Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie. Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie. Voordat aan de opleiding wordt begonnen"

Transcriptie

1 De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van de opleiding, de theorie wordt om de praktijk heen gebouwd. Onderstaande invulling kan leiden tot acties bij de verschillende instellingen. Dit programma van Eisen is vooral verwoord voor de BOL-studenten. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen 1 Informatieprocedure: Vertegenwoordigers uit de branche en onderwijsinstellingen maken gezamenlijk afspraken over a. Promotionele activiteiten en voorlichting VMBO / Speciaal Onderwijs / MBO. Voorlichting geven op de scholen: Initiatief ligt bij de scholen via de praktijkopleiders. Verzorgen van oriënterende ochtenden: Initiatief ligt bij de scholen via de praktijkopleiders. Hierbij worden de leerlingen uitgenodigd in de kinderopvang. De scholen vragen deze aan bij de praktijkopleiders met name vanuit de sector Zorg en Welzijn. Deze sector heeft de meeste binding met dit werkveld. Deze stages worden gerealiseerd bij de PSZ en de BSO, bij sommige instellingen ook in de reguliere opvang. Maatschappelijk stages worden incidenteel toegestaan, met name binnen de peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Echter niet structureel. Gastlessen en workshops: In leerjaar 1 van het MBO worden door de kinderopvang gastlessen en workshops verzorgd. Participeren aan de Opendag: De kinderopvang neemt op verzoek van Gilde Opleidingen deel aan de Opendag. Toegang tot de websites van de verschillende instellingen voor KOV en Calibris: Hier kunnen de studenten informatie vinden over de verschillende instellingen en oa ook over de stagemogelijkheden en de inhoud van de Kwalificatiedossiers. Bijlage 1 1 van 11

2 Over al deze onderwerpen vindt regelmatig overleg plaats tussen de scholen en kinderopvang, zo ook bij Gilde Opleidingen tijdens de werkveldoverleggen. b. Het verstrekken van informatie over het toekomstperspectief. Dit is een verantwoordelijkheid van zowel de opleiding als ook van de kinderopvang. Bij vragen hierover kunnen deze partijen dan een reëel beeld geven van de huidige situatie. c. EVC-procedures. Voor de BBL-opleiding kunnen studenten een EVC-traject doorlopen. Gilde Opleidingen heeft een door de BKK erkend EVC-bureau. Het resultaat van deze EVC-procedure is een ervaringscertificaat. De kosten hiervan kunnen op dit moment via de BKK worden teruggevraagd. Aanmelding en selectie voor de opleiding 2 De onderwijsinstelling voert een intakegesprek, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: a. de motivatie voor de opleiding b. een beeld van het werkveld c. de verwachtingen die de aspirant student heeft van en na de opleiding d. lichamelijke beperkingen, die het werken in de kinderopvangorganisaties in de weg staan e. overige: respect tonen voor omgangsvormen, enthousiasme en flexibiliteit, een representatief, verzorgd uiterlijk en creativiteit en andere beroepshoudingsaspecten. f. afspraken over minimale beheersing van de Nederlandse taal. g. De onderwijsinstelling geeft opleidingsadvies aan de student, rekening houdend met (on)mogelijkheden en wensen van de student en de situatie op de arbeidsmarkt. Bij Gilde Opleidingen vindt geen intake plaats voor de toelating tot de opleiding PW aan het einde van leerjaar 1, maar wel een intake voor de toelating tot een van de SAW-opleidingen bij de start van leerjaar 1. Zolang er geen discriminerende selectiecriteria zijn voor dit werkveld, is er geen sprake van een intake. Indien de student kan worden toegelaten tot leerjaar 1, zal hij in leerjaar 1 moeten laten zien, dat hij geschikt is voor een SAW-opleiding. Met een positief advies van de trajectbegeleider kan hij dan deelnemen aan de loting voor de toelating tot de opleiding PW3 of 4. Bijlage 1 2 van 11

3 In leerjaar 1 komen tijdens de oriëntatie/werkveldervaring de genoemde onderwerpen aan de orde. a.-b.-c. de motivatie, beeld van het werkveld, verwachtingen De student wordt hierin op school begeleid en hierop voorbereid. De studenten zijn gedurende leerjaar 1 uitgebreid bezig met opdrachten (leerprestaties) om werkveld, doelgroepen, instellingen te leren kennen en zodoende hun verwachtingen reëel te maken. Tijdens voortgangsgesprekken wordt hier ook bij stil gestaan, temeer daar de student gedurende leerjaar 1 een definitieve keuze maakt voor een van de opleidingen. De verwachtingen en eisen die aan de student worden gesteld, zullen in de loop van zijn opleiding toenemen en groter worden. d. lichamelijke beperkingen. In de profielschets dient de student zijn beperkingen te vermelden. Soms blijken deze pas tijdens de stages in het werkveld. Het is belangrijk dat deze student een reëel voortgangsadvies krijgt, gebaseerd op de ervaringen tijdens de stage en (ervaringen) tijdens de opleiding. Hij zal zelf moeten ervaren hoe de beperking het werken in deze sector (nadelig) beïnvloedt. e. overige: respect tonen voor omgangsvormen, enthousiasme en flexibiliteit, een representatief, verzorgd uiterlijk en creativiteit en andere beroepshoudingsaspecten. Tijdens de voorbereiding voor de BPV worden deze punten op school besproken. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de student geïnformeerd en ontvangt hij de aan hem gestelde eisen mondeling en/of schriftelijk. Deze zijn gebaseerd op de beroepscode Kinderopvang. f. Afspraken Eindniveau van Nederlands is vastgesteld door het ministerie. Voor Nederlands is voor niveau 3 2F vereist en voor niveau 4 3F. Zo zijn er ook eisen voor rekenen en daarnaast voor niveau 4 ook voor Engels. Bij de intake wordt een inschatting gemaakt of de student dit eindniveau in de gestelde opleidingstijd moet kunnen halen. Voor BOL-studenten is een VMBO-diploma of een niveau 3 diploma, de wettelijke norm om iemand toe te laten op de opleiding. Voor BBL-studenten geldt dat Nederlands, Engels en rekenen ingeschat worden door vooropleiding, eventuele intake door vakdocenten of instaptoetsen. Het aantal stageplaatsen in leerjaar 2 en dus het aantal studenten dat wordt ingeloot, is afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt. Bijlage 1 3 van 11

4 De student ontvangt voor de toelating tot de opleiding een advies, dat rekening houdt met zijn wensen en met zijn competenties en inzet, maar zonder discriminerende selectiecriteria heeft dit uiteindelijk geen consequenties. 3 Aanmelding en selectie voor de leerwerkplek (BOL): a. Volgens een vastgestelde procedure informeren het ROC en de leerbedrijven elkaar en maken afspraken over het aantal studenten per leerniveau per jaar. Hierbij wordt: ingespeeld op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. rekening gehouden met de begeleidingscapaciteit van de leerwerkplekken. b. De student volgt het BPV-kennismakingsproces van het leerbedrijf. c. De leerbedrijven maken afspraken over een uniforme werkwijze in het BPVkennismakingsproces. d. De onderwijsinstelling geeft informatie over de inhoud en sturing aan het BPV-kennismakingsproces van de student. a. Volgens een vastgestelde procedure informeren het ROC en de leerbedrijven elkaar en maken afspraken over het aantal studenten per leerniveau per jaar. Hierbij wordt: ingespeeld op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. rekening gehouden met de begeleidingscapaciteit van de leerwerkplekken. Dit geschiedt tijdens werkveldoverleggen en in individuele overleggen met instellingen. De begeleidingscapaciteit is onderwerp van gesprek tijdens de vierjaarlijkse hererkenningsgesprekken. Leerbedrijven dienen hun actuele aanbod aan leerplaatsen via mijn Calibris kenbaar te maken in het bedrijvenregister De procedure van inventarisatie en aanvraag stageplaatsen is jaarlijks onderwerp van gesprek tussen het ROC en de instellingen. Zie de bijgevoegde bijlagen: Procedure inventarisatie en aanvraag stageplaatsen (bijlage 5). Kennismakingsprocedure (bijlagen 2 en 3). Stappenplan Aanname, Plaatsings- en Kennismakingsprocedure stagiaire in de kinderopvang (bijlage 6). b. De onderwijsinstelling geeft informatie over de inhoud en sturing aan het BPVkennismakingsproces van de student (zie bijlage 1: Kennismakingsprocedure Kinderopvang Gilde Opleidingen). Hierover worden afspraken gemaakt tijdens de werkveldoverleggen en in individuele overleggen met de instellingen. De voorbereiding op school geschiedt conform bijlage 7 Voorbereidend stageonderwijs De student volgt het BPV-kennismakingsproces van het leerbedrijf. Bijlage 1 4 van 11

5 Zie bijlage 2: Voorbeeld Kennismakingsprocedure leerbedrijf. 3a Aanmelding en selectie voor de leerwerkplek (BBL): Bij BBL-studenten vindt de selectie en aanmelding plaats door de werkgever. 4 Voorwaarden waaraan voldaan moet worden, voordat de student start met de BPV vanaf het 2e leerjaar. a. Elke student heeft een basismodule gevolgd in sociale vaardigheden, gesprekstechnieken, opbouwen vertrouwensrelatie, assertiviteit en feedback. De student heeft zich indien mogelijk georiënteerd in het uitvoeren van de dagelijkse opvang. Belangrijke voorwaarde: het beschikbaar zijn van voldoende stageplaatsen voor leerjaar 1 in de Kinderopvang. b. Elke student heeft een portfolio, waarin duidelijk omschreven is wat de student al kan en wat de student nog moet leren. Hiervoor kan de profielschets gebruikt worden, die de student meebrengt naar het kennismakingsgesprek. c. De student volgt het aantal uren zoals vermeld op de POK en verdeeld binnen de werktijden van het leerbedrijf. De student heeft recht op de vrije dagen cq. vakantiedagen van Gilde Opleidingen. Het opnemen van deze uren / dagen geschiedt echter alleen in goed overleg met het leerbedrijf. d. De student volgt de gedragsregels van het leerbedrijf. Hij ontvangt deze tijdens het kennismakingsgesprek mondeling of schriftelijk van de praktijkopleider. e. Het leerbedrijf is binnen 6 weken na aanvang van de BPV-periode in het bezit van een BPV-overeenkomst (POK). Streven is binnen 3 weken. f. De student is voor aanvang van de BPV in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), of heeft in ieder geval een aanvraag ingediend en deze overlegd. Tevens zal hij een kopie van zijn ID moeten overleggen Zie bijlage 3: Procedure VOG aanvraag. g. De student informeert de werkbegeleider op de leerwerkplek bij aanvang van de BPV-periode over de stand van zaken van zijn of haar BPV-opdrachten, dmv van zijn of haar profielschets en kennismakingsbrief. Zie bijlage 2: Voorbeeld Kennismakingsprocedure leerbedrijf Zie bijlage 4: Profielschets. Bijlage 1 5 van 11

6 Afstemming werkveld onderwijs tijdens de BPV 5 Voorwaarden tijdens de BPV-periode a. De student wordt gedurende het curriculum zo veel mogelijk breed ingezet in de kinderopvangorganisaties, zodat hij/zij kennismaakt met het werken in de branche in al zijn facetten, zowel qua doelgroepen (0-12) als wat betreft neventaken. b. De vertegenwoordiger vanuit het werkveld die zitting heeft in de klankbordgroep van Gilde Opleidingen, bewaakt of er tijdens de opleiding voldoende aandacht is voor: oefening van sociale vaardigheden, waardoor een basisniveau bij studenten aanwezig geacht mag worden voor aanvang van de BPVperiode. basiskennis van pedagogiek, op basis waarvan in relatie tot de ontwikkelingsfasen van het kind, de student adequate creatieve werkvormen toepast. theoretische basiskennis, waardoor de praktijkopdrachten uitgevoerd kunnen worden. Praktijkopdrachten en theorielessen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd: de opleiding streeft naar meer vraaggestuurd werken (i.p.v aanbodgestuurd). Dit is echter een langzaam stap-voor-stap-proces. De afstemming is vooral gericht op de ontwikkelingsfasen van het kind en op de creatieve ontwikkeling van de student c. De vertegenwoordiger vanuit het werkveld die zitting heeft in de klankbordgroep van Gilde Opleidingen, zoekt in samenwerking met de aanwezigen in de werkveldoverleggen afstemming over de opleidingsstructuur van de opleidingsrichtingen, waaronder de plaats en de omvang van de BPV. Gilde Opleidingen stemt het schoolrooster zoveel mogelijk af op de praktijk, d.w.z. stagiaires zijn zoveel mogelijk aanwezig in de instelling, op druk bezochte dagen in de kinderopvanginstellingen (maandag, dinsdag en donderdag) d. De student wordt in de loop van het curriculum steeds meer zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. De student toont initiatief en heeft een open en gemotiveerde leerhouding. Dit zal gaan van begeleiden, naar geleiden, naar zelfstandigheid. De student moet tijdens de opleiding groei laten zien. Dit is onderdeel van het voortgangsgesprek van leerbegeleider, werkbegeleider en Bijlage 1 6 van 11

7 student tijdens de stage. Dit vormt een onderdeel van het beoordelingssysteem en wordt besproken tijdens de Integrale Beoordelingsmomenten (IBM). e. De onderwijsinstelling en het werkveld corrigeren en evalueren gedurende de opleiding, de verslagen van de student ook op Nederlands taalgebruik, zodanig dat dit positief stimulerend werkt voor de student. De werkbegeleider beoordeelt de verslagen niet alleen op de beroepsinhoud, maar ook op Nederlands en koppelt dit terug naar de student. f. De werkbegeleiders weten wat de rol- taakverdeling is van student, de werkbegeleider, de praktijkopleider en de leerbegeleider BPV (van de onderwijsinstelling), conform de richtlijnen van Calibris. De werkbegeleiders zijn toegerust om de praktijkopdrachten te begeleiden. Het stagebeleid van Gilde Opleidingen, omvat een profielschets en een taakomschrijving van de stagebegeleiding door de werkbegeleider en de praktijkopleider binnen de instelling. Zo ook een profielschets en taakomschrijving van de leerbegeleider van Gilde Opleidingen. Dit beleidsdocument is in ontwikkeling. Het is noodzakelijk hierover overeenstemming te vinden. g. Voordat de BPV-periode start, heeft Gilde Opleidingen aan de instellingen meegedeeld hoe vaak, hoeveel en met welke inhoud er contactmomenten zijn. Op indicatie en verzoek van de instelling en ook van Gilde Opleidingen, kunnen er tussentijdse contactmomenten plaatsvinden. Dit kan telefonisch en/of via mail gebeuren. Er kunnen ook extra gesprekken gepland worden. h. De werkbegeleider en de leerbegeleider BPV houden zich aan de procedure voor de tussentijdse beoordeling. Deze procedure staat beschreven in de examenprocedure van Gilde Opleidingen. i. De begeleiding door de leerbegeleider BPV, betreffende de opdrachten in de BPV-periode, gebeurt zoveel mogelijk op een eenduidige manier. Begeleiding door de leerbegeleider BPV, betreffende de opdrachten in de stage, gebeurt zoveel mogelijk op een eenduidige manier. Dit wordt op de opleiding met elkaar afgestemd in het kernteam PW. Gilde Opleidingen heeft een inspanningsverplichting, om te zorgen voor een uniforme benadering door de leerbegeleider. Borging hiervan vindt plaats door scholing en door controle, evaluatie en gesprekken in het kernteam en tijdens de BPV in de instelling. Eenduidigheid is gewenst qua begeleiding en beoordeling door de Bijlage 1 7 van 11

8 werkbegeleiders en tussen werkbegeleiders en leerbegeleiders. Dit is een groeimodel. j. Gilde Opleidingen en vertegenwoordigers van de leerbedrijven, blijven middels reguliere overleggen, in afstemming en in ontwikkeling. Groot Overleg, Overleg Kleine Instellingen regio Weert-Roermond, Overleg Kleine instellingen Venlo-Venray. Het Grote Overleg vindt 3x per jaar plaats. Het overleg met de Kleine Instellingen vindt 2 keer per jaar plaats. k. Vakkrachten uit de praktijk krijgen de gelegenheid gastlessen op school te geven. Zie onderdeel 1 van dit programma van eisen. l. Docenten stellen zich op de hoogte van de reële werksituaties d.m.v. stages in het werkveld. Deze docentenstages vinden jaarlijks plaats en worden via het BPVbureau in december-januari aangevraagd bij de instellingen. Streven is, dat alle leerbegeleiders BPV in 4 jaar tijd 40 uur stagelopen in het werkveld. De BPV-instrumenten, opdrachten, toetsen en examineren 6 BPV-opdrachten: De BPV-opdrachten worden gemaakt op basis van het materiaal van het Consortium, waarbij de vertegenwoordigers van de leerbedrijven feedback geven. De Beroepsprestatie is zowel sturend voor de praktijk, de lessen op school, als voor de examinering. Een Beroepsprestatie wordt alleen dan positief beoordeeld, wanneer niet alleen de kennis en de vaardigheden worden aangetoond, maar ook de beroepshouding voldoende is. Zowel leerbegeleider als werkbegeleider nemen deze 3 facetten mee in hun beoordeling. De klankbordgroep geeft feedback op de inhoud en beoordeling van de beroepsprestaties. Gilde Opleidingen koppelt dit terug naar het Consortium 7 BPV-begeleiding en -beoordeling De BPV-begeleiding en -beoordeling vindt plaats in de driehoek onderwijs, werkveld, student. Bijlage 1 8 van 11

9 Er wordt gestreefd naar het betrekken van de werkvelden bij de kwalificerende assessmentgesprekken Zie bijlage 8: Examineringsproces kernactiviteitenmodel sector zorg en welzijn, update november Het beoordelen van de BPV-periode De student kan geen diploma halen, wanneer de beoordeling van haar/zijn beroepshouding onvoldoende blijkt. In dat geval zullen namelijk de vereiste competenties binnen een Beroepsprestatie niet afgetekend worden. Onderwijsinstelling en leerbedrijven onderzoeken de mogelijkheid om afspraken te maken over een procedure, om vast te stellen of iemand geschikt is voor het vak op basis van beroepshouding, waarbij bij aangetoonde ongeschiktheid een negatief bindend studieadvies gegeven kan worden. Een student moet voortgang laten zien tijdens de Integrale Beoordelingsmomenten 2 x per jaar (IBM). Als Beroepsprestaties niet volgens verwachting worden behaald, volgt een (voorlopig ) negatief studieadvies. Beroepshouding maakt deel uit van beoordeling tijdens IBM en maakt deel uit van beoordeling Beroepsprestaties. De beroepshouding is een geïntegreerd onderdeel in alle Beroepsprestaties (werkprocessen en competenties). Een student kan een Beroepsprestatie alleen behalen, als de werkprocessen en competenties in totaliteit als aangetoond beoordeeld worden 9 Het werkveld heeft een actieve rol in het summatieve examenprogramma. (eindbeoordeling) Het kwalificerende examenprogramma bestaat uit een mix van methoden. De actieve rol van de praktijkinstelling, bestaat in het kwalificerende examenprogramma, uit het beoordelen van de competenties, in de context van de Beroepsprestatie(s) en het mede beoordelen van kwalificerende bewijsstukken. Hierbij worden beoordelingslijsten gehanteerd. De procedure van registratie en examinering is beschreven en vastgelegd in een document. Zie bijlage 8: Examineringsproces kernactiviteitenmodel sector zorg en welzijn, update november 2011 Bijlage 1 9 van 11

10 Afspraken over de randvoorwaarden 10 Ondersteuning van de werkbegeleiders en praktijkopleiders in het competentiegericht opleiden. a. Werkbegeleiders hebben minimaal een cursus competentiegericht opleiden, methodische werkbegeleiding, begeleiden en beoordelen en/of coachen voor werkbegeleiders in de praktijk gevolgd; b. Tussen deelnemende organisaties vinden praktijkbijeenkomsten plaats, met als doel, waar mogelijk, de BPV op éénduidige wijze in te vullen. c. Het organiseren van het inzetten van vakbekwame gekwalificeerde assessoren, die regionaal breed erkend worden. d. Inhoudelijke ondersteuning vanuit het onderwijs, door het regelmatig organiseren van informatieve werkveldbijeenkomsten. Inhoudelijke punten lesprogramma: Inbedding Pedagogisch Kader 11 Bij het afstemmen van het inhoudelijk lesprogramma c.q. inrichten van het curriculum, staat het inbedden van het Pedagogisch Kader centraal. a. De leerbedrijven vragen voor de pedagogisch medewerker op niveau 3, om een stevige een brede basisopleiding. Voor de pedagogisch medewerker op niveau 4, zal er een meer verdiepende opleiding moeten zijn, waarin ruimte is voor het toeleggen op gespecialiseerde begeleiding en op basis van regie voeren. Eventueel verdere verdieping kan plaatsvinden in de vrije ruimte. b. In beide curricula moet de student daarom voldoende tijd en ruimte geboden worden, om het werken in de kinderopvang in de volle breedte en diepte te behandelen. Dit houdt in dat de student al vroeg in de opleiding zich richt op het werken in de kinderopvang en direct ingedeeld wordt op het niveau dat bij hem of haar past. De student heeft kennis van: c. Pedagogische visies en toepassingen van methodieken en kennis en waar mogelijk toepassing van het Pedagogisch Kader (0-4 jaar; 5-12 jaar): d. Ontwikkelingspsychologie van 0-12 jarigen gedurende alle leerjaren. De student kan: e. Observeren, interpreteren en rapporteren. Bijlage 1 10 van 11

11 f. Thematisch werken, waarbij de student rekening leert houden met de leeftijd van het kind. g. methodisch handelen. De student op niveau 4 specialiseert en verdiept zich in h. Bijvoorbeeld de ondersteuning van kinderen met lichte gedragsproblematiek of ontwikkelingsachterstanden (gespecialiseerde begeleiding). i. Bijvoorbeeld het opstellen van pedagogische werkplannen of werken met taalstimuleringsprogramma s (regievoeren). 12 Aanvullende wensenlijst wat betreft aandachtspunten curriculum en invulling van de 20% vrije ruimte a. Taalstimuleringsprogramma s in het kader van de Wet Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) b. Communicatietraining, vooral ook: communiceren met ouders. Zit in Beroepsprestatie o.a. Samen opvoeden. c. Verdieping in stromingen, in relatie tot het pedagogisch beleid van de verschillende leerbedrijven. d. EHBO en werken met protocollen (calamiteiten). e. Elementen van de opleidingen Sport-en-bewegen en Sociaal-cultureel-werk, modulair aanbieden als toevoeging ten bate van de BSO. f. Protocol vermoeden kindermishandeling g. Ergonomie (gezond werken; tillen, bukken, reiken). Dit is geïntegreerd in de lessen verzorgende vaardigheden en dmv gastlessen gericht op kinderopvang ( theorie op school, oefenen in de praktijk). Bijlage 1 11 van 11

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Inspiratie voor taal en rekenen

Inspiratie voor taal en rekenen Inspiratie voor taal en rekenen Geachte lezer, Taal en rekenen zijn de zuurstof van ons onderwijs. Taal is niet alleen de expressie, maar ook de essentie van begrip. Er is zoveel meer mogelijk als je je

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie