Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie. Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie. Voordat aan de opleiding wordt begonnen"

Transcriptie

1 De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van de opleiding, de theorie wordt om de praktijk heen gebouwd. Onderstaande invulling kan leiden tot acties bij de verschillende instellingen. Dit programma van Eisen is vooral verwoord voor de BOL-studenten. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen 1 Informatieprocedure: Vertegenwoordigers uit de branche en onderwijsinstellingen maken gezamenlijk afspraken over a. Promotionele activiteiten en voorlichting VMBO / Speciaal Onderwijs / MBO. Voorlichting geven op de scholen: Initiatief ligt bij de scholen via de praktijkopleiders. Verzorgen van oriënterende ochtenden: Initiatief ligt bij de scholen via de praktijkopleiders. Hierbij worden de leerlingen uitgenodigd in de kinderopvang. De scholen vragen deze aan bij de praktijkopleiders met name vanuit de sector Zorg en Welzijn. Deze sector heeft de meeste binding met dit werkveld. Deze stages worden gerealiseerd bij de PSZ en de BSO, bij sommige instellingen ook in de reguliere opvang. Maatschappelijk stages worden incidenteel toegestaan, met name binnen de peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Echter niet structureel. Gastlessen en workshops: In leerjaar 1 van het MBO worden door de kinderopvang gastlessen en workshops verzorgd. Participeren aan de Opendag: De kinderopvang neemt op verzoek van Gilde Opleidingen deel aan de Opendag. Toegang tot de websites van de verschillende instellingen voor KOV en Calibris: Hier kunnen de studenten informatie vinden over de verschillende instellingen en oa ook over de stagemogelijkheden en de inhoud van de Kwalificatiedossiers. Bijlage 1 1 van 11

2 Over al deze onderwerpen vindt regelmatig overleg plaats tussen de scholen en kinderopvang, zo ook bij Gilde Opleidingen tijdens de werkveldoverleggen. b. Het verstrekken van informatie over het toekomstperspectief. Dit is een verantwoordelijkheid van zowel de opleiding als ook van de kinderopvang. Bij vragen hierover kunnen deze partijen dan een reëel beeld geven van de huidige situatie. c. EVC-procedures. Voor de BBL-opleiding kunnen studenten een EVC-traject doorlopen. Gilde Opleidingen heeft een door de BKK erkend EVC-bureau. Het resultaat van deze EVC-procedure is een ervaringscertificaat. De kosten hiervan kunnen op dit moment via de BKK worden teruggevraagd. Aanmelding en selectie voor de opleiding 2 De onderwijsinstelling voert een intakegesprek, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: a. de motivatie voor de opleiding b. een beeld van het werkveld c. de verwachtingen die de aspirant student heeft van en na de opleiding d. lichamelijke beperkingen, die het werken in de kinderopvangorganisaties in de weg staan e. overige: respect tonen voor omgangsvormen, enthousiasme en flexibiliteit, een representatief, verzorgd uiterlijk en creativiteit en andere beroepshoudingsaspecten. f. afspraken over minimale beheersing van de Nederlandse taal. g. De onderwijsinstelling geeft opleidingsadvies aan de student, rekening houdend met (on)mogelijkheden en wensen van de student en de situatie op de arbeidsmarkt. Bij Gilde Opleidingen vindt geen intake plaats voor de toelating tot de opleiding PW aan het einde van leerjaar 1, maar wel een intake voor de toelating tot een van de SAW-opleidingen bij de start van leerjaar 1. Zolang er geen discriminerende selectiecriteria zijn voor dit werkveld, is er geen sprake van een intake. Indien de student kan worden toegelaten tot leerjaar 1, zal hij in leerjaar 1 moeten laten zien, dat hij geschikt is voor een SAW-opleiding. Met een positief advies van de trajectbegeleider kan hij dan deelnemen aan de loting voor de toelating tot de opleiding PW3 of 4. Bijlage 1 2 van 11

3 In leerjaar 1 komen tijdens de oriëntatie/werkveldervaring de genoemde onderwerpen aan de orde. a.-b.-c. de motivatie, beeld van het werkveld, verwachtingen De student wordt hierin op school begeleid en hierop voorbereid. De studenten zijn gedurende leerjaar 1 uitgebreid bezig met opdrachten (leerprestaties) om werkveld, doelgroepen, instellingen te leren kennen en zodoende hun verwachtingen reëel te maken. Tijdens voortgangsgesprekken wordt hier ook bij stil gestaan, temeer daar de student gedurende leerjaar 1 een definitieve keuze maakt voor een van de opleidingen. De verwachtingen en eisen die aan de student worden gesteld, zullen in de loop van zijn opleiding toenemen en groter worden. d. lichamelijke beperkingen. In de profielschets dient de student zijn beperkingen te vermelden. Soms blijken deze pas tijdens de stages in het werkveld. Het is belangrijk dat deze student een reëel voortgangsadvies krijgt, gebaseerd op de ervaringen tijdens de stage en (ervaringen) tijdens de opleiding. Hij zal zelf moeten ervaren hoe de beperking het werken in deze sector (nadelig) beïnvloedt. e. overige: respect tonen voor omgangsvormen, enthousiasme en flexibiliteit, een representatief, verzorgd uiterlijk en creativiteit en andere beroepshoudingsaspecten. Tijdens de voorbereiding voor de BPV worden deze punten op school besproken. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de student geïnformeerd en ontvangt hij de aan hem gestelde eisen mondeling en/of schriftelijk. Deze zijn gebaseerd op de beroepscode Kinderopvang. f. Afspraken Eindniveau van Nederlands is vastgesteld door het ministerie. Voor Nederlands is voor niveau 3 2F vereist en voor niveau 4 3F. Zo zijn er ook eisen voor rekenen en daarnaast voor niveau 4 ook voor Engels. Bij de intake wordt een inschatting gemaakt of de student dit eindniveau in de gestelde opleidingstijd moet kunnen halen. Voor BOL-studenten is een VMBO-diploma of een niveau 3 diploma, de wettelijke norm om iemand toe te laten op de opleiding. Voor BBL-studenten geldt dat Nederlands, Engels en rekenen ingeschat worden door vooropleiding, eventuele intake door vakdocenten of instaptoetsen. Het aantal stageplaatsen in leerjaar 2 en dus het aantal studenten dat wordt ingeloot, is afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt. Bijlage 1 3 van 11

4 De student ontvangt voor de toelating tot de opleiding een advies, dat rekening houdt met zijn wensen en met zijn competenties en inzet, maar zonder discriminerende selectiecriteria heeft dit uiteindelijk geen consequenties. 3 Aanmelding en selectie voor de leerwerkplek (BOL): a. Volgens een vastgestelde procedure informeren het ROC en de leerbedrijven elkaar en maken afspraken over het aantal studenten per leerniveau per jaar. Hierbij wordt: ingespeeld op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. rekening gehouden met de begeleidingscapaciteit van de leerwerkplekken. b. De student volgt het BPV-kennismakingsproces van het leerbedrijf. c. De leerbedrijven maken afspraken over een uniforme werkwijze in het BPVkennismakingsproces. d. De onderwijsinstelling geeft informatie over de inhoud en sturing aan het BPV-kennismakingsproces van de student. a. Volgens een vastgestelde procedure informeren het ROC en de leerbedrijven elkaar en maken afspraken over het aantal studenten per leerniveau per jaar. Hierbij wordt: ingespeeld op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. rekening gehouden met de begeleidingscapaciteit van de leerwerkplekken. Dit geschiedt tijdens werkveldoverleggen en in individuele overleggen met instellingen. De begeleidingscapaciteit is onderwerp van gesprek tijdens de vierjaarlijkse hererkenningsgesprekken. Leerbedrijven dienen hun actuele aanbod aan leerplaatsen via mijn Calibris kenbaar te maken in het bedrijvenregister De procedure van inventarisatie en aanvraag stageplaatsen is jaarlijks onderwerp van gesprek tussen het ROC en de instellingen. Zie de bijgevoegde bijlagen: Procedure inventarisatie en aanvraag stageplaatsen (bijlage 5). Kennismakingsprocedure (bijlagen 2 en 3). Stappenplan Aanname, Plaatsings- en Kennismakingsprocedure stagiaire in de kinderopvang (bijlage 6). b. De onderwijsinstelling geeft informatie over de inhoud en sturing aan het BPVkennismakingsproces van de student (zie bijlage 1: Kennismakingsprocedure Kinderopvang Gilde Opleidingen). Hierover worden afspraken gemaakt tijdens de werkveldoverleggen en in individuele overleggen met de instellingen. De voorbereiding op school geschiedt conform bijlage 7 Voorbereidend stageonderwijs De student volgt het BPV-kennismakingsproces van het leerbedrijf. Bijlage 1 4 van 11

5 Zie bijlage 2: Voorbeeld Kennismakingsprocedure leerbedrijf. 3a Aanmelding en selectie voor de leerwerkplek (BBL): Bij BBL-studenten vindt de selectie en aanmelding plaats door de werkgever. 4 Voorwaarden waaraan voldaan moet worden, voordat de student start met de BPV vanaf het 2e leerjaar. a. Elke student heeft een basismodule gevolgd in sociale vaardigheden, gesprekstechnieken, opbouwen vertrouwensrelatie, assertiviteit en feedback. De student heeft zich indien mogelijk georiënteerd in het uitvoeren van de dagelijkse opvang. Belangrijke voorwaarde: het beschikbaar zijn van voldoende stageplaatsen voor leerjaar 1 in de Kinderopvang. b. Elke student heeft een portfolio, waarin duidelijk omschreven is wat de student al kan en wat de student nog moet leren. Hiervoor kan de profielschets gebruikt worden, die de student meebrengt naar het kennismakingsgesprek. c. De student volgt het aantal uren zoals vermeld op de POK en verdeeld binnen de werktijden van het leerbedrijf. De student heeft recht op de vrije dagen cq. vakantiedagen van Gilde Opleidingen. Het opnemen van deze uren / dagen geschiedt echter alleen in goed overleg met het leerbedrijf. d. De student volgt de gedragsregels van het leerbedrijf. Hij ontvangt deze tijdens het kennismakingsgesprek mondeling of schriftelijk van de praktijkopleider. e. Het leerbedrijf is binnen 6 weken na aanvang van de BPV-periode in het bezit van een BPV-overeenkomst (POK). Streven is binnen 3 weken. f. De student is voor aanvang van de BPV in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), of heeft in ieder geval een aanvraag ingediend en deze overlegd. Tevens zal hij een kopie van zijn ID moeten overleggen Zie bijlage 3: Procedure VOG aanvraag. g. De student informeert de werkbegeleider op de leerwerkplek bij aanvang van de BPV-periode over de stand van zaken van zijn of haar BPV-opdrachten, dmv van zijn of haar profielschets en kennismakingsbrief. Zie bijlage 2: Voorbeeld Kennismakingsprocedure leerbedrijf Zie bijlage 4: Profielschets. Bijlage 1 5 van 11

6 Afstemming werkveld onderwijs tijdens de BPV 5 Voorwaarden tijdens de BPV-periode a. De student wordt gedurende het curriculum zo veel mogelijk breed ingezet in de kinderopvangorganisaties, zodat hij/zij kennismaakt met het werken in de branche in al zijn facetten, zowel qua doelgroepen (0-12) als wat betreft neventaken. b. De vertegenwoordiger vanuit het werkveld die zitting heeft in de klankbordgroep van Gilde Opleidingen, bewaakt of er tijdens de opleiding voldoende aandacht is voor: oefening van sociale vaardigheden, waardoor een basisniveau bij studenten aanwezig geacht mag worden voor aanvang van de BPVperiode. basiskennis van pedagogiek, op basis waarvan in relatie tot de ontwikkelingsfasen van het kind, de student adequate creatieve werkvormen toepast. theoretische basiskennis, waardoor de praktijkopdrachten uitgevoerd kunnen worden. Praktijkopdrachten en theorielessen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd: de opleiding streeft naar meer vraaggestuurd werken (i.p.v aanbodgestuurd). Dit is echter een langzaam stap-voor-stap-proces. De afstemming is vooral gericht op de ontwikkelingsfasen van het kind en op de creatieve ontwikkeling van de student c. De vertegenwoordiger vanuit het werkveld die zitting heeft in de klankbordgroep van Gilde Opleidingen, zoekt in samenwerking met de aanwezigen in de werkveldoverleggen afstemming over de opleidingsstructuur van de opleidingsrichtingen, waaronder de plaats en de omvang van de BPV. Gilde Opleidingen stemt het schoolrooster zoveel mogelijk af op de praktijk, d.w.z. stagiaires zijn zoveel mogelijk aanwezig in de instelling, op druk bezochte dagen in de kinderopvanginstellingen (maandag, dinsdag en donderdag) d. De student wordt in de loop van het curriculum steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. De student toont initiatief en heeft een open en gemotiveerde leerhouding. Dit zal gaan van begeleiden, naar geleiden, naar zelfstandigheid. De student moet tijdens de opleiding groei laten zien. Dit is onderdeel van het voortgangsgesprek van leerbegeleider, werkbegeleider en Bijlage 1 6 van 11

7 student tijdens de stage. Dit vormt een onderdeel van het beoordelingssysteem en wordt besproken tijdens de Integrale Beoordelingsmomenten (IBM). e. De onderwijsinstelling en het werkveld corrigeren en evalueren gedurende de opleiding, de verslagen van de student ook op Nederlands taalgebruik, zodanig dat dit positief stimulerend werkt voor de student. De werkbegeleider beoordeelt de verslagen niet alleen op de beroepsinhoud, maar ook op Nederlands en koppelt dit terug naar de student. f. De werkbegeleiders weten wat de rol- taakverdeling is van student, de werkbegeleider, de praktijkopleider en de leerbegeleider BPV (van de onderwijsinstelling), conform de richtlijnen van Calibris. De werkbegeleiders zijn toegerust om de praktijkopdrachten te begeleiden. Het stagebeleid van Gilde Opleidingen, omvat een profielschets en een taakomschrijving van de stagebegeleiding door de werkbegeleider en de praktijkopleider binnen de instelling. Zo ook een profielschets en taakomschrijving van de leerbegeleider van Gilde Opleidingen. Dit beleidsdocument is in ontwikkeling. Het is noodzakelijk hierover overeenstemming te vinden. g. Voordat de BPV-periode start, heeft Gilde Opleidingen aan de instellingen meegedeeld hoe vaak, hoeveel en met welke inhoud er contactmomenten zijn. Op indicatie en verzoek van de instelling en ook van Gilde Opleidingen, kunnen er tussentijdse contactmomenten plaatsvinden. Dit kan telefonisch en/of via mail gebeuren. Er kunnen ook extra gesprekken gepland worden. h. De werkbegeleider en de leerbegeleider BPV houden zich aan de procedure voor de tussentijdse beoordeling. Deze procedure staat beschreven in de examenprocedure van Gilde Opleidingen. i. De begeleiding door de leerbegeleider BPV, betreffende de opdrachten in de BPV-periode, gebeurt zoveel mogelijk op een eenduidige manier. Begeleiding door de leerbegeleider BPV, betreffende de opdrachten in de stage, gebeurt zoveel mogelijk op een eenduidige manier. Dit wordt op de opleiding met elkaar afgestemd in het kernteam PW. Gilde Opleidingen heeft een inspanningsverplichting, om te zorgen voor een uniforme benadering door de leerbegeleider. Borging hiervan vindt plaats door scholing en door controle, evaluatie en gesprekken in het kernteam en tijdens de BPV in de instelling. Eenduidigheid is gewenst qua begeleiding en beoordeling door de Bijlage 1 7 van 11

8 werkbegeleiders en tussen werkbegeleiders en leerbegeleiders. Dit is een groeimodel. j. Gilde Opleidingen en vertegenwoordigers van de leerbedrijven, blijven middels reguliere overleggen, in afstemming en in ontwikkeling. Groot Overleg, Overleg Kleine Instellingen regio Weert-Roermond, Overleg Kleine instellingen Venlo-Venray. Het Grote Overleg vindt 3x per jaar plaats. Het overleg met de Kleine Instellingen vindt 2 keer per jaar plaats. k. Vakkrachten uit de praktijk krijgen de gelegenheid gastlessen op school te geven. Zie onderdeel 1 van dit programma van eisen. l. Docenten stellen zich op de hoogte van de reële werksituaties d.m.v. stages in het werkveld. Deze docentenstages vinden jaarlijks plaats en worden via het BPVbureau in december-januari aangevraagd bij de instellingen. Streven is, dat alle leerbegeleiders BPV in 4 jaar tijd 40 uur stagelopen in het werkveld. De BPV-instrumenten, opdrachten, toetsen en examineren 6 BPV-opdrachten: De BPV-opdrachten worden gemaakt op basis van het materiaal van het Consortium, waarbij de vertegenwoordigers van de leerbedrijven feedback geven. De Beroepsprestatie is zowel sturend voor de praktijk, de lessen op school, als voor de examinering. Een Beroepsprestatie wordt alleen dan positief beoordeeld, wanneer niet alleen de kennis en de vaardigheden worden aangetoond, maar ook de beroepshouding voldoende is. Zowel leerbegeleider als werkbegeleider nemen deze 3 facetten mee in hun beoordeling. De klankbordgroep geeft feedback op de inhoud en beoordeling van de beroepsprestaties. Gilde Opleidingen koppelt dit terug naar het Consortium 7 BPV-begeleiding en -beoordeling De BPV-begeleiding en -beoordeling vindt plaats in de driehoek onderwijs, werkveld, student. Bijlage 1 8 van 11

9 Er wordt gestreefd naar het betrekken van de werkvelden bij de kwalificerende assessmentgesprekken Zie bijlage 8: Examineringsproces kernactiviteitenmodel sector zorg en welzijn, update november Het beoordelen van de BPV-periode De student kan geen diploma halen, wanneer de beoordeling van haar/zijn beroepshouding onvoldoende blijkt. In dat geval zullen namelijk de vereiste competenties binnen een Beroepsprestatie niet afgetekend worden. Onderwijsinstelling en leerbedrijven onderzoeken de mogelijkheid om afspraken te maken over een procedure, om vast te stellen of iemand geschikt is voor het vak op basis van beroepshouding, waarbij bij aangetoonde ongeschiktheid een negatief bindend studieadvies gegeven kan worden. Een student moet voortgang laten zien tijdens de Integrale Beoordelingsmomenten 2 x per jaar (IBM). Als Beroepsprestaties niet volgens verwachting worden behaald, volgt een (voorlopig ) negatief studieadvies. Beroepshouding maakt deel uit van beoordeling tijdens IBM en maakt deel uit van beoordeling Beroepsprestaties. De beroepshouding is een geïntegreerd onderdeel in alle Beroepsprestaties (werkprocessen en competenties). Een student kan een Beroepsprestatie alleen behalen, als de werkprocessen en competenties in totaliteit als aangetoond beoordeeld worden 9 Het werkveld heeft een actieve rol in het summatieve examenprogramma. (eindbeoordeling) Het kwalificerende examenprogramma bestaat uit een mix van methoden. De actieve rol van de praktijkinstelling, bestaat in het kwalificerende examenprogramma, uit het beoordelen van de competenties, in de context van de Beroepsprestatie(s) en het mede beoordelen van kwalificerende bewijsstukken. Hierbij worden beoordelingslijsten gehanteerd. De procedure van registratie en examinering is beschreven en vastgelegd in een document. Zie bijlage 8: Examineringsproces kernactiviteitenmodel sector zorg en welzijn, update november 2011 Bijlage 1 9 van 11

10 Afspraken over de randvoorwaarden 10 Ondersteuning van de werkbegeleiders en praktijkopleiders in het competentiegericht opleiden. a. Werkbegeleiders hebben minimaal een cursus competentiegericht opleiden, methodische werkbegeleiding, begeleiden en beoordelen en/of coachen voor werkbegeleiders in de praktijk gevolgd; b. Tussen deelnemende organisaties vinden praktijkbijeenkomsten plaats, met als doel, waar mogelijk, de BPV op éénduidige wijze in te vullen. c. Het organiseren van het inzetten van vakbekwame gekwalificeerde assessoren, die regionaal breed erkend worden. d. Inhoudelijke ondersteuning vanuit het onderwijs, door het regelmatig organiseren van informatieve werkveldbijeenkomsten. Inhoudelijke punten lesprogramma: Inbedding Pedagogisch Kader 11 Bij het afstemmen van het inhoudelijk lesprogramma c.q. inrichten van het curriculum, staat het inbedden van het Pedagogisch Kader centraal. a. De leerbedrijven vragen voor de pedagogisch medewerker op niveau 3, om een stevige een brede basisopleiding. Voor de pedagogisch medewerker op niveau 4, zal er een meer verdiepende opleiding moeten zijn, waarin ruimte is voor het toeleggen op gespecialiseerde begeleiding en op basis van regie voeren. Eventueel verdere verdieping kan plaatsvinden in de vrije ruimte. b. In beide curricula moet de student daarom voldoende tijd en ruimte geboden worden, om het werken in de kinderopvang in de volle breedte en diepte te behandelen. Dit houdt in dat de student al vroeg in de opleiding zich richt op het werken in de kinderopvang en direct ingedeeld wordt op het niveau dat bij hem of haar past. De student heeft kennis van: c. Pedagogische visies en toepassingen van methodieken en kennis en waar mogelijk toepassing van het Pedagogisch Kader (0-4 jaar; 5-12 jaar): d. Ontwikkelingspsychologie van 0-12 jarigen gedurende alle leerjaren. De student kan: e. Observeren, interpreteren en rapporteren. Bijlage 1 10 van 11

11 f. Thematisch werken, waarbij de student rekening leert houden met de leeftijd van het kind. g. methodisch handelen. De student op niveau 4 specialiseert en verdiept zich in h. Bijvoorbeeld de ondersteuning van kinderen met lichte gedragsproblematiek of ontwikkelingsachterstanden (gespecialiseerde begeleiding). i. Bijvoorbeeld het opstellen van pedagogische werkplannen of werken met taalstimuleringsprogramma s (regievoeren). 12 Aanvullende wensenlijst wat betreft aandachtspunten curriculum en invulling van de 20% vrije ruimte a. Taalstimuleringsprogramma s in het kader van de Wet Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) b. Communicatietraining, vooral ook: communiceren met ouders. Zit in Beroepsprestatie o.a. Samen opvoeden. c. Verdieping in stromingen, in relatie tot het pedagogisch beleid van de verschillende leerbedrijven. d. EHBO en werken met protocollen (calamiteiten). e. Elementen van de opleidingen Sport-en-bewegen en Sociaal-cultureel-werk, modulair aanbieden als toevoeging ten bate van de BSO. f. Protocol vermoeden kindermishandeling g. Ergonomie (gezond werken; tillen, bukken, reiken). Dit is geïntegreerd in de lessen verzorgende vaardigheden en dmv gastlessen gericht op kinderopvang ( theorie op school, oefenen in de praktijk). Bijlage 1 11 van 11

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van

Nadere informatie

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 26-02-2010 De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Vastgesteld op 15-11-2011 door kinderopvang met ROC s

Vastgesteld op 15-11-2011 door kinderopvang met ROC s Beleidsprogramma m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 15-11-2011 door kinderopvang met ROC s Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen 1. Informatie

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie 5.5 Beroeps- en Praktijkvorming Datum 8 november 2012 Versie 6 Blad 1 van 12

5. Medewerkers en Organisatie 5.5 Beroeps- en Praktijkvorming Datum 8 november 2012 Versie 6 Blad 1 van 12 Blad 1 van 12 HOE JONGER HET KIND, HOE HOGER DE OPLEIDING (Gjalt Jellesma, voorzitter BOink.) STAGE BIJ PWH BEROEPS EN PRAKTIJKVORMING T.B.V. LEREN IN DE PEUTERSPEELZAAL Blad 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Plan van aanpak Regionaal Convenant Noord- en Midden Limburg

Plan van aanpak Regionaal Convenant Noord- en Midden Limburg Plan van aanpak Regionaal Convenant Noord- en Midden Limburg Maart 2013 1 Inhoudsopgave Plan van aanpak Blz 2. Blz 3. Inhoudsopgave Doelstelling Speerpunten Inhoudelijke uitwerking speerpunt 1 Blz 4. Inhoudelijke

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Verslag 1e jaar werkgroep 1 Oknu. Februari 2010

Verslag 1e jaar werkgroep 1 Oknu. Februari 2010 Verslag 1e jaar werkgroep 1 Oknu Februari 2010 Inleiding In opdracht van de regiegroep is in het voorjaar 2009 een werkgroep van start gegaan met als opdracht de eerste 3 punten uit het programma van eisen

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

kwako nieuw(s) 2 eindredactie projectgroep

kwako nieuw(s) 2 eindredactie projectgroep brede conferentie op 25 januari goed verlopen Er was een redelijke vertegenwoordiging van convenant deelnemers aanwezig. Deze organisaties willen we graag van harte bedanken voor de aanwezigheid en inbreng:

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Schema opleiding PW ¾ kinderopvang ROC Aventus

Schema opleiding PW ¾ kinderopvang ROC Aventus ROC Aventus De opleiding PW 3 Kinderopvang schematisch weergegeven in drie leerjaren; lees van onder naar boven Afronden proeve C Afronden opleiding Theorie Fase C: opvoeden, stimuleren en begeleiden 30

Nadere informatie

Startpunt en leidraad voor de werkgroepen is het Programma van Eisen (PvE) dd 26/02/2010

Startpunt en leidraad voor de werkgroepen is het Programma van Eisen (PvE) dd 26/02/2010 Werkgroepen Kinderen ons Vak status 2010 11 17, 4 werkgroepen: Profiel pedagogisch werkers: In- en doorstroom, Werving & Selectie van de opleiding Inhoud opleiding: Inhoudelijke afstemming curricula BPV

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Protocol Stagiaires / BPV

Protocol Stagiaires / BPV Protocol Stagiaires / BPV Beste Stagiaire, Binnen ZIJN Peuterspeelzalen vinden wij opleiden belangrijk om de juiste kwaliteit van peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Actieplan 2011/2013. 1. basisafspraken met leerbedrijven 2. meeloopdagen voor studenten plannen bij leerbedrijven kort na opendag (draaiboek)

Actieplan 2011/2013. 1. basisafspraken met leerbedrijven 2. meeloopdagen voor studenten plannen bij leerbedrijven kort na opendag (draaiboek) Beleidsprogramma m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 15-11-2011 door kinderopvang met s Actieplan 2011/2013 Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012

Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012 Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012 Stagebeleid Kindercentrumoverhoven Si7ard Vastgesteld: 5 september 2012 Evalua>e: 13 september 2012 Eigenaar: prak>jkopleider Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Wat

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Doel van de workshop Inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie als leerbedrijf van goed naar beter gebracht kan worden. Kwaliteitsgebieden BPV

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar.

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar. Naam training / opleiding Opleiding assistent conciërge/beheerder BB of BBL2 Opleidingsinstituut IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De conciërge of beheerder is de spil waar alles om draait op een

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

BPV HANDLEIDING. Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn

BPV HANDLEIDING. Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn BPV HANDLEIDING Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn 2016 Inhoud Voorwoord... 2 Algemene informatie... 3 Geheimhoudingsplicht... 3 Werktijden... 3 Verzuim... 3 Verklaringen...

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma 6 3.2.

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER. Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs

Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER. Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1. Inleiding Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer is een erkend leerbedrijf. Dit houdt

Nadere informatie

Kwaliteit Kinderopvang & Opleiden Regio Noord Holland Noord WELKOM! Juni 2010 Inhoud 1. Stilstaan bij het samenwerkingstraject Kinderopvang (KO) & Onderwijs 2. Convenant & uitwerking inhoud 3. Organisatiestructuur

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD

Thuisbegeleider BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen HOE IS DE OPLEIDING OPGEBOUWD Crebo Duur Niveau Leerweg 25479 3 jaar Niveau 4 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus (december, februari of april als er voldoende aanmeldingen zijn) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT

Nadere informatie

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK)

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) www.viermin.nl De Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is een training waarin kennis en vaardigheden worden aangereikt om huiselijk

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

SWALF Samen Werken aan Leren KINDEROPVANGORGANISATIES &

SWALF Samen Werken aan Leren KINDEROPVANGORGANISATIES & SWALF Samen Werken aan Leren KINDEROPVANGORGANISATIES & Titel Auteur : BPV Protocol : Petra Bollen (projectleider) Datum : 14 juli 2012 Code : Versie : 2.0 Status Verzendlijst Cc Classificatie : concept

Nadere informatie

Agogisch medewerker GGZ BOL

Agogisch medewerker GGZ BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25474 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je biedt ondersteuning aan cliënten van

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Uitgangspunten Visie Bij Mops begint, zowel voor kinderen, medewerkers en stagiaires een leven lang leren. Een leerbedrijf biedt de

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Welzijn-breed (Pedagogisch Werk Kinderopvang)

Welzijn-breed (Pedagogisch Werk Kinderopvang) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25486 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst verschillende gebieden te stimuleren. Ook draag je zorg voor een veilige, gezellige

Nadere informatie

Studiegids dagopleiding

Studiegids dagopleiding Inhoudsopgave 1. Opleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Visie 2 2. Het onderwijs 3 2.1 Vooropleiding 3 2.2 Dagopleiding 3 2.3 Beroepspraktijkvorming (BPV) 3 2.4 Verplichte vakken 3 2.5 Modellen 4 2.6 Examinering

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK. Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van

MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK. Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van MBO OPLEIDINGEN PEDAGOGISCH WERK Onderwijs & Kinderopvang College is onderdeel van 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges.

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2,

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2, samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Meer uitleg tijdens de theorie uren, ook vakleer, klassikaal uitleg. Sluit de theorie

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

MEMO. Toelichting. Hieronder volgen de vragen en antwoorden

MEMO. Toelichting. Hieronder volgen de vragen en antwoorden MEMO Aan : Leden MBO Raad Status : Informerend Van : Bureau MBO Raad/ Ellen Verheijen Datum : 23 juni 2017 Onderwerp : Questions & Answers Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht deel 2 Toelichting

Nadere informatie

Samen Opvoeden en Opleiden

Samen Opvoeden en Opleiden Samen Opvoeden en Opleiden Regionaal Convenant Utrecht en Gooi & Eemland Plan van aanpak 2009 Plan van Aanpak SOO, 2009 In de tekst van het convenant SOO is al veel beschreven: over algemeen geformuleerde

Nadere informatie

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE KRAAMTALENT GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE donderdag 7 juni 2012 - dia 2 KNELPUNTEN BEDRIJVEN ONDERTEKENING CONVENANT 27-01-2010 Verouderd personeelsbestand Afname animo bij jongeren voor de Kraamzorg Door

Nadere informatie

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang Voor de communicatie over en implementatie van de wijzigingen in de gastouderopvang is een Implementatiebureau opgericht. Dit bureau informeert en ondersteunt

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015 BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe kom ik aan een BPV plaats?... 4 2. Welke BPV plaatsen passen bij de opleiding PW?... 4 3. Welke BPV

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie