers op terreinen die we de onze menen te weten. Ontmoedigd? Neen, maar een blijvende schreeuw tot het defi nitief DUIDELIJK en VER- ANKERD op de onderwijskaart zetten van onze expertise, is meer dan ooit het credo van het komende werkjaar: wat we samen met onze partners hebben opgebouwd moet en zal gehonoreerd worden! 36 LEERPLICHTONDERWIJS 37

20 OPLEIDINGEN 38 39

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Stelsel van leren en werken Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Inhoud Historiek van leren en werken Decreet betreffende het stelsel van leren

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent 16 maart 2015 Inleiding Luc Decavel Voorzitter SERR Zuid-West-Vlaanderen Rapportering Streekpact

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015

VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015 VLOR Studiedag spijbelen 23 oktober 2015 Programma 1. Voorstelling CDO Kortrijk: 2. Preventie schooluitval / aanpak spijbelproblematiek 2. Spijbelactieplan 4. Partnerschappen spijbelbeleid Persoonlijk

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.

VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T. VACATURE Educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T. antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer

Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Hoe ondersteunde AgODi het werkveld bij de verhoogde instroom van vluchtelingen? Hasselt 29 april 2016 Sara De Meerleer Agenda 1. September 2015 2. AgODi reageert 3. Uitbreiding ondersteuningsaanbod 4.

Nadere informatie

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Probleem - Grote jeugdwerkloosheid - Overstap onderwijs-arbeidsmarkt

Nadere informatie

b) Hoeveel personeelsleden worden in het kader van de time-outprojecten in het onderwijs tewerkgesteld?

b) Hoeveel personeelsleden worden in het kader van de time-outprojecten in het onderwijs tewerkgesteld? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 697 van 3 augustus 2012 van KATHLEEN HELSEN Samenwerking onderwijs-jeugdwerk

Nadere informatie

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken Word Wijs!? een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent duur project: 1/10/2012 tot 30/9/2013, verlengd met 1 schooljaar 1/10/2013 tot 30/9/2014 1,2 fulltime

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs)

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Geachte ouders, Beste jongere, Aan alle andere geïnteresseerden, Deze informatiebrochure heeft als bedoeling een kort inzicht

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni)

VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni) VACATURE Trajectbegeleider / educatief medewerker (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO (tijdelijke vervanging 1 december 30 juni) Indiensttreding: Contactadres: vzw LEJO Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! / Commissie Onderwijs 5 maart 2015

Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! / Commissie Onderwijs 5 maart 2015 Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! koen.bollaert@g-o.be / 0497 45 64 28 Commissie Onderwijs 5 maart 2015 Inhoud PPGO! Inleiding Partnerschap Succesfactoren Visie op onderwijs Deelcertificaten Belang

Nadere informatie

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties 30 november Jos Thys Instellingen & Leerlingen Basisonderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs Ine Vos CANON Cultuurcel Kunst- en cultuureducatie & beleid Beleidstraject

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

Nota Invoering ondersteuningsmodel

Nota Invoering ondersteuningsmodel Nota Invoering ondersteuningsmodel Vooraf: - Het ondersteuningsmodel is een stap in het versterken van gewone scholen zodat minder kinderen in het buitengewoon onderwijs instromen. De gespecialiseerde

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Samen Werken Aan Toekomst Wat is SWAT? SWAT staat voor Samen Werken Aan Toekomst. Het is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs.

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK INTEGRATIE DOOR WERK Het VDAB-programma gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Een programma gebaseerd op: - het advies van de Commissie

Nadere informatie

conceptnota Samen tegen Schooluitval

conceptnota Samen tegen Schooluitval conceptnota Samen tegen Schooluitval Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters Vlaams minister

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector In 2015 hebben

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Time-out Brussel. Project ter Preventie van schooluitval

Time-out Brussel. Project ter Preventie van schooluitval Time-out Brussel Project ter Preventie van schooluitval Informatiebrochure Schooljaar 2014-2015 INHOUD 1. VOORWOORD 4 2. TEAM 5 3. TIME-OUT Algemeen 6 Basis Principes Doelstellingen Doelgroep 4. TIME-OUT

Nadere informatie

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING MISSIE Binnen het kader van functie 3 (psychosociale rehabilitatie, destigmatisering, sociale inclusie) van het GGZ-netwerk SaRA (samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

nr. 191 van MARTINE TAELMAN datum: 5 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequebedrijven - Aanwervingsvoorwaarden

nr. 191 van MARTINE TAELMAN datum: 5 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstenchequebedrijven - Aanwervingsvoorwaarden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 191 van MARTINE TAELMAN datum: 5 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Aanwervingsvoorwaarden Op 1 augustus

Nadere informatie

Jeugdwerker Ninove (M/V)

Jeugdwerker Ninove (M/V) VACATURE vzw LEJO Jeugdwerker Ninove (M/V) Voltijdse betrekking Contract bepaalde duur tot en met 31/12/2015 met kans op verlenging Standplaats: Ninove De samenwerking vzw LEJO en stad Ninove Een onderzoeksrapport

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen)

Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen) Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen) Vragen samenlevingsverbanden (en handicap) naadloos samenwerken hulpcoördinatie Exclusie(f) Inclusie(f) De insluiting in de samenleving van achtergestelde

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN HERGO

TIME OUT PROJECTEN HERGO TIME OUT PROJECTEN HERGO op school Schoolinterne Korte Time Out Schoolexterne Korte Time Out Schoolextern Op Maat Klasbegeleiding op maat SWAT Laten we ons even voorstellen... Elegast Time Out Projecten

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011 Bekendgemaakt op 27 oktober 2011 Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Wat kan (na) OKAN? Vervolgschoolcoaches vertellen. 25 april 2013

Wat kan (na) OKAN? Vervolgschoolcoaches vertellen. 25 april 2013 Wat kan (na) OKAN? Vervolgschoolcoaches vertellen 25 april 2013 Inhoud 1. Vervolgschoolcoach 1. Functiebeschrijving 2. Takenpakket 2. De OKAN-leerling in een OKAN-school 1. Voorbereiding studiekeuze 2.

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

Opleidingsvorm 2 (OV2) Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking

Opleidingsvorm 2 (OV2) Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking Opleidingsvorm 2 (OV2) Voor jongeren met een matige of ernstige mentale beperking Opleidingsvorm 2 - Secundair onderwijs op maat In opleidingsvorm 2 bereidt De Leerexpert leerlingen met mentale beperking

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

De identiteit van Domo vzw: een goede buur

De identiteit van Domo vzw: een goede buur De identiteit van Domo vzw: een goede buur 1. Ideologie Waar geloven wij in? De uitspraak van Adèle, oprichtster van Domo, geeft de belangrijkste bestaansreden van Domo weer: Je kán zoveel doen door eenvoudigweg

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Opleidingsvorm 1 (OV1) Voor jongeren met een mentale beperking of een motorische en/of meervoudige beperking

Opleidingsvorm 1 (OV1) Voor jongeren met een mentale beperking of een motorische en/of meervoudige beperking Opleidingsvorm 1 (OV1) Voor jongeren met een mentale beperking of een motorische en/of meervoudige beperking Opleidingsvorm 1 Secundair onderwijs op maat Jongeren tussen 13 en 21 jaar met een mentale beperking

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie