Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1"

Transcriptie

1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening

2 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Toelichting 8 4. Toelichting op de balans Overige gegevens 12 2

3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE De directie en medewerkers van Ohpen BV hebben zich in 2012 ingespannen om een toekomstvaste propositie neer te zetten en deze voor het eerst op grote schaal met het beleggend publiek in Nederland te delen. De directie is ervan overtuigd dat hiermee een solide fundament is gelegd onder de verdere ontwikkeling van de vennootschap. In dit verslag leest u achtereenvolgens meer over deze gewijzigde propositie, de commerciële activiteiten in 2012 en tot welke financiële resultaten dit heeft geleid. Tenslotte blikken wij kort vooruit op het jaar Ohpen: Indexbeleggen voor iedereen Steeds meer beleggers, die in de VS voorop, komen tot de conclusie dat slechts zelden de gewenste uitkomsten gerealiseerd worden indien getracht wordt op basis van overtuigingen de markt te verslaan. In 2011 wist slechts 16% van de fondsmanagers te slagen in hun missie om hun benchmark te verslaan. Met indexbeleggen, een overtuigende beleggingsfilosofie, probeert men dan ook niet de markt te verslaan, maar deze te volgen op een kostenefficiënte manier. Ohpen hanteerde sinds haar oprichting al een passieve beleggingsstrategie, maar heeft in 2012 in goed overleg met de klanten haar propositie op een aantal punten gewijzigd. Mede op basis van deze met regelmaat terugkerende besprekingen met klanten is gekozen voor indexbeleggen, waarbij een aantal veranderingen in de propositie is doorgevoerd: 1. Allereerst is besloten om de subfondsen (voorheen het Ohpen Groei Fonds en het Ohpen Bescherm Fonds) op te splitsen in duidelijker herkenbare subfondsen zoals fondsen die beleggen in de regio s Noord-Amerika en Europa. Niet alleen biedt het de participant direct duidelijkheid over waar er wordt belegd, het schept ook de mogelijkheid om beleggingsportefeuilles meer naar eigen inzicht samen te stellen. Dit laatste was met het Ohpen Groei Fonds niet mogelijk (als wereldwijd beleggend fonds), maar wel een nadrukkelijke wens van de klanten van Ohpen. 2. Ten tweede hebben wij ook in het kader van transparantie en duidelijkheid besloten de beleggingen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij helder omschreven indices, die van tevoren inzichtelijk maken hoe aandelen worden geselecteerd en in welke verhoudingen deze worden aangekocht. Deze vorm van equal weight ofwel gelijkgewogen indexbeleggen heeft als doel om bubbelvorming (zowel in aandelen als sectoren) te voorkomen en een goed gediversifieerde portefeuille te creëren. 3. Klanten vonden het een nadeel dat zij slechts 1 keer per week konden toetreden tot de fondsen. Naar aanleiding van deze wens hebben wij besloten dat de nieuwe indexfondsen dagelijks verhandelbaar moesten worden. 4. Tenslotte heeft Ohpen de beheervergoedingen van de verschillende fondsen verlaagd naar 0,5% (dit was 1,0% in 2011). De lagere beheervergoeding sluit aan bij de aard van de activiteiten en het competitieve landschap. Ook de opsplitsing van de fondsen was begin maart 2012 een feit en de beleggingsstrategie heeft in de eerste kleine 10 maanden tot een naar tevredenheid stemmend resultaat geleid. Commerciële resultaten Na de introductie van de hierboven genoemde indexfondsen heeft Ohpen BV een introductiecampagne gevoerd rondom de Olympische Spelen van Londen in juli en augustus. Ondanks het nog altijd onzekere beleggingsklimaat en de traditioneel kalme zomerperiode heeft zich een behoorlijke groep nieuwe participanten een belang in het fonds genomen. In 2012 steeg het door Ohpen BV beheerd vermogen van EUR 25 miljoen (december 2011) naar ruim EUR 78 miljoen ultimo Financiële resultaten De winst-en-verliesrekeningen over 2011 en 2012 laten zich moeilijk vergelijken. Dit komt doordat de omzet van 2011 ook de omzetgegevens van de in december 2011 afgesplitste ondernemingen Ohpen Services BV en Ohpen Technology BV bevat. Gecorrigeerd voor deze niet in Ohpen BV terugkerende omzet stegen de baten van Ohpen BV, ondanks de verlaging van de beheervergoeding 3

4 van 1,0% naar 0,5%, met meer dan 50% tot bijna EUR De bruto marge was echter in 2012 nog negatief. Vooruitblik 2013 De commerciële ontwikkeling van Ohpen BV is afhankelijk van een aantal bepalende factoren: de efficiency van de marketingcampagnes. Ohpen wil duidelijk en begrijpelijk communiceren. Daarnaast wil Ohpen door een on-nederlandse service het verschil maken en ervoor zorgen dat de klanttevredenheid optimaal is. Door dit serviceniveau zullen klanten ambassadeurs worden van de onderneming en zal ook het beste commerciële resultaat worden geboekt. Een factor die we bij Ohpen niet in de hand hebben is de ontwikkeling van de wereldwijde aandelenbeurzen. Deze is echter ook bepalend voor het beleggersvertrouwen. De directie heeft de overtuiging dat de nieuwe propositie, de enorm servicegerichte organisatie en het door de marketingcampagnes gelegde fundament zullen bijdragen aan het realiseren van onze groeidoelstellingen op de korte en lange termijn. De directie spreekt graag haar dank uit voor het door de klanten en werknemers van Ohpen in ons gestelde vertrouwen en hun bijdrage aan ons succes. Amsterdam, 22 maart 2013 M.A.G. Aler Ohpen BV Directeur G.C. Zadeh Ohpen BV Directeur 4

5 JAARREKENING

6 1. BALANS Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) VASTE ACTIVA (x ) (x ) Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Onverdeelde winst VOORZIENINGEN 4 - LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN

7 2. WINST-EN-VERLIESREKENING Winst-en-verliesrekening over (x ) (x ) Omzet Kostprijs beheer en platform BRUTO MARGE Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten OPERATIONEEL RESULTAAT Financiële baten 78 1 Financiële lasten Financieel resultaat RESULTAAT VOOR BELASTINGEN Belastingen RESULTAAT NA BELASTINGEN

8 3. TOELICHTING 3.1 Algemene toelichting De onderneming, gevestigd te Amsterdam, Rokin 111, is een besloten vennootschap, waarvan de certificaten voor 100% gehouden worden door Ohpen Holding BV. In het verslagjaar werd de directie gevoerd door de heer G.C. Zadeh en de heer M.A.G. Aler. Het verslagjaar betreft de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december De activiteiten van Ohpen BV bestaan uit: A. het verrichten van werkzaamheden als financiële onderneming, waaronder in het bijzonder begrepen: het verlenen van beleggingsdiensten en nevendiensten; het adviseren over financiële producten en diensten; en het beheren van beleggingsinstellingen; B. het verrichten van beleggingsactiviteiten voor eigen rekening; C. het oprichten van, deelnemen in, bestuur voeren over en zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen; D. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen; E. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten; F. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden. Alsmede zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden, het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin. Deze jaarrekening is opgesteld conform de vereisten die gelden voor een kleine rechtspersoon. De vennootschap maakt gebruik van de consolidatievrijstelling op grond van artikel 407, lid 2 Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. 3.2 Toelichting aanpassing vergelijkende cijfers balans en winst-en-verliesrekening De vergelijkende cijfers in de balans en winst-en-verliesrekening wijken af van de cijfers in de jaarrekening Dit komt doordat de actieve belastinglatentie in de jaarrekening van 2011 is aangemerkt als vlottend. In 2012 is vast komen te staan dat dit activum een lange termijn karakter draagt. In de jaarrekening 2012 is dit activum opgenomen onder de financiële vaste activa. 3.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 8

9 Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen, verminderd met afschrijvingen gebaseerd op de verwachte levensduur. De geschatte economische levensduur van de materiële vaste activa is 5 jaar. Financiële vaste activa De financiële vaste activa bestaan uit een actieve belastinglatentie en een deelneming. Er wordt uitsluitend een actieve belastinglatentie opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Actieve belastinglatenties worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Er wordt gebruikt gemaakt van de winsten van de zustermaatschappijen Ohpen Services en Ohpen Technology die tevens onderdeel uitmaken van de fiscale eenheid. De deelneming betreft een kapitaalstorting van 113k aan Stichting Bewaarbedrijf Ohpen. Hierbij zijn door Ohpen BV en Stichting Bewaarbedrijf Ohpen overeengekomen dat Ohpen BV geen enkele invloed kan uitoefenen op het beleid van Stichting Bewaarbedrijf Ohpen. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De vorderingen hebben een resterende looptijd van langer dan een jaar. Kortlopende Schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Over de rekeningen-courant schulden (en vorderingen) met groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend. 3.3 Grondslagen voor resultaatbepaling Omzet De in de winst-en-verliesrekening vermelde omzet betreft een all-in beheervergoeding, welke per maand in rekening wordt gebracht aan de subfondsen. Kostprijs omzet De kostprijs omzet is de vergoeding aan de bewaarder van de subfondsen alsmede een vergoeding voor gebruik van een beleggingsplatform dat door zustermaatschappij Ohpen Services BV ter beschikking is gesteld. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met inachtneming van de geschatte levensduur van de betreffende activa. De activiteiten van Ohpen BV worden sinds 20 december 2011 voortgezet in drie separate entiteiten: Ohpen BV, Ohpen Services BV en Ohpen Technology BV. De materiële vaste activa zijn eigendom gebleven van Ohpen BV. Ohpen BV belast een deel van de afschrijvingskosten door aan haar twee zustermaatschappijen. 9

10 Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat vóór belastingen in de winst-enverliesrekening, na aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd. De belastingen worden tegen het geldende tarief berekend over de resultaten, rekening houdend met fiscale faciliteiten. Ohpen BV is opgenomen in de fiscale eenheid met Ohpen Holding BV en haar dochtermaatschappijen. Binnen deze fiscale eenheid wordt de belastinglast toegerekend alsof de verschillende vennootschappen zelfstandig belastingplichtig zijn. De balansposities uit hoofde van vennootschapsbelasting van Ohpen Holding BV, Ohpen Services BV en Ohpen Technology BV worden in de respectievelijke rekeningen-courant met Ohpen BV verantwoord. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Eventuele herziening van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Personeel Er waren gemiddeld 4 FTE (8 in 2011) bestaande uit 4 werknemers (8 in 2011). 10

11 4. TOELICHTING OP DE BALANS Verloop eigen vermogen (x ) (x ) Saldo per 1 januari Onverdeelde winst Mutatie agioreserve Saldo per 31 december Toetsingsvermogen ultimo 2012 Eigen vermogen 31 december Correctie actieve belastinglatentie -669 Correctie lening -113 Correctie intercompany vordering -75 Correctie waarborgsommen -19 Totaal correcties -876 Toetsingsvermogen per 31 december 615 Het geplaatst en volgestort kapitaal bestaat uit aandelen van 1 nominaal. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit aandelen. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten Fiscale eenheid De onderneming vormt tezamen met haar moederonderneming Ohpen Holding BV en haar zusterondernemingen Ohpen Services BV, Ohpen Technology BV en Robein Leven NV een fiscale eenheid voor zowel de heffing van vennootschapsbelasting als voor de heffing van omzetbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. Leaseverplichting Er is een leaseverplichting voor twee vervoermiddelen voor een periode van 36 maanden. De leaseverplichting bedraagt voor de resterende periode van 3 maanden. Amsterdam, 22 maart 2013 G.C. Zadeh Directeur M.A.G. Aler Directeur 11

12 5. OVERIGE GEGEVENS Statutaire resultaatbestemmingsregeling In de statuten is vastgesteld dat de winst ter beschikking staat van de algemene vergadering van aandeelhouders. Winstuitkering kan slechts geschieden voor zover het eigen vermogen der vennootschap groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden en zover de onderneming blijft voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Resultaatbestemming Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld het resultaat over de periode ad EUR negatief geheel ten laste te brengen van de overige reserves. 12

13 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie van Ohpen BV Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2012 die deel uitmaakt van de jaarrekening van Ohpen B.V. te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor de waardering van activa en passiva en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het Verslag van de directie, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Ohpen B.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 13

14 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het Verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het Verslag van de directie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amstelveen, 22 maart 2013 KPMG Accountants N.V. E.H.R. Schuit RA 14

15 Ohpen BV Rokin KN Amsterdam Telefoon:

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie