Rabo Credit Strategie Obligatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabo Credit Strategie Obligatie"

Transcriptie

1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product leest die op deze website is te vinden. Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: (i.) de onder Product details opgenomen actuele gegevens; (ii.) de onder Productuitleg opgenomen algemene uitleg over dit type product; en (iii.) de Woordenlijst voor een verklaring van een aantal van de gebruikte begrippen. Overigens blijft het belangrijk niet alleen deze informatie maar ook alle andere informatie die op deze website staat goed door te nemen. Het is namelijk in uw belang zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het product waarin u belegt. Deze brochure is geen prospectus. Beleg alleen in dit product op basis van de informatie uit het prospectus. Lees daarin vooral de volledige beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n).

2 Rabo Credit Strategie Obligatie

3

4 1 Rabo Credit Strategie Obligatie Door te beleggen in obligaties heeft u de afgelopen jaren waarschijnlijk mooie rendementen behaald. Daarbij profiteerden de obligatiekoersen vooral van de dalende rente en van de afnemende rente-opslag voor bedrijfsobligaties (hierna genoemd risicopremie ). Inmiddels zijn de rente en de risicopremie op historisch gezien lage niveaus aanbeland. Daarom is het nu tijd om de bakens te verzetten. Want de kans dat de rente en risicopremies weer gaan stijgen is niet uitgesloten. Als dat gebeurt, heeft dat een negatieve invloed op de waarde van bedrijfsobligaties. Zoekt u een belegging die uitzicht biedt op een goed rendement, juist wanneer de risicopremie gaat stijgen? Dan is de Rabo Credit Strategie Obligatie wellicht iets voor u. U schrijft in van 22 augustus tot en met 15 september 2005, uur, zonder transactiekosten.

5 2 Kenmerken van de Rabo Credit Strategie Obligatie Looptijd 7 jaar Het rendement wordt bepaald door het succes van de unieke beleggingsstrategie Hoofdsomgarantie op de einddatum Bestemd voor de ervaren (obligatie)belegger Wat is de Rabo Credit Strategie Obligatie? De Rabo Credit Strategie Obligatie is een gestructureerde obligatie met een aantal bij zondere kenmerken. Het belangrijkste verschil met een gewone obligatie is dat door middel van geavanceerde financiële instrumenten (kredietderivaten) worden posities ingenomen in twee beleggingsindices: de itraxx Europe index en de Dow Jones CDX.NA.IG index. Deze indices weerspiegelen de ontwikkeling van de risicopremies in Europa en de Verenigde Staten. Banken en andere professionele partijen kunnen op basis van hun verwachtingen beleggings posities innemen op tranches van deze indices. Dat is precies wat de Rabo Credit Strategie Obligatie doet: door actief te zijn met het innemen van posities in tranches van deze indices wordt gestreefd naar het behalen van een positief rendement, ongeacht of de indices nu stijgen of dalen. Deze aanpak wordt hierna de strategie genoemd. De achtergrond Als een bedrijf (zoals een bank) obligaties in portefeuille heeft, kan zij besluiten het risico van deze obligatie te verkopen aan een andere professionele partij. Het motief om dit te doen is bijvoorbeeld dat men tegenover deze obligaties verplichtingen heeft staan en het belangrijk is dat deze te allen tijde kunnen worden nagekomen. De partij die het risico koopt ontvangt hiervoor uiteraard een vergoeding. Daarbij geldt: hoe hoger het risico, des te hoger de vergoeding. Het risico en de bijbehorende vergoeding worden ingedeeld in tranches. Zoals uit onderstaand schema blijkt wordt elke tranche aangeduid met percentages en een naam. In de tranche die met Equity wordt aangeduid (0% - 3% tranche) is het risico het grootst: als een bepaalde obligatie betalings problemen oplevert, leidt dit in eerste instantie in deze tranche tot afschrijvingen. itraxx Europe index* 12%-22% tranche Super Senior 9%-12% tranche Senior Bedrijfs- 6%-9% tranche Senior Mezzanine obligaties 3%-6% tranche Junior Mezzanine 0%-3% tranche Equity *De DJ CDX.NA.IG index kent een vergelijkbare opbouw. De Rabo Credit Strategie Obligatie belegt in tranches van beide indices.

6 3 Nu is de vergoeding die voor het gelopen risico wordt geboden niet constant. Onder invloed van bijvoorbeeld nieuwsberichten of betalingsproblemen bij bepaalde bedrijven kan de risicopremie stijgen of dalen. De manager van de Rabo Credit Strategie Obligatie signaleert dat deze bewegingen soms teveel naar boven, of juist teveel naar beneden doorschieten. De markt overdrijft altijd is nu eenmaal een bekend gegeven in beleggersland. Rabobank International heeft een beleggingsstrategie ontwikkeld waarmee van deze afwijkingen geprofiteerd kan worden. Het stelt haar als manager van de Rabo Credit Strategie Obligatie in staat kansrijke beleggingsposities in te nemen. Structuur van de Rabo Credit Strategie Obligatie Als u deelneemt aan de Rabo Credit Strategie Obligatie wordt uw inleg na aftrek van emissie kosten verdeeld over twee componenten: De Buffer: het gedeelte van uw inleg dat wordt gebruikt om in de strategie te beleggen. Dit gebeurt door middel van kredietderivaten ( Credit default swaps, zie ook het kopje Credit default swaps verderop in deze brochure) en hierbij wordt een hefboom gebruikt zodat hogere resultaten mogelijk zijn. De met de strategie behaalde resultaten worden aan de Buffer toegevoegd en blijven (na aftrek van kosten en vergoedingen) zo beschikbaar om mee te beleggen. Als de Buffer na verloop van tijd groot genoeg is, kan hieruit een coupon worden uitgekeerd. Als het resultaat van de strategie negatief is, gaat dit juist ten laste van de Buffer en is het niet mogelijk om een coupon te betalen. Het Zero coupon deposito : het gedeelte van uw inleg dat wordt gebruikt om de terugbetaling van de hoofdsom op de einddatum te garanderen. Dit deposito groeit in 7 jaar tijd aan tot het bedrag gelijk aan uw inleg. Rabobank Nederland staat garant voor tenminste de terugbetaling op de einddatum van uw volledige inleg. Bij aanvang maakt de Buffer ongeveer 15-17% uit van de obligatie. Door gebruik te maken van een hefboom wordt dit percentage verhoogd waardoor direct bij aanvang de participatie in de strategie al ongeveer 70-80% van de hoofdsom bedraagt. De maximale participatie in de strategie is gelijk aan 175% van de hoofdsom. Schematisch: Junior Mezzanine Inleg Credit Strategie Obligatie Buffer Zero coupon deposito Equity Individuele Credit defaults swap

7 4 Rabobank International heeft berekend dat de Buffer een waardeverlies van de strategie van iets meer dan 20% moet kunnen opvangen. Dit houdt dus in dat de maximale belegging in de strategie iets minder dan 5 maal de grootte van de Buffer is. Met andere woorden, de maximale hefboom is iets minder dan 5. Rabobank International kan ervoor kiezen om van tijd tot tijd met een lagere hefboom te beleggen. Een meer gedetailleerde omschrijving van de beleggingsstrategie kunt u vinden onder het kopje De beleggingsstrategie van de Rabo Credit Strategie Obligatie verderop in deze brochure. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De manager De manager van de strategie is Rabobank International. Deze heeft jarenlange ervaring in het structureren van, beleggen in en beheren van portefeuilles met kredietrisico. Deze portefeuilles bestaan onder andere uit bedrijfsobligaties, bankleningen en asset-backed obligaties. Rabobank International beheert beleggingen in gestructureerd kredietrisico zowel voor eigen rekening als ten behoeve van derden. Hoofdsomgarantie De obligaties worden uitgegeven door Rabobank Nederland. Rabobank Nederland heeft de hoogst mogelijke kredietrating van zowel Moody s (Aaa) als Standard & Poor s (AAA) en is daarmee de meest kredietwaardige particuliere bank ter wereld. U kunt er dan ook op vertrouwen dat u op de einddatum de hoofdsom terug ontvangt. Als de Buffer op de einddatum een positief saldo vertoont, zal de eindwaarde hoger uitvallen. De hoofdsomgarantie geldt uitsluitend op de einddatum. Zie ook het kopje Dagelijks verhandelbaar. De juiste omstandigheden De Rabo Credit Strategie Obligatie speelt in op de bijzondere situatie die zich thans voordoet op de obligatiemarkt. De afgelopen jaren hebben bedrijfsobligaties met een vaste rentecoupon het als beleggings categorie bijzonder goed gedaan. De fors gedaalde rente en relatief lage bedrijfs faillissementen zijn hiervoor onder meer de verklaring. Door die laatste ontwikkeling is de premie die beleggers voor het extra risico van bedrijfsobligaties ontvangen (de risicopremie) gedaald tot een historisch gezien laag niveau. De Europese economie groeit momenteel maar langzaam en het kan nog wel enkele jaren duren voordat deze groei zal aantrekken. De relatief beperkte groeivooruitzichten zorgen ervoor dat het voor bedrijven niet aantrekkelijk is om sterk te investeren en deze investeringen met geleend geld te financieren. De vooruitzichten voor de kwaliteit van de gemiddelde bedrijfsbalans zijn dus goed en het aantal faillissementen zal daarom relatief laag kunnen blijven de komende jaren. Een dergelijk scenario ten aanzien van het aantal faillisementen bij de investment-grade bedrijven is uitgesproken positief voor bedrijfsobligaties. (Het onderdeel Nader bekeken van deze brochure bevat een toelichting van de aanduiding Investment grade ). Toch zal de kredietrisicopremie die op bedrijfs obligaties wordt betaald de komende jaren kunnen stijgen. De reden hiervoor is dat de vraag naar obligaties, die door de dalende rente en faillissementen in de afgelopen jaren zeer hoog is geweest, de komende jaren mogelijk zal afvlakken als de rente zal gaan aantrekken. Bedrijven zullen onderling meer moeten concurreren om beleggers voor hun obligaties te vinden en zullen dus hogere risicopremies moeten bieden. De vreemde situatie doet zich nu voor dat de secundaire marktprijs van obligaties onder invloed van stijgende risicopremie naar verwachting zal dalen, ondanks de verwachting dat ook het aantal faillissementen laag zal kunnen bijven. Rabobank International gelooft dat deze onevenwichtige situatie de komende jaren uitstekende kansen op het behalen van een aantrekkelijk rendement biedt en heeft hiervoor een uitgekiende beleggingsstrategie ontwikkeld. De Rabo Credit Strategie Obligatie is hiervan het resultaat.

8 5 Succes van de strategie bepalend voor rendement Het gesimuleerde rendement bedraagt gemiddeld 8% per jaar. Dat rendement is een combinatie van couponuitkeringen en koersontwikkeling: het streven is om na 2 jaar de eerste couponbetaling te doen. Deze coupon kan maximaal 6% op jaarbasis bedragen en wordt, indien mogelijk, per halfjaar uitbetaald. Als het werkelijk behaalde rendement hoger uitvalt, wordt het meerdere toegevoegd aan het bedrag dat is bestemd om posities in te nemen op de hiervoor genoemde indices (de Buffer). Na 7 jaar ontvangt u in ieder geval uw volledige inleg terug. Zo weet u dus vooraf zeker dat uw inleg geen gevaar loopt. Coupon De Obligatie kan een coupon uitbetalen van maximaal 6% op jaarbasis, afhankelijk van het rendement van de strategie. Als het bedrag dat is belegd in de strategie, gebruikmakend van de hefboom is gestegen tot 125% van de hoofdsom, keert de Obligatie 75% van het overrendement uit, met een maximum van 3% op jaarbasis. De rest van het rendement wordt aan de Buffer toegevoegd. Als het bedrag dat is belegd in de strategie, gebruikmakend van de hefboom, is gestegen tot het maximale percentage van 175% van de hoofdsom, keert de Obligatie 75% van het overrendement uit, met een maximum van 6% op jaarbasis. Indien de belegging in de strategie niet tot 125% van de hoofdsom groeit, kan geen coupon worden uitgekeerd. Het overrendement is het gedeelte van de Buffer dat kan worden uitgekeerd zonder dat de participatie in de strategie hoeft te worden gereduceerd. Op basis van simulaties van Rabobank International (zie ook verderop in deze brochure) wordt verwacht dat gemiddeld gezien na iets meer dan 2 jaar voor het eerst een coupon zal worden uitgekeerd. De betaling van deze coupon kan vervolgens ieder halfjaar plaatsvinden. Gesimuleerd rendement en risico s Rabobank International heeft een groot aantal simulaties uitgevoerd op basis van historische gegevens en een aantal aannames met betrekking tot de toekomstige prijsontwikkelingen. Deze aannames zijn verderop in deze brochure in meer detail uiteengezet (zie kopje De belangrijkste aannames voor het gesimuleerde rendement ). Op basis van deze simulaties levert de Obligatie een rendement op van gemiddeld 8% op jaarbasis.

9 6 Deze grafieken laten de waardeontwikkeling en verwachte couponbetalingen zien in een scenario waarin een rendement van 8% wordt bereikt, alsmede een meer optimistisch scenario en een meer pessimistisch scenario. Deze scenario s vormen ieder een individueel resultaat uit de simulaties die Rabobank International voor het berekenen van het rendement heeft uitgevoerd, en zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van de mogelijke waardeontwikkeling en coupon betalingen in verschillende situaties. Het is mogelijk dat de aannames die zijn gebruikt voor de simulaties in de toekomst niet meer passend zijn en dat het gerealiseerde rendement daardoor lager uitvalt dan het simulatierendement. Meer specifiek, indien bedrijfsfaillissementen in de portefeuilles van de indices vaker en/of eerder plaatsvinden dan is aangenomen, kan het gerealiseerde rendement significant lager uitvallen dan het gesimuleerde rendement. In het meest negatieve scenario wordt er geen coupon uitbetaald en wordt ook geen extra waarde in de obligatie opgebouwd. In dat geval heeft u toch de zekerheid dat u aan het einde van de looptijd de hoofdsom terugontvangt.

10 7 Kosten en vergoedingen Alle kosten en vergoedingen zijn reeds in het voorgaande gesimuleerde rendement verwerkt. Deze kosten en vergoedingen zijn: Managementvergoeding: 1% per jaar te berekenen over de participatie in de strategie. Bij aanvang bedraagt deze participatie naar verwachting circa 70% à 80% van de nominale waarde van de obligaties. Bij een positieve ontwikkeling zal de waarde van de participatie kunnen groeien naar maximaal 175% van de nominale waarde van de obligaties. Risicobeheervergoeding: 1,25% per jaar over de participatie in de strategie. Prestatievergoeding van 10% berekend over de liquidatiewaarde van de strategie aan het einde van de looptijd. Operationele kosten: 0,1% per jaar over de participatie in de strategie. Emissiekosten: éénmalig 2%. Deze kosten worden bij aanvang van de obligatie ten laste van de totale emissie-opbrengst gebracht. Bovenstaande kosten en vergoedingen zijn betaalbaar aan Rabobank International. Het prospectus, bestaande uit het raamprospectus Offering Circular d.d. 1 juli 2005 en de voorlopige Final Terms Supplement d.d. 22 augustus 2005, (hierna het Prospectus ) van de Obligatie bevat een meer gedetailleerde beschrijving van de kosten en vergoedingen. Europese spaarrenterichtlijn Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal uw Bank informatie over rente uitbetaald aan een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat of in bepaalde met de EU afhankelijke of geassocieerde gebieden woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van het land waar de belegger woont. De Europese spaarrenterichtlijn beschouwt naast daadwerkelijk betaalde couponrente ook bedragen uitgekeerd boven de hoofdsom op de einddatum als rente. Dagelijks verhandelbaar De Rabo Credit Strategie Obligatie heeft een looptijd van 7 jaar. Dankzij de notering aan Euronext Amsterdam N.V. kunt u uw belegging elke beursdag verhandelen tegen de dan geldende koers. De handel zal geschieden op basis van dirty pricing. Dat houdt in dat de opgelopen rente niet apart wordt vergoed maar inbegrepen is in de koers. Deze koers is gebaseerd op de feitelijke waarde van de onderliggende belegging, maar kan onder invloed van o.a. marktontwikkelingen, en afhankelijk van vraag en aanbod, zowel De Rabo Credit Strategie Obligatie en de fiscus De fiscale gevolgen van het beleggen in een Rabo Credit Strategie Obligatie zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende. Wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voor zover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen van EUR (2005) per persoon. Dit heffingvrije vermogen kan met toeslagen verhoogd worden. Voor een besloten vennootschap, een professionele belegger of iemand die niet in Nederland woont, zijn andere fiscale aspecten te onderkennen. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen.

11 8 naar boven als naar beneden afwijken van de nominale waarde en ook van de gezamenlijke waarde van de componenten van de obligatie. Bij tussentijds uitstappen kan er een verlies optreden. Voor u geschikt? De Rabo Credit Strategie Obligatie is bestemd voor ervaren beleggers. Het is belangrijk is dat u de Rabo Credit Strategie Obligatie doorgrondt en de daaraan verbonden risico s begrijpt. Wij wijzen u daarbij ook met nadruk op de inhoud van de hierna vermelde risicoparagraaf. Risico s Aan deze Rabo Credit Strategie Obligatie zijn bijzondere risico s verbonden. De beoordeling daarvan vereist een specifieke deskundigheid. Wij adviseren u daarom alleen in deze Rabo Credit Strategie Obligatie te beleggen indien u (i) de werking daarvan volledig begrijpt; (ii) ervaring hebt opgedaan met andere credit linked producten, bijvoorbeeld asset backed securities en collateralised debt obligations (CDO s); (iii) bekend bent met de werking van risicopremie, volatiliteit, defaults, defaultcorrelatie, transactiekosten, equity tranche, mezzanine tranches, correlatie, standaardafwijking en leverage (zie beschrijvingen in Nader bekeken ); alsmede (iv) de wijze waarop deze begrippen onderling samenhangen bij het bepalen van de gevolgen van marktontwikkelingen voor het uiteindelijk te verwachten rendement van de Rabo Credit Strategie Obligatie. U wordt erop geattendeerd dat bij de Rabo Credit Strategie Obligatie de kans op een extreme uitkomst naar verwachting hoger is dan een normale verdeling voorspelt. Rabobank Nederland is niet aansprakelijk voor verlies aan inkomsten voortvloeiend uit verstoringen, waar dan ook door veroorzaakt, in de strategie. Inschrijven zonder transactiekosten U kunt van 22 augustus tot 15 september 2005, uur zonder transactiekosten inschrijven op de Rabo Credit Strategie Obligatie via uw adviseur van uw Bank/Commissionair. Bij grote belangstelling bestaat de mogelijkheid dat de inschrijving vervroegd sluit en er beperkt wordt toegewezen. Meer informatie? Wilt u meer informatie over de Rabo Credit Strategie Obligatie? Neem dan contact op met uw beleggingsadviseur. Via uw Bank/ Commissionair kunt u een exemplaar van het Prospectus krijgen, waarin de eigenschappen en risico s van deze gestructureerde obligatie in meer detail worden beschreven. In het kort Uitgevende instelling: Rabobank Nederland Looptijd: 28 september 2012 Hoofdsomgarantie: 100% op einddatum Aflossing: 100% van de nominale waarde, eventueel verhoogd met de liquidatiewaarde van de strategie Coupon: minimaal 0%, maximaal 6% Coupondata: 18 werkdagen na 20 maart en na 20 september (m.u.v. september 2012) Gesimuleerd rendement: 8% per jaar Uitgifte prijs: 100% Inschrijving: 22 augustus 2005 t/m 15 september 2005,17.00 uur. Vervroegde sluiting is mogelijk Emissiedatum: 22 september 2005 Notering: Euronext Amsterdam ISIN-code: XS Fondscode: 15513

12 9 Nader bekeken De beleggingsstrategie van de Rabo Credit Strategie Obligatie De professionele financiële markt kent sinds enige jaren derivatencontracten voor het handelen in kredietrisico op schuldpapier, de zogenoemde kredietderivaten ( credit default swaps ). Een van de belangrijkste kenmerken van deze kredietderivaten is dat ze financiële partijen in staat stellen om kredietrisico te verkopen ( short gaan ), terwijl ze niet in het bezit zijn van de onderliggende waarde (ze hebben geen long positie ). Door de ongelijkheid in vraag naar de diverse derivaten op schuldpapier blijken de verschillen in inkomsten en risico s tussen deze derivaten mogelijkheden te bieden om extra inkomsten te genereren: soms zijn derivaten te duur geprijsd en soms juist te goedkoop. Rabobank International gebruikt een beleggingsstrategie die ontworpen is om van deze afwijkingen te profiteren door het innemen van posities die tot rendement moeten leiden. Natuurlijk levert niet elke transactie of positie winst op. Maar door een uitgebalanceerde en actief beheerde verhouding tussen long en short-posities worden deze risico s beperkt, zodat per saldo in beginsel een relatief laag risico resteert. De Rabo Credit Strategie Obligatie maakt als basisstrategie gebruik van een zogenaamde long-short strategie op tranches van de itraxx Europe index en de Dow Jones CDX.NA.IG index. Deze indices bestaan ieder uit de 125 investment grade Europese respectievelijk Noord-Amerikaanse bedrijven die in de markt voor kredietderivaten het meest worden verhandeld. Iedere 6 maanden worden de portefeuilles van de indices opnieuw samengesteld en worden bedrijven die niet langer investment grade zijn verwijderd. Een onderdeel van de strategie is dat in beginsel telkens wordt doorgerold naar de tranches die de meest recente indexportefeuilles bevatten, zodat de kredietkwaliteit zo goed mogelijk blijft. De primaire elementen van de strategie bestaan uit een long-positie in de 0% - 3% equity tranche en een short-positie in de 3% - 6% junior mezzanine tranche van de itraxx Europe index, alsmede een long-positie in de 0% - 3% equity tranche en een short-positie in de 3% - 7% junior mezzanine tranche van de Dow Jones CDX.NA.IG index. Meer specifiek wordt er belegd in de contracten die voor een looptijd van 10 jaar in deze tranches beleggen. De verhouding tussen long-positie en short-positie wordt zodanig gekozen dat marktwaarde van de combinatie als geheel ongevoelig is voor relatief kleine parallelle veranderingen in de kredietpremie van de betreffende index. Een dergelijke positie wordt delta-neutraal genoemd. Wanneer deze index grotere veranderingen laat zien, wordt de verhouding tussen long- en short-positie aangepast om de combinatie weer delta-neutraal te maken.

13 10 De resulterende positie zorgt ervoor dat de belegger in kredietrisico belegt en daarvoor een hoge premie ontvangt zonder dat stijgingen in het algemene niveau van de kredietrisicopremies de waarde van de belegging aantasten. Een dergelijke strategie is wel gevoelig voor niet-parallelle veranderingen in de kredietrisicopremie van de index, bijvoorbeeld doordat de kredietrisicopremie van één of meer individuele bedrijven veel sterker verandert dan die van de overige bedrijven in de index. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan op het moment dat er credit events dreigen op te treden bij bedrijven die in de index zijn vertegenwoordigd. Om tegen dit risico een zekere mate van bescherming te bieden, kan de manager ook short-posities innemen in individuele bedrijven in de twee indices waarvan men denkt dat ze aan dit risico zijn blootgesteld. Verder kan de manager beleggen in andere tranches van de indices en in tranches met kortere looptijden, alsmede in de indices zelf en hun sub-indices. De Dow Jones CDX.NA.IG index luidt in U.S. Dollars. De manager zal van tijd tot tijd transacties in vreemde valuta uitvoeren om het valutarisico in de strategie af te dekken. Indien de marktomstandigheden in de toekomst fundamenteel wijzigen, kan de manager onder bepaalde voorwaarden de primaire strategie aanpassen. Het Prospectus bevat hierover meer gedetailleerde informatie. Credit default swaps (kredietderivaten) Stel: een bank heeft een bedrijfsobligatie in portefeuille en wil af van het kredietrisico zonder echter de obligaties te verkopen. Dit risico kan dan via een credit default swap worden verkocht aan een derde partij, die tegen ontvangst van bepaalde periodieke bedragen bereid is dit risico op zich te nemen. Er wordt wel gezegd dat de bank bescherming koopt en de derde bescherming verkoopt. Indien zich een credit event op de onderliggende waarde (de emittent van de bedrijfsobligatie) voordoet, moet de derde aan de bank een bedrag betalen dat gelijk is aan het verschil tussen de nominale waarde en de restwaarde (dit is de waarde bij verkoop in de markt). Credit events Op vereenvoudigde wijze kan worden gesteld dat beleggen in de itraxx Europe index of Dow Jones CDX.NA.IG index te vergelijken is met beleggen in een portefeuille bestaande uit een groot aantal (ieder 125) verschillende debiteuren. Als één van die debiteuren in de portefeuille niet in staat is om tijdig de rente of de hoofdsom op haar schuldpapier terug te betalen, noemen we dit een credit event. Een credit event werkt door op het totale rendement van de Rabo Credit Strategie Obligatie. De credit events die een credit default swap onder de Rabo Credit Strategie Obligatie in werking laten treden, zijn zodanig gekozen dat alleen de gebeurtenissen worden gedekt die de houder van een bedrijfsobligatie de grootste verliezen opleveren: faillissement ( bankruptcy ); de onderneming kan geen rente/hoofdsom op de obligaties betalen ( failure to pay ); de obligatie van een bedrijf in moeilijkheden wordt zodanig geherstructureerd dat hij substantieel minder waard wordt, de coupon en/of hoofdsom wordt bijvoorbeeld verlaagd ( restructuring ).

14 11 De indices De strategie belegt in derivaten op de itraxx Europe index en de Dow Jones CDX.NA.IG index. Deze indices bestaan ieder uit de 125 investment grade Europese respectievelijk Noord-Amerikaanse investment grade bedrijven die in de markt voor kredietderivaten het meest worden verhandeld. Iedere zes maanden worden deze indices opnieuw samengesteld. Bedrijven die niet langer investment grade zijn worden verwijderd en er wordt opnieuw bepaald welke bedrijven in de afgelopen zes maanden het meest zijn verhandeld in de markt. Op basis van de nieuwe indexportefeuille worden dan de nieuwe tranche-contracten gedefinieerd. Banken en andere professionele marktpartijen gebruiken deze indices om een indruk te krijgen van de algemene niveaus van de risico premies in Europa Tranches op de ITraxx Europe index 0% - 3% 3% - 6% 6% - 9% 9% - 12% 12% - 22% Tranches op de DJ CDX.NA.IG Index 0% - 3% 3% - 7% 7% - 10% 10% - 15% 15% - 30% en Noord-Amerika, maar ook om in kredietrisico te beleggen of om zich tegen bepaalde veranderingen in risicopremies in te dekken. De waarde van iedere index is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de risicopremies van de bedrijven in de betreffende index. Beleggen in de index kan dus worden vergeleken met beleggen in een portefeuille van bedrijfsobligaties, maar dan zonder het bijbehorende renterisico. Naast beleggen in de index zelf zijn professionele beleggers ook actief in het beleggen in zogenoemde tranches (klassen) van de index. Deze tranches representeren bepaalde percentages van de eventuele verliezen in de portefeuille van de index die ontstaan vanwege credit events. Het beleggen in deze tranches gebeurt door middel van kredietderivaten. De tabel hiernaast geeft aan welke tranches op de itraxx Europe index of Dow Jones CDX.NA.IG index worden verhandeld. Bij eventuele verliezen in de portefeuille van b.v. de itraxx Europe index wordt op de 0% - 3% tranche het eerst afgeschreven, daarna op de 3% - 6% tranche en zo verder. Uiteraard wordt op de 0% - 3% tranche de hoogste krediet risico premie betaald en op de 12% - 22% tranche de laagste premie. De marktwaarde van iedere tranche is gevoelig voor veranderingen in de algemene marktniveaus van de risico premies. De 0% - 3% tranche is het meest gevoelig voor dit soort bewegingen. De belangrijkste aannames voor het gesimuleerde rendement Langjarig gemiddelde van de kredietrisico premie op de itraxx Europe index: 0,8% per jaar, voor de Dow Jones CDX.NA.IG index: 1,2% per jaar Volatiliteit van de kredietrisicopremie: 35% per jaar Cumulatieve Credit Events in iedere index: 2%, uniform verdeeld over de looptijd Kosten: zoals aangegeven onder kopje Kosten Een volledige lijst met aannames is opgenomen in het Prospectus. Enkele termen Correlatie De mate waarin markten met elkaar samenhangen. Bij een correlatie van 1 hangen markten volledig met elkaar samen. Bij een correlatie van 0 is er geen enkele samenhang tussen de markten te onderkennen. De correlatie die voor het rendement van de Rabo Credit Strategie Obligatie van belang is, is de correlatie tussen de verschillende bedrijven in de indices voor wat betreft de kansen van het zich voordoen van credit events. Hoe hoger de correlatie, hoe groter de kans dat zich bij meer bedrijven in de index credit events voordoen.

15 12 Equity tranche de tranche van een CDO of een Asset-Backed Security met het hoogste rendement en risico. Eventuele verliezen in de onderliggende portefeuille van de CDO of ABS worden het eerste ten laste van de Equity tranche gebracht. In ruil daarvoor ontvangt de Equity tranche de hoogste risicopremie, die momenteel tussen ongeveer 15% en 25% per jaar ligt. Intrinsieke waarde Werkelijke (markt)waarde van het beleggingsproduct. De intrinsieke waarde is gelijk aan alle bezittingen van het beleggingsproduct gedeeld door het aantal uitstaande effecten. Door vraag en aanbod kan de koers op de beurs afwijken van de intrinsieke waarde. Mezzanine tranche een tranche van een CDO of Asset-Backed Security die qua rendement en risico tussen de Equity tranche en de hoogste tranches in ligt. Zo wordt de 3% - 6% tranche op de itraxx Europe index ook wel de junior mezzanine tranche genoemd en de 6% - 9% tranche de senior mezzanine tranche. De kredietrisicopremie op de 10-jaars 3% - 6% tranche op de itraxx Europe index ligt momenteel tussen ongeveer 3,5% en 6,5% per jaar. Rating (credit-) Door onafhankelijke instellingen toegekende indicatie van de kredietwaardigheid van een debiteur van een obligatielening. Hoe kredietwaardiger de debiteur, hoe hoger de rating die hij krijgt. De hoogst haalbare rating is een AAA/Aaa-rating. Investment grade Bedrijven met een creditrating tussen BBB en AAA (=hoogste credit rating), waarvan het risico beperkt is dat ze failliet zullen gaan. Long positie Hiervan is sprake als een belegger bepaalde effecten bezit, of recht heeft op deze effecten via een derivaat zoals een gekochte future of calloptie. Een long positie is winstgevend bij stijgende markten. Short positie Het voorverkopen van effecten door een belegger die deze stukken niet zelf in bezit heeft, veelal door gebruik te maken van derivaten (zoals futures en opties). Als de koersen dalen, kunnen de effecten voor een lagere prijs worden teruggekocht. Een short positie is dus winstgevend bij dalende markten.

16 13 Volatiliteit een maat voor de mate waarin een koers of prijs schommelt rond een gemiddelde of trendmatige ontwikkeling. Default faillissement of uitstel van betaling voor een bedrijf. Defaultcorrelatie een maat die de waarschijnlijkheid aangeeft dat als één bedrijf failliet gaat of uitstel van betaling aanvraagt, met andere bedrijven hetzelfde gebeurt. Defaultcorrelatie is van belang bij het waarderen van bijvoorbeeld CDO s en tranches op een credit index omdat het voor eventuele verliezen op zo n tranche veel uitmaakt of een faillissement een geisoleerd geval is of een kettingreactie teweeg zal brengen. Transactiekosten kosten die een koper of verkoper van bijvoorbeeld een aandeel of een CDO maakt bij de koop of verkoop. Deze kosten worden berekend in de vorm van een toeslag of afslag ten opzichte van de midden koers. Dit is te vergelijken met aan- en verkoopkoersen voor vreemde valuta. Leverage hefboomwerking. Bij de Rabo Credit Strategie Obligatie wordt een variabele hefboomwerking gebruikt die ervoor zorgt dat de belegging in de strategie tot maximaal 175% van de hoofdsom kan oplopen. Hierdoor wordt een hoger rendement mogelijk, maar is de kans op tussentijdse koersschommelingen ook groter. Delta Hedging Strategie een strategie waarbij long en short posities worden ingenomen in een zodanige verhouding dat de gezamenlijke positie niet gevoelig is voor (kleinere) prijsveranderingen in de onder liggende koers.

17 13379 Belangrijke mededelingen Rabobank International London Branch is dealer van de Rabo Credit Strategie Obligatie en is geregistreerd bij Financial Services Authority te Londen. Wij raden u nadrukkelijk aan om voordat u tot aanschaf van de Rabo Credit Strategie Obligatie overgaat het Prospectus te lezen. Deze zijn verkrijgbaar via uw Bank/Commissionair of via De Rabo Credit Strategie Obligatie is bestemd voor een ervaren belegger die, omdat hij of zij naar zijn of haar eigen oordeel beschikt over de kwaliteiten die staan vermeld in de paragraaf Risico s, in staat is de werking van de Rabo Credit Strategie Obligatie te doorgronden en de daaraan verbonden risico s volledig heeft begrepen. Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als effecteninstelling zijn aan te merken zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Uw beslissing om in te schrijven op deze belegging dient u uitsluitend te baseren op de inhoud van het Prospectus dat verkrijgbaar is bij uw Bank/Commissionair of via Deze brochure dient uitsluitend als aanvullende informatie over de Rabo Credit Strategie Obligatie. Noch deze brochure, noch enige andere informatie die wordt verstrekt met betrekking tot de Rabo Credit Strategie Obligatie, vormt een aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod door of namens de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ( Rabobank Nederland ), enige gelieerde onderneming, de uitgevende instelling van de Rabo Credit Strategie Obligatie, ofwel door of namens enige entiteit die hierin verder wordt besproken. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissing uitsluitend te baseren op het Prospectus, dat verkrijgbaar is bij uw Bank/Commissionair of via Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure en het Prospectus opgenomen informatie zal de inhoud van het Prospectus prevaleren. Beleggers worden met name gewezen op de verklaringen met betrekking tot aansprakelijkheid en de verkoopbeperkingen in het Prospectus. De informatie in deze brochure is ontleend aan of gebaseerd op door Rabobank betrouwbaar geachte bronnen, maar Rabobank en enige andere rechts persoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep neemt geen verantwoordelijkheid en geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid hiervan. Rabobank Nederland en andere rechtspersonen die onderdeel uitmaken van de Rabobank Groep kunnen van tijd tot handelen en/of investeren in effecten uitgegeven door, alsmede krediet derivaten op ondernemingen in de referentie portefeuille. Rabobank Nederland en andere rechtspersonen die onderdeel uitmaken van de Rabobank Groep vervullen bij het structureren van het onderhavige product ook een aantal andere rollen, waaronder die van underwriter van deze uitgifte. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij het berekenen van het verwachte rendement is een aantal aannames gemaakt. In de verschillende scenario s van de renteuitkeringen zijn aannames gemaakt ten aanzien van het tijdstip van de faillissementen. Deze aannames zijn vastgesteld op 3 augustus Deze aannames staan vermeld in het Prospectus. itraxx itraxx is a registered trade mark of International Index Company Limited and has been licensed for the use by Rabobank Nederland. International Index Company Limited does not approve, endorse or recommend Rabobank Nederland or itraxx derivatives products. itraxx derivatives products are derived from a source considered reliable, but neither International Index Company Limited nor any of its employees, suppliers, subcontractors and agents (together itraxx Associates) guarantees the veracity, completeness or accuracy of itraxx derivatives products or other information furnished in connection with itraxx derivatives products. No representation, warranty or condition, express or implied, statutory or otherwise, as to condition, satisfactory quality, performance, or fitness for purpose are given or assumed by International Index Company Limited or any of the itraxx Associates in respect of itraxx derivatives products or any data included in such itraxx derivatives products or the use by any person or entity of itraxx derivatives products or that data and all those representations, warranties and conditions are excluded save to the extent that such exclusion is prohibited by law. None of International Index Company Limited nor any of the itraxx Associates shall have any liability or responsibility to any person or entity for any loss, damages, costs, charges, expenses or other liabilities whether caused by the negligence of International Index Company Limited or any of the itraxx Associates or otherwise, arising in connection with the use of itraxx derivatives products or the itraxx indices. CDX CDX, Dow Jones and Dow Jones CDX.NA.IG index are service marks of Dow Jones & Company, Inc. and/or CDS IndexCo LLC and have been licensed for use by Rabobank Nederland. The Dow Jones CDX.NA.IG Index referenced herein is the property of CDS IndexCo LLC and is used under license. The Rabo Credit Strategie Obligatie Notes are not sponsored, endorsed, or promoted by Dow Jones & Company, Inc., CDS IndexCo LLC or any of its members.

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten INHOUDSOPGAVE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1 INLEIDING...4 1.1 GEGEVENS SNS SECURITIES...4 2 BELEGGEN VIA SNS SECURITIES...4 2.1 BELEGGINGSADVIES...4

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4. Turbo

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie